Goudsche Courant, vrijdag 3 juli 1931

I77SI o ndertrouwd C VAN EIJK en K R NIBBERING Goudt 2 Juli 1931 Katleniingel 54 Burj Mtrtenastraat 16 Huwelijksvoltrekking 14 Juli a sOntvangdat Zondag 12 Juli a s van 3 tot 5 uur in Hotel Ie Zalm Markt 17 Oe Directrice en Dames en Heeren Pensionairessen van het Centraal Israëlitisch Tehuis betuigen hierbij hunnen hartelijke dank aan het Bestuur der Vereeniging voor Huisvrouwen alsook aan de Dames en Heeren die hunne auto s beschikbaar stelden Ook degenen die ons bloemen aanboden onzen hartelijken dank Deze middag zal nog lang in onzeherinnering bli ven 17 Oosthaven 31 Jongste Bediende GEVRAAGD mannel oj vrouwel op rustig kantoor voor eenvoudig administratief werk en typen Brieven met opgaaf van onderwijsopleiding en of waar werkzaam onder No 299L in te zenden aan het Bureau Goudsche Courant Markt 31 N V Db Laru en Tuinhouwbank JAARVERGADERING van Aandeelhouderé op VRIJDAQ to JULI 1931 des V m II Uur ten kantore der Vennootschap De Balans Verlies en Winstrekening liggen ter inzage van H H Aandeelhouders Namens Gomm 20 DE DIRECTIE veFt ï ield te New York bet punt Wo uitgang van bun weraldvlucht gedaald Zy liebben daoraiec de vluolit om de wereld volbracht in acht dagen en ongeveer 16 uur den korteten tyd die tot iK g toe noodig ij geweest oiü oen touhi om de wereld te mar ken Op den S3eu Jum startten do beide viteger uit New York naar Harbour Uracfii vanwaar zy nog dezelfde avond te 20 27 uur MET d i Oueaanvlucht aouvuigen naar Engeland waar zy te Chesters daalden om nog UI den avond van den 24sten na een tiUBohanlanding te Hannover te Berhju aau te komen Via Zoodra da landmg der vliegers te Clev llnd te New York bekend werd txiA een reuaaclitige menigte uit de stad naar het vliegveld Koosevalt iïield om de weceidvliegers daar by aanSomst te verwelkcHuen De politie had uitgebréldo voorzorgsmaatregelen genomen dodi kou niettemin toch niet verhinderen dat toen het toestel op liet veid tot staan waa gekomen de ineuligte die tiot met groote anelhekl naderende vliey tmg met ooiveiQooveud gejuiclf had begroet door het cordon heen brak en de beide vliegers op de flciiouders nam zioodab zij ten elotte door de politie van hun enthousiaste bewonderaars bevryd nioeeten worden Post en Gatty dfe uiterst vermoeid en uitgeput wareu omdat zy m da laatste dagen in to 4aai éÊaSa j jIH m aw r liaditwi tf s a nu begaven aioh airect naar New York FRANKIUJK Clcmenceau fl klMnioon Verwondt ilch bij eot operatie Da kleinzoon van Clemenceau dr Jacqmaire geneesheer In een Paryaohe irJinlek la het slachtoffer geworden van een verwon ding welke eerst zeer onschuldig leek By een operatie da © liij verrichtte et n maand geleden gleed een naald mt en verwondde hem in zijn dukn Het kledne won ije werd op de gebniikelyke wijze verzüTigd en er werd geen aandaclit meer un besteed De voiige week kre de medici plotseling pijn aan zijn axm een onderzoek braoht een algelieele bloedvergiftiging aah het licht welke een operatie noodzakelyk maakte Zijn toestand is aeer ernstig Abonneert U op dit Blad ONTERFD Uit het lEogeleoh van DOLF WYLLARDE 19 Nadruk verboden Ze ïieef een poosje naast het bed zitten en za dat hy langziunerhand kalmei vrerd De koorte echeen af te nemen maar met haar wemige ervaring op dili gebiec b reep zy wiet dat zyn uitputting voortdurend toe nam Zy wist nog steeds niet wat te doen den mtiènt alleen laten durfde ae met etr tod begree ze dat er medieciie hxdp en medioijnen nOodlg waren Zo had meermar len gehoord dat als een Europeaan dia mef aan het West Indische klimaat gewoon was overvallen werd door een hevigen aanval van koorts deae menigmaal fataal bleek Hea telde de patiënt dan herhaalden deze aanvaUen zioh weliawaar maar toch minder jwvig en kcMiden ze meestal met nccee door KliMne bestreden worden Langzamerhand was het donker gewor dea Harrei lag nu vrywel onbeweeglijk m het bed Ze liep de haÜ in vanwaar ze een op den zieke kon houden en stak de l ï p in de hall op een staande lamp van J el8ch maaksel die Borrel uit Londen had meegebracht en waarvoor zij zelf een Mïl3den kapje had gemaakt Toen het HWhte hohtaciiynsel ri door de Lam verepfciJde kreeg ze een oogenblik het war TE HUUR PAKHUISRÜIMTE met 2 bovenverdiepingen te samen pim 400 M opper vlakte geschikt voor opslag of werkplaats Vooriien van electr licht waterleiding closet en 0 kantoortje Event met gebruik van telefoon Te bevragen OLASONDERNEMINO QOUDA Splerln straat 131 GOUDA SCHOUWBURG BIOSCOOP Van V R IJ D A G 3 iWl l af op veelvuldig verzoek reprise tyao IIIE MET p IEI2IIE POMP OIE DREI VON D R TAN TELLE I 80 niet WILLY MtlTSCH LILIAN HARVEV OLGA TSCmCHOWA OSCAR KARLWEIS HEINZ RUMMANN en KURT GERftON Drie met één sprekende en zi toe vervaardigd Hoprt op onz scl gers J Lii LEii Da Jenzinepomp de meesHiyolmattKJ jgendc lilra Veike de U F A tot nu i jen die alle i prekende filmiovertreft KUng Fi m installatie de heerlijke in meifi Herz lasst dich grüszen reund èin guter Fl eund Liqd vom Kuckuck U L Oot deze week Russische Eau Uitgebr L voorprogrammal ontvangt iedere bezoeker dRATISj Calogne merk Ml E K O I Toegang voor eiken tLefl dII SANGUNiOSE i jiuiTer planbaardaffi toiucum ia en bl ft het beit bekende veraterkmgsmitidel in alle fevallen vnn bloedavmoedAen zenuwzwakte I Wanneer gg een tonicum noodig hebt 1 Wanneer tgy U dikwyls vennoeid gevoelt Wanneer fr veel van Uw kracht veel van ulw zenuwen gevergd wordt Wanneer feij last hebt dat gy niet kunt Inslapen Wanneer gy s morgens maar half verkwikt wakker wordt of wakker wordt met hoofdpijn Wanneer last hebt van te weinig bloed te arm bloed of onzuivei bloed gebruik de SANGUINOSE Die honderden geholpen heeft helpt ook UI Tweemaal per dag een eetlepel 16 gram ia voldoende Dan duurt een fJacon tien dagen Dat te goedkooper dan eenlg ander dergelijk middel Per flacon ƒ 2 6 fl ƒ 11 12 fl ƒ 21 V f t By alle Apothekers en DnogiatenVAN DAM 4 Co De Riemerstraat 2c 4 Den Haag ZEC KIJK E $ HEB JE DAT GELEZEM Wanneer Vrouwlief iels koopen wil wat is het dan verantwoord wanneer haar man ook door de advertentie in het dagblad wordt bewerkt En wanneer de heer des huizes zijn keus heeft bepaald op een zeker auto merk dan wijst hij zijn ega op de voordeelen uit de advertentie Hij laat het dagblad pleiten en zegt dan heel ernstigt Jo eigenlijk i dat wel zoo hét Wat een waarde heeft die dagbladadvertentie doordat ze de wilsovereenstemming van beide partijen ten gunste van hel geadverteerde bewerkt Dat beteakent dus kooplust zonder oppositie I Is er mooier reclame middel denkbaar don het gemeenschappelijke dagblad ACTUEELE BERICHTEN ACTUEEIE ADVERTENTIES ADVERTEER IN DE DAGBLADEN THALIA THBATKÜ Vertoont van Vrijdag t e m Woenidag een fïimwerk der Metro Ooidwyn dat Uw stoutste vewachtingen zal overtrelTen omdat het zoo fantastisch zoo spannend en loointerressant is HET GEHEIMZINNIGE EILAND Naar den beroemden roman van Julea Verne Een film van onderzeeache wonderen van grillige ifezens een film van strijd en spanning van trouw en verraad van technische volmaaktheid en ongekende schoonheid IN DE HOOFDROLLEN LIONELL BARRYMODB LLOVD HUOHES en JANE DALV I Jules Verne s fantaaie grenat aan t ongiloofelijke I Oe film niet minder EXTRA KQMISCH O llpll OS R AMIMII TOBOaWQ OVM 14 JAAR Het Wato ortaeizoen ia weer gekomenwji che Bezo t thans de Reeuw ksche ea Sluip Pkssen en laat U daarbiti voorlichten door het fraat uitgevoerde wfrkje M REEUWUtóCHE ÈN IPWIJKSCHÊ PEASS N d Ur A SCHEYGI ON Phil Nut 4 TWïaSDE herziene druk tefllutoJerd lïiiet 26 l LUÈTRATIEjéinaar foto j en penJ eeken fen b evipna eenMuideljüke KAAip va het Plaasei I Rijst f oio 1 DezA brochVii legging dier i belangryk zei r inderdaad opgeluisterd d van het betro tEOQRDEBLINGEN VAtfttEN TWEEDEN m K IS gOBchreveu om propagutda te maken tegen ijlet pl n van droogaen en heeft haar doel Igereikt Maar afgeziem hiervaa i z een oed geschreven stuk wei cj tl walk iedereen met genoeieh en niet zonder vrucht nüan lezen Vooreerst het hóofdstvBt over het ontstaan wr plassen hiatoriach mtdt sant Ddaama een pleidooi Voor Aet behoud van ie watfren en een beschryvrng vkdjhaar flora en fauna over de 4 edifaven die er werden en nog wo den uitgeoefend eijl de waarde der plassen als oord vfm ontspanning De schrijver heeft b van gezegd wat gezegd kon woiiflen en heeft buitendien yn betoog r een keur van Vele photo s en kleine schetsen alsmed4 een kaart gebied De ornithologie noemt een ruim deel in be8lag Dr R Baron Snouckaert van Schauburg in Orgaan ter Club van Ned Vogelku idigen i i V i9 meer van de planten en dierenwereld Ivan dit echt Hollandsch landschap wiJweten sÜ de keurig verzorgde brochure vaiüden Goudschen bioloog A Scheygrond warm sonbevoIeaL J irtm P Strijbos n de Telegraaf WÜ kunnen wel m t anders dan dit boekje W warmste aanbevelen Wy wenschen het te Een in de handen van alle belangstellenden maar m de eerste plaats m die van alle Gouwenaara Maandblad Ned Ver van Huisvrouwen a d Gouda Verkrilgbaar in eiken boekhandel en bij de Uitgeren A BRINKMAN ZOON Ie Oouda Al wat gii nooilig hebt van drukwerk voor Uw bedrijf voor Uw Vereeniging voor Uw particulier gebruik het kleinste en het grootste ook het fijnste kieurenwerk ons bedrijf is in staat het te maken fraai van uitvoering billijk in prijs en vlug geleverd DroMirij H Irinkniii i Zo Het beste Adres Telefoon No 2745 70 Jaapgang ¥ HJd a 8 Juli ItSI miWm COURANT NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz ADVERTBNTUByPBUSt Uit Gmida m oourtMkHi beheennda tot dm b wrckzlnf 1 mgcla ƒ IM Utto x t meer ƒ êM Vao bnlton Oowla en den beaoickrint 1 6 re eU ƒ Ij66 elke regal meer ÜM AdvertenÜën in het ZfcterdatnBmmw 20 ab bttiliff op den prtt Liefdedighetdi mftatmUtUp de lielft Tmn dan prife IM6£Z0N1 £N HEDBDESLlNOKMt 1 4 ragtia f tM elke nsel meer f 9M o de Toorpeglne M haogu Gewone dveztentiSn en ingesooden mededeelingen o t eoateaet tot wer geredurterdao pr i Groote letten en renoeii worden berekend naar plëntaraimte AdTertenÜën Inumen worden ingeaonden door taaecbenk nat van oliede BoekheBd laren AdTertentiebiinaux eiï on agMiten en moeten daags T6Ór de rhi g g aan hei jSareau n ingekomen teneinde van opname Taraekant te aSj Pit bladyerschijgildagelijksbehal ve op Zon en Feestdagen ARONNEICSHTSPRUS per kwartul jiM pu wuk 17 cent mat ZundadbUd pat Inwrtaal ƒ iM per welk 22 omt meial wui de bentrfinc per looper feeeliiedt Fnlu per pMt per kmruUl ƒ 9 16 met Z iiide akU i IJS Abonnemenieil woiden UqceJ4JIci aankenomw aan ona Banen MAAKT tl 60IIDA bü onze agenljett en loopend den boekhandel en de peatkantoien Onxe buteafutl tyn d gel geopend van 9 4 uur Axtnumstra43e en Redactie Telef Intere 2745 FoMrakening 48400 ZWITSERLAND De Joodeche belangen m Paleatina wDe Zioniaten streven niet naar de aUeenheerschappu Weizmann spreekt op het Zionistencongres ben der vooi uaamate punten van do agen da van het Zionistonoongrea te Bazel imder voorzitteracha van Leo MotsJcm uit Btrlyu waa die programrede van den leider det iionistiaidit bewe gmg en tot nog toe voorzitter van de JewiHcii Agency dr Uhaiw Weizmann In zijn rede due diie uur duurde wct d Inj erop dat de positie vim diet Jodendom over de geheede wereld slech r woa geworden Uitvoerig beeprak ir Wedzmann de gebfWtenieaen m aieetina met betrekkmg tot het aanvaarden van het man laat daarover door li geland en vooral m verband met de Balfour verkianng In de jaren 1922 tot 30 teek het of deze verklarmg verweuienhjkt zou worden Het hngelechc witboek van üotober 1930 bracht emslage stormg UI het geheeie opbouwwerk Pas do l iief van MacDonakl aan dr Wstzmann ui Februari 1931 herstelde den status quo Het Joodsche volk Iweft nooit geetiaefd naar de aUeenheerecha$ y in Paiestma Vele moeiiykheden zyn ontstaan door het gebrek aan biJgrypon en door de onverschilligheid van de luigeteche ambtenaren voor de geoompUceerdiheid van de Joodbche belongoi en het hand m hand werken met de Arabieren Ook de pf mgen om een groot Arabisotilalamitiach ryk op te xiobten onder Britsche hegemonie benadeelen bet JooOsdio werk in Paleetina Zoolang de Joden m Piulestma land kunnen verkrygen en de immigratie met beperkt wordt bestond er steeds een streven naar goede aamenweorklng met de maiWliaat mog wMl M l M iii ft t de AcableMü wilden de Joden op den grondslag van politieke paritoib en gemcenschappelyken economieën arbeid samenwerken Tot dat doel had sprier dan ook een vriandacbapsverdrag met Feieal gesloten Nog 50000 Joodeohe boerenifamilies konden m PalMtint plaats vm ten Onder grooten byval euohte dr Weizmann tenslotte handhaving van do in het niandaatverdrag vaatgestelde reohten de uitbreiding van de beetiaande werken in Palcattaa waaronder de zoogeraamde middenstands koLonien en ver sterkmg van het Toodech Nationaal Fonds o a door byv een Joodache leening of een andere financi coiie operatie m grooten stijl Voorts diende het Jewish Agency op een breederen en een veiliger grondslag gesteld te wtxrdm VERËENIGDE STATEN Meer den 1000 slachtoffera van de hitte in de Ver Staten De hitte heeft tot nu toe m de Ver Staten meer dan 1000 slachtoffers geeischt De wereldvliegers Poet en Gatty te New York De vlucht om de wereld in acht dagen De wereldvl legere Poet en Gatty zijn giBteiavond te 7 47 uur Amerikaansche tyd l 47 uur MET op het vliegveld Booee Frankr k houdiMg nog onxoker Het plan Hotover te lAo ij Geen deelname aan de Ypungplan conferentie G Ënidand wordt onjg eduldig buitenlandsch nieuws DUITSCHLAND Het einde van Peter Kbrten Zijn laatste uren De Engelficl regeermg hoopt met vertrouwen dat de onderhandelingen die thans te Parys met betrekking tot het planHOover worden gevoerd succes zullen Ihebben Mocht geen spoedige oplossing geienden worden dan is zy bereid een samenkorhst te houden met de vertegenwoordigers der betrokken mogendheden en wtl zoo spoedig mo lyk ten einde i iet de geringst mogelyke vertraging overeeQsteniming te bereiken Kort na de publicatie van dit commumqué wend op het departement van buitenlandsche zaken een telegram uit Psrys ontvangen waann werd medegedeeld dat de Fransche regeenng de uitnoodiging naar Londen te komen voor dit weekeinde niet kan aannemen Volgens Engelsche mededeelingen heeft Briand zyn weigenng gemotiveerd met het feit dat de Fransch Amerikaanache onder handelingen alsook de parlementaire werk zaamheden zoowel van hem Bnand als van Laval de aanwezigheid te Parjjs noodzakelijk maken In officieele kringen verluidt dat van Fransche z de een zoodamge confer niit wei ia waar wordt gewenscht doch dat er de voorkeur aan wordt gehecht de conferentie te Parijs te houden Ovengens blijft de mogelijkheid de conferentie later te houden nog ateeds open De Engelsche uitnoodiging heeft evenwel slechta dan doel wanneer de FranschAme rikaansehe onderhandelingen zouden mislukken Men IS in Londen algemeen pessimistisch gestemd aiHigezien men den indnik heeft dat men by de Franach Amenkaansche on derhandelingen de hoofdzaak uit het oog heeft verloren en zich thans met byzaken bezighoudt In Frankr gk schynt men er echter zeker van te zyn dat een compromis alsnog mogelijk IS Zelfs heerscht er te Parys sinds het beëindigen van den mimsterraad een optimisme dat nog versterkt wordt doordat het gerucht steeds vaster vorm kr gt dat het reeds gelukt zou z jn een compromis te verkrijgen in zake de tot nu toe nog open staande kwesties Mellon staat in verbinding met Washington en zal de laatste instructies van president Hoover afwachten alvorens zich be slissend uit te laten met betrekking tot de van Fransche zyde gedane voorstellen Deze voorstellen zouden meer tegemoetkomenu gesteld z jn zoodat gerekend wordt op een overeenstemming met de Amerikanen Van officieuze of offiAlfeele zyde wordt dit met bevestigd B j een bespreking van dMAmenkaan ache aide memoire ban FranVéqk verklaart de drplomatieke medewerker van de Daily Herald het blad van de Labojurparty dut liet thans zaak voaf Frank jjtc is om snel te bestuiten De finWcieelê Spanning lu Duitschland die by het bekend worden vun het HOoverplan iets Verminderd Is is reeda weer bezig sterker te worden pjfi toestand wordt weer zeer enlstig Mem vreest dal ongeveer dnekwart van het kraliet van 400 miUioen dat de viei centrale ibanken aan Duitschland hebben verstrekt qoor de r ks bank reeds z n opgebruikt Wanneer niet spoedig iets geschiedt tot vemchting van den toestand dan mofct binnein zeer korten tfjd de toestand weer zeer kritiek worden omdat het genoemde krediet Op 1 € Juli a s Af moet worden terugbetaald óf verlengd moet Worden en dat nog wel een dag na den vervaldatum van de herstelbetabngen Uxdien het ooverplan met in werking treedt Een nietszeggend communique Te 12 uur na afloop van de kabinetszlt tii r werd aan de pers een officieel communiqué verstrekt waarm ten aanzien van de FransËh Amerikaansche onderhandelingen lleehta wordt gezegd dat minister prest dent Laval den ministerraad op de hoogte bracht van den inhoud van de Amerikaansche Aidememotre waarna de nota aan een nauwkeurig onderzoek werd onderworpen Loucheur a hulpplan voor IhiitadUand In de Kamercommissie voor buitenlandsche zaken gaf oud minister Loucheur een overzicht van de middelen die z jns inziens geschikt waren om den huidigen toestand in Duitschland te verbeteren Zqn voorstellen bestonden hienn Duitschland een uitstel van betaling te geven voor het voornaamste deel van zyn verpbchtingen en verder een plan tot afschryving van de bmnenlandBohe Duitsche schuld te ontwerpen om ten slotte de betalingen die Duitschland nog te doen heeft voor het met beschermde deel der herstelannuiteiten geleidel k te vervangen door leveranties m natura De Ka mercoramisaie besloot de discussies heden voort te zetten en de regeenng het resul taat der besprekmgen mede te deelen De onderhandelingen tot hedenmorgen verdaagd Officieel wordt medegedeeld dat de tegen gisteravond vastgestelde besprekingen met den Amerikaanschen staatssecretaris Mei Ion zyn verdaagd töt hedenmorgen JBen communique der Britscheregeenng Gistermiddag heeft de Britsche regeenng het volgende offiaeele communique g publlceeid Naar uit Keulen gemeld wordt werd het bevel tot voltrekking van dea dood3trnf door t a Mmistenal rat mt Duaaeldorf naar Keulen overgebracht Daar het traiiaporteeren van de valbijl van Keul i naar Duss dorf te veel moeihjkheden met zich gebracJit zou hebben heeft men Korten tegen 4 uur lil n gevuiganiaauto naar Keulen vervoerd Zyn iaatsten na ht heeft Kürten in zyn cel doorgebracht net het schtyven van brietven aaji de n Lbeetaau Uia vin byna al zyn fltaditoffers Drie geeatelyken en zi n verde figer zyn desseu nacht ui 3 n geaelBohap geweeet By de tereolitsteliing wMj qii danwezig de ÜuBseldorfsche proeureur a neraii do verdediger van Kuiten versc llende loden van de Hechtbank alaniede Sfimaterial rat di Weddigen van het Pruisiacel ininwiene van jtLBiitie en eenige personen uit de wetenschappelyk wereld BxSOGLANa BraaA in een dlehaven Vijf groote booten te Port Arthur oitgebrand VoJgens benchten uit Now York zyn Donderdwg jn de petroleumhaven Port Arthur CFexas de beide Amerikaansche taukachepen Cumer 4711 ton en Qol of Mexi co 7807 ton in brand geiaakt Het vuur nam apo aug ontzaglijke afmetingen aan en breidde uoti uit bot een deel van de haven emplacamienten De brand woedt op het oogenhltk daA dit berldit giaabid weidr nog voort Vy groote iiiiiliuiliinA d B in iKtead geraakt ten gevolge van het feit dW groote boeveplheden oUe dae op het water dryven iD brand zijn geraakt Uaza booten zyn geheel uütgebrand De aangerichlo aohode is voorloopig niet te overuen Rumo in het Lagerhuis Een lid buiten de deur gezet Personeel aanvragen en aanbiedingen kunnen nog worden ingezonden tot Zaterdagmorgen 9 uur aan het Bureau MARKT 31 In het Lagerhute is h t gisteren tot riiiidoerige toon eelen gekomen doordien een afgevaardigde van den linkervleugel der arbeidersparty die weigerde een door hem gebezigde uitdrukking m te trekken van de zitting uitgesloten veni doch toeu weigerde da aaal te verlatteD Daarop werden cvier 7aalwaehtera ontboden die hean wilden verwijderen doch varacheidene afgevaardigden van den linkervleugel der arbeiderspartij verzetten ziob tegen de wegvoering zoodat jiet tot een opgewfrnden tooneel kwam en de zitting voor 20 minuten geadiorat werd Het getukte den zaalwachten ten plotte den weeirstrevonde te verwijderen Aangezien gewald moest worden gebruikt blyft de afgevaardigde voor den verderen duur van de tegenwoordige sitting tot het begm van de volgende zitting uitgesloten waardoor hy een verlies van 100 pond lydt aangezien in dergelijke gevallen geen vergoeding aan een lid van het parlement wordt gegeven De grovere brengen het niet ver me vosl alaof ze in haar eigen huis wa In gepeins verloren bleef ze een oc enblik in een der vele armstoelei zdtten en bouw de luohtkasteeden Ze atond op en liep de kamer dioor Voor de portretten op den rond van de betimmering bleef ze staan en keek ar naar eerst gedachteloos toen met klimmende telangetelling Ze had ze daar vaak genoeg zien stuan en Harrei had baar op haar vragen v teld wie ze voorstelden Maar het was alsof ze enkele van deae portretten plotaeItng met andere oc en aag dan vroeger nu ze zich door de ometandsgheden gedVongen met Harrei alleen in huatfivond alaof ze hier de meesteres was MÊT De portretten van Haxrel ouders en diens zuster heten haar onverschilhg toen vael haar oog op de beeltenis n l apitein Jack Morrence êe ernatoge onverediiUige Engelflohman die aooala zij onmiddellijk gevoeld had het tegendeel van bewoodenng voor haar kOMterde Wanneer hy eenmaal van my houdt zul je zijn vnöid niet meer blyVen zea zy op ttiomfantelyken toon Ik wil je hier niet 7ien Bah loop heen met je s ai pleditig geaadht En zy keerde het pOTtret om Haar anget oni den man die ze net een walde onbesuisd © liefde bemJnde het beklemmend vreemde samenzijn met hem m het doodstille huis d at sa met durfde te verlaten in den toestand waann hij nu verkeeirde hy kon immers weer gaan ylen en m aijn koorto het bed verlaten met wie weet wat voor vreeiselyke gevolgen schenen het meiqe hieelemaal uit haar venwicht te brengen en haar cngetenHfe opbruiacfaen de natuur steeds heftiger op te zweepen De ziekelijke gedaclite had zi ch ebeeds meer in haar brem vastgezet dat Harrei van haar was dat zy allea opzij aon ediuiven dat zich durfde pfaatsen tusechen haar en hem In die stemnung nam 7y het portret van lady Barbara Howard op Harrei had vaag geze dat het een oude vrienden uit Engeland was en terwijl za met fonkelende oogen naar de regelmatige edele trekken van heti Engelsche meisje keek kwam er ten wilde jalouzie in Enlalie op In haar ijdelen behaagzucht had ze nooit beseft dat dit meisje een mededingater kon zijn tegenover haar sciioonheid maar nu Ik haat je mompelde Eulalie Jij bent het die imssdten my en mijn geluk staat Maar ik wil hem hebben t n ik zal hem hebben jy niey Harrei lag nog steedb onbeweeghjk in zyn bed hy aliep dadit ze Zy k ek om zich heen of ze lete vinden kon waarme zy m haar blinde jalousie het gcJiate por tret van haar mededmigBter kon Opeens echoot haar leta anderg te binnen Eulalie met haar onevenwichtige ziel was aeer ontvankelijk zooals ook n eÜB by het bezoek aan de warme bronnen gebleken waa voor het bygedoof der inlanders behalve als mai zich schuldig voelt verKlaarde de oudlB dokter cfp ve elbeU eJcenenden toon Je bent geschrokken dat is iiK elyk maar waarom beef je zoo De gee t van norsch rset die haar wel vaker bezielde kwaon over haar Zij antwoordde met maar tikte met haar voet acht op den vloer Ik zou zoo graag willen weten Kulalw wat je hier doet Een oogenblik kon zy geen woorden vinden om hem te antwoorden Toen k ftk zy den dokter uitdagend aaa Meneer Hanel ie ziek Ik heb gehooixJ dat hy ziek was en ikben gekomen om voor h n te aorgen Jekunt wel naar huis gnan ËuUUe Maarwaarom heb je mlj niet gewaarschuwd toenje van zyn ongesteldiheid hoordi Je hel tfen groote verantwoordelijkheid op je genomien door dat na te laten Het was myn plan om iiaar Trinity door te rijden en u te waarschuwen dokter Maar nieiiï er HonTOl lag hi r moederziel alben een van de negers vertelde my dat Zi allemaal van anget weggeloopen wa len en toen ik hier kwam en zag hoe wildhy wae en hoe hij ijlde durfde ik hem nietimer nlloen laten Ik y mt met wat ik l e innea moest Dr Meillet moest erkennen dat haar g draw h rypélijk was en zeli Het wa i met verstandig von je Eula lie Je had moeten bedenken dat hy beter nog wat langer nll en had kunnen blyven dan deakuiHlige hulp missen Wordt vervolgd FEUILLETON Zoo vaat was n overtuigd van de kracht van Obeah waaraan zy ook geneigd was Harrei s plotselinge ziekte toe te eohryven al wiet ze niets van de vertooning niet de bMrboepalen en de flesechen En ala zy op haar beurt de rnacht had deze geheimzinnige kradht uit te oefenen tegen lady Barbara jsou zy zich daarvan dbor nieto laten weerhouden Zy zou een bezwenngamiddel aanwenden dat ondanks den verren ai tand zijn uitwerking op haar mededingster met zou missen Zy trok een lange speld met glazen knop mt haar japon en doorboorde daarmede de oogen de keel en dé borat van het meisije op da foto Toen zocht zij een plekje waar ZIJ het portxet verliergen kon want om het lesultaat te hebben dat zy wensohte moest het in hms zelf verbongen worden Balalifl was zoo bezeten door haar jalouzie ep haar verlangen naar wraak dat zij voor metri anders oandaciht had Maar opeens EulaJie wat doe j © daar vro hij streng nog stet ds zijn hand op haar schouder O dokter u hebt roij vreewlijk aan het 3chnl ken gemaakt Kyk pph v hoe ik beef Btamelde zy t rwyl zij haar trillende f handen voor zicli uithwJd Maar haar pn giirig om hei antwwtrd op zijn vraag e on wijken mielukte Kr bestaat geen reden om te bev I