Goudsche Courant, vrijdag 3 juli 1931

ƒ 299920 74 v D ramp te Vincennes R n onderhoud met een dedtondige over de geleden verllescn i en tedaeteu van f t Persbureau t J ms littcft HU caulethoucl g ad met den liti r Kneg r oouBeriutor van iet EHinO iftJiHcli Muöeuni ie Ijlden die lorugge kccrd ia ml Parija ün algeniteiip indruk lelde e heer Kin ei s dat meu den toésiaiid kdhn iioet beoürdepl p Gtoot © verlieim njn ga leien vocnnalndijk door bet Koloniaal Id lituut Hpt iiK est jammer is liet v rJoren fcami an eeo collecUe van bijiondere uit gBVftn an flLhfeip journalen van mr Engel bro Jit te Rotterdam en de verwoesting an 1 zg tafel dtr Couipagnn een groule runde d ttiboutmi tafel igcndom van den hiPl Paul May ok het poitret van Ha4en lalffli alkoiiistg van een der Noord Hol Iiiii 1ékJi Miiaed u ertoien gegaan HpI tHJmotriafiach Muapum te Leiden liaKi aiinvTinkeJijk weinig gestuurd maar door dtn druk van liet t oniile werd lan d etrste ücnding nog een coDecti l oeeevoegd Ook bet veiüea van het i eadsebe Muaeani ia zoer aanwenbjk doch naoet nistj worden epüobat oariö ia een oaliwaieibttar ver JH liet verloren gaan aD lu collectie initrumeaten uit bet Musea van Indone sische inatru neuten van dan Ueer Sclieur I er te Den Haag ö heer Kneger liad den lu Iruk gekte Ken dat vooral de zendingen i it Batavia 1 et ii op t belangrijk zouden zijn Ue ooraaak is in elk gevaï geen kort lui ng aldus de beer Krieger Wat dun viel vroegen wij hr zijr drie ooraaken aan te wijzen d 1 Jiaavmmixie üomniuniame o ontslagen C lemenlen van de tentoonatelUng zelf zijn aan het werk ge tpst hetgeen natuurlijk nitl n e r ig aan te loonen Het feit dat de bran op mperdere plaatB i tegehsk ttitil rak brengt de gedachte aan moedwil zeker p den voorgrond Up pera moet naar de niet uing van den bter Krieger lanttringtn op een nauwkeu rig onrteraoek oor wat betreft bewaking Ui verAorgmg en wie duarvoon Ie verant w ordelijkhöid Uiaflgt Ik heb + aldus de heer Krteger iets t x it zó plat gtfbrand geaien ala dat Db vreps voor btrbaling ie me ongegrond vooral niet wanneer indei daad oommuDM t É clio Uementen aaji bet werk gew ea zijn Een vooraanet and persoon uit de Fran chrt museum wereld verkfaarae aan den lieer Krieger dat de gedachte aan kortsluiting intJet worden uilgebloten ileen reeds omdat Pen NeUerlandaohe tiima de instaUa lie in orde gemaakt heeft en bet materiaal an zeer goede kwahteit wae Wat tenslotte het voornaamflte vOTlies vcnt het Éthnogfa f ach Mufloum te Leiden betieft dit bRStaat uit een lollPcUe van dn Jafaausdie oud 1 Pden De mogelijkheid bestaat dat die nog leruggevon len worden weshajve do hc er Knegei rpeda morgen waarschijnlijk weer terugkeert naar ï rijs voor het verdere on derzoefc VerzmieHiiKai in brmldeoi f tifaan Havae meldt nx g De bekende Nederlandsche aohilderteekeI aar W O J Nleuwenkamp die o a eenige tudieieuÉn n r Buli heeft gemaant heelt thmis zijn ooUectiee Balmeeatshe en lavaan jidiB wu en i ter beechikkiog van den heer Moojen gesteld om die te gebruiken voor de nieuw in te nobteti laitioonsteUmg in het tl bouwen nieuwe Nederland H iö paviljoen op de InUmutionate Koloniale lentoonetel ling te Vmcennee Vi rsctiillende T ederlandsehe inetöllingeii liebben voortfl liaur hulp aangeboden om herbouw 1811 het Nedtrlandsche paviljOMi mogelijk te rtiaken Het tthnogiafiseh museum in het Iroca dtro tt laiijfi telde eveneens zijn scnatten ter 1 GBcbikkmp vaft het Nedecland eh ocwnmlBflariftat De deetneming van La dépêche ColoKiale Ha V 16 ons opgevallen dat La Dépêche Colwual het eemge transch aitsloitend üan koloi ale aangelegenheden gewijde dag Dad nog niet van zijn deelneming had ge tuigd in veitand n et den brand die te Vm cenne on paviljoen venwoeette Dinsdag avoni echter kweet het hlad ziUi van die taak m en artikel dat ala titel nad Eu inee en louw en welks tteffende bewoordingen lier in het kort dienen te worden bertiaald D ebi wij t allerptmt erop Jat iNederlond de terete natie was die antwoordde op dp uitnoodigmg der Jraiiache regeenng i n van ijn inzending fim groot najiffliaaiteuvTP maakte terwijl koningin WiJhelmina fle terste bmtenlandsche nouVereinena de fle tentoon eltin beaocJit en doordat tieeoek onderlijnde die belangrijkheid eni ftteekenia der gt te van haar landFr nkrijk lft en ij verder bewaart voor Sede lan 1 votjr iijn g oote Bouvereine voor Ie jonge pninBps wn ati artelijke en hewogPn dankbaflrheid Gen treffende Frausche hulde In ert uitvoerig irliktl in op frigaro vei de Kolomah itntoonstellmg worden p v leende gevoehgp woorrten aan h ev uvenen N lerlandsthe paviljoen genifd Dit piiiei had pen giO l=ch uitpihjk Het va n vim d jnwtplen Ser ten o nslelling i5n V ihee e nothtane gti lnj venfelaken hij Jat viiQ de zeldzame athatten eener pre oieu7p kniiht welke bet b vatt en die de amm 11 hebben verslonden 1 aten wi t n 1 et h rvfttten on pr wandPlm en Ie ineen I e liiild t rengen aan de vo rtreffpl jke C e en die zoovtPl ver o en leboonheid vernnchtin te vPfzaniekrt Ge lieU ipnmmate Kunnm zien h e iiw vprdiiet var gan yiiei harle is gedpcfd ptj wuiirde asten dfté zoo edeltnoedig aan tmze vnugde hebt willen deelnemen Wij hebben 1 et H al datgtaie meegevoeld wat een bitter verdn ö zonder remedlp aan aangrtjpemd kon toevoegen aan onze bewondenojg Pari waa verslagen BINNHNLAND Pirfeis Raadhuiiikwefltie van de baan I De motie v d Bergh door den AnuterdamBchen Rud auigeuonttfn I pp gemeente aad van Anmte dani beeft n et 2 tegpJi 19 temmen i ea voorstel aan genuniPii van de raadaledra Van den Bergh j Ketelaar Romme en Boiasevrftin waAibij B eu W wonlen uitgenoodigi door em veel zijtlig a tticogest eilde i Ouimiasie van dee kundügen een nderawik te doen uistejleu I aar de vraag in beoever t PaleLS fiMdhuia voor gemeentelijite doeleinden bruikbaar ie te maken Hierdoor i het voorstel van B eu W öm IieG pftleie voor 15 milhoen gulden aan de Hegeenug af l staan voorloopig van de cban Exwnen boekhouden I Dij mislay dPi examen in boekhouden I vourt de praktijk vaiwege de Vereeniging I van Lieraren ni het Boekhouden e Amfiter dam m huu te Auiet rdam Haarlem b Graveiiha e Rottei darn Rooaend al m I Itm Ueppel Himgelo 3 Hertogeoboacb i Maattuciit noningen Letuwai den eu l fPftchi geliuudcu ie aldue loiaal 1290 can lidaten met pi ekon en 7 teruggetrokken 3 geklaagd 524 In het najaar 1930 wer 1 deelgenomen aannze examens Oobt iudie door 74 tandid ten waarvan 58 alaagded en in lurmainekwr U andi laten waarvan 5 slaagdenPhilips en de RadiohondenDe Nedeilan cteclie Bond van Radiohaudelaren veiztekt on te melden De N PhUips tiloetlampenlabriedïen iKz cft het taillibaement aon fevraagd van de Radiohonden N U R en B Ü H N zulks op giond van de vor leringen die l hiUpe aan dt aibitrale oiti praak tegen die Bonden ontleent Oifitierpn is vo r de EPrate Kanier del Rechtbank te Amsterdam die aanvrage beliandeld Namen de Bonden wt rd betoogd dat de Bonden van de arbitrale uitspraak m verzet 71 n gegaan eu dat er geen pluraliteit van liuldeh bestaat De rechtbank beeft de faJ4liasement3aaii vrage afgev ezen Een geweigerde candulateniyat De eommuniaten te Ridderkerk waren te laat Betri fïeiide let inslPl en va i een onder zoek ter zake van een m den kieskring llidderkerk bi de candidaatetelling vo r de Provinciale Htaten geweigeide candida töihjs dei oionmiimististhe partij liad de iippr De ViStier dui Minieter van Binnen landsche aken en Landbouw geviaagd Is hef d Regeering bekend dat inden kieakung Kidderkeik bij de candidaatstelling votr de Provinciale Staten oe can didalenlij t van de conimunietiS he partijten onrechte door den functioAeeteodeQambten atar geweigerd in ontvangst tenemen r Ib het Ie B eenlig öveneeOH le enddat het district lun Holland van geooemdie partij biei tegeu d d 26 Uaaxt 4cbnfte lijk heeft geprotesteerd en Ged uteerduStaten veraocftit hieromtrent maatregelente nemen zonder d t hieraan gevolg ib gegevMi Ift de Regepring boreul hieroiutitenteen ernstig onderzoek in te tellen en maatregelen te treffen dat zulke onregelmatigheden in htt vervolg niei uieer kunnenplaate hebben Minster Ruya de Beerenbionck ttutwoordt than f 1 Omtreüt de m de vragen bedoel Ie aangphgeniieid ie pen nderzoek ingeBteldDaaruit ifc gtbleken dal op 10 Maart IKlte 14 35 uur ter gem ente se fetarie van H dlderkerk een daartoe p grond van deKietwet r ie + bevoegdt de candidatenlijetdci PoniumnittiSLbe partij wensthte in televei i Nadat di n betrokkene gewezenwaf op liet bepaalde hij de artikelen 35 en 40 Iflte lid der Kie weJ ig de candidatenli t oji lenzplfden da andermaal aanzeboden echter eeret te 16 35 uur Wegens verstrijken op dat tijd tap van fTPn wettelijken termijn is de lijat gtfwei gerd Door jedeputeeïde Staten van ZuidHolland ie op pen ter ake ingediend bezwaarsclintt vm het dJetnet Zuid HollMidgeantwoord lat de wettelijke vooraobnftenhun college geen aanleiding gaven tot tuaftchefikoiQst Blijkena het antw rd op de eeifte raag is de weigering van de candidatoilij l gegiond cp met iiakominjï van penwettelijk vofrachrifö en derhalve met peiionregelmatigheid Voor het treffen vanmaatregelen ten deze bestaat geenerlel aanleiding RADIO NIEUWS Programma vdor heden Hilversum 615 concert VPRO 8 5 concert 10 15 declamatie V A R il 12 gramofoonplateTi Huizen 4 30 gramofoonplaten 1 1 concert 8 concert 11 12 gramofoonpla ten Paventry 9 55 concert 10 5o pt l a 1120 12 20 dansmuziek De Politie Radio Qmroep verhuist mee Tot dusver zat zooais men weet de ï o litie Kgdio Omroep aan de 187i m go f vast Deze Omroep verhmsde met met de om roep orgamsaties mee De Minister van Waterstaat deelde nu aan de vro nede aldus de Badiobode dat dit met ingang van 1 Augustus anders g at worden Op genoemden datum en verder geduitn de Augustus en September zal de Pohtie Radio Omroep over bet station Hilversum uitzenden en faq zal vervolgens steeds met ten K RiO en de N G R V nweg oiv onge atht de omroepgolven die deze organisati i gebruiken Kon Ned Sfi id n8tands De zelf t ndig handeldr vende middenstand ia eeonomturh niet onmiBbnar Aan ue giftteravtmd gehouden foeatniaaU ti in het ioot Badhuw tie andvoort waaraan o ni de oomniiesaxi der Kouingm de heer Hena ia van het d wrtiaieieufc van A H en N uc mens den unnleter de buc gcmeesiw de t eei Van Alphen detlnamen biaclit jhr Uoell m ziju redenen brand te Vmcennee tei flï rakke Öpr deelde mede dat heden u vergadleimg vau het bestuur van hei Koloniaal lufittluut wordt gehouden waaiin wordt beraacslaagd over hetgeen tot 1 erdt l van de N üpi landsche inzending kan vtoiden gedaan BedrOfwadenwet De 1 I Nijibuis uit Rotterdtim hield in hel igihternioi gen voortgezette congree en befiLhouwiBg over het Voorontwerp eener lednjfsradenwel De hfieo H H J van de Pol uit Delft jie als in elder am optre dtn was verhmderd De lieeï Nijhuia be tprak m bij zonde rtiedeu lie ontwerp aa be sloot met het uiten van den wtnacb dat de iweede Kamer de vrijheid die ona volk eteeda is lief geweest zal weten te land haven De voorzitter telde voor geen besprekingen over dit onderwerp te houden daar de inleider niet aanwesig ia en boege egd heeft UI tiet orgaan de zaak nader te bespieken Plaste en taak van den midden stand in het economisch leven De 11 tr dr C Viaöei ecretaiiH vau de K V K te Delït leidde vfcrvolgens in een prae advies over Plaate en taak van den mid ieitót md in het etononilech leven In H n uAvoerige verhandelmg kwam sprekei tol de volgende eonciusiea lo htt ielt tandige bedrijf zal m onM maatsohappjj dun ontetaan wanneer de be boette aan een bepaalden dienst m elk der ton umpti of produclie eiiheden belang rijk ongehikmnligeivo ikoint dan m de ma aa der beataaude productie tf lonsun p tie eenheden of wanneer de behoefte aan dezen dieliBt wel in elk der productie of conaumptue eenhedeu gelijkniaMg voorkomt doch alethtg m zo6 genngen omvang dat het onmogelijk ia bm de productie t chni et hö votirdeelen in de productie of coti suniptietcnheid elve te lealiattren te wijl dit vooi de masea behoefte niet mogelijk ia 2o het z Jffltandige diBtnbutie bedrij f ts jegel OM dat uitschakel ng door Jen eoneu menli toor mKldel van de cooneratie geen wezenlijke bezuiniging biedt en de uitscbakeUng doDr den producent bic J tt mogelijk n daai waar de producent etn voldoend grooteai of gelnkmatt en afaet voor te eigen pioducten heeft 3o de groei vat hel grootbedrijf geelt eeiierzijd i aanleiding lot het ten onder gaan V n tal van kleine bedtijven door uitsehake Img an terzijde echter worden tal van zelf standigA dhtributiebeflnjven daardoor m t hven geroepen 4o de 7elt9ta dige handeldrijvend mid dtnstand 13 lethttfeun vran de vele categoiii n welke da di nbulie in onze maat irfütiappij Ituttuen veuorfeen 5o de ielfatandige hand dnjveode mid denstand hoewel eejn economiacn nuttige taak vervullende an zeer zeiter productief werk verrichtende is econoimsch niet on in ebaar jüisli omdat ook aiideien de distn lutitve fuuotie vexricihten tv dp vraag of de micWenstand dan wel een ht L onc iFretrende organisatie vormen zal overwumeti kan luet voor den midden Jand m zijn geh eel doeli slechtf omdat men me alle bijïonderheden voortvloeiaide mi den aard en den omvang van de behoef te cV veiêipieidmg van de oraisumentMi enx iflkening moet houd ai Hier bgt een dankbaar terrein voor iderzoeb voor elk dvr vakoigamaatiee 7o aan de hund van een algemeen onder oek en van bijzondere onderzoekingen dooi 1p vakgroepen zullen de landelijke midden standsboDden de vraag moeten onderzoeken boe lil dp voornaamste vakken de loncur 1 entieverhoudingen liggen tueaohpn elk der poncuireerende crganisatie vormen enj den uudden nnd De onneraoekmgen izullen poeitieve reeultaten kunnen opleveren wel k dit prae advies dat slechte het nsicht w l ver herpen nïet leveren Itan Verwbillerde eprekerfl maakten opiner k ngen naar aanleiding va de e conclu iea De algemeene aecretajip de heer 3eQroot weeij er p wet de vakgroepen kunnen vetucilitran Als voorbeeld noemde hij de orgSr msatip van drogisten en dtie van weten ï Chaippplijke jptiek De middenstand heeft Bijn lev enebpfitaan in eigen hand Hij moet de krafht en den moed hebben ztjn taak te aanvaarden De inleider beantwoordde ten slotte de verachiilende sprekers Besloten weid mvti metemnilng van denoleider geen beeliPemg ooitrent do onchi c van Ijet prae advïee te nemenOnderlinge M j V rEekering Paarden enBwidMe Woensdag den leten Juli jj werd m tiet Hot dee Paye Bae te utre ht de jaarlijk eche algemecne vergadering gdiouden van Oronmgep Alj Qnderlmge Maatadiawij lot Verzekeruig va i Paarden en Rundvee m 1903 opgelicht te Oroningen van 1 Mei 1921 af gevestigd e Utrecht De directeur de heer F F Leopold Irengt verslag ut over het ataetoopen laar 193U Er werden 523 schatten uitbetaald tot een totaalbedrag van ƒ 144 011 30 De reserve der Maatscha iij bedrog per 3 December f 185 7S 34 BlijkPijg liPt rapport van de Mnoussie tut naaiden der lekemng en van den acpouB lant den lietr A Versteeg werd de adrai tiji trati6 in orde bevonden De eftredende oommiaeanasen werden herkozen RoOgheenmutdKhap Rttnland Te Leidleii kwam gisteren de Vereeoigde Vergadering van het Hoo eturaadttchafi van Rijnland bijeen In deze bijeenkomat heeft de Dijkgiaaf de nagedachtenis geëerd vdji len verlcdöii Ho giutmriad P F Atclenturf te Hazcrawoude m gewewn op diena groote verdiensten voor Hgnland Mwiedeeling werd gedaan van het door Kijnlond gpAronnen proces tegen den polder i Nieuwkoop in ake de liefflng vaji bunder gpJd in dien polder Na onderzoek van den geloofebnef werd ala hooïdingeiand voor tiet 12 district toe gelaten de liter K van der Torren te Wad din veen Aan de vergadering werden overzichten eiingeboden van de archieven der ambach ttn en van oude aiohieven der polders bin neu Kiinland eamen eoteld door den tijdelijken archivaxis mr S J 1 ockema An Ireae In verl and hiermed werd beelotwi aan Uedeputeerdc titaten een wijziging te vragen van het besluit an 186j lot ophef fing van de ambachten met het doel om een doelmatiger bewaring van de anibachtsar clueven moge ijk te maken üaaer iiietr wtrd besloten lot het uemeii van civeise beacliikkingen op reolamea te pu aanslagen in het bundergeld en tot het verküopeu van giond aan den bpaarndaiu ficlien dijk te Amsterdam aan den btaat ten beliocve van den bouw van een revisieloode voor electrisolie treinstellen De lekening van Kijnland o er het jaar 1930 werd vastgesteld Zij aluU mei een ont vangst van f 94607S 74i en uit taaf van f 862116 29 latende derhalve eep voordeelig aldo van f 85962 45i GEMENGDK BËKICHTËN Brand op een zolder Une kinderen gewond Itón be vüLn9tei van de O femitötraat te Aiiibem juffrouw Pae had gisteravond ni Slr pika Bi uur liaiai vier kinderen waar van het oudiste nog geen aclit jaar 1 ter w 1 haar uian even de deur uit vaa naar bed gebracht op solder en naar gewwante j en brandend lampje op zolder gelaten doeli üoik ctn dooeje lucfTers cibij Toen zij naar beneden gmg stoot zij liet aolderluik Eenii gen tiijd latei hoorde zij op den zolder een verdacht geluld Zij ging cene kijken eu t en ZIJ het luik optilde za zij den aoldar waar a lerlci rommel waf opgeborgen in brand staan Vermoedelijk had een dei kindeipn et dp lucifers gesiweld Op het feegil vande V rouw kwamen de buren toeenedlen ende7 tiu wisten met gevaar voor eigen leven vier kinderen van den zolder te halenDe kiemen werden overgebiajiit naar d naburige kliniek van de A K U waar geluklïig juisl dr Hartog d geneeeheer directeui van die fabiieken aanwezig wae die de eorflte hulp verleende Het bleek datdne dei kinderen ernetige brandwondefli adden het vierde kind was ongedterd Naverbonden te zijn werden de drie kleintjes I aar het gemipenteziekenlmis vervoeid Venala de moeder die gelw ol van streek wae Zij kon echter later naar haar womng worden vervoenl De toestand van twee der khideren is zeer ernstig De brandweer liieeft het brandje tet den zoldei weten te beperken Twee autos tegen elkaar gebotst Twee personen ematig gewonu Mevr S te Waaaenaar wilde iet haar auto de garage Jansen bij den leidsche straatw mrijden om benzine m te nemen De htier J uit Venlo die per auto pas teerde merkte dit te laat waardoor beide Kuto s met tlkfcar m botsing kwamen en om sloegen De heer J eu ccn inzittende dame wareji heiden einetig gewond en veerden door de doctoren Boer en Bergma voorloopig verbonden De en werd per ziekenauto naai loeiden de ander per politle auto laar een lekenbue in den Haag gebracht Mevr 6 kwam niet den schnk vrij Do zwaar teHtJiadigde auto k werden door de garage J uiiBen geborgen Brand m een Volkslogement Een man dood vallen t is ermidd i r ouietrprfca kwart over dne ib door onbekende ocizaak braud uitgebro ken op de derdt verdicpmg van een logemeoit van Uaeteiiaar aan de Damsteeg no 5 te Kotter lam Hel vuur bet ft ich uit breid ovei ie twede derd en zoldervei deping Op die verdiepmgaa waren de ka mers dooi houten en kartonnen schotten ingedeeld tot kleine logementeverbhjvtan zoodat de vlammen gretig voedsel vonden Kort nadat de brajid wae ontdekt alo liet vuur naar buiten eii stond ook het dak in vïhmmen In het loigenient bevonden zich vier gas ten twee daarvan ziln noig voor de orand wieer aarwWOg wa aan de ijde van de Dairwitraat naar buiten geklommen Puigers hebben getraclit p de Kaasmarkt de lad clers van een daamtaanden glazenwasscher te kr jgen anderen hebben van een sleeperswagem m de buurt een zeil genomen en dat onder de ramen uitgespannen geliou den Daamu beauidde men den iiannen naar beneden te springen en de 39 jange A van der Meer die mmiddels en verdieping lager uas geklommen ie in het zeil gesprongen De andeie man de 52 jarige A Vromen i vlak achter oen ander aan Keeprongen en ten gevolge dasjv in kwam hï juisl naast het zeil terecht Zyn schadet was gebrokciv terwijl fok zijn beenen gebroken warCTi De man waa op slag dood Van c er Meel ie door oen geneeskundigen dienst niuir het zlekenhuu aan den Cool singel vervoerd waar zijn beide handen d brandwonden hadden gekregen ïijn erbonden Daarna kon hij weer hunswaarle gaan Inmiddels waa de brmdwver bronnen Öet vuur met fe stfalen te bestrijden Wansdhawjen van de aldeelmg brand b UBohmiddelen hebben tijdens het bluatchibgswerk de tw eenadere logeergaeten langs de achterzijde aan de Moriaanstraat weten t brengen De tweede derde en zei di rverdiepdng zt k g eel uitgebrand Tbgen half vijf is men met de nabiusachlng begon ueo STADSNIEUWS GOUDA 3 JuU 1981 Gemeenteraad Ag nda voor de vergadering van den Raad der gemeente Gouda op Maandag b Juli 1981 des nra 71 uur Aan de orde Het Voorstel tot benoeming van een on derwyzer aan de o 1 school A Het voorstel tot het verleenen an eau vaste aanstelling aan Mej H A M Hou dgk als onderwyzeres aan de sthuol voor buitengewoon lager onderwys Het voorstel tot reorganisatie van hot Bui geri k Armbestuur instelling vau Maatschappelyk Hulpbetuon Gemeentelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Werk loosheidsverzekering beroepskeuze Het voorstel tot het voeren van een rechtsgeding betreffende het transport van het perceel Gouwe 7i Het voorstel tot het voeren van een rechtsgeding tot verweer tegen een vorot ring om vergoeding van schade toegebracht door de rioïeermg m het stadsdeel de Koi te Akkeren Het voorstel tot aanschaffing van een verdampingsinstallatie ten behoeve dei Electrische Centrale Het voorstel tot verkoop van grond ge l gen aan de Hieronymua van Alphenstra tt aan H Verboom Het voorstel tot verkoop van grond ge legen aan de Tweede Kade aan h Sandtra en Co Het voorstel tot aankoop van het perct J Rotterdamsche Veer no 4 van den Bargc dienst Amsterdam Gouda Het voorstel tot verhuur van grond p legen aan de Noorderstraat aan L Annaa Het voorstel tot het verleenen van ovei pad over een gerloleerde zyl ten behoeve van het perceel IJssellaan no 119 aan D de Wit Het voorstel tot het verleenen van recht van Hitpad in het Van Bergen IJ enioom park aan J vap Rhyn en J Bol Het voorstel tot het verleenen van recht van uitgang en overpad aan P Janknech en J van Tok ten behoeve van de perceelen Bockenbergstraat nos 49 en 5i Het voorstel tot het verleenen van mach tlging aan Regenten van het Van Itersop Ziekenhuis tot verkoop van grond gelegen aan de Krugerlaan Het voorstel tol wijziging der Algemeeiit Politieverordening m verband met het vtr keer over de spoorbrug over de Karnemelk sloot Het voorstel tot voorloopige vaststelling van de rekeningen 1930 van de GemeenteLichtfabrieken Gasfabriek en Electriscli Centrale Het voorstel tot voorloopige vaststelling van de rekeningen 1930 van den stortinga en ophaaldienst en de Spaarbank Het voorstel tot uitbreiding der schuol voor buitengewoon lager onderwys met oen imbecillenklasBe Het voorstel tot herzienhig vanodv vw ordemng betreffende de heffmg van schoui geld voor het Gymnasium Het voorstel tot het inrichten verhar den van de speelplaats der o 1 schoui nos 7 en 8 aan de Prins Hendrikstraal Het voorstel tet aanVUllmg van de Jaar wedderegeling van het personeel der stads muziekschool Het voorstel tet het verleenen van vti goeding ingevolge artikel 101 9e lid der j O wet 1920 over 1930 aan de besturen dtr bijzondere scholen Het voorstel tot het verleenen van med vrerkmg als bedoeld in art 72 der L O wet 1920 voor aanschaffing van centrale ver wai ming voor de Gereformeerde school aan de Keizerstraat Het voorstel tot het verleenen van mede werking ala bedoeld in artikel 72 der L O wet 1920 voor het inrichten van een ry wielbergplaats voor de Gereformeerde school aan de Keizerstraat Vaststelling 2e suppletoire kohier Hop denbelaating 1931 Wyziging begrootingen dienst 1930 1931 en verder voorkomende zaken Cate restaurant op de veemarkt Naar aanleiding van een achryven van di n Nederlandschen Bond van Koffiehuis Restauranthouders en slyters afdeelmg Gouda d d 17 dezer in de Ra svergadc ring van 1 dezer in handen van B en W gesteld ten fine van advies stellen B en vV voor adresssnte te berichten dat het yc meentebestuur het thans loopende contract jaar in de bestaande bepalingen geen wju ziging vermag te brengen doch dat hajr verzoek m den aanvang van 1932 wanneer wederom tot verpachting moet worden over gegaan nader onder oogen gezien zal wor den Aanschaffing verdampingalnstallatie Electrische Centrale De Commissie van bystand in het bc heer der Gemeente Lichtfabrieken adviseert by schryven van 27 Juni j 1 no l tot net aanschaffen van een verdampingsmstaUn tie ten behoeve van het ke + Ivoeiing tater suppletiewater der iblectrische Centrale In het begeleidend achryven van Ie Direc tie der Gemeente Lichtfabrieken w ordt de strekiung van deze installatie aitvoeng omschreven Voor het aanbrengen dezer installatie waarvan de kosten begroot zyn 0 ƒ 1 o 006 by levering door de My Feyeuo rd e Rot terdam zal een verbouwing vtrhooging met een verdieping noodig n waarvan de kosten zyn begroot op ƒ 4600 terwyl voor bijkomende werken en onvoorzien een bedrag ad ƒ 1900 is geraamd m tjitail zullen de kosten dus ƒ 20 900 bedragei Met de Ihrectie der Gemeente li htf4 bnelcen en de Comimssie van Bystand zyn B en Y van meemng dat aan de door de H Feljenoord aangeboden Schmidt uistol latJe de voorkeur moet worden gegeven Met het oog op de uit te voeren werk zaamheden ia het gewenscht een spoedige beslissing te nemen opdat de installatie omstreeks 1 October a b in bedrrff kan wor den gesteld omdat dan de spitsbelastlng optreedt Mitsdien stellen B en W den Raad voor te betluiten a tot aanschaffing ten behoeve der Ge meentp Lichtfabrieken van een Schmidt verdampingsmstallt ie voor een prys van ƒ 16 000 en tot plaatsmg daarvan in het gt bouw dier fabrieken waarvan de kosten ziJn geraamd op f 5900 en daarvoor te vnt ercn een bedrag van totaal ƒ 20 900 b tot betebng der sub a vermelde ko ten uit de begrooüng voor het dienstjaa 1931 te dekken door geldleening Rioïeermg m het stadsdeel de Korte Akkeren Op 4 Mei 1931 werd de Burgemeester dezer gemeente ala haar vertegenwoordiger aangewezen door artikel 77 der Gemeente wet door Jacob Stalenberg arbeider wo nende te Gouda gedagvaard om op 18 Mei 1931 voor de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam te verschynen ten einde tegen de gemeente Gouda te hooren eischen tn concludeeren tot schadevergoeding wegens een door haar gepleegde onrechtmatige daad ter dagvaarding nader omschreven Deóe eisch tot schadevergoeding ib te bt schouwen als een gevolg van het genome besluit om afwyzend te beschikken op het verzoek om schadevergoeding van de Ver eeniging van Huiseigenaren Volksbelang B en W hebben omtrent de e dagvaar ding en de daarby aanhangig gemaakte procedure rechtskundig advies ingewonnen by den heer mr Th A Frmn advocaat te Rotterdam en diens op 8 Juni j 1 uitge bracht advies met de dagvaarding voor den Raad ter visie gelegd Overeenko matig dit advies stellen zy dei Raad voor te besluiten tot het voeren van verwfer tegen de door Stalenberg vooi noemd tegen de gemeente ingestelde vorae ring Algemeene Politieverordening Rijverkeer spoorbrug Kamemelkaloot Mede naar aanleiding van hot daarom trent door den heer Middelweerd m den Raad opgemerkte hebben B en W de di r ctie der Nederlandsche Spoorwegen ver zocht te willen berichten of harerzyds4 e zwaar bestaat tegen het sluiten van de brug over de Kamemelkaloot gelegen in de Bpoorlyn Gouda Schoonhoven en eigendon der spoorwegen voor verkeer met motor rijtuigen en r j en voertuigen op meer dan twee wielen Het gunstig antwoord stelen zy in han den van de commissie voor de btrafveror demngen welke b schryven van 5 Juni j 1 no 1 adviseert te bevorderen dat een der gelyk sluitingsgebod wordt vastgesteld Zy acht het evenwel gewenacht dat het een nchtingverkeer voor de Kamemelksloot N Z van de Eerste Kade tot den Bleekera sing t wordt opgeheven omdat dit door de verbreeding van die straat over genoemd gedeelte niet langer noodzakelijk moet wor den geacht en iioor de opheffing de Eerste Kade en omgeving gemakkelijker met dezf ry en voertuigen zal kunnen worden be reikt Zij stelt mitsdien voor te bevorderen dat de daarvoor noodige door haar ontworpen besluiten warden vastgesteld B en W stellen den Raad voJtr te beslui ten de Algemeene Politieverordening te wy zigen overeenkomstig dit advies en daartoe vast te stellen de in concept opgemaakt be sluit Toestemming voor het hebben van overpad op een genoleerde Z JI De heer D de Wit bewoner en eigenaar van het pand IJssellaan 119 heeft verzocht recht van uitgang en overpad te mogen heb ben ep de genoleerde zyl gelegen achter zyn womng en uitkomende in de St Jo aephstraat Tegen inwilliging van het verzoek in dier voege dat verzoeker tot wederopzeggens voor hemzelf of eventueele huurders huis genooten en bezoekers toestemming ver leend wordt de bedoelde zyl te betreden ten einde de woning te bereiken of haar te ver laten en onder bepaling van enkele voor waarden bestaat bjj B en W geen bezwaar waarom zy voorstellen aldus te besluiten De Goudache Industrie en Huishoadschool wordt gevestigd Oosthaven 68 Het bestuur van bovengenoemde school meldt Konden wij eenige maanden geleden be kend maken dat de Minister van Onderwya Kunsten en Wetenschappen m beginsel be rfcid was de oprichting eener nyverheids school voor meisjes te bevorderen thans kunnen wjj tot ons genoegen melden dat binnen korten tyd een zoodanige onderwys inrichting binnen Gouda gevestigd zal zyn Een na r de eischen des tyds ingerichte meisjesschool wordt behoudens goedkeu nng van de algemeene vergadering ge huisvest m het pand Oosthaven 68 tot nh toe bewoond door den Burgemeester Het spreekt vanzelf dat er nog veel moet gebeuren voordat het onderwys kan aan vangen Wx zyn echter voornemens er voor te zorgen dat dit uiterl k in October kan gebeuren Tot onzen spyt is het nog niet mogelijk aanstonds een dagschool te openen voorloo pig wordt alleen a avonds onderwys e geven Wy vertrouwen echter dat de tijd dat wry de school ook des daags open kun nen stellen niet ver meer zttl zijn Onnoodig ig het te eggen dat voor dit alle geld veel geld noodig is En de sub flitfifti van rijk en gemeente zijn met toe reiend om alles te betalen Wy doen daarom nogmaals een beroep op allen die straks van de resultaten van 1 de Bchool zuUen profiteeren dat sün vooral de huisvrouwen om zich als lid onzer vereeniglng minimum contributie ƒ 1 per jaar op te geven aan het secretariaat Krugerlaan 161 Üverxlcht Gemeente Spaarbank ev Stortingsdinut over Juni 1931 Inleg in 6677 postenSpaarbank ƒ 28983 47 iStnrtmgB en glrodlenst 145356 41 J 169288 S8 Terugbetaald inl490 postenSpaarbank ƒ 20108 32 Stortings en giro dienst 110 28 54 Meer ingelegd dan terugbetaald ƒ 38657 02 SAdo te goed per ultimo Mei 633712 76 ƒ 672869 78 Zoodat per ultimo Juni het totale te goed van Spaarders zonder Gem bedrijven be draagt Juni omizet 2397 2R03 Ultimo Juni Spaarbankboekjes In omloop Rekemnghouders Ultimo Mei Spaarbadkboekjes in omloop Rekeninghouders 2819 2462 4781 Meer 119 De werkverschaffing aan de Schipbeek De N Z Holl heeft wethouder Koemana die een bezoek heeft gebracht aan de weric verschaffmg aauyde chipbeek te Markeio gevraagd naar iyn bevindingen aldaar Hl deelde meoe d de werkloozen er in derdaad zwaten r6eid hebben te verrich ten de loonen low z jn en de voeding twee maal te wenachen ni eft overgelaten doordat de erwten en aardappelen met konden wor den gaar gekookt Dientengevolge trof hij de werkloozen met in een opgewekte stem ming aan Toch is de stenunmg by lange na niet zoo dëcht als deze door wethouder van Staal m een interview dat het Goudseh Volksblad met hem had werd geschilderd Maatregelen zyn getroffen waardoor goede voeding voor de arbeiders verzekerd is terwyl thans middelen worden beraamd om aan redeiyke verlangens tegemoet te komen Met de Ned Reisvereemgmg naar Oostvoome De afd Gouda van de Ned Reiavereem gmg heeft het voornemen gezamenlyk met de afdeelmg Utrecht Arnhem Tilburg en Hilversum op Zondag 12 Juli a s een uit stapje te maken naar Oosjvoorne De kos ten bedragen sleohts ƒ 2 35 Tet 8 Juli kan men zich voor deelname opgeven bij den heer N H Meulman Kattenaingel De tocht wo t gemaakt per gereserveer de trein en boot van de NV Stoomboot M i Top Smit en Co Te 10 07 wordt in Rotterdam ingescheept De boot vertrekt te 10 30 Een aanrijdmg Gisteravond omstreeks Qhi uur is de 19 jange juffrouw J v d L wonende alhier die met haar rijwiel op de Spoorstraat reed door een onbekende wielrijder aangereden Het meisje kwam op straat te vallen en bezeerde zich aan een der beenen Nadat zij door een hd van de E H3 O was verbon den ia zy per rywiel huiswaarts gekeerd Zyn r wiel vernield Gistermorgen omstreeks 9 uur liep de 9 Jarige K H wonende op den Lange Tien deweg met zyn rywiel achter een paard Op een gegeven oogenblik schrok het paard van een passeerende auto en trapte tegen het rijwiel van K H dat gedeeltelyk werd vernield Het paard behoorde toe aan den landbouwer J J V te Reeuwyk die de Sfdiade zal vergoeden Agenda 6 Juli 7 uur Raadzaal Stadhuis Gemeen teraod Apatheken De apotheek van den beer h Grendel Tiendeweg zal tot eai met 3 Juli benerena den daarop volgenden nacht geopend zijn na uur dsa avonds des nachts echtw al leen voor recepten PORT IN WCDSTRiaOKN WATERPOLO HetU GZ C 6 1 De etrijd tuaschen Het IJ en ti Z C gisteravond in het Sportfondaenbad is net een gi oote overwinning van Het IJ geëindigd De sprintem in de IJ ploeg Van ï sen en Van Oostrorfi Soede hielden door hun snelle zwemmen het spel open Vooral de laat tfl achierhoedeepeler bracht door zjjn rusties de achterhoede van QIC tot wan hoop G Z C dte Huitem miste nam uit een doorslag bai van Tijbout de leiding maar opzwemmen vsn Soede maakte er 1 1 van loen werden vao Essen en Deu Boer Jr het water uitgestuurd Het IJ probeerde het roet verre schoten wat ten alc tte door Bierenbloodqxjt succes had 2 1 Rust In de tweede helft scoorde Van OostBom Soede opnieuw 1 3 Een goede voonet belardde bij G Bohlander 1 4 Deaelide spelers voerdfiH deu stand op bo t 1 6 lAD10 T£LBGRAFlSC i WEERAERICHt 3 Juli Verwaohtmg Zwakke tet matige westelijke tot zuidelijke wfnd Zwaar bewolkt met tijdelijke opklaring waarachijniijlj ejikele regoiCuiefi weinig verandering u tnnperatuur ÜIT DEN OM BIiJt KfQKUWiiaC Gememteraad v k R euw jk Openbara raadsvergaiderlng op Dinsdag 30 Juni j 1 des u m kwart voor dne Afwezig met kennisce vimi da heer O Xee kans Vooniiltter de heer L J Xuoiwne burgemeester Op vocHVtel van B en W werden d be gpootfn en 1830 en 31 gevyaigd Ingavolge het nieuwe artikel ia tot verkrijging goed keuring van j d Stataa oootrolo van ee o bo hoQdkusutige jhoodlg Het veaihoatiebu reau bood raoh voor desA öoatrole aan Met aii emeene stemmed wordt beoloten onder dete controle te et Llea de kas en boeken van den gemeeatAKUvanger die det bedrij veb en da bo en vOn hei Burgerlijk Arm geatuur Vastgesteld wegnden de peosioengrondslagen van de heeien B J Mignou O B van Leeuwen en M Ni urg Vs B en W stellen voor bet veralag over den toestand der gemeente in t vervolg om de 5 jaar te laten veraohijnen Nu werd het eenmaal per jaar gegeven De he Schouten vindt dit een te langen tijd en wil het op eena per jaar houden De Voorzitter merkt op dat B en W had den gemetnd ëil tft moeten vooratelleai daar ndor jaar het verslag wordt voorgelezen en vastgesteld en men verder mets hoorde De iiiet mng van den heer Scihouten zou wel begtijpelyk zijn wanneer er meer belangstel Img voor werd betoond De hter ttohouten zegt dat wajineer het verslag by de stukken ter inzage wordt gelegd bij er uiti kan hal n wat hem goed dunkt Over het voorstel om de £ joor te laten verschijnen atakeu de stemmen zuodati het iB de volgende vergadering zal worden be tAind ld Met algemeene stommen werd bealoteo aan da Chr H B S te Alphen a d Ryn een aubsidie te g ven van f 33 S7 voor een tegemoetkoming m het tekort over 1930 De iiiaximuin snelheid werd vastgesteld voor Kaagjealond Dorp Keeuwyk en dAu n éneloan Behandeld werd uu het advies van de zwpjiioomiiiiissie die een veigadering heeft gehad met den heer van loombergen Door de eomnuasie wordt voorgesteld de duur vfui het bad te brengeik v an uur op i uur Aan fenomen met algeai aiemmen V ooistel om op Zaterdag gelegenheid ta geven voor kosteloos ywemmen voor jon gens van lü 11 uur en voor meisjes van 1112 uur Met algem stemmen aang iomen Voorstel de zwemJnrioijtuig oiien te atel len op Zondag van 1 6 uur B en W wilden achter het bad open stellen van 12 S uur De heer Keer vb egt dat lu het regie ment staat van 12 4 en nu wil de oomraia Hie en ook de heer van Toombergen de tijden brengen van 1 5 uur dan bhjven de uren tietzeltde Lvenwal vnl de heer Roer medegaan met het voonrtel van B en W De eer Hagen komt tegen op om verandering te brengen Ingiet ragiemfflit en wil dit laten zooale hett uk Het voorsted der zwemconmiiasie om op i Midmg open te stellen van 1 i uur wordt aangenomen met 7 3 stemman Weth Tan Leeuwen Irtopt dat de zwem comuiiHsie in de volgaide vergadermg zal komen met een voorstel om het gemengd bad geheel af te schaffen Besloten werd met algemeene stemmen middel op de d Aumórielaaa en het Kaag jesland zulks in verband met ile klachten dien bij het Gemeentebastuur zijn ingekomen De Vooniitter merkt op dat het fietspadlanga ue Lucasaelaan met aan de verwaohEing voldoet daar het niet berijdbaar isOm het in go n staat te brengen sou eenbedrag van ƒ 1300 noodig zijn Er moet besliSl iets aan gebeuren Hoogetwaarachijnlyk nal de ANWB ogk oen bijddragogeven Met 7 3 steimnen wordt dit vnontei verworpen Bij de rondvraag vraagt de heer de Jons hoe TTet komt dïFdB archMrfkluis niet m gebruik wordt genomen Uit het antwoord van dbn VoMntter blijkt aat de kluis altyd nog te vocMig is om het aröhlef daarin op te befgen De heer Schouten vraagt naar den toestand van de brug in Middelburg n of het B en W bekend is dat dfc iïrug Elfhoevon iJïrzakt Voor Middelburg zegt d © Vowrzitter zijn maatregelen g iomen en da verzakking vaa de brug liJfhoercn is B en W bekend D toestand zaJ onder de oogenwordöi gezien Met algemeene stamme © ward bealot i de kabel van het electnectt net zoo te leggen dat d Aumérielaian geleed zonder palen komt Daarna gmg de HaadM geheime v gadenng fflOUWXV Twee varkens gevonden Gisterenmorgen vond de landbouwer J de Vos in Benedenheul een varken Viöi pi m 400 pond terw jl door den landbouwer D Kapte n een soortgelijk exemplaar voor z n womng werd gevonqen Beide beestjes zyn door de vm Iers op het erf gebracht om i ngelHJd en te voorkomenIn de loop van den dag kwam e n chauf feur van een vrachtauto de heesten op ha len Burgerlitke Stand QBBOREN Pieter t n P Both en C de Jong Aimie d viti P BöngeT en K Voorslu is Cotilehd d van P P de Jong en A Vermey t irk Van A van Wïfn gaarden en W Kbogle Judith d van J C de Jong en J Slingerland Mamgje i Jacoba d van D d 4en r en A Ivyknart j t y Jacob Comelic e v n M va den Hengel ikM W Zwi aaitburg OVERLEDEN J Spooimaker 55 j erht 1 uoote van J J ojidj liet T Blom ü4 j H Anker 7 j echtgenoot van W Graveland GEHUWD W G van Stecnis 20 j n A J van den Berg 26 J G d Keizer 26 j en E A Soei 26 j L van Lange 29 j en P Bod gom 2 j WADDINXVIkEN Gemeenteraad In de vexgadenng van den Uem nteraad welke onder voorzitterfichap vaiK burgemeester i i08t werd gehouden stelde ueze den Raad in kenma van de volgende inge komen stukken Een adres van den Bond van Verewugin gen en Stichtmgen bedoeld in art b der Landarbelderswet in de provincie Uronin gen gevestigd te Groningen met verzoek invloed te willen aanwenden om den riento voet van 4 pCt geldende voor de door het H k verleende voorschotten ingevolge de Londarbeiderswet verlaagd te krygep lietzjj doo het zenden van oen adres van adhaeaie hetzy door iiet zenden van een afzonder lyk adres aan de Regeenng De Voorzitter deelt mede dat er z i be zwaren beiitaan tegen het nemen van een beslissing ais door den Bond in dat jchrij ven wordt voorgesteld Het gaat hier tegen de methode van behandebng Besloten wordt daarom aangezien Je ge meente Waddlnxveen aangesloten is by de Vereemging van Nederlandsche Gemeenten den Bond naar die Vereemging te vepwy zen Een Bcliryven van de NV fabrieken Waddinxveen vyh X Kempkes waarhy woriit bencht dat genoemde N accoord gaat met de door den Raad gestelde voor waarden inzake den weg aanleg ten zuiden van de Jan Dorrekenakade De ontwerp overeenkomst zal derhalve gereed worden gemaakt Een schryven van den Minister van Ar beid Handel en Nyverheid waarby vi ordt bencht dat het tydstip van inwerkiiigtre ding der Winkelsluitingswet 1930 up 1 Mioart 1932 wordt gesteld aan Gemeentebe sturen welke h t voornemen hebbi n ver ordemngen als bedoeld in de artt 6 en 9 dier wet ter goedkeurmg In te zenden In verwegmg wordt gegeven aan dit voor nemen uiterlijk 1 Octotwr a s gevolg te geven De voorzitter stelt zich voor deze aan gelegenheid in de eerstkomende vergude ring van den Ha d alsmede het adres in iake de cafétluiting op Ajndag daarby te behandelen Hierna stelt de voorzitter aan de orde Wt adres van het Bestuur der Vereen Waddinxveen s Zwembad waarby gevraagd Twordt een bedrag van hoogatena ƒ 1550 van gemeentewege beschikbaar te stellen be oodig d om het verz te gedeelte van het zwembad weer tot de oofspronkelyke diepte teTug te brengen Het ondiepe gedeelte Yon het Zwembad dat gewoonlyk gebruikt wordt door kinderen ts nl zoodanig ver tzakt dat iiet vaar kan opleveren vpor verdnidtefl be deskundige de heer P D Stuurman iieeft een afdoende oplossing door aanbren ging van een houten vloer geballast met zand over een lengte van 12 M voorgesteld B en W stellen den Raad m hun prae 5 advies voor voo t genoemde werkzoiimhe den uit de gemeentekas een bedrag van ƒ 300 lis onibel te stellen Na de stichting van de bad en zwemmnchting werd ook reeds een bedrag van 2000 gevoteerd voor uitbreiding van het aantal kleedka mertjes Zoowel over het verzoek ala over het aan iïm Raad ter k rnie gebraohte prae advnes van B en W werd breedvoerig gedlscus sleerd De heer Tafianie stelde voor het bad teherstellen en de kosten groot f 1560 doorde gemeente te doen betalen Werd verworpen met 8 5 stemmen Een voorstel van der Hee herstelüng vol gens d eskupdig advies doch de helft der kosten te betalen door de gemeente en de helft door het Waddmxveens Zwembad Dit voorstel werd eveneens verworpen met 8 tegen 5 stemmen Een nader voorstel van B en W net vulling èn verder aanvulling met zand waarvan de kosten worden geraamt ip ƒ 500 werd goedgekeurd met 7 tegen O stemmen Punt 4 der agenda Aanwyzmg van een deskundige voor het opnemen van bof ken n kas van den ontvanger werd besloten hiervoor aan te wyxen het Centraal Bu reau voor Verificatie en Finaneieele Advie zen der Vereemging van Nederlan Ische meenten ohv w at betreft de aa iwyztng van een boekhoudkundige voor hE t nazien en deugdelijk verklaren van de bedrytsreke ningen Wat betreft d regeling ter uitvoer ng van art 125 sul k der ambten irenwet 1J2 Jeelt de voorzi ter mede lat de Ku d bin enkort zal kunnei kennis nemen van de nieuwe ont cTp verordenmgen diena m gaande Voorstel tot uitbieidmg van het pert o neel by de gemeenteliedrijvén Lettend op de steeds doorgaunde iitbrei ding aan de bedreven en de uitgestrekt heid der gemeente is de meteropnumP en de incasaeenng voor een persoon ondoenlyk en werd besloten tot uitbreiding van l e doeld personeel over te gaan In vprband hiermede deelde de voorzitter me e iat tot t idelyk meteropnemer incasseerder met machtiging van B en W reeds Is aangesteld de heer A Fh Zoethoutjmiaar Een fraai wet k t In Verband met de verhooging van deit Gouwedijk mi hefpn enkele jaren geleden gebouwde pand vatn den ne r M de Rooy staande naast de Gouwe zeer in w lardd veTmlDdenn daar het veel te dl zou komen te staaiL Ttn aiMie djt vfl i u hiea is het pand zünde e n Ji bel woonhuis kantoor en paluiuizen in zyn gahe l jen meter opgavijseld Dit wer is b zunder goed geslaagd en niet dcyUiinite schade is aafi het pand te bemerken Voor deze werkzaamheden beatbnd groot beiuigtteltlng vooral uit deskundige kringen WOERDKK N Brunt t Te dezer stade is overleden in den oudci doni van 8 jaar de heer N Brant De heer Brunt was één der niedeopnch tera van de scholen voor Chr schoolonder w s vaa kerkvoogd der Ned Herv jCeiL zoonwde Bd va het Kiescf ege en was vanaf l Octobei 1919 ambtaoaar van dun burgerlijken Stand dezer gemeente belast met de voltrekking van huwelyken In vroeger jaMn bekleedde de neer Brunt het ambt van onderling dAr Ntd Her Kerk J LAATSTK BËKICUXEN DRAAOLOOZB l l£Mbl De beaprekingwi tusachen de Frafuclie Kcgeering en Minister Mellon De Fraiieche niiddagblitden bevestigen dat de volgende t e9pieking tussLheit Ie Fran seiie Ministers en dó Amenkaan hedenavond te 9 uur zal plaate liabben Na de besprekingen tu chen Bnand h Uu Engelsehen ambassadeur en sa Flan dm net MedJon neemt men aan dat mea ook over het garantiefonds overeenstemming z u kunnen bereiken Op versdhtlleudö an ere punten sehyut uien overerasteniialidg te hebben bereikt De Graff Zeppelin te Friedrichshaven teruggekeerd De Graff ZeppeUn is hedenmorgen vroeg te 5 10 uur van x n reia naar IJsland en Skandinavie teruggekeerd te Friedrithsha ven en te kwart over zes vlot geland on dag a s wordt een vlucht naar etwitz in Silezie gemaakt terw i op 17 Juli a B een vlucht wordt gemaakt naar Engeland met een landing te Londen en een rondvlucht boven Engeland zelf De International eere rechtbank voor de JournalisUek DEN BAAiG 3 JuU De plechtige instal Jatie van de Internationale Eere rechtbank Voor de Joumallatlek i in het leven geroepen door de Federation Internationale des Jour naUst ia met het oog op de vergaderingvn Van den Volkenbond uitgesteld tet begm October en zal zoo goed als zedter plaate 1 ebben in het Vredespaleis te Den Haag Behoudens verhmden g heeft de bekand 3 F ansche staateman Bri nd zich beieid verklaaMi het Presidentschap van d instal latieplechtigheid op zich te nemen terwyl voorts wordt gerekend op de aanwezigheid van vele andere autoriteiten van den Vol kenbond Het bestuur van de Int Journalisten Federatie zal aan de installatievergadering voorleg ei de resolutie ten gunste van In temationale ontwapening wetke het bestuur van de Nederl Joumalistenknng onlangs heeft ont orpen Ter gelegenheid van de installatieplech tigheid zal het Comite exequtlef van de Int JouTnabstenfederatie in Amsterdam of in Den Haag z n halfjaarlijksche vergndermg houden Verder worden verBchiHtnde feestelykhe den voorbfereid Mej Schoch terug te Apeldoorn APELDOORN 3 Juli Mej A C Seh h directrice van de particuliere belangen van H H de Komngin op Het Loo ih v au huur Indische reis teruggekeerd en heeft haar werkzaamheden hervat Beurs van Amsterdam WISSELKOERSEN 2 Juli 3 Juli OfliowelLonden 12 09 12 09A Beriy 58 OOi 58 97 Porija 8 734 B 731 Bruseel 34 65 54 66 Zwiteerhuid 16 8 WewM n 34 95 34 97J Xopenhogeii 66 57i 66 5 Stockliolm 66 67 66 67i OfOo 66 57i 66 S7i New York 2 48 Z 48A Niet Offi i pl Praag 7 36 7 31i Madrid 23 36 y 2960 Miiaan 13 01 13 01 Prolongatie 1 BeurMversicht Op de Aui0t idamschft beurA iie PD geruflhten dat tusSolie de beide partijen m Panj overepinsteiuming zou zijn bereikt en dat sLaehth de goedkeurmg vau preaident Hoover noodig kou zijn Hieraan scheen de gunetige tendenz te danken te ujn Eenige affaire ontstond in MajganBeJLTnie De buitenlandscihe eooeten golden een fra tic hoogt r In Ind fondseii ging nogal wat om Unüevers kwaauen na hooger inze weer j höt vong peil terecht Akua werden hooger gtnot eid dpch de Accoustiekaaii flveieu lagen gedrukt m de markt labokken waren verdeeld Tegen verdere verliezen van iKli Batavia ep Defi Mlj htond ctn avan van enkUo punttn van Senembaha rflihbers waren gotd AniHtcrdam ruLbere kwamei weder uxi de unnnddellyk nabij hevd van den parikiers de niijnafdephng hepen Alg Explora t es na lagoi jp nmg weer naar boven Ned boh i pvoart Unies werden hooger genoteerd Van den handel m Anierik fondsen was net vod te bemerk