Goudsche Courant, vrijdag 3 juli 1931

De Directrice en Demee en Heeren Penuonairen van het Centraal Israélitiach Tehuis betuigen hierbq hunnen hartetijken dank aan het Bc stuur der Vereen voor Huif vrouwen alsook aan de Dames n Heeren die hunne auto s beschikbaar stelden Ook degenen die ons bloemen aanboden onzen hartelqken dank Deae middag lal nog lang in onze herinnering blijven 17 Oosthaven 31 Wekt gij wel dat de gemeente ReeuwMk een welvarende vooruitgaande gemeente dJe door de vestiging van het nteuwe Watersportpai Elfhoeven een plaats van ontspanning IS geworden waar men gaaine verwult een eigen weekblad heeft dat daar aan de ruim 4100 inwoners huu aan huis eiken Woensdag grabs door da post wordt beaorgd lil liikkU mr Iniiijk NIauws en Advartentltblad voor Reeuwllk en Slulpwijk verschijnt eiken Woensdag by alle bewoners m huis en is daarom een uitstekend middel voor RECLAME Het IS het eenige blad dat ALLE inwoners bereikt zoodat door adverteeren daann de volkomen zekeriieid wordt verkregen dat ieder ingeaetene de daarm gemaakte reclame onder de oogenfcnigt Wie m ReeawBk en Sluipw k wat verkoopen wil of daar afnemers wil krugen adverteere in lil f iittliil nir liinijk Men vrage de zeer billuke tarieven aan het BUREAU Bij beschikking van den E A Heer Rechter Commissaris in de faillisse meuten de Handelsvennootsohap on der de firn F BERKHOUT EN ZONEN to Gouda F Berkhout en T Dnllemei er beiden menbelmakors te Goada is bepaald dat de indiening der chnldvordenngen aan den curator moet plaats hebben voor 1 Augustus as en dat de verificatie vergadering zal worden gehoudRan op Woensdag 2 September as n m 2 uur in het Rechtbankgebouw a d Noordsingel te Rotterdam Mr R RENSMA Curator Gouda 2 Juli 1931 22 Jongste Bediende GEVRAAGD mannel of vrouwel op rustig kantoor voor eenvoudig administratief werk en typen Brieven met opgaaf van onderwijsopleiding en of waar werkzaam onder No 2991 in te zenden aalitet Bureau Goudsche Couraht Markt 31 AANGEBODEN op zeer netten atand DEBELIJK PENSION met Zit en Slaapkamer of Zit Slaapkamer 8 Br onder No 3000 bnr GoudscheCourant Markt 31 Ervaren Accountant e Belastingconsulent heeft nog eenige avonduren beschikbaar voor lerleliliD CiDiroitereB n i Mif van admimatiatiee Matige conditiesBr onder No 2999 bar GoudscheCouraat Markt 3 8 MARKT 31 TEL 2745 GOUDA GAAT U MET VACANTIE naar de LAGE VUURSCHE BEZOEKT HOTEL PENSION DE GRIFT TELEFOON 8 TELEFOON 8 Fnssche kamers Badkamer Garage Groote turn en wandelpaden gratis wandelkaarten voor de boaachen van Pynenburg Lagies met ontbyt ƒ a Pension vanaf ƒ 3 JuU Sept ƒ 4 Diners ƒ 175 Lunch ƒ 160 Voor cIubB speciale conditie s op aanvraag grooting het tegendeel dat ieder ander daar uit leest Dat is zoo de bekende manier als hem de grond onder de voeten wordt weg geslagen jmcht hy alsof hem een ovatie wordt gebracht En hij fantaiseert over 1932 en 1933 om er maar uit te komenl De Voorwaarts redactie die de andere pagina 3 van het Goudsch Volksblad redi geert laat dan ook op een andere plaats UI hatzelfde ad een ander gehud hooren Onder het opschrift M politiek van de meerderheid door Ged Staten gedekt staat op het 2e blad van het Goudsch VolksMad van 3 Juli een bericht dat met voor Gouda bestemd is waarin verklaard wordt Speciaal Van Staal heeft namens onze fractie heftig gefulmineerd let wel op deze uitdrukking die in goed Hol landsch zeggen wil uitvaren schelden razen Red G Ct tegen het ontwerp van de meerderheid van B en W Het heeft echter niet mogen baten j De hoop der soc dem raadsfiactie was daarna gevestigd op Ged Staten zy zouden alsnog de begroeting niet goedkeuren Ook deze hoop is in rook opgegaan We mogen wel dit vaatatellen dat uit de eerste mededeeling van de Goudfache redac tie wel blijkt dat de st c dem wethouders nog zoo vast zitten aan hun zettla dat het hun onmogelyk zal zyn met eigen krachten die zetels te kunnen verlaten Daarvoor zal wel anderer hulp noodzakelyk zyn Hoewel wy ons ten opzichte van hetgeen Ged Staten over deze begrooting nog zullen opmerken op den achtergrond hebben ge houden mag dit toch als vaststaand worden aanvaard dat Ged Staten niet dekken den opzet der begrooting van den Wethouder van Fin an cien en diens geestverwanten Daarom en daarom alleen gaat het Willen de soc dem wethouders de conse quentie daarvan met aanvaarden dan tee kent dat hun positie en hun persoonlykheid Ondergeteekende beveelt zich aan voor het rijdan van ateem zend en grint van en naar alle werken tegen scherp concureerende pniaen J VINK Stolwijk Tel 28 A LA HIMUTE Wanneer het hier geonweerd heeft dan moet er in het eerstvolgend nummer van onze krant een berichtje staan Heden woedde boven onze stad een heftig onweert want anders beklagen onze abonné s zich dat onze krant met bl c is Het lijkt U overdreven Dagblad lezers willen nieuws actueel nieuws en het is vanzelf sprekend dat ze ook o la minute op de krant reageeren Op een kleine advertentie van Vraag en Aanbod van Koop of Verkoop reageeren ze onmiddellijk Morgen kon het te loot zijnl Die psychologische krocht DOE HET NU vindt U bij de lezers van het Dagblad Daarom geven Dagbladadvertenties resultaten als de krant bi wijze van spreken nog nat van de pers is Vraag het onze adverteerders en ze zullen zeggeni ACTUEEIE BERICHTEN ACTUEEIE ADVERTENTIES ADVERTEER IN DE DAGBLADEN 1 brandweer en de werklieden uit nmlig gende gemeenten geaaaisteerd door omst ui der 13 men het vuur ten alolte meester ge worden Fabneksbrand te Tilburg Schade 1 150 000 Gietermiddog omatreeks 4 uur is do con fectiefabriek van de fa gebrs Mutsaersaan de 7 O straat te Tilburg tofiaal door brand vernield Een paar jongene van het peraom fl waren bezig met het uitbranden van hun pijpen mi maakten bij de reiniging ge 1 ruik van benzine Plotseling vatte de benzine vlam en in een ommezim verbreidde zïch het vuur met groot © snelheid over de bovenverdieping Aan redding van den goederen voorraad o eigendommen van he personeel viel niet te denken Het golitele ebouwencompleï ijrandde tot don ifrond toe aï De bedrijfsschade wordt op ISOCOO geschbt Het personeel ongeveer 60 man terk in hootdaaak mehjes ia thaufl werkloos maar het oon i door verzekenng geruimen tyd Verwacht wordt dat het hedrtjf 6 maanden £ top zal staan ZUIVER BIER in zuivere flesschen In onze brouwerij voert de Smaak heerschappij m de bottelarij heeft Hygiene alles te zeggen De flesschen worden machinaal gespoeld Een gezonde geest in een gezond lichaam ruiver bier in zuivere flesschen Vraag daarom Amstel met het etiket Gebotteld in de Brouwerij AMSTEL e Gebotteld in de Brouwerij I HOUDBAAR V rkr Jgb r bV d volgende Ageal n Bekoop P L Binken Tel 124 Goud T Poel nye Tel 3074 Waddinxveen A J Janmaat 2SS Het Watersportieizoen is weer gekomen Bezoekt thanB de Reeuwjjkache en Sluipmjkaehe nassen en laat U daarb voorlichten door het fraai uit evoerde werkje DE REEUWIJKSCHE EN SLUIPWIJKSCHE PLASSEN door A SCHEYGRONO Phil Nat Dooti TWEEDE herziene druk geilliwtreerd met 26 ILLUSTRATIES naar foto a en penteekenlngen beneveoB een duidelijke KAART van het Flassengebied PRIJS f 0 50 BEOORDEELINGEN VAN DEN TWEEDEN DRUK il ze brochure is geschreven om propagapda te maken tegen het plan van drooglegging dier plassen en heeft haar doel bereikt Maar afgezien hiervan ia zy epn belangryk zeer goed geschreven stuk werk t welk iedereen met genoegen en niet zonder vrucht kan lezen Vooreerst het hoofdstuk over het ontstaan der plassen Jiistonach mteressant daarna een pleidooi voor het behoud van die wateren en een beschrijving van haar flora en fauna over de bedreven die er werden en nog woeden uitgeoefend en de waarde der plasse als oord van ontspamung De schr ver heeft r inderdaad alles van gezegd wat gezegd kon worden en heeft buitendien zyn betoog opgeluisterd door een keur van vele photo s en kleine schetsen alsmede een kaart van het betrokken gebied De ormthologie neemt een ruim deel in beslag Dr R Baron Snouckaert v m Schauburg w Orgaan der Clvib van Ned Vogelku idtgen ffie meer van de planten en dierenwereld van dit echt HoUandsch landschap wfl weten Z4 de keung verzorgde brochure van den Goudschen bioloog A Scheygrono warm aimbevolen Jan P Str bos m de Telegraaf Wy kunnen wel met anders dan dit boekje ten warmste aanbevelen Wy wenschen het te zien ui de handen van alle belangstellenden maar in de eerste plaats m dio i an alle Gouwenaarsl Maandblad Ned Ver van Huisvrouwenf afd Gouda TerkrUgbaar m eiken boekhandel en bU de Uitgeven A BRINKMAN ZOON te Gouda N V Utrechtsche Hypotheekbank Pandbrieven f 59 000 000 Beserveg f 1 652 263 26 DE BANK stelt beschikbaar 4 pandbPlaven d lOO in stujiken van f 1000 f SOO en f 100 40 De Directie Mr A J S VAN LIER Mr P R HOORWEG VqiuU 1931 Zatapi NO 17722 70 Jaspfiang VOOR GOUDA EN OMSTREKEN GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE ONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz AUVi UTè £PRIJIS Uit ttonda en omttreken behoorende tot den ezorgknngT 1 5 regel ƒ 180 elke regel meer ƒ O 25 Van buiten Gouda en de beaiorgkrlng 1 6 regels f I6f elke regel meer ƒ O 80 Advertentiën m het Zatcrdagntunmer 21 cl btJsUg op den pr js Uefdadigh ida advert DtlKn d helft van den pr t INGEZONDEN MEDIilDKEI 1N6GN 1 4 reg li 2i £ elke rag l m r ƒ Oi de voorpagina M u h oger Gewone advert nti i en ingezonden mededeeUngen b J contract tot i er gereduoecrden prüa Groot letters en randen worden berekend naar pLaatiruunte AdvertentiftQ kannen worden ingebonden door tuaschenkomst van soliede Boekhandelaren Advertentiebureaux en tmae agenten en mo tf n daags vóór de plaatsing aan het Bureau iJB ingekomen teneinde van opname verzekerd t 4fn KHIMMICOntANT NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAl BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP lilEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCI Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon en Feestdagen ABONNEMENTSPRUSt per kwartaal ƒ 2 26 per week 17 cent met Zondagablad oer kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal waar de besorging per looper ireachiedt rranco per pont per kwartaal ƒ 1 15 met Zoiidaariblad ƒ I M Aboimementen worden dageUJka aangenomen aan ons Bureau HARKT 31 GOUDA b i onze agenten en loopers den boekhandel en de postkantoren Onze bureaux ztjn dagelyka geopend van 9 6 uur Administratie en Redactie Tetef Interc 2746 Postrekening 48400 Deze Courant komt in vele duizenden Jezinnen Gegarandeerde oplage 6500 ex fliMlilmann Clioua QROOTB UITVBRKOOP Mantels vanaf U S 7 Als bizonderen aanbieding Nteuwe Modellen in pnma etïen stQffen geheel gevoerd prijzen fl 12 50 fl 14 50 fl 16 aO enz JAPONNEN diverse stoffen inZijde vanaf fl b 50 Katoen fi 1 2S Wol fl 3 50 HOhDEN EVENELNS VOOR SPOTPRIJZEN HET STf FENHUIS Wij hebbetfnof GEEN UITVEÉCOOP llÉ doch zl t RW raeds onze PRIJEEN GEBRiPAAS Het voorstel Hoover Overeanstemming bereikt met Frankrijk Wat Dultschtand te betalen heeft De ontwapening Het moet aan Amenïa betalen üi nullioen Mark en het ontvangt van Duitschland 362 van Frankryk 255 millioen terwyl het verschil tusschen de som dezer beide bedragen en wat het betalen moet wordt opgebracht door Italië en enkele kiel nere schuldenaren Italië Italië IS nm m dezelfde positie als Frankryk Het heeft aan i ngeland 87 nul lioen en aan Amerika 2 raithoèn Mark te betalen terwgl het van Duitschlana 190 milUoen ontvangt By een moratorium IS het us 77 nullioen Mark slechter af Voor die 7 7millioen zal het dus dekking hebben te zoeken Belgié Dit land krygt uit de Duitsche betalingen ongeveer 102 miUioeu Mark afgezien van wat het krachtens een speciale regeling van Duitschland ontvangt wegens tydena den oorlog in omloop gebrachte papiermar ken Na Amenka betaald te hebben houdt het zoowat 35 millioen gulden over die aan het Belgisclie budget ten goede komen M het moratorium zal het daarvoor dus zelf te zorgen hebben De ontwapening De tweede groote zaak die de aandach blyft trekken is die der ontwapemng MacDonald de Engelsche eerste minis ter heeft in het Lagerhuis een rede gehou den waarin hy trachtte aan te toonen dat ingeland reeds veel verder op den weg der ontwapening is gegaan dan andere landen Hy begon met deze vraag Wat hebben de geallieerden godaan om de belofte tot ontwapening die zy in het verdrag van Ver aailles hebben afgelegd te vervullen Het antwoord gaf hy in cyfers Engeland maak te een goed figuur De kosten van zyn vloot die in 1914 £ 76 mdlioen bedroegen beliepen in 1924 nog 66 mdlioen en m 1930 52 millioen Amenka daarentegen heeft steeds meer geld mtgegeven Gemaksl alve houden wy ons aan ponden sterling Zyn vlootbudget bedroeg in die drif verschillen de jaren 42 70 en 78 millioen Frankryk besteedde 29 2 13 8 en 24 millioen Italie 18 25 9 8 en 16 9 millioen Japan 8 o 23 en 26 6 miUioen Wat de legers betreft had Groot Brit tanje m 1914 151 000 man in dienst m 1924 99 453 en m 1930 93 660 man terwyl de legers der andere mogendheden onge veer m gelijke mate waren toegenomen Sedert 1924 waren de kosten van het i ran sche leger verhoogd met 20 8 millioen pond sterling die van Itabe met 16 3 miUioen die van de Vereemgde Staten met 16 68 nul hoen terwyl die van Engeland £ 5 millioen lager waren geworden In vyf jaar was het budget van het Engelsche luchtwapen of schoon dit een wapen m opkomst is ver minderd terwyl de uitgaven in Frankryk se lfeert de kosten afzonderlyk van de leger uitgaven worden berekend met 5 millioen pond waren gestegen m dezelfde periode waarin het Engelsche luchtmachtbudget was verminderd was düt van Italië met 6 millioen en dat van Amenka zelfs met 20 millioen pond verhoogd Het IS natuurlyk de vraag of deze cijfers door alle betrokken moj endheden zonder meer aanvaard zullen wbrden Vermoedelijk met Maar in ieder geval kwam MacDonald tot deze conclusie Engeland kan nu met verder gaan tenzy er een internationale af spraak inzake ontwapening wordt gemaakt De BianfloU AuierikaanBche ovoreensteim nikng IS volgens ven lleuter tel am tot stand gekouien behoudeiDs goedkduiing door de ündeitetkeoaais van het plan Young PROFITEERT VAN DEZE Ongekende Lage Prijzen Onze bekend prima kwaliteiten blijven gehandhaafd De goadiceuring der Qemeentebegrootlng en het standpunt der soc dem leiding Van andere zijde wordt gemeld dat te iiuddernauht één de FraneobiS onderhand ioars aan een vertegenwoordiger van Ha as heeft verklaard dat tuaachaa de Fransche en Aiiierikaansah © gedelegeerden overeen eteiiiiiiing waa bereikt over de wijae van tofpasbuig an Jiet plan Hoover Nu blijit ofJiter nog over da goedkeunog van do an d re soUuldei cheiti van Duitaohland te ver kujgen Gouda Markt 18 De goedkeuring der Gemeentebegrooting 1931 door Gedeputeerde Staten van Zutd Holland gaf ons en ook de Nieuwe Zuid Hollander begrypelykerwya aanleiding tot bijzondere vermelding wijl aan de vastsi l iing door den Raad zoo veel str d ib voor afgegaan Tiet Gtoudsch Volkablad is daarover wat van fltreek geraakt en achryft nu fDe ofiftteele oiganen vaa h t u i huia de Nieuwe Zuid Hollander n ue Goudsche Courant deelen mede dat de Goudache gemeentebegrootmg door Ged Staten is goedgekeurd Na tuurlyk schrijven beide redactiea ei by dat deze goedkeuring een echec is voor wethouder Van Staal De N Z H vraagt er zelfs by Van Staal wanneer ga je nu heen Het Stadhuis kreeg het bericht uit Den Haag telefonisch Lenig schryven is nog niet binnen Deze twee bladen die dus de opmerkingen van Ge 1 Staten nog niet kennen en waarvm het nog wel eens mogelyk zou kunn n zyn dat zy volledig dekken de klachten van de soc dem mmderheid meenden d vast conclusies aan het adres van Van Staal te moeten trekken Wy gunnen ze graag voor eenige dagen de pret Zruodra de officieele stukken er zyn zullen onze opmerkingen over de z g goedkeu ring van de begrootmg kenbaar ma Ln Reeds nu zy medegedeeld dat dt toe komst bewQzen zal dat het met het V in Staalsche echec nog wel losloopen j al Hier vooral geldt met te vroeg juicher In ieder geval staat dus nu vast dai met goedkeurmg van het door ons fel bestre den belastingstelsel de burgerij in Ui2 en 1933 het gelag moet betalen De heer Van Staal kan het met verkrop pen dat van z jn echec gesproken wordt Daarvan is volgens hem natuurlyk geen sprake De soc dem wethouder ziet natuur lyk deze zaak weer anders dan een ander en concludeert uit de goedkeuring der be l reaident Hoovar heeft zich gisteren telefonisch met Mellon onderhouden en nep in aansluiting daarmede een kabmetsiutting bijeen BINNEjUm Na den bmnd Vincennes De herbouw van ifet MederlandsLhe Vergadering van HToereni comité UiMeinutn n en nHMJ lg W jp w tt ftr tement van Kol xiien een oonfereuvie göbou dtiu van hel uitvoureudi comiié voor de Neueiiand sUie deelneming aan de intematloi ale Koloniale tentoonst ülmg te f anja in weljte conterentic werd besproken de voort zetting der JNedeiiandsobe expuisitie en de vorm waarin deze ial geschieden Aan de beapieking werd deelgenomen door den comiiiissaxifi generaal mr D Jïoclc den ederland8cilen gezant te l arije Jhr J boudoii oud iiiiniötor üonings berger dr v d Waals en piot de Bussy ielelomisali weid overleg gepletgd uetdeai lieer Moojen te 1 aiijs omtrent de ïeiinilieve besiisamg tcu aanzien van den herbouw Het conuté h tt tt in beginsel beelwt dat het nüeuw © paviljoen m Panjs zelf zal wor den gebouwd Het aal een oppervlakte beslaan van ten minste driemaal de oppervlakte van het Qoor den bran 1 geapaaide paviljoen voor de Nederlandedie particuliere inzendingen zoodat de böselukking zal worden De drie zalen nullen onderachaidenlijk worden bestemd voor de etautkun lige de econonaiBciie en de cultureele aideeLing De architectuur zal ach geheel aanuluiten bij die van het paviljoen voor de particuliere inzendingen De bouw zal waarsohijnlijk aan eeii Medertandsoh aannemer worcfcn opge dragen die binnui weinige dagen met het werk ten aanvang kon maken opdat over een paar weken reeds met de innchting van dl economische afdeelmg kan worden be feonnen Aan de eamenatolüng van de ver achilleode inzendingen wordt reeds met volle macht gewerkt Om alle werkzaamheden aoo vlot mogelijk te lateai v erloopen zal h t secretariaat generaal tijdelijk r aar het tentoonstellmgsterrem te Paxija worden overgebracht De algwncene voorzitter mr D l ock vertrekt Zondag met den secretarie ijeneraal dr L J van der Waals naar Varija ten einde m t den gedelegeerde den heer i A J Moojen een zoo doelmatig mogelijke ver deeding der werkzaamheden vaat te stel en Df Iwer van der Waals 2ial dan Het comité h ett goeden moed dat heti er m zal slagen het nieuwe paviljoen in den loop van de volgende maand voor het pu bhek open to stellen De beallssing over het plan van di AmaterdaRiBche binnenstad Geen demping van het Rokm Demping van de Vijzelgracht De geiJi liter ia van tia afloop dezer attmg verklaarde Üastle m een persconferentie dat hij hoopte den elfden avond te kunnen mededieelen dat men het met iruiikrijk eena waa geworden over de geeohilpunten Volgene Keuter verklaarde Castte voorta dat wannttr er oen J ronscli Amerikaansch aocQürd wordt gptroffeii dit een beginsel iu c ord tot ayn Ue bizonderhaclen aulleo later iiderlmg moeten worden uitgewerkt door de sdiuldeiBcliers van Uuitachland wat betreft de pg6Bchorte betalingen Oaatle apralt de hoop uit dat de onderhandelingen met zouden leiden tot particulier gekibbel iusaaien de onderteekenaare van het plan loung Hij voegde er bij dat de nioeilijk heden die zouden rijzen bg do iiugelsdi IraiiBche besprekingen over het probleem van liet wEiaiborgfond geenerlei ongeruatleid wekken Caetle Mills en de voorzitter van den J deral Kcserve Board kwamen bijeen op het Witte Hujs toen Mellon opbelde In bevoegde kringen werd verklaard dat n et verwaclit werd dat er definitief nieuwa zou worden meegedeeld voor Mellon en lidge te Parije niet de troaaohe miniatera liadden gecoftfereent Het zal dus niet noodig zyn dat Hoover 2 jn plan zal volvoeren zonder medewerking van Krankryk en Duitschland alleen aan Frankryk zou moeten betalen dit land zoo doende geisoleord zou worden Om onzen lezers een indruk te geven van het geheel der betalingen vermelden WIJ hier dit overzicht weergevend den stand van zaken van het oogenbhk zooaU het m dr Standaard werd gepubliceerd Duitachland den ixe T Van den üergh om de Vijzelgracht net te dempen verworpen en daarna de voordracht van ö en W tot demping zon der eteraiaiiig aanvaard Ier zake van het Kokin is bet voorstel lei Haar demping met 24 togen 21 stem men verworpen en het plan van P W niet algebeelo den ping on aanleg van een par kterterreün met 22 tegen 20 stemman aan vaard Groote heidebraiul tusschen Hilveisum en Baara Op de heide tusschen de gemieeuten Hil veiBum Buseum en Laren meer bekend ender den aaam Laarderheide heeft een geweldag heidebrand gewofed die een groote oi pervlakte Stad en Landfiche ha blnneo kort behoorende tot het Gtxusch natuur reservaat totaal heeft verwoeat Het vuur vond vermoedelijk zyn oorzaak m vonken uu den echoorsteen van de opel plaata van dp H IJ 9 M gelegen langs de ftpoorbaan Het vuur vond gretig voedsel m ie droge I eidcbtruiken waartuMchen hier en daar gioepen vliegdennen opgroeiden Daar het verbianden van de heideötruikai en de vhegdenntn zware rookwolken ontwikkelde was ie Irand op verren afetand merkbaar Dank zij het kraoblrtadig op1ired n van Duitschland had voor het jaar 1 Juli 1931 30 Juni 1932 te voldoen 1697 millioenMark Daarvan zyn 178 milboen nuodigvoor den dienst der Dawes en Youngleemngen welke niet opgeschort wordt Bluft alzoo 1519 millioen Mark of rond 900 miHioen gulden waarvan Duitschland vooreen jaar ontheven wordt Daaronacr zittenechter voor levering m goederen 700 millioen Mark die tendeele wel geleverd zullen moeten worden omdat dearbeid daarvoor gedeeltelyk al wel zal zynaangevangen Frankryk QmtU mat VACJIMTIKt Saat U op REIS f aft U PIONICKEN 1 Neemt dan beslist een bus SIROOPWAFELEN v n de firma O KIELLIQER mee Adres NIEUWE MARKT 25 BEL OP MgielwistcherüFi LH Straat Dit land ontvangt van Duitsciiland voor de periode 1931 32 een bedrag van rond 838 millioen Mark en van zyn andere schuldenaren b v Roemenie een bedrag van 4 miHioen Het moet daarentegen af dragen aan Engeland 255 mtUioen en aan Amerika 227 millioen saam derhalve 483 millioen By een moratorium komt het dus in het n a d e e 1 mèt 359 millioen Mark Daartegenover ptaat dat indien Duitach land zelf een moratorium verklaart voor t onbes chermde deel der betalingen van Frankryk kan worden gevorderd dat het te Bazel by de Internationale Bank uit eigen middelen 500 millioen Mark zal deponeeren In beide gevallen moet het dus voor een vnj aanzienlyke dekking uit eigen middelen zorgen Engeland Met Engeland i het mal uit mal thuis