Goudsche Courant, woensdag 8 juli 1931

U 1itewde im fi oord Uolland lf l4df fetóiiK rgen had de veikiezing plaate van de leden van d Ged Staten van I oord Holland i ii jtozca eïilWi ae usO g J den te weten de heei A H Gerard e d met 62 tetnm A tt Htdhels ft iae irt T Kooynian v r met 59 st P J Veröchure r k met 63 at Ml J D l jAan r k met 68 st en Mr A Brug a r met 62 at lot buitengewoon lid is benoeiod Jhr M r D L van Lennep c Verkiezing Ged Staten van OverÜMcl ZWOLLE 8 Juli Hedenmorgen werden benoemd tot leden van Ged Staten vail Overijssel de heeren G H P Bloemen 01denzaal r k aftr Dr J W Snoder Hen o r k aftr J C Vogt ZwoUe s d a p j L Elhorst Enschedé a r aftr Mr D de Winkel Enschedé c h aftr Ir S L Louwes Zwolle v d De heer J v d Sande te Heemse v d ia niet herkozen Benoeming directeur Prov 4 k ihaiste Santpoort De l rov btatun vau Aoord üoUand be nowiiden heden tot geneüstwjer Lrecteur van het Prov Ziekenhuis te Santpoort Dr G Kraii3 Uiane waai nemend daxecteur BrofesBor Molengraaf f verleden DEN HAAG 8 Juli In den ouderdom van 73 jaar is hier ter stede overleden Prof Mr W U P A Mölengraaff oud hoogleeraar aan de Utrechtsche Universiteit In 1885 werd hü als zoodanig benoemd en werd hem opgedragen onderwijs te geven tn de 1 gïrl ke rechtsvordering en handelsrecht Meer dan 80 Jaar waa hy aan de Utr htsehe Univeraiteititerbonden De begrafenis zal plaats hebben Vrijdag a s om half 2 te Utrecht Officieele opening van het nieu e gehoifw V h Bodemkuttdig Instituut te Groningen GRONINGEN 8 Juli Hederimiddag is tfe Groningen het nieuwe gebouw van hefcrBedemkundig Instituut officieel geopend door den Minister van Binnenlandache Zaken en Landbouw Jhr Rujsch de Beerenbroack na een inleidend woord van don directeur van dit Instituut Dr D J Hlsaink Na enkele toespraken van personen betrokken bij het IhstituUt ilóow l uH Ijmdbouw als Landbouwenderwijekringen werd ia 4e hall van k Instituut een buste onthuld van wijlen P of J H v Bemmejen een der kundigste bodemktuidigen van Nedérlkrfd De onthulling ging vooraf door een spraak vm i en voqrzit r van het daartoe gevormde mité IJr H J Lovink waarop Prof Dr W ijnders hoogleeraar te Delft de beteekeiÜS hetste van wijlen prof v Bemioelen als bodemkundige De verordening op 4e heffin van opcenten op de fondsbelasting In het verslag opgenomen ui una blad van gisteren plaatsten wy alteen een uittreksel uit den brief van de tie afd van het frovinciale bestuur y n Zoid HoUand Wij laten dit schrijven thansMn zyn geheet hier volgen Het deed ons zoo zeggen Ged Staten genoegen indertigd uit de ons m ontwerp toegezonden begrooting voor 1931 en uit de daarby behoorende toelichting te zien dat ook naar Uwe meenmg de b zonde bate welke de dienst 1931 gemet als gevolg van den overgai stoestand tengevolge van liet in werking treden der evengenoerade wet bg de bepaling van den belastingdruk buiten beschouwing moet worden gelaten en dat in verband hiermede wer voorgesteld deze bate door raming van den uitgaafpost volgnummer 801 naar de reserve over te brengen Evei el s b de toevoeging van de extra bató n de reserve geen rekening gehouden met de hoogere baten van den overgangstoestand ad ƒ 11 000 volgno IKl + ƒ 4i 00 volgno 707 of ƒ 15 800 welke tengevolge van de wyzigingen aangegeven m Uw voorstel aan den Kaad van 9 April 1931 in de begrooting voor 1931 werden geraamd doch heeft integendeel het aan de reserve toe te voegen bedrag overeenkomstig dit vorostel een verlaging ondergaan van ƒ 7200 Dientenge volge wordt zonder dat ons is gebleken van een wüïiging van het ingenomen standpunt door Uw College of door den Raad van de extra bate van den overgangstoestand ƒ 15 800 + ƒ 7200 of f 23 000 aangewend tot het sluitend maken ivan den dienst 1981 Bjj overigens gelijkblijvende omstandigheden zal dan ook in de na 1031 komende dienstjaren wegens gemia van deze bate een tekort ontstaan van ƒ 23 000 Evenwel is thans reeds te voorzien dat de omstandigheden in de komende jaren minder gunsUg zullen zjjn door het ontbreken van een batig slot van een vorig dienstjaar tot het thans geraamde bedrag van rond ƒ 113 000 Volgens de laatst bekende gegevens zou het batig slot van den gewonen dienst over 1930 + ƒ 70 000 bedragen zoodat ten behoeve van den dienst 1932 aan inkomsten op dit punt ƒ 43 000 minder kan woïden verwacht Voorts kan voor het dienstjaar 1931 waarvoor de begrtSoting zeer krap is opgetet bezwaarlijk worden gerekend op een batig slot van eenige beteekenis gelijk ook valt af te leiden uit het m iegedeelde op biz 3 van Uw voorstel aan 4en Kaad d d 9 April 1931 Naar alle waarschijnlijkheid zal dus de dienst 1938 vergeleken met 1931 uit dien hoofde f ƒ 113 000 aan inkomsten missen Indien de overige inkomsten en uitgaven als geheel genomen op hetzelfde peil blijven zal derhalve tezamen met de bijdrage van de reserve waarvoor onder volgne 2 0 der begrooting voor 1931 ƒ 44 000 wordt geraamd moeten worden beschikt over meer middelen in 1932 van ƒ 23 000 r ƒ 43 000 + ƒ 44 000 of ƒ 110 000 in 1933 van ƒ 23 000 t ƒ 113 000 + ƒ 44 000 of ƒ J80 00J In deze behoefte aan meer middelen kan alechta ten deele worden vocrzien coor vert er verbruik van de reserve aangeaien na de wyzigingen daarin over het jaai 19 1 en na bestriding daaruit van de in 19H2 te betalen kwade poaten nog slechts ƒ 77 000 beschikbaar is Volgens bovenstaande berekeningen aal ius op de basis van de r rjingen In de begrooting voor 1931 en bij de daarin tot uitdrukking gebrachte tieffingen waartoe deRaad heeft besloten reeds in 1932 een tekort ontstaan van ƒ 110 000 ƒ 77 iOO rf ƒ 32 900 en in 1933 vari ƒ 180 000 Ook al zouden wellicht ten aanzjon van tinkele ramingen gunstige faL toren naar voren kunnen worden ge arafht daartegenover staat dat ook tegenvallers niet zullen uitblijven zoodat fxaai ohze meening m elk geval als zeker kan worden aangenomtn dat in de eerstkomenje jarci bij lange n i ii et kan worden vclstaa i met de heffingen overeenkomstig a Raa ls bealuiten ïn de eerste plaaig achten wü het daarom noodig dat iie jaiital te heffen opcen n op de hoofdsom der gemeentefondsue astmg voor 19 ii ii welke heffing mede moet strekken t w r v mrig m Je behofclten i an dra d eoj l032 on lu s o ik mede moet worden beoordeeld haar de bi hoefte an dat jaar worJ verho Vgd tot O Tie dai rdoor op den Jien t 1931 Mijkijmende u iddelen ad f 11 000 kunnsn worden toegevoegd aan de reier K Mei het oog ip ile omstandigheden dat reeds een gedeelto vjn het U Iasungjajr 1901 32 is verstrek jn is het noodzakelijk dat onverw ld een nader besluit door den Raad wordt genomen In de tweede plaats zou ook de heffing van opcenten op de höofdaom der personeele belasting voor dit Jaar nog moeten worden verhoogd ware het niét dat reeda de helft van het belastingjaar 1931 is verstreken zoodat bezwaar k nog op wijziging van het heffingsbesluit kan worden aangedroi en Voor het vei krygen van sluitende begrootingen in de komende jaren zst echter met ingang van het belastingjaar 1982 een aanzienlijice verzwaring van deze hef Petltionnsmtnt voor Inter natlonalt Ontwapsning van hal Nadarlandaeha Volk n da Ontwapeningaconfaiwitla in Fabruatt 1932 ta Ganiva ta houdan JiMfj hiaa rit ïtSiW da Nadarlandaeha Dagbladpari til Ü V J M I Ik verzoek Uwt Conferentie met den meeiteo aandrang in naam der menicbelökbeid die maatre len te nemep die tot ontwapening der naties lullen leiden Naam Adrea Naam Adrea Naam Naam Adréi N ra Adrea Adres Natm Adrea i f De onderteekening staat open voor ieder Nederlanderinan of vrouw van 18 jaar en ouder Ieder mag slechts één dagbladformulier onderteekenen Onderteakening van dit petitionnement houdt geensïins in dat men jvjn onderteekening aan andere acties zou moeten onthouden en dat oingekeei d het feit dat men reeds een ander petitionnement onderteekend heeft evenmin een beletsel mag zijn om thans te teekenen Dit petitionneiBent staat Jos van alle andere acties dogr bijv internationale groepen partyen of bero sorganisaties als zoodanig ondernomen Het geldt hier een manifestatie van het heele Nederlandsche Volk als eenheid Het hindert niet in welk blad de lezers van meer bladen het formulier invullen publicatie van het cijfer van ieder blad zal niet afzonderlijk geschieden Het totaalcijfer van bet geheeJe land zal geregeld worden bekend gemaakt Het petitionnement van het Nederlandsche Volk zal door de Nederlandsche Dagtiladpers ta Geneve worden aangeboden Wil het forrooKer ihet onderteekening en adresvermelding terstond zenden aan het bureau yan ons blad Markt 81 fir Dit formulier WÖ ttt boivendlen ter teekening nedergelegd behalve aan ons bureau Markt il aan d navolgende adressen in Gouda De sigarenmagazflnen van de firma s van Vreumingen Wijdstraat van der Jagt Hodgstraat Wijtenbupg Markt A Punt Turfmarkt en bij de BotUuuidalareB G J vaa SwK Kleiweg J de Ven Wijdstraat Versober Ouljbelebuurt Verkaai Tiendeweg en Vennink Boschweg In de navolgende plaatsen Gouderak Mooixlrecht Stolwijk ReeuWiJk Beiersche Berkenwoude Boskoop ligt dit formulier ter teekening bü onze agenten en bezorgers aan wien dit ook ter hand kan warden gesteld en die voor dooixending zullen zorgdragen Waar de toezending per post geschiedt wordt inzending verzocht per post in couvert frankeering V a ceftt Op de formulieren mag niets anders vermeld worden dan naam en woonplaats Ged staten was Mr Crena tte Iwgh hftd een langen en eervollen ataat van dienst iq de ötatf li van Zuid Holland hij werd m 1981 tot iid vaj de Provinciale Stiaten verbiizen e n bleef dit tot 1903 om in 1919 daarin terug te keeren en dit Iidmaatschappij te liiijven vervulWi tüt op den dag van hedem I i het college van Ufttf Staten had de heer Crena de longh zitting van 1896 1901 en van 192731 m toiAai dus negen jaren terwijl hij ook een aantal jar i buitengewoon iid van üed Staten was Sprier bracht deien afgetredene dank voor den velen en belangrijken arbeid dien hij in het belang van deae pro nP4a heeft verricht en hij uitte den weji ch dat het den heer Crena de longh ook veidw wJ l moge gaaw Applaus Voorts bracht de vootzitteT een bijaonder woord van dank aan d a heer Vlielonder eveneens atgetredeoi die in hveree functJÊS dl belangen dep provincie heeft behartigd Applaus Hierna n rdPji de ondeischeideoe punten un xip agenda zooais vooiatedlen en missi xes m handen van eonimieHies geetejd dan wel voor kenmflge in j aangenomen of tot nudere behandeimg aangehouden Te ruim half 12 werd de vergadering verdaagd tol fiedenborgen 11 uur Zi enftmdawezen Het conflict tuaschen de MaatRchnppij tot bevordering der grneMkunst en de onderling beheerde ziekenfotideen Vergadering te Utreeht OiHlor voor Jittoifichap van d ai he r J Mulder uit Gouda kwam gisteren de landelijke federatie ter beliartlging van het Kiekenfondswesên m algenitene vergadering te UtrecJit bijeeB Wa viietötellmg van verHchilIende verelagen weiden langdurige l esprekïngeo ge voerd over de be roolin voor 1921 die een naderjig saldo van f 1254 aanweee Sïaande ie vergadering werd het teitort geoekt In velband met de uitbntidnig van liet beatuur an even UA ne en leden za i socii hog tot nieuwe leden gekozen de heeren I J Pniéma Anwterdain en A Kelderman Deventer In de midda ergafleruig sprak de heer jl S Noortrttoft voorzitter van den slgenwe éiien yjad iter bevordering van het fEiekeiiifondewtïTien ver het nnderwwp Süicken fondswet waarna hij tevens ter praïe bracht het cxmflict dat tusschen deeen algemeenen raad en de Maatscbi ïpii tot he liet wBter bU t M hoog iii te liuiïeo l e hewonert hebben met medeneming v aji hun köstliuai liotlen f en goed heenkomen gezotht daar vooi instorten dei hmzen wordt gevleesd De hulp van de brandweer uu Aiitwtipen die met een niotorpoiiip ter plaatse vepsehecii werd ingeroepen Ueze liet liet watei wegloopeii lan s de vestmg die toe l ang geelt tot de Hchelde ttierna zakte het peil van heti water aanmerkelijk Er zijn maatregelen genomen om de be Ua liade kan voorloopig nog niet worden begroot doeh ie in teder ireval zeer aanzienlijk BINNENLAND De reis van de KoQingin Uit iDfëbruok wordt ggnield dat Koniiipin Wülieiimna met den kleinen liofstoet ie Linz h aan ekotiiiiii om pcli vandaar naai lu t kast fl ui Tyrol te begeven waar 2i eonlgi wpkon dt ükt te vertoeven Provinciale etsten vin Zuid doliand Inatalla tie van de leden GihtiBiot htend elf uui kwamen te Provinnale Staten van Zuid Hotiand in het geiKmw der Eerat f Ka to€r in ee rste gewone ilting 1931 hij en ondei vooraitterachap van d D comnussaxifi dor Koninpn mmietiT van Stattti jiir nir dr H A van KarI e K t k Uü vooi zitler dwlde uisde dat de eominiasie ondet preadium van mr J A e Viever de geloofsbrieveir van do nieuwgekozen leden en dae vaji te herkozen letten Ji fft onderaoctit Ml J A de Viseer namenB de comlnjesie rapport uitbrengend zeide dat alle geJoofpbrievwi in r werden bevoödén weshiilvt de eouktóissia adiflWflTde tot hun toe Iftinir Dienowreenknnistig werd begoten De vuorzMtAT gme daarna nver tat eediging en tii toUaU van j leden Niidat aUeu den ud r f de beloH © volgMis de voo ie cJireTen rejrpleQ liahden nlgslegd weji phte de fseriittBr de gekoxenen geluk I et hun benoe ii nt Hi aditte bet een voorterlit W Wp ulr i4 von e rftbHBS MnriiÖAd nier tl ïu Jlaiwi gijii opdachten aHicm teven j oi Bnw lederi i rht o ga hebben verlfuteo il In het bijzonder noemde preker d a heer mt Crena de lonerh die tot nu toe lid van voidering der geneeskujifit Motie Aan het slot nara de vergadering onder luid ipplauB e i motie aan waarin gezegd wordt dat d b ed aiie wat betrott de nioeïJijkhaden weüte bij de opnohting van onderling beheerde i k8Bf j teen oudervoodai wohMki vftD éa xijd va4L d piaateetijke geneeaJcundlgen door wies optreden de onderling helieer fondsen voor aeer Uoogö kostoi worden g€9laHitst hetgeeo m de practijkeen delos ie concurrentie tuuachen ziekenfondËien vact de Nedertandsttlie maatschappij tot bevordeiing tGer genee kaftBt en de onderUng beheerde zieJtenfondaeo tengevolge lieefl de nieenmg Is toegedaan dat meer m het bijËonder de bonding wtike eenige te Vlaardingen gevestigde pliaAselljke geneeskundigen hebben aangenomöi ten opMciite van het onderling beheerd ziekenfonds aldaar ÏÉitelijk liieiop neerkomt dat een inimoreele prfesBie wordt uJtgeoelend op de Vlaardlngsche ingezetenen die ltd Eij n van een ziekfinfondfi wensolien te zvfli en verder dat de algemeene ra d ter bevordertng van het ziekenfondBwezen welke woiQt gevormd door vertegeowoordigem van hel Obr Nat Vakverbond en genoemtle federatie valledigP overeenBtenuinng lieett bereikt mèt de hitmartHeneomniisBie uit genoei icie maatBfhappij ten aanzien van zoogenaamde richthïnen voor die anienwerking tusacheo den algenieenen raad ter bevordenng van het iiekenfondBwezen en ma atftchappij Ue vfiTgadering itelt vaet d ti liet hoofdbeeluur van de maatschappij desalniettennn het bereiken van t vereen8temniiag mef den ajifemüejien raad heeft hemt eilijkt docïr de tiesprekmgen n et den algemeenen raad af tf breken waarvoor geen voldoende reOen bestond Zij betteurfc liet d deze maatschappij 7 ulk een starre houdvng heeft aangenom waai door de ontwikkeling van het ziekenfondawezen in Nederland ematige belemmenii ön ml moeltn ondervinden lietgeen te meer beteekenia heeft m verband met het feit dat bij mwerkingtredling van art 48 der Ziektewet de toeloop van de arbeiders naar da ziekenfondsen zeer groot zai zijn GEMENGDE BERICHTEN Felle brand te Amstenlani Fabriek van iMvnawerken voorheen Becht en Dyserinck in de uch gelegd lagen twee uur gisternaciit itdette da hp r Nonhpbel brouwer bij H ineken Butrbronwenj aan di Ëttadliouderfkadie t Amsterdam dat er braöd woedde bij de N V Kabnek van BroMBWerken voorheen Recht en Dyserinck op den hoek van de Stadhouderskade en die van der Helutstraat Ofi man waanwhuwde onmiddellijk e braiwlweer Toen de e ft enkele ocgenblikkon ter plaatse arriveerde begreep sij dade lijk dat aij voor eea zware taak kwam te staan want de vltununen woedden reeda in een gro ot gedeelte van het gebouw dat zich uitstrekt van de Btncffiioiiderskade tct aan de Tvwede Jaoob van Oampenatraet Al heel spoedig atoe en de vlammen door hat dak Metgroota Vnelhefd Vrat het vunr v d9r naar de wei pl i en walk a cftter d winket ï n gelogen Om kwart over 2 reede stortte het dek van het gebouw 4n Zeer veel brandweermateriaal kwam op dö plaats des ohheils Geweldige vlammen sloegen hoog ten heibié Een groot aantal stralen stortte een dvervloed van water in t et brandende g bonw waaruit aan alle k te de vlammen sloegen OVei een drlKal laddera frd eveneeoa vMi bovenaf water in den vuurpoet gegoten Om half drie bezvreeji onder donderend geweld het dak van de werkplaats aan de van dei Heistraat De brandweer hield aan de Jacob van Campenst aat taai vaat teneinde een paar huizen op den hoek te spawn hetgeen haar ten elotte nwoht geluk ken Um kwart voor dW arriveerde Ook deJan van der Heyden die wrfdra meehielp methaar krachtige tralen een eind te niftken ann de vlammenzee Ongeveer half vier vernimderde het vuur ziendeiot en Maar hMgeheele gebouw is trt den grond toe nit£ ebiand Omtrent de oêhaak tast men in het duister Op het oogenblik kan nog niet worden bejiftderd hoe groot de schade ia Vleeschvergiftlging op groote whaal H iderd perwmen te Erica ongesteld geworden Zondagavond werd te hulp ingeroepen van dokter Stukje te Erica voor het gemn Sch te Amflterdams heveld waar het gelieele geain bclialve een der jonge kindelen ziekleverwchijuBeien vertoonde welke weizen op vergiftiging Kr dedeai zich maag en darm stoom laaen voor er i l de arts hooBp koortsen constateerde Het bleek dat de zieken egeten haodeii van leverworst die Zaterdajavoiid l ij den slager U e Eiiita wöfi gehaald Het met write kind hnd daarvan met genutjtigd Si oedig na dit geval meldden ïieh meer patiënten bij den Hrtd l e geneesheer waaradiuwde de politie die een onderaoek latelde Gisteravond war ven ongeveer 100 personen ziek Sij wit wch deïxlfde verschijnpelen hebben voorgedaan In iTflige gezinnen licft de paetoor aan kindei eii de H Sacraïneoten moeten toediei en In een tweetal geeinnen verkeerden an en vrouw m rnstigen toestand De vergiftiging breidt zioh eteèdg uit en vaailiorgen lagen 160 personen aek van wie verselieidenen ernstig Door den burgemeeeter iB dCTi betrokken lager een verhoor afgenOHien D vei klaarde dat hij op de gehruikeli e wrijae worst had ViOTvaajdigd terwijl aonïnii en e de woret hebl n gegeten nif ts bijsronders he bben kunnen constateeren Mon terrt ven worst en biaaSael ïan patiënten zijn opgftz oden naar het bac teriologBicb in tjlunt IV Utrecht en naar den piovindaieti keuringsdicnet te Assen Onder leiding van eten directeur van den geiheent lijk 0 vleeeclAearuigsdieDet te Eb men is de g 4Kple slagerij ontsmet De waiurpemend directeur tlw Volksgezondhead mt Jjijmegen sal ter plaate een omterzoek in tellen Nader vernemen wij dat eMi achtjarig meiflje i overleden Gemeenteraad van Gouda Zitting van Maandagavond 6 Juli Het sdiiüven van G d Staten H t debat over d werkverschaffing Very lg dit vetband op dat ook inuien ftiertoe wordt overgegaan de oélastmgdruk bi doorsnee ndg ial blyven beneden net niveau der Otólasungen welke in de laatste jaren in Vyt gemeente werden geheven Oed Staten besluiten met het verzoek leeds aanstonds aan deze materie aandacht te willen wyden In behandeling kwamen nog de volgende voorstellen Het voorstel tot het verleenen vanrecht van uitpad in het Van BergenUzendoornpark aan J van Hhijn enJ Bol Aangenomen Het voorstel tot het verleenen van recht van uitgang en overpad aan 1 Janknecht en i van Tok ten behoeve van de perceelen BockenbergBtraat noa 49 en 51 Op voorstel van den heer Middelweerd aangehouden Het voorstel tot het verleenen Van machtiging aan Regenten van het Van Itenion Ziekenhuis tot verkoop van grond gelegen aan de Kragerlaan Aangenomen Het voorstel tot wijziging der Algemeene Politieverordening in verband met bet verkeer over de spoorbrug oVer de Karnemelksloot Aangenomen Op voorstel van den heer HKERKENti r k zal worden overwogen deze wyziging nog aan te vullen met een bepaling betreffende bakfietsen Het voorstel tot voorloopige vaststelling van de rekeningen 1930 van de Gemeente Lichtfabrieken Gasfabriek en Electrische Centrale Aangenomen Het voorstel tot voorloopige vaststelling van de rekeningen 1930 van den Stortingsen Ophaaldieust en de Spaarbank Aangenomen Het voorstel tot uitbreiding der schoot voor buitengewoon lager onderwijs met een imbecillenklasae Aangenomen Het voorstel tot herziening van de verordening betreffende de heffing van schoolgeld voor het Gymnasium Aangenomen Het voorstel tot Vt inrichten verharden van de Bpeelplaats der o I scholen nos 7 en 8 aan de Trins Hendrikstraat Aangenomen Het voorstel tot aanvulling van d laarweddèregetlilg vad het raatt ei der stadsmuziekschool Aangenomen Het voorstel tot het verleenen van vergoeding ingevolge artikel 101 9e lid ier L O wet 1920 over 1930 aan de bestureu der bijzondere scholen Aangenomen Het debat over de Werkverschaffing Na de uiteenzetting van Wethouder Koemans over zyn bezoek aan de werkverschaffing te Schipbeek en zgn mededeeling over het bericht ingekomen vau autoriteiten naar aanleiding van het optreden by de werkverschaffing van Wethouder van Staal gaf deze de verzekering dat voor de menöchen in allen deele goedi zal worden gezorgd Daarna beantwoordde spr de vragen conform hetgeen door hem aangevoerd De VOORZITTER dankte den wethouder voor diens uitvoerige uiteenzetting Spr zegt dat de menschen den indruk moeten hebben dat de Goudsche tewerkgestelden het minstens even goed moeten hebben als die van elders komen Spr heeft den indruk dat het optreden van wethouder Van Staal schade aan de zaak heeft berokkend De heer HEERKENS r k repliceert en zet zijn standpunt tegenover dat van wethouder Van Staal uiteen Mevr VAN DANT2IG 3 d zegt dat de feiten door weth Van Staal aangevoerd juist zyn gebleken Spr was echter te voren overtuigd dat de jiublicatie daarvan zou worden gewraakt Men moet niet spreken van leedverzachting de men hen moeten geen leed hebben Het is niet in orde dat de menschen 5 dagen moeten wachten op eenig bericht van wethouder Koemans Spr herhaalt dat alles wat v Staal gezegd heeft gebleken is juist te zyn De heer MAASKANT a d repliceert en betoogt dat de gestelde vragen juist zyn Spr heeft die vragen gekoppeld aan de uitkeering van ƒ 25 aan de werkloozen Aan den eenen kant wordt te veel uitgegeven terwijl men aan den anderen kant te zuinig is De wethouder is niet zoo ver gekomen om een minimum van ƒ 18 loon te garandeeren De heer PREVOO a d wyst er op d t de Commissie voor Sociale aangelegenheden niet meer wordt gehoord het is dan ook heel gewoon dat de soc dem de saken zelf onderzoeken De dokter ter plaatse k a de menschen beter beoordeelen dan een me i cus hier omdat die weet welken arbeid wordt gevorderd De heer MIDIDELWESRD r k merkt op dat het leed der werkloozeB 3liet kan ivorden voorkomen Leed is er steeda o f y nietwerktoozen Het is noo lat ditwordt verzacht L De heer Mr DE WITT WIJNEN lib fing onvermydelyk zijn wy wyzen er in vraagt of er hier geen enkel lid is dal toe zicht houdt of medezeggenschap heeft over deze gesocialiseerde keuken Indien dat niet het geval is vindt spr het noodig dat zulks veranderd wordt De heer Dr HOFFMAN r k heeft alle waardeering voor de waardige goed gedocumenteerde rede van wethouder Koemans Spr is zich niet bewust aahleidfftg te h b i ben gegeven tot de opmerking van wethouder Donker Spr zat deze zonder er op in te gaan voorb gaaO Wethouder VA STAAL repliceert en noemt het antwoord van wethouder Koemans demagogie De menschen hebben daar varkensvoer gekregen niet te eten Spr lapt alle betoogen van dezen wet houder aan z n laars hij verklaart voor geen tien Ministers Ruys uit den weg te gaan HU zal binnen een maand weer komen in het werkloozenkamp en zonder rijkskoerier Spr erkent volkomen dat de toestand zóó moest zyn dat wanneer er klachten by aprinkwamen deze moeaten worden doorgegeven aan den betrokken wethouder maar zóó zijn de verhoudingen en de toestanden niet Spr gaat zi n eigen weg omdat wethouder Koemans en de zynen voor de werkloozen alles afwijzen wat spr en de zijnen voorstellen Wethouder Koemans had onmiddellijk moeten vertrekken toen hem het telegram van den nood bereikte Spr had na zijn ervaringen geen behoefte meer met den kok te praten Wethouder KOEMANS r k repliceert en handhaafd tegenover de beantwoording van Mevr v Dantzig Prevoo en wethouder Van Staal zyn in eerste instantie gehouden betoog Spr zet een en ander nog nader uiteen Zyn bezoek aan Schipbeek was niet het gevolg van eenig verzoek doch was reeds bepaald op den inspectiedag Spr houdt vol dat wethouder Van Staal zich daar zeer slecht heeft gedragen en nu de menschen het moeilijker heeft gemaakt De VOORZITTER sluit na dankzegging aan wethouder Koemans voor diens nieuwe uiteenzetting die naar zijn overtuiging ook bevordert om de menschen het moeilijk leven te helpen verlichten de interpellatie Dafr het reeda een kwartier na middernachti is geworden kreeg de heer MaaskMit niet meer de gelegenheid nog te interpeitesren over het uitbiyven van het praeadviea van B en W op het verzoek van den Goudschen Bestuurderabond gesteund door de S D A P raadBfractie om aan alle werklooze gezinshoofden en kostwinners ƒ 25 ineens uit te keeren De VOORZITTER sloot de vergadering STADSNIEUWS GOUDA 8 Juli 1931 Hinderwet Burgemeester en Webhouders brengen ter atgemeene kennis dat op de Secretarie ter visie is gelegd een verzoek met bijlagen van W van der Kroef om vergunning tot het oprichten van een aardewerkfabriek en plaatsing daarin van een heeteluchtoven in het perceel gelegen Gouwe nO 129 kadastraal bekend sectie D No 27S3 Dat op Dinsdag 21 Juli 1981 des namiddags ten a ure op het Raadhuis gelegenheid ia om bezwaren tegen de gevraagde vergunning in te brengen en dat gedurende drie dagen vóóf dien dag op de Secretarie der Gemeente van de ter zake ingekomen schrifturen kan worden kennis genomen De aandacht wordt er op gevestigd dat volgens de bestaande jurisprudentie niet tot beroep gerechtigd zijn zij die niet overeenkomstig artikel 7 der Hinderwet voor het Gemeentebestuur of een of meer zijner leden zij nverschenen teneinde hunne bezwaren mondeling toe te lichten Orgelconcert Groote Kerk Vader Bach had voor ditmaal vacantie genomen en het eerste nummer aan een zijner leerlingen Constantin Homllius overgelaten van wien de Organist een doorwerkte Fantasie vertolkte Wat n pracht toch ons Goudsche orgel en hoe te meer valt dat op als men het in een tijd niet gehoord heeft En alsof onze organist de Man zich daarvan bewust was had hij eenige werken uitgekozen in een registratie bij uitnemendheid geschikt om de veelheia van klankschakeeringen eens te meer te doen uitkomen Als men nagaat wat men hier voor de somma van tien cent te hooren krijgt is t toch eigenlijk beschamend dat niet veel en veel gj ootere waardeering van de ziJde der muziekliefhebbers getoond wordt Al was dan ook de opkomst ditmaal bü lange ha niet zoo onbevredigend als ze wel eens geweest is n ruim 250 hoorders en hoorderessen zullen wel aanwezig geweest zy De organist gaf nog de fyne Cantilene nuptiale van Theod Dubois een mooi Postlude van den Rotterdammer Berthold Tours 183 1897 en een Fantasie van Niels Gade met begeleiding van 2 blazers over het Koraal Lobet den Herm Wejiens verhindering van Mevrouw de VoogtwEphraïm trad als vocale solist op de heer Chris van Dam bariton n vroegere leerling van den Toonkunstdirigent Blokbergen Van de door hem gezongen nummersvoldeed ons t best de Aria Herr GottAbt hams Isaaks und Israels uit Mendelssohn s Elias en recitatief en Aria Uitfrommer Brust van Hïmiel De h er v Dam heeft n niet sterke maar in de kerkaangenaam klinkende stem met beschaafde en duidelijke uitspraak vooral daaromgelukkig omdat van zijn liederen geentekst gegeven was Aaa zyn voordrachtdia de heer jwan Dam nog aandacW te besteden J j Onz r Bt Éenaot de gewaardeertje viplist J J Jager speelde met soepelwi streek en bescheiden voordracht het mooie Andante Cantabile uit Mozart s Vioolconcert in D dur verder een iflelodïeus Aodante van den Duitscher Pisendel 1687 i75 en n niet minder klankrijk stlik Elegie van J Schravesande n Enkel maal ontging ons eenige onzuiverheid niet maar dat waa uitzondering en de hoofdzafdt mooie vertolking der goed gekozen werken was in ordb zooals we dat trouwens van Jager gewoon zyn en we zyn hem verplicht voor ziia kundige medewerking Te hopen is dat nog eenige orgelconcerten z llén kunnen volgen 5e Volksconcert Hei Bted Orktöt dir Joh Fabnaan geeft Donderdag 9 Juli het 5e ooocei t m het HouUuanplant oen aadvang s avonds 8 u Hot prc ramma luidt als volgt 1 bons of tho Brave maröch BidgoW 2 Lust4 ël Uuveiture Keler Bela 5 Les Rosee Du Midi Vake Joh Strause Suite nentale i Popy Oiphee aux Enfers Ouverture J 0 fenbft di 6 a Bayriflcher Avancir MarBch A Sdherzer aer b Torgauer Maiscb T Grosse c Hohenfriedboiger Marsch F Grosser 7 Fantasie C iinen G Bizet B Le Frtngant Maiacii F Rovwaeau Lyat van onbestelbare brieveq en briefkaarten van welke de afzenders onbekend n Terugontvangen in de 2e helft der maand Juni 193 Brieven bmnónlapd v d End Waseenaar Julianalaan RijswykZ H vanQeyn don Haag v d Waot Gouda Ondotl Oredietverachafflng den Haag Dalmeyer AmHterdaiii Onderl CredietverscihafïiJig den Haag V d Heers Vlissingen Raad van Arbeid Utrecht Baag Apeldoorn Cantr Credieb ase kantoor Haarlem Biiefkaai ten buiUienland 1 zonder adres Hukema Middelburg v Vliet den Haag Schaap Zandvoott WeeraSna Vianea Nieuwunhuizen Haastrecht Hoefnagel HU legom Briefkaarten buitenland Palach Hambom H C F 1492 Wieebaden Waarschuwing De Commissaris van Politie te Ajmhem brengt ter kennis dat het niet geraden is relaties aan te knoopen met H Hammacher te Arnhem Spijkerstraat 247 Postbox 87 die in verschillende bladen een prijsraadsel opgeeft en daarbij de toezending van ƒ 1 50 verzoekt Mishandeld Door C H V wonende alhier is by de politie aangifte gedaan dat hij op de GoeJanverwellendijk is mi andeld door een onbekend gebleven wielryder waarop hij van zy n rijwiel viel en zich aan zijn handen en kin bloedend werd verwond Door de politie wordt een onderzoek ingesteld Wedrlucht postduiven De pOBtduivenvereeniging De Reisduil lieeft Zondag niet jonge duiven een wed De uitelag luidt aJa volgt J Aonaara 1 38 61 12 F van Haltmn 2 25 M Blok 3 8 13 20 27 56 93 H Lakerveld 4 40 102 T Saü 5 C Walraven 6 67 P Boot 7 107 A Roeiofs 9 M v d Heuvel 10 21 63 66 J Bron 11 28 56 106 C Bwer 12 48 49 73 112 P Koek 14 76 77 83 98 103 111 J J Lakerveld 15 P Nooteboom 16 42 A Schouten 17 18 39 50 51 liö U6 F J de Jong 19 47 74 A van Reeden 22 31 59 94 E v d Valk 24 68 125 Ü Brinkman 25 34 122 A Postmus 26 30 120 F V d Linden 29 37 46 57 72 113 G Hammer 32 91 Ö2 125 A v VUet 33 P Bake 55 W Rietveld 36 84 85 114 J V d Valk 41 64 64 G dö Vos 43 lOl P V d Pool 44 45 55 62 70 78 J J deJong 52 60 71 75 82 90 A Wout 53 J Wassenaar 65 87 96 97 A Slobbe 6fl W van Delft 79 80 D Gibbon 81 B Buurman 96 104 105 P V d Berg 89 ü Vonk 95 100 117 W Valk 99 108 110 118 121 A V d Pool 100 119 UIT DENOMTRBK BOSKOOP De heer A Hooftman alhier slaagde te Leiden voor het economisch doctoraal examen Indologie CAFËLLE a d USSBL Het Gerechtshof te Den Haag heeft ver vnietigd het faillissement van C Bouter GOUDKBAK lot vodjzitter en secretaris van de x ouv miasie tüt wering van aohooiveu smm zi n in deza gemeente reap benoemd de heeren J B den Ouden en B Smalbü HAASTRECHT Melkauto omgevallen Doordat van een der wielen een band lossprong geraakte de bestuurder van een melkauto de macht over het stuur kwyt de wagen slmgerde even over den weg en kantelde om een groote stroom melk over den dijk uitstortende Daar de wagen midden op den dijk kantelde was de weg geheel afgesloten totdat men met behulp van den kraanwagen van Van Vliet alhier de auto weer overeind gezet had hetgeen begrijpelijk nogal wat stagnatie in bet zeer drukke verkeer gaf De schade aan de auto v el erg mee terwijl de inzittenden geen letsel kregen De kersenboomgaard Tydens de groote drukte in den kersenboomgaard werd Zondagmiddag een damegrywiel waarvan de eigenares deij hoomgaard stond te bekijken door een auto vrijwel gekraakt Minder fraai nog was wat dienzelfden mij ag voorviel Eenige ïiersoiien bemerkten dat eep zekere d uit budewater vari eeri rijwiel een fietsplafttje haalde terwijl dat rijwiel hem nie toebehoorde Toch d B bemerkte dat men op hem lette wilde hü l et plaatje teruggeven doeh middel waa van h t ïiuitgüYidi ns de politie in kennis gestelii die het plaatje m beslag nam en tegen d U proucs verbual opmaakte Hinderwet Door J L van Niekerk is hinderwet vergunnijig verzocht Voor het perceel C No 56 waar een etectrisch getlreven graanmatery wordt o geHcht O INnsdag 21 Juli a B voormiddags half elf kohnen ten Raadhttize eventaeele bezwaren worden ingedienci VUST Genieenteraa4 Vlist In ke Dinsdagmorgen i ehouden vergadering Waren de heerea Stuurman en van Dam afwezig Nadat een aantal jngekomen stukken voor kennisgeving was aangenomen natti de voorzitter namens den raad in hartelijke bewoordingen afscheid van den heer C van Zelderen die wpgens vertrek naar Polsbroek als raadslid en wethouder bedankte Goedgekeurd werd het gemeenteverslag voortaan B arlyka mt te brengen De geloofsbrieven van het nieuwbenoemd verklaard raadslid J van der Stok werden onderzocht en ut orde bevonden waarna tot diena toelating werd besloten In verband met het zeer germge aantal leerlingen 4 besloot de raad van Polsbroek de gemeenschappelijke school aldaar op te heffen met ingang van 1 October a s niet welk besluit de raad vön Vlist zich véreenigde Naar aanleiding van een schrijven van de Gedeputeerde Stateh en een rapport van den Provincialen advjseur werd besloten B en W een crediet toe te staan vati ƒ 100 om de mogelijkheid van drinkwatervoorziening voor deze gemeente te onderzoeken Nadat de jaarwedde van den waarnemend ontvanger geregeld is werd na gehouden stemming tot lid van de commissie tot wering van schoolverzuim benoemd de Ver T Boer die deze benoeming aanvaardde KBEUWUK Een kmd van de lanülie Spee aan den Jioek Platteweg geraakte verleden week in le loot Op aanviijzing van kleine kinderen ing de moedei ewia ziöu en voelde met da liark in de Sloot Spoediij werd door hilar liet kmd dat reed tob den bookam dör sloot waa gezonken naar boven Het bleek reeda bevrurftielooe en gavueeed 6rd dat de leveaisgi öéten waren geweken In allerijl weïd de iijtÉBveldwaCtiter gewaaracliuwd die zich oalui dtbeHijk naar de plaats begaf Aanvangend met de kunstmatige ademhaling tioe te paflaan mocht het gelukken de ieveusgeeeten weder op ta welüCBn WADDIKXVKBN In het gemeentelijk zwembad aJhier haddei Maandag 1 1 zwemwedatrijdeu plaats tue chea da veiuenigingea do Gouwe alhier en die Tuinbouwsc hooL te Boskoop D i 4 s 50 meter estafette werd gewonnen door de Tuin boo w elioül met ongeveer 20 meter voor prong Een der üouwezweimners wae in een touw gezwommen m kon niet voOTuit Daarna werd eonpoloffedstrijd gespeeld tUMoliöi de Gouwe I en Tumbouwaehool I waarvan dè uUelag een gelyk apol wi 1 1 Di tna apmiti iin lAowMt U tegen iambouwfichöol 11 Onze pléèfcSgenooteö wonnen dien atnjd met ö Ö ïot tijdelijk onderwijzer aan de Chr M V L O school m d eze gemept hootd dfl heer Tj V Dam 19 benopmd dp heer 1 van deT Sprang alfuer die juist gisteren is gestaagd vdor het examen van onderwijaier LUCHTVAAET De Poatvluchten Dondeni g vertrekt kef 220 vlip tu g naar Indie Donderdagiuoigen U Jul a vertrfckt iiet 21 6 poatvMegluig uit Ameterdiam oaai Batavia De beinaanmg béataat uit de heeren li M 11 Jbiijns eerste bestuurder A Vii ily to in bekend door zjjn boek Vóór ViijCkmtaot en In dan Sohroelwinö ttia tweede bestuuidei voor wien dat de erate reie naar InUië beteekeut ü Biesheuvel werktuigkundige en ki van Harmelen radiotelegrafiflt Alb paesagier wordt de reia tot CalcuUa meegem Siakt door den heer i MackreU üp 21 Juni j l was deze paasagiei u t Üatcutta met de 14 1 Al te Araale rdam aangekomw en nog denzelfden dag rausde de heer Mackiell door naar Londen Hij zal op deze wyze m één maand uit en tiiuls m Calcutta zijn terwijl hij daarvan 17 dagen m Londen voor zaken heeft doorgebracht RADIONIEUWS Programma voor heden Hklvorauui 601 Vooravond concerti door het V A R A septet 7 00 Radio Volksuniversiteit 7 30 Pofetiebe iehten 7 45 Toespraak dOol den heer L M Hermans Lid van de Eerste Kamer 8 01 Optreden van Kees Pruifl 8 80 Concert dtwr het V A RA orkest o l v Harry Wiggelaar 9 00 Een en ander over de V A KA i B IO Concert 9 30 Ben Toekoinfitbeeld van Hans Neena op e voeren door het GrootrVolks Tooneol 10 10 Concert 19 30 C treden van Keea Pru 11 00 Conoert 11 30GranM foonmuziek Huizen 5 00 6 Q0 Kmdemurtje 600 Tyysem 6 0O 7 00 Vroolijk ailerlei 7 00 ï ijdeem 7 00 7 30 Spreker heer E J LucMmg Ondei werp fisacbiedeniB van de rooe door de iteuwen hee 7 30 fl OÜ Gran ofoonnmziek i 8 00 TijtJaeui 8 0O 1O45 Conoert te geven door het N C B V K e n Ork t 8 0O 900 Orkeat 9 00 9 30 Spraker dr J 4üeBien Onderw p Vrei de en Leed in verband uiet cateotuealie 9 30 10 45 Orkest 1000 Perabenohteo Var Diae 10 45 11 30 UrBi fooopldt n HADIO TELiXlRAFISCH W ERBERKHT Hoogste stand 765 6 te Toulouse Laagste stand 748 9 te Kopenhagen t Verwachting Meest matige westelijke totIzuidwestelirke wi6d zwwar bewolkt tot betrokken Later opklaroid Aanvankelijk nogi genbuien Weinig verandering in ten fatuür Herkozen ook werden de heeren van BcMlflU cKmetn afe M ite H W i h t er a d R p met Bfl van de 81 t In A vacatun Cp a d iit werd VfQIIT IN WtDtTIIIJDtN VU tri BAL Du weOatrijü O V B BlfUl ü S V i op liedw Woenadagavoiid wordt met g pfteld elt MrT 7 iT Verbrwk i met 70 op hetüowJft doch op hot Otympfi terrem I van4 7fl CumiMn De flpelers yerkleoden zicli editer op het Oeudatefr zwmuAmn 3 K M weAstrijd I Mr J B Kan als starter Z8te 4ag ft zal de JU C te Rotterdam wederom z n jaariylsche n S K M wéd8try4 om den Mis Blantthe Mker in de Delfahavensche Schie te Rotterdam doen houden In totaal bedraagt het aantal inschrijvers 88 Niet minder dan 38 heeren varieerend van 1 € tot 35 jaar en 32 dames zullen er kampen De damesvèteranen zijn vrü goed vertegenwoordigd door een aantal van 10 doctt de veteranenafdeeling van de heeren komt met slechts drie zwemmers niet zoo goed Voor den dag Naar wy vernemen zal Zaterdag mr J B Kan bij dezen wedstryd als starter fun geeren i i f De VierdaagBche te NUmegen Stand der inschrüvingen op 1 JuU Voor dtiünuiuB aan de van 21 tot en met 24 Juii aü te houden inlcrnationale Viordaag ohP atatanüeiuar tchen hebben de voi gendu Iftuileu lugoachieven Nedeiiand Jingeliuid NoorwegBU Frankrijk k1i Duitschlaiid Het totaal aantal inschrijvingen bediaagt 2l7S te weten 150 dames 665 burgers en 1340 militairen Deze getallen kunnen nog et nige geiunge wijtfguigtyi ondeigaan alvot ene ae mar i sc hen aanvangen Vpor den dagelijkschen afetand van 30 K M hebben ingeschrevem 45 p rsonen 40 K M 950 pereoneii 50 K M 726 peiaoneii 55 K M 456 peisonan Dü volgende iNetterLand e Gymnaajieken Bportvureenigingen zullen met minalMis 10 peidonon deeJnemeu iiaagsdiA i litie Spojrt Vereeniging IValionaal Jongeren Verbond Den Haag Rijks veld w a rht Arnhem KotleröamecJie Sportvereeniging B V 8 Gymn en Buliermvei eenigmg jliuick Aijniegen Vr jw Burgerwacht Amaterdam Ötudoiiteii Vereenaglng Pro Patna Leiden G nm Vereeniging De Hazekamp Myniegen biK rt ereenigliig Xror ïorma Jslijn tgen Rotterdamsche Politie 2 detachementen Uymn Vereeaigmg Ncviomaguni Viyw Burgerwacht tterdam Nijmeegflche Voetbal en AthleÖekvereonigulg W L C Amaterdamache Politie Gyiim en Sportvereen nog Damesgroej D D D Den Haag Rotterdameche Wand i8portverecnigmg R W tlaagache WkndeJsportvereenagmg De Vierdaageche R C Oymfl Vereeoigmg fixcafeior Nyui gen Poütie Sportvereeniging UUeobt Spottyeieeniging A V A C Ameterdam Meisjösgilde afd Rotterdam N jmegen en AmatedHlam Beurs van Amsterdam 7 Juü ü JuU If OtfldleBl Ldoftinfi l IIOBH 12 07H Btilij SI sa sa sem fa nis 9 73 9 731 BloA ribj 3i x M 66I Zmteecltnd 1 I6i 4ai7 Weeuen 34 9S U 9H Kop ai hagen 66 SS 66 62i StooWiolBi £ 6 66 66 674 Oalo 66 671 66 S7i New YOTk 2 48A a 481 Niet officieel l raag 7 36 7 36 MadiKt B 76 3 66 Milaan 13 0U 43 0U I roloDRatle 1 i Van de Kon Hed Landmactit zal worden dCelgenoAèÜ déot dé folgeude wajwns difenstvakken ebc infanterie cavalerie Attüleue genie mareohauaSBe iuchtvaartafdfjoiimg wielnjders pontonmers lorpedisteh scholen voor veriossoflicieren viywiUige landstorm geaeeakuttdage dienst mtend nce Van de Konmklyjte Marine zal worden deelgenomen door de Majrtne te Helder en Witlem oord de marine da VliSiS igea de marina te Anaterdam de marine te Rotterd m Vaii hel Legér m NOd Indüë zal woraui deelstenompn door de Koloniale reserve Lngeland neemt deel met een groep burgere van de Road Wilking Aasociation Noorwegen met een detacheanent militairen en twee groepen burgere FVankryk met een groep burgers Duitschland met enkele burgers Beuraoverzicht De pei RimiBtieche etemmmg en le zwakke ateiiimmg op de Berlijnsche beurs veroorzaakte op de beurfl m Ameterdant eeii aJgemeeno verkoopbewt inij dte de koersen oveB de geheelft ilnie aanzienlijk deed terugloopen De handel echter onderging niet veel verandeiing Slecht liier en daar kon een üeht herstel Intreden In de oliewaürd ontstoivt ethige bewe gins m KoniHklïjkön die hedMi ex eJotdividend 7 pet werden genoteerd eji h rmede tekening houdtnd pi m 13 pet terugliepen De buitenlandsche soorten werden lager afgedStan In H V A s had eenige affaire plaats die 20 pot beneden de vongo prijzen werden afgedaan maar later iet aantrokken Ue inder oouraiiie aandoplwi werden e enepn9 lager genoteerd Philipe reageerden tot 111 Ümiever kwamen beneden 180 terecht Aka è daalden pl m 5 pet Ned Poid ca 10 pet Van de tabakken waren speciaal Deli i fianw De andere Sumatra aandeelen konden zich echter nitfl aan de algemeene tendenz onttrekken Onder de ecbeepvaartaandeeien waivn Seb i pr Unie aaa eboden MtjBwaardeo a n veronaohtzaamd ïoung obligaties hepen terag terwijl Atmrik fondsen fiauw war 4i De leider der meraohen jhr mr J W öchorer roept nu de laedewerkiing van aue as deelnemers m om te trachten een eoo gering mogehjk percentage uitvallers te verkrijgen Traint u goed en ga met een sportleven blijmoedigen igeest naar Nijmegen en werkt allen mee aan het welslagen der marschen MARKTBERICHTEN Kaasmarkt Woerden 8 Jali Aangevoerd 506 partyen Prijzen le soort m r m ƒ 40 44 2e soort m r m ƒ 34 38 zware ƒ 48 Handel matig LAATSTE BERICHTEN ORAADLOOZE DIENST Verkiezing Ged Staten van Zuid olland AUe aftredende leden herkozen Mr Verbroek gekozen in de vacature Crena de Jong DEN HAAG 8 Jnü Heden had in de zitting van do Provinciale StAteu van ZuidHolland de verkiezing van Gedeputeerden pleatfl AnVKRTKNTlEN ONDERWIJZER aoekt tegen 1 Sept volleilig Piiisieii vAa lÜAterdag lot Uaaadag afwezig Bri T n met opgava condities mder kfxy HQtO a u bét bareaa iondiohe Coaraot Markt 31 10 Namens de aocdem fraidtie verklaarde de heer J ter Laan dal een schryvea geécht wae aan de rechtsciie statenölub de liberalen en éb vrijz democi aten w i werd Qiedeged l d dat do soc deiDocraten aanspraak uiaken op een zetel meer in liet college waarom de riOciaal diemoGraten m de vacatuifiBorgiiolB rk en andere candidoat pacten tellen Op dït eehxijven wae door de Vrjjz ï em geantwoord dat zij met dit standpuntf acoord gingen X e andere fj actHBB wezei het echter af Nadat gerUBoan tijd hierover was gedislïu aieerd werd tot ateonnun overgegaan Jhr Mr L fc M von Macmie rJt werd herkozen met 72 van te 78 stemmen De heer Bor oto r k werk ttetfynen met 0 vap de 7 atemnwo terwijl ap den eoc Öera Üardenier 2 tómmen i rdto itgetiaeht De heer Himltels a r werd herkolen vobL 72 van de 81 atemmen