Goudsche Courant, woensdag 22 juli 1931

400 M vrije slag voor heeren nieuwelin gen juniores semores Schoonspringen voor Dames 3 verplichte 3 vrye sprongen Verplichte spronger 1 x salto rugwaarts Va schroefduik met aan loop l s salto voorwaarts met aanloop Schoonspringen voor heeren i verplichte 3 vrye sprongen Verplichte sprongen snoekduik met aanloop 1 x salto voorwaarts uit stand mglings 1 schroefdmk uit stand voorllngs Wedstrijden voor de waterpolocompetltie NZB 1981 Res Ie kl B G Z C II D J K II Ie kla e B G7C I D I K I WATERPOLO De wedstrijd GXC Y De Otter 2 De Voor dt competitie van denNederland achen 7wembond gisteravond alhier gespeel de waterpolowedstnjd G Z C 3 De Otter 2 10 door de Qouwenaars met 4 1 gewonnen BINNENLAND De rew van H M de KoninKin Op 1 AuKUStuH 10 ons land leniK Naai wij vernemen lal H JÜ de Konm gm artidag over een veck 1 Auguetiw nn haar buitenalnd ihe leu ip Nederland terugkeererr H l begeeft zich dan naar tSoeatdijk sn veiljand met den vcTjaaidag van H M Qe Koningm JkljOeder up 2 Augustiu PriJsvrMI van de Vereenigmg vomr Volkenbond jB Vrede Vitslos van de ury l 6 VerflriUgiug Toor Volkenbond en De jury oor deee pujBvrang i 68tait uit niej nir t H J van dat Uolei oi tarcste van de leiigdünderwjjecöniiuissi der r vcwr Volkentiond m Vrede en de beeren f Itaetiaana te Hilv ramn Ue jury tiecU de dpie prij n die te harei 1 e chikking uitenden toegekend aan da bee len I tr ooinie 4 onderwijzer euer CJir flcbool to Soe ttdijk 1 Boeren tudent te Nijmtgen op tel o er bet Kellogpatt tn inej F a M Uiroii onderwTJzerPB u Vten N Br In ttotaa warm liit jaar rujm 40 opetötlen mgeaond n Het algemeen oordifl dei jury luidt dal b t üeinlédelde dezer op stellen oilfc Hunmeikebjk boogfT ik U stond dan vorige jaren hot gevAl was m blijk igat itneratjds an objectLvUeit in het zw moeilijk vraag = luk ander ijd aan ijoedt keiiniA aan d ii Voljjfnlond Rn ijn arbeid De jury sprtekt nituiiriijk den weiwdi ujI dut volgende jfren aan de prijevraaw ui ii groot r mat door onderwij ers tn oiidtrwijzeros ien en as keraren als nu van elke godsdienstige en pohtiftke riobting 7iii worden deeJge nomen maai bet resultaat dat dit jaar vcrkregm word ib cui btwijs opnieuw an de eteeda yurmet rderende belangaUlling die lil onderwijsktingm voor deze vraagatukken heataat Mevr D Hazewikel Sunnga Naar lie Telegraaf Beioeli van Amenkaanpche vrouwen De Aniet ikilaiiiSiJK veretiiigflng in viou wen iri beroep err bedrijf werkiaam Tht ProfeflBional and BuflUiees Women C hil Iweft de gevffoont in den zoirter vooi haar leden t Ochteii door Luroj a te organiiK eren vooral rm liet eontatt met vlouwen in en Hiidei wirelddeel ie ve leikPn Deze Gooilwill tours Jiebben rtids en kele jajen aelit r en AiiieitkajinHcli vrou wen Jiair Acderland gebracht en ook iit jaar knjgt Nederbmd wederom tn derirelijk l eaook De groepen Anw rikaanaeli ruAigsltfra die elk naat een aijider f od t te van Europa trekken zullen alle aimenkonieii te W non waar van 26 tot 30 Juli bet eerste fou gies woidt gehouden van de Internationale Fedcrattp van rouwen lm beroep en liednjl werkznani A Womviag uden de AnierikejinscJie vrouwen die Nedeilajid bezoeken ten maal tijd bouden m liet restaurant van Kianna polfikv U m 4lerdam Ue Nedeil ludscbe vrouwen d e tol dtelneming ami de en maaltijd zijn genoodigd nullen in mi korte toespiiink alleen de iinct gt karakteiiPtieke Kanten van hajir werk naai voren hiengen Ondermeer nullen aartzitt+n inej mr J ri dat Kat lid van de ivieede Kamer en van en Amsterdairi ictien gemtenteraad meV dr W ro lliumiiH van dei Groot onze eer ptf vrouwelijke doctor in de handel weten flehap Anna Hotnk direetrice van het Na tionaal Bureau voor Vrouwenarbeid te sGravenbaffe prof dr lotianna Wester dijk K I van Vitif land leid iter van de Vrouwenafdeelina van de ijem tnliPJijke Ar eidsheuTfl te Aiiisterdam Alice van Watiuv irectrio vin Fm Querido s tlitgever Maat ohappij mevrouw mi = i beltema Conridi Emmv van lokhoi t mevrouw mr I Ptins WillekP Mardonald en mevr Wynaendt trancken TWEEDE KAMER Nachtarbeid in bakkerqen De middelgroote bakkerijen De minister vfln ArlenL H en N h efl hij den Hoogen Raj d van Ailieid aanhangig geniaakit een voorontwerp van wet lol wijzi jïing van de bepalingen dei Arbeidswet 191 betreffende den arl eid in broodbakkerijen Aan een c m mw io uil den Kaad zal wot den ojigtdragen omtiuit dit wet ontwerp jiiae adMe 9 uit te brengen VervrfteKing van het aanvangsuur De 11 miHter het ft i li I ereid veiklïiard dooi het bevorderen van len wijziging dei iibeidswet aan de uit het l edrijf zelf naar Ue m het vvrftntwerp vervalt regehng heeft ten doed de Arbewfciwet in dien zin te wijzigen t eix leabettrefiende vergunning zal gelüen vfoor en geiïwtnie of een j Kleelte eener gtmeenle n met voor een onderneming ol gioep van ondernemiiM en Zfwwel georgani i erdi ala met georganiseerde weikj vers uUen er du gebruik van kunnen ina en tet bet oog op de plant eluke concurrenlit m dit bedrijf zou andere en met te moO vuren ongelijke behandeling wowten ge i napen Hou li i m de be Iothn van de vakvei etnigingen van werkgever en van arbeiders d vergunning aan t vragen vwtr gemeenten wair 1 11 collectieve arheidfiovereen komst geMloltn Op dit oogenblik ie deze r ede van kracht e Amsterdam Hotte dam i iravenliajge UtKclit aandani Hilver um ijcuwarlen Uroningen Zwolle l melo Fnbciiedé en Vtis iiigeii terwjjl daar ovei bceprekmgen gaande iijn te Alkmaai Haarlem 1 eiden Delft Uoidre bt Arnheni Deventer m utpben Indien de voorgestelde wettelijke vooTsie mng t it stand komt zal du reeds Rj oertig n zeer veel gevallen aan de moeilijkheden die 111 de middelgroote haiikenjen met min der dan zes gezellen bestaan kunnen wnr den legen oet g komen terwijl liet min ot iiHir in de hand van het bedrijf 7etf word gelegd om door onderling overleg ook elderf een lfte rei ultaal t bereiken Het ontwerp verdrag van Genèvo bi de e gelet enlioid h eft de miniJ ler leveno overwogen of het aanbeveling ver dien de hepRliiilsfen der Arlieidewet in over t nstimmiiig te brengen met hel ontwerpvedrag van Gtneyi 1825 betreffende den niiebtaibftid n lirtkkeujen Het beeft tot nu toe nin heginoel in onze wetgeving gegolden dat de viijheid van den patroon om te wer ken wimiKr Inj wil alleen dan iHihoort tt woi lui anngetaat wnnnefr er gewichtige ledeiieii laflr1oe nopen is zoodanig IhcH geffolden de oniiM geJijkheid om t it en behoorlijke regelinj van aliieim i ne hedrijfs Il langen tt Kom n wanner n i fi riei t dri t 2eiKwten Tieh iimrain kan nttrek ken Nu 11 noeli van de bestaande reirelin kiadileiiH irt 38 der mg gevaar von verstoring vin hedrijfff liplaiig h U duchten Ook mei het oog op de II leinatiomdp concurrentie waaidoor de hc ditrmiiig dei arlwulere zou kutinen wor len geschaadt i liet mtweip verrtiag vhii geen Ih t ikeniH Het hdami dat Nederland zoov e moge lijk do 1 toetreding tot ontwerpverdragen den Hiheid der internationale organisatie tcuiil onderschat de iiiHii ler nief maar het dunen daarvan kou In m f t geval te duui gekoi ht aehteii door een nieuwe en v Kr de behoeften van one land gelie sj on ndoditre mhrenk op die pati oonisvrijbeid Ie maken Hl vindt danioiii i tn aapleidine lot hef itoen vau vf or tellen ten emde de Arheid i wet in óvenenstemniing te brengen met het iltwer vw irag Het ligt voorts in zijn voornemen om wanmei ie behandeling van het tot wets ntweip geworden voorontwerp in de Staten teneiaal h afgeloopen de noodigt fltappen l doen om tol mtrekkmg van bet wetsont werp houdende voorbehoud der bevoegd heid van loetn ling tot bet onlwerp verdratr te geraken Provinc Staten van Z Holland De 1 rovimialc blaten van 7uid Holland k iiuit i gitüteren in vergadi ring bijeen m liet gt I uw der 1 weede Kamer ondei vooi 7ittei Bcliap vai jhr mr H A van Karne Iwek Aan de orde kwaniöi de bespreking van het vetfriag omtient den toeslanrf van Ie l rüviiicie m 193 1 Daarbij werd o m te aan dactit gevestigd op het hr uidvrij maken van potddftichieveii Het lid van jed Staten jbr Von tiseiim r k deelde nied e dat iHerovei wordt geeorrespondteid met polder en geti ei ntebebtuien Het veislag werd z h bt goedgekeurd Afwijkend weid beschikt 52 tegen U sh rpti veizoek om sul snüe van den Nederl KK 1 olit ietK nd St Michael vooi de te g Htrtogenbosih gevestigd politievakschool Itoadei h t werd besloten f 300 fcubsidie te vcileenen aan het te s Oravenhage ie houden congres voor de behancfeiing van vakopleidmgsviaagetukken U m werd z n l uangenomen het voort tel van Oed Staten tot het vernieuwen van lie jeesthnig Provinciale wep n De li r De Kiauw ar maakte eeouge opmerkingen naa aanleiding vin het regie ment voor de provinciale wegen Art 4 bc paalt dat motorrijtuigen met m lust gebruchten motoi niet onbeheerd it ogen taan op bepaalde wegen Spr wees erop dat tleze hepalintr lot verwarring aanleiding getlt De Uil Von l isenne ik antwooi dde dat deze bepaling bedoeld ns werkende naaat het motoi en iijwietreglemenl Naar aan leiding van de loekomstige juriepitideniie is het gpwtnstht dat deze woorden behouden I lijven De heel De Vi er critiseprde de bepaling dat o w oorloL cvoertuigen dispensatie kan gegeven worden 0111 helt verbod met een vractit over een I rug te hjden zwaaider dan leii bord vooi die brug geplaatst aan g eft Do heer Von J iwnne antwot idde dit het de bedoel ing is vooi narden Ie stellen om ttn I pzielde v n te snelheid Het artikel werd vastgesteld Ht levdPiiient werd hveina vaetges eld Vreemdelingenverkeer an de oide kwam voortw hel afwijzend piaeadviea op een subsidieaanvrage van de Algein Nederl Vereen voor Vreemdelingen verkeer t s bravenhage De he ir Weiker vd UHiUe ewi voorelel roe om aan deze vereeniging f BSOö sabsidm te verleeneu ïpr meende dat juist Zuid Holland groot belang heeft bij bet vreeni delingenverkeer De beer v Kek e d bestreed eveneens het praieadvieH Mevr Co ien Tervaert I raelo liberaal wenafditie de vereenigin te steunen Onise provmeie ie rijk aan bistorische en andere monumenten Wanneer de provjncie in het liuitenlafid meer bekend uordt is ttet geld daaraan goed besteed De heet Sthokking te li verdedijjde bet praeadvies Met ie bier geen quaeatie van feymjmtlMe ot waaieleeriiig Waie dit het uit ging punlj dan zou zicei zekei aubaidie moeten worden gegeven Het wordt bijna regel dat UI plaatp dat üed stalen contiole oefe nen op de uitgaven zij zicÉi moeien verweeren te en uitgaven vjiii de i rovinciaie Staten luist m in Iijd van ma aise is het nowlig feeherper dan ooH toe te 7ien De h f 1 Borgliols r k was van oordtel d il d diiect belanghebbenden het vr mde lingtiiverketr moeten leunen Het vooröffel W rkei werd verworpen niet 41 tegen 29 steu men Hiermede win liet pHiettdvieti geaelit te zijn aangenomen Na tenige distuaeie kwam m stemonng e n iiH t t Bosn an om aan te hou ten oen vooisiel 1 t verkoop van pruvincnalen grond onder de gemedile LeidtJi Deze motie werd verwoi en me 42 tegen 26 ileinmen Het voirr t 1 van Gediep blaten om tot vertioop over te gaan werd aangenomen met i9 tegen 25 rtteiiimen LUCHTVAART Opleidinff tot verkeerHvlieger Nog dit jaar beKint de proef Naar wij vernemen zal de proef welke de Regeermg wenachelyk acht met betrek I 11 I t lut jdiittn V 11 besUmielt IS van verkeera vliegt UI gen van enkele jjngelieden aan een der zeevaartscholen inderdaad nog in dit jaar worden genomen aanvangend met Septembpr a s Het onderwys zal dan vorden gegeven door de K weekfachool voor de zeevaart te Amsterdam waar de candidaten die teven aan deze school den tweejarigen cursus ter opleiding van derden stuurman bij de groo te vaart zullen vogen als kweeVeling zul len worden aangenomen De opleidingstyd voor hen die voir ver keersvlieger zullen worden opgeleid zal dan tenminste 2 en ten hoogste jaar be diagen Het practJschp en theoretische vliegonder wys zal door deskundigen op dat byondere ebicd worden verzorgd waartoe de ligging van het lucht aartterrcin on Schiphol te Amsterdam mede de gunst ge gnlep enheid biedt We meenen reeds te weten dat de candidaten die een byzonder onHer oek naar de lichameUike geschiidheid met goed gevolg zullen hebben te ondergaan en len vodoenden graad van algem tne ontwdke liiig zullen moeten bezitten bijv gelijk aan die van hen die hebben voldaan aan het eindexamen HSS met 5 j c dan wel die een einddiploma HBS 3 1 e of M L I O bezitten en nadien zich verder heb ben bekwaamd h $ den aanvang van den cursufl den leeftijd van 17 jaar moe en heb ben bereikt doch het 2 1e levensjaar nog met mogen zyn ingetreden De ten be hoeve van de leerlingen bij t dragen tegemoetkoming in de koste der opleiding zal vermoedelijk meer bedraden dan het bedrag der tegemoetVommg f bftü per jaar dat moet worden betaT d voor de Zeevaart te Amsterdam dit uit uitend oor stuurman derde kla= 8e worden opge lead 7ij gemeten dAarvooi echter te enfl evenals de laatstbedoelde kweekelingen hel inlemaat aan die school De te betalen tegcmoeikoming in de kosten 7i echter m geencadeele komen te staan in v erhou Img tot ae kostbare vliegeropleiding Het hgt verder in de bedoeling dat de tot verkeers vhegei s op te lemen jongelieden mdiep zii met een vrijwillige verbintenis wensdien over te gaan tot het verlofper jonee be stemd tot den dienst voor militair vliew pi een tegemoetkoming m de opleiding kostep zullen ontvftwgen Verwacht mag worden dat omtrent de vooromschreven proefneming eerstdaags nadere gegevens m de Staatseourint zullen verschijnen GEMENG DE BERIC HTEN Gestolen bont weer terecht In Den Haag verdwenen in RoUerdatn gövonden Vei leden wtsb is er in Den Haag een bontdief ital gepleegd waaibij voor een waar do van f 150Ü0 aan hpnt werd gestolen Het voorloopige ondeizoek m dezo zaak leverde met veel meer op dan dat le naam van een juffiouw werd genoemd die 1 enige dagen Jalen in Den Haag bont zou hebben ver tfchl De naam van die juffrouw was eeh tei in Kotterdani onbekend zoodat men vermoedde met i en gefingeeide naam te doen te hebben Bij een nader onderzoek in liotterdam werd echter een juffrouw door een lecbereheur genoemd die op foto on middellijk dooi de betrokkenen werd her kend Een huiezoekiing werd gedaan die eclrtei niemendal opleverde Eenige dagen later ag een lechercheur echter die de woning van de ouderS vafl deze juffrouw m f et Nooiden der tad m het oog slond te houden dat er een man uit het huis kwam die tn grooten zak np den rug had Hij hield hem aan en vond in den zak e helft fan de gwtolen partij bont die direct m beslag genomen werd Zoowel de bewuste juffrouw V d B ajs de man die uit het huis kwam ijn naar Den Haag op transport g steld Het reuzencireus Gleich DierenbeRchennitiE en CtrCug De heir Hoppe van bet iir os Wöich schrijft ons Wie keait met al die eprookjea Paarden worden afgeranseld leeuwen iiaPdood gesla gen kallen verdronken honden moeten ve bongeren apen worden opgehangen enz Ik voel mij gedrongen hier eens eenige v oorden over te zeggen De beate vereeni ging Lot besebermmg van dieien ib een re ete circueondememing met een uitgjebreid diierenpark Beachouw eejig aandachtig de versebiltende lieren m beo groote circus tileich Jaar lifieii men om te beginnen de rousechtig past iPnafdetUng Nog voor er aan gedacht wordt met den opb iw van bet circus te l eginnen staart de stallen er ri cKls voorzien vin groote hoftveell eden vcrsch hooi en tioo WoMen de getooièn lijke dieren van den trein naar bet cirous veld vervoerd dan kragen èn dp p iarden en andere dieren terstond de voor hen liost en d tatlinis en waarin voedsel en water s i8 n te wachten Hog voor eie mensehen er toe komen zelf etnige rust te nemen worden de dieren eer t verzorgel Hei dier gaat h er voor dpn I lensoli De waurenp dir joofdierpn worden direct gereinigd Het devie Undt hier mdelijk beid IR even noodzakelijTi als vt edael l et nu tejis op al de dieren tezamen rtan al hel u duidelijk worden dat alleen Me lenvrienden ten zoo goeel verzorgd dtercn materiaal bijeen kunnen houden Met net oog hierop moeet u eens een oefe ning bijwonen Dan zoudt u moeteïi erken ren hoe oneindig viel geduld en liefde er voor noodig zijn om hel contact tusschen nieuisch en dier aan te kvieeken Ja contact do r geduld maar met door ruwheid U iit 11 dat een rtrciiBmenseli rustig kan aanzien boe men inenige oude klepper die ijn gen wiebrood allure verdTend heeft zondi r mcdedoogen zwaar opgeladen lasten liat trekken het draait mij In mijn lijf ató ik zie lioe onbarmhartig een dier dat van goeden wil m doch niet meir kan door een luwe hrute koelsier geslagen wordt Circusniensohen zijn dierenvrienden en dierenvrienden b l ben mneilijke beecha ving Menschen die zich met die dierenhe scheiining bezig ouden zijn hoog te ach ten maflr een foutieve kijk op de Dehande hng van bet dier in het circus doet lien veel tijd verfipïllen 1 aten we dan liever die beschouwingen eens houden over de beVan etclimr V lil onze medemen hen rial 7011 beter p ijn plaats z n De nrcusmensch en blijft een dierenVI lend en wij houden van onze dieren ze ijn ono het eerstie en ook het laatftte Eerst de dieren en dan wij is bet parool V in hef circus Gleich Hoe zou het anders mogelijk zijn dat wij in ons circus zooveel jonge dieren hebben Jongen die zonder de zorgvuldiijpte behandeling in on klimaat niet m leven zouden kunnen bleven Dit alles neme elke dierenvriend eens ter harte Z n echtgenoote verdronken De reohter conimissaris m de zaat betref fende het ve drinken van een vrouw op Vmelmd van welk geval wij dez er dagen II eld ing maakten hei ft dr P B Weit rhuis te I euwnrden en prof Wiersma teGroningen nangewewn aU desikimdigen vooreen onderzoek nair de geestvermogens van len verdachte ValHche munter Hq liet er de A aterdamselie politie inloopen Zonderlinge hiatone Wij lesten m de Mab Dezer dagen heeft ich tti Amsterdam iin zi r ssonderlingo historie afgespet Id Allen die pr bi betrokken waren en die icli niet wilden laten beetnemei bleken uitnndelijk voor den gek t zijn gehouden en de hoofdpemoi n die de rol vervulde vdn een geiaffmeeiden oplichter ontpopte zich len slotte als een eerzaam en dOod eerlijk burger Heli drama waarin de jwlilie een ai öieve rol heeft gespeeW begon njdagavond in Ie hal van het t cntraal station Aan een der loketten vervoegde zich een tuer die een kaartje voor Ameretoort vroeg De man die zioh eenigszirus zonder Img gedroeg betaalde met guldens etie den ambtejiaar nog zonderlinger toeectfienen dan de nian zelf De muntstukken hadden een ongewone kleur en het feit dall ze en anderen klank gaven dan gewone guldenR maalpteai ze hfM gst suspect Het vermoeden ag voor de hand dat men hier te doen had met een valschen munter De ambtenaar hield den man aan die praat totdat do poli lie dip otiderwijl gewaarschuwd was arri veerde pn hen meenam naar het politie bureau Daar werd de boosdoener gefouilleerd en ete vermoedens van de pobtie schenen bevefiligd te worden door het vinden van nog een aantal van de vajjwh lijkende gul dens Behalve deze munfBtukKen vond men m een van zijn zakken een busje met zoutzuur De man weigerde echter iedere mliohting omtrent de herkomst van de guldejis en omti nt het gebruik van bet fleschje zoutzuur Wel ontkeiKle hij beslist zich aan valsehe muntenj te hebben schut dig gemaakt De pofihe vroeg hem waar hij gedurende de vorige dagen geweest wae en zonder aar zelen vertelde de man dat hij achteneen volgienR in Breda Hilversum en Hertogenboflch ha l gelegeerd Onmiddellijk werd de politie van die plaatsen opgebeid Daar verklaarde men dat er indendaa d geduren de de voiige week talache guldens die precies overeen kwamen met dse beschnjvmg van de Anwterdamsche polJtie tn omloop waren giebracbt De vermoedens waren nu wel haast tot zekerheid geworden De valsehe munter werd opgesloten en bracht den nachK door In een cel Den volgenden morgfti werd bij onder de roodwre hewakdng naar de Nederlandsche Bank gebracht waar de gulden nader zou dien worden onderzodit Dr van t dden Hulsieboe woonde even otni ht onderzoek bij Dl leverde echter het voor ledereen aeer onveiwachte resultaat op dat de Neder landsciie Bink verklaarde de z g vateehe guldens te willen aooepteeren daar heelemaal geen vatsche gulden waren Een scheikundig onderzoek bracht aan t Iioht dat de eigenaar van cfe guldena de Ietwat zonderlinge maar toeW wettelijk geoorloof de gewoonte bad om zijn guldens te ttreo ken in zoutzuur Daaw x r veranderden ze van kleur en werd ook de klank tenigszine anders Vopr de politie lat er niiela andere op dan haar arrestant raaar weer on vrijheid te tellen l ciiter niet zooder iieni de ver maning te geven om tooi taan geen echte giüd ni meer in valsehe te nietamorphoseerm 20 000 iwaluwen op een landgoed Diffht hij lol in Opper öeiereso ie op den Boschhol en gioot landgoed een vogelsta tion dat zijn bider m den lo van weinige jaren lot ten waar vogelparadijs beeft ge maakt Mn 80 XX vogeJfe waaroadei 20üpu zwaluwen bevolken het landgoed en om giving en verwerken naar dr l ekharilt medledti It eiken da niet minder dan 5 i centenaars schadelijk insecten zoodat zoowel de stalleji als ete vele vruchtboomen fnder eenig insect zijn Volgana den be drijfslndei gicft tlke koe zoodra zq niet door vliegen geplaagd Aorrlt een liter melk meer per dag STADSNIEUWS JOUDA 22 Juli 1931 ConveTHie wonmgwetvoorschotten B een vertrouwelijke mededeellnif van 8 14 April dezes jaars hebben B en W den Raad Mider overlegging van eenige becg feringen in kennis gesteld met de mogelyk held om tot een voordeel gevende conversie van wonmgwetvoorachotten welke tegen een rentevoet van 4 en hooger verleen J zyn te geraken Zy bebben inmiddels met verschillende financieele instellingen onderhandelingen gevoerd en nodete berekemn en opgesteld Het resultaat van een en ander in ge ueest dat de R ksverzekeringsbank b schrijven van IS Juli j 1 eon bod heeft g daan voor een 4 geldleening dwz i ich bereid verklaard heeft voor zoodinige leo rang de goedkeuring van deii Centialen lie leggmgsraad te vragen De looptijd van deze leening zal 50 jaren zijn onder bepaling dat gedurend de er ste 10 jaren 1 Vr daiama gedijende 10 jaren IMi vervolgona 2 dan 2H en ten slotte gedurende de laatste 10 jaren 8 van het oorspronkelijk bedrag der lee ning zal worden afgelost Na verloop van 40 jaren is de leening van de z e van den geldschieter opuütlbaar terw I de gemeente de bevoegdheid behoudt te allen tyde tot versterkte of algeheele af lossing over te gaan mits zoodanige afloii Bing geschiedt op een datum vu r gewone aflossing bepaald terwyl van het vo me men om tot extra aflossingen over tt gaan drie maarmien te voren moet worden kenms gegeven De nog aitsrtaande bedragen wegens van het R jk ontvangen voorschotten krachtens de Woningwet bedragen in totaal ƒ 2 779 357 46 rdei it het het voornemen van ü 01 W uh de opbrengst van de te sluiten le nmg de kosten te bestrijden voortvloeiende uit den bouw van de 50 arbeiderbvionmigen ten bcftioeve van de Kaarsenfabriek en die van het bouwen van 35 woningen voor Ouden van Daigen De met dezen woningbouw gemoeide bedragen zullen naar raming onderstheiden ijk ƒ 199 700 en ƒ 100 800 bedragen Het in totaal te leenen bedrag moet derhalve voldoende zyn om de aflossing van bovenstaande voorschotten tot een totaalbedrag van ƒ 2 799 257 46 te kunnen doen plaats vinden de uitgaven van f 199700 en f 100800 te doen terw l het disagio terveuB uit de opbrengst van de leenmg gekweten moet worden B e n W stellen dei4ialve den Raad voor op grond van het bovenstaande te besluiten op een nader te bepalen datum tot afloqsing van genoemde voorschotten krachtengde Woningwet verleend over te gaan enmet de Rvksrverzekenn baivk een 4 geldleenin aan te gaan op e mvoudige schuldbekentenis tot een bedrag dat by den tebedingen koers van ovemem ng toereikendis om deze aflossing verhoogd met d genoemde bedragen van ƒ 199 700 en ƒ 100 800 te voldoen 6e Volkaconcert Het Sted Orkest directeur de heer Joh Fabnaan geeft op Donderdag 2d Juli het 6e concert in het Houtmansplantsoen Aanvang s avonds 8 uur Het programma hudt als volgt Heil Europa Marsch von Blon Ouverture Mantana Wallace An der Schone Blaue Donau Valse Straus 4 Ballet de Faust a Introduction et Valse b Adagio Paa de la ïeduction c Allegretto Pas des Nubiennes d Moderato Maestoso I es Troyennes e Moderato con Moto TMlette d Astarte f Allegretto Danse d Astarte g Bdicliaiiale Fntrée de Pbivne Finale Egmont Ouverture Beethoven Romance sana Paroles Mendelssohn Fantaiaae Paljas I eoiw avallo Castaldo Marsch Frangche Handelacorreapcndenlie Voor het m Jum j 1 gehouden Mercunua examen Fr nache Handelscorrespondenti laftgde de heer J B v d Velden alhtep ïeerUng van den heer Ch Lafeber De lichting 1982 Gedep Staten van Zuid Holland hebbrti het aandeel dat de gemeente Gouda mott leveren in de hohting 1932 vi stge trf op 96 Voor de groep Bodegraven werd vaatfssteld 62 de groep Boskoop 84 groef Schoonhoven 52 groep Moordrecht 7 en groep Woerden 51 Uit het kamp van Haamstada Wocnsdüg iniddag Per telefoon bereikte ons vrrmidcag weer de tyding dat het in het kimp van Haamstede geheel naar wensth gaat Het weer heeft zich gisteren b s geneudön tn er IS dan ook volop gebruik p tr aal t van de gelegenheid om hel westelijk deei Van gehouwen nader te leeren kennen Daartoe diende gisten itnorgti i ein f k ch morgen wandeling waaraan m t ui zindiring an enkeien allen deelnanier Die viandelmg heeft ir byzondtre mate de eetlust opgewek v aarover tiouv eni 1 1 t geheel met te klagen valt Ia den namiddag troW eri de litfnebber van een zeebad naar het dirttnd De ammo daarvoor was met zoo buit njfewoon groot Na 6 uur begonnen de w it Vi e met een dik woord zullen noCmen portdemtm tr i ties hardloopt n touv rekken waarvoor veel liefhebbers waren De avond werd weer on iiiterd gezellige wyze met zang en muziek gepasseerd ter wyl ook nog een wandel ii werd gemaakt naar den vuurtoren Den geheelen dag in di mitenlurht doet heerlijk slapen De nicht daurd dan ook v n l2 tot byna 9 uur vai norgm Cr heerscht ook vandTig vve r de b ete stemming Het weer is vandaEg echter n et zoo gunstig Wel is een wjnle iig onder nomen langs het strand naar liei e i e maar voor vanmiddag dreigt de lucrd de verdere plannen in duigen te doen vallen Het ziet i er naar regen uit Het kamp had gisteren w r bo4oek ilt CoUda wat bijzonder De heer Klomp Gememte Ontvanger De Raad dezer gemeente heeft hede 1 bt noemd tot ontvaiigei dezer gemc ite in de plaats van wijlen den heer C J M Kroon 1 heer A Klomp waarnemend ontvanjrer 2de Orgelconcert Sint Janskerk Hulde aan de nagedachtenis van den heer T Lèm AK Imlrte aan de nagedachtpri van den hecr 1 1 ens den man met het zjonnig gemoe 1 len jeiigdigt n grijsaard aai wien iwe Smt lan toch wel vele verplii htingen lieett en die toor den overledene als on Yertiselbaren pitlegger der vermftarde glazen Injkans ei n hahi eniw gediend 11 pftorden speelde de organist aller irflt Oe7ang 181 veis I en 6 en ng Mevi de Voogd d wooi den Danrm tie Marche l u nèbre et thant S iaphique van Uuilmant dat nu vooral trof en dat door zijn tnom phale cliinat wier zeer toepaiseelijk was Hel conceit is uitnemend geslaigd De gekozen nummers waren zeer gehikltig en d medewerking van onze slajg noote im vTouw Bel v de Voogd Ephrajjn m zeer ge waai deerl Steeds Ireft hflar verzorgde bescliaatde voordracht en uitnemende uit Hgraak pn ah I et t est geslaagde lied noe inen we zondei voorbehoii i Cantique de Vod in Adoiphe Adam ü Het IS ons hekend dat mevr de Voogd iio ï met geheel hersteld was van de 7ware verkoudheid die haar do vorige naai bet ptreden verhinderd h eit maar dat aij tocli fiilinaal heeft willen doorzetten Wij schri V 11 het voor n deel ook daarnjin t te dat De organist do Min wa zeer op dreef en met name in de technisch 7ware Toccata en Puga in d klein van Bach dat toch n werk van onvergankelijke waarde ia gaf hlJ veel Ic genielen Ont de imponeerde nate No 6 koraal va naties van MenrTelssotm bracht hij indiukwekkend ten gehooro wat Is die 1 malt n melodieus brok muziek yw inelt Mendelssohn De belanpstelling was nietleaenstaande i kleine verhooging van den entreeprijs op 25 cent z ei bevredigend en we constat erlen met genoegen dat de in ons von vei Mfli uitgesproken wenscb tot verhoogmg van len prij bbikbaar ofk n wensoh is ge ftceat vil H H Kerkvoogden en vooral ver heugt het ons dat het publiek hierop 700 port heeft eerenseerd Moaen er nog n jïftar van dergelijke oele oigelooncerlen m dit seiz ien volgen + + Het gezelachap Faveur kmnt in Cuncordii Gedurende de kermladagen zal htt jjezel fiehap Faveur w er in de 7aal Concordia voor tellingen geven De eei te voorstelling vmdt plaats op Woensdagavond De kindervoorstelling in de Réunie Bioscoop De kindeivooii teUing in de Réunie Bios oop heeft zich hedeniiiiddag bij de opening vo rsteQmg m groote belangafeUing mogen verheugen De zjial was voi jeugdige bezoekeis fHie genoten van da mooie film noek de Bercnjager en al he andere dati veito Mid werd Da jeugd werd verrast met aardige geef henken en had alles te samen een h er lijko middag Een aanrijding Door juffrouw M 8 uit Stoiwyk is bg de politie aangifte gedaan dat zij op de Rabatbrug is aangereden door de wielryd ster M V d I wonende alhier wasrby haar khedmg is beschadigd De politie stelt eèn derzoek in AgcwU 22 Jui 8 unr Gebouw Daniel EHBO cursusoefening voor dames 22 Juli 7 uur nm Gebouw Crabethstraat Veitg Kamer van Koophandel en Fabrie ken 26 Tuil li uur Stedelijke ZwejninrfchtingHoiitjnansgracht Nationale Zwemwed rgden irrr DEN OMTREK BEIUCFNWOUDE Efln ernstig ongeval Fen ernstig ongeluk overkvam Dmsdaaf dtsi landbouwer D de Jong te Lskkerkerk Tijdens zyü hblp hfl den landbouwer P van Dorp by het afbinden van de kap der hdoiberg viel deze op z n hoofd en ver wonde de man ernstig Bewu irtoos werd hy m hms gedragen en de hulp van Dr ZieU a te Btaigambacht ingeroepen De heeft hem verbonden en VoMrek e rust voorgeschreven De gekvvetete mag met naar huts worden vervoerd CAPbLLJE a d USSEU B em W hebben den raad de gemeente raikening en de bedryfsrekemngen over den dienst 1990 aangeboden De g meen te ke Toxig wöst Hl gewone mkcmsten aan ƒ 308 340 25 en m gewone uitga en ƒ 267 044 4Ö Het batig saldo be traagt ƒ 41 295 76 De kapitaalsinkomsten bedroe g n ƒ 37 993 92 en de kapitaalsuitgaven ƒ 9921 65 met een batig slot van ƒ i8 0 2 2 De dienst 1980 simt met een tofaal batig sddo van ƒ 69 368 03 D balans van het waterbfldrl bedraagt in bezittingen en sdhulden ƒ J 01 754 19 De rekening van baten en lasten wyst aan ƒ 33 996 48 De balans van het grondbedrijf beloipt totaal ƒ 47 667 38 De bakns van deTi reinigingadien it be draagt ƒ 6179 7fl De rekemns va baten en lasten wyst aan ƒ 5920 U laterde een ver lies van ƒ 5100 HAASTKFXH1 Auto Mtgeval Dinsdagmorgen omstreeks lO uur is een met betonplaten en balken gelnden vracht auto van de N V Cormc tt Waddinxveen naby het Hoenkoopswhe rypad van den dyk geraakt en daarby omgeslagen In den hoogen ouderdom vin 14 jaren i Maandagavond overleden Mej Neeltje Buys echtgenoote van den heer J Brouwer de Komng die geruimen tyd de oudste in woonster is geweest Naar w j vernemen h thans on7e oudste inwoner de heer C G Hollander die dit voorjaar den leeftyd vaii 88 jaren bereikte Gemeenteraad Vlist In de Dinsdagmorgen gehouden raadsvergadering Wfrd de heer Johs van dei Stok als raadshd gemstalleerd tervvijl deze bij de daaropvolgende Wethouders verkiezing werd gekpeen De geloofsbrieven der nieuw gekoxeq raadsleden werden door een om Snissie onderzocht én overeenkomstig haar advies tot toelating dei gekozenen b lotcn Goedgekeurd werd een ontwerp ambtenaren reglement en enkele comptabiUteitsbesluiten vva r ia de vergadering Aerd gesloten WADDINXVEEN Gemeenteraad Veigo ienng vnn ten gemeenteraad op Donderdag 33 luli 1931 des naml Idags te twee uur Underwerppn ter behandel ingi I Onderzoek van de gtloofsbiieven aeiherbenoemde en l enoemde leefen van den gem enieiaad i Nerstag der vergidenng van 3U Juni i53I S Mededeel mgen ingekomen tukken enz 0111 daarop zoei noodig te besluiten Aanbieding der gem cnterekening o er1P30 Kekeningen der bedrijven over 1930 Annvullingesubsldle voor de Vakteekenschool der l atronaatsoommuaie SIAlov oVer 193 l Verzxwk van den heer P W Kloet omrestitutiei van tiet voor bruglegging geeteirte tylrag Vooretel let het ver leneji vin cn ubsidie aan Ie Christelijke Hoogere Bur ger6ch xji te Alphen a d Kijn Vaatsticlling der vergoedmg aan schoolbesturen ovei 1928 volgens art 101 der 1 n gf 1 Onderwijswet 1930 Wijziging van den legger der wegenen voetpaden II Voorstel tot mvoerlng van ten fuurkoopsysteem voor electrische materidlen en verla flng der stroom prijzen Voorstel mwake de sluiting der winkeis np Zon en feestdagen Voorstel inzake bet verzoek tot s mImg dei cafés enz gedurende den Zondag Bekrachtigen van de overernkomslmet de N V Fahneken WnddinxVeen m7ska slraataanleg Begt o t ngswi ziging RADIO NIEUWS Programme voor heden Hilveisiim 6 01 Conc eit 7 00 Kadio volk unIvera te t 801 Concert 9 30 loineel n no 12 00 jramofoonplaten Huilzen 600 Kiödeniuitie 600 Gia 11 ofoonplaten JI OO Leger des Heilsuitzen riiiiff Davftntry 506 Populair concert 6 20 llansiüUïiek 605 Cortcert 9 S5 Concert il 20 li2 D Dansmuziek MARKTBERICHTEN Kaasmaritt Woerden 22 Juli Aangevterd 447 psrtijen l rij zan In kw m r m 39 42 2e kW m r m 33 57 7wiae 47 Handel matig SADIG TELEGRAFISCH WFFRBERICHT 22 Tuh rtootfste stand 768 6 te Parijs en Tyon Laagste stand 746 5 te Vefltnnanoer Verwachting 7 wakke tot matige zmd wMtelijke tot zuidelijke wind Meesl hfilf tot zwaar bewolkt Aanvankelijk weinig of geen later toenemende kans op regen Wei npg verandering in temperatuur Gemeenteraad van Gouda Zitting van Woensdag 22 Juli d B nm 2 uw In de hedenmiddag onder voorzitterschap van Burgemeeater Gaariandt gehouden openbare vergadering van den Gerrwente raad waren alle leden teg nwoortiig met uitsondermg bij den amvang van de heeren Dr Hoffman Polet en Kamphaixen W gens afwezigheid van den Secretaris treedt de heer V4n As als loio secretaris op De notulen der vergadering van 13 Mei en 1 Juni 1931 worden gearresteerd en die van 6 Juli wei aangehouden MededeeluigMi Burgemeester en Wethojiders deelen den Raad mede dat Gedeputeerde Staten by achryven van 6 8 Juh 1931 B o 622 1 51 ie Afd iing G S no 55 hebben goedgekeurd het raads besluit van 1 Juni j 1 inzake dt opneming VMi kasgelden voor het dienstjaar l il Het proces verbaal van de ouneming van kaa en boeken van den Ontvangei dezer gemeente op 25 Jum 1931 Alsvoren van de Lic ntfabrieken per 24 Juin 1931 Voor kennasgeving aangenomen Ingekomen stukken Behalve de aan de orde gestelde stul ken zyn ingekomen De geloofsbrieven van de nieuw nenoem de leden van den gemeenteraad Gesteld in handen van een commissie voor onderzoek bestaande uit Mevr Rie Mevr V Dantzig en de heer Steenland Na het advies der commissie wordt tot toelatmg besloten Van de afd Gouderak der Sociaal Demo cratisohe Arbeiders Party een verzoek om de tol by de Haastreditsche brug met m gang van 1 Augustus 1931 op te heffen Om advies gesteld m handen van B ën W Van den Reinigings en Ontsmetttngs dienst BUppletoire begrootmgen voor het dienstjaar 1930 Goedgekeurd Van het Uavktwezen alsvoren Goedgekeurd Van de Commissie van Bystand ir het beheer der Gemeente lichtfabrieken een wyziging der begrooting van flcmeentewer ken en de Brandweer voor het dienstjRir 19S0 Goedgekeurd Van F Jansen en P J Verboom voor mantimmerman en voorman schilder by het bedryf der Gemeentewerken een ver zoek om te worden geplaatst m een andere groep van het I oonbeslult 1929 Om advies gesteld in handen van B en Het voorstel tot benoeming van een Gemeente ontvanger De heer VERKERK ar zegt te heb ben verwacht dat de benoeming aan de orde zou worden gesteld na behandeling van het voorstel tot reorganisatie De VOORZITTER deel mede dat eerat lp benoeming 11 od plaala hebV ilvorens tot de behandeling van het voorstel wordt overgegaan Benoemd wordt de heer KI OMP met If st i st op den heer Muurling Het voorstel tot WHzigmg van de per soneelformatie en kantore van den Gemeente ontvaitger enz De heei VF RKLRK ar noemt het al leszms wenschelyk dat onder de huidige om stamhgheden de boekhouder geheel sta it onder den gemeente ontvanger Dit IS niet in de instructie juist vermeld Lr zou nu kunnen zyn een dienst met twee hoofden en dat moet niet Spr wyst er op dat het zi alleszins vol doende is als het max salaris ƒ iiOO wordt Wethoudei VAN STAAL sd zegt dat de administrateur volkomen zelfstandig moet blyven Het salaris van den ontvanger wordt vastgesteld door de Kroon op advies van Ged Staten Het bezwaar van den heer Verkerk deelt spr niet De heer Klomp werkt voor k i man en diens salaris acht api zekw niet te hoog als maximum dat hy p a over eenige jaren bereikt Het voorstel wordt aangenomen met de stem van den he r Verkerk tegen Het voorstel tot benoeming van een onderwyzerea aan schoot 4 Benoemd wordt Mej P LOOYEN t de lyk onderwyzeres aan de O L school no 4 wonende te a Gravenhagé Het voorstel tot conversie van diverse won in gbou w voorschotten Aangenomen Het voorstel tot recH ganisatie van de Burgerlijke Armverzorging Gemeen telyke dienst voor Arbeidsbemidde Img werkloosheidsverzekering Be roepskeuze De heer HFERKENS r k ziet voor deze reorganisatie een drieledige oorzaak welka spr nader uiteenzet Spr acht de wyze als voorgesteld de voor de gemeente meesivoordeelige Spr gaat niet in op de bezwaren welke in de sot dem pers tegen de voor gestelde wyziging zyn aangegeven Spr herinnert aan de beoordeeling van de sa menvoeging van deze diensten door den heer Meyer de Vries en anderen 3ie atsNleskan digen kunnen worden aangemerkt lapr komt er tegen op dat de ambtenaar die deze dienst behandelt op e n wyze wordt besproken die niet jmst kan worden ge acht Wanneer er recht bestaat op mtkeenng gebeurt er niemendal Maat het komt dage lijks voor dat er menschen zvin die meenen dat zy in hun reent tekort zyn gedaan In dat geval wordt by den ambtenaar aange klop die alleen kan beoordeelen wat rech tens geoorloofd is Die heeft zich alleen ie voegen naar wet en verordening en het gaat niet aan dan te spreken van gemis aan er varing en gebrek aan sociaal gevoel Mocht het blyken dat deze wyze van regeling bezwaren heeft dan kan daarin zeker later worden voorzien Mevr V DANTZIG sd noemt dit voor stel niet rechtuit De soc dem zijn voor de reorganisatie van bet Burg Armbestuur wijl daann wordt gezien een verbetenng van de vroeger geldende regelingen Sinds dien zyn alle sociale maatregelen onder dezen dienst gebracht Het gaat niet om den naam maar om de uitvoering Spr heeft indertijd den wetiwuder voor gesteld haar plaats als voorzitter van het Burg Armbestuur in te nemer waarbij dan medrdere leden van den Raad daann zou den zitting krygen Dat is met aanvaard Het Burg Armbestuur wordt nu onderge bracht by de Secretarie Fr mig niet wor den gezegd dat het Burg Armbestuur met beschikt over voldoende gegevens en maar uitgeeft zonder onderzoek Syr zou willen dat gescheiden wordt de oprichting van den dienst en later wordt gekomen met de benoeming van een direc teur vooi dezen dienst t r wordt mi van geen directeur gesproken Pe heer VERKERK ar had verwacht dat een aftredend college niet was gekomen met zulk een belangryk voorstel Spr vraagt waarom de heer DykEftioom m deze functie ook wordt gepasseerd Dat on ook nog goedkooper zyn voor de gemeente Maar het gaat niet alles om geld Daarvan hangt met alles af De heer Dyxhoom heeft 15 jaar prac yk Spr vraagt mlichtingen hieromtrent Mevr RIFSZ lib zegt dat de inlithnn gen door haar terzake van dit voorstel er kregen haar vonge maal met voldoende waren doch thans wel Spr kan zich nu by dit voorstel neerleggen omdat het haai gebleken is dat de functionaris over voldoende wetskennis Ijewhikt Spr zou niet gaarne iemand passeeren die de noodige geschiktheid zou hebben Spr zal niet ingaan op de bespreking van den aanbevolen functlonans in het Goudach Volksblad Dat komt niet uit Spr heeft den indruk dat Wze nieuwe difenst goed en op de voor de gomoonte goedkoop wdie zal worden uitgevoerd De heer ZANEN e g acht evenals de heer Verkerk behandeling op e n later ti dstip meer geschikt Spr zou dit wel apprecteeren Spr staat wat de leading van dezen dienst betreft op hetzelfde standpunt als Mevr Riesz Spr zou het met ju st achten indien de huidige functionans de pas zou worden afgesneden voor promotie Dat zou met juist zyn Spr vraagt f de huidige functionans by dezen dienst tot adjuhct darecteur zou kuniiMi worden aangewezen De heer Mr DF WITT WIJNÜTN lib vraagt zich af of het Gemeentebelang met een 700 omstandige behandeling als de heer Verkerk wil wel zal worden gediend Acht men die bespreking noodig dan zal pr een besloten vergadering daai voor aan bevelen met het oog op het prestige dit een ambtenaar behoort te hebben De benoeming van een ad unci directeur acht spr zeker met gewenseKt Spr is er absoluut niet voor om nieuwe functies te creéeren dat wordt of duurder voor de ge meente of het geschiedt om persoonlijke ydelheid Bovendien een nieuwe functie heeft allerlei gevolgen in de sal a ris regel mg pr IS tegen uitstel ook omdat dit voorstel al een jaar oud is en er nu zaken moeten worden gedaan De heeren MAA JKANT ZANEN en VERKERK stellen by wyze van motie uit stel van behandeling voor De heeren MUIJLWIJK ar en Mr DE WfTT WIJNEN lib verklaren zich daar tegen De heer MAASKANT sd zegt dat nu blykt waarom het gaat men acht het Burg Armbestuur te duur Wethouder KOEMANS rk verklaart Zich uit zuiver politieke overwegingen voor deze motie daar anders de kans bestaat dat het voorstel wordt verworpen De motie komt m stemming en wordt aangenomen met 3 stemmen tegen Het voorstel wordt dus uitgesteld totdat de nieuwe Raad zal zyn opgetreden De zitting duurt voort SPORT EN WEDSTRIJPEN ZWEMMEN Nationale Zwemweds ryden te Gouda Het programma der Nationale Zwemwed stryden welke op 2k ndag 2b Juli in de Ste delyke Zweminrichting aan de Houtmansgracht te Gouda aanvangende IMi uur worden gehouden luidt als voigt jO M vnje slag voor Heeren Juniores 100 M vrye slag voor Dames nieOwelingen juniores seniorea 60 M rugslag voor heeren juniores 200 M schoolslag voor dames nieuwelingen juniores sentores 100 M vrye slag voor heeren seniores 100 M rugslag voor dames nieuwelingen juniores Semores 5 X 50 M vrye slag Voor heeren 5 X 50 M vrye slag voor dames Het Ncderlandaclw zevental De Vederl waierpc oploeg tegen Bel le die op 26 Jttli te Ostcnde flp u ala volgt a m ige8teld A H Veenstra T dort h G Ingenluiff fH Z en P C J J Kohier V F J Koyper Doifyn achter J Sten der Dolfijn J van Daat elaar ÜZC J van Oostrom Soede T voor De oorspronk ijk g aaea reserves C H Mouset D J K en G t Muller Dolhjn zijn belden niet besctlikbaór Een de7 r dagen komt de polocomnibisste blj elkaar om andere reserves te benoemen Nederlandsche Bund voor Lichameli ke Opvoeding De vlenUagadw afsiiMlamarsche De eerste dag ttiet groot snccm volbraiht Htt aantal d Inemers aan de vierdaag sthe afatandsmaiiBcheii ie tot nu toe 2137 Er werden gister l de eerste dag kranige prestaties geleverd want hoewe4 fiet weer zoo opperViest is als men het maar wenschen kan vo r en afalpndsmaxHoh ijn de wegen den t rslen dag verre van gemakkelijk geweest Den Haag komt zeer goed voor den dng bij de e Vierdasaische De grenadier loopen dutmaal onder commando van kap H PhaM 31 Hiderofticieren soldaten en 4 officieren majo r Keyzer die zooveel jar i de grenadiers aanvoerde loopt nu met een detachement van het l6e regiment infanterie Ue jagers loopen onder kapitein Mijaberg de seigt hocmhlaz T Huguen hOudt er met Zijn mni ek den moed hi Mevr Hwlwleld en iiej i rum uit Kntterdam loopen met alt detachement ni e de zu ter van mej frmn mevr Ruys Fruin liep nog 10 K M n eer durt SO in totnal MevT vnn Wagenin jfen uit Waasenaar liep den grootslen at tanel 55 K M daag Nog verschillende andere militaire detacJiementen ward ganoticrd I it Nijmegen waren liHs 8 gym nastiek en athletiokverccinigmgen present H i mwsjeegUde tfit Rotterdam Amaterdam en Nijmegen is vertegenwoordugd Het resul laat van den eersten dag was 10 iITtvallewi 6 burgers en 4 mililairen LAATSTE BERICHTEN DRAADLOOZE DIENST De Ministerconrerentip te I onden LONDEV 22 Juni Hodenmorgeo werd het volgende officieele ownmunique uitge geven l t Int conf rentie zette hedenmorgen de bcHpiokingen voort en beraadBiaagde over de mefJiode van het herstel van vertrouwen in de stabiliteit van de Duitsche fmandlën Oor Int samenwerking Op de baeis van liet rapport var Ministers van iilnanci n Mui I f ft diardoor eenige voorultgan ï heieikt en eeji aantal tochnisobe kwesties werd ter behandeling vooilgef gtl aan de Ministers van Financien die vanmiddag vc r de e kwesties zullen vergaderen en iiun rapport mortren aan de plenaire confe renfae voorleggen Het Petittonnemenf voor Internationale Onlwapenlnx iwtercn 7 jn bij de verschillende d bladen ingekomen 212 602 formulieren met ondörteekemngen voor Internationale Ontwa pening Dit is het hoogste totaal van een dag dat tot heden werd bereikt Het totaal handteekeningen bcdraag thans 1 300 OOU Hoofdinspecteur BroeKtioff naar Indie vertrokken AMSTFRDXM 22 ïuJi Met het maiisebip Marnix van t Aidegonde is heden hoofdluspecleur K H Broekhoff leider van de Ned reiitrale inzakt falcificatlen de reha naar Tndie aanvaard in welk land hij van advies aal dienen in den strijd van d auto r teit n tegen vnlecbe munteiij en falcifir fallen in h t algemeen Verdronken b j het baden m xee Dt HAVG 29 Inli Aan liet strand te Kykdum is hij h lofd 20 bij het baden m zee veidronkfn de L8 jarige J H v d H wfnindo in de Obrecht=trait in den Haag e ie zich te ver in e had begeveJi Beurs van Amsterdam WISSELKOERSEN 21 Juh 22 JuliOfficieel onden 12 04 1Z04 Ht lijö SS 86 5900 l aiijs 9 73J B73 HruBsel 34 60 34 60 Zft ilserland 48 27J 48 271 W enen 34 90 34 95 Kopejihagen 66 30 66 30 btockhoim 66 35 66 40 J lo 66 30 66 30 New York 2 48ft 2 48 Niiet jfficieel Praag 7 Mi 7 34 Madrid 22 00 22 85 Milaan i3 97è 12 971 Beumverzidit Het publiek hield zich heden op de Am pierctemsebe beufs ze r gereserveerd De beupfl had lo kampen met eei groot gebrek aan orders en de handel was mJffcdien van zeer kleine ofmetingesi De markt stond onder den invloed van de benchten mt Lon den en aangeaen g en concrete inededeelin gen werden gedaar bleef men in het onzeke re Dit werkVe remmend op ete hednjvig heid In oliBwaarelen ginig nogal wat om in Koninklijken die enkele procenten moesten prijsgeven De Amerikaaneche soorten werden hier tr daar wat hooger afgedaan Industrieele fondi en trokken matige btflanj telling Akus lagen gedrukt m de markt Inilevers rneidtm lager afgedaan Philipn wareft aan den getlrukten kant Tn KOchenmeteter Ac coustiak ontwikkelde zich eenige affaire op het niveau van den vongMi dfif tabakken en Rubbers vermoehten nauwehjkfl eenige attentie te trekken Op de Anwnkaansche inarkt ontstond emige bew tog In Annacoiulas