Goudsche Courant, vrijdag 24 juli 1931

Ro 17738 Heden overleed onze lieve Moeder en Grootmoeder Mevrouw de Weduwe D OVERBOSCH OOSTHOEK in den ouderdom van ruimBOiaar Bilthoven 22 Juti 1931 Gezichtslaan 52 Dr II W OVEHBOSCH E OVBRBOSCH Leeuwarden Dr A OVERBOSCH J OVERBOSCH Keus Arnhem Dr J L C OVERBOSCH M E OVERBOSCH Rbinders Folmer Oegstgeest P R KUIPERS L J C KUIPERS OVERBO CH en Kleinkinderen De begrafenis zal plaats hebbrn 25 Juli 1 uur n m op debegraafplaats Brandenburgerwegde Bilt 40 ets HUISVROUWEN Laat Uw AARDAPPELEN en WOKTELEN SCHRAPPEN met de meest moderne schi pmachme bu H KUIK KEIZERSTRAAT 19 piU ei 10 Thuisbezorging zonder hooging Weet gij wei dat de iremeente Reeuw k een weivaiende vooiuitgaande gemeente die düoi de vestiging vdiï het nieuwe Wateispoitpark Elfhoeven een plaats van ontspanning IS gewoiden waar men gaaine verwult een eigen weekblad heett dat daar aan de ruim 4100 mwoneis huis aan huis eiken V oensdag gratis dooi de post wordt bezorgd lel MïM voor Beeiiwijk Nieuws en Advertentieblad voor Reeuwlik en Sluipwijk verschijnt eiken Woensdag bu alle be woneis m huis en is daaiom een uitstekend middel voor RECLAME Het is het eenige blad dat ALLE inwoners bereikt zoodat door adverteeren daarin de volkomen zekeiheid wordt verkregen dat ieder ingezetene de daaim gemaakte reclame ondei de oogen kmgt Wie in Reeuwiik en Sluipw k watveikoopen wil of daar afnemers wilknigen adverteere m I flel leekid foor neeuiijk Men viaffe de z ei bilUike taiievenaan het BUREAUMARKT 31 GOUDA TEL 2745 leiding en aanwyzingen te geven by het volgens de regelen der kunst drillen der communiatim he stormafdeellngen Deze luitenant Schennger heeft thana Mfaeol lemMkt AlthuMK 4 mB W flftbn deelt met gnooten ophef mede dat dertien oud officieren en nationaal soc leiders naar de communistische z de van de barnkade zyn overgeloopen ter verdediging van de aovjet unie tegen den door het internutio nale kapitalisme voorbereid wordende inter ventie oorlog Hitler Goebbels Stinnes en 1 Seldte de bekende leiders der Nazi s wer j den verraders genoemd van de nationale en 1 sociale zaak en helpers van Brüning en diens socdem vrienden in plaats van lei ders te zijn by den aanval flp het heer schende stelsel maken zy misbruik van de beste elementen van het volk m contrarevo lutionairen geest enz em Het communiati u he orgaan roept de nieuwe makkers het welkom toe met de verklanjig dat de party hen opneemt maar dat zy oud officieren van het vroegere kei zerryk van de ryksweer en de politie thans als eenvoudige soldaten van de revolutie in het gelid moeten treden naast de arbeiders De reisbelastin Fatale gevolgen voor het varanlte verkeer Terwyi het vreemdelingenverkeer te Ber lyn tot duaverre onder de criffls met noe menswaardig iieeft geleden zyn de Duit I scherf zelf die plannen tot reizen naar het Eer dat wat recfitvaardig jinst om lat liet lecfitvaardi g is FEUILLETON heoht hu ft m zich hethmual aao haar 7J 1 gaan wijden Het is ol iuj ploleeUng een an lei iieasth is geworden hn bovendien ïe lachte legwi Harrei dien avond her inner je we 7ei ik lat Kiddie de eenige wiiis die ik had om van te houden maar dat 18 nu niet nuer zoo Hij eiond fip en kuste haar Vlaar wttt je ging ze voort ik ben 700 aal vprtuigd dat we met ons h eie leven p St AiouMe zullen hoeven te bly ven dat je daar je lortuin zult maken Ik liel n vertrouwer in je werkkracht in jt bekwaamheid Bahfl je btnl een engel dat je nifet mij mU trouwen ondanks al niyn tegenslag Maar het waa me een liet dan waard als ik je ountv Gates al je toekomaiigc woning kon aanbieden in plaat van L Opale Dat wilde ik ook maar alleen om jou Maar verge t met dat ik jou wil hebben en niet ton of BOdei landgoed looh zal ik nooit geloovenv dal jy geen recht tiabt op County Gates Digby ben jy er wel heel zeker van dat die oude ath emeef geen en kei stuk heett nagelaten dat betrekking heeft op ountj OatesPf H Pl ïf ker Ik heb ieder hoekje en gaatje op tiet lan tgoed doorsnuffeld En op 1 Opale Op L Opale zou ik gt en enkele gelegenheut weten om iele te verbergen Zoo nWest Indische Bungalow is ireen fcnwelsohbinten mtt gehemie kft teö en dergelyke Ik heb hm oh goed gezocht mair ik vreesHabe dat je je er voorloopig in 7ult moeten hikken dat L Opale myn domeir ie enmet Ooonty Gates Wordt verrolgd Uw vooroordeel is inderdaad mispl tst Ik dacht er eerst niet anders over abU Toen het echter zoover was dat dedokter mi alle coffeine bevattende dran ken koffie en thee moest verbieden begon ik met Koffkc Hag Spoedig ondei vond ik de weldadige werking van dezeheerlijke coffeinevri e koffte Een getondeverkwikkende nachtruït keerde terug enik herkreeg geleidelijk mijn kalmte eniclfbehcersching De oorzaak mijnerprikkelbaarheid en nerveusiteit wat weggenomen y U denkt natuurlijk dat Hag een of ander surrogaat a Nieu u minder juisi dan dtt KcUfie Hag u een echte lekkere plaatagckoffie alleen de coffeine ont breekt Probeert U hei gerust eens eoi ook V zult dan spoedig ondervinden dat deze koffie inderdaad meer genot en Lettre gezondheid verschaft 37 ied was nc at ette heet 7wak zijn bten was gezet tai dt doktoi en hadden de over tujgiUK dat hij altijd kreupel zou blijven fnidat liij te lang zonder geneeBltundigehulp was ehleven na het ongeJuk Maar in levensgevaar verkeerde hij met heretel was 1 ïyn gevaf slechts ten kwestie van tij J Hy waa ontrooetbaar toep hem voorzichtig werri verteld dat yijn klem niciit zoo ern 8tJg ziek was en fijj putte ieh tegenover zijn broer en Barbara uit in zelfverwijt óser wat Juj 7ijn eJapdeul an lichtzirnifrheui noenKie 1 Ata hl zach niet door K ddïe had laten bepraten om haar inc te nemen zou liet mewje immers niets werkoiiten ijn i Zijn f mg oxcuHs wm dat hij zoo dol op het kind v ae dat hij haar tffen pleziertje wei eren kon en zijn broei en zuster waren te erder ireneigd hem zijn ond K rdfttht aam hsid te vergeVMi toen ij ziuten fine vreeielijk tiij er onder leed en hoe ongeui t hy l aa over Kiddie i n ze hadden hem nog niet eens verteld dat er maar een héél klei fle kaoa bestond dat hij het hiehtje waar De schfijiüind WHifyseeii het pubhek proeft de aparte kivaliteit van RINvi pepermunt c op vertoon dezer Bon ontvangt U VRIJDAG 24 ZATERDAG 25 JULI BON 3 VIER ONS BITTERKOEKJES voor 25 ets N V Het ChoGoladehuis t 11 30 alleen gevestigd Hc LIMONADE per flcsch j pond CHOCOLADE BANAANTJES ZONDAG 26 JULI OFFICIEELE OPENING DER NIEUWE ZALEN IN DE RK LEESVEREENIGING Receptie van 12 2 uur in de nieuwe bestuurskamer Gedurende deze tijd bezichtiging der zalen HET BESTUUR DER SO R K LEESVEREENIGING KBRMIS 1831 THALIA THEATER biedt U van VRIJDAG lm DONDERDAG een Qroot Attractie Programma met als hoofdnummer SNELHEIDSDUIVELS een spannende sportfilm met WILLIAM HAENES en KARL DANE Een screensong v in MAX FLEISCHER Row Row Row Groot komiich bij pro gramma o a STAN LAUREL en OLWER HARDY n Wei te rusten Een dolle klucht Van af MAANDAG tm DONDERDAG OP ONS TOONEEL Kees Klaare en Flora de bekende Hollandsche humoristen met hun schitterend Kermisrepertoire 100 J Woensdag 2 uur Groot Matinee Toegang voor iederen leeftijd SCHOUWBURG BIOSCOOP gOUDA Vjn VRIJDAG i4 lot en met DINSDAGAVOND 28 JULI 1931 GROOT KERMISPROGRAMMAP Als hoofdfilm vertoonen wij De Verkeepde Echlaenoot een onbedjarlijk lachsucces met Maria Paudier en Johannci RiemanDE VERKEERDE ECH TGENOOT js weer zoo n gezellige UFA filmben ieder die eens hartelijk lachen wil van gezelligheid houdt en gaarne een geestig avontuur meemaakt moet deze filra zien CMP ONS TOONBEL en hooreii Lacticv 11 achen Lachen Lachen 11 Eerste optreden in Holland na hun snccei tournee doer Engeland I U weet wi brengen niet veel variele nummers maar wanneer wi iels op hel tooneel brengen dan is dit ook gezocht uit het beste van hel beste I Bovenstaind prachtprogramma is zonder twijfel de voornaamsie aciractie van de üoudschc Kermisweek Totging voor alkan laattljd Bratli fiatianatailingLET OPi Diize week dus ook op DINSDAGAVOND van 8 totU uur één voorstelling i Een trouwe vriend voor alte zwakke menschen fcen troum vrienil voor alle zwakke en Igdendcn is de SANGUINOSE Voor allen dic door geeütelgke ot Ixhameluke inspanning uitgeput z in voor alle over vemioeiden voor herstellendem uit tj pliuu of influenza voor alle die met goed op krachten kunnen komen ui DE SANGUINOSE een vertrouwde vriend die hun spoedig de VAN D4M Co Den Haag De Riemerstraat 2c 4 Adverteert in dit Blad REUNIE BIOBOaOP EH VARIËTE THEATEROoslHawen 17 TeUf 2027 Gouda BRENGT U VAN VRI DAG T M jl DONDERDAG 30 JULI Een groot en Amusant Kermis Programma ALS HOOFDFILM MONTY BANKS De beroemde Ainenkaansche Komiek in D OP OF D ONDER LACHEN LACHEN LACHEN B n chla K pnnl f llm Vl PRIMA BIJPROUKAMMA OP ONS TOONKKL HET KLEIN ROTTERDAMSCH TOONEEL Met hun varieerende REVUE SCHETS D ONDER UIT Tekst en Muziek van Adriaan Rouge Regie Jan v d Horst Medewerkenden Tine Nijman Annyv d Horst Jan vd Horst Revue Komiek Adnaan Rouge e a Muzikale Illustratie onder leiding van Wilh Grunder AANVANG 8 UUR Zaterdags vanaf 6 uur en Zondags vanaf 3Vj uur Doorloopende Voorstelling Bespreekt tijdig Jw plaatsen Prijzen als gewoon Toegang voor eiken leeftijd Gratis fietsenstalling WOENSDAGMIDDAG 2 UUR Speciale Familie en Kindervoorstellingen met Film en Variéle Als hoofdfilm 0 OP OF D ONDER Ga naar R unla ladaraan foat t wat gii floodig belit van drukwerk voor Uw bedrijf voor Uw Vereeniging voor Uw particulier gebruik Fiet kleinste en het grootste ook het fijnste kleurenwerk ons bedrijf is in staat het te maken fraai van uitvoering billijk in prijs en vlug geleverd i H Bri Het beste Adres Telefoon No 2745 Het Watersportseizoen ia weer gekomen Bezoekt thana de IleeuwÜkBChe en Sluipwijksche Plassen en laat U daarbij voorlichten door het fraai uitgevoerde werkje DE REEUWIJKSCHE EN SLUIPWIJKSCHE PLASSEN door A SCHËYGROND Phil Nat Doeti TWEEDE herziene druk geïllustreerd met 26 ILLUSTRATIES naar foto a en penteekeningen benevens een duidelyke KAART van het Plassengebied PRIJS f 0 50 BEOORDEELINGEN VAN DEN TWEEDEN DRUKi Deze brochure is geschreven om propagï da te maken tegen het plan van drooglegging dier plassen en heeft haar doel bereikt Maar afgezien hiervan is zy een belangr k zeer goed geschreven stuk werk t welk iedereen met genoegen en n t zonder vrucht kan lezen Vooreerst het hoofdstuk over het ontstaan der pUsseo historisch interessant daarna een pleidooi voor het behoud van die watertn en een beschrijving van haar flora en fauna over de bedryven die er werden en nog wyden uitgeoefend en de waarde der plassen als oord va ontspanning De schryver heeft r inderdaad alles van tfezegd wat gezegd kon worden en heeft buitendien zyn betoog opgeluisterd door een keur van vele photo s en kleine schetsen alsmede een kaart vai het betrokken gebied De ornithologie neemt een ruim deel in beslag Wie meer van de planten en dierenwereld van dit echt HoUandsch landschap wil weten zy de keurig verzorgde brochure van den Goudschen bioloog A Scheygrond warm aanbevolen Jo n P St ngboB in de Telegraaf VerMJKbaar in eiken boekhandel en bij de UttfeTen A BRINKMAN ZOON te GowU ¥ i i ilag 9 JmII I 8I 60VMMË lOlRAXT NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWIJK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz Dit blad verschijntdagelijksbehalveopZon enFeeBtda£en ABONNBaiËNTSPRUS per kwartaal ƒ 2 26 per week 1 oent met ZondacibUd per kwartaiü 2 0 per week 22 cent overal waar de beiorglsg per looper geBcUedt franco per post per kwartaal 8 16 met ZondagiUad 8 811 Abonnementen worden dagelfjki aanteuomen aui oni Bureau HABKT 81 OOIIDA bti onxe agenten en loopera den boekhandel en de pestkantoren Onze bureaox zyn dagel ks geopend van 9 6 uur Administratie en Redactie Telef Inteix 2715 Postrekening 48400 ADVEBTENTIEPRUSt Uit Gouda eo amitrekea bebMieade tot den bMorgkxbit 1 6 renli f 180 elk gel meer L26 Van bulten Gowla n den beMrckrlag 1 6 reveil ƒ 1 66 Ike regel meer DJ Adrertentlln In het ZaterdacBumme M tt bUilag op den prÓ Liefdadi ï id aT irtaiittln de b Ut tbb du pcV INGEZONDEN MEDEDEBUNGEN i 1 4 reg U ƒ 1 nU n il mmt ƒ M Op de voorpagine 60 hooger Gewone adfertentlën en IniwoDden medadeeUafen tü eonmet tot leer endweerdaa Prijs Groote letten en ranoeo worden berekand naar plaatezvJmt Advertentlën kmmoa worden lageaondp dow tatMtaankonut nm w iede BoelihaDdelaren Advertentlebureauz en onsc affeaiui en moeten daaga vóór de piaatri n g aan het iSoreau ifln ingekwuai teneinde van opnane Tenakard ta 0B Peiitionnemtnt voor Internationale Ontwapening van het Nodtrlandtche Volk aan de Ontwapanlngtconfarentla in Fabruarl 1932 ta Geneva ta houden Qeorganieeerd door je Nederlandscha Dagbladpars Ik verzoek Uwe Conferentie met den meesten aandrang m naam der menscheliikheid die maatregelen te nemen die tot ontwapening der natie zullen leiden Oe Londenaoh oonfarenti Fransch Duitsche p ditieke toenadering Algemeene tevredenheid Stimson ovei de conferentie Piesident Hoovei zeei voldaan De volgende verklaring werd gi tercn inde internationale conferf ntit te Ix nden met algemeene stemmen aiangenomen Kei recente buitensporige terugtrekken j van kapitaal uit Duitschland heeft een acn te financieele crisis verwekt Dit onttrek ken veroorzaakt door gebrek aan ver trouwen hetwelk geenszins g wchtvaar digd was door den economischen n budge tatren toestand van dit land Teneinde de instandhouding vin het fi nancieele evenwicht van Duitschland te verzekeren welk evenwicht esaentieel is in het belang van de geheete wereld zyn de r geermgen welke vertegenvioardigd z jn op de conferentie bereid voor zoover zulks m hun maoht ligt samen te werken aan het herstellen van dit vertrouwen De regeeringen welke vertegenwoordigd zijn op de conferentie zyn bereid om aan te bevelen ter overweging aan de f inancieole instellingen van hun landen de volgende voorstellen teneinde den toestand van het oogenblik ie verlichten 1 Dat het caitraie bankcrediet van 100 mill dollar dat kortgeled aan de Riiks bank werd verleend onder de auspiciën van de B I B op den vervaldag vernieuwd zal w H len voor een periode van dne maanden a Dat maatregelen genomen zouden moe ten worden by de financieele instellingen in de verschillende landen met het oog op de instandhouding van het volume van credieten welke reeds aan Duitschland ziin toegewezen De conferentie beveelt aan dat de B I B zal worden uitgenoodigd om zonder verwijl een commissie van vertegenwoordigers in het leven te roepen welke Öfenoemd zullen worden door de gouverneurs van de belang hebbende centrale banken teneinde een on derzoek in te stellen naar de verdere directe credietnooden van Duitschand en tenemd te he itudeeren de mogelykheden om een gedeelte van de op korten term in verleen de credaeten te converteeren in credieten op langen tenmyn De conferentie nam met belangstelling kennifl van de mftdedeeling van dr Bruning aangaande de gezamenlyke garanties wel ke kort geleden door de Duitsche industrie tM beschikking gesteld ih van de Oouddis contobank De conferentie is van opinie dat een garantie als omschreven het rao gel k zal maken een gezonde basis te vor men voor het herstel van de normale opera ties van het internationale crediet De conferentie jg van meening dat indien deze maatregelen doorgevoerd worden zn een basis zullen vormen voor een volgende meer permanente actie Daaraan is het vol geïuie nog toegevoegd De conferentie besloot eveneens dat het comité van deskundigen verder moest gaan met het uitwerken van de gedetaüleeide maatregelen welke noodig geworden zyn om effect te geven aan president Hoo er s voorstel voor een jaar uitstel van regee ringfischulden By de slotredevoenngen uitte Laval de ïransche mirasterpresident de hoop dal de gevoerde besprekingen zouden leiden tot politieke aamenfwerking tusschen Frankrijk en Duitschland Stimson wees op de beteekeijia van de Fransch Duitsche besprekingen en voorspel de dat zy zouden leideil tot vertrouwen in de geheele wereld Met betrekking tot de conferentie zeide hy dat hy getuige is ge weest van een zeer groote gebeurtenis en dat hy met groote belangatellmg haar re sultaten zou afwachten Dr Bruning zeide in het bizonder den Vereenigden Staten dank voor de verleende hulp en gaf uiting aan zyn overtuiging van de beteekenis der in vertrouwen gevoerde Fransch Duitsche aamenwerkinig Grandi de Italiaansche ministei van bui tenlandsehe zaken aprak de hoop uit dat het einde der conferentie het begin zou z n van een nieuwe atmosfeer in de geheele wereld en m het bizonder van goede Euro peesche betrekgingen Met de woordem het resultaat van de conferentie is zeer goed vinjf de rijkskanselier een verklaring aan tot de Duitsche journalisten dadelijk na het sluiten van de conferentie Dr Briining verzekerde aan gaande de gepubliceerde officieele verkla rmg dat de formuleenng ni zeer groote mate in den geest van de Duitsche weq schen ging Heden zoo verklaarde Bruning zyn nog eenige dingen gewijzigd welke ons aangenaam waren Het gaat hier om een fcuHRohenregeling met een snelle regeling op den grondslag van een leening op langen termyn hadden wy niet gerekend en 700 als ik reeds te Parys kon zeggen is ge heel afgezien van de techiwsche moeilyk heden van zulk een internationale leening welke maandenlange voorbereiding noodig maakt van het begin af duidelijk g weest dat overeenstemmmg over zulk een leening thanfl althans tusachen Ajme ika Fngeland en Frankrijk heelemaal met bereikbaar Naam Adres Naam Adres Naam Adres Naam Adres Dit formulier door peisonen van 18 jaai en ouder ingrevuld en geteekend toe te zenden aan de Administratie van de Goudsche Courant Maikt 31 Gouda siselementen De wereld is dank verschul digd aan de gedelegeerden die hebben deel genomen aan de I ondenache Conferentie De c iiferentle heeft eerf mooien geest van verzoening en wederzydtwh begrttf gWtboBd wat eveneens zal medewerken tot het her stel van stabiele verhoudingen President Hoover bracht zyn pei aonlyke gelukwenschen over aan staatsï ecretans Stimson en staatasecretane Mellon voor hun succesvolle medewerking aan d Lon densche Conferentie buitknlandsch nieuws DUITSCHLAND Communistisch kamp versterkt Dertien oud officieren en nat HOC leidere worden communist Men zal zich herinneren dat een der offi cieien die m het groote proces ie I eii ig werden veroordeeld wegens het maktn van propaganda voor de nationaal hoc denkbeel den in de ryksweer tydens het uitzitten van zyn vestingstraf een vtrklarmg publi ceerde waarin hy meedef Ide ie c minuni8 tische zaak te hebben omheKd I uitenant Scheringer zoo heette deze o erloopei werd natuurlyk met gejuich ontvpngen m het com muniBti ache kamp waai men per sonen die als deskundig leider by een eventueele feindbeslissing mtt de wapens in een burgeroorlog kunnen optreden zoo goed kan gebruiken me het mmst ook om einde een eindie te Biaken aan het wantrouwen dat de fmiülcién van Dult=ohlantlomlaag heeft getrokken en hiermede helwereldbedryfsleven ii gevaar bracht Deconferentie heeft de hiiddelen en den weggeschapen om dit waptrouwen te laten ophouden De vnendeeji pelijke ontmoetingder Fransohe en Duitsche ministers heeftde wereld ten aanien van de politiekevoorwaarden weer gejtalmeerd en er infeite toe bygedragen de basis van het vertrouwen te herstdlen De regeeringen vanalle ter conferentie vertegenwoordigde erediteurstaten z jn het er ove eens gewordenhaar inyloed en positie aan te wenden teneinde een panaefc te voorkomen die de eredietafvloeiii en heeft teweeggebracht Deiemaatregel zal indien hÖ met succes 7alworden doorgevoerd Duitschland het kapitaal laten waar z in fabrieken en industrievan afhankelijk zyn Hy zal Duitschlandgelegenheid geven na te denken over reorgamsatie van a ijii hulpbronnen Indien depaniek eenmaal bedwfingen is zal het gemakkelyk zyn vast tel stellen of verder kapitaal ver i8cht Wordt In de besluiten derconferentie wordt voorzien in de noodigeonderzoekingen te dewr zake Wy gelooven aldus Stimaon aan de mosrelijkheiddat men na het herstel van het vertrouwenzal vinden dat Duitschland m staat is zichop grond van eigen hulpbronnen en metsnel beschikbare hulp te herstellen In Iedergeval hebben wÖ 1 d Vereischte machineiievoorzien ten einde I gewasaen te z jntegen den toestand hM deze zich ook mogeontwikkelen i Ook Mellon spral g b rediging er over uit dat de Corefe mie resultaten heeft bereikt die er ten zeerste toe zullen bi dragen het vertrouwen in de financieele stabiliteit van Duitschland te herstellen President Hoover publiceert by het eindf der conferentie va Londen een verklaring welke om inhoudt Na afloop der Conferentie verklaarde de Amenkaansche staatssecretaris Stimson in een gesprek met joumali rteii dat hy en Melken zeer tevreden zijn met het resultaat der Conferentie Deze vormde een geschikte voortzetting der pogingen welke door Hoover den 20en Juni yn ingeleid ten De Londensche conferentie heeft een hoeksteen gelegd voor het terugkeeren van stabiele verhoudingen in Duitschland Het voornaamste probleem dat voor alles bank en credietwezeni raakt ia veeleer door de vrywilhge medewerkmg der wereldbankiers op te losseiii dan door de regeenngen met haar tegenstrydige belangen en zoodanige basis van samenwerking beteekent safety Het m LondCfi geaccepteerde program com pleteert de reedti in werking getreden op schorting der buropeesche regeeringsschui den De gemeenschappelijke werking van de betalingsopschorting en van het Londen sohe program moet het Duitsche volk met medewerking zyjier industrie en zyner hulpbronnen mogelyk maken de voorby gaande moeilykheden te overwinnen en zyn crediet te herstellen Het Ixmdensche pro gram zal tot een nel herstel der wereld depressie bydragen door de overwinning der voornaamste Midden Europeesche cri Maar ffn heel kleine kane Uii en liiji lag Kiddie met hooge koort sen nu eens fkxKlsta dan weer wlJd ylend loepen om tante Babe 0111 oom Ted om iiaai vivder dar weei uitbarstendi in angst kreten lnj de henaneiing aan het ongeluH Het wR liartbrekend aan te zien hw het kmd leed tervijjl de hoop op heistel oo klein was zoc bedroevend klem en met tien dag nunder werd Eindetyk kwam de onsie Kiddie w ö vnj we den h t len dag I uiten bewustzijn ge woMt en rtp doktei harfi de liuiagenootem op htt trgete voorbereid Hij tiad het bet r ge atht dflt loi iita liij e n de beide verpleeR eters by het patientje bleven op de uiterste rust en stilte wa zijn laatste hoop it evesti d De heejp familie zal in den salon byet n Lady Bryant niet haar oudste zoon Barba ra Uigby liet wae aisof het vanzelf spraik dat ook lii in deze uren van folterende ai zekerheid luer wae Meehtfl af en tog viel een woord het etenRuur ping voorby zonder dat een van allen er aan daeht aan tafel te gaan De avondsehemermg legde zieh over het park noiï 7aten ij bijeen en zwegen alleen lord Bryant werden le tilte en de epannintf af en toe te maelittg en dan liep hy rusteloos bet veitrek op en neer af wan delde door de opörwlaande deuren den tuin in een voorbeell dat Uigby volgde Emdel jk eindeUjk ging de deur open Voorzwhtig kwam de dokter binnen dieed de deur weer aohter 7ich dioht 7e durfden zieh geen van allen bewegen keken ela ge boeld naar den gMieesheer het was aisol ze van yn reziclit wilden lezen wat Inj kwam beiictiten Was het do lobetijdlintt die ze vreeéiden Of Net 11 dat durfden zt nau welyks hopen e slaapt ïffl inj zacht hé l ruatiK Ik geloot dat w c het gewonnen hebbt n 1 Maar het wbb een dubbeljte op s yn kant De zon ichetn weer over Guthrie n ijn bewonera led luiten gevaar Williams buiten gevaar Kiddie buiten gevaar Alle drie nog do xfzw Ik maar dat kwam niet rmt en portie vPrïorging wel m orde Diigliy kon zkY met herinneren labs of it zoo aantrekkelijk te hebhen pfvondeii als t en hij ttn paar dagen later met ha ir on heb teiTos van het btjitefi zat tusschen en weelde van lozen Toen de ombere echadtiwen van het huis geweken wartn er zij ham vernioeienia van het oppa sen van Kiddie wat te hoVen wa gekomen hnd Inj haar opnieuw van zi n liefde gesproken en ditmaal bad zy hem met met een paar hooghartige en verwyten dt woorden den rug toegekei rd Hy hfl l dat trouwene ook met gedacht na hun om ganff van de laatste dagen IJ had bejn duide yk gemaakt wat haar rrhoud i had 7yn liefde aan te nemen ONTERFD y Uit het EngeUob van DOLF WYLLARDE Nadruk verboden Het i erzwaai d U ic htm moest volgen I lai Weet Irrftie elde ze ttnvoiidig met integendeel het nieuwe en ïnteree ianto van dezi verandeiing in haar levejisom tandig heden lokten haar aan en vorm la ook nu wei r het onderwerp van hun gesprek Maal Digby wat ooveel vrouwen ge daan hebben kan ik tot di ook doen wierp e glimlachend tegtn t en hij haar opnuuw wt S op het groot versthil van leven in I ngeland en dat van SI Alouaie Me Ma ir Jack wil locli abftf luut niet heb ben dat zij daar ook komt ook nu zi hee leinaal beter is Ik vrees Bahs dat de con versatie daar je niet erg m den smaak zal vallen De menpcheïi daar 7ijn natuurlyk zoon ti kolonel MeUille en 7yn vrouw antwoordde Baibara peinzend maai dat hindt rt niet hooi We hebben elkaar en bly en rufltiR op I Opale n Jnejt Morrence 16 PI vo rlot pip nog en dan dokter Meillet Ik ben t ch zoo vroeaelyk benieuwd om metdien vriendelijken ouden dokter kennifl temaken U ik wet t Tckcr dat ik my op I Opalt 7al thuipvoelen Of dacht je nHe etinen dat ik gehoopt had mijn heele leven op Uuthne te bhjveii by moertero pappot e zweeif even en vPT olg Ie toen Het eenige wat mij spyt is dat ik nu niet verder voor Kiddies opvoeding zorgen hii he 1 oiat ïftn tuj mjofeel hield obt zou weer zi ii kan Maar ik beb het evoe dat Noel BÏSft na haar ziekte veel meer aan het Jtmd ge