Goudsche Courant, vrijdag 24 juli 1931

De baUge saldi der drie gemeente bedrij ven zyn als volgt electriciteit ƒ 12 9114 81 gas ƒ 4430 88 waterl lding f 4027 De bedrtifswinflten zouden aamnerkelyk hooger kimnen zijn ware het niet dat voor at de pr s van het gas en de electriciteit alhier voor de v bruikers laag of zeer laag geatetd is van Woensdag entolg van de In de vergadering van den Raad dener gemeente kwamen na de didcu sieé over de obli atieleening voor de tioudjche Waterleiding 1VItj nog aan ét oi de da volgende V ooratellen Het Toorsfel tot veriengiivgNan den ter mtjn lot OBlruiRiing van uabewoonbaar verklaarde fconlngen Aangenomen Het voorstel tot het ge en van namen aan nteuwe straten in het stadsdeel de Korte Aangenomen Het voorstel tot aankoop van het pand G uwe 177 Aangenomen Het voorstel tot wt £iging van het Loonbesluit 192S en het SsUrisbesluit 1929 Aangehouden Het voorstel tot voorloopige vaststel ling van de balana wmst en verlies rekenmg vso het bedruf van Ge meentewerken over 1930 Aangenomen Als voren van de Brandweer Aangenuinmi Alavoren van het Marktwezen en den Keintgings en OntsmettingsdienHt Aangenomen Het voorstel betreffende de rekening van het Pensioenfonds over 1930 Aangenomen Idem van het Grondbedrijf AangenomenHet voorstel inzake het aanleggen vancentrale verwarming in en hetmaken van een rgwielbergplaatB bude Gereformeerde s ool aan de KeizerstraatHet voonstel inzake dè verbetermg vanscheidingsmuren m de Groen vanPnnatererschool aan jden broenen daal J Beide voorstellen worden na eenige dis LU3Sie waarbu de heer Muglwijk op de ern stige bezwaren daarvan wees zonder stem mmg aangenomen Het voorstel tot vaststelling van de ver goeding bedoeld in art 191 Ie hJ der L O wet 1920 ten behoeve van de Da oslaschool en de Bq Neu trale School over 1927 Aangenomen Het voorstel tot vaststelling van de vergoeding bedoeld ui art 101 Ie lid der L O wet 1920 over 19 1 met driejaar I ijksche afrekening 1924 26 ten behoeve van de Da oslaschool Aangenomen Het voorstel tot vaststelling van de vergoeding bedoeld in art 101 Ie lid val gadennjf van den INGEZONDEN Boitw vorantwoordeUikheid der Redactie Speeltulnvereeniglng Het Oosten Ueaehto KedSAhtie Gaarne het volgende ui uw blad bij voor baat dank Ue zomer is daor Wat wU dat zeggen r Dal wil zeggen dat ieder preekt over vaeimtie en die vacantie brengt met zich mee naar buiten uit destadslucht voor een oogen blik uit da zorgen des itvene loa van alie weiksaamlteden die een ieder drujEken voor een dagelyks iie tttan hn dan ie zoo n Va cantie heerUj Uocli zoo denken groote inen citien doch er zyn ook kleine menst en die uu wei met voelen de zware iaat der arbeid doch ook iel verlangen naar vryheid Voor e i tyd vri van sc4iool van loeren met lezen met schryven met rekenen vry van dit allea Maai Hier is soms hij vele ouders een groote maar aan verbondan fcr zijn ouders dif nut de weedde Mch kunnen veroorloovcn 4 weken lang di kinderen naar buiten tt zenden Het bestuur dei speeltuin httft gemeend uu deuoo tioch leta te moeten doen en heeft zich voorgesteld 3o Juli 1931 met de speol tuHijeugd een daagje door te brengen in den Haag eii bchevenmgen Jin nu juBt gezien dat men zich met de weelde kun veroojlooveii met die Jtinderen langer uit te gaan nit inden wij dat tr nog veel meer ouders waren dit hui kinderen die daig zouden laten gemeten iNu u kunt u nug opgeven tot Maandag avond 6 uur by de voorxitter den heer L V hyk lombergstraat 23 en by ondorgeteekende Dan nog een woordje tot u die rekenen op een langer vertoeven in boaoh en chiin De penningmeester heeft oen leega kas en hy zou die kinderen nog gaaine een veianapenng geven Zou u nu niet eena wil Ion helpen dooi by hem lete m de bua te doen of liem evedi bellen 5356 Kom even wat halen Och wat ullen de kinderen een schik hebben Bij voorbaat dank A I KKAAlJKNBKilSK öocr Penn l epenstraat 82 Gouda PORT IN WBDSTHIÜDIN VOETBAU Goudache Voetbalbond De agenda voor de op j ondag llï Augus tus des morgens 10 uur in Het Sehaak bord te houden Jaarvergadering van den Goudathe Voetbalbond bevat om de vol gende punten Seizoen en jaarverslag van den secre tariH jaarverslagen van den pennin mees ter en de kascotnmissie uitreiking der me dailies begroeting 19 1 1932 vaststelling bydrage per elftal officieel orgaan voor het seizoen 1931 1932 reglementswyziging en aanvulling beatuursverkiezing Aan de beurt van periodieke aftreding zyn de ht i ren G van Tilburg aecrtana J C Kap teyn en D A Oskam commissarissen ver kiezing van een bondselftal commissie GYMNASTIEK Gymnastiekwedstriilden De Gymnastiekvereemgmg Excelsior bestaat 20 jaar Ue gymnastiek vereeniging Lxceleior zal tec gelegenheid vun haar twintigjarig bestaan gyiiuiaslitkwedstrijdi n organiseerenop attrdag 16 Augustus as De wodstryden waaraan wordt deel ge nomen door veieenigintgeu weike ziju aan gesloten by de lurnkring Gouda en Omstrekcn wtuxlen gehoutlen up het Ü H V terrein Na aflomp lieett ien marschweOBtrijd plaats naar de Lichamelijke opvoeding AfatondBinarKhen N B L O De tweeete dag ia ook weer uitstekend loopen Het weer is ideaal bedekte tuclit en met te waim Lr wordt dan ot k best gemar eheerd ai voelen de deelnemers natuurlijk dl lyoeheid wel veel sterker op den tweeden dag Meti publiek leeft alles hertel mee Zoo b V m Wye hen waar allen moeten passeelen liet is er stampvol en midden op de ninikt zit een muziekkoips uit Lindlioven op itMi tafel vroolyke wijsjes te spelen wat zette sommige deelnemers en deelneemsters Kim liet dansen brengt Het waren men bchen die 40 K Al loopen moeten Gistermorgen zijn er behalve de ttieoi ditn vaUers nog 14 niet gestarti Dus m totaal 24 wat de eerste dag betreft De Koloniale Reserve ta lintantej iaton de marinierH de cavaieristen de artülerislen de marecliauesees de KijKsveldwaoht niet te vergeten de polttneuaftleelingen nut Utrecht Leiden Anieterdani Rotterdam en Den Haag hebben ten goodem eersten dag ge maakt i meldden 7ich frlsoh n n De dames groepen waren ook m bests con tlitie We memoreeren mevrouw van Walge ningen van Wassenaai die 56 K M liep mevr Ruys Fruvn uit Rotterdam die 50 K M liep en dan niet te vergeten do be kende juffrouw v d K ey uit Rotterdam die weer kranig met de niatrintera meemwt ht erde Dat het wandelen ook nongeiige magen maakt bewijst wel het onderstaand ataatja van hetgton gisteren voor de deelnetuers Ij gebruikt 80 K G kaas 300 K ü gehakt MX K G kluiven voor de soep 2000 broodjes 400 K G Igter 1100 etruiken andyvie 200 KI U d appelen 90 K G tongenworst lOQ K G uien aooo derm E Dftmiacn Ooudfr Het Zuid Gtsteren had alhiei he el ai ien ie luitenant l de Ot pe laar met best mmmg voor het verrichten vnn hpwakinged eiieten op de terremen van het Nederlandsche pavfiljoen op a Inter nationale ten loon stelling te Vincennes Inspectie vui den taadbouw By K B iijn buiiwjmd tot adviaeur van d n landbouw I O J Kakebtitke t s dra veuna ïe oiidei gelijktijdig t eivot onliilag als mapecteur van ten landliouw tjt ui spetleui an den landbouw mr J J Wiq tenjihne dOravenliage ouder gelyktijdig i rvul ontölag ak luspecteur van liet land buuwondprwijB Icvtiia belaet met de waai neming van de um lie van uutpecteur van het 7uiMlwe n en van Kijks zuiveUnttpec teur Ifeiii ib al8 iiiaj ecleur van den land bouw ook verder de waarneuung vaii heide hiervwjr bedoelde functies opgedtagtMi ijn hemeiitd tot inspecteur van het laiidiX Uw cinüeiwij tevens hootd van den binDenlandstheii landbouw vooil cJi tingsdienal ir U H Huiziuga te Koeniioiia on lei gelijktijdig nrvol ontsiag als KijtoB iandbouwu Qsulenl Het voorzitterschap van de 4 V R O Vadr de Kidio liode meidt iitcftde voor iiltcr van de KO dr K Vlolhuyöen en nota aan de ligenictne vergadenng ge zondtn welke op 2S dezei gelioudon woidl waaiin hij nadei ui en zet welke redenen i em dwingtii lot aflre Jen ijd weitzaam heden als eetretarie van het Komuklijk lle dertandsch I andbouw Comité te fl Oravei hage zijn door de M+ fde luoeilijktr worden de omfitandigheden in den Nederlandachöi landbouw zoodanig toegenomen dut hij het voorziitersiliap van de A V R O met langer waar kan nemen K eds vroeger heeft hij te kennen gegeven te wiileii aftteden maai hij iB liezweken voor den vieienden aan drang om in plk ge al tot deze vergadering aan te blijven Als lijdelijk voorzitter ie uitgenoodigd de lutr O de tlercq thans penningmeeetei van de A V K O iie 7ich bereid tweft v r klaard fpn benoeming te aativ aarden Provinc Staten van Z Holland lil d vergadering dfr Provinciale ytaten VTn md Holland was aan de oide tiet vooi tei van ed staten tot let ter leen vei etiekkeii van kapitaal aaji de vereeiiiging Ned Mcrv tiihtuageii i K r i nuw en gei nieszieken gevestig to Amersfoort waar bij uevena ter sprake kwam het vooretel van I leVr de V nes BruuiH d on oed Ht t n tf ¥ t iT tekeD het vooretel terug te nemen en t n coiuinlssie ui te stellen weike d kwcMli der tentralisatje op dit gebied zhI lieblen te onderzortten n uitvoenge debatten en nadat mevr de Vru Kru na het tcT t e del van haar motie had lat n vallen werd dew verworpen met öü tegen 24 steininen Hei sttontfi van Oed Staten werd aangp nomen zonder hoofdelijke st mii ng met de MHntertkening rtat de coinniunwten tegen wariD J vene ns aanvaardd n do É rov mciale blaten liet vooratH van jed ötAten inzake de verlmdingen van de Zuid HoMautWhe eiland met het raete land Pelderreglementen De heer v Walwaï te h maakte eenig o HnerMn en naar aanleiding van het voor Mtel tot wyziging van polderreglementen tiutenlanid hebben gemaakt upeerd door de nieuwe heffing op het paüVisam van 100 mark Het rl liU sp ekt van e topzeUing van de baitenkHMliche reuen door Duitachers Tremen uit het r jk naar We nen zyn byna leeg daar aitfigekoraeti In de dne alaapwi ena van dm eersten oültend Sfnoï weike gisteren uit 9trtun te WeeneJi arriveerde warwi vier passagiers w ar ai dxie buiteniaaden wetke Duit8 hland a ren doorgereisd De vwnle een Duitscher verklaarde voor aakpn te Weenen te moeten zuR luideu i d h nimmer 4e muischen tol van lOO mark betaald In de OosteoTdksch Alpenplaataen treft men nfaatregelen om de veQuetigende ner king van de reiabelastm te voorkomen Enkele groote hotels in Tirol trachten zich op de volgende yze Uit de moeilukheden te redden Ztj willen aan de Duit chers bu een verbluf van minstens veertien dagen de 100 mark vergoeden Zu verklaren ondanks dit den pensionprya luet be auUen vernoogen Zy zouden iever de 100 mark betalen dan hun personeel dat voor liet seizoen i aangettomen op sftraat te mocton zetten De Tirolerregeenng wil pogingen loen m te bew rken dat Tirol in het kleme gren a erkeer wordt opgenomen waarvoor de be astmg met vereischt is Bö de spoorwegdirectie te Weenen heeft een bespreking plaats o er voorstellen die tot vBBnmdenng van de vreerodehngea catastrofe kunnen leiden In d i vaoantie oord i van Noord Bohe men blijven de Duitsche gasten die er ver wacht w rden weg Ook op het vli rvcfkeer h4eft de meuiAe belasting fatale uitwerking De vliegtuigen die giaterer uit Berljjn vertrokken vervoer den slechts een of twee pa sagier8 Dit wa ren boitenlanders er warwi geen DuitKche passagiers B j de verplichte betaling van honderd mark voor reizen naar het buitenland wordt naar te Berlin wordt medegedeeld het Saargebted vanzelfsprekend als binnenland be ichouwd Daarentegen gelden 70 viel DaXLZLg all het M melg ebied als buitenland Voor Oosteitryk overweegt men een spe ciale regeling FBANKJtlJK Nog M 000 Htakers in dr textiehndiifttrie In het begin van deze week 7ijn wef er om ve e afbeiders m liet textielgebied van Noord Fran kryk aan den arbeid gegaan Alleen te Roubaix en Touri oing gingen Maandag weer tienduizend arbeider aan het werk dig voor het eerst sedert het be gin van de staking weer naar de fahneken zijn teruggekeerd Het aantal sUktrs be draagt editer nog steeds bima negentig dmzend BINNENLAND Het Petitionnement voor Inteiiiationale Ontwapening Het IVi miUioen overschreden Het Donderdagmiddag 23 JuU bereidte totaal aan ond rteekeningen van hot Peti ttonnemieRt voor Int Ontwapening be droeg 1 580 000 Het nieuwe NMlerlaadsche Paviljoen te Vincencs Opening muschien reeds midden August lis Zondag jl wa het drie weken geleden dat een kiem gioepje ali wanhopnje men achen veibijaterd ftl ani te staien naar de nog rookende puinhoopeii vau wat eena liet Nederlandftehe Paviljoen op de Koloniale Tentoonstelling in tiet ht Lh van Vint nnee waa gewerat thans drie weken Jater wor den de dajjspanten aangebraclit op het nieu we gebouw waarvan it t geraamte rwtts ge heel fveremd staJ t en waar op sommige plaatsen de muren recóa we r oo goöl alp gereed staan en de vloeren weei gedeeltelijk zijn gelegd Een telefoontje liAd onn uitgenoodlgd naar de werkkamer van prof De BuMy den lei der ao de afdeejmg Haudetónniüeuni vaji het Koloniaal Instituut tegenover wien mj ottB onk drie weken geleden bevonden even ee op lAiiedn iiiidf ag dadelijk na zijn teru gkoma per vliegtuig van het terrein van dö rariip Ie moennee We gaan nle bjj de pakken nt i rxittf maar nog vanmiddag gaan we wier mei volle Ttratht aao den gang had Inj oim t en gezegd lui gister middag hebhfn we ojt kunnen overtuigen dat men woord lieffti gehouden m het Kr loniaal instituut te Amalerdam niet minoer dan op i et lentooD teHmgsterrem bij Pa njs Het ie herhij van onwhatbare waarde gehleken dat e be hikken o er ft n in etellmg als het KolMnaal Instituut waar door met aliftn teiatond t en ethat van ma teriail en gegevens hij de huid waren maar waardoor tevens direct fnn beroep kon wor den gedaan op rten geoPiUraTie tröen taf van va rlp en geroutimt rde medewerkers en vserksteVB dte aiicn terstond bereid waren om hun vacantlPA op ie ofleren on pr t De Ünmy en ztjn onveniKieiöen luedeweiker df l htermark bij te staan n het vele vele werk flat in en niininiuin van lijd iin koortsachtig teuipo n t gesetiiedf n In totaal rijn er znBtlir losue en vaste ine rewerken aan iiet werk Want het bericht dat het nieuwi Paviljoen p Al Aug aju zou worden geopend memde prof De MiiBsy Tolstrfkt onjuipt Onvooi7iene om tan tlgheden daargelaten tioopt lïien mot den opbouw zoo tijdig gereed tp zijn daf het Nedrrlandsch Paviljoen reed bail Augnelu kan vvorden g pen l De aannemer Gnt 6 uit Uen Haag nw de roiifltrudJii vnn hef nieuwe gebouw op Juli aM rpieveren en wat le Inrichting hetieft WIJ waren gwtenuiddag getiuge van het inladen vin de eiiste taptesifre met te eposeeren vtiirwerpen itie s avond per trein naar Parij ik r rokken PolHiebewaktiig t VfRceniiw j ondag a e zal met flea naorittrrtn van ilen Haag naar Panje vettrefcken een detaohament van 21 man poUtietroepen onder Gouda Gemeenteraad van 21 Jnh 19 Avwdiittmi der L O wet 1920 aan de bijzondere schalen over 192fi Aangenomen Het voorstel tot vaststelling van de vergMding bedoeld in art 101 Ie lid der L O wet 1920 aan de byiondere scholen over 1925 Aangenomen Het voorstel tot vaststelling van de vergoeding tfedoeld m art 101 Ie lid der L O wet 1920 over 192 i met direjaarlgksche afrekening 1923 2 l n bohoevf van de Btjz Neutrale Scholen voor I en u I o Aangenomen Idem over 1927 met driejaarlu ksche at rekening 1925 19 7 ten behoeve van de Green van Prlnstererschool de Gereformeerde School de Prinsts Ju lianaschool en de R K Htbolen Aangenomen Het voorstel tot toekenning van de ve goedmg bedoeld in art 100 der l O wet 1920 over 1929 ten behoevi van de R K school Peperstraat ta Aangenomen Het voorstel tut verkoop van grond aan de fa Sanders o het Timmer bedrijf vh Gebr Middelkoop en den heer M t Tok Aangenomen Het voorslel tot het verleenen van een crediet voor de versterking van de glooiing van het terrein m erfpacht uitgegeven aan de Bataafsche Petra leum My en in verband hiermtde verhooging van den door die maat schappij te betalen erfpacht se anon Aangpnomen Het voorstel tot verkoop van grond aan het Jongenspatronaai St Joannes Oc Dooper Na eenige discussie waarbij de heer Hi ERKENÊ rk nog gunstiger bepalm gen bepleitte tegenover den heer 7ANEN e g die de aangeboden prys te laag acht te aangenomen Wqziging begrootmg dienst 193t Aangehouden Rondvraag Tegen middernacht had nog een Hond vraag plaats waarna de VOORZITTER met eenige waardeerende woorden afscheid nam van de leden van den Raad die met meer m dit college terugkeeren Dr Hoffman T van Vliet G TH Steenland Polman en Mevr de Heide van Veen De heer Dr HOFFMAN dankte de Voor zitter voor diens waardeerende woorden on ook den Raad voor de vriendschap geduren de vele jaren Na middernacht ging de Raad nog over in besloten zitting Na halfeen werd de e gesloten naar aanleiding van de dichting van de Kadedoorbraak van de gecombineerde Noordschebuurten en Voordijk che polder=i in 1928 Spr meende dat het ools cl met voldoende rekening houdt met de schuld van Am telland voor de dykdoorbraak Ook hadden Gedep Stj ten overleg moeten ple gen met de andet hoogheemraadschappen die ook belanghebbend zijn Spr titelde voor dit punt aan te houden De heer v Voorst tot o r it rk meende dat niet gebleken is dat Am tel land op grond vaji z in reglement m ge breke i gebleven Niemand bevredigt dit vooistel maar het zaJ moeten worden aan vaard omdat er piets betere v or m de plaats IS te stellen De heer S aper s d bestreed het d nk beed van uit tel Deze zaak loopt al md i928 + r IS geen sprake van dat van Am steliand geld te vorderen is met tenigwer kende kracht Hoe langer h t duurt hof moeiigker het wordt deze zaak te regelen De heer v WaUum trok znn motie in om een zuivere stemming te verknjgen over het Voorstel Het voorstel van Gedep Statep werd hier na aangenomen met 49 tegen twaalf tem men De gehiiwde vrouw als ambtenaar Mevr De Vrie Bruin maikte eenige opmerkmgei over het voorstel tot wyzigmg van polder en WaterschapiregJementen in verband met de Ambtenarenwet IQ 9 7i kwam op tegen dp bepaling dat de vrouw ha huweluk moet worden ontslagen Spr zeide niet dat 7ij het gewenacht vindt dat allo vrouwen bij hu elijk in functie blyven maar de beftlismn daarover dien bij de V rouw zelve te blyven Spr diende een motie in waari de State zich mt tpreken tegen onaievraagd ont slag van de vrouwelijke ambtenaren bij huwelijk Mevr MaiÜette de Buv Wemuger Hulse hnt lib steunde deze mot e 7y meende dat het huwelijk met in de arbeidsvoor waarden mag verzwaard woiden De voorzitter oordeelde het heter dat deze motie wordt aangehouden tot het najaar omdat zy pen algemeene politieke quaeptte betreft Mevr De Vries Bruins ging hiermed acoord H t voorstel wenj z h st aangenomen De voorzitter sïoot tegen vier unr Jp ver g ïdering RADIONIEUWS Programroa voor heden Hl Ivors uil $ 15 onceri 6 4ö Ver lolg concert 8 10 Con eert 1100 12 00 firon 4 foonpinten Huwen 530 Owekoneerf 7W Ora Il foouplaten 8 0 1 Coprerl 10 40 11 20 rail f 0npla n Daieiiliy 4SU Uonrert Ö36ürgeloon ren 10 10 Dananniïiek 1120 12 90 Dansmu7iek t flngenborg s Crtnrerf 82b GramofoonpUten 9B0 Loi terBpel 1120 12 20 Dansmuziek G EMENGDE BERICHTEN Rdletlea in de Tuinderatraat te Rottordam n varieleartist doodgegeholen mgeveer een halt jGa4 geleden iice t de he r Kopmele uit de Hugo de tirootetroat m Kotterdani ten blok panden aan de tuindeiftraat te JKolteidam gekocht Het ijn do panden 63 tot eti met 71 met het daaradi ter gelegen lu fje Al apoea sloeg hij den Imurpnjf op welke toen p r woning onge veer 4 7 per week gting bedragen Aan vufikelijk hebben d e b woneia dit betaald maar i en de liuizen werden opgeknapt gingen er geiuditen loopen dat de huren fpmeuw omhoog wuden gaan Met tweloot toeo in navolging van het Aiirsterd ani ohe voorbteid tot staking i ver ti gaan en nedert de laatele weken ie ei geen huur meer he taald Deze staking Omvat ojigeve r 30 gfzmnen Het geval wil dwt ondei de huur Iers iich vnj veel communifttisdie elemen ten Itóv nden en zo n werd al dadelijk de poliWek m liet e mflict betrokken Aan den voorvevel verscheen ten loode doek met het opechritt dal soUdarttelï edelei is dan goud Wotnedag ijn de dieurwaaidera Korporaal en WeifllHd tot de executie van het vonniB wiarli fl lm hopriiela in t gelijk werd gesttld vergpgaan maar IirI had heel wat eten in fle aar le alvoreirg de hoedel bui U n atond He brwnera hadden hun maatregelen ge iiOMien n t en de deurwaarderA gistermor nen i erechenen sliond de woning welke sledite uit eén kamei met laipruinite en tfn keuken beslaat slampvol met manirfn vin wie enkelen het uniform van de g n Kood hrnnlilrijder i droegen Üok de sym pathi I rende buurlbewfmers en de andere f ttkern tiadcten vrM nienflchen op bezoek Men weipeide den deurwaarder to ang viianiu d aiftsi leiili van de politie werd ingeroepen Het win mef gemakke ijk om hij dft deur vin de woning welke op de tweertp eta e Ugl te komen omdat de trap fitampvol tond trouwens ook op den zol dei PU llrt lil de daJQroot zaten geestver wanten van rte stakers tieruimen lijd ia er t debalU rd maar men weigerde toegang Tenölotte airivetrde de comm van i olh tie in de vier te afdoelmg met enkele inepee teura v n den jiiatitieelcn dienst Ook zij helihen jiog gotra ht de ttewonert te bewegen de woning te ontniimen loen daarna ie deur getoroterd werd ia oen rechercheur met 7ijn heen klem geraakt tueechen de deur en o deurpost waardoor hij zich niet ernetig htilt be7eerd De eommMaaita het ft daarnn het huis doen ontruimen door al degenen die er niet woonden Inmiddele hadden bereden ógenten het publiek daHfl 1 1 Oten getale m de andere gedeelten van d Pumderetraat stond te kijken en in de n n Oldebarneveltatraat en te A ert van Neeslraat uiteen gedreven Vervolgens werden rte itPwoners van het gedeeltiP van da 1 uinderstraat waarin die 9takeTe wonen gesommeerd naai linnen te gaan Hewonprfl van dit hofie dat achter de pan Un van den h x i Kopmels ligt btev i aan den ingang van liet tijegangapoorti taan waaina aan enkele agenten order werd k gevpii de p ineneohem terug te drijven tt t bij hun woningen omdat gebleken wae dal men van hel binnenplemtje waaraan het hotje ligt vnj gemakkelijk weer ïn het te ontruimen huia kon komen loen dit terug drijven niet vlug genoeg gmg hoewel de gummiatokken er aan te pae kwamen werd ten aiïent Ie paard het hofje op geetuurd In d tccgangapoort loolte hij op een dmt danig vpi7et dat liij Tich genoodzaakt zag 7i n sabel te trekken waarna hij een paar geduchte slagen uitdeelde kven later kwam e i man de jkk rt uit loopen die 7waar bloedde ml ee nlioof lwond loen de hewoneia van de luinderaetraat rfit zagen ging on tt lid gejoel op en plotseling kwamen van heiden 7ii ien van de etrnat dakpannen naar btaieden Oogenhlikkelijk werd gesommeerd alie laiiiPii lio sluiten en tOtn hieraan nipl da delijk gevolg werd gegeven 7ijn ei tei Bchnkitaniaging cukejp schoten in de lucht Ri lOHt Up gewonde man is naar het zieken huis inn den oolsingel overgebracht I atei p den avond werd nog geregeld mei st nen uil dp iij tralen van de Aert van NePBtiant naai de jiolitie geworjien oo werden onK rpeke kwart voor één eenige jnlHietlieiiiren die op den hoek vaai Aert vm Ne lraat en Mauiileetraat stonden gegi fid met teenen door mannen die uit het pmitje in hel noordelijk dit van de Mnu r l traat ttnden Zooals voortduiend gedaan werd wanneer er tregooid werd werd dat aooien or k nu lo r de prliiie beantwoord met scholen PlotRelmg iw rnen een der mannen nter vallen Hij iiad een acliot in het hOofd ge kiegeii n wa vrijwel onmiddellijk dood Het lijk ifl door den geneeskundigen dienst nnar het ziekenhuu oolRingel overgelïpacht vsaar tiet do i de politie m beelai genomen werd Vastgctiteld werd dat het slachtoffer waa de 5S jarige variété artjat I Oroeneveld ge wonnd hebbende Maurttastraat 10 Onmiddeltijk werd bovengenoemd ged el te van de Mauiitsetraal afgezet en ts een uitgehrei l onderzoek mgoeteld naar de om standigbeden waaronder de man ia neerge ehoten De veislaifenheid o A het gebeuren Is griwt Dne boerenwoningen afgebrand Donderdagavond omstreeks 11 uur ontstond brand m de boerenwoning van de Wed H Snyder gelegen m de Noordmjk van de gemeeate Dalen Het vuur greep snel om zich mën en sloeg spoedig over naar de boerenwoningen van de landbouwers D v d Linden en H Meppelmg De brandweer stond machteloos en kon niet voorkomen dat de drie huizen tot den grond toe afbranden Slechts de in de nabiiheld gelegen huizen konden door de brandweer behouen bl Jven Dne varken kwamen in de vlammen om Verzekering dekt de schade De oorzaak van den brand is onbekend STADSNIEUWS GOUDA 24 Juli l t l Kamer van Koophandel en Fabrieken I voor Gouda en Omatreken OpeMbare vergadering Gem vaste brug over de Kleiweg De Kamer van Koophandel en Fabri en voor Gouda e Orastreken kwam gisteravond in haar gebouw in vergadenng bijeen onder vooi7ittei8chap van ten hieer Hermann A Schreuder Sr De notulen van de Veigadeiing van 27 Mei j I werden nder dankzegging aan den ee cretajiLe goedgekeurd Ingekomen ib o m een whnjven van c Htal Kamers van Koophandel aan den Kaad van Mui sters waarm epoedige over biuggmg van liet Holiandeeh Di hij Moerdijk wOrdt bepie it uit schrijven gal aanleiding tot uitvoerige discussie wairbij ook de nndere tjegangswegen tot Hollana Ier sprake kwamen en gewezen werd op de nieuwe bruggen l ij Keizereveer tiorcuni en over de Noord Bealofcen werd ïieh met an dtro Kamere in verbmdJng te steillen Verder was nog ingekomen een mededeeting V UI hel feemeenU hentuur van tjouda houdende inwilliging van het verzoek Kaïiiei t t meerdere openstelling van de Kieiwegflhiug op Dondteidagmorgen De ageqda vermelde verder het dstnt de Kiiuei afgezonden adres aan H en W van louda inzake de verbetering der Kleivlegs biug waj rin ten zeerste wordt ontr om 11 plaats van de thane b taandl weegbare hrug ten vastte brug te Aan het adres onlleenen e no dat liiver e induetii eelen en handeJai en die bij de soheepvaart door de Bleekeraslingeligracht 7ijn lietrokken allen ten zeerste bij het leg gen vin ttn vaste hrug zotiden 7i n gedu peerd Voorta veetigt de Kamer ook de afwidaeht op het leit dat de Katlbnamgelgraoht Oe eenige verkeersweg te water m naar de dor pen Reeuwijk bluipwijk en omgeving Spe ciAal met liet oog op de snelle ontwikkeling van liet loeriatenverkeei naai de l t puwijk sohp CU Sluipwijbetiie Plassen in den laatalen tijd wU het dei Kamer voorkomen d it waar toch ook UQuda bi het Itoenemen van deze plassen als watereportcentrum groot belang kan hebheiii het ongewenscht moet worden geacht door het leggen vim en vaste hrug over de Kattensingelgratht deacn t legangaweg als het ware af te sluiten Daarnaast zouden zich groote moeilijjtlieden kunnen voordoen doordat de nieuwe vaste brug hooger zou moeten liggen dan de thans liestaand © en de opritten van Spoor vvegsti aat en Kattejiemgei zouden moeten worden verhoogd De zich aan de Hpoorweg straat bevindende zaken zouden daardoor in cn diepe kuil komwi te lig fen hetgeen vttor deze 78k6n alaoqk voor het tadeaan wcht inderdaad fnui k id zou ijn Oolf dient naar het oordt el der Kamer het oog te worden gehouden op de belangen du de Rohipperij kan hebben bij de Btpeda groetiende Veenwirkt hier ter plaaUe welke juist doordat zij aan hPt water je gelegen nog vele perspectieven m 7ich ber terwijl daarnaaat ook de vaartuigen die laden en ioftsen aan de iroenteveiling aan fle Hout mansgraoht toch 7Pker daarin niet mogen worden gehmd¥rd al geeft de Kamer toe dat de daar thins m gebuiik njnde vaartui gen niet vnn deigelijke afmetingen zijn dat Il van een vaste brug hinder zouden kun nen ondeivinden Aangenomen wordt het voorstel van het Burem om ver te gaan tot intrelïkmg van het in de vergedermg van 16 Tuli 1924 vaat gesleldfl ArbiliaRe Heglement en tot vast stellmjf van hel Arbitrage Reglement 7A aifl dil door fen conimiesie uit de Vereenigmg van Kamers van Koophandel en Fabrieken m Nideiland s ontwor en In velband met de financieele toestand der Kamer a lviscert e vooizittet het ver zoek van de Vereenigjng Oos en West om e n hijdra e m den wederopliouw van het Nedeilandeoliö Paviljoen op de Tntem Kol Tenfoonfltellmg te Parijs niet m te wil ligeii De Kamer besluU aldus dit advies door en voorstd van den heer DeroJtsen om een bedrag van f 100 toe te taan Je verwerpen NAdat nog de datum voor de candidaat stelling voor de periodieke verkiezing u vaslgesfeld op 1 November as gaat de Kamer in geheime zitting over Vereeniging School en Werktulntfes Een nuttige instelling Twee jaar werkt reeds de Veretniginigvan School en Werk tuintjes welke werd opgeriLlit op ii itia lef van de wethouder van ntkiwijs en nftd it ien vergadering was l eleg l waai al It iderwijavereenlgingeii waren mtgenoodigd Twee jaar waarin deze uiHtellmg zith bij de jeugd gix ote popüla iiteit verwieif maar ondanks dat ovehgcna tamelijk onbekend bleel Om hierin veraó deling te brengen zoo zei een der bestuuns leden ons werd de pers uitgenoodigd om de tumtjee te bezichtigen Èm bezoek oven gene wat giftere n bleek zeer de moeite waard te 7ijn Madat tot opnctiting wna besloten staldia de gemeente een groot stuk grond ruim een 1 H A teelklaar ter beschikking met een ruime schuur om het gereedsdhap op te bergen üok dit jaar weer zorgde de gemeents vooi het omspitten van het terrein Öarwijl bovendien eenige Boskoopscho kweekew groot aantal vaste sierplanten ter beschik kiDg lieldpn aeer ter verfraaifng van den tuin Op deze grond kweeken nu ten 170 tal scholieren onder dè deskundtige leiding van de bestuursleden de heeren J Bijkerk ü Dullemond secretan en H leunlseeo hun groenten en bloemen Ieder kind heeft een stukje grond van 16 M2 dat verdeeld i in vier perkjes waarvan een voor bloemen In groepen van 30 werken do jongen en meifijes tuindens met afwisfielend succm minatens twee uur per week na sohooltij en op Woensdag en Zatenlagtniddag Ikau kameraadschoppeiijk terzijde staand met raad en daad en di wanneer de tijd van o ifl i u vol trots hon opbrengst naar liuis nemen K en uitwndermg op doze wtrkdagen maakt de Baitengewone School aan de Koiiigiinsteeg Ue leerlingen vau deze school diö uiteiaard een andere leerooster volgen bezoeken de s hooHulnt e8 tijdens de school uren ook al om onaiuigeflaaniiiedien meS andere kmdeien te voorkomen Waar de contubutie zeer laag is 10 cent p r wet k getlurende het seizoen waarvoor de leden bovendien nog de zaden en het ge truik van gereedBoh q pen vnj hebben spnekt het van elf dat de vereenigmg hnaatieel op zware laelen zit ondanks de nxedewerkmg van het gemLeiitel eBtuur en veröchliiende particulieren Het bestuur wil Qu trachten o a door donabies de kas te vei terken etn streven dat zeker van alle zijden gioote teun verdient met in het n inst van de ouders VVij vestivjen daarom gaarne de aandacht op het adpee van het secretariaat van deze VO ir de kinderen zoo nuttige en aangename mstelling dat is Krugeilaan 165 N V Kaashandel Maatsdiappy Gouda haar wij vtintiiien 7al dtxir ominissau sen van de Kaashandel Maatnchappij trouda in de op lU Augustus a b te houden algemefne veigadermg word i voorgefiteld tvenals vorig jaar n dividend uit te ki ren van öj pet Tot ons plezier De ioeristencluh lot ons pleizier lioudt etn gezellice avond vt or led n en donaties op ZaKerdag 25 Juli 1931 van 8 lort 12 uur in de zaal Central aan de Zeugeslraat Het progranuiiH vermeldt o m tooneeinummer tjfcfl medewerking van het lop orkest en gelegenheid tot dansen Aantal werkloozen Hen aantal werkloozen op Hondei aag Ji Juli 1931 bedroeg 648 Vergadering Centrale Ouderraad Men schryft ons In de school aan de li erste Kade vergader de Donderdagavond de Centrale Oudeij aad De aanwezigen allen leden van de yder commissies der elf openbare scholen be zichtigden onder leiding van het hoofd dezer school de heer Verjaal dit prachtige schoolgebouw Drie Aleuwe beatuursleden Werden gekozen iÈ n ontwerp huishtudelyk tvglement werd tutvoeng beriproken Be sloten werd dadelijk na de vacanttes zoo ipggelqk met dep heer van Deth als inleider pen gecombineerde ouderavond an al de openbare sc iolen te beleggen met als on iletwerp Het instituut Beroepskeuze Bovendien zullen voor de e vergail ring worden uitgenoodigd verschillende veieenigipgen en bonden als Volksondervvya Bon i Ned Onderwijzers Ned Onderw Genoot schap Instituut Arb Ontwikkeling Be stuurdersboftd enz De ver Volksonderwijs maakte het beleggen van deze vergadering mugelyk door de toezegging van haar be stuur mits d ledenvergadering haar auctie hieraan geeft om een subsidie van f 1 fp verleenen Kén woord Van dank V oor deze ruime opvatting vun haur taak aan de ver Volksunderwus ls hier zeker op z n plaats laat dit voor de vele voorstan ders van de Openbare School nog geen hd van Volksonderwys een aansporing zyn zich als lid dezer vereenigmg op te geven De mimmum contributie bedraagt maar een gulden per jaar Medegedeeld werd dat otider leiding van V O Bond NOG en centrale ouderraad in September e V 11 Gouda een provmtnle landdag belegd zal worden als propaganda vooi de oiynbare school De m Volkaonderwysknngen zeer bekende heer J Beijen uit Bodegraven nam m het voorloopig comité van voorbereiding 7ittmg Aangezocht zijn alsnog de heeren Dr Beekenkamp Gouderak J Kortland ïchoonhoven en Burgemeester Roos uit I kkerkerk om m het comité yitt ng te nemen Ken 0peldjeadag De Ned Bond van Marktkooplieden ht udt met toestemming van B en W as Donderdag 31 Juli en latei dag 1 Aug een spdd jeadag ten bate van het Nat fond tot bt stryding 1 B C en vooi verzorging van be lioeftige marktkooplieden Concert uitgesteld Men deelt ons mede dat het concert dat door de Gemengde Zangvereeniging l x celaior Zondag 6 Juli a s in den tuin van het 7iekenhuiB zou worden gegeven met doorgaat maar tot een late datum is uit gesteld Secretariaat Christelijke Bestuienhond Men verzoekt ons te willen medi deelen dat het Secretariaat van den Christelljken Befatureniwnd Gouda than gevestigd is by den heer R van Veen Boelekade 213 Een jubileum Donderdag 30 Juli a s zal het 45 jaren geleden zyn dat de heer J Frie wonende Prins Hendrikstraat no 66 alhier in dienst rad by de N V Goudsche Maohmaie Garen K mner te Gouda Heropening ïtlagenj De heer W A Blom Kleiweg 32 zal hedenavond zyn vanouds bekende rund Ivalfa 6 1 varkenaalagery annex handel in fyne vleeachwaren in zyn gehpcl verbouwd pand ddt naar de eischen dta tyd is inge riLht lieropenen Wij vestigen gaarne hierop dt aandacht t Venzoo op de advertentie van den heer Blum in het nummer van hetlen Een aanryding Een Rotterdambche motorruder is gister middag op den Veerstal b de Mallegat luis aangereden door e n lu obis vin dei dienat Gouda lyjoerkapeile IV motorfiets werd ernstig beschadigd Voor dp reparitie wten ls de autobus chauffeur aaraprike Iqk gesteld UU het kamp van Haamsted Het vacantiekamp van Haam tede n i iert zljn einde morgen is het feest uit en komen de kampeerders naar Gouda terug Wy ontvangen de volgende mededeelmg omtrent het bezoek van den heer A L J v d Veer aar het kamp Dinsdag heb ik het H B S kamp in Haam stede bezocht Wie daar niet genec Bt is heeft geen flauw begnp er van welke enorme werkzaatnhedon aan de voorberel ding en de inrichting van zoo n kamp ver bonden zyn en welke maatregelen er dage lyks moeten wolden getroffen Er staan daar drie tenten écn voor de jongens een voor de meisjes en dan is er de keukenitent waarin op 6 groote petro leumtoestellen de warme maatijden worden geieedgemaakt Daar lagen nog mudden aardappelen een halve baal suiker vi r groote kazen een mand half vol met vleesch dat s middags was overge3choten verschillende groenten spitskool rabarber komkommers enz bussen met apennootjes enz De voorraad die m het kamp aanwezig IS is werkelyk kolossaal De jeugd ziet er voortreffelyk uit hun eetlust iB bmtengewoon Cn zy maken den gansohen dag plezier Ik breng langs dezen weg gaarne de groeten der jongens en meisjes ovpr aan de ouders wigr kinderen my dal in het kamp hebben opgedragen De ouders kunnen ver zekerd zyn dat hun kinderen het buitenge woon goed hebben Morgen zoo is iny in het kamp medege deeld is de dag va vertrek Het uur van aankomst te Gouda zal ongeveer uur zyn Het conanltatiebureau gesloten Het consultatiebureau voor kleuters der afdeeling Gouda van de 7uid Hollandsche Vereenigmg M t Groene Kiuis zal tot Dinsdag 25 Augustus as gestoten 7ijn Het consultatiebureau voor zuigelingen Spie ringstraat 113 zal tot dien datum alleen geopend zyn op de Maandagen 27 Juli T 10 en 17 Augustus Wedvlucht postduiven De postduivenvereemging De Keisduif heelt Ziondag een wedvlucht met jonge dui ven gehouden vanuit Lier België j aistand i 7 it K M Los 8 uur aankomst eerste duif Üt0 23 laatste 9 40 2 uur De uitslag is als volgt W V d Valk 1 Hl 2 69 1b 114 M v d Heuvel 2 d6 71 J J de Jong I U l 0 82 P V d Linden 4 8t 92 P Boot 7 20 95 M Blok fi 5 IQ 110 112 P Noo tenboom 8 44 48 73 106 J Bron ü 17 107 A van Vliet 10 21 A van Reeden 11 18 24 33 46 Dl 97 L v d Valk 12 15 C Broer 14 38 42 81 F Sas Ij 63 A Boedolf 19 23 103 104 G de Vos 6b 65 66 75 79 81 UI Uh D Gibbon 26 53 80 P V d Pool 27 41 56 98 96 A Postmus 28 J Annaars 29 64 76 89 100 115 U7 P Koek 30 57 74 A hchou ten 31 38 69 70 W Spruit 32 W Riet veid 34 H Lakerveld 37 47 9b B Buur mau 4ft W van I etft 48 113 G Brenk man 46 P Baks 49 51 J J Lakerveld 50 68 G Hammer 54 72 65 H P van Hat tum 56 77 88 C Walraven 62 83 108 J Wassenaar 67 84 93 G Verwey 94 A Slobbe 101 102 G Vonk 105 A v d Pool 109 Agenda 26 lull li uui Stedelijke wemmnchting Houtmansgracht Nationale Zwemwed stiyden Crescendo zal deelnemen aan het Bondscuncours 1 ih tm til IV 1 iii iii tl L n dj II LUI de h et V v ui fiiiuiiuigem il ouetag Julti ibT de Inoiiien aaji hel I ti l oiuouii vjii acemdeon en niondhat iiion eavereaiigingin welkie j h U04ii v jiit t Aiiusteidiiiii in de gehouweMi v in de li V 1 aan de FenhnanU lioistiaal Dl viutnigirig kotii uit in U alUthii uttiuuntendheid uut het veipliohte iiuiumei Variété sur Alaitha ojjera do tlotow tei wijl ain vry iiuuiiiie n gekozen Mignon iietle ouveiture vaji Uauinau leven wordt deilgtiiomeai aan de niaiseii wed tryd De ie o at gt maakt worden met 3 auto bu eTi door het Gooi over HUversum naai Amsltfidajii waaivuot vuoi leden en dona Iteurs nog ee ige kaarten tiesthLkbaar atjn by I de VI ink hnoijstiaat Apotheken De apotheek van den heer F A Dee Westhaven zal tot en met 24 Juli benevens den daarop volgenden nacht geopend zyn na 8 uur des avonds des nachts echker alleen voor lecepten UIT DEN OMTREK BOSKOOP Geen feest In de p Woenwlagavoiid geliouden ver gadeiiiig dei tep ile nuiiiissie 1919 is beslottïi 111 iüil geen Koningin neleest te orgatilden Dit Insluit ia en gevolg van de onistaiidighuid dat liet mot zeer groote imeilijklie len gepaard gaat tel ien jare op nieuw fn goed geklaagd feest te Vieren Dei kinderen auJIen ecliter niet worden veng ten iLr zyn hediagen uitgetrokken om de schoolkmderen op 31 Auguetu Jen verjaar dag an de Koningin i n tiactatle te he i iden hgt liet m de bedoeling om m 1932 of 1933 een groot Konmgianeb est te orgamseei en Hiervooi hoopt men tijdig voorbereidende rnnatregeleii te treffen Dat dan op de noodige 8ti uii en modewerking van het publiek wordt gerekend ligt voor de hand De lichting voor 132 Vftn de lichting 1ÖA2 zyn jatt ungeüclireve litn aangewezen voot gewoon di netplichtiige MoMbge reddugut Het driejarig zoontje van den heer Stol ker had aan den Re erskooperweg het on De feluk om in èb Wetërï g te geraken moeder buiten kome vond haar kind dryvende in de Weteruig doch kon het nie bereiken aangezien het kind in het midden van de Wetering was weggedreven Op haar angstgegil kwam mej Van dei Stam uit hsar woning loopen die het ge vaar ziende zich dadelyk te wa er begaf en zwemmetvde het kiqd in bewusteloozen toestand aaa den vival bracht Dadelyk werd kunstmatige ademhaling toeg iuwt welke met succes werd be kroond Naspel van de Gemeenteraadsverkiezingen ie Lekkerkerk doet Kie zoo lezen wij in de beh Lrl ecn kwaftUe vooi weOltB niet zoo luel eunouUig tot oplossing ie te breu fttn Het gaat over net navolgende Du steiuimng voor den t emeenteiaad te LekkeikfiK gai HiA uitslag dat op eec lijst waarop eén candidaat voorkwam n l de lutr ief 3U0 bteumien tverdtm uitgebiacht Dt hl tl Hint was gekozen JJe jemeentewet achi lt vm r welke stuk keu de inuididuleu moeten teuKenen eU aaji dm v toijiitlei van het boutdatembupeau in leveren en bovendien binnen welken tijd dat moet zijn geschied llitiaaii tieeti de mei Neet voldaan uit geaonderd het bericht vah ijn benoeoiuiig dit heelt hy m liooïdsiaak door onbekende held met at deae voorachrilten vergeten Op Zaterdag 11 luli tvas liet Oa laatste dfu waaiop ook dit stuk moest zajn mgele eid Op Vrijdag lü Juji ontving do heer Niet bericht daarover Ue zakfji van den heei Net f doen hem vtel atwezig zijn en dib was oorzaak dat du Lerichb op dat oogentiltk opzy werd gelegd met betloeling op Zaterdagniiddug JU allea n ordo t brengen Ih gekozen candidaiat wist dat dit de laatste dag was maar rekening Houdende met het teit dat de secretiarle op Zaterdag middag en Zondag gesloten is achtte hij het liLtei dit niet in de bus te stoppen maar op iVliiaiida niorgeii te laton overhandigen meeiieiide Aoodoend irneer zeker van zn zaaic te zyu Volgens iiioreele opvatting geschiedde de mhveiing nog juiel vroeg genoeg omdat het stuk niet vroeger in handen van den burgetiipestei zou zyn gekomen sla hy het aleidag kad mgedieind Het IS dan ook de vraajfljlH niet deze gang van zaken geen rakenihg zal worden ge lioudCn als de kw tie voor Uedeputueide lü komen Volgi lis berichten in de bladen is het tan Ipunt lat men nu te Lekkerkerk in neeimt üat tie lijst Neef is vervalleai en er ills ge iurende de e vter jane maar 10 leden iti den gemeenteraad pitting zullen nemen Ditarovei is echter het lutsto woord nog met genproken RKhUWlJK Door e t hond aangevallen De motorrijder O vah Boskoop werd op den stiaatweg alhier aal vallen door een hond van den landbouwer G van S alhier waardoor diens motorbAek werd bescha digd De eigenaar van den hond was direct bereid de schade te betalen 300 brasems gevangen Als een bewys dat hier veel viach zit kan dienen dat in den Breevaart alhier door en kele visschers met den hengel m een week ongeveer 300 brasems zyn gevaugen Bouwvergunning B en W hebben vergunning verleend aan den heer P C Goemans te Etoekoop tot het afbreken en wederopbouWen van eén woonhuis aan den Nieuw dorperweg alhier Aan de heeren A Lroenend4Jk en W van Dyk alhier is vergunning verleend door B en W dezer gemeente tot het bouwen vaa een dut l woonhuis aan den straatweg al uer Aan den heer L van Leeuwen aan den Weth Venteweg alhiei is vergunning ver leend tot het bouwen van ies wordngen met verloflokaal aan den Weth Ve peweg alhir Varen op de plas B en W dezer gemeente hebben aan den heer J Th van der Weel gemeente veld wachter alhier vergunning verleend met een boot met aanhangmotor te varen op plas hlfhoeven WADDINXVEKN Behalve de nieuwe provinciate weg langm de Gouwe waaraan thans hard wordt ge werkt komt door deze gemeente binnenkort nog een nieuwe weg De nieuwe wegen van Rotterdam en Den Haag naar Utrei ht ko men in de buurt van Waddinxveen byeeii en doorsnyden dan onze gemeente Het plan IS zoo ontworpen dat deze weg is gepro jecteerd ten Noorden van de Verffabriek van de Wed Boonstoppel en 7n Over de Gouwe daar ter plaatse komt dan een groute hooge brug Voor dat doel zullen vole pan den moeten worden afgebroken A s Zondag zullen de sert K edstryden uitgeschreven door de vereemging Be Quick alhier worden voortgezet Gespeeld zullen worden de volgende wedstryden Alphen 4 uit Alphen a d Ryn R C 4 uit den Haag Be Quick Waddinxveen RVC 1 uit Den Haag Be Quick 11 uit Waddinxveen O N A lil uit Gouda Kind overreden Gistermiddag reed een auto langs tten Kerkweg toen ptotseling uit een poort h t vyljang zoonlje van öea heer GUs den ijh weg overstak Hoowel de bestuurder osgkracililig lemde kon hlj niet verhmderea dat de jongen twee wielen van de auto 9vei het lichaam kixieg Het kind werd lo b wusteloozen toestand de oudcihjke womog binengedragen Een welvarende gemeenteMen schryft ong mt Waddinxveen ïn de gisteren gehouden raadszittn deelde de Voorzitter mede dat de gcmeenterekening over het afgeloopen dienstjaflz wat dea gewonen dienst betreft sluit met een batig saldo van niet minder dan ƒ 65 200 9 Pi ptaalx om h t icainpKwn chM w l d laiid 2de klasse GOuüa speeJde tegen Heb Zuiden den Haag en wou dezen wedatryd met 11 De euuietand m deze afdeeJmg IeAmsterdam 3 3 0 6 39 21 Ooiida 3 2 14 2 32 Haarlem 3 12 2 28 d n Haag 3 O 3 Ü afi 36 Ajitfterdam werd dus kampio i vMt Moderland üoudli eindigde als no 2 en werd door haar overwinning tegen Het Ziddm kampioen van Zmd Holland Voor de damdub Gouda die dit Jftar voor het eerst meespeeikler ui deze eompetltta een mooi resultaat LAATSTE BERICHTEN DKAADLOOZE DIENST Ediaon ematig ongesteld NLW YORK 24 Juli De uitvinder Tho maa Alva £ kliaon is reeds gedurende een week of dne owesteld Xyn geneeaheeren zyn van meening dat d bejaarde uitvinder gedurende den afgeloopen winter op zyn laboratorium in Florida te liard heeft ge werkt wv hy nu de nadeelige gevolgen ondervindt De start van d Graf Zeppekn naar de NoordiKXiL Te 9 47 ia het luchtachip geaUrt ERIEDRI0H9HAVFN 24 Juh Het luchtsehip Graf Zeppelin is hedenochtend om 9 47 voor de vlucht naar de Noorttjiool ge start Reeds in den vroegen Ichtend verza melden zich honderden belangstellenden b j de Zeppehnwerf Te half negen arriveerden de eerste passagiers ert leden der bemanmng met familieleden Dr Eckener was vergezeld door zyn echt genoote en lyn dochter Te kwart voor 9 werden de motoren aangezet In het kantoor van Kap Lehman had het personeel nog een korte conferraitie met de luchtachipleider en met den leider der expeditie SanroilowUaj Aan boord van de Graf Zeppelin bevonden zich 30 leden der bemanning o w Dr Eckener met de luchtschipkapitelns Leh man Schiller Fleming e Bruns en 16 passagiers Koning Alfonao bUift m FranMfk PARIJS Ja JXili De Troegere kOBlng van bpanje heelt thans besloten zioh dofmitiel in fcrankryk te Het huwélUk van PrÜiMs lleana Heden 7yn iii Roemepie dflj feet ykhelen begonnen die Het tiuwelyk Wordt Zonttag a ft to üiaja gesloten Sinaja i8 het zomerverblijf van de Roemeensche konlnklyke familie De heer J S Bliwsé overleden Te Amsterdam ts op 61 jarige leel yd overleden de voorzitter vap de Kon Am serd Roei en ZeilvereenigAPg e Hoop de heer J J Beurs van Amsterdam WISSELKOERSEN 23 JuU U Juli Officieel Londen 12 03 12 OSH Berlyn 58 95 S8 9 Parlja 9 73 9 3 flrussei 3462 8461 Zwitserland 48 37 48 Weenen MM 34 9 Kopenhagen 6S 6630 Stockholm 6 0 66 40 Oalo 30 630 New York 2 7 2 48 4 Niet ofiicieel Fra g M 1 a4H Madrid 22 65 22 26 Milaan 12 97 12 9 Op de Antóterdani itlie beuiia waren t Philips vnjwel onveranderd Aku waxen goed prijehoidend Voor UnileverH bestond goede viaag on de e liepen on ïer beurat veiftt heldene procenten naar ixiven I enige alfüire mtstond in Ie Nerl b rdaapdeelen die op tfnigszin verlaagd niveau werden afgedaan Van de oliewaarden gaven Koninklyke de gebruikelijke oir tten te zien waarby dt koers goed gehaiidfiaoM biee f De buiteaiInndflche soorten waren pnjshoudend Suükerwaarden tiokken slechts wemig al tenl ie H V A a waren niet noemenswaardig Vuanderd De minder courante soorten waren hier tn daar eerder iets aan d i gedrukten kant Van handel in tabakken was niet veel te bespeuren Kubl era hadden en zeer beperkte markt waai by Amstertfani rubhere op ongeveer do koersen van den vongen dag werden verhandeld Hl heepvaart aandeel en en Mi n waarden waren v erwaarlooad De ÏABW TELEORAFISCH WEERBERIOTT U JnhHoogste tand 7 6 8 te Breslau Laagste aUnd 746 6 te Sevdlsfiord Verwachtis Zwakke tot matige laterwellicht toenemende zuld oostelyke tot zuidelltke wind Aanvankeljk nog licht tothalf bwwolkt M t weimg of geen regen enzelfde temperatuur Lat r toenemende be i j wolking met kaï op regen of onween laatrte wedstiflï