Goudsche Courant, zaterdag 25 juli 1931

Zwart schyven op 13 14 1 11 22 2412b 30 32 Wit schyven op 2 33 35 3 39 46 49 Probleem No 568 Dat 18 oenToadi waanzin Mmi moet vol slagen ontoerekenbaar voor militaire tucht belustheid z n om zoo leta voor te achrgven Stel je VfK r een militait die gistermid dag om vi§i aur m dieuat u gekoma tel kens om de twee uur op loo post twee uur lang beeft geloopen of gegtaan daar tUBschen in met heeft kunnen rusten met behoorlek ge oed isf looo man loopt daar tuHschen drie en vvjf uur voor h paleia in het Noordemde D namuUagachemermg begmt te vallen en r paaseert m de verte een hooge H ne De miht ir ontdekt hem een halve ramuut te laat en h is er by We kunnen slechts hopen dat de ramts ter hier ook even schoonAuak houdt Als hy dat doet maakt h b i de soldaten een goede beurt De Hoofdwacht wa een der bronnen van veel ontevredenheid en dat as totaal oraioodig want met een beetje goeden wil waa van deze ellendigen dienst eer een aardige afwiisding in het eentonige bestaan der soldaten te maken Lr zou ook nog wei eens overwogen kun nen worden of het met mogelgk is de be waking van de berste en Iweede Kamer eens anders te maken De Eerste geschiedt nu door militaire poLtie Is dat nu wel de beate vorm Het lykt ons dat e n telkens op ongeregelde tyden weerkeerende dienst met byzoraler goed den algemeenen dienst bein vloedt De Tweede Kamer wordt door rgks veldwachters bewaakt heelemaal een on gelukkig systeem want hierdoor worden telkens dergelyke functionarissen uit hun dienst gehadid Misschien kon men eens overwegen of de bewaking van Konmkl jke paleizen en Par iementen met te combmeeren waren en onder een dienst byéen te brengen Concen tratle is immers de leuze van den modernen tijd hier valt eens iets te concentreeren Het wil niet altyd reggen dat het da r goed kooper door wordt maar op het oogenbUk is het reker met goedkoop en dua is er nog kans dat het althans niet duurdtr zou uit komen De moeilokheid zit nataurlqk hier m dat er xeer ongeregelde diensten zijn vooral liy de beide Kamers maar misschien ware met de gemeente politie van den Haag wel iets te bereiken Hoe grooter het corps 19 des te gemakkelijker kunnen groote va naties m dienst worden opgevangen Als men het eenmaal ml verbeteren en men zet er zich toe dan gelukt het wel Nu is het duur en nog niet eens prima ook We geven het denkbeeld m overweging en na hetgeen wy by de Hoofdwacht hebben ge zien ïijn wy met eenige hoop vervuld De Minister bleek althans van goeden wille te zl n waarvoor wlJ hem saluut brengen HAGENAAH MODËPRAATJÜ Moderne Lingeries i ange doorzichtige zom rkleeding maakt het dragen van de gewone Imgpnes tot een onmogelykhoid en roept een vloed van lang en sierlyk gecoupeerde dcbsous m hei leven waarover we oifs erbarm en tevens verheugen Wanneer we die dessou aan dachtfg beschouwen komen we tot de ton clusie dat hun model hun coupe huime détails vrüwel ovelfeenkomen met Je mo deme lynen van de bovenkleeding ijjAe dag ala avondjaponnen Zy volgen deze genlyk nauwkeurig met dien ver tamle dat hunne uitvoering eenvoudig er hun smt zoo glad mogelyk gehouden is Df rok combinaison is het voornaamste onderdeel der moderne dessous Men brengt h nr met langer m zydeai Milanese doch m crepe de Chine zoodat ze beschouwd en gedragen kan Korden als onderkleed onder dunne lolletjes en hiermede in vorm overeenkomt By een luditig doorziuhtig japonnet e met klokstrook is de combmaison dua ook van een klokstrook voorzien Heeft dt japon een puntig of rond decollete de combinai aon heeft dat eveneens en vodrkomt 200 het lastige uitkyken van l t ondergoed waar van men bij laag gecoupeerde japonnen nog wel eens last kon hebben Kantveraiering wordt haast by alle mo deme hngene aangetroffen Zy volgt de lynen der decollete s en legt zich glad op de huid die zy blank en glad laat doorsche meren Nieuw 18 ook een Allerlei it jours ziet men ook aan de ele gante lingeries Fmpiecements zyn met een ladder een vischgraat een gewoon h jour aangezet en by chemises maar vooral bij de nachthemden zyn de empiecements van af stekende stof zoodat de gekleurde k jour steken goed uitkomen aan het tweekleurige stuk ondergoed Ook zijn nachthemden rn chemises meest al met wat kleurig boorduurwerk versierd meest pastellige raukjes die ragfyn ge werkt en mooi en relief opgelegd zyn Noff mooier dan bij de zomerjaponnen waarb ze ook modieus zyn komen de Jours uit langs de gladde belyningen van bat ondergoed Er zyn lt die langs den bo Tenkant m dubbele ry gewerkt zyn andere dis langs de verticale naden ioopen weer andere die de vernuftige decoupes omlys ten en met allerlei op en neergaande pun ten de combinaison doorsnijden Behfllvo de crêpe de chme lingeneb mo gen we noemen lingeries m toile de soie in ponge in voile en in batist opahne Beide laatsten zyn vooral nieuw voor het oigen lijke ondergoed en voor de nachthemden en wel in pastelkleuren met afstekende kraag jea en allerlei afstekende biezen versierd die met de kleurlg gehorduurde ranken ac cardaeren en een allerliefst effect teweeg krengen H t Sauerland b a moei a goedkoop vacantieland Sauerland zuur land de naam klinkt met aaatrekkeliijk voor diegenen die raat zoeken Men stelt zich een schraal landschap en harden arbeid oor dingen waar de vacantiereiziger weimg oor voelt n Werkellikhetd heeft echter dit zuidelyke hoekje van Weatfalen met zyn grillig ge bergte een eigenaanlige schoonheid Het is samengesteld uit het Lenne het Ebbe en bet Kothaargebergte uit Homert en Haar uit het Sigarland en Wittgenstein Gemak kelyk is het met al deze namen uit eikaar te houden Roer en Sieg bder en Lahn met hun tal nijke bgrieveren en riviertjes trekken schots en scheef door de dalen De Roer die op den Kothaar m de buurt van Winterberg ontspringt is hier over een afstand van vele kilometers mets anders dan een beekje dat men byna door zyn hand er in te ste ken zou kunnen doen overloopen Door het Arnsberger Woud trekkend is de Roer reeds een idyllisch bergriviertje om daarna te worden de nvier van het industriegebied De loop van de Roer de Lahn en de Sieg 18 ongestoord De loop van een aantal hun ner byriivieren is echter door afstammm gen die aan het Sauerland een dergelyk eigenaardig karakter geven geregeld Deze afdammingen beschermen het land tegen overstroomingen en zorgen er tevens voor dat de aan den rand der bergen geiegen steden over drinkwater beschikken Het Sauerland en het m de nabyheid gelegen Bergische land tellen samen meer dan twintig dergelyke afdamnungen Talsper ren Weldra zullen er nog twee bykomen Alleen de West Duitschera en de Neder landers kennen dit gezegende land met zyn weiden en velden bergen en bosschen zyn stille meren Toch is deze streek die afzyds van het drukke verkeer ligt een ideaal vacantieland 7elfs de twee sneltrein lynen die de streek doorkrmaen van Oost naar West en van Noord naar 7aid hebben haar haar rustig karakter met ontnomen Overal dringen de boaachen tot in de stadjes Men kan ze onmogelijk allemaal beschryven de vele kleine stadjes en gemeenten die daar verscholen liggen in de mooie boschryke dalen van het bauerland Daar hebt ge Bestwig en Amaberg m het dal van de Roer het mooie Laasphe a d I ahn of Ber leburg de residentie der prinsen faayn Witt genstem Men vindt deze stadjes ook tus 3 hen Ijudenscheid en den Kahlen Asten d n hoogsten berg van de streek Overal is het hier mooi Al deze stadjes en dorpen zyn vacantie oorden Overal vindt men hier een zindelyk onderkomen en goede verpleging by vnendelyke menschen De verstrooiing die de groote stad biedt ontbreekt weits waar m het gansche Sauerland en men krygt by zyn eten geen Jazz muziek te h o ren maar daarom is alles hier ook veel goedkooper Men knjgt m het Sauerland overal een volledig pension voor 4 Mk en 4 50 M liï tal van huizen is in dezen prys ook de bediening en zelfs zooala uitdruk kelyk wordt medegedeeld het 3 hoenen poetsen inbegrepen In ta van gemeenten kan men dezen zomer 14 dagen laag ver toeven tegen een vasten prijs van 68 Mark Dit IS o a het geval te Arnsberg ft eschede Voor de rok combinaison prefereert men zyde daar deze onder de dunnen costuum pjes beter glydt en een fraai zitten beter in de hand werkt In de modellen der pantalons is een heele verandering gekomen Men draagt ze nog wel genoeg met een elastiek schuif van boven en aan de pypen maar de nouveauté modellen hebben een gladden platten band van boven om het strakzitten der japon nen om de heup te bevorderen en eindi gen in een paar korte wyd klokkende pyp jes Waarmede ze het oude bekende model weer naby komen Waar de combinaison veelal als onder kleed van een luchtige zonlerjapon gedra gen wordt moet haar kleur gelyk zyn aan de fondkleur hiervan Er zyn pas niet alleen veel witte gele en ro e combinai ons maar ook groene beige blauwe en zwarte en zelfs gryze in allerlei nuancen daar de grootge bloemde crepes georgettes en voiles dikwijls een gryzen ondergrond hebben Voor den zomer let men m de lingerie collecties vele matineetjes m zyde batist enplumetiï en ook aardige Iiseuses d zkorte capes van luchtig neteldoek met eenrULhe afgewerkt die by het lezen te bedworden omgeslagen en met het kleurig versierde nachthemd een aardig ensemble vormen GRACF ALLAN Eventjes Lachen Afrikaansche humor Jseuntjie Pappie waar is mann e ge bore Pappie In Mafeking my kind Seuntjie En Pappïe Pappie In Kaapstad my kind Seimtjie En ek Pappie Pappie In Bloemfontem Seuntjie Maar 1 dit mt snaak hof ons dne mense bymekaar gekom het me Een van die twee partye in n hofsaak vra an sy advokaat wit de advoknat daar van dink dat hy net voor die saak afkom n preipntjie nn die i egtT sal stuur Advokaat O nee dit moet jy nooit doen me dit sal die regter teen jou maak in plaats van gunstig geeind Toen die saak afgeloop het en die man dit gewen het aé die advokaat an hem Ja dia n geluk dat jy me jou plan van die presentjie uitgevoer het me want ek verstaan die ander kant het aan hom n varkie gestour daarom dat hy so teen holle was Maar ek het tog mv plan uitgevoer sê die man maar ek het die varkie uit naam v n my teenstsnder fertmtr War m In het Arnsberger Woud te SchalksmÜhle in het Volmedal en In tal van andere oonkm Honger zal men hier met lyden want Westfalen is het tand van de ham en van den Pumpenuckel De Westfaalsche ham schijnt zyn kwaliteit te danken te hebben aan het feit dat de varkens hier met eikels worden gemest De varkens worden hier de elkenbosschen m gedreven en zoeken er de amakelyke vruchten van de eiken De bevol king houdt hier van een krachtig voedsel en zet dit voedsel gewoonlyk ook aan haar gasten voor Zelfs m eenvoudige pensions wordt by het on ijt reeds ham en worst voorgezet s Zaterdags ontbreekt nergens de traditioneele schotel van het einde van de week Erwtensoep met spek en worst In de pensions waar een prys van 4 a 4 oO M wordt verlangd krijgen de gasten viei maaltijden per dag Het ontbyt bestaat u l koffie melk brood boter een ei ham of worst Het middagetMi is zooala ov eral Des namiddags drinkt men koffie en s avonds heeft men de keus tusschen een warm of een koud maal eieren of visch aardappels W aarheen moet men zit h nu in het bauer land Ingeven Dit is moeil k te zeggen Arnsberg de hoofdstad van het bauer land ligt trutach op een berg waar de Hoer in een breeden boog omheen stroomt Het mooie Altenhunden ligt daarentegen aan drspoorlyn Hagen Frankfort in een breed door hooge bergen omgeven dal Hier zie men van de bergen naar omlaag in het tadjc ginds kykt men van het stadje naar omlaag in het dal Zoo is het gansche Sauer land of men Winterberg de hoogstgeleden stad aan den voet van den Kahlen Asten Altena met zyn fraaien zich boven het dal van de lenne verheffenden burcht of een ander oord uitkiest tot vacantie ver bly f plaats Het Siegerland de streek van de Sieg is ryk aan yzersmelteryen maar is toch geen industrieel gewest in de gewone beteekenis van het woord Sinds meer dart tweeduizend jaar wordt hier reeda yzer ge wonnen Landbouw en industrie hebben zich hier samen ontwikkeld Hier heeft niet zoo ala elders de industrieden landbouw ten gronde gericht Daarom ontdekt de vreem deling tot zyn verbazing ook in het Sieger land prachtige weiden Als men door de bosschen v n deze streek wandelt ontdekt men spoedig een eigenaardigheid vaak zyn de jonge eiken beroofd van hun schors zoo dat men over groote afstanden hun naakte stammen kan zien Het zyn de zoogenaam de Hauberge wier hoomep voor het win nen van run ontdaan worden van hun schors De nm is bestemd voor de hier van oudsher bloeiende leerlooier jen Onverbasterd zooals hun land zyn ook de bewoners van het Sauerland Alle bewoners van dezen zuidhoek van Westfalen zyn ech ter geen Sauerjhnder De bewoners van het Siegerland en van het nabygelegen Wittgenstein zyn Frankische stammen terw l de Sauerlander zelf tot de groote gemeente der Ned vaksen behooren De kom van het Rothaaïgebergte die zich on geveer uitstrekt van Hilchenbach tot Win terberg is de grens tusschen deze oude stammen De Westfalen zyn van een spreek woordelyke styfhoofdlgheid De Sauerlhn der onderscheiden zich voorts door spot en luim Een goed menschenras BIJ KRSTOPPÏNG spysvertermgssto nngen maagbranden congesties algemeen gevoel van onwel zyn neme men s ochtends op de nuchtere maag een glas natuurlyk Fran Joeef bitterwater DAMRUBRIEK Onder redacti waa de Damctob Gouda SeeretarU de U Retftaan U lokaal d r elufc Harkt 46 Probleem No o57 Lm BH m Zwart sch iven op 4 8 9 13 14 ir 18 19 23 2 € 29 34 35 Wit schyven op 15 20 27 28 31 32 37 38 43 4i 49 oO Oplossing van Probleem No 555 Wit speelt 3 26 47 41 36 81 42 38 2 37 85 30 44 40 50 7 OpioHsing van Probleem No 6 € Wit speelt 17 11 88 33 83 18 84 29 pe strhd tej en de valsche munterüj in Indië Een Hiderhood met huofdinspeiteur Broekhoff naar aanleiding vaa diens a s bezoek aan IndlS Woensdag vertrok hoofd ingenieur K H Broekhoff leidei vaa fte Nederlandeohe Centiale n ake faleificatien met de Mar iiix van ïjl AJdegonde naar Ned Indie rm daar den afrijd aan te bmden tegen vaJ H he munterij en falsifuatien in hst alveine i Naar aaiileif ing van dit as v ilrek had e n redacteur van liet l ersbureau az Dia pen onderhoud met den heer Broekhoïf U weet zoo begon de Ukt BroeJthoff dat m 1922 t tiwii ve de eorvenlie Ier beteuaeiing der valsche nmnterij door een groot aintil Innfien werd get epkPnd Bij de vele b pihugen tot verbet rmg van de up xi nneeniafltrcgtlpn werd m oveivf nsfekomt n dit in ieder land p centraal bureau zou wor U n gevefctigd Dal v ib voor Nederland nieta nieuw = wij hadden op initiitief van d Nedeilandflche Bank reeda m November 1929 len dereclijk burPHu mgeeteia Bij dez Ifde oonventn werden mtuurlijk ook de maatregelen onder het oog gezien voor Over sche L V flten met t n eweo circulatie bink en daarlnj werd ewezen op de wen chel jktieid daar rnntiflie bureaux te ticli ten In ons Indie weid m ehrunii I ffii lcrgMi k bureau opgericht te Batavia ouder leiding von comniiEeftri UoerpT evenals luer te lande henmt di alcem ene leiding bi den prorTireur gentiaal Uit bureau is op ongevpf r des elfde wijze geni ganiseerd bTb tiiei en taat in z fr nauw oonlaot met de I vva che Bank aU ciroiilatiebank Komt df aanmaak van valech geld in In lie vwl voor oor zo ver ini bekend is er onlangs v r en valsche Indiwhe zilverbon van 2 50 anngptroFfen do i volgene tte aanwij mi fn u df7i hutten Indie gemaakt in Clima Kpan of Straits Een Rüksdaalderafabriekje Dit i trouwen h o dikwijle het geval tn hina v is zelï vroeger pon fabriekje van N tfriandöche Willem III rijksdaalders de munten werden Haar nét als Ri Utrecht geslagen wat nituurlijk m Nederland nooit voirkomt iiet miterjaal en de inalrumen ten er voor zouden uiet te krijgoi zijn dat 70U al tf gauw in het oog Ioopen Hier blijft het ultijd hij gieten Hij den ohaotischen toptilflnd in China hhjft opsporing van een lerpph ke mdiiölne natuurlijk buitenge WO in iufUg hoewel ook China evenals Sovjet Kusland de oonventie teekenden Een nadeel Hl Indie b v ie ook dat de bevol kine in het algemt eu valsolie munten met K spoedig zal herkennen ata dat in Neder land het g val is of phoon de Ghmfceche kasflier een buitwigewoon scherpe intuïtie op dil igebied moeten hebben Daar komt nog tnj dat Krono aogauw hij een iiteuwe iijkiidaalder in handen krijgt hij deae ate V rsieiiug be houwt en ei 7 v tcn bro he vaji maakt Als hy m geldnood zit flli pt hl dp speld er W er af zoodat er een groot aantal beschadigde munten lo omloop IS Naar de in cmng van wizien zi man w ie Inrtiethe politie beter georganieeerd dan de NederlMidr he In gtcn enkel laiid ia de politic zo veibiukkeld ak hier wij kennen gem ntti olit f niks veldwacht Kon Mare liausRpp rijksreehertiie en militaire politie In liidie niets dan etaatapoütie aooale bijv in Dudeihiand en Iraaknjk Het feit van tn epniiüof ii e leiding reeortferend onder BB maakt doiivot i van reöherchemaatie félen oneindg v p1 gemakkelijker daar lanl t htf r dt geweldige uit K tiekthpul van het rijk weer tegenov r en niet Ie vei gelen dej wip eling in de posten Dat gaat fc peciaiië i iuig zooalpt we dat hier kennen tegen t ontralwtf ren zal dan ook n Indie moeilijk tijH de gegevens kunnen centraal wor ien bf l andeW maar I ij de opsporing is dat dunHl mij vrijwel onmogelijk n licht gekleed naamt U plaats E n varkoudhakl II dan vaak h t 9 ol9 N n den ulitar hjd AiplrmTablattan QpdtwereM UI of ranft band m kycriintii mji i ractifi l ie maatregelen zijn natuurlijk pas Ie nemen na liespiekimr met meneohen die d lnd iB he t eBtanden goed kennen opdat gebied henr ik etn leek RUIL BUREAU voor bons en plsatjcs Hebben genoteerd voor Mej van h te Gouda 86 Lever s bons Hebben verzonden aan Mej J te Gouda 98 Verkade s bons J A D te Gouda 86 Verkade s bons Mej F te Hilversum 102 linnenkasthons I E te Gouda 86 Hagzegel 4 De fa Verkade te Zaandam bericht ons het navolgende Hebben nog in vooj raad Album 192 i Myn aquarium leeg è ƒ 1 50 met platen ƒ 3 Album 1926 Bloemen bi onzen tuin uitverkocht Album 1927 Texel mtverkocht Album 1928 Kamerplanten leeg f 01 met platen ƒ 3 Album 1929 Paddenstoelen leeg ƒ 0 75 Album 1930 Zeewater aquarium en terrarium leeg ƒ 0 75 B na alle plaatjes van bovengenoemde albums lyn nog bü haar verkrdgbaar Als ruilmateriaal voor het verlangde kun nen dienen de geldige bons HET RUILfiUREAU lliklItÉDWiDiiieilil BESTEL ZE DAN BIJ I BQEKH J DE VEN WIJKSTRAAT 4 STADSNIEUWS UOUDA 2fi Juli 1931 I Loop der bevolUng tieveptigden J I J Verroen bak ker kn van Schoonho ea Lopikerweg 20 1 naai Korte Tiendeweg 8 W A Boot koper lager van N rg 11 naar Bogen 20 J Zvnaan fahrarh van Schiedam Poortugualethesrtr 18b naar lollenstiaat 126 N Janiien zh vm Amsterdam Hoofdweg 321 naar de l Reijlann 5 A M v n de Ven dieuB bode van Helmond Pi Hendriklaan 17c naar Gouwe 29 A Konrn tra h 1 d hui iloudmg van Alkmaar tationistraat 48 I naar Oo itha en 10 J K Cabout vlulial I var Bbravenhage van Brederodeatraat 129 naar l arketraat 21 M Konnefahrt Danker van Koklenb ittel Dl naar CralHthstraat 51 L Dankei dienetihode van Krldenhut tel I naar L ra het hst raat 51 1 van Wijnen theol cand van leiden Konibaan 25 naar Wacht el straat 47 A A Zwanen I urg ariwcler vanA nni 1 fiulowna Naroria en lraat 22 naar Kei eistraat 75 Joh Bennder onderw van Haastrecht C No 68 uur Bura Martenssmgel ig Ih Konlmeee boon kw van Boskoop 1 ilderbuurt IC naar 1 Bothfltiaat 106 KI Kalkman van loor lrPihb M 28 naar Kaltensineel 29 U I de Mnl tmimernnn van Moordrecht Wijk V naar woonschip Gouwe J Pje ter Jan Vetli vethereidtr van Schiedam den Bonimelaohesiraüt 123 A A M van Oelo en van Wijcken B W naar A de Vw diniarkt 8 W Hoogendijk a cfiin ant von J ravenhagp l n Imk Strait 9 naar an Uer ionlaan 6 O V enstra grondwer ker van Ha a trecht C 77 naar Bleekeri siiiwl 48 r Guddenfi Iw van Waddlinx veen Blofmend wefi 39 mar Spienng traal 73 J Kroon van Moercapelle naar WaohVlfltraat 1 V 1 Wolf venter van WoeriiPn Achteratraat Sï naar Bogen 20 M Hak tahr arb van Duitsrhtand lïeck itiif hau ieri naar outmanötraat 6 J Ba renfanger dipnslbode vai Dmtschland Wieabaden naar 0 th iven 56 K Krahn riiensthode van Duitachlind Irbich naar Oosthaven 56 S Uomagala dienstbode van Dujtfldiland Cas trop flaiwel naar West I aven 38 J O Ipiaer kapelaan van dei H ia r Neuhujjsikade 97 naai üouwe 39 V van Dok kant empl van J mtlhoven Ue lier 16 naar Goejanverw dijk 13 D de nes winkelier vafl HolVrdam Hoogland Htraal lö a naar J Phihp weg 9 W Keppel fahrarb van Hchiedam Hommpl diJk chestrxat 13 naar ToUenstraat 140 C Scheffers van Sohiedam Vooti p estraat 31b naar loUenstraat 13C h Hamaker verpleegster van Furnierend Emmakade 4 naar Ce blonsweg 77 H Steunebrink ver tegenw vm Leruwflrden W Loreetraat 72 naar VnndeUtraat 41 M Huizen klooa ter us er van Keikrode RcldncKlein H m naar Gi f loriaweg 77 K van Netten tahr arb van Schiedam Numanf dorpsofieBtrBat 14h naar lollenatrant 136 VI Putters v rt per ei van Srliiedam Ko iiburg cHe traai 1 Ikv naar loüenfltraat 132 B Kers faliraib van thiedam uldlannschewtraat 16 naar loUenstraat 142 Vertrokkenen Avd Brugge van Burg Martenssmgel 34 naar Schiedam Amperestraat Ha Joh de Jong van iBurg Martenssmgel 34 naar a Gravenhage Rho dodendronstraat 135 M Garms van Markt 34 naar Rotterdam Westersingel 87 inw A Jonkers van v Beveminghlaan 37 naar Oudewater Molenwal A 93 N M Howeler geb Smit van Fluweelensingel 60 naar Pekalongon N O I A Radder van Du toitstraat 3 naar Alkmaar St Anthonius straat 9 P Moraal van Raam 19 naar Rot terdam L Rottekade woonschip H 2786 F J L Berkhout van Hoogstraat 1 naar Schiedam Boterstraat 64 A A Koogje van Turfmarkt Ifi naar Stolwijk Tentweg Jac van Voorthuizen van Oosthaven 46 naar Alphen a d Ryn Zwammerdam Vm kebuurt W Th Derksen van Lysterbes straat 17 naar Utrecht Hagelstraat 11 M Th van Stralen van Zoutmanstraat 56 naar Zevenaar D l i T van Dam van Re gentesseplantsoen 31 naar Stolw Jblf u l seheweg H T J Overkamp van Zoutman straat 56 naar Zaltbommel Nieuwstraat 9 J M van Groningen van Vierde Kade 19 naar Alphen a d Ryn Martha Stich ting C den Adel van Westhaven 11 naar Rotterdam Coolsingel gem ziekenhms E M den Gelder van v B IJzendoompark 1 naar W jk by Duurstede by ouders H C M Laurier van Coomhertstraat 18 naar Heerlen klooster kl zustara van St Jo seph M G Veerman van Turfmarkt 56 naar s Gravenhage Anna v Buerenstraat 50 W J H van Dykhutzen van Kruger laan 12 naar Waddinxveen Zuidel Dwars weg 21 E J Kortenoever van Pluweelen singel 36 naar s Graveland no 296 kwee kery J e Twegtum G J Boonstra tim merman van Vierde Kade 73 naar Loos duinen Trompstraat 83 R Veenatra van Bogen 20 mtar Culemborg Molenwal 29 P Beumker van Gr Floriaweg 77 naar Duiven St Josephstiehting 1 Arenti van Kattensingel 34 naar Medan N O I mT DEN OMTREK WADDINXVEEN GeMccntcraad UrenUn c debatten onder voorzifiterechap van burgemeester P A 1 roost kwam de Kaad dOTCT gemeente gisterenmiddag te 2 ure bijeen De agenda vènneldde ala eerste punt de goedkeuring van die g loobbneven der h rheno nde en benoemde leden van den gemeenteraad Alle geloofsbrieven ook die van dan heer N Krabbewtem opvolger van in beer Joh Vluer Jm oi4 i goadgAkeoKl jum jl fd goedgekeurd ne gemeenterekecing werd vervolgene aangeboden Uete rekening sluit wat de gewone dienst betreft met een batig saldo van f 55200 lie rekeninÉren der bedrijven loitén me de volgende saldi electiticlllelt 12914 IB 4430 88 water 27 06 Uver enkooT tig he advies van B en W e3luit de Raad een aanvuUingwubsidie loor de Vakteekenschool der Patronaata eommisie 8t Alo iUB over 1930 toe te isan van f 30 99 üp het verzoek van den heer P W Kloet on restUutie van het voor brugleggmg ge atorfe btdrag wordt owffeenkomsUg de adliezen van B eq W en de Fmancifde com miasle afwij end beschikt Aan de hr HBS te Alphen a d Rijn ffordt een subsidie toegekend van f 71 91 jjepioten wordt tot vaiftatelling van de ver goeding aan besturen van bijzondere lagere acholen en de bijzondlere M tf L O school atd L L O over het Jaar lfl28 volgens art 101 L o wet 1920 rot wyziging van de legger van wegen en voetpaden wordt evenppufl beslofen Verlaging der stroomprijs Vervolgens was aan de orde hel voorstel m ske de invoel ing van een huurkoopaysteem voor electnvhe materialen en ver laging van ti oomprija In e n korte toelichting wijst de Voorzit ter op de fpwi ig e houding van de tpstal ItteuM B en W zegt spr tij i togen ver laging van den stroomprije wanneer het huurkoopsyateem niet wordt aanvaard In lit geval fltelt spr voor de verlaging pen WL vergadering uit te stellen teneinde eerst de hnanci ele commissie te hooren i e i mancieele tommiasie stelt voor beide n te voeren ook wanneer de instaltateurH nirt medewerken Vtfidpi stelt ZIJ de Bednjven commissie V 01 pen bej al ng te maken die bet moge maakt om aan iemand dl © in pene kan betalen pp nigp reductie te geven Oe heer v d Berg is tegen dit huurkoopjyateem Men moet anderen niet het brood uit den mond halen Bovendien ziet p gefn gror te Utename van hftt troomver brulk Üe heer Kleiweg aJult ch zij de woorden vai den heer v d Berg aan J e heer Via aeht het verkeerd van de nneantp waar electneHeit pen luxe artikel fi een huurkoopsvsteem toe te passen Spr zjet evenmin t en voordeel In de stroom afaapif Ook de heeren Zoethoutmaar en Both mot i 9ffren hun stemmen tegen het voorstel ijB heer Van lol daaientegen ïiegt dat de Imrgery de dupe wojdt wanneer het voortlel Hie L woidt aanigenomon Bovendien zegt apr floliaadt liet met do belangen van de iMtallateurs tie h er V n Lange verdedigt eveneenfl ti t vooratel cTat spr een belang aoht voor it geme nte en de geheelp burgory Ook voor de installateurs ziet r geen b wa r n daa toch met deze overeenge komMi dat van gemeentewege er de aandacht van het publiek op zal worden geVeetigd fc dal de artikelen waarvoor propaganda ral orden gevoei d te verkrijgen zijn blj de in V lif gemerate aanwezige mstallateura Dat indien Pin aanvrager om huurkoop bij den belrokken installateur om de ten of anctere leden ntet niocht slagen dan pas vanwege 1p bedrijven zal worden overwogen aan den tiezoeker het gevraagde al of niet in huur k op af te staan Nadat nog eenigie leden hun vóór en tegen lipbben laten hooren wordt bat voorstel met T tpgen 6 temmen aangenomen Voorstel inxake de sluiting der wfaikeb op Zon en Feestdagen Dit voorstel houdt in het venzoek van versUiillende Kerkeraden en bcetairen van klt vereenigingen om algeheele sluiting van wmketo en oafé op A ndag In pen uitvoerig prae advies van den bur geineestei dat ten volle onderschreven wonlt rtoor de beide wethijuders wordt uite€figee Jat practisch alle winkels m Waadinxveen t k zonder dit yooref l op Zcwdag gesloten zullen zijn Bovendhen worden hierin de motieven ge noemd votgens vielke geen hoogere goedkeu ring aan epn aJe door adreiuanten bedoeMe verordening zal worden gegeven Waar de wethouders eciiter zijn voor aan neming adviseert de Voor7itter dit voorstel te aanvaardipn Een voorntel om direct tot stemnïlng over te gaan vindt bijna algemepne inatemmlng De eenige uitzondering hierop is de heer V Tol die ondanks venBohillende t enwerpingen pen lange op papier gasteUle redevoorleest em rerfo die aanleiding gaf totlange debatten Ue heer v loj wil allereerst von de hand mjzöi dat dit voorstel verkiezingspropaganfla zou zyn Verder laakt spT da beüte wethouders die klakkeloos bet prae adviee van den Voorzitter volgden Want de Kaadkre t ler geen prae advies van Ü en W maar van den Voorziiter 8pr vindt het in tnjd met de goede gewoonte het praa adviee betreffende de tokelaluitmg m een plaatselijk blad te pubiioeeren Ook ter bevordtermg van een raa ge sfeer m dm Raad sehyneo pr zulke publicaties met geschikt vooral met zulke tendentieuze Spr is van Tdeel dat de raadSvergadea ing In varband met het godstfienatig karakter der bevolking de goediteurmg van den Kroon aj erlangen De verhouding in den Baad lijkt spr geen Criterium daar Skte aftanketijk m van politieke overwegingen len slotte wijat spr nog op waoowtelijk heden by de winkels op bondag welke i ir by informatie bioben De namen van deze personen mag pr daar 8iJ Hun namen met epuhrieeerti willen zien slechte in geh me zittmg noemen De heer Ardenne die ieh eerat bij het K r objectieve prae advies had willen aan luiteh wU na den h er Van lol nu ook wel eens de prindpfeele zijde behandrfen 8pr 2egt hot principieel met ene te jn em het mau omib met HidagaBluiUi te probeeren Het stmt spr tegen de bont Hei aaoachaffen van automat i acdit px met onmogelijk en dit geeJt weer aanLel dong tot etn verordening op de automaten Uit Ant Uev en Chr Hist bladeD m apr gebleken dat men daarin niet te voor b t invoeren van een wmkeialuiting op Z onOag voor kleinere plaateen Zolen verwildering zou volgens den neerVan lol worden aangemerkt als een bijzonder geval waarby algeheele sluiting op Zon dag kan worden ungevoerd Hel is gemakkelyk yeigt spr te zeggen dal hier zedenverwUdeiing is de heer Van lol moet dateetst bt wijzen x De heer Van Tol wil de meening van 49 piocent van de bevoikmg ter zijde schuiven Wanneer het lijntje echter to straJc wordt aangöhaalü zullen er andere dingen gebeu ren iJo Voorzitter acht de diacussias voldoan de toegelicht Spr zegt dat hij m de pers publieeett wut hy wil Hy laat zien daarbij met tarronaeeren Het voorstel tot algeJieeJe wmkelfiluitmg hierna m stemming gebracht wordt aangenomen meti 7 tegen 6 stenmien Voorstel mzake het verzoek tot sluiting der cafe s eni gedurende den Zondag De minderheid van het college van B en W de Voor itter ie het m begmeel ptr oanlijk met de meerderheid ten en wxt m g in geval het cafébez k op Zondag en zelfs met op andere d eii in bescherming nemen llij wil er ecJiter rekening mee fwu den dat een zner groote mmderjiew da r anders over denkt Daarom zou hy m over weging willen geven de cafés des Zondags td slmlen geduiende de kerkdiensten en des avondfl en ze byv ook met het oog op da vittnidelingen pen houden alleen des mid dogu van 1 ot 5 uur Van de palronaat commissie Bt Aloy stus wa 9 ten verzoek uigekomen om een Uitzontknmg te maken voor het vereanl gmgsgebouw en diit open la stellen alleenvoor ledtn terwijl van de caléhouders eenver otk werd imtvangen niet tot eluitingiver te gaan m Op verzoek van den Voorzitter wordt ver gegaan tut de behandeling van het voorstel tot algeheeda sliuting De htpr van den Beig wil gaan stemmen i 6 heer Ardeune a t het wel zonderling te vmdCTi dat de meerderheid mets ter ver dedigmg htpft aan te voeren De heer Van Lange wil seU zeggen met AOü profit 6oraal ais de heer Van lol maar op z n gewoon WaddJnxveensch Het spijt spr dat door de verzoekers gewezen wordt op wanordelykheden en eerbaarheid Dit ia een onwaarheid er üeerscht m Waddinxveen ttm landehjka rust 8pr is er vanovertuigd dat Waddmvten wanneer djt voorstel wordt aangenomen achteruit zal gaan en alles wat beoeik ia zal verdwijnen Wan neer men het vierde gebod wil naleven dan mri t 11 ei p nd g niet naar d post gfljn of een klokkeluader laten werken en heideiwoli kal aal naken Spr vraagt irJ i at of he gppii angst u by de heeren die het voortitel voorzitten Het ia hier niet de zweqi van Troelstr maar van ds de LoOae De heer i ahani zegt hetzelfde te hebben voorgestel 1 aJs het verzoek zuiver prmcipipel wa geweest 8pr weet zeker dat het voorstel m de Anti Kev ai Oftr Hwt kieevereenigingen met met aJgemeene stemmen IS aangenomen Mag een kleine meexderheul zijn nipfuing opdwingen aan een minderheid De heeren zitten op te bieden tegen elkaar wie het zuiverste ia in de leer Spr noemt het de zweep van Kersten De heer Van Tol tegt spr vindt het klmgelen van een jsco belletje heel erg maar zelf toeteren wanneer hy met zijnauto naar de kerk rijdt t r net m sluiting een gevaar Voor de gemeente De hcpr Zoethoutmaar Door dwingen kweekt ijien huichelarij De hetr van den Berg ziet m de sluiting pen balangrijktó factor voor de gemeente en de opvoeding van de jeugd Het ie de roeping van de overheid dat aij volgen de wet Gods regetrt Spr eindigt met een gedicht dat hoewel miaachien niet zoo bedoeld de laelilust opwekte by verschillende leden Da heer Van lol zegt dat waar de Zon dagsrust m et re as daar bloeit het land Spr kan zioh vereenigen met de uitzondenng van Jiet Bondagebouw Spr wil dan ook de Kaad de bevoegdheid geven om in tyzondere gevallen en onder bepaalde voor waarden gedurende bepaalde uren van den Zondag ontheffing van het eluitingavertiod te verleenen Spr g eft in overweging te bealuiten tot algeheele eluUlng van de cnfé s op Zondag De heer van de Hee zegt gehoord te hebben van een geloofwaardige schare dat de toestanden veranderd moeten worden Spr acht het 3lmten van de café a daartoe gun Btig Spr keurt het af dat namen van menschen die Gods gebod dieren ook a etaan Ze er buiten Blet da er bij gehaald worden De heer Iraliani U noemde Albajda ook hy d begrooting De heer v d Hee zegt te wil en stemmen zooals het voorstel luidt De heer Both bestnjdt het dat het hier een janboel swm zyn Spr vindt het laf dat menschen die mo nets beweren hun namen niet noemen r ie voor het vooretel het vpreeni ingagebouw unti te sluiten alleen met de restricrtie niet tappen De heer Kleiweg aeht dit voorstel met in het belang voor de verbetering van de jeugd De heer Ardenne zegt o a dat het voor stel de jeugd onder het taezicJit van hun owKn s zal weghalen daar zij naar andere plaatsen ffrekt en ziet er een gevaar m voor het vreemdiBlmgenverkeer l r is het met het betoog van den Voorzitter eetia maar deelt diens principe niet Ook van de gelegenheid in tnwede inetan tie spreken werd een druk gebruik gemaakt dat aaideiding gaf tot heftige discuisie i en mterrupties De heer Weth Herfst is onaangwnaun getroffen dotw de woorden van den heer Van Tol alfl zouden de wethouders alch maar laten staren Spr stelt vertrouwen In den Vooenltter Het ia apr opgevallen dat de heer Van Tol da Kaad wM ovartulgeo dat de aieavareenlging ttéb workelijjt m waar heid niet het lt gedaan om reclame voor de verkiezing te maken De Voorzitter weerlegt de bewering als zou het m Waddmzveen een janboel njn Waddmxveen is een landelijke rustige genieante ook op Zondag wat apr ais hoold van de politie ou kunnen verklaxa i Spr wit due verkeerde indruk wegnem i in het l elang van de gemeente Spr zegt goed rechtsoh te zyn de Zondtgsriist en heili ging voor te staan Maar men moet aezeUde vryheid die men voor wch zelf wenscht ook aan anderen geven A Ilea la gecoupeerd om gezieh de mentaliteit der bevolku gten aanstoot te geven Kpr bejammerd hot slul ten van het vereenlgln gobouw Mudat r het jeugdwerk zeer waardeert Zooala spr twaalf jaar geleden by zyn installatie zeide aoo zal hy ook nu doen gaan door goed en kwaad gerucht en handelen zouder aan itien des persoon Vervolgens wordt het vooratel om alles te aJuiton in stemming gebracht en verworpen met 5 tegen B stemmen Het verzoek van B en W tot aigehpede fllu tmg bedialve hof vereenigingagebouw alleen voor leden met verlof tol tappen hierna 1 atemmmg gebracht wordt even eens verworpen met het gevolg dat de toestand dos ongewyaigd blijft Nog wordt aungenonien het bekrachtigen van de ovore aik Mnat met de N V Fabrieken Waddinxviten mzake atraataanleg terwyl lenabtte een l pgrootingawyiiging wordt aangenomen Ala de Vof riBtter de nbare vergadering luit ie het omatreekfl acflit uur Raadsels voor de Jeugd Oplossing van d raadsels van vorige week 1 Een pauw 2 Kanarie houtsnip ooievaar kalkoen 1 i thalkwyk 4 Hengelo Ermelo Um Ii Alfen Elden Lent Heino Epe Oosterhout b Koevoerden De prys viel by lotmg ten deel aanOORRIE DE JONG Du Toitstraat 5 Gouda 1 Tien langp slanke knapen Doen dapper steeds hun plichtEn hebben in je leven Al veel voor Je verricht Je draagt ze aan de handen En mist er graag met et n Ook geef j er geen aan iemand len oogenblik terteen l Wie kalf iny nu vlug zeggen Hoe t tiental toch wel heet Zou er wel umand wezen Dip dat nu nog met weef 2 Welk omgekeerd viervoetig dier is altijddwaas J Myn eerste is een metayesnaamMyn tweede is een welkwoordMijn geheel is een groote plaats in hetbuitenland 4 Myn geheel wordt met 8 letters geschreven en noemt een plaats m Overysael G l 4 S 3 5 18 een groote stad m O09 tenrük Fen 5 1 1 2 is een verblijfplaats van vogels Een 1 4 i 8 is een hoofddeksel dat met door iedereen gedragen wordt r 7 5 IS een drank 5 Wat maak je hieruit Toon ring tent ael loen r 6 Ik ben een mooie bloem die met 4 letters geschreven wordt Neem éèn letter weg en je krijgt ten viervoetig dier Oplossingen inzenden aan de redactie van 1p Goudsche Courant Markt 31 ADVERTENTIEN VERHUI8D1 V d Dnaay STUCADOOR Ph E VAM aOUWK 1S9 NAAR Bleekerssmgel41 EEN SIGAAR van prima amansleiling MOZART ICcsnt Havana Melange Oah Zandblad 1 BINNENDUK KLEIWEG 87 Goedkoop Goedpasaend ziin de f Kantoor en Winkeljassen De Kleine Wim Kort Tiendaweg 22 GOUDA Wopcil VBRPLAATST binnan anK daean de Kleermakerij van L VLAG van KUIPBNSTRAAT 41 49 nmmw 26 WfiSTHAVEN 61 alhier llfe W F ftl VACANTIE De gouoscuh schoenmakers patroons EN WINI ELIERS VEREENIGINÓ houdt dit jaar haar Vacantie op HAANDAU 3 D1N8UA0 4 en WUKNSDAe 5 AU6 Het publiek wordt verzooht bief wc rekeDint mee tehouden f I HET BESTUUR 40 VOdllI mslh HAITh BHUWE TEAM Beioakt Café Rfataiirant BEtBOJNLllNT Gev De nootBlr 72 82 96 SCHf VKNINGEN Tel P61770 MUlge4 nnmuiyke Sijeeltuin Ptlma Coniuinptit Biilyke Pryzen Stalling voor Rijwielen h toren Aatomobielpii Paarden Speciale prezen ip aanvraig Groote G ragt s nS allui Bewaarphiat voor tiiv draagbare uHgaanaartlkelen o a Koffers Ho denMantels Jassen Oth genheid tot het gebruiken van zelf medegebrachte coni imptie Ëemge pryzen Amstel Bieren O 20 Limonade O 20 Koffie met Slagroom O 20 Thee O 20 Diner 1 50 Dagsthotels 1 Biefstuk met aardappelen 0 80 Broodies nut r stheetnt ham O met kaas O 26 Verder div Gebakjes Aanbev i v B0 RN TIVOLI UTRECHT van MAANDAG 27 JULI t m WOENSDAG 5 AUGUSTUS 8 uur BOUWMEESTERS REVUE CHAMPAGNE BUZIAU EW WIEUWEWHUIZEN Prijzen der plaatsen Gereserveerd f2 50 plus 10 cent voor plaatsbespreken s Avonds f 195 en f 1 30 alle rechten Inb grepen Plaatsen van 1 2 W kunnen per Telefoon en Briefkaart een dag te voor worden opgegeven AUTOMOBIELEN il iH i i Diverse ingeruilde auto s aangeboden waaronder Studebaker 6 cylinder f 350 Buick 6 cylinder f 150 Ford coupe s f 100 f 250 en f 450 Ford bestelchassis gehei 1 gereviseerd voor melkhandel of bakker f 250 diverse vrachtauto s in prijzen van f 100 tot f 650 bij Qoud£i Kleiweg 20 ZOMER OPRUIMING MEUBELEN SCHILDERIJEN KARPETTEN SPIEGELS TAFEL DIVAN EN KAPSTOKKLEEDEN ZCER LAGE PRIJZEN I Chr VAH dam KORTE TIENDEWEQ13 lO nis pap pak lO e nta p p pak STEENLANDs BESCHUIT 1 PAK TIEN STUKS KLEIWEG BESCHUIT HUIS BüZVIiaD DAaULMM WUtSCH Probeer het maar 4 10 eania pap pak 10 eanta pap pak Grootste sorteoring HORLOGES VINDT D BIJ L HEPPENER Lange Tiwideweg 20 Gouda Verkrijgbaar in GOUD ZILVER DOUBLE en NIKKEL HUISVROUWEN Laat Uw AARDAPPELEN n WORTELEN SCHRAPPEN nwt de meest moderne whi apmaehine kil H KUIK KEIZERSTRAAT 19 Thoigbeidrgint sender pr sverheoKBiK 10 Abonneert U op dit Blad