Goudsche Courant, zaterdag 25 juli 1931

Limonaile BsseicB 25 cent per flacon Ini N Hl m HARKT 8 TEL 24 3 met tuin en grond in de Broekveldsche polder onder de gemeente Zh ammerdam geteekend D 3 Verhuurd bu de week voor ƒ 4 I Flihk Woonhuis aan de P C Bothrtraal 79 te GoudaVri van huur te aanvaarden Breeder by biljetten POSITIE SPAAR INSTELLING werkend onder toeiioht Verz Kamer vraagt INSPECTEUR TRICE mt gooaen tinJ Na korten tyd van voorbereiding salari f IHOO onk f 00 p bonn on prov Brieven onder No d350 Bureau Ooadache Courant Markt 31 f H HEERENMUIS DE LAATSTE van de VIER AANGEBODEN een m u mlioutv HEEKBNHUIS MET GARAGE en achteitum op den moouitert stand van Gouda Surgemoester Martens stiaat vooi d n tunnel vanal Fluweelensmgel Te zien en te beviagen op het iferk 30 Bouwers GEBK v DAM en VDRSTijec ill Uverzicht van den wulea be Uatiugdruk op hel mkomcn voor belastingbetalcra zonder kinderen Belastb Aanslag Aanslag Verlaging Inkomen 1930 1981 1931 193 Bedrag pet ƒ 800 ƒ 873 ƒ i 6 ƒ 117 31 900 11 2i 7i6 3 53 31 1000 18 74 12 82 e 92 31 1250 40 32 28 18 12 14 30 lüOO t 2 61 43 t 3 19 08 30 1 750 8511 59 94 25 17 30 2 000 11199 86 30 2i 6 23 2 250 137 54 103 23 34 31 25 2 500 157 0 i 18012 30 94 2 2 750 193 47 148 04 46 43 23 8000 22302 17298 5009 23 3 500 28138 219 75 6163 22 4000 34036 264a6 75 80 22 4 500 403 26 320 92 82 34 20 o 000 4S7 81 877 28 90 o3 19 3 500 33 96 433 64 100 31 19 6 000 60171 490 11171 19 6 500 67145 546 36 12509 19 7 000 74317 602 72 140 45 19 7 600 2019 67126 148 93 18 8 000 899 76 739 81 159 95 18 8 500 98k43 808 5 173 08 18 9000 1O6607 87752 187 6o 18 9 500 1 151 03 9 4o 43 i 05 60 H 10 000 1 238 10 1 018 97 224 13 1 11000 141834 117642 24292 17 12 000 1 598 55 1 336 92 201 66 16 18 000 1778 82 1 498 31 280 ol 16 14 000 1 969 0 1 659 75 299 31 la 15 000 2 139 30 182120 318 10 16 16 000 2 329 30 1992 82 336 48 14 17 000 2 519 30 2104 46 854 85 14 18000 270930 Ï33607 37323 14 19 000 2 899 30 2 507 70 39160 14 20 000 3 089 30 2 679 3i 409 98 13 Dit overzicht dat geen aanspraak wü ma ken op volledigheid bevat desmettemm vele voorbeelden en iemand die zich aan de hand van staat 1 de moeite geeft z n kinderat trek t berekenen kan al b j voorbaat vast tellen hoe z n aanslagbiljet 1931 1982 er zaT uitzien U aandacbtigen lezer een inzicht te geven in deze zeer belangrijke aangelegenheid was de bedoeling dezes U O BUTTi N Accountant en Belastingadviseur Gouda 22 Juli 1981 1 1 ji i BÜITENLANDSrH N IEUWS VERKLNIbOK STATtN ben ontzettende ramp in een TeliuM voor Ouden van Dagen 60 nenadien verbrand Hedennafhl h hph vr jelijke nijiip te l lttshuii aan 50 personen het leveii gekost In et n teliiiis vooi ouden an dagen brajt brand uU Hot vuur gwep m het gpl ouw dat 4 veidieptrgeii tiwy was snel om zich heen i n sanial inwuijenden vluchtten in paniek iu OU uoJnj het gebouw gelogen kajjel waarbij j naar zg daobten veitig waren Dooidat n bel tehuis ajie vo rzorgi irtaatiflgelen vo i biancl waren getroffen en verschillende ledrfingeiiiwldelen aanwezig waren konden de bewoners zij liet ook met veel moeite gered v n ten tJok de kapel was lu brand gevlogen uiasr liier olitbiakeu brandblMcJmi dïlelen iwxiat alle 50 mm schen die hier een ttjeiluWit litwideii ge ocht m Ie vlaimi en omkwanien Van de ireredden hepen 4Ü0 brandwonden op IMJITSCBLAND De bankierafirma J I WeiUer I oline Wolfl iiii uu tisukforl ad il aau de a H Cl De oudole firmant van de iranktorlei bankieistirnia J I Weiller lolme welke uieei dim lau jaar beslaat heelt zldi met veronal virg ttigd Ue reden lol dezen daad ligt waar hij lil IJk m de iiioeJlijkliedeu waar in de llniia irli gelijk jimield bei uidt Een banUerafirma te Mum faen In Mllilkkeden til ilunthcn komt hel bericht dal de iii 1W3 opgeiuJite hankiei firma Itlhdeier uud lang welk te Munt hen een hoofdkantoor benevens Iw e bijkantoren heelt liiefl Don dei dag haar lokctlpii g sioten daai het tolgene med deeling van de diie tie met luogetijk war dt voi r de opvrngingen be noodigde t onl uite tiud Ji ten vrij Ie maken De itejKieitos zijn naar de firma verklaart naar beste weten büegd m sohede elleiteu en pandbneven alsmede iii onroerend goist De firma heeft zub ondir controle en toe zicht van i buddcuteche I reuhand t geateld en hor l aldu een vlotte ofwlkkeling te kunnen bewei betelligen Ongevter DU kiene spaarders én wel vooinamelijk u i poitknnghl hebben aan de tlrma Kuedirer A ang hun geld t leier trouwd De Beieisdie slanteblink heelt geweigerd nieuwe viedieten aan de firma ter beschikking ie stellen ten faillBsen ent lal ecbler vemiowtelijk wel kunnen worden ver meden De taekl vu de eppeljn D Graf Zeppelin boven Berlijn De Graf Zenoehn i gistermiddag om 4 aur t boven llerlljn v iwhonen Om half Ma werd op het vliegve 1 ii Staaken land Op liel vliegveld Staak n geland Het luchtschip Oraf Zeppelin is na een nS langdurig koer en boven Berlijn legen z uur op ket vliegveld Staaken vlot ge land en aan de aiikern aat gemeerd Hedenoth d om i uur is helJuchtsthip opze e en en verlr kken v r zijn rei de Noordpool BADIO MEUWS Sport uitzendingen Op Zondag 2 de7er zal de A V R O een oogg tiiig versl g uitzenden lan de hard dlaverd om het kampioenschap van Ne Ier Und Duindirt De uitzending begint omstntkM 8 u n m BINNENLAND Prof Mr M W F Trfsub t iiuleu piut air M ft Ireut UQgeveet wii we t geleden litkd Ue ii n tieub lu liBt ïiekeiiiiuu aan Avu iuitlwitlwaar Uij w rcl erpk tgU n oï rtiU on ii rgaan j Fuf Hir Munt Willfeui irt eiik ireub wt rd lfn 3 te en November 186B gtbortn te Voiirstlioteu naar iiju aütr buigtnieeettr H Hij lïezuttil iu H B i te l eideo eu vtirit lu mvti C3J dattt Dl taiisi Het jaar ilaarüp werU luj stmK ni tt Leiüen w lar Jiij bietjl til zgn cwnd daa fr xamen ver oi j nd ging Uij een É uit etei naar Fariju deed ziju tld toraai te Aiii terdaui en pronnvtinde Ie L nnlil den 3 itt ii Maart 18Ö6 p ecu piwlstlir ft g tlteld Outwikk ling eW er ban I an de njka provinLtale n gemetn tel ela6tHig n m Nederland ooi welk tt zijn prujnolie vestigcU liij iii Ji üld odvoLaal piiKureur te Annterduu waar liij spoelig Kfid toegelaten le pnvaiitdocen voor let itütauaal en fiscaal rectit aan ie ïWiiet nttunuei siteit in laay era l ij jekozen tot Ud van tien AuuterüHnihclieu geinetuteiaad hu betiuui de t An U 1 d radKale paJtij ïa ex z u bij üKli viijzinnig deuiuLii al meiuen die ti eenigfi ntt de kerkelijke partijen jvKii vei ette TtiffHO Ie liberale partij Tn de tiuotd etiul gei igaii Mild dut i Ie kiesvereiuigin geu l e jfondwfct en Buigörplictit wel kt l4j u de uiiiiderheid m den Kaad hadden lieii wfls teu bt Mg strijder our bet biongtn van de bedrij i under geintentebetieer i ov hij dezui itnjd tLgeii de con i e i8ii nair ii voerdti eJl up welken tegen êtOiOd hij stuitte hiwchiet f luj m de reeks Heunnenngeii en Overpeiu ingtin die bij n dt H la die 1 ii t t H d opnemen Oaandesseg wi l l rof Tieub ijn iiteeouig bfctre lende gtiiiet nte exploitatie meer lü tjung te doeu tntleti m 1896 werd bjj benoemd tut wethouder e rat van finanti n Il hundeldinrulitioipen vorvolgens van pu blieke werkéu en haJidelamiiLliLiiigeu i p 17 Jujii ie werd mr M W f ireub I eiioemd Uit lioigleeraar adn de gemeente iijke univerntfit te Amaterdam om onder K1J8 te geven in s aathuiehoudkiinde en statistiek Zijn ambt aanvaard tie hg deu 23eteD November me et n ledevoenng Ue ont Kikkejing dei taatbuiiil mud kunde tot sect ale eioaomie Den Uden Uciober l ü4 vol e de Ue i treiib mr Willinge up ale id van de iwee lieKamer voor het dwtrKt Aei eii m Juiu 1400 cti lyuö wfid zijn T landaat lieineuwd Uaor filter in zake bet staa ejwnsiioen rijn iiH oing die van d vrijzinnige couoen tiHtie nt t dekte beeloot hij Kiih uU het purlemeni terug te trekken Van 191 9 1911 wie hij iid van deo g nweni raad van a Gravenhage I Koi t Uai ua i iep Cot t van dei Liuden hem m zijjq kabinet dat tietj oorlogskabi ii t Eou wordwi Prof Treub liad er aanvao kelijk de portefeuille van Landbouw Hun dil en Nijverh id Spoedig ethter toen de rj i Kinintandighe len e n krachtiger maji nootlig maakten dan minister Berllui ging hij iiBar het imnLatene van fmaucien over Wat Iiij in deze f fnarde ooitogalijden voor ei k en k httt iaat ledei nog levendig of r ton g eeBt Dat ons land toen voor en del atle wei behoed voor een n et ge rmK df aan liein te daiiken In l tbruari 1917 werd luj teruggeroepen naar liet Üimienho daar blei f luj tot de vdkiezmgea van 1918 Van de vnj piug deiiiotralen wier leider m de Kamer ij jarenlang was geweeet wae hl niiddelerwijl vervreemd geraakt bet ein dl van den ooi log deed ham de uoodzake li kljei i zien van t n pi litieken en len etoiiiiiiiwihen opbouw bov paitij btlangtn Om deze Ie propnipp reM tiihtte tiij den tconomstben Bond die ond zijn leiding iianiankt lijk e M aanmerkeiijken bloei be reik e dodi met aap te verwa hling vol de d T n totlk werd hlj bij te vornunig van den VrijheidetMjnd daarin ipgeloet i e Pi onomi he Bond bratbt Treub m de Ka imr terug om 7ijn inziihten te veidedtgen tn 1921 nam lii voorKo d afg heid an het Bninenhof m ei band met zijn benoeming tut o riitter van den Ofidpinfinernrua v x r Aedi rlftnd tb Indie In de e fmute II ef lij van weh doen spreken door zijn boek over Indit nn andere publi atiei UI aan het aandoe rtat hij had m dr I andkoming van de Indaüie 1 ei ungen mu Ie l tref itviie njveraiteit Korten tijd ge eden had hij deze functie ni Migplegd Zjju pv Igei 18 mr Trip Prdf Tieub was rominan Ieui m de orde afl len Nederlnnd nhen l eu en grootaffi ler in het legioen van vn voorts droeg liij let jrootkruifl van de Uanchrog orde en liel guDtkni R an de Krornorde van Italië W b Pop t Oud Minislvr van Oorlug overleden Giötereji ih oud 7J jaar te Voorburg overleden de oud numster van oorlog de heer W F Pop luitenant generaal buiten dienat De thans ontslapen opper oficier heef num veerÜjf jaar deel uitgemaakt van let officierscorps van het Ned leger Pen eer aten December 1 78 werd hu benoemd tot tweede luitenant eji in 1921 verhef hij den militairen diensrt als luitenant generaal chef van den generalen staf Gedurende de oorlogsjaren was generaat Pop eerst commandant vah dV tweede divi we te Arnhem daarna Nou chef van den generalen staf waarna hy gf neraal Sny der t en deie optrad als opperbevelhetjber opvolgde ïs chef van den gmeralen ataf Van 81 Maan 1920 tot 28 Juh lfl2l heeft generaal Pop als opvolger van jhr Aitjng von GeusBQ als minister van Oorlog deel uitgwnaakt van het earste myiistene Rny de Beerenbrouck Hq trad aU m i8ter af wegens de verwerping van artikel 27 der HANDWEEFWERK GouvfrE 89 143 Fa B de jong dtenstplichtregeting In de vijftien maanden tijdens elke de heer Pop minaster was zijn van zijn hand verschenen een meuvfe dienstnhchtwet en de bekende auppletoire begrooting voor het Jaar 1918 een twee en twintig millioen die dr Kan t r hrht mei legenrm heeft eoed gekeurd In 1926 toen de eefite Bezumigingscom missie onder voorzitterschap van mr P Rink haar taak had neergelegd benoemde het ministerie Ru 5 de Beerenbrouck luit generaal Pop tot voorzitter van een nieuwe door hem uit personen uit Handels mdustneele en wetpnschappelqke kringen ge vormde bezin mgingscommis ie denetnal Pop b v rt hoofdieda teur geweest van den ihtaire Spectator Generaal Pop was ndder in de orde van den Vederlandschen I uw en wden 1929 Commandeur in de orde van Oranje Vaisau De teraardebestellmg is begfaald op Dms dag des namiddags om twee uur op de be tTrtftfpliiit wl Fik en Uuinen l Gra venhage Tarwe organiaatte voor N en Z Holland De tarwe organiaatieb vuor N en Z Hol land hebben beide besloten den heer J Kort leve t Voorburg te benoemen tot plaats vervangend Directeur De heer Kortleve zal inzonderheid wonlen belast met de verzorging der leveringen en hte toezicht op den buitendienst V oorts dee len deze organisaties mede dat de Cofiimis sies van Bijstand bestaande uit vertegen woordigers der bandelaren en der tarwe telers als volgt zfjn samengesteld Voor de GewestelJuke larwe orgamsstie van uid Holland P Uutse te Rotterdam voorzitter M D Noordzy te Rotterdam setretaris A Overwater te Wieldretht en A Verhagen te Naaldwyk voor de Vereeni ging Rotterdamsche Korenbeurs afd £ H P Jas te Dubbeldam en C D bieling te MeliBsant voor de Tarwe organisatie Plaatsvervangers iijn de heeren J L de Zaeuw te Perma en Jac Lammens te oe termeer handelaren J Voa liengemeten en C Oudyk Moercapelle tarwetelers Voor de Gewestelijke Tarwe organisatie van N HoUwid J Woldendorp te Hoofd dorp voorzitter U Aangeenbrug te Haar lem J P ItJigel te Uithoorn J Lngel te Hlllegom plv en D Nugteren pi v voor de afd N H der Vereemgmg de Rot terdamsche Korenbeurs H K Koster te Wjeringerwaard A Groenenberg te Nieuw Vennep secretaris N Brantjes te Beven wyk pi V en P 3 Visacher te Wiennger waard pi v voor de Tarwe orgamsatie N H GEMENGbk BERICHTEN Dne kinderen verb nd Noodlottige brand in den polder HeenvÜet Gidternidit heeft m den jwldei Heenvliei mdar Ie geimenle H envliet een brand ge v otfd die ttn noodlottig veiloop lieeft gehad Omstreek 1 uijr u door tot nu toe on bt kende oorzaak btaad uitgebroken in ie wonint van de wwiuwe C den Bakkei aan dtn Diitendijk De o woning is et n betrek l tlijk klein huw iiet aangefouwde land bouwftthuui OiiMiPtks half twaalf was de 37jaiig zoon 1 dca Bakker ttiutf gekomen en op dat oogenbhk wa alleh n oide Het vuur gi ep onii iddelhjk na het uitbreken van den brancl zoo snel um zith heen dad Ire kindeiMi vdn ie wed den Bakkei die up de bovenveidie ïing aliepen niet nuer uit 11 t I randend huis kondien komen De wed tn hotu uudïte zoon die m het benelen gLdeelte van liet huie hun nachtverblijf hoij len kQiiden i ich ledd i Het sihijnt dat de 16 jarige z h Maarten den Bakker van le kindiren dïe boven aliepen den biand het e rst luott bwiierkt Volgens mededielmgeii van ntfgetuigcn hetft hij nog ekroich hol raam k openeti en daaidoor te vluUrten Uit is echter niet gelukt en net Eijn beide zusjes de 12jaiiij Hugozina en de 7 jarige Willy ia hij op vreenelijke wijze m de vlan men omgekomen Het huiisje t giheil ofgelirand en omtrent de oorzaak IS nog niet liekend De versla enhe d in het dorp i Z4 r groot Het huiB fltond op ongeveer 40 Meter af atatid van de nahq gelegen bjerenwtoiin gen Tie verkoolde lijken van de drie klacht offers zijn lat r uit t e puinho pen van het huis te vouraohijn geliaald Op laat van den 3Ub ituut ff tier van jiwlitie Ie Koit irdani mr Kenmer is te oudste zoon van de weid C den H Jcker i den B 27 jaar gearreeteerd op vermoeden van brindstiohting Weer relletjes in Rotterdan Na een vergadering van de Com miuiialfsche Party t ieteiavond h in het algemtin verkoop kaal op den joudsehen bmgel in Kotter dam een do r de afd Rotterdam van de rommunieti hp Partij uitgeflc ht en druk l ezorhte verga h ring gehouden waar o a de é takpnde bunrder Velleman en de heer De Vwpi hpt worrd hebben gevoerd De vergadermBT had een kaJm verloop eo it rurttiK uitewigegaan Daarna zijn eemge duizend n mensoiien den Ooudschen singel ïgelo ipen de Heelenatraat en de Meent door naar de Aert van Ne6 traat Daar had zii h een cordon van zee agenten gevormd 70odat d traat wa afgezet ij ten g even niomont werden de optrekkende menschen met de blan ke sabel en den gummistok uiteengedreven Niet al te felukkig optrede van de politie had ten gevolge dat de troep aieh over den gMtie leu LorUsingei verspreidde waar het een oogenhlik rumoerig was tMi mab te r ergevöllen en nsar het ziekenhtiU aan den oolRingel gebracht Verscheidene anderen liepen raJE kie teo op STADSNIEUWS bül DA 25 Juli 1931 I DE KERMIS V andaag het ft het anders zoo ruime Matktplem ijn kermtfkit ed weet aangetrok keu d z tnlujkt inrichtingen die dienen tri vermaak vin jong en oud hebben hier we r standplaaliJ gekregen om gedurende de a we k velen in de gelegenheid te stelien V an de kermi pret te jeniPten Oe kermi bednjven vijn in de laterejaren 70 eoel a f alle andere bedrijven geheel gemodem aeprd de techniek speelt in dit l ednjl een zeer groote tol leikena en te kenj komen er nieuwe vinding n de ker niHt É ïoeker verl a7en D ne aMractie wordi al volmaak er afgewerkl ais de an dere 7e hebben alle echter dit gemeen dat ZIJ bedoiten om hen t e er eebrufk van II aken zooveel mogelijk jool te bereiden zooveel mogelijk klaterende vreugde Ie hie den br IS ook dit jaar weer een groote ver rheidenhflld van allorlei aard ermolpn Ui Hommers in gocombinterd t t de Ver ernigde Met peure on ad vertent ie kolommen I eden en volgende dagen maar goed na Jaarin ijn tal van bijzonderhedeji over de altiatties van deze dagen te vinden Het gexebchap faveur in Concordia fn de nieuwe l onee Js l t iico dia lan de R K 1 sverwniging 7al gedurende de keriiiwdagen het geselschap Faveur ijn tenten opsIiAn Fa eiir die er alaig van beeft 1 1 n uitnemend variété programma amen 1m stellen komi ook nu we r met en gtzelflchap dat er zijn mag Van de versotullende nummers noemen e er enkele Maurice en Mav een tweetal dat w Mi leien verndit op hun rijwiel fi ijn jongleurs lie de heele zaal versteld rullen dotn ftaan de I Ihputters de l roep van liet Ca ino de Parw zullen danken uit leren ei komt een klokkenkoning ten U oneele de dres eur Foeef Ooleman zaJ de be zoekers vers eld doen otaan imt 7i n drtw euur van Rijntje de Vos fcn dan verder komeji met f aveur n de Iholen en van ï i r he ongetwi feld ook weer enorm auccee rullen oogsten Dit tweetal te hooren is aJ f pn heel bij zondere aflraclie He 7a Faweur zeker niet aan hflang tetImg ontbreken dab staat vaatHallo Hierheen I In den Nieuwen Schouwburg Ondét directie van den ex directeur van bet vroegere revuegezelachap van Henri ter Hal len hier Jtfhai wfhler met als ma nager den gewezen manager van Louis BouwmetsterH levue den b er Bob Peters ral Woensdag p Donderdag 30 Viijdag 31 lul en Zaterdag 1 Augustus asm den Nieuwen SLhouwbuiKr alhier worden opge voerd de door Kido geschreven revue Hallo Hiertv en revua in 1 proloog en 18 ii ile 1 elen Waar Kohier mi Peters door hun jarenlange ervaring meenen te weten wat het edöland che publiek van een reVue verlangt hobl en zij zith alle moede gegeven om iets Ne hiongen dat aan iwlers smaak zal moeten voldoen VwreeTst hebben ZIJ geënga erd een keuitjirpe van revue artiBi n ii de aller irse jihat i noemen wij fou Bandv d Hollandsehe Maurice Chevalier die met zijn dwaze greppen en kwinkslagen liet publiek 7al doen B iialer1a h ii want rte humor ii ie hoofd hotel vfln de revue en dan Roosje KoJiler de coinmère evenalo vroeger bij ler Hall t levue die tienemde op tijd te ijn lp te repetities van de revue Hallo Hieiheen den moed bad om als eerst © N dejlandsche vrouw van liidie nnar Ho 1 md t vUegen ei volgens treflen op ophie Kohier vaji Dijk eerste angetM van het gezeluchap ük Hagheftangers Carré Imrette Haiiimé de snoi yige nu breile l eJ end uit de operette Walodioom Do a ll f 8 Pzardaflvorsttp Ad Timm de Haogsche komiek Scala Maat Dekl er de sympatlinke tenor AVRO uitzendingen Arend Willebrandt de hel dmbaiiton m anderen Doch Ijehalve het koniieche gedeelte ende zang nioe o k de dans verzorgd wordenal extra attiattie 7i n dan ook geëngageerdIe ftereldbek nde 10 Dick on girts onder j er oc nhjke leiding van halletmeeater DickMm Ij traden o a op te Panjs Kmpire te landen Haladmm te Uerlijn ta MadridBarcelona enz en werkttai nog in Juni 11 te Amsterdam in het Tuscbineky cabaretHumor zang en dane en e n keurcorpsmJomequiiu dit lujn de bestanddeel en derrevwe ij vertotjnen het pubhek de sierlijke costumes die een wielde voor het oog zijnvooral m de fmales Wat de vrouw be geert howi fcdelsteen Paarlen Bont en Het C arenrijk Schoon Andalueie De da r en de nacht ten hnn ijk in het Hemels he Rtjk enz De tethnsche leiding is natuurlijk in goo ip landen René Sleeewijk ontwierp en schilderde de decors Cor RHiderhof verzorgt de kleur en lichteffeetMi Ten slotte het otfcest eon hoofdbeiitand deel van de revue heeft ala kapelmeester een bekwaam musicus die Veel op maxilcaaJ gebied reedfl gepresteerd heeft en wiens naam iedere bezotker vun Heon ter Hafl s revue kent Oemt van Weeoel In Emdhoven waar de premi re ging oogstte de revue uitbundig aueoev Volgens de bladen was de oproeriag schifcterend en werden Lon Bandjr éo Booeje K hler maar ook de schrijver Rldo warme holde gebracfit Ata luide toerjnichingen VOOR SclioolliQslieii Tsekenlielioettao NAAR Eoekbanilel m Buik KLEIWEG 39 TELEF 2412 heeft het niet ontbroken en volgens de Pmdhnven rhe Courant was het publiek ge heel begeesterd door aHe wat in deze revue werd geboden Waar deze revue dus zoo n acce heeft durven wij voorspellen dat de Nieuwe Schouwburg gedurende de laatste vierdagen van de Kermis uitverkocht al zijn en wi raden lede aan zetr tijdig zijn plaatsen te bespieken om leleui stetling te voorkomen Geen spreekuur De Wethouder van Financien en Open bare Werken de heer K R van StaaJ Is wegens uitstedigheid van 25 Juh tm 3 Augustus 1 1 verhinderd spreekuur te houden De Arehivariw quaestie Aan het eind der raaflszttmg is door een der leden een vraag gesteld betieifende de archivarifi quaeptie Door den Voorziltei is daarop geantwoord da meded elingen ter zake nog niet kon len worden gedaan Wethouder Van foal mesfi He te kunnen niededeelen dnt besloten is aan den Raad in September vooi te fltellrai ver te gaan tot de benoeming van een gediplomeerd arthivbris waarvoor twee gegadigden zioh 70uden hebben aangeboden een voor ge Velteliiken dienst en een voor vol ledig en dienflt resp op salarissen van ƒ 1600 en f aW Thalia Theater Vroolijkheid en spanning hen kermisprogramma i altyd een b zonder programma en m het samenstellen daarvan bezit Ihaha een zekere vermaalt beid Dok nu weer ia het uitstekend samm gesteld uit veel vrooiyke humor spanning en een beetje ernst Het voorprogramma bevat het Metrotone journaal Roro Roro Roro een voortreffeIgke teekenflim een bekend zanger met mooie liedjes en last not leait de geentig ste komieken de heeren Stan Laurel en Oliver Hardy in een zeer vermakeluke klucht Welterusten waarhii met veel ge slapen wordt De hoofdfilm Snelheidsduivels is een zeer spannende film met autoiennen m werkel kheid opgenomen op Amenka a grootste autorenbaan te Indianapolis in een vliegongeval waarb j de inzittenden zich ternauwernood kunnen redden met een parachute De bekende acteurs William Haines Anita Ppge en Karl Dane vertolken hier de hoofdrollen terwyl en dat is even Kil en lanbfvelmg fle Hollnn l chetekst bewerking is van Simon Stokvis Aan dit programma dat tot en met Don derdag draait wordt gedurende de ker mis nog een variété nummer toegevoegd De bekende humoristen Kees Klaare en Plura zullen dan weer op het tooneel hun vroolijke en ernstige hedjes zingen afge wisseld met eenige grappen Een programma dus dat zeker zeer ge waardeerd zal worden Engelsche Handelscorrespondentir Te Amsterdam slaagde voor het examen Engelsche Hindelscorreapondentio onze oud stadgenoot de heer F Bertheux em plové aan de Ned Handels MiJ Collect Comité Stille Armoede Het Goud h omité tot Hnipverlwolnif nao J tiHe ftrn r de bericht ons dat de g liouden collecte heeift opg8l racht f 196 IS Het comité brengt hiervoor dank aan atjB medeburger Benoeming De heer K Bounia onderw jZPi Mn Julianaschool en directeur lan lit HandeU avondcursus i met 1 October benoemd tot directeur aan de Hoogere Handelsschool te Den Helder Reunie Koscoop Hjet KermisprogramH Tydena de kemusweek wordt door elke ondernemer tn het amu ïementsbedrijf beste beentje voorgezet en vanzelfsprekend heeft de directie van de Reunie Biesco met zorg een speciaal kermisprogramma samengesteld Zy i daarmede te volle geslaagd immers het rijke afwis lende programma dat deze week vertooai wordt bjedt een Pft ï z r prettige ren Na een aardige teekenflim en de kla Alleen om de dubbeltjes oogst Het KleÖi Rotterdamsch Toonieel veel succei met i9 Revuescheta Dr Onderuit Vlot van h R deling en pittig van inhoud worden oiO verschillende Rotterdamsche toestanden behandeld en ook de politiek In een komisch satinsch licht gezet eén en ander aangevttU met aardige liedjes Een treffend tafreel ii de goed gekozen propaganda tot het teekr nen van he petitionnement voor Intematj nale Ontwapenipg waarby een mooie deW matie De pantomime llei Is Jan KIst sen ta e i vrool k slot Van de verschillende medespelenden willen w in het bijzonder noemen de WA BOSKOOP Rem Kerk 10 u vm De heer L W van Wijngaarden ïhecA tand Geref Gemeente 9 4u vm en6u nm Ds J V Montfrans Gebouw Salvrtorl 9 u vm en6u nm Da L J 8 Orouzttc SOUUEBAK Ned Herv Kerk 10 u VJ Preekleïen 7 u nm Ds Ewout te Bergambacht HAASTRbCHT Ned Herv Kerk 7 u njn Ds ten Brug gecate Geref Kerk 10 4 u vm en 7 4 u nm Da J F W Cramer MOORDRGLHl Ned Herv Kerk lOVi u vm Ds H N Nieuwburg STOLWUK Ned Herv Kerk lO i j vm Drt 3 J Kanis Evangellsatiegebouw lOH u vm e 714 u n m Ds Bouthoom te Renkum WAODINXVEEN Ned Herv Kerk 10u vm e 6 4u nm Da de Looze NIEUWBRKERK a d IJSSEI Ned Herv Kerk 10 u V m Ds J V lllem e te Groningen 2 u njn Ds Dipi l Doopen TE HUUR OEVRAAtïD Kantoorruimte Brieven onder No 3342 Buieait Goudsche Courant Markt 31 12 VACANTIE Klem geun dat 10 Aug 1 of 2 weken naar badplaats wil gaan oekt eveneens klem gezin dm daai gezameluk huis te huren Brieven ondei No 3334 Bureau Goudsch Courant Markt 81 d i Oudelandscheweg 18 Jan DercVsen fabnkant van Burg Martenssmgcl 23 naar s CÏiTivenhage Hellotroopstraat 55 J W Zylstra ag van pohtie van Mosstraat 19 n ar Blokz jl A A van Dam van Burg Martensaingel 85 naar Oudewater C 5 I tiiraun van Gr rionsweg 77i naar Haag Swaerden Kroonstr 3 G G Verlaan van Jpruxalemstraat 2 naar Buaaum I loraha laan 22 M van Dnei van Snoystraat 87 naar Amsterdam van Possestraat 75 G Prontek van Gr Flori jvieg naar HiUegers b rg Houtlaan 4 D J van der Kist van Vest 69 naar Woubrugge N Hui en J voif Dam van Parkötraat 8 naar Huizen Bokking Hangweg 1 Wed C v d Velden van Kleiweg 22 naar s Gfravenhage Haagweg Oud Rozenburg W de Keyzer van Vierde Kade 12 naar T trecht Surmameetraat 66 Burgeriyke btand GEBOREN 20 Juli Willem Hendrik z W H van Weelden en M C Brunt Ie Kade Ib 21 Juli Cornehs Antonius z C B Jaspers en J C van Treyen Boelekade 27 23 Juh Adnaan i v A l Bonter en J van der Dussen Dubbelebuurt 10 Catharina Maria Theresia en Gerardus Antonius Maria d en z van R A vanden Eng en A vaiï dei Kroef bpiermgstraat 49 ONDÉ RTR0UWD 23 Juh W J vanden Berg en iM W Nootenboom HM Leefiang en J van Balen G C Hornes en P A Bras W Verschut tn G A van Houten A J de Bie en H T Wyt C Omes en C P C Hooftman OVERIJLDEN 88 Juli leunla Van GUs 6 j 24 Juh Truntje Stouthart 7 m Agenda 26 Juh li uur Stedeiyke weminrichUag Houtmansgracht Nationale Zwemwed stryden Apotheken De apdtiie van den ht r E Üiendel liündewtg zal tot en met 31 Julj beneveiifl den daarop volgenden nacht geopend zyn na 8 uur des avonds des nachts echter alleen voor lecepten Zondagdtanat doktoren Vanaf bedenmiddag 3 uur tot en met Zondagavond kan men zjch by afwezigheid van eigen huisarts wenden tot de doktoren Dt C van Fik Katten ingel en Dl B J Lver Oosthaven UIT DEN OMTHËJë Uit het kamp van Haamstade Th Binnendijk Befcafenis Ondernemer 0 BW 338 over da € at li Vrijdagavond Wegeos ïacantie al n onz w rkplaafs n B MartenssingcMSI en Spoorstraat 21 van VRIJDAG 31 ULI tol en met WOENSDAG 5 AUGUSTUS oesloten P v d Heuvel jjonderdag i 1 1 fe sl geweest in het kamp lif genoten hadden Van eeo heerlijk teei i d Ae voqrbWBulmgen ge loffeii vooittet aatife B vafa ee6 groot kampMioi lat ftp den sten av ïfi noest woWfo ontstoken Vooraf echter is er feest gevierd ii de tent waarbij achipper Ijin degenl pu zijn vrouw tegenwoordig waren Er zijn voordrachten gehoifden m veipcflïi lenlieid die gewtl Hg in l i smflftK zijn gevallen l recleié aW de gebakjas die na veel ni ite jit Brouwer haven in bet kamp ftbren gearriveerd Na het feest i het kampvuur fulstoken een Kf weldig groot kampvuur waartfan allen waren vtrzameld Het IS laat geworden daarom was het Notaris J Koeman te HAASTRECHT zal verkoopen op MAANDAG 3 AUGUSTUS 1931 des avonds 7 uren m Hotel De Zalm te Gouda No 1 Een Winkelhuis met schuur tuin en grond aan de Groeneweg BO te Gouda Verhuurd by de week voor f 10 No 2 Een Burgerwoonhuis met giond en uitgang door de poort er naast aan de Nieuwe Haven 296 te Gouda Ontruimd te aanvaarden bg de betaling der kooppenningen No 3 Een perceel In len iitiddog w een kleine wandeling gemaakt om weer vioeg terug to yajn want aterd igmorgen 1 alf vijf moeten allen preeent 7 jn AHe nian krijgt zjjn werk Om 6 uur moet de eerste vrachtauto klaar staan om ti laden en dan gaaf het kamp weer naar buia MET VACANTIE koopt men bi om een fi n cadeau Groote orteennj en lage priizia IIIIIIIIEI BIIIEIHIIIHI Veerstal Karnemclkslool PLATEEL EN KUNST HANDEL BEDSTELLEN 14 50 Beedenfabiiek heeft een pArtij diven Bedatellen 3 dlg Matrat Kchmn peluw en 2 kuasenn van 24 60 voor 14 50 Prima Kapok Bedltel van 4Qvror 29 50 Pracht Damasten Vryte zien 1 37 VALKENBOSCHL i l Den Haag lestanteii aanbieding Colbert Costuum f 33 Naar maat T C lEKHN Kliiriikiti KEIZEHSTR 38 COUDA De hoot al te 8 A 9 uur van Buqghsluis vartukken en ongeveer te 5 uur te 3ouda aankomen Ijimo TELEGRAFISCH WEERBFRICHT 25 Juli prwaclit inf Malige zuidelijke tnt ni d wpfltel wind meest zwaarbewolkt nf be trokken wnarschunlyk eenige regen met kans op onweer vooral des namiddags koe ler Verdere vooruitzichten nog kans op Ja van der Horat die pienig afirdig crea tie uitbeeldde In de hoofdfdm Dr op of ót onder geeft Monty Banks zyn komische prestatie t ten beste en demonjttretrt zyn uitvinding de reddingsgordel D r op of d r onder op het meest critieke moment Na een reeks van spannende verwikkelingen wint hij een groote motorrace plus een levensgezellin Tuinland ADVERTENTIEN Het geheel zooala wij reeds schreven een goed kermisprogramma aak verplaatst NET MEISJE GEVRAAGD voor de moiitenuien Adres KLEIWEG 112 8 Mevrouw VAN HPORN Nieuwe Park 2 vraagt per 1 Septembei een ervaien Dienstbode boven de 20 laar 10 Aanmelden s avonds 7 9 uur aan de Achter Willens nabn Gouda groot BB Aren 31 c A Ontruimd te aanvaarden bii de betalmg der koop No 4 7 Drie Woonhuizen Pakhuis met daai naast gelegen beigplaats aan de Boomgaardstraat nommeis 8 B 7 57 69 te Gouda 5 en 7 ontruimd te aanvaarden pei ceel 3 verhuurd voor ƒ 4 per week 57 voor ƒ 3 nommer 69 voor f 2 75 per week Perceelen 3 5 7 worden gecombineerd No 8 Een S i De heer J Vlag die ongeveer 15 jaar gsleden hier ter stede in da Kuiper traat jyn kleermakerij ve tigde h ft zijn zaak verplaatst naar Wtbthaven bi De heti Vlag die op ibescbeiden w ze zyn zaak be gon heeft m den loop der jaren zijn clien t le zoo zien yermeorderen dat uitbreiding noodzakelijk werd Wg verwyzen voor meerdere byzondtr h den gaarne naar de betreffende adver t pitie in dit nummer ehouwburg BHWCoap Unishoudster GEVKAACD bi werkman mei 3 kinderen Brieven mef verUpld loon onder No 3354 bureau Goudiche Courant Markt 31 10 UODlSGRAVkN Diploma M U L O Te 8 Gravenhage zyn geslaagd voor bet diptoma R K MUL O M Appelman Ih Beüter G van Dyk W v d Heyden en C Paannebakker allen ahier 6 Woonhuis S PORT ËN W EDSTRIJDEN VUlvlUAt Jjmiorea wedstr dei G S V De loting voor de jbniores viedatnjdwi van G b V heeft voor a a oiidfg bet volgend resultaat gehad A UM 12 ÜO uui Gouda ON A 1 ter rfcui OaV B1130 12 0Ö BMT ONA 2 teireTR Gouda C £ 10 12 0 M rdrecht KVC teip GSV D 12 lU 1240Haafl tretht G b V terrein Gouda i w ede rondo h 13 öü 1 2Ü Wmnaar A Winnaai U terrein Ü S V Ie 12 60 120 VerliCiei Veilieicr B tienein Gouda O 13Ü2ÜÜ Winn iir C Wmnaar D terrein GSV 11 130 2ÜÜ Verliezer C Winraar 1 terrein Gouda VerUezereronde 7de en Sate pi ijs I 2 30 5 00 Vtriitzer t Verliezer H t rrein G 8 V 5do ta 6de pr J 3 10 3 40 Winnaar b W innaar H terrein G 8 V tlaive tmale 3 te en 4de pr K 3 S A 20 Verltezer B Verliejer G terrein U H V Finale Ihte en 2de pr L 4 30 5 0 Wm nani h V innnar G terrein ü H V De loting VOOI d © nedstujden op 9 Aug jAi plaats vinden op ader te bepalen datum 3eri wed tryden De voeihalviretnlgi U 8 V heeft op ot fag 2 Augustus ééndaagsche e ewed irijden georgiuiiei 1 rd Hieraan nemen deel Gomla DCL VIÜSenGSV De wed strijden Allien alle e n uur duren Voorts houdt G 8 V op Zondagen 26 Juli en 9 Augustus een juniorostffurnooi Hier aan nemen niet minder dan IS elftallen leel Hand greM en tlingerbalwedstrijden Op 8 en 9 Augustus as zul p he G V terrein een peldag worden gehouden be staande uiV baud greos en slmgerbalw d stnjden Ob organisatie i opgedragen aan Ie Vereniging Vueu et Celeiitas t Is een eerste klas kermis programma wat de Schouwburg Bioscoop ons deze week brengt Zelfs het b zonder goed verzorgde voorprogramma staat in het teeken van d kermis Het journaal deze week weer ge deeltelyk llollandscb brengt ons een oogen blik m de stoomcaroussel Miekj ia dese keer woratverkooper op de kermis En om U dan heelemaal in een luchti e stemming t brengen draait de hoofdfilm De ver keerde echtgenoot Inderdaad een dolgeea tige UFA klucht met Maria Pandler en loh Rlemann In een dubbelrol AANGEBODEN öp ee isten stand voor heer alleen Br onder No 8336 Bureau Goud sche Courant Markt 31 8 Peter Hannemann fabrikant van slaapmiddeltjes ziet K n zaak verloopen Geen wonder zoo is hij beïnvloed door zyn eigen fabrikaat dat hy alleen nog maar kan geeu wïn zelfs in t biizyn van zijn werkelijk heel lieve vrouw TE HUUR MOOI RUIM BOVENHUIS DUBBELEBUURT U Aldaar te bevragen 10 Gemeub Landhuisje TE HUUR vooi de maand Septemliei te Beekbergen op de Veluwe Te bevragen L P V d HEUVKI Raam 236 Telefoon 2604 8 NETTE GEDIPLOMEERDE NAAISTER BIEDT ZICH AAN Brieven ondel no 3318 liuieau Goudsche Couiant Markt 31 10 KANO S Een gezonde en prettige vacantie in een ethtó solide aanstbe Kano geboDnd ni de lanatreek de bakermat der Hollaudscha Kanosport en Kanobouw meest elegant model Pryzen vanaf ƒ 15 Vraagt catalogusVENHUS KANÜWEKF Zaandam af SCHELTEMA 1TRAAT 12 alhier 12 TE KOOP GEVILAAIjI RUIM PAND Pau z n tweelingbroeder la uit geheel ander hout gesneden Een kerel vol geest en energie die alle mogelijke baantjes heeft aangepakt en die juist zonder werk op zich neemt eerst Peters zaak en dan zijn huwe lijk in orde te brengen De situaties die zich nu voordoen als gevolg van de treffende gelykenis van de twee broers zyn allergeea tigst Byzonder goed weet loh Riemann de tw e zoo geheel verschillende karakters van de heide broers te vertolken Loop der bevolking Ingekomen en vertrokken personen S OP GOEDEL STAND Brieven onder No 33 15 bureau Giwfleehe Courant Markt 31 l REDIKBEURTEN Zondag 2ti Juli GOUDA Km K4 rk 1 u vm Da H Cnmer Uithersche Kerk 10 o v m Di J i Simon Gent Kerk St Tantker t S u vm fn 3i4 u nm Da J P r ten Brink r rel Kerk Turfmarkt 10 u v m rn 1 5i u D m Leeakerk Chr Gfiref Gemeente Gauwf 189 10 u m en iu nm De J B G Croea Ver CalvQn Nieuwe Zaal Turfmarkt 142 10 u V m en 5 u n m Db Bartlema te Zeiat ïj 1 27 Juli 7 u nm Ds G Akn te Dor dreoht 2S Juli 7 u n m Di D J v d Graaf te Ede ERKBMWeUOK Ked lïerv Kerk 10 u v m Da ten Brug gencate HET BESTUUR der afdeelmsj GOUDA van de ZUID HOLLANDS SCHE VEREENKUNG HET GROENE KRUIS bericht dat het Consultatie Bureau voor KLEUTERS tot DINSDAG 25 AUGUSTUS IS cesloteil dat het Consultatie Buieau voor ZUIGELINGEN Spieimgstiaat 113 des DONDERDAGS tqt 27 AUGUS TUS gesloten zaj zyn dat het Consultatie Bureau o r Zuigelingen geduiende dien tiid zal zuft geopend alleen des Maandags 27 Juli 3 10 en 17 Augustus dat vanaf 24 Augustus in beide bureaux op dezelfde dagen en uien als voorheen zitting zal worden ehou den M J GONDA DERKSEMA Seeretatesse WENSCHT U EEN GOEDE DIVAN DIE OOK VOOR ZIEKEN GEBRUIKT KAN VORDEN LAAT HE M DAN Bl ONS VAKKUNDIG STOFFEEREN I J L VANDAM MIISiEIIDraMrU3 En IHKH iiitnii mi i l Slilfnrhi Milnimiilit ingekomen h M Straver fabrieks arb van bassenheim Postwykkade 6 naar Bleekerasingel 42 Th J de Kaper van fichiedam Puttershoekschestraat 53b naar ToUensatraat 13H J B v d Burg winkel bed van Rotterdam Diergaardelaan 70b naar Boomgaardstraat 3d A de Graaf f fabnekaarb van Schiedam Gustostraat 2Kb naar Tollenastraat 148 S He koop schipper van Rotterdam at boord naar van Stryensbpaat 11 G Vermij verpleeg ater van Zeift W A Hoeve naar Groene weg fel C G M de Regt naaister van Valburg Zetten Hoafdatraat iZ naar Tol leasstraat 144 C de Bruyn dienstbode van Venlo Sitraelscheweg 28fl naar Gr Floris weg 77 C van Hoff dienstbode vmi Us tjuert j iO naar Gr Florisweg 77 ƒ T Arends tinmierman naar Steijnkade 31 A C A Klinkenberg timmerman van Bos koop Nieowstraat 78 naar Krugerlaan 107 A Bartet dienstbode van Duitschland Sexelsberg naar Tollenastraat 107 M E Arends kloosterzoater van Roermond N Kerkstraat 6 naar Gr Flonsweg 77 H Esser van Duitschland Keulen naar Wes terkade 2Q J Ëlsert van Moordrecht E 28 naar Gr van Bloiaatraat 27 J C van Hof f dlenstlMMle van Maastricht Capcynerstraat 45 naar Gr Flonsweg 77 G Verhey schilder van Rotterdam Ebenhaezerstraat 560 Mar Raam 18 P Claassen dienstbode van DultscWand Augustfehn naar Crabethstr li Hagendyk dienstbode van Zeven hoizen Breedeweg 24 naar van Beveminghlaan 5 Wed J J H Suveryn van Ltrecht Ant Matthaeuslaan naar A Dekenstraat 3 E P A van Dijk dienstbode van Mook en Middelaar A 184 naar Gr Ploriaweg 77 T Loertscher zendeling van Utrecht Mul derstraat 5 naar Dubb buurt 7 Vertrokken M Cund k zende ng van Dubbelebuurt 7 naar Ooi taoan Zuid emde A 22 B E K van der Gniaf ttfca doM van Ujsterbesstraat 10 j iar Woer DrinktJJsselstiJn s Nieuw Rood