Goudsche Courant, vrijdag 31 juli 1931

vo ildiinng p de bres Imbhen gestaan zij het diui ook dat onze cntiek die dooi tegen aigumenten noch inderzins t t zwijgen koji worden gebraciit ons in den beginne door de hoeren werd kwalyk genomen Met genoegen nemen wij kennis van de bertidheid van dtin tw r Van KapiMird vooizitter der G Ov Mij van andbouw om eventueel in lujn qua iteit van Tweede Kanii rlid vragen t r zake te stell i aan di regeenng Dat hot aandringen op npood en op het De qusestie van DoomeAanklachten tegen de heeren drMolhuysen en VogtNaai mi Van Doornf mededeelt heefttiij I ij dtn officier van justitie te Amsterdam een ftankJa ht ingediend wegens smaadItgeii den Jiei r W Vogt directeur van dt A K O 7ulka naar aanlairting van de uitlaling van den heer Nogt m de vergaderingIe y trecht Beiichten die m de KK persliebbtn I eetaan over de beeprekJngi metden lieer Oudegeest kunnen ei niet anderaingtkcwnen zijn dan door iemand die de Hoewel in beide uitlatmgen de naaiK an mr Van Doorne met Is genoemd sloan noar liij meent klaarbli keJijlt op herrf Waterschout Amsterdam hij Kon besluit ie I enoemd tot waler stlioul te Amet idaiu L J Quant vioe od niiaal hd Permanent Italiaansch Nuorsche Verzoeningscommiasie Dr Colyn voorzitter ooiiN het Nolkeiibondssecietariaat publi ceerde lö onzen löndgenoctt dr H Colyn een onderseheidmg te beurt gevallen door zyn benoeming tot president van de permanente UaJiaansch fNOoreclie veizoeuings commissie in de üomniis B a hebben veider zitting de Kngtl whe oud gezant Lord ere we de Duitseher dr kmat Kabel piofeaeor aan de Berlynsclie unueraiteit en liet Italiftaneoho liti oud gamajit Montaigna en het hooisebe lid d ihorvajd Boye Benoemingen Waterschappen Bij Xoii bealuit zijn benoemd in die p ovincie Zuid Holland met uigang van 1 Auguatus tot dijkgraaf van het hoogli mraadechap van Sehielanei mr A V d Hoeven te Kotïerdam en tot lio gin on raad van dit lio glitpinrtwidaotiap C A W Be laert van limmiUioven te 8 Giavenhage tot vooraitttr van den polder Oud Hong Hand C A v d B rg te Hpy kenirtw tot dykgraaf van den polder De Oude en Nieuwe uHslag van Putten J Brant te Hekelmgen tot dijkgraat van den polder Ouden Nieuwe Kozenburg ca J A Baiendregt te Kozenburg tiot dijkgraaf van don jjolder De Generale Dijkagie van btcllendam i Voogd 1 C zn te Goeder ede toi dykgraaf van den polder Oud Beyerjandra J A Verhagen Jzn te Oud lle eiiand tot hefniraad van den polder OueHteyerland ca M L Mast te Klaae waal lot gedeputeerde van den polder Oud en Midden Kijveland of het Bmnen Kyve land H Houman te Khexm tot heemraad van bet waterschap We t TJaaelmonde A VeltJioen te IJeselmonde tot gezworene van d n IJiienenapolder J Maliepaard te Stad aan het Haringvliet tot heeonraad van den jjolder Oud en Nieuw Westerloo en den Meuwen Oostdijlt O J Xodder te boedereed © tot heemraad van den Gnïoten ui derpolder te Goedereede C I Lodder voor noemd t t beemraad van den polder Grom winow met een der gaaten stond te praten In een halflmielende houding zeide ladv Astor tot Utwinow dat zq tot he mkwam met een verzoekschrift zooals de boeren plachten te doen bij den Tsaar en overhandigde hem het telegram Ljtwinow las hPt en n even te hebben nagedacht Mide hij dat de zaak geheel buiten zyn bevoegdheid om ging Iemand in de nab heid oppirde het denkbeeld dat de aalt bU de politioke politie ter sprake Km kunrten ge w den en lady A tor zei dat ztj dit zou doen Gepoogd werd met de politieke politie m verbindm te komen maar men het de po gingen varen iHndat lady Astor mopst pakken voor haar reis naar Lenmgrad 7ij weigerde te vertellen wat zy zou doen bi haar terugkeei naar Moskou Shaw Cn Ijady A itor hebben by hun bo zoek aan Leningrad nog een benauwde v jf nunubWi gehad doordat zij m hpt hotel MetFopoIe met een kamermeisje en een Mongoolschen kameraad in een lift waren opgesloten die te ver naar beneden was doorgeschoten en weigerde weer te stygen De liftdeuren werden opengebroken en d gevangenen bevryd VEBBENIGDE STATEN Dt vlucht Harbour Grace KonstaOtinopel geslaagd Alle afatandsrecords geslagen De Amerikaansche vliegers Bojidman ei Polando zyn gistermiddig half twee te Konstantiiuipel aangekomen Zy htwiden voor hun vlucht ruim twej dagen noodig Omtrent de vlucht wordt ïiog nader gemeld dat de beide vliegers b na tydens di geheele vlucht over den Oceaai midden i een dichten mist hebben gezeten waaidoor zy tot hun landing in Walet besloten zoo dra zy land zagen 7ot hun g uk bevoi dtii y zjch toen boven een gtschikt landing terrein een weiland behoorend by en hof stede In de nabyheid van Cardigan Üe voorraad bemjine en olie die ze bij hun landing nog aan boord hadden i ol loende om nog acht uur dooi te vlicgtr Zy legden den afstand New ork Walt tt Hl 25 uui t ii 25 lull uten Zy vlogen den afatand New Vork htaiiawel bedin ndö 4984 imji m 49 uui 1 5 uuwuten Uaariuedö liebben zij litt lange afetajidfireeord jut aedeit Ütt 1929 stond oi naam van dt irans lie vliegere CoBttB en Beltonte geslagen Al Capone ale bekeerling Hy zal zyn leven beteren nanneei hij uit de gevangenis komt Al Capone de beruchtste angstei van dt wereld die gisteren voor de rechtbank moest verschynen om het vonnit te i erne men wegens zyn overtredingen van het drankverbod waan oor hy een volledige bekentenis heeft afgelegd zeide dat hy wanneer hy uit de gevangenis komt voor altyd vaarwel zal zeggen aan de weireld van de misdaad en zich zal toeleggen op een of ander wettig beroep Hy verklaarde W wenschen dat zyn jonge zoon zal opgroeien buiten de atmosfeer van de gangsters m een behoorlyke omgeving zin ligt de levenaopvftting van Shaw voor een groot gedeelte besloten De kunst al leen als doel houdt volgens zyn beschou wmg geen stand kunst is verheffing doch met noodzakelyk voor het leven volgens de meening vanShiw behoort z i nw als doel doch als ondergeschikte der bsstaansfac toren gerekend te worden Het doel i in dubbele beteekenis voorwaarde en de kun atenaar behoort daar rekening mee te hou den Wy KuUen geen langdradige beschou wingen houden over de geestelijke ontwik keling van Bernard Shan slechts wilden wy nog even met nadruk erop wyzen dat hy langzaam maar zeker van het Iersche gedachtenleven vervreemdde Shaw over het atheïsme In zjn jeugd heeft Shaw een puntelnsche op oeding gehad doch later heeft hy zich van den godsdienst afgekeerd en de strenge beginselen in een blad bespottelyk gemaakt voorts baarde het veel opwen toen hy in het openbaar voor de atheïsten een lans durfde breken Het is vanzelfsiHrekend dat protesten van de zyde der geloovige aan het adres van den betweter niet uitbleven en voor Bernard Shaw werd al heel spoedig de grond gloeiend heet onder de voeten Na nog enkele gevaarlyke artikelen was hy ge dwongen om zyn bloedverwanten een groot plezier te doen n 1 door tot een vertrek naar Londen te besluiten Belangstelling voor Engeland Onmiddellyk had toen het Engelsche volk zyn volle belangstelling Den En gelschman leerde hy kennen als een man die philo sofisch noch critisch doch zuiver practisch en zakelyk met een egoistischen kyk op de zaken tegenover het leven staat li n in Shaw ontwaakte het verlangen om ook te worden als deze menschen die tienmaal hun doel bereiken in den tyd dat de Ier het een keer voorbyioopt Doch hy was geen Ier geweest wanneer hy dit verlangen met had verdrongen en waa teruggekeerd tot het standpunt van de beschouwing van zyn landslieden Shaw bemerkte hun verband met het sociale leven en nu werden zyn aanvallen van een scherpe en bytende kracht Shaw IS m Londen enkele jarer praktisch werkzaam ge feest o a als vertegenwoor diger van een telefoonmaatschappy loc na het bankroet vta ze maatschappy einde lyk de dichter en sthflp naar een onbe lemmerden uitweg zocht dte ook vond Vyf en zeventigjarige Ad ï undom Dr GEO MiC SURB Nadruk verboden f ïf JU 1 Aug il uur Soc óns Genoegen Grootbal voor de leden hunne huiagenooten envreemdelingen A Aug Concordia U uur Jropenadel Aug 10 uur Reeifcinjk Roei en Zeilwedstrijden van de Jtoei © n Zeilvereeniging Gouda j 2 uur Officieele ingebruikneminig van de nieuwe loods Apothsken Do apothef k van den heer E Urendellieudeweg zal tot len met jSl Juü benevensden daarop volgenden nacht geopend zynna 8 i iur des avonds des nachts echter alleen vpoy rece p ten UJT PEN OMTREK Bi RKENWOUDK Xe wster reden De heer Nienhuis te Schoonhoven is Donderdagmiddag ian de Kerkweg ilhier met zyn auto te wsLer gereden Een party goe deren welke v rden vervoerd vy erden voor een rfroot gedeelte Weschadig d Dg inzitten dt nlrsonen kwamen er met een nat pak auto IS later door K Markus met eenl raan op de weg gebracht BOSKOOP Gmiden huwelijksfeest 5 Ai gtiatus B hdpen de heer en luw J G Rosbergen Houtman en er en imevrouw vaa Wyk Scholten ide reep Bur Colyn traat en NJeuwhui 5 jarige jèchtVeretniging te ikeiu m txbeié doctoren SHdagsdi6 8t zal w f rden waai dokter J Hamburger uwe geole tte opzichtdÉ ij d MpJei beüoenid gemeen ii hooid v i publieke werken l tun tiUceden GOÏ DiEÏlAK Gemeenteraad De Raad dezer gefti te kwam jfcisteren avond m openbare vergadering byien Met den Burgemeester den heer H Bergman waren alle leden tegenwoordig Na opening werden de notulen voorgelezen en onveranderd goedgekeurd Mede gedeeld werd dat Ged Staten hebben goed gekeurd het raadabesluit van 19 Apnl tevens de begrootmg 1991 Aan de oide kwam daarna hersteiiimmg over het voorstel Vleggoert steunregelmg werkelooztm over welk voorstel in een vo rige vergadering de stemmen hebben ge staakt Het voorstel werd thans aangenomen met 4 tegen 3 stemmen Besloten werd het gemeenteverslag oni de 6 jaar te doen verschynen Aan de orde was vervolgens een voorstel an het raadslid J de Bruyn om de tarie ven van het electrisoh bedryf met 5 tent pejr K W U te verlagen B en W stellen voor deze zaak aan te houden tot 1932 De heer de Bruyn wees er op dat de ge nit LntL f 250Ü wmst lieeft gemaakt er dus alle reden is de tarieven te veragen Spr vindt dat het niet aangaat het verlies dat de waterleiding oplevert te stoppen met de vunst van het lichtbedryf De heer Boer verzet zich tegen verlaging Laat miea bv op de btraotverhchting bezuinigen De lampen branden veel te veel Êpr vindt het met goed het tekort van de waterleiding te dekken door de winst van het lichtbedryf Het voorstel de Bruyn tot verlaging van 5 cent per K W U wordt verworpen met 4 tegen 8 stemmen De gemeenterekemng en G E B en G W B alsook de rekening van het Burgerlyk Armbestuur werden den raad aangebodenEen vooratelVleggeert om de waterlei dingcommisaie en de commissie van het lichtbedryf op te heffen eh te benoemen een bedr vencommissie werd aangehouden tot een volgende vergadering Een langdurige discussie werd gevoerd over het sluitingsuur der cafe s De voorzitter zeide de bestaande toestand gaarne te vnllen handhaven Een voorstel Vleggeert de sluitingstijd met de zomertyd te bepalen op 11 uur werd verworpen E vooratel van den heer Boer aUe cafe s alle avonden om 10 uur te sluiten werd aangenomen met 4 tegen 3 stemmen Besloten werd na onderzoek der geloofs brieven tot toelating der gekozen raadsle den Tot lid van het Burgerlyk Armbestuur werd benoemd de heer K Kool B J Jan Bleii ontwerp Arobtenarenreglement werd vastgesteld De vergadering werd daarop gesloten ttAASTRECHT Opdracht van werk Dezer dagen is aanbesteed het bouwen van een iondhuis aan den Westelijken m gang van het dorp voor relienlng van den heer J Reneman te Gouda Architect de heer H Slinger te Woerden Er werd aJa volgt ingeschreven T Blonk te Hekendorp ƒ 6450 Van Leeuwen te Willeskop f 6440 Loenderaloot te Gouda f 5865 G Steehotmer te Haastrecht ƒ 5647 Th Hooft te Haastrerfit ƒ 6489 Karels te Bodegraven ƒ 5460 Was sink te Woerden 8828 Cbf vaa Delft te BINNENLAND De transche gezant naar Rio de Janeiro Vertrek uu de Residentie Naar vart ottieieele iijde wordt medegediptd ie d © transche geaant bij liet Weder Jandaclie ilol de heer i A Hammerer be noemd tot amba arfeur vaji Ijrankryk te l Lo la Jtunaurih Het vostlotfpen der Tarwewet Stemmen Qit Gelderland uitvoering te langzaam maalprocent e laag en tarwe te veel Het besef fnder den l oerenetand dat men tot dusvei en vonrioopig bekocht is met dö lang verbeidt larwewet althiuie indien met eer spoedig een nieuwe wet tot stand komt die tiet mogelijk maakt het maalj erceatage hoogei dan iö te stellen of eeai nieuwe wijze V m ötemi iii ta voeren dat beeeï begmt zou A i lui Hbid met aUcen door te ctrin t eu tot Liaiid ÜoJland en üroningen maar ook tot de boerenvergadermgen m üelderiand Wy lezen nl in het orgaan van de Gel leraeh Uverijselsciie My van LancLbouw het ottieieele verslag van de aideeJing liel van genoemde maatschappij bet volgende Uitvoerige bespreking vimdl pJaate over dl werking van de larwewet Als hcwJd leswaar wtidt in deze weder gevoeld de epi langzame werkwijze van de regeering üngttwyleld js dit de oorzaaJt dat de bak Kera geJegenheid getiad hebben groote Tioe De heei Van Beunmgen die veel tijd be fichiklaar telt als lid van de Gewestelijke OrgwniBatie van Geideriaiid Utrecht en Ovenjsel tn als zoodanig door en door met de Tarwewet bekend is beantwoordt de ge etflde via ïen en wyst er op dat eerst de oude oogBt moet zyn vemerkt voordat een lanvang met kn nieuwen kan worden geiinak Aangeraden wordt den nieuwen oogst j niet te gelijk in zijn geheel af te dorsoheai I en ook liet koren dat nu rcede opgezakt 1 met zoo te loten staan daar uitttluitend gced koren kan worden geleverd Op n viaag van den heer v d Weste iingh of het met mogehjk is dat de boeren p het te leveren koren een voorsrfiot knj f en antwoorlt de voorzitter dat de afreke ning plaats gehad h eft en dat het verlee nen van voorschot vóór de levering toi veel itioeilykheden aanleidmg kan geven T it cyfers opgenomen in het Handels blad bhjkt dat bjj vermenging van 25 pet Ned tarwt by het thans te velde ataan de ewas en zeer belangnjk percentage met mr leveling m aanmerking aal komen Bij de regeenng op meer spoed en ver hooging van het percentage aan te dringen zal als gewoonlyk wel geen resultaat opleveren De heer Van Happard v kioart aicfl ech ter bereid zoo noodig dienaangaande vrageïi aan de regeeni t tellen I Men ziet due dat aldua het Hbld onze Wzwaren zoo zoetjea aan gedeeld hennen te worden door denzelfden boerenatand voor wlen wij m deu aangelegenheid bij ONÜKRWUS De vergadering van het Ned Onderwyzers Genootschap Motie tegen het ontwerp Rulgers In do giBt rtn to Tiel voiirgozette SSsto alReiiir ene vtri adt img van het Nederlandach Onderwijzerögenootsotiap werd o in besloten op voorstel van het hoofdt e8Wiur de eerstvolgende algemeeoe vergadering te dben plaats vinden te e Oravenlia e Voorts lm oor ltd vinüt zijn w erkianK ïn de nipt algpiiipt iif steiiiiren aimgenomen motie weJke wart voorgesteld door het hoofdbesl uur en die aJe volgt Juidt Üe aJgemeene vergadering van Ifet N O Ct te l ie kennis genomen hchhende van het ontwerp der Staatefonimiaflie I etrettende de herziening der I ager Onder v ijfv wet 192ü eehoord de in deze vergade ting gehouden Inleiding en de daajop voJ ende bespiekingen erkennende dat dit rntwerp takele goede wij iipmjjen aanbrengt maar teven constate rende dat tiet In art 14 een wijziging van almea 4 en 5 aii art J95 van de Grondwet voorstelt waai door ernstige inbreuk wordt gemaakt op liet recht der oucters op openbaar onder wijA in e n Renoegzflsni aantal scliolen in eigen gemeEnte efn Ie trlmceiisenaal wil m voelen die inzonderheid aan kleme scholen het geven van vruchtdragend onderwijs vnj we onmogelijk zal maken venschdiende be paUngen bevat die het bijzonder onderwijs tMj en het openbaar onderwijs schromelijk hovoonecht verbe erde opleuïing welke in de wet 1920 wa vastgelegd totaal tenietdoet gien enkele beoaling bevat welke tegemoet komt nan het ich m het ondeiwijzerscorps niper en meer penbarende slreveii naar medezeggenschap dei onderwijzers in de re geling der aohooiaangelegenheden on atraf flV t em voor de openbare onderwijzers beeift uUgedftoilit waartoe deze ambtenaren door 1 hun iffwtinsingen geen aanleiding heibbcn j gegeven en dat dfaardoor een in hooge mate jrnevwH karakter heeft vnjzigmg m de benoeming van hoofden van soJiofen vcM r i ftelf die tot whade van het openbaar on erwih ipopt lewlen een choolgejdregelmg wil invoeren die oorzaak zaj zijn van onbii ijkheid ten opzichte an het openbaar on derwijH van oordeel dat e n wet overeen koinstig dU ontwerp een miskemning van do heterkenis der onderwijzers zoa bevatten een onbeiek nbare schOida u t oettrengeit asn ie inriclitiag en de resultaten van het ctic rwije s ree t al haar nieening uit dat dn ontwerp met tot wet mag worden ver heVen en droiogt het hoofdbestuur op zoo noodig een kiaohtige actie daarteigaii te voeren tryoii dorp I Leeuwenburgh Jzn te Numans RADIONIEUWS Programma voor heden Hilversum 5 15 Concert 6 20 idem 7 00 ld 8 00 Le mg 8 3o Concert 9 00 Beis vet bi en 1015 Concert 1100 Giamofoon platen Huizen 5 30 en 800 Coaictert 10 00 Cl imofoonplaten Uiventry 4 20 Concert 8 05 Dsnsmu iek 8 55 Muziek 8 55 Concert 11 0 Dansmuziek la ngenberg 5 20 Concert 8 20 Voor diocht 9 06 Blyapel daarna concert Paiys 650 en 720 Gramofoonpiaten BdO Opera La loeca WETE NSCHAPPELIJK NIEUWS Prof Piccard opnieuw naar de stratosfeer Volgens iiet iïiueaoleche blad Dcrnière Heuie lieeft jnof Piccard verklaard dat hy voornemens is een nieuwe hoogtevlucdt te ondernemen om zijn atratosfenache onder zoeksinstrunienten op de proef te stellen Hy zou by deze gelegenheid nog hoogere lagen trachten te bereiken dan bij de vorige proef verklaarde Pxccaitl dat Duitsche en iransche ingenieurs de wetenseihappe lijke reaullaten van zijn vroegeren tocht benutten om 7ich toe te leggen op den bouw van vliegtuigen die zich in de stratosfeer zouden kunnen bewegen Bernard Shaw 75 jaar De levensloop van den bcroemdeii spotter Ironie zijn acherpate wapen Ënkel en alleen om der wille van de kunst had ik het niet de moeite waard geionden om ook maar een regel neer te schrijven bv nBls het geheele werk van den fer fichen satyncua een paradoxaal karakter vertoont klinkt het byna ala een paradox waneer wy hier neerschryvai dat Bernard Shaw den 26sten Juli zyn vyf en zeventig aten verjaardag herdacht Vyf en ïeventig jaar het is byna ongelooflyk het klinkt byna als een bespotting van den vitalen gryaaard wiens gedachtenleven nog met de minste sporen van ouderdom vertoont In tegendeel ieder probleem van dezen tyd heeft zyn volle belangstelling en het ts met een jeugdige frischheid die menig jong auteur hem zou kunnen benyden waarmee hy de pen ter tiand neemt om zyn oordeel over de problemen van dezen tyd te ver kondigen Ier gelegenheid van deze belang ryke gebeurtenis over welker waardqjye iersche spotter ongetwyfeld met onrf n meening zou verschillen beschouwen wy het ala een eer een biografie dn den kunsite naar te kunnen geven George Bernard Shaw werd den 26sten Juh 1866 te Dublm m Ierland geboren Zyn geestelyke ontwikkehng vertoont een eigen aardige vermenging van het Iersche en hn gelsche intellect Hy stamt direct uit een Iersche familie waarm alle karaktereigen schappen van deze eigenaardige gecompli ceerde droomersnaturen tot uiting kwam Het zou echter een dwaasheid zyn om te gelooven dat de Ier geen kyk op de werke lykheid van het leven zou bezitten integen deel door zyn onverbloemde afkeer ervan heeft zich deze kyk tot een abnormale scherpte ontwikkeld en ontbloot hy met een feiUooze onbarmhartigheid de zorgvuldig verborgen gehouden kanten van het men schelyk bestaan die wy ongaarne m het heldere daglicht aanschouwen I n een Ier zou nu eenmaal geen Ier zyn wanneer zyn critiek met in spot veranderde vandaar de opmerking dat in het gelaat van lederen Ier het kreukeltje van den ironicus aan wezig IS Shaw heeft zelf m rake bewoor dingen het karakter der leren als volgt ge typeerd De fantasie laat den Ier mmmer in den steek overtuigt hem nooit bevre digt hem nooit en is er blechts schuldig aan dat hy de werkelykheid niet in het gelaat kan zien noch met haar een compromis kan sluiten Hy kan alleen maar den neus op halen voor dengene die daar wel toe in staat IS Eindelyk komt het met hem zoo ver dat hy de realiteit diep begint te verachten en dan schatert zyn lachen door de wereld hy amuseert zich ten koste van anderen Toch levert deze wyze van beschouwen een groote positieve winst op van subjec tlVlteit 18 hd den Iwr m m n h hott ine van groote dingen niets te bespeuren zyn zin voor objectiviteit doet hem slechts de groote lynen zien en daarom is zyn oordeel altyd van verruimende beteekenis Shaw is het levende bewys voor de bestaansmoge lykheid van deze winst Onder de voor vaderen van den lerschen schryver hebben zich enkele Ieren bevonden die behalve over eep ruimen critischen blik tevens over een by deze landslieden zelden aanwezig zynde ruime mate van belangstelling beschikten hetgeen deze menschen in staat stelde om in het politieke leven van het land een rol I van belang te spelen Dezelfde eigenschap pen hebben den huidigen vertegenwoordiger den rmmen blik op sociale politiek geschon ken Ook met alleen de erfenis van die voorvaderen ia voor de vorming van Ber nard Shaw belangryk geweest de invloed van zyn moeder heeft met weinig daartoe bygedragen Daar de vader wegens zyn egocentrischen levenskyk niet voor de taak van verzorger Van het huisgezin was opge wassen rustte op de moeder de verplich tmg de taak van den vader over te nemen Het w B een geluk dat het lot haar een groote muzikale begaafdheid had meege geven die haar niet alleen in staat stelde i om met onderricht het benoodigde voor het I levensonderhoud er by te verdienen doch daarnaast haar zoon een opvoeding te geven die lafer de grondslag van zyn vorming tot kunstenaar zou worden De muzikale be gaafdheid die Bernard Shaw van zyn moe der geërfd had heeft hem later in staat gesteld om als muziekcnticus aan de bladen Star en Ihe World mede te werken De drukke werkzaamheden van de moeder brachten met zich mede dat de jonge Ber nard veel aan zichzelf werd overgelaten hetgeen hem ertoe bracht om al heel jong zelfstandig te leeren denken De penode op het gymnasium die bovendien spoedig ten einde was heeft heel weinig invloed ge had op den knaap die zoo gaarne voor zich zelf dacht Van grooteren invloed waren zyn eerste praktykervaringen op het een of ander kantoor waaraan hy waarlyk met ry willig zyu individueele krachten schonk doch waartoe de omstandigheden hem dwon gen Toch raakte hy m deze periode van iets doordrongen dat op zyn verdere leven an groot belang is geweest hy ontdekte het doelmatige van elke zaak in ieder be roep in ieder gebeuren Het doelmatige trachtte hy in gedachten te cultiveeren tot schoone vormen die toch hun realistisch karakter behielden Hy beschouwde doch overdacht tegelykertyd steeds eerst de con sequentie van een handeling en slechts in het geval dat zy werkelykheid voor de prak tyk van belang bleek te zyn kreeg hy er interesse voor Geen kanst om de kunst De rype kunstenaar Bernard Shaw ver klaarde dan ook later Enkel ei alleen om der wille van de kunst had ik het met de moeite waard gevonden om ook maar een regel neer te schrqven In dezen enkelen GEMENGDE BERICHTEN Ernstige auto botsing te Wassenaar Een student uit Leiden gedood üp den njkaslraalweg tfe Wassenaar ter iioogte VBJi de 1 auwlaun is een ernstig on geluk gebeurd Oinstneeks twte uur kwaiu uit de ricditmg Desi Haag een tweiv pereoMa imperia waarin gezeten weren de stu l ten K en dB G uit Uiden By de i auw laan tton l aan ilo weg een vraoblauto vol doeiHie verlKht m het schyneel van qq fltiaatlantaaiii De besluurdei van de ha perin H h ftt deze auto © cht r waarschijn lyk met opgemerkt yn auto botste in nnia I vaart tegen den vrachtauto en school ouder den laadbak met het gevolg dat de rechter helft van de impeiin totaal werd vernield Na do botsing sprong de auto terug eai reed ten uil de richting leiden komende auto aan en Vloog veivolgons over het fielspsfl tegen boom De bestuurder H was on iiiufcdelUjk do d De mede inzittende de i bekwam gt n Ktöel De vraohtauto wem hoegenaamd niet beschadigd terwyl van de andeie uangeieden ajuto het voorgedteelte zwaar werd b badigd Da poUtie hoeft het hjk en de aut o vïKJieai f genomen De naam an den verongelukten jongentan luidt I G N Koniswmckel Oneerlyke dienstbode Door de jwUtie te WiluiSj is aangetioudoi en naai Utucht i veigehroeJit do dienstbode v on den veoftoudeir B verelaotit v an dieiatai ten nadeele van haar patioon van een baak biljet vaii iüO De ffiefetiU had plaats door opeiiolmtmg l an een kast waawji tiet geld was geborgen met volsche sleutels ejtpreril seiijk daaitoe I I Zaterdugavoml te Woerd3i i gekoobt Haar verloofde iwi arbeider u t I Xanieuk bij wien het geld en de 6leut i werden gt vonden js als veidacht van belin eveneens naar l tiecht ovengebraclit Vf dachten hebben volledig bekend De Glosfabriek te Delft gesloten Met illKsns van 7 AugustusNaar wy veinem bv zal de labciek von N V Van Dt ventere Gl fabiieken aan dipHaagweg te Deltt ii M Vigajig van 7 A ii a a gesloten worden Aan het peijs eel vMido fabriek 70 a öü man ia tegelfi ilien tndontslag aangea Op onze vraag wat de reden v$a de eltii ting iB werd geantwoord dat dfM noodig WOB m verband met reparatie en bmlMmwl van machinea Joen wy daarop vOT igen ol de sluiting geen v ibajjd hield m de eoo j nomisolie cnsie en de tjijzondere inoeihjk i heden welke een iwiynde pioducttó van llesschen met welke fe bnciige dé febriek zich naar men weet ezig lioudl m den wetr staan werd van o zijde der directie beaamd dati ook de tirisis p haar liesluit invloed heeft gehad De relletjes in 4 Tuinderstraat tn Bott am Antwoord op vragen aan rien burgemeester Naar aanleiding van de ongeregeldheden 111 de lumdersstraat in Wotterdom im ver band met de huurderastaking en het daaiop gevolgde optreden van de jwilifie heeft de heer A i tihrs viagen gesteld aan den burgemeester Daar eeoj 4 jarige man door ten sehot uit een politierevolver ia gedood en twte personen niet levensgevaarlyk zyn gctrotltn heeft de iHir Luhra den burgeureestei gevraagd of er m dteze feiten gieen leden is gelegen om In de naaate toekomst Hiaatregilen to treffen wanrdooi in deze en soortgehjke gevallen het gebruik van vuur wapens onnoodig is b v door het gebruik van wal£iBtralen of endersztim of ver boden woidt De burgemeester zegt o in in zi antwoord dat hy uit de tot dusver ingekomeii lapporten alleaminat den indruk heeft gekiegen dat de politie by de ongeregeldheden noodetoos van haar vuurwapenen heeft gebruik gemaakt Het gold hier een telkena weer oplaaiend ernstig veirzet gepaard gaan de met diiecte bedreiging van de politiedienaiin wflai tegen ter handhaving van het gezag in verschillende gevallen vastberaden optreden geboden was De burgemeester kan in het voorgevallene geeii aanleiding vmdai het gebruik van vmirwapona door de pohUe te vei bieden Al is hy van ineenmg 3at daartoe ilcchts in geval van noodzaak en dan nog met groote voorzichtigheid mag worden overgegaan zoo is hij niettemin vfljï oordeel dat in omgftaudighedein aJs de cm derhavige waarby de politie van verschil lende zijden door een tairyke menigte die weigeit de gegeven I evelen op te vQig en ernatig wordt bedreigd een dergelyk verbod de politie vrijwei weerloos zou maken Het gebiuik maken van waterstralen acJit Ie hurgemet ter in dergelyke gevallen niet alWp mogelyk doch bovendien niet doel treffend Peestweeli of kermis Nieuwe vragen van het Utrecht sche raadslid Frjds Het Ulreclitsche raadslwl tryda w mefe tevreden met het beecbe d dat B en W op zyn schriftelijke vragen betreffende de Otrechtsche Lustiumweek hebben gegeven Daarom heelt hij wederom vragen gesteH Zoo informeert hij er o a naar oï de mfltóBchappehjke commissie G en W ook gead VTicerd heeft et n volmaakte kermis v n gemeentewege te doem houden Kunnen B en W zoo vraagt hy voorts ook mededeelen welk verschil er bestaat tuaaohen een feestweek en een kermis welke doM den Koftd is afgeschaft ld het juist dat het aantal beleende panden o a tajn ke radiotoestellen gedurende de laatste feest wek kermia bij de bank van leening zeer groot 18 geweest en zelfs grooter don bij I vorige gelegenhecten Een kamer iHiuiengeredai Gifilerniorgen halfacht reed de vrachtauto van de firma Klaaa Schot O n uit Alk maar bestuur door N Schot by Ouddotp naby Alkmaar een helling ai co botste nadat hy eerst een hek had vernield feg het wooDhuiB van ïen heer C Kuiter HM groot gst ward m den muur geeiageo terrljl een raam geheel werd TeznlaUl en eea twM de uit ijn velband werd gerukt Eenig liiiisraad in de kumer worfl vernield Dl frtJiiilii K die juittt aan taJel zat kwam er wundar boven wonder goetl af Allen waren w l eig geHehr kkeu maar ten doktor wist hen spoedig ie kalmeeran Volgois dan chauffeur moet de oorzaak van het ongeval to wijtJi ziju geweeet aan letn tuurdafect doch volgens anderen ligt de oorzaak aan Jut veel te snel rijden met den wagen waar do r de cbftiilf ur hel stuur niet meermeeflIer was Onregelmatigheden by de Coop Fabriek van Melkprodncten te FIjnasrt De directeur geschorst lo iynaait No ird Brabant is volgens hel ad DinHdag een atgemecüe vergade r ng gehouden van aandeelhouders der Coo peratïev fabriek van nielkprodutten Fyn aart waarin mededeUingen werdeai gedaan omtrent en onderzoek dat w ingesteld iitimr de handelingen van den directeur den tT l de K wiena helend ernstige vtr iiKM kns iiod gewekt Het waa bekend dat ap de Coèiwiatae een gioote flohuldanlaet Aistte hoe groot deze was eJi waai hy Van daan kwam wisten de leden échter niet Weejds smda jaren had men geen hoogte van den fmancieelen toe tand diei fahiiek en dïrecteur en bestuur g vpQ dajiromtrent geen inlichtiugen waar i in men houvast Jiad Ue vermoedens namen vaateren vorm aan en in het begin van dit jaar de commissie van ondeizoek die dte boeken moest naaien ian den directeur een voorstel te hdpren reeg om eens een ouden scDuldpoat van Iveg te weikffli nde dat Oi fed hehoefdlen te merken ijil fendt vergadering brafJit d die lat Verdacht voöiawam van jlen d irecteur ter jipralie De air die f 160000 sc l ïlld vandaan echter dt r den Jdii ilou met heantwbord 1 Ion hu snel Mhtereen epj ele i jdlenv ergaderm ffi Het 1 tuur tp et II dezer UJeenkiMatèri va Ikeuring tan j ai sf fAi vyztt in verWtuid met dfe n èuwe O poratiej welke v ijziging de ledM zootÉ ig tou leggen dat zelfs pp hetlmde vftn oii lfiddemjtf den vethaald maar in i BdWang verséha jaar mA eventuec I verli Ie ledeK 70 ï kunnen jnnnidicem iudere weigeid volgende algepieene mr Boumfui pie zioh vo t telde flls m ligde van del Incossobaink te Delfi de fabriek citflietein verstrekt eij j de oand e lhoiHieTs aah zJch achterhei j tmir te sabarm De leden verlangden e mmia ie vanyonderz iek waartegen Bouman geen joezwaar had mits men ai eenparig verpficJitte en zulk geformi letrd m een motie dat men oventueeidpn hiecteur niet financieel aansprakelijk z m tfelleai noch atirafrechterJyk y iu vf olgen Derd men dit met dan rou de bank haar erodlet teruigtrekken en zou de fsbriek on gelwyfeld moeten liquifleeren Onder een diuk van dez bedreiging werd tenslotte deze motie aang inomen Ue commissie van onderzoek welke werd uige teld on welke t e tond uit de hteren mr Von Besmiw rechti kundigG raadsman vnn den N C B mr De I euw Innvn vonr ititer van den Brabantsehen ïjuivel lK nd en twee accountsintis kwam al apoeh t t de bevinding dat de directeur lian lelmgen had verrioilit welke het noodig maakten hem te schoreen Het bciaituuT dier fabriek ging hiertoe de vorige week Dinsdag over h t schorste den heer De K voorloopig voor drie maanden en steJdie de bodk I onding ter onderzoek in handen van dl i uid N deit ZuivelbondT het voorloopig be liter van de fabnek werd opgedragen aan len hoer Machielsen Op adviea der com missie acbreef het t efltuur vervolgen een meuwe al emeene ledenvergadering uit om de aandeeihoudepfi meö en en and r in kennis te stellen De handelingen van den directeur Het rapport dat mr De Leeuw namens do comniiaaie van on derzxiek uitbracht wa nog slechts zeer voorloopig J r kan nog veel metr voor den da komen Tot heden staat Vant dat de dtrecteur pigeomeohtlge handelingen heeft verrioht Tn Tx nden en misschien ook elders heeft hij in 1926 naar zyn zeggen om de verliezen te dekken gelden opgenomen voor de fabriek en vooi die opgenomen gelden heeft hy BchuldbekenteiniSF en afg even die door hem zelf waren ondertieeikend Het gold hier aanzienlyke bedragen De gfiTden heeft hiJ m de kas der fabriek gestort en het later doen voorkomen alsof zy van debiteuren afkomstig waren Daardoor werd een ver keerde vfejrst Jlm van zaken gegeven en een valscnè balans verkregen De directeur heeft dit tof egeven De balansen nadien zijn dus ook alle volech Pos omstreeka mecho 1930 werd dit door den directeqir aan het bestuur meegedeeld Het beatuur vroeg zich toen al wattedoen om die Die verkoopregeling ging lijnrecht in tegen de statuten en het huishoudelijk reglement van de coöperatie want in etede van da coöperatie had de directeur uitsluitend den verkoop m handen Voor elke 100 lit r ver koehte melk genoot ÜTJ 30 cent provisie on geacht den prijs welke er voor werd gemaakt Er sloot zich bij aan een verkoopr elmg mhoudeiKta dat mi de genoten provieieeeoi fonda zou wordftQ gevormd om daarmee het verlies weg te werken Deze gang van saken no q te de oMnralseie voor te eieilen den firecteur geen momsot langer aan het hoofd der falïriek te laten i het bestuur twett liem daarop voorloopig voor drje maanden gesohorat STADSNIEUWS GOUDA 81 Juh 1931 BekendmaUnK van dag en plaats der naj a arakeuringen volgens de Pasrdenwet 1918 S 41 Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de gewone Kykskeuring van tot dekking bestemde hengaten in het najaar v n 1931 voor Zuid Holland zal gehouden wor den te Rotterdam op 15 September voor type trekpoard te Arkel op 3 paard te Middelharmaltt tjpe trekpaard fW te Dordrecht opf ltrekpaard Voorts veatigen langhebbenden opf 21 tot en met 29 van 14 Augustus ember voor type tt ig 16 September voor September voor type de aandacht van be mhoud van de arti i het Koninklyk Besluit ki Staatsblad 493 ter uitvoering van dMJkrtikelen 5 10 15 16 29 34 22 en 25 Staatsblad no 4 InsohriJyittgabil zullen op vraphl teekende aanTrai dera van h ng den Secretes commissie u ma 4O0 te s ravt Nederlondsche Te s Gravenl kende Toonkupsi vournd tot het orgelspel ondei Orgel examenci Na een examen wordt schrift voor Ke De examens plaajia hebben Pasteen Sn in en of te fe 3rav4fn SecretJ is Vi H C 3 h l f et aaital werl bedrijait 75 ë de Paardenwet 1918 1 voor de keunnge schrifteijke en btider an eigenaars en hou eritrekt worden door Provinciale RegelingsP Oly Frankenslag el examenrommissi ï door mlsiuitcn er rs een dömmidsie geien IJvan exitnensj in n m Ked4rkn che gevolg feflgelegd iplöma lïf een Getuig lappl uitgeilMikt i SV emaal lÖer iaar 1 i de ïmisaie i de ieei MULO V Wge laagd voor het W ligtegaal alhier jgeia h 1 o gd voor het examen W Heykoop alhiei Eui en Fnuiaci 1 o Gisteren slaagd te Utitecht voor het examen Pransch 1 o onze oud stadgenoote Mej H E C Byl te Waddinxveen leer Iinge van Mejuffrouw G Kruisheer Een eerste prijs behaald Op t gasteren gehouden concoura te Zeist behaalde de Gem Zangvereemging i upho ma uit ZevenhiHzen dir de beer J P Oskam alhier een eerste prys met 388 punten m de afdeeling Uitmuntendheid Openbare aanbesteding Het uitbreiden van het verdamper gebouwtje op het terrem der Licbtfibrieken Burgemeester en Wethouders hebben he den aanbesteed het uitbreiden van het Verdampergebouwtje op het terrein der Licht fabneiken Ingeschreven werd door de volgende fmnft s J H van Dyk Gouda ƒ IMl NV Aannbedr vh H J Neder hoist Gouda ƒ 2724 Van Amstel en Jansen E dam ƒ 3500 N V V h N C Boelen Hilversum ƒ 8626 J H Heymerink Nyniege ƒ 3895 A Mooten Moordrecht ƒ 4737 De gunnmg gesc edt later Benoeming N O I Onae vroegere stadgenoot pater A Busch S J 13 benoemd tot professor m de p ilosopfaie aan het Sint IgnatiuscoUege te Djokjakarta Op 19 Augustus a s zal hy naar Indie vertrekken hu reist van Ma ijendaal per trein naar Marseille en scheept nih daar in op de Patna Ew jubUeum De heer J v d Kemp wah gisteren 2j jaar als pakhuisiknecht m dienst bij de N V Kaashandel Maatschappij Gouda Op het kantoor der directie is de jubila ns s morons gehuldigd De beide direc teruren der NV de heeren G C v Eyk en C H W Heusdeas hebben hem geluk geweiAcht en zyn yver en nauwgezette phehtAetrachüng geprezen Zy boden een geacheiv onder couvert aan Ook het geza menlyk personeel liet zich met onbetuigd het veVraste den jubilaris met eenige fraaie cadeaux Roei en Zeilrereeniging Gouda Op Zondag 2 Augustus a a zal de nieuwe vaartuigenloods van de Roei en Zeilver tmgin yGouda m gebruik genomen wor den Ter gelegenheid daarvan zullen op de Pias roeien zeilwedatryden worden gehou den Ds wedstryden vangen te 10 uur aan Te 2 uur zullen alle vaartuigen naar de nieuwe loods worden oivergebracht gevolgd door de officieele ingebruikneming daarvan Op het clubgebouw zal gelegenheid zyn tot lunchen een strykje zal middags en s avonds ter opluistering aanwezig zyn s Avonds vindt de pryauitreikmg plaats Aiuids 31 Juli en 1 Augustus 8 uur Nieuwe Schouwburg Revue 3allo Hierheen met Roosje Ëohler en I ou Bandy m de hoofdrollen 31 Juli en 1 Augustus Ooneordia Va nété Faveur KiudermKttuiée 1 Aug 2 uur fonoordia PsTsiir Jeugdig en wel verzorgd Mn waorwaBrdB vo r alk mo arn vrouw Sp l n b r l dMf Pfaltring Lonolin Crima walha nmldd lll li In da huid riMrdrIngl an aan vattan glad adilarioat Eau cr4iM 1 aan Crtmm voar da au na iil yfei£f mjg £ cmx £ln 0 4mje Haastrecht ƒ 6044 K Jongeneel te Stol wykeraluis f 5028 De raming was 5575 Het werk is opgedragen aan den heer Ghr vaa Delft alhier voor ƒ 5044 in massa Het timmerwerk aan P I uteyn het schilderwerk aan J Reichard het lood en zinkwerit aan L Mumpen en de electnfica tie aan G C ten Bnimmeler REEUWIJK Bouwvergunning verïeend Aam den heer K van Vliet alhier is door B en W dezer gemeente verguniung verleend tot het bouwen van een houten woon huis met betonnen voet aan de Hee alhier Uitbreiding electrlciteitsnet In de vergadering van den Raad pp Woensdag 5 Augustus a s zal m behandeling worden genomen het voorstel van B en W om over te gaan te uitbreiding van het electrlciteitsnet en wel in de richting OudewegL SCHOONHOVEN l e controleur van het kantoor van den Waaroorg van gouden en zilveren werken alhier de heet C Vreedenburgh heeft gis terenmjddag wegens overplaatsing naar Rotterdam a fecheid enoüien Op uit iioO Hging van de Njjverheidavereeniging kVamen vrywell alle ychatplichti gin jLen knitore byeen t e voorzitter van gent de reeniging de h r W Hooj kaasf heel den vertrekkenden ambtenaar zeer hartel j toegesproken Met raad en daad hebt u zoo zeide hy ondei meer de fabrikanten jook de kleinerej ter zyde gestaan De wyze waarqp gy uw taak vervuld hebt heeft jeel bygedragen tot den bloei van de industrie De heer E L van WiUenswaard sprak als oiMt voorzitter der Nyverheidsvereenjgmg een woord v n afschwd Ten slotte heeft de heer W l Itjeshorst als oudste schatplichtiee den scheidenden ïLmbtenaar gehuldigd Vtlen maakten daarop van de gelegenheid gebruik om persoonlek afscheid te nemen WADDINXVEEN De meubelfabriek WaddinKveen De nieuw opgebouwde fabriek van de N V Meubelfabrieken Waddmxveen vh A ICempkes en Co zal naar wy vernemen volgende week op eenigssins officieele wyze worden geopend Diploma adsp Waterbonwk opzichter Onze plaatsgenoot de heer J van Pylen is geslaagd voor het P3 N A diploma adspirant waterbouwlnindig oplichter extra belast met m den loop van de vol gLude week al vk orden opgeliev maar voorloKipig nog tuliandhoald blfllt NoUris Morra heniteU DiM HAAG 31 Juü Notaris Morra heeft het Roode Kruis Ziekenhuis verlaten en ziih tot verder herstel van gezondheid naar hm ten begeven Doodeiyk ongeluk UJ onbewaakten everweg J NU 21 Juli listeiavond is p den onbewookteia ovei wt nabij da PannesLliop tusüchen üeurne en Htlenavcen dt 7 jarig6 J van Uaaleii tcui I y per dxiewielei de spoorbaan wildu uVListekeu i toor den Irem komende van Venlo oveiTcden en zwaar verminkt De nun was onnudlellyk dood Aato tegen een boom gebotit De beatuurder op slag gedood QRONXNGF 31 Juh Hedenmorgen om 6 uur IS een to komende van Grypskerk w 1 zich bevon jen d heer H P Vogelzang en een kellner eiden wonende in Marum die in Crrupskerst op een feestje waren geweest ip den terugweg uoar huis onder Komhom vermoedelyk door vermoeidheid an den heer Vogelzang ole ohauffeeïdi tegen een boom gebotst en rvolgens tegen een andere boom De heer Vogelzang die ruim 20 jsar is en geiiuwd vloog door de voorruit met het gevolg dat zyn hoofd zoo goed als werd afgesneden De ongelukkige was op slag dood De ULuttende kAUner bleef ongedeerd H M de Koningin teruggeheerd Uit Titol wordt gemeld dat de Koningin en Prmsea Juliana Dinsdagmiddag z n vertrokken uit £ chloss Langberff per trein over Spittal Saliburg naar Munchen van waar Donderdag met de dagtrem naar Nederland werd teruggereisd Hedemmdaag te 1212 te An em aanko mende zou per auto naar Soestd k gereden worden voor het gebruikelyke Augustus verblyf ten paleize v H M de KoninginMoeder Hedenmiddag te 12 12 zyn de Koningin en de Prinses te Arnhem aangekomen Zy begaven zich naar de gereedstaande auto s Er was een zeer talrijk publiek aaawezig dat luide juichte De Koningm en de Prin ses zagen er welvarend uit De Koningin droeg een lichtgrijs coatuum en een blauwe hoed met veer de Pnnses een bruin costuum SPORT EN WEDSTRIJDEN B den tocht door de stad werd op het Willemsplein even gestopt in verband met het verkeer Het talr ike publiek dat op de straat aanwezig was heeft hen lulde toe gejuicht WATERPOLO Het programma van Ztmdag Heeren Eerste klasse D J K U Z C S V H GZC Res Ie klasse D J K Il U C U Derde klasse B Z II H Z C U DJ K OJdenzaal Z C G G Z C Nept 3r ielen Uitslagen van gisteren Heeren Eerste klasse U Z C Het IJ 0 2 Rea ie klasse U Z C II Het IJ II 1 4 ZWEMMEN Zus Braun gaat naar Parijs Het conflict met den N Z B opgeloet üp een conferentie van den voorzitter van den i Jed Zvrembond te zamen met de tech msche onumseio en de dames Braun te ItoUerdon is het bekende contact met Zus Hraun bijgelegd Onze bekende zvïemster tieeft lci bereid veaklaard uiteiultend ter willö van de Nederlandsclie zwemsport in het algemeen en dert Wed wembontf in Het I ijaonder d el uit te maken van do nationale ploeg welke op d bunqwesdhe kam pioeDSchappen te l orijs zal uitkomen Door deze overeenstemming is de Mederl wembond in staat een ploeg uit te zandKi met behoorlijke kansen op suecos Of Zus Biaun zal starten op de nationale kampioen ai happen te lUburg op Zaterdag en Zondag IS nog wcr twijfelflichtig aangezien zij in het gehtel niet heelt getramd en het niet te veiwochten in dat Ma Braun ondaokahaar c ipaciteiten haar dochter m de weinige dagen die nog resten m kampioensccwiditie wtet te brengen LAATSTE BERICHTEN DRAADLOOZE DIENST Het Petftïonnenvent voor Internabonale OntwapenfnK Meer dan ZVi millioeii onderteekenaars Het aantal iderte kenini n van hef Pe t lionnemeut voor Internationale Ontwapen niiK van de Nederlandsche Dagbladpers ie sedert de vorige opgave geategai met 154 2 Het totaal bedroeg gisteravond 2 227 382 Geen opheffing van de noodverordeniag die het reizen in het buitenland extra belast BEBLITN 31 Juli Van walingelichte zijde wordt vernomen dat in tegensteliing tot anders Imdendo berichten de noodverordening die bet reiseu naar bet buitenland Vergadering van den Raad van Beheer van de Bonk van Int betalingen Naar uit Bazel wordt gemeld al Maandag as te Bazel een vergadering worden gehouden van den Kaad vtui Beheer van de Haak voor Int betajingea Beurs van Amsterdam WISSELKOERSEN 30 Juli 31 Juh OffiaeelLonden 12 05 4 12 05 Beriijn 58 90 58 90 Parys 9 73 9 73 Brussel 34 65 34 64 Zwitseriand 48 47 4 48 42 Weenen 34 92H 34 90 Kopenhagen 66 35 66 37 Stockholm 66 40 66 40 Oslo 66 82H 66 40 New York 2 48 2 48V4 Niet officieelPraag 736 7 36 Madnd 22 82 4 22 86 Milaan 13 00 12 9 Prolongatie 2H Beursoverzicht Ue notetrmgen die in h © ocbtendverlteer aot stand waröii ekomeu konden ïich met tandhaven Dt neiging om Ui readiaatJe over te i aaii hield heden aan l en klems affaire cntitond in Koninktijiien enige verkoopen ktaarbiijkelijk voor Londensche lekeninq brachten de noteenngtn beneden de vorige sIotprijTon maar onder btnirntijd werdem sleehts aeer kleine schommöling meegemaakt Inrt fondsen waren maar wei nig veranderd fhUlps zogen i3ch enkele punten ontgaan tJnilevere l ewogen zilh omstreeits de m tldenkoer van gisterwi AccouRtiek waren pnjföioudend I aba k n ti okkm eernge attentie Rubbers bleven op peil Do non ermgvoor hei product trok in Londen wter wal aan Sclieepvaart Unie werden wter lager ge iKiteerd Mijnwaarden gehe l op den achter grondi llawes en Youngleoiing waren gedrukt n lasfer Amenk fondsen ondergingen over het geh eel wemig wijziging HADIO TELBGBAFISCH WEERBERICHT SI Juli Verwachting Zwakke tot matige zuidwestelyke tot zuidelyke wItmI Meeit zwaar bewolkt of betrokken Eemge regen weinig Terandering in temperatuur