Goudsche Courant, zaterdag 15 augustus 1931

GELEGENHEID voor degelijk Warm Milldaginaal In een net Burg gezin zonder kinderen voor civ elen pry Ie bevragen Bur Goudsche Courant M rkt 31 12 Weet gij wei dat de jremeente Reeuwuk eeai welvarende vooruit sraande gfenieente die door de vesti giag van het nieuwe Watersportparlc Elfhoeven een plaats van ont spanning 13 geworden waar men g xar ne verw lt een eigen weekblad heeft dat daar aan de ruim 4100 inwoners huis aan huis eiken Woensdag gratis door de post wordt iDeeorgd M VeeUliul voor kovijk NIauws en Advertsntlablad voor Reeuwiik en Slulpwijk verschynt eiken Woensdag bu alle be woners m hms en is daarom een uit tekend middel voor RECLAME Het IS het eemge blad dat ALLE inwoners bereikt zoodat door adver teeren daarin de volkomen zekerheid wordt verkrefren dat ieder ingeïetene de daarin emaakte reclame onder de oogen krvigt Wie in Reeuwvk en Slmpwqk wat verkoopen wil of daar afnemers wil krggen adverteere in lel leiikÉi roor OeeDwijk Men vrage de zeer billoke tarieven aan het BUREAU 2 eerBeen Eengroote seeraplek ïeerdiep volafBch idInK Een marteling overdaff caohta geen rust Dan n pasr druppels alechti ran de ranaditende en verkoeleade vloeistof D D O enoemd Prikkeling en pija over s Naobts weer en matige en verfrixschonde ilaap Binoen niet te langen tijd volmaakt geneien Beproeft dit uititekande middel MSTELS PATENli lST Ds kteinstfl kilt voor 24flMschon Houribur Amstclbier in do brouwvri g bottffld Gomakkelijk offi Inhul ta h bb n GEEN MENSCHENHANDEN DIE HET BEROEREN Vcrkrqgbaar bjj de volgend Agenten Boskoop P Rmken Tel I24 0onda T Foeienye Tel 3074 Waddinxveen A J Janmaat 228 GEVRAAGD voor direct een net Jongmensch goed kunnende etaleeren jen wel bespraak met voor verkcop ol winkel Flink safaris Brieven onder No 39ï0 bur Goudsthe Courant Markt 31 20 N V Utrechtsche Hypotheekbènk UTRKOHT Pandbnevew f 59 000 000 Reserves l 662 jg83 6 DL BANK stelt beschikbaar 4 pandbpieven Sl 100 l in stukken van f lOUU t 5UU en f lUO Uueotie rt R 40 De Uweotie Mr A J a VAN LIfcR Mr A H HÖOltWÜiti SANQUINOSE Zuiver plantaardig versterkin middel De bangumoHe wordt met uitsttkend gevolg gebruikt door zwakke kinilenn die bij het leeren achterlijk zyn ol spoedig last hebben van vermoeienis in dt hei benen Uoor jonge mtiiischen m den tyd der vonnin g van het gastel Door volwassenen van lederen leeftyd die aan bloedarmoede of zenuwzwakte lijden en zith daardüoi afgemat ot piikkelbaar gevoelen Deze allt n gebiuiken met groot succes DE SANGUINOSE De eetlust wurdt opgewekt de hoofdpijn de zenuwachtigheid en prikke bodr heid worden overwonnen de slaap wordt diep en verkwikkend de geest lichaamskrachten nemen toe het geheele zenuwgt tel wordt versterkt Tweemaal per dag een éfetlepel 15 gram is voldoende Dan duurt een ftacoi tien dagen Dat is goedkooper dan etuig ander dergelijk middel I rus per fl ƒ o u ƒ U 12 fl ƒ 21 Verkrijgbaar by Apt kers en Drogisten VAN DAM Co De Riemerstraat 2c 4 Den Haag MARKT 31 TEL 2745 GOUDA Witte tanden MSe I mp tbtek n knap Dlkwyll reedi door eenmaal po8t M ael 4a haerlrk rarftllMhand amakand aUorodOBl landpaal Tertrygl U ja aiaelitliran iToorrlaaa op Dw taadeo ook op lyda by galyklydlje gebruikmaking TM don daaiTooi pódaal geoonilnieerdan ddorodoal landenbontel Bottenda Ï yaraatoo tn do tmaohoDrulmtao der tanden ala oonaak van onaaoganeman row den mond worden daarmede geheel verwdord Probeert O het ootal mat aaa labe Tan H oont gioota mbe 80 cent Oorodont tandanboratei Toor damaa 1 east laohta boratala Toor 1 eerpii 76 ceitl lliarde boretela Anaon echt to Haaw groana orifiMaU yarpakklng mei bol opscbrill CUoiodoaf 0 ara ttajikM Adverteert in dit Blad DUBBELE CONTROLE bereiding uit het echte natuur product geeft aan King pepermunt die kenmetfkend tijne gaur en smaak welke zonder weerga s Ltl op t woord KING tn elk labiet De voortdurende controle la een waarborg dat dia bijzondere kwalU telt van King pepermunt steeds on veranderlijk is Controleert gij thans als kooper dat U inderdaad de onglneele King pepermunt ontvangt door te letten op het woord KING op efh tablet KING PEPERMUNT Oadtr i oondunndt controle van Dr v tiamel Roos en Marmens ie Amsterdam AAt t UW WINKEL E OR HS lOEZEUDlNC V N HEI PNIERESS N K MO lOEKIt Ea ros Fa RENEMAN v d HEIJDEN Wilt l wermageren 7 op welk gedeelte van het lichaam U ook wenscht ponder gymnastiek oiidcr d é onder geneesmiddelen in te nemen zonder baden uWsiiutend uitw endig gebruik H Fesullaat is na den zesden dag zichtbaar Schrijft aan Mevr COLiENBRAJJÜBJl 0 t t om 445b Adam die U gaarne GRATIS zonder eenige verplichting onder strih eheimhoud ng alle noodige aanwyyingen en prima reJerenties zal zenden Door het groot getal aanvragen en böatetligen waren wy met in staat alle brie e beantwoorden Wy verzekeren echter dat wy op alle correspondentie binnen ze r L nt orl zullen zenden Tnnim LT DE BESTE VOOR DEM PRDS St Al wat i Roodig hebt van drukwerk voor l bedrijf voor Uw Vereeniging voor Uw particulier gebruik het kleinste en het grootste orfk het fijnste kieurenwerk ons bedrijf is in staat bet te maken fraai van uitvoering billijk in prijs en vlug geleverd 1 Drukkerij A BrinkmaD Zr Het beste Adres i i Telefoon No 2745i iÊm mm A No I77S8 r70 Jaai gang Zatapdafi 18 Jlii ustua 1881 eoiiMHE mwm NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE I IEUWERKERK OUDERKERK OÜDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN ene blad verschijnt dagelijks behalve op Zon en Feestdagen ADVERTENTIEPRIJS UU Goud en omatrekan behoorende tot den beaorckrinc i 1 6 regêli ƒ 1 SO elke re8 l meer ƒ O 26 Van balten Gouda en de besorgkriag 1 6 regele M elke reyel meer ƒ OJtO AdTertentlën In bet Zaterdagnammer 21 et bljalag op deo pr a U da beida adTertentiën de belft van den pr a ABONKEMENTSPRIJS per kwartaal S 6 per wMk 17 eent met Zondagablad per kwartaal 8 90 per week 22 cent overal waar de beEor g per looper geschiedt Wanoo per poat per kwartaal ƒ 8 IS met ZondagvhLad SM ADoontuneuten worUun dageiy u aaiigtiuomeu aan una Üureau MAKKX dl UUliA im oiue ageuum tui iwuiwrs dtui t o luuuiilel en le poattuuiiCoren Unze bureaux zyn dogelukij geopend van U 6 uur Adnuniairatie n Kedactle leloi int rc 746 Jr oaUekemng 4Mt U INGEZONDEN NEDEDEELWGENi 1 4 regela 2 26 elke r r l m r ƒ aSf O de voorpagina M Iwoflar Crtiwone advenenuen n inceaomden mededeeiingun ti contract toi wei gerbduouMjOtiii prya ljiroot iettexi en randeA worden beiekund naar piaaunmnte Advertentiètt kunnien werden mgewaden dooi tunechenliouiai van aolte da Aoakiuuuitiiareu Advertentiebunwux iin uuxe agenten eu muuUiu oaaga vóüx üe plaata ln g aan uet Jtfureau aqn iiiifffkffnuwf tenainde van opname vatMiaeru i a n Deze Courant komt m vele duizenden gezinnen Gegarandeerde oplage 6500 ex Voor Imuiüouwproducten die wy met h u oen missen en ook met lang bewaren geidl deze kwetsbaariieid m veel sterkere mate dan voor industrieele produc n De toestand ia vooral daarom zoo pre cair wyl net grootste i eel van onzen uiu voer gericht is naar een enkel land n 1 Dmtscnland kinkete cylers mogen uit illu Btreeren W voerden m iJ iH mt 4 iml uoen i jF boter en hiervan gmg db mii iioen K Lt ot t deel naar Diulstniand Onze eiereiiuitvoer bedroeg m genoemd jaar U millioen K Ka waarvan Dmtscnland o mitiioen K o ol ook byna ji deel betrok Van de Ub UUÜ UUO K G kaas die w m Itf d uitvoerden was 4i b millioeu K G voor umtschiand bestemd Aan bloemkool eu siuitkool dioeg onze uitvoer m genoemd jaar lbo millioen A b waarvan Üb millioen K 5 ol meer dan i naui DuiUitnland ging Van ue 4j iiuiiiuen Ü Kz komKomifM ontvmg umtscniuna 4 millioen K Lt ui u na de geneele jj veel heid kin zoo zouden wg kunnen doorgaan liet aangevoerde is echter voldoende om aan te toonen geheel afgezien van de thans ingevoerde Qoodverordeuingen hoe slecht de vooruitziUiten van onzen la dbouwexpori z n Ook ala i iutacbiand deze crisis zou dal t jitWMIIliQa te worden doorkomt zal het zyn mvoer van betrekkelyk dure levenb middelen die het even goed zeU kan vooit brengen moeten beperken De Duitsche Aiimster bciuele heelt omangs terecht ge zegd wy moeten onze handelsbalans ont lasten met alleen door vernundering van graamnvoer maar ook van veredeUngspro ducten Uet Dmtsche volk zal m zyn be hoelte aan boter kaas eieren spek vleesch fruit en groenten zelf moeten voorzien Het kan als het wil dit o i ook zeer goed lh w zullen goed doen daarmede tydig reke ning te houden N V ManMfaotuPttnhand van BAHL MMNN CO Oouda vrs0 iii mmw Flinke irerkoopster wel aan het gemeentebestuur Zoon stich ung IS linanaeel uitslmtend lUtianKetyk van net gemeentebestuur dtó ooK de itider Uenoemt en ontslaat hen sticnting is in de wet bedoeld ais eui vorm waarm particulieren iets in net leven willen loepen dat een nuttig maat sciiappelyk doel heelt zonder eemg com mertieel oogmerk Men kan dan een biy veiiüe unveranUeriytte richui g aan de scic i ting geven en de overheid ze ais zoouanig eraennend steit naar vry van betustmg be talen enz ii en zieKenhius een museum e d kunnen sticiitingen zyn Maar als de ge meente op bedeKt goedkoope wy e aan ue bepaalde categoiien van burgeib woningen wil Verschaffen is dat wat anders ii en sucntiug heelt een kapitaal deze met heett donateurs en leden deze ook met Het stelsel van stichting is waarschyniyk alteen gekozen om het ware kaïakter te camoutleeren Dat karakteif is op onziciit üare wuze toeslag op bet inkomen te ge ven dat vastgelegu wordt voor ctn Depaal de bestemmmg De gemeente bouwt womn gen die by comiuercteeie exploitaue te duur zouden zyn voor bepaalde groepen burgers voor wie zy beatemd zyn men levert ze nu beneden den kostprys en üe gemeente legt er het tekort by Maar dai j aat zoó dat de menseben 4ie m de hmzen igronen dat heelemaal met Ziien en nog veel minder begrypcn Het duï flftökst bltfKt mt gemis aan inzicnt meruit uM die bewoners vereemgyigen neuudn gesticht om georga niseerd een grooten mond op te zetten tegen het genteen te bestuur om nog meer voor hen te doen e zien de gemeente met de zeilde oogen aan als een doodgewonen iiuis buas en denken dat de gemeente womngen exploiteert om geld te verdienen Om de camoutlage goed te doen zyn wordt nog een streek mtgehaald Als de gemeente van al haar womngen een com mertieele boekliouding hield en handelde als een goed exploitant zou men ieder jaar op de rekening een enocm tekort zien staan en weten wat er aan deze vorm van loon totslag in den vorm van huur toeslag wwrd gegeven uit de atgemeene schatkist Om den schyn te behouden dat men commer cieel exploiteert en toch geen tekorten maakt heeft men eenige malen van het kapitaal dat in de woningen is gestoken een deel afgeschreven en dat betaald uit buitengewone uitgaven waarvoor geleend mag worden Len womng kostte 6ÜU0 gld Moet dus 420 gld jaarlyks huur doen De gemeente geeft die echter voor 360 gld Ie kort 70 gitl Nu betaalt men uit een ander potje dmzend gulden en ze dan ziezoo nu kost de womng maar oOOO gld en dus brengt die haar bedm Op Om nog even op net begm van dezen brief terug te komen het is een verstan dige bepaling dat echtgenooten van ge meente ambtenaren geen raadslid mogen zyn want het is niet gewenscht dat zy in ambtelyke verhouding komen tot het ge meentebestuur dat werkgever is van hun echtgenoot Daaruit kunnen allerlei siuta ties ontstaan die alltfsbehalve gewenscht zyn We zgn allemaal maar menschen en het IS beter de kans op ongewenschte toe standen weg te nemen Vooral als de keuze van dergelyke figu ren mt duizenden kan geschieden HAGENAAB Oe Uuitsche crisis sn onze export erbindingen en de electrische gpleidingen zyn vermeld De ontploffing moet te wyten zyn ge weest aan zelfontbraiuling De schade wordt op 2 millioen gulden geraamd BIMMË NLAMÜ gevonden om den politie ofticier üoecker te vermoorden Men zou hem naar een be paalde plaats lokken om hem daar dood te schieten lil bet Noorden van Berlin is I in 3dag een man gearresteerd j ie verdacht wordt den overval op het Bulowplem te hebben georganiseerd en valsche munter éoor gendarmen doodgeachoten De familie Uroetach in het dorp Moot bach in den Bovenpaltz stond reedb smd eeimgen tyd onder ernstige verdenking van valsch munierj Iwee der broers werden gearresteerd doch de derde had kans ge zien te vluchten Hy werd echter gisteren in een herberg te Deindorf gevonden Aan gezien de verdachte aan een driemaal herHaalde sommatie te btyven staan met voi teed schoot een der gendarmen hem neer De inan was op slag dood üUAjNhiUJK De ramp van de St Phütbert Uet totaal aantal dooden 452 Uit ï arys wordt gemeld dat eerst thans nu het wrak van het voor bt Isazaire ver gane pleziervaartuig t Phiiibtrt ge ch I 1 men erm geslaagd is defimtief vaat te atellen hoeveel slacntottera het noodlottige o geiuk heett gemaakt Uliieieel wordt medegedeeld dat van de m totaal 489 passagieiÈ 45 den dood heb ben gevonden Lr zyn 400 Igken geboigen waarvan slechts dOO geïdentificeerd konden worden Huizen Ingestort m Lyon en Parijs Uit Lyon wordt bericht dat tengevolge van een ontplolfmg gisterennach een huis m de arbeiderswyk 8e Urbanne waaiin vele transche Spaansche ei Algergnsche gezinnen wonen is mgegtort Len 30 tal personen w o iU kindeien werden onder de puiiihoopen bedolven De ontploffmg waardoor de bevolking Lit haar slaap werd opgeschrikt veroorzaakte groote coiisternat e De plaats vanhet ongeluk bood een troosteloozen aanblikUit de pumhoopen van het ingestorte huishoorde men het steunen en jammeren vande slachtoffers die üi hun bed door het ongeluk waren verrast De politie en brandweer verrichtten hun werk by het licht van schynwerpers i Ook te Parys is een huis mgestort vmi dne verdiepingen d t echter tengevolge van het sloopen daarvan waarby dne arbeiders onder het pmn geraakten Met groote moeite zyn zy door de brandw er zwaar gewond onder de pumhoopen weggehaald Len ander ernstig ongeluk heeft plaats gehad by den aanbouw van een huis Voor Ie overbrenging van steenen nair de bo venste verdiepingen was een kraan opge steld die door tot nu toe onbekende oor 4 k plotsehng is ineengestort waarby twee arbeiders deerlyk werden verminkt CHINA Ontploffing van een munitie depot Groot aantal doeden en gewonden In het aan Portugal toebehoorende Ma cao in Zuid Chma is naar de telegraaf agentschappen melden een munitie opslag plaats door een ontploffing vernield Er zyn daarby 26 menschen gedood en 62 gewond De schade is aanzienlyk Schier alle hui zen van Macao syn beschadigd De telefoon flMt U mat VACANTIEV SmI U op RCIS Neemt dan beslist een bus SIROOPWAFELEN mee van de firma O KIELLIOER Ze zi n delecieus en steeds versch verkriiftbaar Ook mogen ze bii het Picnicken niet worden vergeten Adres NIEUWE MARKT 25 Het Nederlandache paviljoen te Vincennea i en diner op den t ieningadag De mimster van Kolomen de heer Paul Reynaud en maarschalk Lyautey zullen naar een Havas telegram uit Parys meldt op Dinsdag a s te half negen s avonds in het gebouw van Indochina een diner geven naar aanleidmg van de opening van het Nederlandsche paviljoen Werktyden en loonen bfj Phillpa De directie der N V PhÜi w Gloeilampenfabneken te Einl icven heett een rond schryven tot het personeel gericht waaraan wy het volgend ontleenen In het begin van het jaar hebben wy al dus achi ft de dueetw door de algeüweid wereldcrisis daartoe gedwongen voor verschillende aldeebngen den Aerktyd tot 40 uur verkrot waardoor het ona toen mogeljjk gemaakt werd een groot aantal werkne mers die wy anders hadden moeten ont slaan m dienst te houden Wg koesterden daarby de hoop dat de omstandigheden zich zoodamg zouden wijzigen dat wg tegen den winter weer langer zouden kunnen wer ken en dat de by betalingen van 40 tot 42 uren in verband daarmede een tydelyk ka rakter zouden dragen X hans hebben wy opmeuw onder de oogen moeten zien of en m hoeverre aan de arbeiders een zekere bybetalmg boven de 40 uren zou moeten blyven plaats vmden Wel is waar is het ons zy het ook met groote inspanmng mo gen gelukken op verschillende afdeelingen door productievergrooting de werkweek reeds op te voeren doch een aantal afdee lingen werkt nog steeds 40 uren per week Waar nu gebleken is dat de bedoelde by betalingen voor deze afdeelingen met van zulk een tydelyken aard zouden zyn als aanvankelyk werd gehoopt komt het ons met het oog op de daaruit voortspruitende hooge lasten met gewenscht voor deze in haar vollen omvang te blyven toepassen Wy hebben derhalve besloten ze mgaande 21 Aug a s voorloopig alleen te hand haven voor onze gehuwde arbeiders en voor hen die wegens kostwinnerschap door ons met hen yorden gelykgesteld Wy hofen dat de omstandigheden het ons mogelgk zullen maken door productie verhooging de werkweek ook voor de ove rige afdeelingen geleidelgk uit te breiden waardoor het nadeel dat deze gewgzigde toepassmg der bgbetalingsregetmg voor sommige arbeiders oplevert automatisch zal komen te vervallen Ten einde degene die tengevolge van de huidige crisis geheel of gedeeltelyk werk loos zyn in hun moeilykheden eemgszins tegemoet te komen worden stukken grond beschikbaar gesteld waarop men met ge nnge kosten eigen aardappelen en groenten kan verbouwen De Ned Reisvereeniging Fmancieel verslag Het Weekblad Reizen en Trekken van de N R V bevat het financieel verslag der Nederlandsche Reisvereemging over 1930 De penningmeester stelt vast dat 1930 zeer ongunstig is geweest Het sloot met een tekort van ƒ 32 620 1929 ƒ 3370 Het tekort is veroorzaakt door de meerdere kosten voor Reizen en Trekken ƒ 17 550 het terugloopen van het procent der groep reizen ƒ 8640 salarigverhooging ƒ 10 000 en lagere mkomsten der privereizen ƒ 6300 Daartegenover staat een stgging van de contnbuties met ƒ 6140 en ƒ 1786 door vr iwilhge contributieverhooging Het kapitaal der vereemging kwam vjui De DuitsLlie tnaia heelt geleid tot de uugt nadiaue ueviezeimoodverorueiuiigen die het geldveiaeer met het buiteuiaiid tegeien eu voomcliryven dat meiuand gel Jen naar het buitenland mag oveimalten zündex toestemmmg der i uit0che uutori teiten Men wil daarmede in Ue eerste plaats de zoogeiwamde kapitaalvlucht tegengaan In de tweede plaats beoogt men de terug uetaüng van aan Duitsctiiaad tjloor buiten lander geleendö gelden tot het allernood zakelykate te beperken Mi m de derde plaats betrelleu de noodverordeiungen den invoer in Duitachland Door den mvoer tocli ontstaan meuwe betalingsverpüci itmgen en dit wil men mt den aard der zaak zooveel iiiugelyk voorkomen Üet IS over deze mvoerbeperkmgen dat wy enkele opmerkingen wallen maKen om aat zy de iNederlandsche belangen en wel inzonderbeiu van onzen land en tumbuuw raken iiHXl Vi N üii UË HOi blAD MLXJCXVill De nieuwe raadsleden Twee vrouwen die gekozen waren tot lid van onzen gemeenteraad zyn met toege laten omdat haar echtgenooten m gemeen telyken dienst zyn resp als portier en als geldophaler De meuwe Gemeentewet is zoo verstandig geweest het lidmaatschap van den gemeenteraad te verbieden ook aan de echtgenooten van een gemeente ambtenaar df ambtenares liicn verhes beteekent het voor onzen Raad heelmaal met Het zyn twee groote onbeduidendheden die wel duizendmaal te vervangen zyn Wat het voor menschen zyn die nu m hun plaats komen is ons niet be kend y zgn heelemaal onbekende figuren maar zy zyn allicht met minder dan dL twee wier plaatsen zy innemen Aanvan kelyk hadden de met toegelaten dames in beroep willen gaan maar zy zagen daarvan af omdat voor September daarop wel geen beslissmg zou zyn genomen en er dan by de verkiezing van wethouders twee leden met aanwezig zouden zyn De zaak is namelijk dat hun echtvrienden met rechtstreeks in gemeentedienst zyn maar wel by z g stichtingen die de ge meente in het leven nep om bepaalde ge deelten van overheidsbemoeiing te behee ren zooals bgvoorbeeld de exploitatie der ge meente womngen Wie die rare figuur voor gemeente ex ploitatie heeft uitgevonden mag de hemel weten Dat zy de bedryven absoluut mei voldoen aan hetgeen de wetgever met de stichting heeft bedoeld is duidelyk Op die wijze kan de overheid alles tot een stichting maken omdat al haar werkzaamneden een maatschappelyk doel hebben en geen winst bejag Zelfs de bedryven die winst opleve re kan men to een stichting verbeteren want de winst die zy opleveren wordt weer voOT andere maatschappelyke doeleinden besteed Het woord Stichting wordt eigenlgk bednegelyk gebezigd want het beheer staat niet aan de leiders van die stichting maar Naar gemeld wordt heeft de Duitscne Regeering wat den goedereiunvV er betreft dne listen van goederen aamengesteld Jüe eerste lyst bevat de namei f van die goe deren welke Dultachlaud besliA noodif eeXt en waarvoor daarom Iteeds buiten landsche deviezen beschikbaar moeten wor den gesteld De tweede lust bevat goede ren die wel met geheel gemist kunnen wor den maar die toch mmder noodzakelyk zyn en waarvoor daarom deviezen beschikbaai kunnen worden gesteld of met De derde lyst bevat de nanten van die goederen waarvoor onder geen omstandigheden vreemde betaalmiddelen tot aankoop be schikbaar mogen worden gesteld Ofschoon deze lysten geheim waren ia toch wel mt gelekt dat op de derde lyat hoofdzakelyk ierenamiddelen voorkomen Dit heeft groote opwmdmg veroorzaakt u de knngen van OMen lai d en tuinbouw Men meent dat hier de deviezennoodverordemng in dienst wordt gesteld van het protectiomstische streven m Dmtechland en heeft daarin on getwyfeld geen ongelyk Ëen en ander beeft den heer Colyn dan ook aanleidmg gegeven tot de Kegeenng enkele vragen te nchten speciaal ook met betrekkmg tot hetgeen zg wenscht te doen ter afwendmg van het nieuwe onheil dat onzen landbouw dreigt Het antwoord der K eering is ons by het schryven van dit artikel nog met bekend Wel bevatten de bladen eene mededeeling van onzen gezant te Berlyn dat de Duitsche noodverordening inzake deviezen wat betreft den invoer is opgeheven Het IS voor onzen land en tuinbouw te wenschen dat dat bencht jmst is Ook in dien dit het geval is geeft toch de huidige toestand alle aanleiding om de kwetsbaar heid van ons landbouwsysteem nog eens duidelyk in het licht te stellen BUITENLA NDSCH NIEUWis DUIt CHLAND Nieuwe communistische dreigbrieven De politie wachtmeester Willig die by de onlusten op het Bulowplem is gemond en thans in het staatsziekenhms wordt ver pleegd heeft daar een dreigbrief gi regen elke volgens de Lok Ana luidt Gebleken is dat kaliber 6 3ö voor jou met voldoende is Als je er uit komt zul len we je met 9 m M ontvangen Hierby een voorproefje In de bnef was een re volverkogel van 9 mM gesloten Kapitein Schnfedes de commissaris van het 62e politie istnct m de Papofl AUcp heeft eveneens commumstische d gbne ven gekregen en by de gister te V eissensee ingerekende zeven communisten een plan Ons land heeft eene te dichte bevolkmg om zich op eigen bodem van de noodige grondstoffen voor voeding en kleeding te voorzien De schaduwzyde van deze positie wordt echter vergroot doordien wy het green wq voortbrengen voor een belangryli deel zelf niet kunnen verbnuken maar moeten mtvoeren waar tegenover staat dat wy van hetgeen wy noodig hebben nog meer moeten invoeren dan anders reeds het eval zou zyn Wat den mvoer betreft heb oen Wij de aan dezen toestand verbonden moeilijkheden m de oorlogsjaren ondervon den En wat den uitvoer aangaat onder vinden wy ze thans Ons landbouwsysteem la zeer kwetsbaar zoolang Iietz de invoer hetzb de uitvoer onmogelijk kumiÈn worden gemaakt of m aanzienlijke mate belemmerd BêX o P 2084 NilwassclieriFi I H v Straaten