Goudsche Courant, dinsdag 18 augustus 1931

Mo i77ecr Café met Yergunning Kolenhandel en Tulndery in een welvarend dorp in Z Holland zeer geschikt voor eigen krachten X9 Koop OIIDgBDOOOIIa Br onder No 3612 Bureau GoudicheCourant Markt 31 14 D fransoha Miiii t r tfaii ffinanoïen over hat Flaaaolael hai atal van Ouitaahland De Eng lsche Schatkist mimster iMemt de financieele toestand vanEngeland b zonder ernstig De Iirangche MLnaster van financiën andin heeft een redacteur an 1 cho de lans een interview toegestaan waann hy in het byzonder zyn meening te kennen gaf over het herstehTaagstuk en h t fnan cieel herstel van Duitsehland Ten aanzien van het plan Young meer speciaal de hervatting der betaling na afloop van het Mo ratonum verklaarde de mimster dat de compensatie tusschen een deel der Duitsche herstelbetalingen en de Fransche schulden aan Amenka geen enkele moeilykheid opleverde trankryk zou er dan ook nooit eenig bezwaar tegen hebben wanneer Amerika t initiatief tot annuleenng dw oorlogeschul den zou willen nemen Anderzyds zou trankryk echt r geen druk op Amenka wil len uitoefenen aangemen by de Amerikaan sche schulden farect of indirect een deel der Dwtsche betalingen ia betrokken Wat het Pransche deel der herstelheta Imgen betreft weet men dat dit zelfs nog met de verwoestingen dekt die door den oorlog en speciaal door die systemat sche De Duitsche handelsdienst verneemt dat de beurzen deze maand met meer geopend i zullen worden In een besprekmg van den 1 Pruiaischen numater voor handel en in duatriö met de voorzitters van de beurs besturen van Berlyn Frankfort en Keulen en vertegenwoordigers uit het particuliere bnnkbedryf werd men het er over eens dat dringende algemeene belangen een opening van de beurzen in de maand Augustus met toelaten De dag van morgen belooft voor Fnge lang van buitengewoon betong te worden De Engelflohe bladen die in den breede de In dè war geloopen staatsfinancien bespreken Iffinschetsen deze penod als dc cm fltagate sedert 1Ö14 Zoo erg is he dus Vijanddijlne bacteriën komen met massa a In den mond eiken keer dat men ademhaalt Een goede bescherming daartegen Is het gorgelen met ÜDOL Odol mondwater bedekt de tanden en de slijmhuid van den mond niet een dun an tiseptlsch laagje h twelk de vermenigvuldiging der bacteriCn tcgcngait Ala U nu nog ter completeering de daarbl behoorende ODOL tandpasta gC brufkt dan beoefent U de voltnaakte hygiCne van den mond Afwisselend reinigen eu beschermen reinigen en beschermem HET ODOL SYSTEEM Zucht naar winst maakt wygxn tot dwazen Aan de oevers van de Berwen Naar het ËQgelfloh vaa ALLEN BAXNE Kadnili vnliodeo 15 err H t verwondert Set H r A n l vlTde lil 1 tó 5 iJ = moge brengen in Wge yZI = i voor Tw i hoort Ik keek n r i lachta flits bben Zm kker sremaakt te Cll even e rt kWl nd N V Utrechtsche Hypotheekbank Pandbrieven f 59 000 000 Reserves f 1 652 263 26 DE BANK stelt beschikbaar 4 pandbrieven d lOO l in stukken v n f 1000 I 500 en f 100 KUNT U MIJ een afdoend geneeamiddel verschaffen tegen haaruitval en rooa op het hoofd Ja dat Inumen w Odthout 0 haar Kroei extract staat daarvoor als urn cam bekend het kost 65 et Bij alle drogisten verkr gbaar te Gouda b Anton Coops W dstraat SI Drog Het Groene Kruis Kleiweg 94 Drog Het Westen Wachtelstraat 12 Drog De Gondsche Gaper Markt 6 Drog Het Blauwe Kruis Burg Martensabigel 109 Voor engros Firma P OOTHOUT Hzn Co Den Haag 40 De Directie Mr A J S VAN LIER Mr P R HOOJIWEG Adverteert in dit Blad Johesom Buitenboordmotoren Johnson de onvoo wcardeli k als beste buitenboordmotor erkende motori Over aanschaffing van een Outboard denken v il leggen naam Johnson reed uitspreken Modellen in elk gewenscht toerental en P C Sterk verlaagde pri zen Alle modellen prompt uit voorraad leverbaar Uitvoerig Hollandsch Jotinion Drukwerk op aonvraog Johtuim Sta Hma van a ut l PJC m yobnion Standard buitmboerllmcurai 3 4 P K a M Buitenhoord m i n ejc fi aas Motorhooten pMtodhlijkkeiaqel é Deze mdelKbl een inensch mei karakter en tntellecL Vele mldcle ICR zullen U kunnen helpen dll tê bereiken iéa dier velen is muziek I En dad lèH kunnen spelen Wantzllf spelen vormt een karakter Tcrcdett gevoelens I Laat muziek atudle niet ontbreken bl de opvoeding Uwer kinderen zl zullen U later dankbaar zijn Vraag lOK heden catal No en condltlCn 1 3 Onze 1931 Bootan ov rtreffen de stoutsie verv achtingen 16 en 18 Ft Runabouts 14 Ft Glhbooten en ook een Stondaard ramllieBoot de laatste compleet met 1931 Johnson reeds Vanaf Fl 525 Levering van at onze booten prompt urf voorraad Uitvoerig Hollandsch Booten Drukwerk op aanvraag firmaftente Tentoonsielhng van al ome Booien en Motoren in onze Shom Room Demonstrant met Booten en Motoren tiorden door ons m A dam steeds eaarm r eqeien Onze speciaal organisatie is trp het geven door het geheele land van 100 Boot en Bootmotor Service ingesteld ROTTBHDAM AMtTinOAM QOES HAAm BM HtLVIRSUM SNEL VAN TUB ERG EN D E Nederlandsche Boot en Bootmo t or S pecloliteiten Terf 34Ó45 Telogr Motorsneico NIC VnSENKADE 45 AMSTERDAM Cl HUIDEKOPERSTR 30 en 32 GEEN MENSCHENHANDEN DIE HET Buiten als een symbool staat de mechanische transporteur Stalen armen zonder tal vatten kist na kist in een ononderbroken stroom verlaat het inde brouwenj gebotteldeAmstel de fabriekshallen Neder land w acht op zijn Amstel Flesch na flesch werd machinaal gebotteld Versch uit de tapkraan werd het blei hermehsch in een flesch gesloten Machinaal Versch frisch pittig zAó ujt de tapkraan komt Amstel op Uw tafel Alsof U een eigen leiding van deja riek naar Uw huis hao rAMSTEUS PATENTKI8T Os kltlnite kitt voor 24IIM Chan Houdbaar Amital blir In d brouwHll g boHald Q m kkall k Om Ie hula ta htbban Gebotteld in de Brouwerij @ IJï HOUDBAAR BEROEREN Verkrijgbur by de volgende Agenten Boskoop P L Binken Tel 124 Qonda T Poelenye Tel 3074 Waddinxveen A J Janmaat 228 i i K s Al wat oi floodiy hebt van Amkvftt voor Uw bedrijf voor Uw Vereeniging voor Uw par I ticulier gebruik het kleinste en het grootste ook het fijnste kleurenwerk ons bedrijf is m staat het te maken fraai van uitvoering billijk in prijs en vlug geleverd Oruklierij A Irinknm S 7ii == Het beste Adres Telefoon No 2745 SANQUINOSE Zuiver plantaardig versterkingsmiddel De Sanguinoae wordt met uitstekend gevolg gebruikt door wakke kiniteren die by het leeren achterlyk zyn of spoedig last hebben van vermoeienis in de hersenen Door jonge menschen m den tijd der vorming ran het gestel Door volwassenen van lederen leeftijd die aan bloedarmoede of z nuwzwakte lijden en zich daardoor afgemat of prikkelbaar gevoelen Deze allen gebruiken met groot succes DE SANGUINOSE De eetlust wordt opgewekt de hoofdp in de zenuwachtigheid en prikkelbaar heid worden overwonnen de slaap wordt diep en verkwikkend de gpcst en lichaamskrachten nemen toe het geheele zenuwgestel wordt versterkt Tweemaal per dag een eetlepel IB gram is voldoende Dan duurt een flacon tien dagen Dat is goedkooper dan eenig ander dergelyk middel Prys per fl ƒ 2 6 xt ƒ 11 12 fl ƒ 21 Verkrygba r by Apo ekers en Drogisten VAN DAM Co De Riemerstraat 2c 4 Den Haag Wilt U ¥ riiiag reii7 Op welk gedeelte van het lichaam U ook wenscht zonder gymnastiek onder diSet zonder geneesmiddelen m te nemen zonder baden Uitsluitend uitwendig gebruik Ha resultaat ia na den zesden dag zichtbaar Schryft aan Mevr COLEINBBANDER Overtoom 445b A dam die U gaarne GIRATIS zonder eerage verpbchting onder strikte geheimhouding alle noodige aanwijzingen en prima referenties zal zenden Door het groot getal aanvragen en bestelligen waren wy met m staat alle bne nte beantjffoordea Wy verzekeren echter dat w op alle correspondentie binnen kort antwoord zullen zenden 70 Jaargang Dinsii B W üjltfustu 1931 fiOIIMïïE CBÜMlVTr NIEUWERKERK OUDERKERK OlJ i lTmJllkvmmt m MOORDRECHT MOERCAPELLE Kt t UWIJK SCHOO fH0VEN STOLWIJK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enT Dit blad VCTEchijntdageliiksbeh alve op Zon enF eeitdag ♦ ADVËBTËNTIfiPKUSt Uit Gouda en omatnken ibeheeniide tot dm Uaorgkjriagi i fi regels l Stt eUft gel meer f êM Vêa buiten OmhIb eo den beiorgkriB 1 6 regels IM elke regel meer ƒ 0 Advertentién u iiet Zater da g nnmm er it bqslag op den prqa Laefdadigheida aavertOtitiAD de helft van dta prtta ING£ZOMDIiJi ll£D£D££UMa£Mi 1 4 regele Ofi elke mgei meer f 6L Op ie voorpagine ËD hooger Gewone advertenUëu en mgezomlen mededeeliogan b oonuaot tot leer geredimerden pr s jroüte letters en ranoen worden berekend naar pUatwroJmta Advertentieu kunnen worden ingezonden door tuaacbenkomat van eoUede BoeUhandelaren Advertentiebureaux en onze acenton en moeten daaffi vóór de plaatalng ao bat bureau sfjn mgekomen tenemde van opname veraekerd te ifln Je Maintiendrai Ik ben trotsdi op on kleine Holland Daar kan ieder van op aan t k WU het weten k ga er prat op Ik ben Hollandsch ondcruaan Nederland dat kleine landje Aan de woeste zee ontrukt Kan ondanks zijn klemhe d groot zi n Door de daad I Onopgesmukt n Sctiok ging door gefietl de wereldt Hollandsch Pavilfoen vu brand t Sieraad van de Kolonialen Diadeem van t kleine land tven was men down geslagen bven maar en toen VUORÜir Bouwt weer op klonk onze tuize Holland steekt de handen uit Op de puinhoopen van t oude Kwam het nieuwe Paviljoen Niet zoo groot maar toch veel grootst her Als een resultaat van t doen l Op den achttienden Augustus i de wereldbiik gerictit Op ons landje te Vincennes Paviljoen weer opgericht En de graoten van de wereld Brengen op deez blijden dag t Hoofd ontbloot vervuld van eerbied Het saluut aan Holland s vlag F J r Jr Heden is t Vmceuntis het uit zijn asoh litrrezen nieuwe Noderiapdsch Indisolie pa viljoen op olïicaeele wijae toor den Minister vun liuilenlajiüscne aiiwi Jiir Mr Beeliw rts van Hlokiand die daarvoor gisteren flvond naar l arlje is vrtroKkeii gapend in ttsgenwoordighedd van eert Vwt aantal autoriteiten üeze gel eurtenis vestigt de aandactit der geheeie wereid op het kleine Nederland niet zijn groote koJoniate gebiedëci dat zo groo te cuiergie tuoDt door zodh door de catastroptie die het echitterettd JtoloniaaJ paLew lietft getrotlen waarby alles wat daar m Op 28 Juni gmg het Nederlandsoh Paviljoen in vlaninien op Op ÏB Augustus staathet nieuwe uit zijn mab herreaen gereed oni de wereld te toonen iw t Nederland op koloniaai gebied praestee Daar is werk verricht dat groot respecf dwmgt I jn een der Farijsche coril BiKaidentieB over Jiet meuwe iMiviljoen wolüt uiedogedeeld dat onze Hollandscbe mdlttaire politie er duciitig voor heeft gesorc wie op 1 HoUandecJi terrem met te maken had er ook eteilig van werd geweerd Eenmaal overkwam liet zelfs dien maarscitiaLk Lyaiithey den hoogwaardigheidbekieeder der Fransche Kegeering op de tentooasteliuig die niet hoog bezoek m don nieuwbouw van Nedier land een kijkje wilde namen maar zicti door dem Hoilandschen soldaat die den maarsctiatk nog niet kende den weg ver eperd ZJig en eerst na verlof va dleo Neder landflchen gedal eerde den iieej Mooyen mocht passeeren hr 13 bewondeTenswaardig werK verrlctit Het nieuwe paviljoen doet HoUand s naam eer aan De ontvangzaal ia bijna gelijk aan de oorspronkelijke Wei iieaft de sotiaider Sayers die de drie paneelen boven de m gamgen verzorgde thans stóohte éen paneel geleverd n 1 de tijgerjaclit Van een Hindoe vorst doch overigens is de eenvoudige ver sienng van de wanden met gouden motieven bijna nog aangenamer d an de wandeai van de ooiapronkeJijke zaai l aulides dae eveaieens weer een paneel zou leveren sciiijnt nog niet gereed gekomen te zijn doch het genus hiervan valt met op Aan de bèlide zijwanden zijn kaarten in goud aangebraaht me aeer gelukt kunnen worden genoemd Dö beide zijvleugeJs hou den ook thans weer een rijke schat van grap fiekeu dioramas betreffende de Oost lndi sche cultures aanschouwelijke vooratelim adarlanil te Parijs Het nieawe Paviljoen te tflnoennas dat men tot aan den oorlogstyd moet te ruggaar om een dergelyke crisis te vanden en het schyiït wel dat de labourregeenng ook wil terugkeeren tot maatregelen uit die onzalige oorlogsperiode Want het staat by MacDonald die Zondag reeds naar Londen is terug keerd vast dat de begrooting t postte wat het wil m orde gebracht moet Vordien Het ontbrekende geld moet gevon den worden want van deze bcgrooting schynt ook het politieke leven van het Lahourkabinet af te hangen De bezmmgingficommiseie uit het kabinet Kal Vandaag rapport uitbrengen over het groote bezuinigingsplan Woensdag zal een peciale kabinetszrttuig beahsaen over de vervroegde byeenkomst van het Lagerhuis Donderdag zat het bestuur dey LaoourpartJ vergaderen om de dan bekende regeenngs plannen be behandelen en Wanneer er uit de ryen van MacDonald s part genooten zelf al te groot verzet zou komen tegen zyn drastische maatregelen o a verlaging van de uitkeeringen aan de ongeveer 2 nul lioen werkloozen dan is er zelfs kans op een politieke cna s De vorming van een nationale r geering bestaande uit een coalitie van de dne gpoo te partyen zou volgens sommige bladen niert uitgesloten vn In een onderhoud met een vertegenwoordiger van de fDaily Herald heeft de minister van f naucien Snowden geeprokfifn over den financieelen toestand van Engeland en heeft hij in de eerste plaats gewaarschuwd voor een paniek waarvoor ondanks alle alarmeeremde be richten geeji reden aanwezig is Engeland heeft reeds andere ernstige tyden doorge maakt en zal ook deze cnsia overwinnen Desniettegenstaande kan aldus Snowden de huidige toestand buitengewoon ernstig worden genoemd en zyn in verband hier mede maatregelen noodzakelyk Deze maat regelen zullen drastisch zyn De noodtoe stand Is echter voorbijgaand Snowden hechtte byzondere waarde aan het consta teeren van het föt dat Engeland s financieelen toestand in den grond genwrien vol komai gezond w Engeland heeft enorme kapitaal reserwen die het kan aanspreken De hmdige toestand op de Engelsche geldmarkt as veroorzaakt door de totaal ongegronde nervositeat van buitenlandsche schuldeisKHers Engeland moet da irora alles doen om deze vrees opzy te zetten en zyn achuldeischers te bewyzen dat de toestand an Engeland volkomen gezond is Snow den verklaarde aJIes te zullen doen om het crediet van Engeland te vsrdedigai gen van r gt6nngflvorm regeeringsmkoin sten onderwijs etc in en souinuge van deze a uistiiouwelijkd VOOr tellingen alg bij voor beeld dte welke doet zien waaraan de in komsten van onze kolomen worden ontietnd lijken nog beter gaslaagd zijn dan de verbrande De nieuwe indeeJmg die slechts één adi terzaal Jiceft is een verbetering De inkjjk dien men bij het binnentreden heeft is mooier en het gelieel ie meer overzichteiijk Ue achterwand van de aohterzaal m direct wchtbaar bij het betreden van het pawU joen zoodat iiet diorajna dat de bekwajiw sthiider iilond daar aan braolit ni er tot zijn reclit komt dan in de oude verdieelii toen hij twee aiorama a had aangebracht aan de a temden van de beide vJeugalzalen Etajid koos voor zijn nieuwe dioran a fen g zictit m de jiooie 1 rcaiiger De K LM en de Koioniale Luchtvaart iB dl maat ook uitnemend naar voren gebraclit jir 16 n grootelandikaar aangabraciit waarop zeer duidelyk de verschillende luehtiijnen m one koloniaal beüt worden aangegever terwyl ook de luchtverbinJmg van moederland me kolomen de aandacnt vraagt kleed waarxa zy algemeen om haar dege iV k en goed werk geprexen werd Door een toeval ontdekte men dat er iets met in den haak was Haar man waarvan zy n 1 gescheiden leefde gaf zich aan voor ondersteufljncr Door de gelykheid van naam werd het geval ontdekt Het kolenvraagstuk Onderhandelingen tntRchen DuitBchland en België In de afgeloopen week hebben naar uit Dusseldorf aan het Handelsblad wordt ge meld vertegenwoordigers van de Belgische mynen en van de Belgische regeermg on derhandeld met afgevaardigden van het Roerkolen Syadikkat en myneigenaara uit het Akensche kolenbekken ovei een DuitschnBelgisch kolenverdrag Wegens de groote meemngsverschillen over Ie vry in te voeren hoeveelheden zyn de onderhand lingen tot dusver zonder resultaat geble ven De Belgische mijnen wenschen cbn tingenteermg van den invoer uit Dmtsch land en voor invoer daarboven hoogc douanerechten alsmede een regeenngs voorschrift dat de iBelgische industr e en de staatsbedryven slechts Belgische kolen zul len mogen stoken Deze wenschen gaan de Belgische regeenng te ver en ook de handel en vele verbruikersgroepen zyn teiren het voorstel der mynen gekant De Belgi sche regeenng heeft thans een tusschen voorstel gedaan inhoudende volgens Bel gische berichten dat Duitschland den in oer van twee millioen ton Belgische kolen De cultures m dioiama gebracht heef men niet op de zeer minilieuse w ze kun nen Holland kan trotsch iyn op d nieuwe schepping ook thans wederom ia de inhoud van het paviljoen leerryk vmdt men alles duidelyk en overzichtelyk voorgesteld t n is de idee die aan de Kolom i entounstel ling ten grondslag ligt volkomen jegre pen De achterzaal is z er Oostersch He alles donuneerende diorama van Lland brengt al direct een Ooatersche sïomming aan doch aan weerszijden heeft tren een zesuil üouddha heelden opgesteld wa arvan er vier zyn welke men aan de vier zyden van den Borobocdoer aantrelt Hec terrem aaiiter het gebouw is tot een fraaien turn gemaakt Nederland is te Vincennes opnietw op waardige wyze vertegenwoordigd BUnJNLANPSCH NI EUWST DUITSCHI ND Vrouw werkt 12 jaar als man De politie te Mama heeft een merkwaar dige onftdekbng gedaan door te constatee ren dat een vrouw reeds sedert 1 119 als man geklePd zwaar mannenwerk vrrricht De nu 46 jaar oude vrouw kwam m 1919 uit Baden naar deze stad Daar zg al vrouw geen werk kon vmden nam zy hst besimt als man te gaan leven In dien tyd heeft zy verschillende betrekkingen be ging heen met een afgemetenheid die hy smda dien altyd tegenover mij heeft behou den De oude predikant zonk neer in zyn I stoel alsof de henunenng aan dien stryd hem doodmoe had gemaakt en Cardo stond op en streek hem zacht over het voorhoofd De teederheid van zyn zoon scheen den ouden man diep te treffen Hy verborg zyn gelaat m de handen en begon te snikken Neen Cardo als je alles gehoord hebt zul je geen medelyden met me hebben By I het kneloen van den dag ging ik de deur I uat Ik had behoefte aan de frissche mor genkoelte Op den top van den heuvel ont moette ik Essec Powell En terwijl myn hart ineoikromp van ellende en myn ver stand byna verbysterd was kwam de man op my af en overlaadde mij met verwyten over myn omnenschelyk gedrag tegenover myji vrouw Wat ben jiJ nep hy mensch of d jivel Je haalt een jong mdsje weg uit een huis waar ze vertroeteld en op de han den gedr en wordt en binnen het jaai heb je haar geestelyk en bchamelyk ge broken Een oude achoolvnendin komt haar bezoeken en jy jaagt haar het huis uit Ik heb er naar verlangd je eens te vertellen wat ïlt van je denik en wat de heele wereld van je denkt Ik was een sterk man en h f een onaanzienJyk klem kereltje Ik had hem kunnen opnemen en naar beneden gooien m de zee en ik moest me geweld aandoen om mjn toom te beheerschen Maar ik hield me in keek h n van mt de hoogte aan en Uep door zonder een woord te zeggen H j wist aog niet dat Agnes gestorven as Miaar het bericht van haar dood verspreidde zioh spoedig en ik wtet dat lecter e n mij beschouwde als een moordenaar loen ift dicht bij huis kwam zag ik een man te paard het achterhek uitkomen Hij was één van kolonel Vaugham e bedienden Ik vroeg me af wat die zoo vroeg m den morgen kwam dotsn maar om het te vermijden ging ik door het voorhek Het huis zag er treurig mt met al die neergelaten gordijnen JTt vro Betto die met een bleek betraand geAiP Jit rond 11 wat die man hier kwam doen ben vreemtïe geschleiOenis mijnheer 7ei ze Hij kwam vragen ot juffrouw Vaugham soms hier was e kunnen haar nergens vtnden en de kolonel loopt wan hopig rond Jk was ta ellendig om veel aandacht te Bchenkeo aan wat ze zei en ging ailfen ontbijten i wiB was er nog niet en ik zag er t pn op om hem te ontmoeten Het ver wonderde nuj dat hlj des norfite met wak ker geworden was door al dat heen en weer peJoop het komen en gaan van den dokter en dat hij blijkbaar nog eliep Nooit zai ik ditn lanepn langen dlag vergeten ik voelde mijn eLlende te zwaar om te dragen en wei mg vermoedde ik dat vóór den naciht mijn last nog zwaarder wu zijn ift bleef in mijn kamer tot Betto mij overroedda in de eel kamer toch iets te gaan gebruiken Daar bent u ook alleen zei ze want mijnheer Lewis w er met Jk ben op zijn kamietr geweest om hem te bezopen en zag dat hij met naar bed we t was ün 2 sloeg haar whort over het hoofdl en jam merde O o wat moet ik doen En toen haalde ze een briefje voor den dag dat ze mij gaf Misschien komt u hierdoor iets te weten Waar heb je dat vandaan gehaald vroeg ik Ik heb het op fiet bed Van mevrouw gevonden ik opende het vervolgde de donnnen na een lang bewogen 7wijgen het kwnjp niet bij mo op dat ik het recht er met toe had dat ik las iHve Agnea Mijn beste wenschen voor spoedtig hereteJ en rte toekomst van je kleine jongen en mijn innige dank voor al je goed heid voor mij ep b Hen onder Jou zoudwi WIJ nooit verepnigd zijn Vaarwel fcn m e het Cod behaeen dat we et Tts elkaar onder gelukkige Oim8tandiKhe l4 n uilen wfprzien Je dankbare en liefhebbende vrienden 1 ewis Wynne en Wlen Vaugham Ik staarde hajf verdoofd op het briefje ie laat te laat schreide het In mij Mijn lieve vrouw weg voor aJtijd mijq bemjnde broer voor goed van my pes he lent Hier ifl n een I nefjp zei Betto dat vond ik op mijnhter Lewis kamer p de taf liggen Daar Htaat uw naam op Ik opende het haastig Het bnefje Ver telde van een liefde waarvan Ik met het flauwste vermoeden had geliad van i ijn hef de voor Uien Vaugham mijn vrouw s nJch tje van zijn dankbalh heid en die van ajn beminde illen voor wat mijn vrouw gedaan had om hun liefde te begunstigen van ijn groot Wordt vervolgd FEUILLETON wit die ik in de m jne nam En terwyl ik de hand nog in die myne hield viel myn oog op een bos viooltjes die op het bf d lagen en die ik I wia dien morgen had zien plukken Meureg waarom ben je zoo koud tegen me geweest vroeg ze Als ik ooit itts gedaan heb dat je gehinderd heeft wil je me dat dan vergeven en je kind een kus geven En ze keek neer op het zwarte hoofdje dat op haar arm lag O Cardo l God alleen kent den storm van g voclens die me aangreep Ik kan het je met zeggen I Ik bukte me over je heen en kuste je op het fclwne zwarte hoofdje en ik bukte me over je moeder en kuste haar op het bleeke voorhoofd Ik vergeef je zei ik Is dat alles vroeg ze En toen ik aarzede vloog er een vunge blos bver haargezicht en haar hoofd op het kussen omkeerend zei ze Ik ben moe nu moet ikgaan slapen Ik gang heen en deed de deurzachtjes dicht Ik heb haar niet meerlevend gezien want dien nacht stierf zeplotselmg De engel des doods kwam ophaar roepstem dat geloof ik zeker wantDr Hughes dien we direct haalden verklaardie dat er geen enkele reden was waarom ze niet had knmnein herstellen Ik geloof dat ze beter had kunnen worden als ze gewild had Wjmne zei hij maar als de jÉ sch om te leven ont breekt dan ontbreekt ook dikwijls de krocht om te leven n de patiënte sterft Waarom Ke met verlangde te leven weet ik niet Misschien weet jö het En mijn oude vriend éM