Goudsche Courant, vrijdag 21 augustus 1931

llo l 77 iMfdag St maustmi i 8l 71l J ai gEWg Getrouwd H S BAKKER en C J VAN HOFWEGEN Goudi 19 Au 1931 Toekomstit adreiVELSENZEEWEG Leeuwerikkenlaan 24 14 De Directie geeft kennis dat in de heden gehoaden alg vergadering van nandeelhondars het dividend is vastgeiteld op 5 i tegen inlevering van diTidendbewgs Nr 17 met f 5 van 27 Angnstoa af betaalbaar wordt goateld bij da Heeren E Moes Zoonen Rotterdam B Mees Zoonen Bgkantoor a Gravonhage Jan Kalff ft Oo Amsterdam Wed Knox Dortland Gouda Rotterdamsohe Bankvereeniging 27 Gouda en ten kantore der vennootsohap GOUDA 19 AngnatuB 1931 HUISVROUWEN Laat Uw AARDAPPELEN en WORTELEN SCHRAPPEN met de meest moderne sdirapmacWne Wi H KUIK KEIZERSTRAAT 19 Thuiabezorging Hinder prijsverhooging SCHOUWBURO BIOSCOOP GOUDA VAN MORGEN AF BRENGEN WIJ U EEN GROOT MEESTERWERK n 1 Het l ngelsche kabinet is druk aan het onrereereii met ae Tertegenwoordigers uer l olitieke partyen en der vaKvereennfingeii MaciJonam en de kanselier van ae scuat kiut bnowaen ontvingen gistermorgen ue vertegenwooruigers uer oppotiiuepartyen i e tünservatieven waren vei tegenwooruigu üoor iVeville Chamuerlain en öir bamuel Jioare die door den parncuiieren secretaiis van caldwin waren vergezeld terwyi voor ae nueraie party m plaats van l oyu tieor ge uiË ougbsteiu 18 £ ir üeruert bainuei en vooriB 6ir ojunaia Maclean versonenen wa icn Macuunuta legae de leiders der uppo uiuupatLyen ae Vv oenaaagavond dooi iie voiiuaigt Kaüinet aangenomen vooi stellen yoi zonuer evenwel naar vernomen worut ue Kwesuu van net luvuerre nt van ticii procent iti sprake Ce brengen uiscnoun tot nu toe niets omtrent net verloop der be uprekingen is twkeud geworden zou lie vaut staan uat de conservatieven beperkin gen op de tegenwoordige uitgaven belang ryker achten dan de kwestie van de nei img van een Invoerrecht i aar verluidt zyn de voorstellen die de legeermg voornemens is te dpen ten einue ue Degrooting in evenwicht te brengen m iiooldzüak de volgende 1 leen vermindering Van de ultkeeririgen der werkloosheidsverzekering doch ioo iiiogelyk een verhooging der contributies Voorstellen ten einde de tinancien van de werkloosheidsverzekering op een gezon deren basis te brengen eventueel door groo tere beroepsklassen te trekken in de ver plichte verzekermg A Salarisvermtndering van de ministers rechters zekere ambtenarenklasaen leera ren en politie 4 i n byzondere belasting voor zekere staats en industriepapieren die een vaste rente geven üeauimgtngen h de vermhiUende be Htuursonderdeelen lil uan iuiting op de c onlerentie met de iciüors Uer oppoaitiepaUijen ontvmg M u Uoiiuld de advWexende coumuseie iJt r i a buurlracbie om doze even ten8 ointreut de iegeeiingi voorHteilen in te UcUien Gisterennanuddag begaven de vyf minis ters MucUonald bnowden Hendcisoii Ora ham en Ihoiiia zicli naar het centrale iocialisttóche hureai waar ij t ui l eippreKuig jiad len met den beneralen Kaad van liet Vakver igmgacongres en het beiituui van de 1 abourparlij Het teHluut van de Labuui party ver Een goede moeder vraagt met Wü jgi Zi 3 geeft Aan de oevers van de Berwen Naar het Engelaoh van ALLEN RAIN £ 18 Nadruk Térbodan Plotselmg werden ze opgeschrikt door een ritselend geluid boven hen en Cardo grt ep Valmaa haastig vast ioi groot vennaaJc van d anderen Het wae cte witte uil die de pleditigheid in de kerkebamer had bijgewoond en het nu tyd vond om door den iKinwvallagen muur weg te vliegen Ik heb immers gezeigd dat de witte mlbij ons huwehjk smu zijn glimlaohte Vainiai en ook tte zee en de Beiweo ikhoorde to allebei to i jy je naam schreef ISn nu zei Lrwynne UJIiB zullen Wilson Chester en Ik julllB alteen latenwant we welen hoe kort jullie nc maarsamen kunt zyn met harteiyftie relidtatiee en goedrf wenachen verheten de drie jonge mannen kerk om Cardo en Valmai gelegenheid te Keven voor het laatst nog wat te praten en scheid te nemen Ze gmgen op de wraJcke wormstekigabank zitten en Caido die zag dat VaJmai ver rtnetig tc ek en tranen ui de oogen had Taohtte zoo oj ewekt mogelyk Ie zijn Wftt zie ie er aJJerhefet uit schat zei J hoe heb je het aangelegd om zoo De Man die zijn Moordena ar zoelct HB Van den begaafden regisseur HBBI ROBERT SIODMAK De el luk ernstig doch het is en LACHSUCCES oo l nog nooit vertoont isll In de hoofdrol de bekende komiek HBiNZ RUHMANN u weet wel die aardige monteur met het bnlletie op uit Drie met eén benzinepomp biiges aan door LIEM DEYER8 en HERMANN 8PEELMANNS MMKlalfi rH Mlrleh H ll n€l rl Dultach prekend mot Holiandsche titels 1 Avond aan avond waren de theaters in Rotterdam Amsterdam en den Haag uitverkocht met di dol komische filmwerkl NOB n 0O cl raaicli Verzuimt dit filmwerk met want iedereen zal het metona eens zijn Dit 1 het grootste lachsucces wat ooit in Gouda is gebracht U Toegarg boven 14 aar Gratis fietsenslalimg 1 VAN NELLE S GEBROKEN THEE is v00rdeeu6er en geuriger dan bladthee omdat het water beter in het gebroken Theeblad dringt DE SMAAK EN DE SCHENK VAN 2 VAN NELLE S GEBROKEN THEE IS VOLLER OMDAT GEBROkEN THEE SNELLER ÉN BETER AFTREKT DAN BLADTHEE BIJ HET GEBRUIK VAN 3 VAN NELLE S GEBROKEN THEE BEHOEFT MEN MINDER THEE IN DEN TREKPOT TE DOEN DAN VAN BLADTHEE VRAAGT DUS UWEN WINKELIER VAN NELLE S GEBROKEN THEE IN PRMZEN VAN 20 TOT 40 CENTS PER ONS PAKJE m mHm RBUNIB HLT GEZELLIGSTE BIOSCOOP THEATER GOUDA OOSTHAVEN 17 D r T J v d TOOREN Co TELEF 2027 WEEK NA week DE MEBSf CROOTSCHE F JW RKEN V n VRIJDAG 21 t m MA4NDAG 24 AIGU LILTANHAlI DAVIS WARWICK WARD e C MAOLAOLEN In De BlanK ShalK E n spannen o ri d t ZZ r Z E ubtt m kundige rlAri iÏERMTz S TOEGANG VOOR ELKEN LEEFTIJD Gewone pm en bespreekt t d g Uw plaatsen Gr U fle en ll ng Aanvang 8 uur Z t rd g vanaf 6 uur en Zondag vanaf half 1 DOORLOOPENDE VOORSTELLINGEN Woensdagmiddag 26 Aagus u 2 uur MATINEE met een komisch en leerzaam Programma Als hoofdfilm r n ii a mt SIAM HET LAND VAN DE WITTE OLIFANT Elk Réunieprogram een goed proram Ga naar Réunie iedereen dort OnVTI n met in onze woorden on ncce it n onze programma THALIA THEATER VERTOONT VAN VRIJDAG te WOENSDAG De Overweldigende Geluidsfilm SUBMARINE DE DOODSTRIJD VAN DE S 44 Een schitterend en boeiend verhaal u t het leven van de bemanning van den duikboot IN DE HOOPCfeOL DE BEKENDL ACTEUR JACK HOUT AMUSANT EN AFWISSELEND VOORPROGRAMMA i AIVIUOM TOEGANG BOVEN 18 JAAR Wo n d gmWclaB uur Watlif van drukwerk voor L w bedrijf voor Uw Vereeniéiné voor Uw particulier gebruik het kleinste en het grootste ook het fijnste kleurenwerk ons bedrijf is in staat het te maken fraai van uitvoering billijk in prijs en vlug geleverd DrilUerij i Brinkmiii Zn Het beste Adres === Telefoon No 2745 STERKE ZENUWEN maken sterlte menschen Gelukkig wie ze heeft in dezen ttjd die zoo geweldig veel van de zenuwkracht eischt ilj v SANGUINOSE ia het eenvoudig natuurmiddel dat de zenuwkracht oliaer l e SANGuÏnOSB is het beste middel tot beetrijdmg van de nmrasthenie zenuwzwakte en al hare gevolgen tleoel Wilt g op den duur sterke zenuwen neem geregeld eiken dag éSn eeuepei Sanguinose Liefst een uur vóór den maattyd Prijsperfl ƒ 2 6 fl U 12 fl ƒ 21 VerkrUgbaar bij Apothekers en Drogisten WACHT U VOOR NAMAAK VAN DAM Co De Riementraat 2c 4 m y Abonneert U op dit Blad 11D8CHB mmm BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN aOSKO NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK GOUDERAK HAASTRECHT MOOI RECHT MOERCAPELLE OONHOVEN STOLWUK WADDlNXVpEN ZEVENHUIZEN ent U bMlb HÈul UUó Uu i ula u Miè u lMfa b a ktofiwU tot dea buufiikni j i o r g ij ƒ IM W bmI mmx i IU4 Vmi buiten aoBdA en ti tt bewrglniiiii o ruitttig J lob eiktt rt umt JüM Ke jtaiièa in het ZatertUgmwnnwf M m INGhikiNUfcJ l UJhUl i JhlkUN ikNt i 4 reveii SJ tOte fi l m te vourp pJi oU A bougV G wuu JverlboUin en inyaaooden oiededettUüiren üB eonttaet tot smt ttruB uruuU Itittera eo ratwMD worden beiekead naar tlnnt hilmte AiiverteiiUeD kunnen wonl6n uMtexoaden door taiichenkumjT v a trrlWirit Btnlihanrto Aruu AdvertentiebtUMuu n oum agwitui en mostea d agi vóór dt pi t i taa hw fltirejtu Btin inxekimen tewtnde van opnjuae renektni ta iQn NIEUWS EN ADYERTENÏIEBLAft VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Dit blad verscbijntdagtlijksbeha lve op Zon en Feestdagen o ARONNBUENTSPRMS per kwartu ƒ 2 per week 17 cent met Zunuagsblxi per kwartaAl ƒ 2 per week 2 cent overal waar de beiorging per looper geadued rranco per post per kwartaal ƒ S 15 ni t Zondagsblao fZm Abonnementen worden dagellfki aJui8 nomen aan ons Bnreau HABKT 11 OOUDA ht onze agenten en ioopera den boekhandel en de postkantoren 4 0 finanoioala Itwasties in Enneland Ha ttéi alaflan dar fingalaaha Ragavring Nog reen overeenstettimin bereikt MeeningsverschiIIen ook iit het Ivabüiet Opstandige beweging in Spanje Burgerooi log m And lusie waitelona geisoteeid l e kabinetscrisis m Hongorie tiet wulgaaisthe Parlement dpor den Koning geopend Onu bureaux ijjn dageUjka gwpend Tan 9 6 uur Administratie en Redacbe Telef Inten 274 £ Po tr kening 48400 meensche bezetting mets kon uitv ien Daarna vluchtte liy naar Szeged waar hy eveneens minister president der contra revolutionnaire regeenng was echter na korten tyd als zoodanig aftrad Na de revo lutie nam Graaf Karolyi geruimen t jd met meer aan het politieke leven deel Eerst m 1928 trad h J weer op den Toorgrnnd toen h tot beschermer van de Kroon werd ge kozen In December van het vonge jaar werd h minister van buitenlandsche zaken en vertegenwoordigde sedert dien Honga rye te Geneve by de conferenties van den Raad van den Volkenbond Het Bulgaarsche Parlement is gisteren door den koning op plechtige wyze geopend waarby de vorst door een groote menscoen memgte een grootache ovatie is ten deel gevallen In et parlementsgebouw poogden een 61 tal commumstische leden een tegen demonstratie op touw te zetten doch deze mislukte waarop zy de zittingszaal ver lieten In de Iroonrede wordt melding gemaakt van de ernstige economische moeilykheden die door kracntige ondersteuning van den landbouw bestreden zal moeten worden ter wyi de begrooting in evenwicht dient te worden gehouden door spaarzaamheid en beperking der uitgaven ile nieuwe regee ring zal voorts belangr ke maatregelen trelfen om door sociale hervormingen de klassetegenstetlinKen op t heffen Wat de binnenlandsche politiek aangaat orde en rust zullen worden gehandhaatd terwyi wat de buitenlandsche poUtiek betreft ge wezen wordt op de noodxakelykheid goede betrekkingen te onderhoaden met de na buurstaten en in vriendschaopel Jke verhou ding te staan tot de grootAmogendheden als noodzakelyk element derNtiUropeesche samenwerking De troonrede werd zeer gunstig onivan gen Het bericht van dw gouverneur van Se villa aan de regeei lusie burgeroorlog dicalisten met alle sociale revolutie voeren zoodat hij tatonalen weg mo geheele Spaansche maakt De regeel creet aangekondigd wapens wordt geatri straf van ten hoogs dat in geheel Anda sracht en dat de syn uddelen trachten de de anarchie door te ding slechts langs dic Ik achtte heeft in d fa grooten indmk ge heeft een nieuw de Raarby het dragen van t met een gevangems éen jaar kan dw voor de verdere verdeeling van het gtUt aal zorg dra n DVITSCHiilkN W Kch éte Diiltschc Kadio tentoonatellmg geopend liiuarde na Jiei i3e oeh van ie inwtere Uat hel itMi aanzien van ae huidige imoii cieele Kwestie ie leg wuiig de viije naiid MM laten Ue Ueneiaie liaad van liei Vaiivertem giivacongree vLiKluatde na u on aemic 11 el de imuialerH dat het jn ho iding ma bepalen en ü ia tei zjner iijd lan de re g tiing uu doen weten Ue nedtnii oigtn ontvangen benclUen n eJ oen lat uit da verscliutende besprekingen we ke gifatercn uonaerdag zijn gehouden tU8euhe i de legeermg de verl enw oordigers der politieke partyen en a n t eucralen Kaad der vakveteeuigingen twee telteiifiteik op den voorgrond zijn geiteden üie waar s liijnlijJt een groolen invloed op döp verde len loop der gebeurtenifleen zullw titoele 1 en en wel ten eeiste dat de conseivaUeven nog V til ii gLutnue bezuinig u inuutregeien c jUien eu ten iw t ie aat üe vakvereonig ngeii zich len ötueipöie verzeilen t t vermin ueiiiig vaa de liuiaigc weiaeiooeneioauitket rung Ut jenci lit itaad lit elt m zijn veigade ruigen an giste en otk besproken de kwefl tic viut ctn invoerrecht ctoch lueent te dien aanzJNi een be tiAfUlg te moeten Arerlaien aan het vAk vereen igingSoongi eg dat op 7 btl t 11 te lliifatol wordt gelioudeu Alken de i tttK urparti heelt besloten de legeering bij het voeren der onderhandelm gen de vnje hand te Ifitan Waar verluidt zouden de liberalen ongeveer op ihetzeltde standpunt etaan als de cxinae vaticven met diit belangrijke verschil dat 7ij jaöli ten krachtigste verzetten tegen de helling van en invoerrecht van lu pet Umtrent de verhoudingen in het kabinet z il veriu at dat ook luer vérgaande raeenmgöverecnillen heeraehen Ook voor van aaag zijn verschillende oonterentiea aangekondigfl en i ullen talrijk besprekingen plaats hebben Dat het m Spanje onder de nieuwe regee nngsvorm nog allesbehalve rustig is is uit de berichten der laatste dagen omtrent de plannen der regeering haar optreden en de gevolgen daarvan wet gebleken Thans komen nog meer alarmeerende berichten Tengevolge van een meuwe Sabotagedaad in het hoofdtelefoonkantoor was Barcelona in den afgeloopen nacht geheel van de bui tenwereld afgesneden Aangezien men een aanslag op het postkantoor vreesde was de geheele politie gealarmeerd Tot den ge vreesden aanval is het echter niet gekomen In Hongarye is ein kabinetscrisis uitge broken draai Hetl jaar aan het bewi weest 18 afgetret gedeeld om gez heeft Crraat iHethlcaij m handen gehad en moeiliyk ï n gewesi met alleen aan die te bieden maar het land aanzienli heengaan van dezen ais een verlies worij schynen behalve door Graaf Bethlen wel politieke redenen hebben genoopt ziel terug te trekken dan ook wei dat oogenbhk raet beteei zich voorgoed aan onttrekken Het schyj Bethlen zelf verkU geen verandering poUÜAk dit toch Want voor het doorvoefei van de ook Hongarye noodzakelyke bezuinigingen zul len enkele mimsters uit het thans zittend kabinet het veld moeten rüiirten terwyi ook ten aanzien van de buitenlandsche politiek een toenadering tot Frankryk wordt bevor derd dMr den thans opgetreden regeerings formateur Karolyi die allerminst de in stemming van Graaf Bethien heeft tDat de lust om te blyVen meeregeeren onder deze omstandigheden by Graaf Beth len niet bestaat blykt wel uit het feit dat een poging door tal van parlements en senaatsleden uit de regeenngspartyen aan gewend om te trachten hem te bewegen in het nieuwe kabinet de portefeuille van bui tenlandsche zaken te aanvaarden geen resultaat heeft gehad Graaf Bethlen heeft zulks geweigerd doch daarby te kennen ge geven het kabinet Karolyi gaarne te willen steunen De met de vorming van een nieuw kabi net betabte Graaf Juhus Karolyi is 61 jaar Reeds tientallen jaren vervult Karolyi func ties m het publieke leven in den oorlog streed hy als luitenant der huzaren aan het KussiBche front Gedurende de proletarische dictatuur m Hongarye m 1919 vormde hy te Arad een contra revolutionnaire regee nng die echter in verband met de Roe die gedurende 10 in Hongarye is ge hy heeft mede sredenen lien jaren l Hongarye de leiding deze jaren die zeer u htj ar m geslaagd leilykheden het hootd om de positie van te versterken Het mier moet dan ook aangemerkt loch gezondheidsredenen rvoren gebracht ook i bestaan welke hem ran de eerste plaats irom verwacht men terugtreden op dit dat Graaf Bethlen i politieke leven zal dat al heeft Graat dat zyn heengaan rengen in de lands laet aoo sieker fi Voor een publiek van ongeveer 1600 ge noodigden waaronder vooraanstaande per aoncn op ifaet gebied van wetenschappen kunst poiltutk thpiomatiek en handel werd hedenaoorcen de Achtste Dultache iUdio tentoonatellmg te Berlyn geopend die voor de tweede nutal verbonden is met een ten toonatellmg op liet gelned van muziek en getuidsrepredueUe J RANKBUK NOODWbBR BOVEN VINCENkfi De ordedienst van het Nederlandack Pavllioen in actie De Parysche Mstx corresptmdent seinde Woensdag Omstreeks half vyf hedenmiddag brak plotseling boven Parys en vooral boven Vin cennes een hevig noodweer los dat vooral op de tentoonstelling groote ontsteltenis teweeg bracht Het was een onweer dat slechts weinige minuten duurde doch vergezeld ging van zulk een zwaren regenval en zulke wind stooten dat het op een hoos geleek Op de tentoonstelling tnfichtte het publiek in de paviljoens te vluchten Alle wegen waren onmiddellijk in beken omgezet en verschillende groote verkeerspunten werden onbruikbaar voor passage De braiidweer zocht ov al de liöoli ohdtn vrtj te houden In het Nederlandsch paviljoen heeft op dat oogenbhk onze uitgebreide ordedienst prachtig zyn doeltreffendheid kunnen be wijzen Heel den dag was het bezoek aan het paviljoen zoo groot geweest dat op som mige oogenbtikken meer dan duizend men sehen queue moeAten maken BUÏTENLANDSCH NIEUWS ZUID AM RIKA Chili staakt buitenlandsche betalingen Volgens een bericht uit Santiago de rmle heeft de regeering een volledig mo ritorium vooi de buitenland che betaiin gen voor den rest van het jaar afgekon digd CHINA De catastrophe in China AnieFikaanache steunverleening Het Amerikaansehe Roode Kruis heef naar aanleiding van de aanvrage van stpun verleening pen som van 100 04M dollar uit getrokken ten behoeve van de slachtoffers I der overstroomingsramp te Hankau Het bedrag zal door bemiddeling van het mi nieterie van BuitenUndsche Zaken te as hington worden overgemaakt aan den Amenkaan chen consul generaal te Han By het noodweer drong meif plotseling op om in het paviljoen te schuilen Men moest om wanorde te voorkomen de yzeren schermen laten zakken en die hadden bet hard te verantwoorden maar de mtgebrei de ordedienst wist binnen en buiten de drommen in bedwang te houden Tien minutMi later kon het normale verJ eer hervat worden en ook het scherm vanden middentoegang was spoedig gerepfreerd Door electnsctien stroom gedood Uit Parya wordt heden geseind By het aanleggen van een lichtleiding voor een arcus te 1 regier m de nabyheid van bainte Brieue kwamen dne personen van het circus met den electrischen stroom in aanraking Met ernstige brandwonden werden zy naar een ziekenhuis vervoerd waar twee hunner kort na aankomst overleden Do derde verkeert nog in leven gevaar lioilend paard dat ico la ze eggen büpd wordt door zjjn sneitwad Het was net noodig gewrteet Cardo s sp tiale aandacht p de brugjeuning te vesti gen de herinnering aan zyn perste oijtmoeting II et V almai was er immers nauw aan verbondPii en net een w emoedlgen gli loch lafht hij er aan hoe ze alg twpft onbe zorgde kinderen in het maanlicht gesnoekt hadden van de peperkoek Misschien heb je er noest op gelet dater een leuhing wae verMideratelde de dommee looji v l zei Cardo en hi draaide zichom om voor het laatst naar flft brug tekijken en waa het vprbepia mg of zag hijwerkelijk iets wuivenF fcen oogenbhk kwawde gedachte bij hem op om terug te gaanen hij trc al aan de teugels maar Jmi was onvermoeid en deed geprikkeld door denruk aan de Jpid el een Sprong zijwairts Laat hem toch zet de dominee watwjl je Niets vader i en oogenblik dicht ik eraan om terug te gaan om voor het laat ttnog eene in het dal te kijken Maar t komter niet op aan 1 aten we maar verder gaanWal 7iet de lucht zwart daaj voor ons hr zal een st rm in aantocht zijn m pnde 7ijn vader Ja een noord we tpr torm Tk denk datwe bem wel op de JtJurrawsIla krijgen Ikheb dikwijls verlangd om een storm op aepmee te maken Wordt vervolgd t n zal jo ons gelioim vóór je ht uden tot ik terug ben liefste Ja zei Valmai met emetiigen nadruktot JIJ terugkomt en mij verlof geeft het bekend te maken hn nu moeten we soheiden mijn Vader moet me niet missen Zoo scheidden zij en beiden hoorden ze in liun herinnering nog jaren Ifling het gemurineL van de Ber n als ze aan dit oogenbhk dachten en bij Valmaa wekte de zachte vleti lslag van den watten uileteedB i n mengeling van gelukkige en droevige gedachten op Langzaam p nj ze het pad niar Uinas op trok den roodicn mai tel die zoo lang onder een struik verborgen hfld gelegen weer aan en ging naar Iiuib Op haar kamer doed ze de nu haar lief geworden trouwjapon uit en borg die met liet takje jasmijn rgvuldig weg loen kleedde ze inch in warmere daag Fiche kieeren echter ook wit want haar atemniing waa er dnen dag naar om in het wit te blijven Voor Cardo gingpji do uren vlugger voor bij ï ijn vader hfld hem nog een heeleboel inlichtingen te geven en van Betto moeet hij eindejoozp n ededeclingen aanhooren Gwynne LUia was na het tmtbijt m Bryn df ryn tei ugRekoiuen Hij had zyn vrienden naar hun kamers iii tbersebhin gebracht Zf waren er allen vol van dat de bruid er zoo lief had uitgezien JongPn Mil hod Chester gezegd ik geloof dat ik lie Wynne ppji beetje henijd ondank i diP lange scheiding Ik hebnog nooit zon n noe ig bruidje ge ien I n Wilfion vpoeg Z n er in dit gat nog Il er zulke juweeltjes Ik heb er nergens één gezien zei IJiaflen Jt betwijfel sterk of er ergeng m de l tle wereJd nog zoo één te vmdien ie Ik 1 eb vtel schik in de rol die we in dit ro mantiacJi avontuurtje geBi e ld hebben iin JIJ Wilson P Dat schikt nog al antwoordide de aangecprobene ik had liever een meer actieve rol gehad Denk er om dat het eem diep geheimmoet bhjven zej bil is en ging w Dat sprppkt van toU Preciee om twee uur namen Cardo en zijn vader plaats m de sjees het eenige voertuig wat de dominee bezat en nadat Bfftto hem onder tronen vaarwel had geaegd en alle ki eclita en nieiden hun goede wensohen bij de hare hadden gevoegd zei Gwynne EUia met een warni en hftnddTuk V aorwel Cardo bod Regen je Ik zie met belangstel ling de loekomat tegemoet eo hoop j na je terugkomst uit Australië weer te zien Op verzoek van je varfer bhjf ik nog een dag of veertien hier Op een ongewoon zochten toon voegde de dominpp t aan toe De beproeving zou te eroot zijn gewcpst al i ik nu o kciw at leen zou zijn achtergebleven loen ze lanKs den hoogen wee bij d brug van de Berwen kwamen wp i de domwiee met de jjweep naar de bmgleunlng Mier bij eze leuning zag Ik fallen Vangham voorbijgaan op den dag toen ik jemoeder ontmoette die op haar wachtte Later kwam Ik ook mijn broer tesen Wat wasIk vcrbMnd Maar een man che zich laatbeheerschen door njir hartstocht i als een keurig gekleed aan piioni s wakende oogen te ontsnappen FEUUUETON Ik had mijii rooden mantel aangetrokken en de kap over het lioofd gedaan Mijnhoed had ik onder mijn mantel verstopt Cordo had graag nog een beetje luchtig met haar verder gebabbeld maar daar wae geen tijd voor De minuten vlogen om Hij moest gaan ontbijten met zijn vader due de laatste uren vóór zijn vertrek zeker naar njn gezfiJflchap zou verloneen Hoe laat vertrek je uit Brynderin Vroeg Ze met een droevigen klnnk in haarstem Om twee uur precies lieveling De wagen met mijn koffer is al weg ü Valmaihoe kan ik toch van ie soheiden hoe kan ikvan je weggaan mijn hevelmg mijn vrouw barstte hij opeens uit O Cardo Cardo was allee dat ze antwoorden kon Ze lo haar handen voor de oogtm en tranen drupten door haar vingersCardo trok haar handien zachtjes weg Er IS een traan op onzen nng lievehng Dat mag niet Laat die nng het zinnebeekl zijn van ons geluk ons wederzien enonze vreugde Je moet maar denken Valmai dat ik over een jaar al weer terug banen dat ik dan altijd bij je blijf Een jaar m ten slotte geen eeuwigheid En wat er ookgebeuren mag jij bent mijn vrouw en ikJOUW man Uat IS werkelijk mijn eenige trooat enik zal dapper zijn Ik ma mijn nng metaan den vimaer draden maar ik zal hemaan pen wit zijden koord om mijn haJedragen Daar zat hij blijven tot ji tetügkomtom hem Weer aan mijn viti er te doen