Goudsche Courant, vrijdag 21 augustus 1931

Vmt BtaUncagcraar in Noord Frankr k MHt tOfr Het stakingsgevaar in het NoordFran Bche textielgebied is giater belaogr k toegenomen Nadat in het begin van de week reeds vele honderden artMidera in staking waren gefaan omdat de werkgevers mei loonsverlaging dreigen hebben thum de arbeiders in vele andere oudememingen besloten zich bü de bewegioc aan te ahtiten AHSRXKA Hiatorisclie goudgraveraBtad verteand Uit Neiw Yoik wordt he teo geseind Ten gevolge van een reusachtige boschbrand is de historische goudgravcrastad Quartzburg in den staat Idaho heel in de asch gelegd Ook de in de nabüheid gefegen atad Plocerville moest wegens het dreigend gevaar worden ontruimd doch bleef voor vemieting gespaard Sedert 10 Augustus j l lijn in de staten Idaho Hontaoa en Washington niet minder dan iMi millioen acre bosch verbrand BINNENLAND De nieuwe Rijks begrooting Beiuinf gingen op het Invaliditeitsfonds G eB salarisverlaging By Ue Kegeenng iwolt üet vooroömMi bestaan da salarriBsen der ambteaaien te veriagen waarbij bezujoigui aie doet voor oogen stond meldt liet Jibld waarna bet vervolg Mmifltar de Ueeor toeeït zeer lang weten 8taan fe te houden dat ealariaverlagmg noocteakel was teneinde de groeiende Jaaten van de b rooiing te veruiinaeren Uver deze kwasUe was de meeomg in den ministerraad echter verdeeld ii erst onlangs u evenwel besloten geem saianaverlagiog toe te passen Op de lüjkabegrooting voor 1932 ds hiermede althans geen rekening getioudco lutueaoheu wil dit niet z geu dat saiansverlaging hiermede voor goed van de baan zou zijn Voorloopig behoell men indien WIJ juiat sijn mgeUcüt er niet te rekenen Voorts eohijnen er plannen ten opziobte van het invaliditefiflionds te bestaan m verband met da t ezuimgmganiaatrageiea tot ontlasting der begrooting Volgens artilcei 20 subs 1 van de Invalixtoieitswet ontvai tiet Invaüditeitfllonds o a uit s tüjka echatkist einds 1929 jaarlijks ven bedrag van 17 6iö 0üü ter gedeeiteiijJte dekkmg van db uit te keeren renten uit dat londs Naar verlui M zou het in hel voornemen der Kegeermg ftggen om bovengenoemde ultkeenng met een aanzienlijfï bedrag gesproken wordt van eennge mUlioenen te verminderen Met dien verstande dat deze vermindeoing een tijdelijk karakteir zal dragen en dat de gdden welke dus eventueel zouden worden ingehouden latiar aM de financiën dit weer toelaten toch nog fa het invaliditeatslonde zouden vloeien Op de ultJieeringen van het fonds wm ail met noodzakelijkerwijs van invloed behoevoi te zijn Naar aanleiding van deze publioatie seint het HaagBche Corr Bureau dat ter bevoegder plaatse het bovenstaande Wordt weersproken Bergadie Plassen behoadm He BeriïBche fJassen sijn van hun ondergang gered zoo meldt de Telegraaf Zi zullen behouden blijven als plassen en de directe omg vlng zal het water sieren met plantsoen aanleg De Kaad van Hillegersberg h ieft een ulltoreidlngsplan vastgesteld waardoor aan de plaaaen eilandjes en landtongfin de vaato bestemming van water en planteoen wordt gegeven Het redeeltelljk dempen van de zoo mooi gelegen plaaaen is duH onmogelijk geworden Ue bebouwing op di eilandjes en landtongen is stopgezet Mede door Gedeputeerde Staten die hun medewerking verleenden aan dit plan is een zeldeaam ftukje natnuracJioon in ZuMH d1and gespaard gebleven De gemeente zal nu langzamerhand overgaan tot aankoop of onteigening van alle gedeelten gronU en water in het plaasen plan begrepen Dit plan la vooral van belang Voor de tionderden watersportllefhebb die vooral dpq ZondBge hun liefhebberijen daar ulltoetenen Uitbreiding vui het conflict in het Bouwbedryf te Amsterdam Als gevolg van de uitsluiting door de bouwvaJkpatroons van leden der Federatie neemt tiet aantal werken waar de arbeiders Van andere organisaties etaken toe Uisterochtend werdec op werk in de Jan van uaieustraat aan Adiuiralengractit en op net emde van den Hoofdweig de leden van de Federatie ingevolge net tiesluife tot uitsluiting met toegelMen Het gmg hierbij ecnigszins ruQioerig toe Politie te voet en te paard was aanwezig In het gehe legden ongeveer 500 arbeidere het werk neer slechts enkele bleven nog aan tiet werk Naar van de zijde van een der besiuursders aan de Telegraaf werd medegedeeld liggen thans zeetien bouwwerken stu Begrafenis Jhr J A Kretschmar van VeMi Op de begraatpiaals Zorgvliet te Amsterdam wem gisteren te 1 uur onder groote belangstelling tiet etotlelijk ov sohot Ver aarde beeleid van jhr J A van CVet chmar van Veen oud directeur der i eii t Kxirweg Maatschappij ouil direoteur 3er Nederlandpctie Bpoorwegen en oud direcieur der lUicKAlrUtaansche Oorweg Maatsaiappij Talrijke autoriteiten op spoorwe ébied waren op de begraafplaate aanwezig Wttziging Aatevrawet Ml 2 Bl ens het voorloopig verslag van de Eerste Kamer over het wetsontwerp tot wtjzigtng van de Auteurswet 1912 met het oog op bemiddeling inzake muziekauteursrecht achten verscheidene leden dit ontwerp als proeve van wetgeving bedenkelijk en verwerpelijk Een tweede bezwaar betrof de onoprechtheid er van Een derde bezwaar achten sommige leden dat het ontwerp geen rekening houdt met de belangen EUROPA S GROOTStI mUN Niet lamer meer de StaatarnQn UaurltoT Het Èébijnt dat de Duitscbers ons eennationale glorie gaan ontrooven loo leienwij in het HbU Tot nu toe geldt onseStaatsm jn Haurits als de grootste miJn vanEuropa en in haar soort wellicht ook vande wereld Daaraan komt een einde Dooireorganisatü rationalisatie en verbindingvan twee odjneiii zün de Vereinigt Stahlwerke te Hambom er in geslaagd een geheel te scheppen dat in grootte alles inDuitschland en elders overtreft Het betrefthier de verbouwing der mynen FriedrichThytsen II en V welke ongeveer 30 jaaroud lijn De productie daarvan bedroeg totvoor kort 4500 ton per dag of wel ongeveer 1 3 0 000 ton per jaar Nu rekent menop e i opbrengst van niet minder dan hetdubbele zynde 2 700 000 ton Haast zooveelals de productie van heel een mijnbekkenvan ander type als we b v in België kennen met muntjes van 100 000 ton en minder per jaar Men hoopt deze productie tekunnen bereiken zonder uitbreiding vanpersoneel dat thans nog 3500 man bedraagt Om eenig denkbeeld te geven van den omvang van dit bedrijf vermelden we nog dat deze reuzenmijn in gang wordt gehouden met een stoomketelhuis waarin 9 mediBuisch bediende stoomketels liggen De compressoren leveren volgens berichten In de Duitsche pers 10 000 kubieke meter geperste lucht per uur De kolentoren voor de cokesfabriek kan 1400 ton kolen bevatten De ophaaltoren verkreeg een hoogte van 64 meter Zijn de mededeelingen der Duitsche pers juist dan zal dit inderdaad de grootste mijn van Europa worden De productie van onze Staatsmijn Maurits bedraagt immers om de 2 millioen ton dus biyft voorloopig ver daarachter Het aantal arbeiders is ongeveer gelijk aan dat van het Duitsche reuzenbedrijf Maar we overtroeven de Friedrich Thyssen toch nog in hoogte van ophaaltoren die van de Maurits is n l 66 meter hoog Zoo we dan iü niet meer van de grootste mijn aprtASéa mogen misschien nog wel van de hoogste inzichten woischen en rechten van de groote meerderheid der auteurs Tenslotte wenschten de tegenstanders van het websontwexp de aandacht er op te vestigen dat i opgesomde bezwaren van te meer kracht zyn nu het in de bedoeling der regeerinjc lij om ten koste van alle belanjrhebbenden een kleine groep personen te bevoordeelen die juiat in deu knng van belanighebbenden atle sympathie hebben verloren Deze bezwaren ondervonden vaa anideFe zijde uitvoerig bestrüdmf Prbis Hmdrik na Steenwijk Z K H Prins Hehdrik is voomemenitzich 2 September naar Steenwijk te begeven ter bijwoning van de feestelijke herdenking van het 3ö0 jarig j staan dier gemeente GEMENGDE BERICHTEN Ëlectriache stoel voor vliegen Het Jevoii wordt er voor Vlieden m onzen lijd niet aangeiiauiei op JSTen denkt van iLlic g uit omhen te veideigen IJiaos tieclt b V ven UuitscJie In ma niets iiieei ol mindei dan t tii soort eiectriachen stoel voor bovengenoemde insecten in den handel gebracftt ile etoel teaiaal uit een ouder stroomd staand bakje waarm zich Honing ot Buikei als Uokaae bevindt Tracht de viieg zaoti nu aan deze lekkernijen te goed te doen dan komt zgn natuurlijk onwiuiekeung in aenraKmg met het toestelletje en wordt geeleclrocuteerd Dat is wel het nw eet nieuwe verdelgings mkddel dat er tot heden bestaat Auto ongeluk bü Zwolle Oiiiti ent het auto ongeduk bij wollOMoarvun de lajiulie Van Heloiua hel slaclitoller li geworden meldt men aan de N R Ct nader De heer Van Heioma oud burgemeester van Hoevelaken en mevrouw Van Heioma baronoase d AuInia de BourrouUl zijn buiten levensgevaar Men hoopt oqk mej Van Heluma in het leven te behouden De rechterzijde van haar gelaat iiieb het rechteroog is eclitei door glasadierven geheel weggesueden üij dit ongeluk deed 2ach net zeer zeiden voorkomende gevaJ voor dat een automobilist weigerde zijn auto at te staan voor net vervoer van de gewonden naar het ziekenhuis Uelukkig waren andere automobilisten dadelijk bereid tiun wagen ter beechikkmg te stellen Heti onderzoek heeft uitgewezen dat de auto van de lamiJie Van Helama reed met een snelheid van nog geen 30 K M in het uur Een flas etcmU arrestant Deter dagen deed zekere S uit Hilversum zich op de Ulancumeche kermis zoodanig te goed aMi gpestnjk vocht dat hij onder den invloed van sterken drank huiswaarts reed Al zwaaiend en slingerend m Laren gekomen werd hij door een der surveilleeTende agenten aangehouden en in verband niethet yevaar d at hij voor het verkeer opleverde verzocht mede naar het bureau te gaan De kermtsvierder die dit verzoek allerminst vriendelijk vond pleegde heftdg verzet Ten slotte werd hij toch in het politiebureau te Laren bmneng racht Hen trachtte hem te kalmeeren met wat water Na eenig water uit een glas te hebben gedrtHiken t eet B plotselmg een stuk van het waterglas af en slikte dit door Unmiddeliijk is hij onder behandeling vandr Holtman gesteld Hbl Een vriendelijkfl diefstal GoedgeliilBde e hsffeiyke dieven In Vitry sur tteine k lewn wiJ n het HaudeLsbiad een igeDaardige dDetsUl g kleegd door koelbloedige en goedgeluimde jongeiiedCEn lie eigenaar van liet l uiteuüuia was met zijn vrouw met vacauUe uu Vïtry veitrokken en zij Hadden htp ü janjeii iioon alleen aolitei aten DeKe maakte m gezfll chap van een vriend m en i étè enttis met twee andere jongelui iij inviteerden deii n om in net buiteauuu den volgenden dig te koiow theednnkaa De uitnoodiging werd aangoumien en verget d van een derden jongeman kwamen zij tijdig op de partij Nauftelijka blimffi h ald n ig plctaeluig iév en voor den dag en vromen ze tiun inmiddels tieett de poiitis r pSs twee van dö drie jongelui gearreeti ercf Een UI geval van een Nederlandsche dame in Urol Mevr L van B uit Sclioondijke die met een Wederlandach reiagezelsctiap In üet grenasiiadje Kufstein m JVoord Drol eenige dagen vertoefde heeft bij een tocht naar het bergmeer een ongeluk gehad Sat nog betrekkelijk goed IS afgeloopcn Fij de bestijgmg van den weg naar et bergmeer wilde mevr van K op een bopajid punt van hèt uitzicht genietöi zij leunde tegen etn bouten hek iangs den weg aan De leuning Bïak echter plotselmg at zood it de dame langs de e le berghelBng oen emd In de diepte stortte Zij liep daarbij verachirende verwondingen op die echter niet ran emsligen aard bleken te nj n Men wist haar te reiken en haar per aut naar het tioapitaal te vervoeren De oodbtfr bibofflliiK vaa Nattf In net oorp Weenen m de oudste uoesnian van Natal overleden in den ouderdom van Itfl jaar Zi n naam was l onc Dne geslachten van de lanuiieg Landsbeig en Heine heelt iuj trouw gedieno Hij en zijn broer Wmdvolgel werden door zi vader voor een os verruild Kort voor zijn dood krtj Jiij bericüty dat deze Windvogel in JMiduelburg Transvaal nog ui leveu wae Ueie moet 130 jaar oud zijn De ziektegevallen te Goes i aar wij vemeui i heelt het bacteriologuich onderzoek minwezen dat de vrouw aa do kmderen vai O die in het ziekenhuis te Goes zijn ogenomen Igdende zijn aan paratyjptiius Ue medici zijn van meemng dat men hier idderdaad heeft te deen niet voedselvergiftiging vermoedelijk van VUaadi l ouillan ol liielk Iniiiiddals is het aantal patiënten uit dat gezin nog toegenomen Op een na zijn tliaua allen m de barakken voor besmettelijke ziekten opgenomen Hun toestand is niet direct levensgevaarlijk meer Door een trap van een paard gedood Ulstermorgen jg het 11 jarig zoontje van den landbouwer H Hermus te Moerdijk toen het een paard met veulen naar de weide wUde brengen door een trt van hét paard op slag gedood Een executoriale verkoop in den Haag Met ee Mij einde Uisleien zou naar aan de Haagsche on woidti gemeld een executoriale verkoop pluatb hebben m peroeel Scliimmelweg 106 Uaur wooude een oude schoenmaker Volgens de buren deed die man zijn best om wat te verdienen maar hij was toch in schulden geraakt en iedereen vond tiet zielig om dat boeltje van dieij armen man te zien verkoopen tiommigen vonden t zells schandalig dat er kooplieden waren die het koopen wilden wat aanleiding tot discussiee gaf tusschen buren en kooplieden undertusschen kwam de deurwaarder en ook de sohoenmakex Deze trok het zich erg aan en kreeg een zenuwtoeval h ftgeen ieders medelijden opwekte Up voorstel van de diverse kooplieden die aanwezjg waren is er een collecte gehouden waaibij buren en kooplieden zoo goed otlerden dat de gebeele inboedU tenig ge kocht en aan den ouden man teruggegeven kon worden plus nog een klem bedrag dat hem ter hand werd gesteld Inderdaad een aardig en niet aUedaagsclt geval Unnoodig te ifiggen dat de Jieeile buurt het optreden van le koc iiédeii Qie dit mogelijk hadden gemaakt zeer meuschiievend vond Wa afloop reden de verschillende transportauto B weg wel ledig van goederen maar vol menschen die tevreden waren een goede daad te hebben gedaan Door een autoped aangereden en aan de gevolgm overleden Dezer dagen werd te Nijmegen mejuffrouw B op het trottoir door een jongen met een autoped aangereden De juffrouw vdet en kieeg ernstige inwendige kneuzingen OwlereA is zij aan de gevolgen overleden Aato door sneltrein gegrepen Verpleegster tkóotti Gieteravond om ongeveer half negen is een luxeauto waarin behalve de chauffeur waren gezeten wethouder B J Holtrust uit HaMelt zijn echtgenoote en dodit bij Nun ieet c den onbewaakten overweg door den sndtrein uH Iftrecht g repen Dedociiter verpleegster van beroep is bij het ongeval Himiddellijk gedood De heer en iT e vrouw Hollnut wepdan lidit gewond LUCHTVAART De noodlanding van Lindbergh Heden voortzetting van de vluclU Tengevolge van den mist en van een klem defect aan des motor konden Lindbergh en zijn vrouw gisteren hun vlucht naar Nemuro in Japan met voortzetten en moest i tindbergh op het eiland Ketoi blijven Jnnuddela arriveerde daar het Japansche zeilacltlp Shimushiru Mara aan booid waarvan het echtpaar Lindbergh den nacht heeft doorgebracht Lindbergh is voomemws indien de omstandigheden het toelaten heden z n vlucht voort te zetten De poBtvluchtm Het 23ste retourvhegtuig Aneta Vaz Dias meldt dat bg de K L M bericht is ingekomen dat de P H A G R het 23ate retourvliegtuig om 6 12 uur uit Batavia IS vertrokken en om uur te Palembang is geland Vandaar vertrok het toestel om 9 46 en landde om 15 03 te Medan Aneta Vaz Dias meldt Bg de K L M is bericht ingekomen dat de P H A F R heden om 6 30 uur plaatselijke tijd uit Budapest is vertrokken Nederlandsch radiotelegrafist op Groydon gedood De 22 jarige In dienst der K L M zijnde Nederlandsche radiotelegrafist L M G Eymaal Is Woensdagmorgen op Cro don bg het verlaten van een vliegtuig door een nog draaiende propeller getrolfen en aan de be j it n verwondingen overleden De Graf Zeppehn niet naar Zwitserland De Graf Zeppelin heeft de terugreis van Engeland over Ostende Brussel en Aken naar Keulen gemaakt Het is de eerste maal dat de Graf Zeppelin boven België heeft gevlogen Boven het Meer van Conatantz woedde gisteren een föhnstorm en de regen viel in stroomen neer Men heeft daarotn afgezien van de reis welke de Graf Zeppelin naar Zwitesrland zou maken LAUD EN TUINBO UW Onze zuivelcultuur in Juli Lage cgfers voor boter en kaas betere voor gecondenseerde melk De cijfers van onzen uitvoer van boter en kaas z n over Juli opmerkelijk laag Volgens de maandstatistiek van den in uit en doorvoer bewerkt door het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft de uitvoer van boter in die maand bedragen slechts 2914 ton ter waarde van ƒ 3 579 000 tegen 4001 ton ter waarde van ƒ 6 237 000 in Juh 1930 Wïi zijn thans met den uitvoer van boter bg verleden jaar bgna 12 millioen gulden ten achter Wg hebben in Juli naar Duitschland gezonden 1690 ton boter naar GrootBrittan nië 624 naar België 368 en naar Fiaahfgk 197 ton De uitvoer van kaas bedroeg in Juli 8916 ton ter waarde van ƒ 6 4S9 000 tegen 10 218 ton ter waarde van ƒ 7 287 000 in Juh van het vorige jaar Met den uitvoer van kaas zgn we nu bg verleden jaar bijna 8 millioen gulden ten achter Van de in Juli uitgevoerde kaas ging 3776 ton naar Duitschland 1809 ton naar België 1773 ton naar Frankrijk en 590 ton naar GrootBnttannlë Van de uitgevoerde kaas was 1411 tonvolvette Goudsche 1409 ton Goudsche 40 plus 209 ton Goudsche 30 plus 342 tonGoudsche 20 plua 2601 ton Edammer 40 plus 207 ton Edammer 30 plus 851 tonËdammer 20 plus 489 ton gemalen geraspte korstlooze blok weeke zachte Limburgsche en smeerkaas en 1397 ton andere kaas De uitvoer vaif gesuikerde recondenaeerde volle melk heeft in Juli bedragen 2910 ton ter waarde van ƒ 856 000 tegen 2691 ton ter waarde van ƒ 883 000 in Juli van het vorige jaar De voornaamste afnemers waren Malakt ka met 895 ton Groot Brittannië met 784 en Cuba met 272 ton Verder heeft ons land in Juli uitgevoerd 11 880 ton waarvan 10 788 ton naar GrootBritannié gecondenseerde gesuikerde on der melk ter waarde van ƒ 1 979 000 tegen 10 863 ton ter waarde van ƒ 2 064 000 in Juli 1930 Voorts 2378 ton ongesuikerde gecondenseerde volle melk waarvan 1108 ton naar Groot Brittannie en 170 ton naar Peru ter waarde van ƒ 665 000 tegen 1799 ton ter waarde van ƒ 607 000 628 ton melkpoeder van volle melk ter waarde van ƒ 331 000 tegen 667 ton ter waarde van ƒ S44 000 en 298 ton melkpoeder van onderraeik ter waarde van ƒ 89 000 tegen 623 ton ter waarde van ƒ 167 000 ïn Juli van het vorige jaar KUNST Taubei Richard Taulwr gaat i October naar Amerika en zal tegea Kerstmis In Berlijn meewerken in iLehars première van Der Herr der Bei het voor hem door den componist omgewerkte Fürstenkind In het voorjaar gaat hij naar Amerika terug en besluit het seizoen weer in Londen en Parijs In een interview blgkt hij in de geluidsfilm te gelooven die het volj ens hem van de moderne opera zal winnen Want waar hebben we afgezien van Richard Strauss in zjjn jonge jaren nieuwe opera s van den rijkdom aan melodleSn van een Verdi en PucclnlT Dat ia voor mU een van de redenen waarom ik voorloopig van de opera afscheid gnomen Iheb want de moderne opera sal ik nooit linden SB = BSSB HHHBÏi 1 Wi ringerin rpold r De cuiMiurwerkzaamÉieden m den Wisnii germeeipoJder schnjdeu geleidelijk aan voort Keeda ongeveer een derde gedeelte der toWa c pervlakte vazk ongeveer ao OQü 11 A jB van sLooten en gr iipeia voorzien Het oofsten van het eerste gewaa ie m vol leu gang en dezer idagen werd het eents brood van Wieringsffmeerrogge gebakken Ku dit alleA reeds ondaoka ivat le t dat de nieuwe polder uauwalijka een jaar droog U Over een opq jervlafete van ongeveei SM H A voor een groot deel jiuat van de dekvrucht ontdaan ontwikkelt zich het jongs gras en klavergewaa voorqwedig i vr agt om beweiding liefst met schapoi Uzoote kudden schapen kunncoi er gedurende geruimen tijd goed voadiael vinden Do Uiray ttd van den Wieringermeerpolder die haar zetel heeft te Alikma r £ nneau8rpaik en belast is met het in cultuur brengen van den polder ia gaarne bereid omtrent de aannemmg van pchapen voor beweiding aU verlangide Jnlichtmgen te veretrokken ifit najaar wordt wederom een grooU oomplex ingezaaid zoodat volgend jaar m nog grootere mate gelegenheid tot Iteweidmg met sohapen eventueel ook met ong vee etc kan worden gegeven in het verstreken seizoen werd aan verschillende peraonen gelegenheid geboden tot proefnemingeu met het telen van onderscheidene gewsBsen o a ook bloembollen welke algemeen goed zijn geslaagd Ook voor het cultuurjaar 1931 19W wordt êea gelegenheid openg teld U sdogden kunnen zich hiervoor eveneens tot genoemde Directie wendeai On etwijfetd zal een en ander de belangstelling wetke dit jaar bijwmder g root was volgend jaar nog belangrijk doen toenemen Was de nieuwe polder dit voorjaar zoover de gszlohtselnder reticte nog één oulonderbroken vlakte in enkele maanden tijds lis d aarln groote verandering gebracht ïhans treft men n l op verflchillende puntiwireedS groote landbouwloodsen aan terwijl de eerste au woningen in het eerste kemdorp bij Bluia 1 bannen enkele weken zullen worden betrokken Ue bebouwmg m dtt kemdoip zal in de komende maandwi worden voortgezet Keeds zeer spoed wordt ook met da atiQhUng van woningen in het tweeOfl kerndorp bg Öluia lil een aanvang gemaakt Het streven der Uiraclie i er oj gericht om de bewoning van de kerndorpen zoo doelmatig mogelijk te niak i Maaticgelen voor den aanleg van wateiletdiiig en electriciteit zgn in voorboreffling Etaiigo kerkgenoowchappen beginnen epoedig laet M stKrfiting van wijkgebouwen voor de g Jsdienaüga verzorging der Wieringermoerbewonena timnen enkele maanden ral zien en geaeeeheer in den polder vestigen terwgl üet particuaer mitiauet gereed staat zoodr mogelijk de wgkverpl aig ter hand ta nemen Ook ter voorziening in de uehcerte aait gehoon lager onder ija 7Jjn de vooruorfK ende stappen j 3eda gedaan ijd do beiiU hrvengeioïMle t ejC iisl e dorpen thans reeds dcor middel van brvede rnwielpaden waarop ucht autoverkeer megriijk 1b met het oude I ïnd verbonden aan den aanleg van verhardö wegen wjdt hard gewerkt zoodat ook de veikeeraverbrndlng met de dorpen binnen enkele maanden aanzienujk zal zijn verbeterd Volgend jaar reede zullen ongeveer 250 gezinnen in daa polder woonplaats kunnen vinden tietgera voor de neringdoenden en kleine industrieelen een prikkel al zijn zicli m de nieuwe dorpen te vestigen Jüe Uireotia van den V neriiigeTraeerpotd r heeft dit voorzien en daarom de nooïlige maatregelen getrolten voor de b€lscillkb a stelling van bouwporcoeJen in erfpacht Zlf IS gereed om reed ttiaM aanvragen m t handeüng te nemen eil befeij om alle wlichtmgen te verstrekken sport en WEDSTRi JPBNT Demonstratie reddend zwemmen Zaterdagmiddag 22 Aug dea namiddags 3 30 uur geeft de Goudsche Reddingsbrigade ter gelegenheid van haar lO jarig bestaan een demonstratie in het reddend zwemmen in samenwerking met de Boaikoopsche Reddingsbrigade De demonstratie zal gehouden worden aan het Bolwerk bij het terrein van den Bargedienst ïetoond zullen worden verschillende reddingsen bevrijdinigsgrepen afgewisseld door eenige komische nummers Tijdens de demonstratie zullen speldjes worden verkocht waarvan de opbrengst zal zjjn ten bate voor aanschaffing van reddingsmatenaslZWJSHMEN Na afloop van de dameskampioetiachaps wedstrijden van den Goudschen Zwerabond zal Vrijdagavond een vriendschappelijken polowadstrijd worden gespeeld door GXG II S Z en P C I Schoonhoven kampioen van den Goudschen Zwembond 1931 WATERPOLO G Z G Gouda degradeert Woenadaff heeft G Z C Gouda met 3 2 van U Z C Utrecht in dea te Rotterdam gespeelden wedstrijd verloren G Z C degradeert thans naar de twee klasse De Woensdagavond te Rotterdam gepseelde wedstrgd waarbij de G Z C met twee invallers is opgekomen heeft to reiul taat gehad dat Gouda met 3 heeft verloren en dus naar de 2e klasse degradeert De rust ging in met gelijken stand 1 J maar na de pauze keerden de kansen ten gunste van U Z C Voor de G Z C is dit resultaat een teleurstelling omdat het niet zoo gemakkelijk zal vallen thans wederom haar plaats in de Ie klasse te bemachticfen KORFIMJU De door de GondAche prop comni ge ganiseerde prop wwistrijd te Capelle a d IJasel van j l Zaterdag is uitstekend geslaagd Een Zuiden combin kamfte tegen de Sperweru welke door eentgenoemde m t 7 0 werd gewoimen Het beoogde doel propaganda voor korfbal 13 gezien de groote belangstelling bü de wedstrijd vtdkomen geslaagd Directe lesultaten wajen nog niet te boeken alhoewel de verwachtingen hoopvol ijn Te Ouderkerk a d Uawl vindt Zatendag een dergelijloe wedstrijd plaats welke vorige maal verregende Aanrang half vüf GondaclM owipetitie Zaterdag wondt gespeeld Amicitiar iKorva II Aanvang 4 uur Ter Gouw III Ter Gouw ïl Aanvang 4 u Nederlaagwedstrijd Ter Gouw Zondag komen naar Gouda het Ie en 2e twaalftal van de Haagsche club SelHcha oor de nederlaagserie Aurvang 12 uur STADSNIEUWS 30UD A 21 Aug 1931 HbiderwetVergunningen Burgemeester en Wethouders van Gouda hebben vergumüng verleend aan de Directie der N V Vereendgde Fabrieken van Stearine Kaarsen en Chemische Producten en hare rechtverkrijgenden tot het uitbreiden der fabriek met een gebouw voor de spUtsing van vetten en plaatsing daarin van 1 electromotor van 10 P K eu 1 van 5 P K op het perceel plaatselijk gemerkt Buurtje kadastraal bekend meente Gouda Sectie E No 2Ï57 en aan P T Boumans en xijne rechtverkrijgenden tot ïvet uitbreiden der wasschery en bleekerij door bijplaatsing van 1 stoommangel 2 waschmachines 2 strijkmachines 1 centrifuge en 3 electromotoren reap van 1 i en PJL in het perceel plaatselijk gc merfct Kattensingel no 7 76 kadastraal bekend gemeente Gouda Sectie A No 0133 Beide behoudens het recht van belanghebbenden tot het instellen van beroep binnen 14 dagen bij H M de IToningin ingevolge artikel 15 der Hinderwet ITiJ die het beroep imrtelt geeft daarvan gelijktijdig kennis aan het gemeentebestuur en b deurwaardersexploit aan dengene aan wien de yesgunning is verleend Het aantal werkloozen Het aantal wierkloozen op Donderdag 20 Aug 1931 bedraagt volgens opgaaf van de Arbeidslaeurs 771 Ons drinkwater Blijkens rapport van het onderzoek van Prof Goester van het water der Goudsche Waterleidmg Mij i s de toestand van het drinkwater geheel bevredigend het water voldoet in ruime mate aan de in de concessie gestelde eisdien Em ongewone wijze van examineeren Op 20 Augustus j l is te Bilthoven op ongewone wiJze een examen afgenomen ter verkrijging van het M U L O diploma Het jongste dochtertje van den heer W A Hoyng aldaar dat destyds wegens ziekte verhinderd was het mondeling gedeelte van dit examen op den bepaal ten dag 1 1 Juli j l af te leggen het schriftelijk onderzoek had reede 2 en 3 Juni plaats gevonden werd daartoe op verzoek van den vader al iog in de gelegenheid gesteld op DonderdacT j l De Algemeene Ilegelingsoonimiasie voor de M U UO exaniens had voor dit doel een subcommissie a i pewezen bestaande uit een viertal examinatoren die des morgens te 10 uur hun werkzaamheden ten huize van den heer Hoyng aanvingen Het examen dat overigens werd afgenomen op geheel dezelfde wiijze als bij de M U LAvereeniging gebruikelijk ia duurde van defl morgens 10 tot des middags half Tijf en had tot resultaat dat zonder de minste bedenking het begeerde diploma kon warden uitgereikt Het geheel stond onder toezicht van een fVedaal daartoe aangewezen ï jksgecommitteerde den Inspecteur van het L O in de Inspectie Nijkerk Hardhandige uitoefening van roogdij £ en avontuur in de Goudsche Portemoiuiaie Er is dezer dagen in de Fortemoimaie een ruzietje geweest dat de buurt op stelten heeft gezet Dat is voor den Goudschen icorr van de Haagsche Courant aanleiding geweest daarover het volgend romantisch verhaal op te dieschen Dat de voogdij over andermans kinderen in vele gevallen niet louter vreugden biedt is algemeen bekend Mi s3chien is echter het pupUayn ook dikwijls niet prettig We zullen de oorzaak daarvan niet nagaan omdat We anders partij xouden moeten kiezen in het conflict dat gistermiddag uitbrak in een ziJ steeg van de Nieuwe Haven te Gouda die den eigenaardigen naam draagt van de Portemoimaie Hier woont een man die zijn pupil te zijnen huize heeft genomen Deze jonge man kreeg over een of andere aangelegenheid twi t met n wettelijken verzorger De bewoners vt i de tPortemoimaie hebben eigenaardige i den en toen men met woorden niet to en vergelijk kon komen maakte de voogd korie wetten en sloeg zijn pupil tegen den grond Indien hij daarmee gelijk kreeg waa het slechts van korten duur want de pupil die van zijn verzorger veel geleerd bleek te hebben pakte een zinken teil en beukte daarmee zijn voogd op het hoofd Zulke voorvallen blijven niet zonder uitwerking op de stemming van de J ortemonnaio bewoners Zij liejen te hoop bogen zich in opperste geestdrift uJt de ramen van him woidugen en mengden zich voorloopag nog met woorden in den strijd Het gesckreetiw en getier wekte de hetajïgstelling van het publiek uit de naburige fdraten Daar woonde de toeziende voogd van den rebelsdien pupil I e wet faat iouners bij voogdij steeds IwuukI benoe meta die toezie op de handelingen van den voogd en moet Ptreden ingeval er strijd mocht zijn tussohen de belangen van den voogd en van den pupil De toeziende voogd kwam trouw zijn verplichtingen na hü zag toe op de haodelingen van den voogd nam waar dat dese imniddels een injl had gehaald waarmede hij op zijn pupil toesuelde en leidde daaruit af dat er een belangenconflict moest zijn tusschen hem en den voogd Pluks veranderde hij daarop van toezjenden in mede vechtenden voogd Maar juist toen bet conflict zich nog meer dreigde te gaan uitbreiden verschenen eenige forsche agenten in de gevechta zftne die met strenge gezichten barsche bevelen en processen verbaal den vrede herstelden Aanrijdinf Giflterenmorgen is de 61 jarige koopman P Cti L op den Graaf Floriswe door een onbekenden wielrijder aangereden waardoor hij kwaan te vallen en zijn rechterhand bezeerde Door de politie wordt een onderzoek ingesteld Apotheken De apotheek van den heer F A Dee Westhaven zal van heden tot en met 21 Augustus benevens den daarop volgenden nacht geopend zyn na 8 uur des avonds des nachtfa allijen voor recepten Uit den omtrek ALPHEN a d RIJN Propaganda avond BiJz Vrijw Landstorm Donderdagavond is op de terreinen van de MarthaStichting te Alphen a d Rija een propagandistische samenkomst gehouden van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm Het weer dat zich eerst dreigend liet aanzien hield zich den geheelen avond goed wat zeker een voorname factor was om deze bijeenkomst in het schitterende park van de Martha Stichting te doen slagen Op een grasveld had men een podium opgericht waar de muziekvereeniging Arti et Retigioni van half acht tot acht uur onder leiding van den heer Basie een concert gaf Tijdens dit concert verzamelde zich een groot aantal belangstellenden naar schatting zeker 1600 personen om het podium Onder de aanwezigen merkten wij op Luitenant Generaal L F Duymaer van Twist Voorzitter van de Nationale Landstormcommissie vergezeld van Res Majoor K A van Schelven leider der Nationale hulporganisatie Res Luitenant Generaal J H Borel Adjudant i b d van H M de Koningin Inspecteur van den Vrijw Landstorm vergezeld van Kapitein A J M M Lohmeijer van de Inspectie van den Londstorm Luitenant Generaat b d K F E Gerth van Wijk Voorzitter van den Nationalen Bond Het Mobllisatiekruia vergezeld van Luitenant Generaal b d W H van Terwisga Oud Voorzitter van den Nationalen Bond Het Kobilisatiekruis Kolonel M J E Bos Secretaris van genoemden B Hid en vele andere leiders en bestuurders Ultfandstormkringen Om acht uur opende de voorzitter van de plaatselijke Landatormcommlsie Kapelaan H J L M Sondaal de bijeenkomst met een kort woord Kapelaan Sondaal heette de aanwezigen hartelijk welkom en richtte zich in het bijzonder tot Luitenant ieneraal Duymaer van Twist Luitenant Generaal Borel en tot den Voorzitter en oudVoorzit ter van de landstormcommissie de Laitenant Generaals Gerth van WiJk en van Terwisga Spr wees er op dat de moisch alleen geen beteekenis heeft in het wereldgebeuren doch wanneer zij zich vereenigen over alle moeilijkheden zullen triompheeren en vestigde in dit verband de auidaeht op de groote moeilijkheden van onzen tijd bovenal de aanranding van het gezag Ons volk is nuchter verstandig en vrijheidslievend maar de vrijheid moet samengaan met gezag De Bijzondere Vrijwillige Landstorm wil dit gezag bijstaan om onze groote nationale goederen te verdedigen Na de rede van Kapelaan Sondaal volgdeeen daverend applaus en Arti zette hetWilhelmus in dat door de aanwezigen werdmeegezongen De R K ZangvereeniglngO B K zong op verdienstelijke wijze eenige liederen waarna de heer D ten CateBrouwer Voorzitter van de Kamer vanKoophandel en Fabrieken voor Rijnland enlid van de Gewestelijke Landstormcommissie ZuidHolland West het podium beklomtot het uitspreken van een rede getiteld Landstorm en Vaderland Nadat de heer ten Gate Brouwer zijn toespraak die vele malen door applaus werd onderbroken beëindigd had bliezen de Trompetters van het zesde Regiment VeldartiUerie Rust Bij den aanvang van het tweede gedeelte van den avond bliezen dezelfde trompetters onder leiding van den wachtmeeerter staftrompetter A Geskes een taptoe Vervolgens hield de heer J E Boddena Hosang Burgemeester van Woubrugge een toespraak over Oranje en Vaderlami Ook deze rede werd meermalen door een geestdriftig apiriaus onderbrokenDe avond weid begoten door een concert van de R K Harmome Leo XIII het gemeenschappelijk zingen van vaderiandsche liederen en d fHmvertoonlng Voordat het publiek het terrran verliet hield de Rcs Majoor J P Boots nog een korte toespraak tot de landstormers en verzocht hen een driewerf hoera uit te brengen op Luit Generaal van Terwisga De toestand en de exploitatie van de Water en LichtbedrMven Verslag over het jaar 1930 Wij ontvingen het Verslag omtrent denlichtbedrijven der gemeente Alphen a d Rijn over het jaar 1930 Aan dit verslag ontleenen wQ Afd Gaa In 1930 werd geproduceerd 21 7343 H3 gas tegen 219 6Ö M3 in 1921 wat dus een vermindering is van 23130 U3 f wel 1 06 De gaspr s was voor alle doeleinden en voor iedere hoeveelheid 9 ct per M3 De kostprys per geproduceerde M3 bedroeg 8 291 ct vorig aar 7 116 ct en per nuttig afgeleverde MS 8 968 ct vorig jaar 7 866 ctj Uit de verlies en wiutrekttiing van het gasbedrijf blijkt dat ew totala wioat is gemaakt van ƒ 26 626 91 waarvan de vudeeling inieevolge de verordening is ƒ 20 000 uitkeering aan de gemeente en ƒ 1806 18 en ƒ 5220 73 resp aan de reserves a en b toegevoegd Wat het Stectriclte tsbedrijf betreft dit nam af Y n d Stedelijke Fabrieken te Leiden 1986626 K W U vorig jaar 1816445 K W U en van Boskoop 2064 K W U vorig jaar 711 K W U Hiervan werden nuttig afgeleverd 1813651 7 K W U tegen 1574943 6 K W U in 1929 of meer 238708 1 K W U wat een vooruitgang beteekent van 15 2 De prjjB van lichtstroom was het geheele jaar 20 ct per K W U De winst van dit bedrijf bedraagt ƒ 65 136 16 waarvan aan de gemeente wordt uitgekeerd ƒ 26 054 46 aam de reserves a en b worden toegevoegd ƒ 7816 34 resp ƒ 31 266 36 Afd W a t e r In 1930 werden opgepompt 490969 M3 water tegen 497499 M3 in 1929 floodat de vermindering bedroeg 6630 M3 Over de watermeters werden afgeleverd 159129 7 M3 of meer dan in 1929 14326 7 M3 Over de abonnementen werd verbruikt 807291 3 M3 Het verlies door spuien en lekken bedroeg ongeveer 6 De kostprijs per o gep9mpte M3 water bedroeg 10 27 cent per nuttig afgeleverde M3 10 834 ct vorig jaar 10 904 ct terwijl de opbrengst per nuttig afgeleverde M3 is 13 233 ct tegen 12 443 ct in 1929 Per kub M afgeleverd over den meter is de opbrengst 17 92 cent tegen 18 25 cent in 1929 Van het over den meter geleverde water bedroegen de prezen 49 041 60 M8 k ƒ 0 23 11344 M3 ü ƒ 0 21 6274 M3 k f 0 19 3445 M3 k f 0 17 1854 M3 è ƒ 0 15 6936 M3 k f 0 13 238 M8 k f 0 10 843 M8 It ƒ 0 09 min en 75 M3 è ƒ 0 22 De prijs van de grootverbruikers bedroeg 16 cent per M8 terwijl de MarthaStich tmg betaalde 11 376 cent per M3 en de Waterleiding Woi rugge 12 cent per MS De verlies en winstrekening geeft voor dit bedrijf aan een winst van ƒ 21 384 86 waarvan ƒ 8668 94 aan de gemeente wordt uitgekeerd B0DB6RAVEN Openbare verkOoping Ten overataap van de alhier gefcsUgde Notaris B D Krttsemann werd krachten i art 1223 B W in Hotel van Haaften alhier J l Dinsdag In het openbaar verkocht een woonhuis adnHnr en erf en een perceel weiland staande en g le fen aan deo Ot d Bodegraveiuchewe nabu het spoorwegstation Bodegraven Het huis enz is verkocht voor ƒ 3 00 en het stuk weiland totaal voor ƒ 5360 Aangezien dit stuk grond nog niet ten volle 1 bunder maat heeft is hier in dezen tij nog p m f 40 X per Heet besteed voor lapd WwUngboiiw Iemand uit Gouda ia begonnen met den bouw van n 12 of 16 t l arbeiderawoiünr gen aan de verlengde Ëmmakade langs de Goudsche vaart Met het oog op de groote vraag naar deze huizen zal deze onderneming vrij zeker goed elag i Beeds nu komen huurders om een woning vragen terwijl de fundamenten nog niet eens gelegd zijn Ledenvergadering Wintersport Onder voorzitterschap van den heer P van Ingen vergaderde Vrijdagavond de Bodegraafsche IJsclub Wintersport ih Hotel van Haaften waarin ca werd besproken de oprichting van een ijsbaan De voorzitter deelde mede dat hij tezamen met den heer W yink besprekingen badden gevoerd met den heer Hooimans om op diens terrem eOn ijsbaan aan te leggen De huurprijs bedraagt wanneer het land onder water gezet wondt geëxploiteerd ƒ 126 per jaar Besloten werd eerst nader te onderzoeken wat de kosten ziJn voor bedijking enz en de ligging van het land op te meten Met oen woord van dank aan den heer A Veelenturf die de eerste besprekingen met den heer Hooimans had gevoerd werd de vergadering gesloten Verloren voanrerpeib Een rijwielfjaatje een rieten koffer met inhoud een portemonnee met inhoud een gabardine regenjas Inlichtlngm ter secretarie Burgerlijke Stand OËBOREN Anthonie Conielis z van C van Dam en A van Griethi zen OVIEffiiLËDEN J van den Brsnd wed van A Boot wonende te Meppel ONDERfTHOUWD W van Beek 31 j en G A Boor 20 j GiETRiOUWD C van Beek 26 j e i L van Vulpen 23 j Loop der bevirfUng Ing omen van Bloemendaal Th I Leliveld Gouda W C J Verweij Zwammerdam A G M Vermeulen ttenstbode Kotierdam A Sterk kleermaker Rotterdam G J Zijdervel den gezin Handelsreiziger Gouda S M I egrQn Vertrokken naar Wassenaar H Fouw dienstbode HAASTRECHT Ned Kvr Kerk A B Zondag houdt D G L F W B H F K de Voogd van der Straaten zijn iatrede in de Ned Herv Goneente Kadaster Ter secretarie is geduremde een maand ter visie gdegd dan staat der uitkomsten van de metingen en schattingen van het KKUUWiJK De weChonderavnrUeziDg Ue K K aa de A it laadaieden voor den nieuwen Kaad Hebben Woensdagavond een jjtj iiKouiibi genad ten nuize van den neer i n tiooglaad altiier ler besprainng der a 8 weUiouuersvarKiezing Naar wordi gemekl fai dq JU n KJ ieder een zetel pek uaD t Vracblautv veraonkan i e zwaar beiauen vractiLauto van den beer J Ue Jong IS in tiet nieuw gemaakt gedeoitti bij de lirug doordat moest worden uilgetiaaid tot den as verzooken Ue auto mat grmt geladen moest geheel word a gelost waddinkvëën Geringe werktooaheid Blijft in de meubelfabrieken de malaise nog voortduren zoodat de meeste fabneken enkele dagen per week niet werken of kortere dagen maken anders is het gesteld in de speelgoedfabrieken Gelukkig krygen deze fabneken thans heel wat orders binnen voor het a B St Nicolaasfeest zoodat zü voorloopig wel vooruit kunnen Zelfs zijn enkele patroons er toe overgegaan werklieden aan te nemen Ook in de carossenefabriek en verffahrieken ia er hier nog voldoende werk In verband met deze gunstige uitzonderingen staan er aan de arbeidsbemiddeling alhier weinig werkzoekenden ingeschreven De Oranjefeeaten Op uitnoodiging van de OranjeVereeni ging hoopt 31 Aug a s in de Geref Keric op te treden dr van der Valk met het onderwerp Kevolutionnaire woelini n tijdens de regeering der Oranjes Ter navolging Door personeel van de meubelfabrieken N V Kempkes en Co ia dezer dagen een bedrag van ƒ 13 84 voor de Vereen tot bestrijdmg der T B C afgedragen Autotocht voor ouden van dagen Door den Handeldrijvenden en Industrieelen Middenstand is in de laatst gehouden vergadering besloten op 26 Augustus a s een autotocht te erganiseeren voor de ouden van dagen en gebrekkige personal UADIO NIEÜWS Programma voor heden Hilversum 645 Actueel allerlei 7 00 Vervolg concert 6 30 Concert 9 30 Vervolg concert lOiX Perebenchtea U 05 VazDdas 10 15 Vei voig ooncert 1100 Gramoloonpl Huizen O0 BLOO en 10 46 GromtftooQ idajten 6 30 Oonoeit gXlü Strijkorkest llj a V e n t r y 6 3 Uanainuziak 7 00 Strtjkkwarteti 8 20 Üonoert 10 35 OrkestooDowt 11 20 Daneiiiuuek Onthulling van een standbeeld door niddel van de radio Het heeft alti nog iets geheimzinnigs als men een plechtigheid bijwoont die door iemand op duizenden kilometers verwijderd wordt geleid Twee jaar geleden verrichtte Marconi deze daad door van zijn jacht Ëlettea af de electrische lampen van een tentooi belling in Australië door mld4del van een radlosignaal op korte golf te imtateken Thans zal dit experiment herhaald worilea voor het op groeten afstand doen onthuUen van een standbeeld door middel van een radiosignaal Op 12 October a s zal Marconi van de Ëlettra af r een radio signaal het Christusbeeld anUiutlen dat op den Corcovadoberg bij Bic de Janeiro ia oj ericht LAATSTE iSËRICHTEN DRAADLOO E DIENST iDe duikboot NautHi in het pakjjs iKOPENHAGEN 21 Aug Het Zweedschill aen8che expeditieschip Qut t meldt dat ihfit stèren in draadlooze verUnding heeft gestaan met de Nautilus die 4k h ongeveer 20 Engelsche mijlen in het pstüfs bevond Bet ijs was niet aeer dicht a vol pen jilekken die de duikboot zeer t goede kwamen De eerste poging om ia het pakiJB door te dringen werd reeds gisteravond ondemomen en slaagde dank zij de vele open jilaatsen in het pakija Jlet weer is gunstig Valentinovercerlng Herdenking van zijn sterfdag LONDEN 21 Aug De Valtmtins Society de vexeeniging ter eering an de imgedachtenis van den filmster Budolph Valentino zal den sterfdag van Valentino berdenken met een hoogmis in de WestminHter Cathedraat met de vertoMii g van zün ihaxia gesynehroidseeTde film 3Io id en Zand en met het reprodueeeren van eenige gramofoonplaten van dot Valentino gezongen liederen welke platen nog nooit openbaar zijn gemaakt Steun aan de suikerbietoitceltT Een telegram aan den ninister De Christelijke Boeren en Tuindersbond in Nederland i de Katholieke Nederl Boeren renen Tmndersbond en het Kon Ned Landbouw Comité hebben aan den minister van bihnenlandsche zaken en landbouw een telegram gezonden waarin zij ten vervolge op hun schrijven van 27 81 Juli betreffende steun aan de suikerbietenteelt met klem verzoeken in verband met het uitzaaien der wintertarwe de plannen inzake den steun aan de Suikevbietenteelt 1932 zeer spoedig bekend te maken zoo mogelijk voor 15 Septwibct A £ x Koftino Alfonso incognito Ui ons tand D ex konmg van üpanje die thans mcogmto onder to naam vali jtterti g van Xoi9do met aev luigeiycn t en vtwenip een landr s Booakt eeritt naar d afcandMmviscne waiaren en au dom oe Noordzee heett ervaran dat al ia htf flaa ex itoiung het hem tecU neg met verooriooid u zien rustig als particulier te bewegen liy heeft maar ai te veel bt angstelliug oiKlervonden in de plaatsen waar hy voet aan wal zette in het noorden de verslaggevers waren er steeds als de kippen by om hem te volgen en te internenden Het is duidelgk dat Alfonso dat ivet aangenaam vindt en even begrypeluk UI het dan ook dat bÜ de persmenstihen omtrent datgene wat ze graag weten wilden 0 1 wat hij denkt over den toestand m Spanje precies even wija he gelaten dan zij waren Vandaag is het Engelsche toerlsteoechip aan den Oovk van Hdüuid fainnengeloopen teneinde de 450 plezierreizigers dus ook den exkotung in de gelegenheid te stellen in enkele uren iets van Holland te zien Het schip ts opgstoomd naar Rotterdam waar het te half elf voor den wal kwam Langs de kade was de belangstelling van de zijde van fotografen en persmenschen groot doch het verdere publiek was maar in geringe mate opgekomen Het duurde geruimen tijd voor dat het schip g ied en wel aan den wal lag maar tenslotte kiïnden de 95 passagiers die aan den autotocht naar den Uaag zouden deelnemen van boord gaan Er was voor ex kofting Alfonso een speciale auto geresarvetrd waarin hij zicii geheel afzonderlijk van het yoxéon gezelschap op weg naar den Haag begaf Het gezelschap moet uiterlyk om halfdrie weer aan boord zün op welk tüdstip de lunch gebruikt zal worden Om drie uur zal het schip van Rotterdam naar Southampton vertrekkea Over het bezoek aan den Uoag wordt ons door het Ned Correaj taidentivbttreaB het volgende geseind De ex koning van Spanje Alfonso heeft heden een bezoek gebracht aan de residentie Na het Mauribsbuis te hebben bezichtigd bracht hü een bezoek aan het Vredespaleis waar met groote aandacht de verschillende zalen m oograischouw werden genomen Bij een kort onderhoud met een der verslaggevers van het Ned CorrespondentieBureau zeide ex koning Alfonso op em vraag naar zün indrukken vaA Holland dat hd de meest imposante indruk geki g i heeft van ons land van aankomst van de boot tot Qp dit ooffenbUk Op een vraag naar zün Verdere reisplaanen antwoordde Alfonso met den vinger op den mond dat hü zich hierover luet kon uitlaten Tenslotte trachtten wij hem nog te vragen naar zün opinie over de toeatanden in anje doch ook hieirop veridaorde Wij met zün vinger op de mond dat hü daarover niet mocht prekoa De ex koning heeft daarna een bezoek gebracht aan het Huis ten Boseb Beurs van Aouterdam WlSSfiLKOBRSEN ao Aug 21 Aug Üffioieel L mden i2Mi 12 04t Berlijn £ 6 85 8 8 Parijs t2 9 72 Biuss 34 66 34 G6 Zwitaeriand 26 48 34 Weenen 34 87 34 07 Kopenhagen 66 30 66 2S Stockholm 66 37 66 37 Osio £ 6 30 66 30 New Yock 2 48 2 47 Niet oftioieel Madrid g2 00 21 ffi Milaan mK 12 90 Praag 7 36 7 38 Beursovenicht Het meest kenmerkende van de Amsterdamsche effectenbeurs was heden het groote gebrek aan orders De affaire had dan ook maar weinig te beteekenen Ati nu en dan scheen het wel alsof de handel geheel tot stilstand was gekomen Zelfs voor CHiewaarden die den laatsten tüd geregeld de leiding nemen werd slechts matige belangstelling aan den dag gelegd Koninklijken werden iets lager ingezet en maakten vervolgens slechts kleine koersschommelingen mee Van de AmerikaansChe soorten ver wrzaakten Sliell Unlone e nige beweging op ichtelük verlaagd niveau la trieele fondsen hadden wederom een kalm re oop In Philips ging toch wat meer ora 4 P de laatste dagen het geval was De noteciipg bleef vrijwel ongewijzigd Unilevers Indiu rieele fondsen en Küchenmetster acooiMtu wen op ongeveer de vorige prijzen verhmdetd Voor Snikerwaarden bestond slechts gejijpgR attentie De koersen waren zoo goed ftls onveranderd doch hier en daar toch eefftiflT iets lager Tabfdtfcen werden op zeer klein schaal teffaandeld Rt beraan4wlen bewogen zich op den arktergrond 8 0 pvaartaande4efa en Münwaarden warw verwaarloosd Afserfkaansche fondsen i i stil Eenige affüw ontstond in AnaeoHtfat a RADÏO A ïSCH WKERBBWCTT I 21 Aug Hoogste gtèM WÏ O te U Conma I g to Bt d Ï4 1 te Dei Helder Verwachting Matóge Uter afnemende noord westeliJke tot weatelüke wmd zwaar tot likW bwolkfc awmiABJIik Mg rsgenbulen iets koeler t