Goudsche Courant, vrijdag 21 augustus 1931

ito 17704 WEGENS STERFSEVAL ZATERDAG GESLOTEN Smederij 1 longerius RAAM 86 Uw vooroordeel li inderdaad misplaatst Ik dacht er ecm nice uidcrs over tliU Toeo het echter zoover wis dat dfdokter mi tUe coffcTne bcvattcnde dru ken koffie en thee moat verbieden begon ik met Koffie Hag Spoedig ondervond ik de weldadige werlung van dezeheerlijke coffeinevn e koffie Een gezondeverkwikkende nachtruit keerde terug coik herkreeg geleidehjk mijn kalmte enzelfbcheerschinR De oorzaak mijnerpnkkelbaarhatT en nerveusiteit vai weggenomen f J denkt natuurlijk dat Hag een of ander lurrogaat it Nieti is minder uist dan dit Koffie Hag u een echte lekkere plantagekoffie alleen de coffeine oot orcekl Probeert U het gerusi eeni en ook U zuil dan ipoedtg ondervinden dat deze koffw inderdaad meer genot en betere gezondheid verachafu Wat wij niat bezitten Het geluk dat is dat Ueve huifOe met neten d fc met moa en bloeiende rwen er omheen Ge moet aan den overkant bljijven als ge binnengaat ziet ge het niet meer Ia het met aardig gezegd Bn niet Juist oolcT moet aan den overkant blijven Dit la het Wij aJteen zoeken het geluk Uaar we zoeken het langs verscheidene wegen En wanneer men ons zou vragen wat II d t geluk dat ge geheel itw leven door zoeM i maar zoo zelden vmdt wat zouden we te antwoorden hebben Ëen defi nitie hebben we niet Zeker er zgn er tal looze Uit een werk van Ibsen herinner ik me deze Geluk is allereerst het stille blijde zekere bewuatatin der ivhuldeioosheid Er IS ongeveer een diepen grond van waarheid in deze uitspraak Maar men zou willen zeggen dat dit bewüsttÖn eer nog de onvermjjdelifke voorwaard voor het ge luk IS dan het geluk zelf Maar wat is dae het geluk zelf Het lieve huisje met neten dak en bloelende rozen aan den overkant Op den overkant valt hier de nadruk Er ia iets paradoxaals in deze definitie Maar w allen voelen er de juistheid en innerl ke waarachtigheid van O m Jntf i z n menschen die bet levMWgeluk als t ware met hun handen tasten kunnen Er komen oogenbhkken ook in het leven van de meesten onzer dat men met Faust zou willen uitroepen blyf toch ge ztjt zoo schoon oogenbhkken waann ons leven op de top van den berg schijnt te liggen m den klaren zonnesch n van het geluk oogenbhkken van ontroering en ver rukking die over dagen en weken en maan 1 den en jaren zelfs hun glans nog uitschtj nen En toch en toch wanneer men ons allen jong of oud afvraagt hebt ge het geluk gevonden dan ataan we aarzelend en bevangt ona veelal een vreemde beklem ming Zeker we hebben wanneer we tot de bevoorrechten behooren veel genoten van liefde en vnendschap en weelde Maar het geluk hèt geluk dat we droomden vanaf het oogenblik dat we het eerst met bewust zyn leven en wereld aanzagen Dan kyken we steeds naar het huisje aan den overkant der rivier Wat moet het daar mooi en heer luk zun Dat is anders nog dan wat wi genoten Of want dit kan het ook zyn wat was dat eenmaal heerlyk en mooi toen wy er nog woonden Dat s het Daar waar g j niet z t heet het In het bekend hed van Schubert daar Is het geluk He geluk IS wat we niet hebben of niet meer hebben Wu allen vooral wanneer Ve wat ouder geworden zÖn weten t wel met welk een omiit jekelyk veriangen we vaak het verleden kunnen terugwenschen dat ons nu van den overkant f gezien zoo wondermooi en gelukkig lijkt Maar was het werkelijk ïooveel mooier en beter dan het heden Toen we er midden in stonden zagen we het met En maar al te vaak verlangen we heftig terug naar oogenbhkken of levpns penoden die ons toen we ze doormaakten het tegengestelde van gelukkig en mooi leken Het is het huisje aan den overkant We keimen het niet of met mefr en fan taseeren het tot een paradijs Daarom nioeten we willen we de illusie behouden aan dezen kant bljven er niet bmnengaan Het 18 enkel het kleurcnspel onzer fantasie dat er den zoo bogeerlyken glans aan gtaft Het oogenWik het heden kunnc n we met of maar wemig fantaseeren We doorl ren het in zyn volle realitei zien ep roeven er ook al ie het moe toch al de owrolmaaktheden van Maar n wat we niet bezitten of niet maer bedtten zien we alleen den Al9 Gl li dt aan rage ontlasting gal sïiim koortaigheid maag ofhoofdpijn geen eetlust slechIe spijsvertering enz neemdan Wortslboer Kruidenof Wort lb er t Pillen engt rijt spoedig weer hersteldVerkrijgbaar d 60 et bij Apo heers en Drogisten 20 Verlirljgbaar by de volgende Agenten Boskoop P L Binken Tel 124 Oonda T Poelenye Tel 3074 228 lk iiwKielriFi Jl r Stni ii KALFSCROQUETTEN 15 cent OPSTELTEN academie van beeldende kunsten middeib techn school v bouwkande s gravenhage prin Mt iracht 2 3 4 5 avondcursussen I teakantn n bpet ear n htndleekenen 25 gid m mod 35 jid decoratief teek 25 hthografeeren 25 boetseeren 25 ra rood 3S fld f Q raclams en meubatconstructle I 4J reclame 25 fid meubelconstructie 25 3 bouwkunde midd techn ond bouwkunde 25 ld4opl lag akt en aanv M A N akt lager akte 35 ld aatJv akte Ma 25 Nixa 25 Nixb 25 vervolgonderwijs 39 ld 35 architectuur binnenhuiikunst constructieberekening 15 inschrijving S S V l bij de inschrijving moet het school eld geheel voldaan worden leerlingen die het vorig laar de school bezochten moeten zich opnieuw laten inschrijven voor de geheel gewlfzigde toeUtlngieiaohen wende men zich monde llng of aohrifteljjk tot de aoadeaie WeiS PIANO S I VLCUQCU T Sttedi ook gebruikte mstrumenten voonutlg Oude mstrumenten müen wüUi StemmenVertiuur Repanihe mwmit ooi RADIO PHIUPSu COLDSCHMEDlNC v ROTTERDAM v adenbameveltitn t 112 I AMSTERDAM GOBS HAARLEM I Adverteert in dit Blad Waddinxveen A J Janmaat GEEN MENSCHENHANDEN DIE HET BEROEREN Yiving s Gist Umine tabletten g n cKiklertjes in zakformaat ebruiK na iederen maaltijd twee Gist tamme tabletjes lederen dag Zi houden Uw lichaam kerngezond en stimuleeren Uw energie f GIST IS LEVEN EN APOTHEKER Bi hoofdpijn maag ingewandsstoornissen neuralgie en onwel voelen zi n een paar Irving s tabletjes voldoende om weer een gezond mensch van U te maken Geen dag zonder Gist tamme aLle goede drogisten Flacon van 30 tabletten f075 Flacon van 50 tabletten f 1 65 Flacon van 120 tabletten f 5 Flacon van 500 tabletten f 6 N V ALGEM HOLL HANDEL INDUSTRIE MIJ DENNEWEG 140 = DEN HAAG Voor LIPS Brandkasten en Slotenfabriek is de Agent P ROND Pz GOUDA Oebruik Quaker het is liet beste havermout sinds vijftig jaren IlAVEKMOUT IS een dagelijkscli gcreclit m duizenden gezinnen omdat liet smakelijk is en de voedzaamste spijs tet wereld Vlugkokend Quaker Havennoul ts het havermout dat alle verstandige huismoeders koopen AUm echl rnu JU Hmdilmtrk Vlugkokend Quaker 5 ie beste Havermout Abonn eert U op Blad tet Johnson Buiten howèmoimen Johnson de onvoo waar delijk als beste buitenboordmotor erkende motori Over aanschaffing van een Outboard denken wil zeggen naam Johnson reeds uitspreken Modellen in elk gewenscht toerental en P K Sterk verlaagde prijzen Alle modellen prompt uit voorraad leverbaar Uitvoerig Hollondsch Johnson Drukwerk op aanvroog uitevAiooxó ahmon Sta Horsu van 1 m $ 2 PX m Johnson Standard btittatboordmoloren 34 P K fl 285 n S to PJC fl J85 Motorhhoten Onze 1931 Booten overtreffen de toutste verwachtingen 16 en 18 Ft Runaboutt 14 Ft OMJbooten en ook een Standaardfaftiitie Boot delaotita compleet met 1931 Johnson reedt vanaf Fl 525 Levering van al onze booten prompt uit voorraad Uitvoerig Hollondsch Booten Drukwerk op oonvraog l érmantnie TmtoonsteUingiwi aionee Boottn en Motoren i ome ShoayRoom Demonsirattes mtt Booten en Motoren worden doot om m A dam steeds oerm eleven Onze speciaal organiiotle Is vp het geven door het geheele land yQt 100 Boot en Bootmotor Service ingesteld SNEL VAN TUBERGEN D t Nede rlondse he B oot en Beetitiotor SpeclallHittn Tol 3 HS Tdegr Motonnelco NIC V IJSENKAD6 45 fERDAM ICJ HUIDEKOPERSTR 30 an 37 S Wl 70 JMr M l öIHHBQ KW M1I SMMMHK EKr 60VMM COHilVT NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN MEWERkS SSï RroirnFwf Pp i r OUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE IVILUWMtKbKK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN 2 ADVBKTGNTIBPItUSi Ut OoiU B amatiakan belminiida tot ita baaatfkltiV 1 6 regala tJO alka i ol maar t M Van haltan Gouda en da boaardntat 1 t retals ƒ 16i elke refd meer MO AdreitutHn In bat Zatardagnaiuiiar 2 et btlaUg op dan pr a l4 fdadl li t l adT rtantlln da beKt vu den pr t INGEZONDEN VEDllIHatUKOIHi 1 4 rafela LU elke regel maar i M df voorpagina St haoger jewone advertentUtn an Infeaaoden mededeelliicen bli ooatract tot s er KereduoMi dctj prjja Groote lettera aa raadasi wvHan berekend naar plaaunilmta Advertentiin kannen eetal Ingeloaden door tnaacbenkomst van soHede Bo khandelann AdvarlestiebUMai ai aa a agentaa en moeten daag vMr de pUatainr u bet Bureau sDn ingakomasi ISMilliili rass opnam varsakeid Ie v tn Dtt blad verschijnt dagelijks behalve op Zon en Feestdagen AII0NKEMKNTSPRIJ8 per kwartaal ftli ver week 17 cent nat Zon la Bbta4 per kwartaal t2M per waak 22 cent ovartf waar de b aorflnr P r looper fesehledt rranea per poit per kwartaal 8I mrt bnutatrabhul ram Abonnementen worden dageUJka aH en mén aan ona Bnraau MARKT SI UUA nil oaae agenten n loopeia im boekliandel en de postkantoren Onze bureaux zfjn dagelijks geopend van ft 6 uur Adiuiniatratie en Redactie Telef tolarc 2746 Poatrekanto 48400 Deze Courant komt in vele duizenden gezinnen Gegarandeerde oplage 6500 ex korps ondet leKüng van den dbrecteur den heer Joh iabriaan een concert zal gevan op de Markt ooaJs gebruikelijÉ zal een groot en aohit terend wttrwerk den hïeatdag besluitoi Feastiia l m de Guaf van BUisatraat De Bwwtvefeemging uitgaande van de bewoneiv der Graaf van Blolsstraat zal ok dit Jaar door straatvenriering en het houden van verschillende kinderspelen de verjaardag van H M de Koningin vieren KlBdervcreswging WUheimiaa A lEuderveMemguig Wilhelnun welke nu reeds 12 jaar onder leidmg van den heer N J Sava op U Aug kinder optochten organiseert zal het dit jaar met kunnen doen wetgens langdurige ziekte van den heer Sa n lüaderfeeM BoHrtTwenigfait f C BaUutiMt haar w vernemen zal de Buurtvereeni giug 1 L itoUuUaa wederam aU voor gaande jaren ee gioot kmderfeeM organi etu en ter gelegeuiieid van dan verjaardag van H M de Koningm s Morgens half 10 worden de feestelijkheden geopend door de 2angclub wdke verscbollende liederen zal uitvoeren Uaama hebben eenige wedstn den plauts en w den versnapermgeii uitgereikt Ook ia er een tombola s middags hall twee zijn er wederom w dstn den torn boia mtcbiJien van vwrwiapermgen n daar na pnjM M kinj s amtnda haU acht groot concert en er zal een aohitterencfo traativerlichting worden ontstoken Verhuur van een perceeltje gemeentegruid voor den bouw van een garage B en W stellen den Raad voor aan den beer O Niermeyer Kamemeiksloot 80 op diens wraoek voor 5 jaar te verhuren een perceeltje grond groot ± 23 M2 aan de Johannes de Haenstraat voor den bouw van een garage De jaariyksche huurprys ia gesteld op ƒ 10 terwyl aan de huur bepaalde voorwaarden zijn verbonden SckM lbiUJotheel TOOT de Neutrale 9eliool Het Bestuur van de Neutrale School heeft uch op grond van art 72 der I O wet tot den Kaad gewwid teneinde mede werking te verkrygen voor de aanschaffing van een schoolbibliotheek voor zyo acholei voor 1 o en u l o B en W stellen dwi Kaad voor onder verwijzmg naar hun standpunt met betrek king tot Ml zoodanige aanvrage voor de Pnnses JuliaHASchool te verleenen De kosten worden op ƒ 200 geraamd Aetifl van Jong Liberalcn De Bond van Jonge Liberalen B J L die m meerdere gemeenten m de omgeving van Gouda er in den laat ten tyd in ge laagd is een flinke actie be ontplooien heeft voor den komenden winter het voor nemen daarin ook Gouda te betrekken De afdeelmg van dezen Bond hier ter plaatse l heeft een tydlang een vrijweT vergeten be j ataan gehad Daann veramdermg te bren j gen IS het doel van den Gewtsteiyken Land dag die op Zondag 6 September a i des I middags half twee m den turn der Sociëteit Ons Genoegen zal worden gehouden D ir xall B na e n openingvAoord van Mr F üoIlaiMler voorsitter van den Bood van Jonge Uberalen als sprekers optreden Mr H Smeenge iid van de Ferste Kamer der Staten Genera l en Mr H U van Zantei voorzitter der afdeeling Rotterdam van den B J L Muziek zang en dans zuJIen de byeen komst opluisteren Reeds nu is bekend da an alle kanten jonge liberalen dien dag nitar Gotida zullen komen per fiets per autobus en met nog andere vervoermidde i len Deze Gewesteïyke Landdflf die door de jrUchtmg het Jong Liberaal Propaganda fonds wordt georganiseerd is bestemd om een hoogtijdag van het HhenJisme m ZuM Holland te worden Een aitgebreid eere tanké zal voor dezenlanddag worden gevormd 1 SdMuwbor g Biosceep De man die z n moordemuir éoekt Voor de zesde maal worden we veirrast met een Hidlandach sprekend journaal He laas steekt de geluidsweergave erg af faij BAHLMANN GOUDA behulp van de conserv tieven ea liberalen door te voeren iets WIH geli zou staan met splitsing in de labforparty Mocht het tot een kfebinetscrisl kem n dan zal de komng waaiVch nlyk niet direct nieuwe verkieimgen uitschrijven doch den leider der conservstieiwn Baldwin d op dracht geven een nieuw kabinet te vormen Baldwin die zich te Aix les Bams bevindt heecft reeds een telegrafisch verzoek ontvangen naar Lond te komen Hij is direct v B Aix les Baiiu vertrokken In ver band hiermede acht mea de positie van het ministerie door het odjkvredigend verloop der onderhandelingeB Iszake d financieele voorstellen ernstig De toeaUwl eritwkft in Spanje wordt de toestand cntieker In Barcelona hebben de arbeiders twee fa brieken in bezit genomen Pogingen van de politie om d e Cabriekn te ontruimen zun tot nu toe door de vyandely ke houding van een duizendkoppige arbeidersmenigte ver hmderd De stalung der metaalarbeiders m Catalome neemt steeds scherper vormen aan De arbeiders hebben voor het geval dat de werkgevers de fischen der stakers 1 vijzen geweldmaatretelen aangekondigd Het verUw van het Mofdwolle CoBccm bedraagt ifibjldgeeB mmth N a in 1 t l n iWöreiien gflhoudèn eerste veigaüeruig vaji scliuldeiecnerft van i et Nordwolleconcem omtrent de ui dit concern geleden verliezen bekeud i geworden blijkt dat de iour de Treuliaad A U üf efileide balaas en verhes van rond 197 niU lioen rijitanuLfk aanUxint hetwelk met inbegrip van de andere geleden veriiezeo ia opgeloopen tot iibb uuUioen mack De werkloosheid in Daftschland 41 raiUioen werUeozen lutwcJien 5 Juli ea 15 Augustus is het aantal weikloozen met 148Ü0U toegenomen tegen een veniw Braering van 1 J9 Uüü lu den zeJfdtn tijd van het vorige Jaar Van 1 tot Augustus bedroeg de vernieea denng 114 000 vorige jaar 80 0C0 Voigene de opgaven an de arbeidsbeurzen bedroeg het totiial aantal werKtoozen op 15 Augustus 1 4 1Ü4ÜÜÜ liet aantal personen dat ondèmieumng ontvajigt heeft zieh met 30 000 vermeerderd en bedraagt thans 1 225000 Op 15 Augustus ontvingen 1 066 OOO perBOoen cnaisondersteu ning bogeerlyken luterlyken schyn Dat geeft ihet zyn groote waarde voor onze begeerig hidd ONTVANGEN EN aCHITTIRENDE COLLECTIE Lr IS iets tragisch in deze waarheid WiwuMier het geluk het huisje aan d n o er kaat 1 t men met meer ziet zoodra men er binnen ie gegaan dan wil dat toch zeg g b dat we liet geluk nooit vo komen en met volle bewusthpid kunnen doorleven dat we het wel eien of meenen te zien maar dat bet in onze grijpende handen vervhich tigt En ons leven dat met anders is dan het zoeken van het geluk wordt een jacht achter een fantoom JftP HNEH MANTELS HOEDEN PEIGNOIRS REGENMANTëLS Wat we van onze oostel ke buren gewend cyn Mlur de poging is lofwaardig Voor het hoofdprogramma mets dan lof Het Is in een woord een schitterende film De man die zijn moordenaar zoelrt Hans Herlafe heeft van t leven genoeg en besluit er een eind aan te maken Op het oogesbllk dat hl zijn besluit ten uit Toer zal brengen drfaigt een bn1t ker zijn kamer binnen Hans weet den dief over te halen hem te dooden tegen een belooning an 16 OOO Mark De dief niet meester van cyn zenuwen krygt van Herfort 12 uur tyd om zyn daad ten uitvoer te brengen Maar als Hans de laatste nacht van zyn leven in een danslokaal doorbrengt en kennis maakt met Kitty krygt het leven weer waarde voor hem en doet hy alle moeite zyn moor denaar te vinden teneinde hem te bewegen het contract te verbreken Heuz Ruhmann vertolkt de rol van Hans HerfoFt Lien Deyers die van Kitty Beider spel IS buitengewoon goed De autotocht van het Gem Koor Excelsior De laden van het Gem Koor l xcel ior wordan er op gewezen dat het vertrek voor den autotocht voor a s Zondag uiterlyk 7 uur IS vanaf de Markt Keume bioscoop De Blanke ShtUt la een beschahfde omgeving niaakb Rosemary een Lngefsche dajiie kennis met Hurttngo die haar voor zich tracht i winnen Ala zij echter op ten dag ausIi te ver iii de bergen begeeft valt ij m handen vaji oen Hlankeei Sheik ui ontmoet d ar Maitengt al diens spion Onder de mon van ontI vlucht ing Kpiannen lokt Martengo Rosaiiiary in Zijn hut en tracht haar te overweldigen Ier jutóter tjjd verschijnt de Blsake ai eik ter reddmg en en duel tussctiea hem n Martengo hlijft niet uit Na vele emotievolle ni mienten waarbij een verribderlyke aaji slag op deq Sheik door Roeemary s toedoen verijdeld wordt blijkt eindelijk tan slotte dat het voor den vorm en haar veiligheid tegen haai zm gesloten huwelijk met den Bheik die zJch als een gentleman gedraagt zetfa een gelukkige handeUng is geweest Een mooi Ooelersch filmwerk met vele treffende tafereelen en waann Lilian Hall Davis de hoofdrol vervult Naast hel ournaal dathetiaatete wereld getMupHi m beeM bmigt gaan voorto de aardige natuuropname De Niagara m Wm terkleed en de pittige klucht Een huis vol inenaehen waarin de bekende man meU de sik weer uocesaen oogst Het orke t zoryt voor een passende begeleiding en het zioh o m in een intermezio Beer verdienstelijk hooren ThaUa Theater Suhaisrine Het gaat er lui tn onder de mcnsrhen van de Amerikaa ih marine C eial kin ken muziek en an ftcht rta n vruo i heid tot de S 44 tydens de groote ma I roanvres dour f n terpei agir geramd I in de golven vMdwynt jn hulpe looze bemanrang op den zeebodem terecht j komt erwyl men op alle mogelyke wyzen j onvermoeid werkt om de kameraden te b reiken leven deze m de torpedokamer erst met hoop op redding maar naarmate de Haar er zit ook een troost en een pnk kal boide in deze waarheid Immers z j niaakt bet ons dmdeljjk dat met het bezit tiet geluk 18 maar het vertangen het ver wachten Niet de begeerte is het die brandt en verteert maar het vertrouwende ver langeu Dat is het ook dat onze jeugd zoo boven alles heerlijk maakt Verlangen blij eD we altyd en in dai verlangd is ook altyd nog wel iets van het vertrouwende verwachten Maar m de jeugd is dat ver trouwende verwachten een zekerheid Dan zien We het huisje aan den overkant niet alleen m de hoop maer met de zeKerheid dat we er straks morgen over een week over een jaar zullen binnengaan V n dte lekeriiefd vsn dat vertrotMrtii moeten we ook in on later leven iets trachten te behouden Daarin in de eeawte plaats moeten we jong zien te blyven Dan blyft ook de veerkracht in ons levfn Wat We niet bezitten is het geluk Maar bet kan feiteli k one geluk alleen bljjven zoolang we het hopen te veroveren en daarvoor ong inspannen K I BUITENLANDSCH NIEUWS I I ENGELAND Pe financieele toestand in KnKeland Ween overeenstemminK Het kabinet in gevaar STADSNIEini GOLDA 22 Aug 1931 Het Koninffinnefeest 193t De ComiiuaaJe voor Oraaje en andere Openbare Feesten ta er na versduliende bespxekmgen wederom m geelaaigd een programma van feestehjkheden samen te tel len ter viermg van den as werjaerdag van H M de Koningm op Maandag 31 Aug a De fcefctdag zaJ woHÉen mgezet met een bespehng van het carillon van ft lO uur in den morgen waarvoor de heeir Vso Zuy len wederom zijn niedlew rkmg verleent Daarna zal onder Jeidttig van den heer Joh Fabnaan directeur óer Stad muziek school d ie aich daarvoor wederom be eid heeft verklaard een zanghuilde plaats hebben waaraan door meer dan 1000 kmderen wordt deel noii en Een optocht van een half uur zal de feestelijkheden voor den morgen besluiten In den namiddag zoUen gymnastiek demonstratiea plaats hebben op de Markt waarvoor de medewerking van verschillende gymnastiek v trePDigmgen is toegezegd ter wijl tegelijkertijd een concert of de Markt woidt epeven Met en rouzikala rond gang öoor een gedeelte der stad worden e dein Mi trati besloten Terzelfdertjjd dat de gymnastiekdemo etj aties worden gegeven hebben m de Stedelijke Zweminncbting onderlinge zwemwedstrijdfn plaats van leden der GZC Ommiddellijk daai a wonden de teeeiélijk heden verplaat l na i de Kattenaingel waar een wedstrijd voor c no s mi plaito hebben terwijl een concert wordt gegeven in het Kegentesheptantaoen In de avonduren wordt hef gebruikelijke OrgeJronoert gedreven in de at Janskerk door den oiganiet den heer H J C de Mui terwijl daarna het Stedetij k MmiEdt De generale raad van he vakverbond heeft de regeenng medegedeeld dat de Kaad de reg enngsvoorstellen ten eene male af yst inoffiaeel heet het dat het Vakverbond zelfs aan de invoenng van een toltanef de voorkeur geeCt Iwveii ue voor gestelde vermindering op d sociale uitgaven Als resultaat der besprekingen maak te de generale raad bekend dat hy de ge voerde onderhandelingen van zyn vertegen woordigers met het kabinet goedkeurde ètxwyl aan de permanente economische 1 commissie dte opdracht werd gegeven de ontwikkehng der gebeurtenissen in dezen zin tia te gaan ten einde aan het vakvei eemgingscongres dat op 7 September te Bristol byeenkomt een algeheel overzicht te geven van den toestand Het besluit van den generalen raad van het vakverbond heeft den politieken toe tand nog onzekerder gemaakt De tegen stand van den generalen raad inzake even tueele verandensg m de bestaande rege üng der werkloozeaverzekenng kan voor het labourkabinet van buitengewoon groot belang zyn immers meer dan 100 laboor leden in het lagerhuis zyn als vertegen woordagera te beschouwen van het vakver bond of staan m nauwe relatie daarmede Voorts dragen de vakbonden jaarlyks een zeer aaiuieidyk bedrag by m de kas van de arbeidersparty Het vakverbond schynt te verwachten dat de regeenng thans met een meer aannemelyk program komt doch hierv vo bestaat momenteel geen enkele aan wyzing Zelfs In het geval dat het vakvor bond zich uitspreekt voor de heffu v n mvoerrechten in plaats van venmndenns der sociale uittga en blyven de moeilykhe den van het kabinet bestaan daar de kan seher van de schatkist Snowden op dit puDt omrenoenlyk is en van geen emnpremis wil weten Ofschoon zoovel in vakver bondsknngen als in kahinetskrmgen een sterke strooming is om tot een comproniia te komen is de mogelykbaid van een aftre den van het kabinet in het geheel met urt gesloten indien MaeDonald er altlums niet de voorJceur aan geeft zyn program met