Goudsche Courant, donderdag 27 augustus 1931

SZ en PO 1 8 S 0 0 16 84 B S Z en P C a 8 4 0 4 8 18 22 A 7C 2 8 3 0 s e 22 33 QiC 4 8 3 0 5 e 17 30 Ce Gouwe 1 8 a 0 S 4 11 32 van zija paarden aan een schipper had vef kocht herinnerde zidi dat deze coder an dere luMt leveide aan tuinder in Noord WIJ Jien van hen waa cte vmder van de porbeieuiUe en deae wwt ook nog dat hu üi d i zomer van IftSÜ meet van dien schipper lisd gekooht Deae omstandigheid gevoegdi bij het I it dat de atalhouder zich de biljetten waanut de inhoud der pottefeuillt bestond oog vrij goed wiat te horinnOTOi was aanleiding hem ais den wax n recht Hebbende te beediouwen i e bijutt vergane bankbiljetten zijn mgeruüd bij de bank en de gelukkige vmderkret een belooning Hel ig echter wei opmerkenswaard dat de portefeuiiie bij hetladen en loasen en het verwerken van denmest over het land niet wimiddellijk oüvdekt M i ZWARE BRAND In do Huiden enVtlienpakhuizen vandeN V Interlapm v h N Mogendorff Cmet otie iuj een 1 alle andere groote etedeu waar hij alle andere groote etedeu waar nij iijn xpetmicutati wxmde was hij het gesprek aji uen dug M ar de Kirectie van Areaa heaft hel Uiei l ij derffceéne buitengewone attracUe gelaten lat Jfeii nog een andeie m ilol land met uUfider bakende kunstendU ge 6Bgagt eia en wel mevrouw Louisette Over ijQuiM t beuoelc wel met veel te wordeu gese ier gelegeimeid vac haar debinit in oe Arena iKelt zg een galieal nieuw tfpei Loire atuiiengebteld ileliaive dese twee zeer aantrekkebjkenuumiers venueidt het programma nog eenaantal eerste ktaeae infernatiouale variétéurtuteu Wij noemen m het kort Feets eni artner die en uitgebroken waaghalzigeperihe act t i uitvoer zullen brengen UugoDmessal den bekenden Diutscben pistonen xyiophooö virl ooe Bea Zoltona de heroën de vruuwelijkA dans etor van het Casi no do Fans en heuskit e Bnx en Partner he l echt de gooden atiUeten wordeng ioemd Brandn rconcurrenUe De goaeente braadveer lw Miderepit Harderwijk i on op het gebied van biandwt ei rijk gezegende plOkts Betiaive d ijeworte gemeentelijke brandweer heelt imu er het corp miiitaiie brandweer en STADBNIBUWS GOIJDA 27 Aug 1931 Het nieuwe college van B en W De sociaatHleBiocraten bU ven er buiten Wy tezen in het Ciouda di VOlksblad Vr Hi C w P itnoodigmgWn de par Hjaldeeiing eea besprekmg geUlJuden tua ichen de soc dena raodalraotje en die der roomsch katholieken en anti rev De frac ties van de Vryfaeidebond ider ehr hiat en van de economische groep hadden aan de uktnoodjgu geen gevolg gegeven Een viertal punten zyn toen door onoe fractie aa r voren gebracht Afgesproken werd dat l e andere fracties Dinsdaf morgen iuwop schriftelyk zouden aobwoorden Dit antwoord ib gisteren U J den afdee Ungs secretaris bmnengdtomen en is van beide fracties afwyzend Dit beteekent dat m het nieuwe college van B en W dat Dinsdag gekozen zal worden om beide aftredende wcAhoudera Van Staal en Sanders met herkozen zullen worden Gisteravond werd een vergadering gehou den tuaschen de anti rev chr lust iiathoüeke VryheidsbcHidsche en economische groep fracties over de verdeelmg der wethouderaseM Nog geen beslissing Omtrent de gisterenavond ten stadhmze gehouden bueenkomst van de verschillende fracties van den Gemeenteraad met uiU zoftdenng van de S D A P vernemen wy dat geen bepaalde beslissingen zyn geval ten doch dat morgen nog nadere besprekln gen zullen worden gevoerd Indien oe S D AJP fractie aan de aan vankelyk gestelde eis n blyft vasthouden 18 het echiter te verwachten dat samenwerking ten aanzien van de wethouderskeuae met deze groep met kan plaats hebben Vergoeding voor Iwt waarnemen van de functie van cwntroleur der Gemeente financfen B en W stellen den Itaad voor aan Mr I Bock adj controleur der Gem i inaacien n mtkeenwg te doen jroot ƒ 812 60 voor het waarnemen gedurende enkele maanden van de functie van controleur der Gemeente Jinancien OnbewoopbaarverUarmg Op 27 Mflkrt 1981 hreven B en W den heer Noordegraaf Wydstraat 22 alhier m gevolge artikel 17 eerste hd der Womng wet aan als eigeijaar van de womng Vrou weeteeg no 28 kadastraal bekend gemeente Gouda Sectie B ijo 512 om de volgende verbetenwgen aan die woning aan t l i gen de kap van en houten beschieting te vowrzten de verliehtjpig der woonkamer door plaatoing vaiifem grooter hehtt oi4 n be verbeteren de scluuren m de nuiren ts dlchto f voor en be ondgriMud Mrg te dragen een en ander op grond tsai bet bepaalde bti de artikelen 97 o 72 106 jo M 95 en lO der Bouw en Womngverordenüig dezer gemeente Aangezien aan deze aannchrijving stedita ten deele weid voldaan waarschuwden ilj hem op 5 Juni 1931 om voor 1 Juh da v alle voorgeschreven verbeteringen aan te brengen onder mededeehng dat bij nalatigheid tot verdere mtvoenng van de Womngwet zou worden overgegaan Ook aan deze waarschuwing werd niet voldaan ea in verilwnd hiermede adviseeren zoowel de directeur van Gemeentewerken als de Gezondheidscommissie b hun brie ven van resp 24 Juh jl no 257 en 12 Augu us 1981 no 6 B onbewoonbaarver klanng van deze woning uit te lokken B en W stellen den Raad voor afdos te besluiten Alteen de muren zijn bltjven etaan De brandweer werkte met f2 atralen xebtigd en waar het vuur met neett gewptd wet uikfezien aal Aabben i r bet over vk edige pekelwater zal oaar wel een heele papmai t a zyn onutaaii V at door het vuur gespaard werd zal dbor het Water wel i n veriueugd isaar men onA mUuCtte zal oit laatste athan fen van de wyze waarop tol uprmmmg kan worden oveigegaan Kan Kit terstond geschieden dan kas we licht fitot gen de schade nog morden bepemt ie dne uur vaimacht stond het geheele materiaal van de brandweer nog op het ter rem en werd nog met meerdere siralea wa ter gegeven Ifit nablusBching wyl hier en daar telkens nog een warm geworden velletje vlam vatte en ook smeulende spauMu weer gmgen branden fe half twee hedennuddflg moest nog opnieuw watef worden gegeven De brandweer heeft zich kranig geweerd Wat vuur en water ten slotte van de pak huizen met kostbaren inhoud hebben over gelaten is een vuile vieze rookende boel De ichade Die schade is met genng De gebouwen die 26 jaar geleden zyn gebouwd nadat de toenmaUge firma Mogendorff haar heele be di f door brand vermetigd zag en welke Ui 191b door bo ehbouwen zyn uitgebreid worden met den b angryken inventaris geschat op een waarde van 2H k 3 tun De NV Interlapin is tegen brandschade op beurspoüa verzekerd niet tegen ibedryfsschade hetge i ook van met zoo groote beteekenis is daar dit liodryf m aezen tyd slechts met een klem personee werkt Op het terrein van den brand Op het terrein van den brand was burge meester Gaarlandt aaivwezig benevens wet houder Van Staal de raadsleden de heeren Van Vliet en Maaskant voorts de directeu reu van de Gemeente Lichtfabneken de heer J B vMi Hoorn en ven Gemeente werken de heer J M Bakker de adj recteur der WafterlendAng JUy Ir J Janng Met den CommisBans van Politie was er ook de inspecteur de heer Van Hoorn hoofdagen ten en agenten die voor de goede afzetting aan de beide lyden van de Kamemelksloot hebben zorg gedragen Elnorme belangstelling Aan beide zyden der Kamemelksloot waa by het uitbreken van den brand een kolos sale menschenmassa saamgestroomd die op den vonkenregen wor afgekomen Door het vroege nacfhtel jk uur waren velen die gisterenavond het Circus Gieieh hebben bezocht nog niet ter ruste zoodat van alle kanten de nieuwsgierigen toestroomden om van bet vuurschouwsprf getuige te zyn Hoe later het werd hoe dunner de ry n werden maar toch Ueven er wachten nog uren nadat het vuur z fn vermeling was be tonnen De oorzaak van dep brand Wat de jiiiate oorzaak is van den brand is met te zeggen Mogelyk dat het onderzoek dat daarnaar heden wordt ingesteld eenïge aanwijzing geeft Het personeel heeft te half zes de pakhuizen verlaten toen was geen vuur ook maar ergens aanwezig Te half acht is oon der directeuren dt heer J Mogendorff nog beneden in een der pakhuizen geweest waar een haar Waschmachlne m bedryf waa doch nadien heeft memand de pakhuizen betreden Daar de brand is ontstaan op een der zolders van aan de Eerste Kad gelegen p uis kan als eenige vermoedelijke oorzaak wor den aangenomen dat er broeiing ia ont taan tusachen de op stapels staande met naphtallne bewerkte droge velletjes waardoor deze tot ontbranding z n gekomen V el wordt er regelmatig voor gezorgd dat deze droge velletjes luchtig worden opgetast en door verwijdering van elkaar vol doende luchttoevoer krygen om gevaar dat uit l oe£ ng kan ontstaan te vooikomen maar en andere oorzaak is toch met aan te ftfUni sn vvftO Titi Lii n De i uropeesche kampioenschappen Nederlaodacfac kansen im Bvaua m Jenny if orthof in de finale 100 M rufslag De Hwtgftarsche estatetteploeg wmt limsle 200 M schoolslag Gisteren werd te i ary de finsle 200 M achoolslag voor dajuee verzwomuiaQ melonz beide vertegeniwoordigeters mej Kaatein en nej Huybere Mej Kastem heeft byna vooitdmeud de leidmg tot cp 15Ü Meier l aa KOiiiL u isa WoJsteuüoüue opzetten eerst liggen beiden gelyk doch don neemt de hngelache 3 lengte voorsprong en wmt Mej Huybers moet ut fiO Meter de tweede plaats aan iiuss Wolsteuhoiine afstaan daarna zakt de Hollondsolie zwemster of tot op de vuerde plaats na 160 M is zy vyfde en eindigt tenslotte op da zesde plaats De uitsUgeu luiden 2lJQ Meter solioolslag finaie 1 Miss Wol bierholue ïlagelang tyd 3 min i6 2 5 sec huiopeesch kampioene 2 Mej Kastem Uollan i mm 182 5 sec 3 Miss Umtun Engeland 3 min 202 6 sec 4 Mej Su chardt Duitsohland 3 mm 232 5 sec 5 Mej Ikeneafeld Wertlieimer Ooatenryk 3 n m 24 sec 6 Mej Uuybere Holland 3 min 241 6 sec Senea 100 Me er rug dames Op de 100 Metei rugelag toonde Zus Braun dat ze nog aityd e der eterkete rugzwem atera is In haar serie die ze als eerste beëindigde maakte zy een tyd van 1 mm 24 i 6 sec waarbi dient tie worden opgemerkt dat ze iiet niet moeüyk bad Ëea betere tijd werd ook in de tweede serie niet gemaakt alleen wist mies Harding SngeJund den afstand in d i zelfden t d te zwemmen Misschien kan Zus Braun Vry oag ais de finale wordt verzwommen ten j insle een titel aan Holland brengen Wat de beide serie betrefti in de eerste nam Zus Braun al dadelyk de leiding zou dei een oogenblik bedreigd te worden De uitslag luidt 1 Zus Braun Holland 1 min M 5 seo Mias CxMper Jingelandu l min 36S Gj ec Miile lU xideau JbVanknjk 1 min 283 6 aec 4 Moj Mallasz Hongarije 1 mm 319 5 seo VOETBAL Aanvang competitie G V B De competitie van den Goudachefl Voetbalbond zal op Zondag 6 aaptemiber a s aanvangen Wedstrijden Olympia Het 2e 3e 4e 5e juniores en veteranen elftal van Olympia epelen as ondsig van 11 tot 6 uur op de nieuwe terreinen aan den Bodegraafsohen Straatweg vnendscrtiap polijke voetbalwedstrijden tegen overeenkom Blige ploegen van Neptunus uit Hotterdam WATERPOLO De eindstand polo ompetitie G Z B De eindstand van de polo competttie van den Qoudschen Zwembood luidt DAMMEN Toumooi om het wereldkampioenschap Nederlanders mogen niet deelnemen By een gewone circulaire werd het be stuur van den Nederlandsehen Dambond mededeeling gedaan dat de Pransche Dam bond een toumooi om het wereldkampioen schap heeft georganiseerd dat gehouden zal worden te Parys van 20 September tot 4 October 1981 Aangezien de Nederlandsche Dambond in geen enkel opzicht by de voorbereidingen of argamsatie van dit toumooi is gekend besloot het bestuur in zyn vergadering van Zondag dat in de gegeven omstandigheden aan dezen wedstryd geen verdere aandacht zal worden geschonken Tevens werd het besluit genomen waarbyhet den Nederlandschen dammers ledenvan den bond ongeacht waai zy woonachtig zjn verboden wordt aan dit tournooi deel te nemen i De vienng van Komnglnnever aardig op Maandag 31 Angiistns Van de Commissie voor Oranja w andoe Openbare Feesten cmtvingen wy het piogramma van de feestelykheden wdks gehoud i zullen worden ter vienng van den verjaardag van H M Konlngm WllhebnlDS op Mflbondag 31 Augustus a s Wy laten het programma hier volgen d 10 u fie koling van hott Caxükni door den hear G J v Zuylen 10 30 1130 u Zanghuide ujt te von door meer fan 1000 kinderen op de Maikt onder leidmg van den heer J Fabnaan 2 4 u Ringriiderij met rijwielen op ty Markt voor jongens en meisjes benew 18 jaar Pnjzen ook voor de mooist vVsierde en Uigmeelste rijwieieo Kunstvov werpen of gek rysen naar keuse Aangw Zaterdag 29 Aug te 3u in de Soe 0 Genoegen Na afloc rondrit door de it 3 6 u Zwemwedstryden m de Btedidiike wemmnchting voor leden van de Goad sche Zwenwitub 4 5 30 u Cono 9bctetn den m de KatUOsinged xmoert in het KegenbeaeeplantsMa 8 30 u Orgelbespeling m de St Jaiukerk door den orgaoMt den he H O Jde Man met medewerking van Vocaal flInetrumentaalsohsten TO 11 u Concert van het Stedelijk Jtoziekcorps op de Markt onder leading T den directeur den heer J A Fabrtaan Tot slot der feaatelykheden 11 u Groot sciutterend vuurwerk op Markt uttt de Kon Ned KunstvuuiT fabneat A J Kat te Ledden Wij n aken er op attent dat de gymn welke aanvfmkelyk deel van het programma zouden iil ni kw wegens onvoldoende deelname moefUct vallei Hiervoor in de plaats zijn thans 8 komen de canowedstrijden in de Kstuosingel Het programma bevattende alls bljvvderheden der wedstrijden en feeeteU khedai zal vanoj Zaterdag 29 Ai ustiM i 10 oe i verkrygbaar liis ambacht Het diploma mpeuee werd behaaW door de dames M Voordewinde fin Cath Borst uit Gouda Zy genoten haar l admg aan de modevakschool Ensaid Katt iaingel 10 alhier onder leJding van mej J Nieuwenhulzen Circus Gleich Vanavond afscheidsvoorstellinyr De voorstelling welke het Circus Gleich tisteravond heeft gegeven heeft in geen enkel opzicht iets ondergedaan voor de schitterende openmgsvooeBteUlng van Dins dagavond Het programma is wederom met de grootffte zorg en met een bewonderenswaat dige vlothèid afgewerkt en de uitvoering der diverse mnnmers waarvoor het publiek geen oogen g noeg had wn alles waar te nemen heeft wederom groot enthousiiasme gewekt dat telkens door het daverend applaus tot uitmg kwam Vanavond geecft Gleich zijn afscheids1 oorstelling die evenals de andere dagen te 8 UQT aamvai t Het progrkmma zoo wordt ons gesneld cal zeker met minder voUechg Vjn dan m de beide vorige voorstellingen ei er zal ook met mmder zorg aan worden besteed Men behoeft mat beducht te zyn dat tijdens dese laatste Tooratellmg het dnms met het oog op ket vertrek wordt afgebroken waardoor de voorsbelKtig stag natie zal ondervinden Eerst n de voor stdUng wwdt daarmede b Fi in h en het afl reken geschiedt abo aneï tfat vannadit het geheele dreus wedbr met twee eirtra treinen kan worden vervoerd naar de nieu 457e STAATSLOTERIJ Se klasse Trekking van Donderdag 27 Aug Hooge prijzen lOOO 18463 ƒ 200 10654 12066 20424 Prtfzen van ƒ 46 10Ë3 1192 1460 1606 1531 1558 2080 2388 2459 2675 3660 8707 3979 4066 41b3 4328 4516 6161 6248 5fil5 5899 6365 863 6422 6562 6774 6791 6880 6983 7288 7 10 7319 7447 7598 7703 7718 7798 80i0 8160 8278 8548 8985 9023 9146 9305 9571 10201 10260 10787 10944 11207 11328 11398 11554 11765 11826 12027 12045 12060 12202 12803 12704 12939 12974 18386 liS415 1 420 13664 14291 J = 14476 14484 14982 lölSfl 161 1 15734 l g8 tiekdemonstratieB 16004 16167 16220 16409 16674 16769 lè 95 17031 17069 17189 17810 18769 18913 19367 20106 20199 20260 20666 20693 20830 RAOIO TELBeRAFISCR WEERBERICST Vemoohting Zwakke tot matige notmlI oostelijke tot oostelijke of tmd oostelijke I wind Helder bot licht or half bewolkt laki j warmer Drooy weer B9 dan dood ia de Bolven tarw l de overigen door een andere viaaeheriboot konden ww den opgepikt De hftvise Btonn dwoac Ulrffke vaartulffen bLée goH van Breet e ptuta te toe De BvMiecluPeoUeke y dw rh i M i kM wgW £ tt worden door Frvikhik ffkieel ericend vaji o rianscWJ dti woittt i voiKeiid UHiuauiut ue vtii ti v uiuauca iwooeu Ht r ouwüfu m = ueeuiig NBrHinerti vomtfiffl geen oii oerttjuwwiuoaeu jwUöeu puaia geui i tua cneii roien ovjei ttuaiiOMi iiot tiis uti viiuuin van een üeienatei iiatt v y iitu m ue gtuegeiLtusjd ineae t uifCicu OM net lx ijt n ouviMiedtg ib in üctooer lïWü IS door de tranache re geering luui olen meüege te iu OtA Haui van i swvjtawwipautci fcegeeruig e cu Op grond van het feit dat éesbetretiende aniderhaadeiuigen suida maanden tua chen Moskou en Warschau gaande zyn heefi de Iransclie rdgeering aang uen zif db intemtóouale v püehungen en overeenkomsten die het fP volg ivn van 1 iidmaatéchap van den Volkenbond beaeit uch m de maaxid April j 1 bereid verklaard een voorstel van dezen aard na te gaan De laatdte hier uit Warschau ontvangen bertdhteo bevei tigen dat e besprekingen tuseciaea Polen en bovjet Kuslan nopens het sluiten van een verdrag op het oogen bük verdaagd z n doch dat de besprekingen loo spoedig mogeluk weer te Moskou zuUen worden hervat J Ëeoiioiniadie diensten Adre T n vier lUmers van Koophandel kCeorganuatie dringend geboden Ue Kamer van Ko iandel en Fftbrieken voor AWBterdajii Rotterdam OraVaaliage en Utieclit hebben aan den raad van minis Lei A een tidree gaaonden lo zake reorgauiaar Ue vaa ecoooimache dieneten waann zij als haar ooixitiui uitbreken Ie dat de bestaande dpartemental con Hteliatie door haar veraoippering van en gebrok aan eumenwerkmg tueedien de ver schUiende betrokken diensten een ernstige belenuuenng v nut voor een doeLmatige behartiging van de econoiuiat e belangen dee lauds door de regeenng 2e dat reorganisatie welke in dit gemw voorziet dringend geboden ia en terend noodzakelijke voorwaarde vormt voor het Hcheppen van een blijvend fuudameDt voor de eoonomieurie bemoeiingan der regeering aldiu te allen tijde afdoende voorgelictit 3e dat m het kader van deze reoiganlsaUe past de msloUing van een departement van Eoonomisohe Zaken en Arbeid 4e dat InstoUing van een Eocwomiac e Baad mit niet van uitgebreide pa zwaar wichtige aamenstellmg en voorzi van een de ktlndig ecretoriaati voor het adviseereo aan en bet voorlichten van B regeering groot beteekenu kan hebben e dat als uitvloeuel der reorganisatie zal moeten worden verkregen een dicnAt van economische voortiohting en wel door samen werking m één cratraal punt van de betrokken ambtenexen van de departementen an ifnitenlandsche Zaken en van krfxmomi Hche aken eventueel van Arbeid Handel en Nijxertiekl en de Directie van den Land bouw aJfi boven omecfireven welke dienst reLhtstreeke met de Nederlandsche diplomotJeke en oonsulaire ambtenaren die beter voor hun economische taak kuIImi moeten worden toegeniet ud samenwerken 6e dat de taak van bedoelden JuMOomi schen HaaA mede zal omvatten het uitoefenen van toezicht op en het adviseeren om Lrent den voorUrhtingsdienet waartoe een LoipmMsie uit dien Kaad met regelmatig toemcht ware te belasten mi eoo mogelijk het aecretarubat van den Kaad met de dagelijkpotie leKling van den TOornchtugsdienst Mn zij 10e BlUiografische Conferentie Het bibllografiech jaar in de Hidderzaai m den Haag d te voor eze gelcgeoticid weg vfraierd m t de vlag gen dti vertegenwoordigende landen ia de tiende bibliografische oonferentie van hel Internationaal BibliograSwoh Instituut geopend m tegenwoordigheid van een groot anntai daniee en h oi Mr Almgh Prins opende de bijeenkomst inet een toespraak in de iraneche taal HoarLn hij uite ze1te hoe ook op het ter rein vaA de bibliografie enorme productie Ifl De ened evolueerendo tecftniek eisoht een volledige rekere onmiddellijke documentatie tm nieuwe onentati en nieuwe methoden In dit verband wHs het hem een groote eer en o reden krt groote blij teoha hier de meel hevoegdf mannen te kunnen begroeten uit Alle landen van Europa gekomen om deze nieuwe methoden te bespreken Nan As de fitedertandeefte aideelmg van het intern jniliogrefiech Instituut i namens het comité van ontvangRt heett hij nllen welkom Het woord was tuerop san prof Alan Pol lard die in de hngeiêche taal t rak Na ten n aniBtei dAnk f hebbCTi gebracht voor 7i n tesrenwoord theid en zijn bewondering Us hehhen uit e iprofcen voor de doeltreffw de orgameatie van deze oonferentie door de goede orgen ran de Nederianasofte ajdeeling van net Insut iut aprak hij zijn vreugd de nit over de aanwezigheid hier ter plaatse v n twpe van de sUobters van het insQtuut de hct ren La onuame liLiig even LoenenftChte Uok W roelte hij Ue tieerau air Charles aujrtangton en iTiestny en sir l rederu auian waarna luj dan dood herdacht vaa jo epb BH Udii HIJ acfiotste vervolgens hoe gedurende de laauna vier jaran d i k zij oen kracliugen aroeid van de BritsUie aideefing da beiangflteuug in Juigeiand vo de toepasaing v n de deouiale meinoae ia toegenomen m hM bizondbr bracht hy hulde aan dr Bradiord die wegene ziekte tuer met aanwezig kon zijn aan wiaa te danken dei de algeiiKe ne decmiale cUaeüicatie in Kensmgton wordt toegepast Ungeveer britsche mstellingai en biar den van vewcniUenden ard hebben thans de decimale claaeilicatie than aanvaard Het woord was hierop aan dr M Wi bout den voorzitter vaa het internaUonaal bteden Verbond die in het l ranach ver klaarde in genoemde hoedanigheid er pnjfl op te sieuen zyu voüdoenmg uil te spre ken over Het lelt dat nij in de gelegen Aetft held was da beteekenis Ie constateeren van deae We oooleientie van het instituut Dok hij wees krachtena eigen ervarüag op de enorme xoordeelen der decimale meUiode iemlotte sprak de heer Paul Met een der ichtet van het instiWul over Het bi bi gi Jl ir H gal f o en ieu no n l nder i k oorp vri rede te kennen dat de hier aanwezige iooen i t Z oonleranue m te W tor ihe Eld 8 brandw r dersaai zich kunnen gevoelen ais een aoort ridder van de documentatie Waar bov i dien m deze ma destijds de vredesconïerentte ie gehouden en hier due tot de men schen iB doorgedrongen d t er insteUmgea noodig zijn om den vrede te verwezenlijken itegm Juli brak ar brand uit in het oen Iruju an het stadje en wel by een fotogtaai op het Ketkixlem Van aile kanten rukAm de eorpeen aan in en getoroeerden Il ai ch wonnen de miUtsjren en bezetten de Iijofdkranen op het Marktplein De geIl eeutelijke brandweer was toen bij aan hevMurt ons een a ere ontroering nu Mlze i j uiiuiun n bevangt ons een = komst op de markt gedwongen aï te Bwen ineteliing met l y f 1 keu n een brandkraan m een zijstraat m deze zaal bevindt aar daarop snelden van den anderi kant ders bracht hy hiervoor ook i dsTe vrywilii et aan De brand mster en voorts aSn aile I eester der gemeLteTep zyn mannen toe gen die tot hem te voJ snelde ïueen vooruit en medewerken en die J T posteerd zilT boven op het deksei va de begeerde braadktaoD i e vrywUligera WuJr den echlei met Jiun matertaai een voor sprong van ongeveer 25 Meter drukten den broudmeeeter van de plaats af en namen t e kraan in geLi ifik Had aldus de gemeentelyke brandweer al den qwaren slag te verdunen in den oon currentiestnjd het onderspit te hebben gedolven Dinsdag moest naar het Hbld luelot de brandmeesber i itaaijen zich ook ttog verantwoorden voor den Politierechter te Zwolle wegens het opzettelijk belemmeren van de blusecbing vaq e i brand Toen eohter zelfs de officier van de vnjwil Xige brandweeir H W Oageling moest toegeven dAt de strubbeling op de blusschmg van den brand neU geen mrloed hfld gefiodi sprak de rechter verdachts vry iwnder zich nu verder m het voor of tegea van desen strijd te verdliepen Oe moord te Zuidbroek DeskittMligen op het gebied der nUMiadd moeten hier aan het werfc i rewt stM i Ook de zoon vermoord Omtrent da vreeselyke cmtdekking in Zuidbroek waar m een eenzame wonmg het ontzielde lichaam werd gevonden van een 76 jarige eduwe vernemen wy nader dat de aoon die op h oegenblik verrowt wordt m het dorp als een abnormaal en ietwat driftig man bekend staat Aan de veion k r stelling dat hy m dnft den moord gsj egd 80U hebben wordt hier wemig waaide ge len achterlatend GEMENGUK BERICHIEN heugen een onuitwisuibare herinnering aul Onjuiste berichten over Philips Naar aanleiding van een bericht dat de Philipeduectie te t mdiioven m een vergadermg zou hebben besloten M procent van net personeel te t6lo n ot een algemeene lofflieverlagmg toe te ptWsen d elt het Plu üpeperstureau mede dat dit geheel onwaar ifl Ten bewyze hiervan voert zy aan dat soowel de diiecieur alft twee onderdirocteu ren tn andere kopstukken uit het bediyf itftds twee i drie weken met vaoanti e zyn zoodat geon interne vMgadering gehouden kan zijn Nederlander door lUUaansche bandieten verTsUcn Volgens een Stofoni bericht uit Pontemoli italic 18 de heer Anloon Jurgena toen hymet zijn auto door n veriatai streek reeddoor bandieten overvallen M t medenenuogvan een aantal zilveren voorwerpen iijn de aan Ueis verdwenen Later het It de poütie hen echter weten op te Hporen i staagde er teveny m hen te ar lesteeren Het gestolen goed aa nog m hun bewt en ib aan den eigenaar kerngegeven Ernstig verkeersongeval te Zaltbommel Ulsteravond heeft op den Kijksstraatw te altbommel en ernstig verkeersongeluk plaats gehad De heer Or de Oeus uit Kerk wyk reed met zijn zueter M de Deus con motorryw m de nchüng van alei j waarop de pirop on bommel loen de Oeus met zyn motor wdde j vermoorde vrouw waa g draaien werd hy door e i hem aoht rcq j jj j f a f ee koiiienden luxe auto beatuurd door den kundigen op h t gebied der misdaad aao heer J I de Kadt uit BiLthoven gegre j geweest Men houdt daarom pen Hoewel beide bestuurders kalm reden j rekening met do nwgelybheid dat was de botsing nog oo hevig dat mej de vermoord en in het kanaal go Geug met d i duo welke van het motor p pgn ib waarna een poging zou zyn ge daan de woning In brand te steken getuige het feat dat het bed waarop de vrouw lag geheerl geechroBid werd aangetroffen Op de tafel in de kamer is nog een portemdnnaie gevonden welke leeg was evenaJs een zak van het model zooals nog door oudene viou wen wordit gedragen Uit Zuid broek wordt geseind Vanmorgui om 10 uur is het lijk gevon den van den 4 jarigen Molanue die men weet vermist werd smds het icmtzielde lichaam van zijn 76 jaiTge moe veró gevonden Het lyk van den man werd opgehaald uit een sloot waarin zich wemig Liter bfrvond en geleg m op ong rv eer 30O Meter af stand van de boerderij liet hoofd was ern etig gewond tier rjjl een ketting in zyn nabyheid lag Het vermoeden dat men hier te doen heeft met moord gevolgd door roof wordt hierdoor versterkt Heden zal op het lijk sectie worden vetrloht Portefeuille na twee Jftar by eigenaar terag EcB wdnekende vondst In Januari 192B deed een stalhouder te Oostzaan by de pohtie aangifte van de vernilesing van een portefeuille met bankpapier welke hy vermoedelijk op den weg zou hebben verloren Het ingestelde onder zoek leverde echter geen resultaat op n er werd verder niets ovetr vernomen De vrouw van den Stalhouder echter die onlang toevallig naar da poiitieradH be ric4itcn luisterde vmg een Urxoek op van den burgemee ter van NooMwijk tot aan melding van rechthebbenden op een portefeuille met inhoud welke m die gemeente by een tumder het land was gevonden by iet omspitten van den grond Hoewel haar man nimmer daar wa geweest stelde de vroow B door benuddeling van den bargameester van OostMan in contact met dieiu ambtgenoot van Noord wyk en hoewri aze laatste brieven had ontvangen van men vermoedelijk rec thebbeoden kon tocb aannemelijk vordeli gemaakt dat de portefeuille den staUmndeT moest toebehooren Hoe had zich nn de merttwtardiga gang van zaken toegedragen De stalhouder die ki Juli 1090 dc0 mssb njwiel afbrak cenige meters werd weggeBlingerd Zy bekwam verwcmdingen aan hoofd en beenen De iieer de Geus brak een t een en kreeg verwondingen aan het hooj d en andere lichaamsdeeien Mej de Geus kan na verbonden te syn naar hma i r den vervoerd l e heer de Geus werd over gebracht naar het ziekenhuis te s Hertogen boBch Bcnzinekooktoest in brand geraakt Bakkerakneclit aan de verwon dingen overleden In de bakkerij van den heer v d Meer te Beek by Grave geraakte Dmadag een ben zinekook toestel plotseling in brand tengevolge waarvan de knecht die het toestel be diende m vlammen g uld werd Zwaar gewond werd hij naar het ziekenhuis te Grave overgebiacht waar hij inmiddels is overleden Een 7x on van den heer v d Meer die truicAtto de vlammen te dooven bekwam evenpeos zware brandwonden en werd m het ziekenhuis te Grave tet verpJeglng opgenomen Zyn toestand is redelijk wel Het Arena programma van 1 t m 15 September as Het volges de programma m de Arenas van 1 15 Septembe a M 1ett hei Rotterdam sche publiek nn de gel ienheid met Kasuier den man met de lOQQ trucs den groosten toaKen ar aller tyden kennis te maken JUHSJCeuIsche pers fchryft over Kassner Kawiner toont een reeks wfmderbaArlyke illuRione die het verstand stil doen staan Hy stelt zich niet tevreden me het gei nii kelyke tevoorsciiijn tooveren © n laten ver dwynen van betrekkelijk kleine voorwerpee n oesr zyn trucs strekken zich ook tot grootl dingen uit Zelfs een levende virfwaesöi olifant IS niet z er ipoor Kaasner s toover ctaf bmnen 3 seconden verdwijnt hel kort erolifantje var he tooneet Het is oiibfeKnjpetyk wat Kassner allemaal ten uitvoer brengt en aan he slot zou men nog wel mepr willen zien Hoe hij aUe doet en wat xjiij allemaal doet het gaat eenvoudig boven het irteifË heiijk verstand Kossneis optreden m Je Arma beteekent zonder twkrel een attractie zonder weerga oor geheiQ Rotterdam Trouwens ook ia £ veu na nuddernactit ia een hevige brand u tgebtoken ïn de Huiden en Velleupokhuitr jen van de V interlapin v h N Aiügen ioiii gel V n aan de kiCrste Kade en Kar Dei lelkeloot alhier De brand schynt 1 zijn aang omen m de bovenverdiqpmg van net aan de Kerste Kade gelegen perceel waar een zeer groote Hoeveelheid droge huiden geborgen waren aiaar werd eerst ontdekt toen de vlammen Qit het dak sloegen Daar de bewoner van het aan de paikhuizeu grenzende doch geheul op zidh zeil staande kantoor die procuraitiehoikder der zaak de heer Veenendaal ter ruste was moest deze evenals da dliecteuren der Vennootschap de drie gebroeders Mogeudorff en de oude heer Mogen dorft oie aan de orerzyde van de iütmeinelksioot woont worden gewekt om hen met den uitgebroken braud lu keimis te steJleu De bran hveer die eveneens direct ha de onld king gealarmeerd was versdieea Ëlecht enkele mmuten later met groot materiaal op het terrein van den brand waar het er dreigend uitzag Hooge vuurkolom men laaiden op uit h l k van het aan de i TBte Kade gelegen gebouw met zich voe rfnd ten geweldige vonkenregen die m de lucht door den wind voortjoeg mi zich over de oiugBviog van da Kanl6iiielksIo 4 ver spreidde waardoor by menigeen ahgst voor brund ontstond De vlammen vonden gretig oedsel m den grooten voorraad gedroogde huiden die door de naphtoline behandeling Kei een uiterst brandbare stof vormden Het brandend haar werd door de voortjagende vlunmen die van dakspant op dakspanb oversloegen omhoog gejaagd zoodat de vonkenregen dichter en dichter werd naarmate hot vuur zich over grooter uitgestrektheid verbreidde Het duurde niet lang of van de dne pakhuizen welke zich achter het Ifanibooi bouw uitstrekken van Eerste Kade tot in de nchtmg Tweede Kade en welke een breedte hebben van SO 40 Meter Laaiden de vlammen hoog m de lucht De brandweer die onder leiding stond van den heer J C den Boer en de heeren J Bokhoven on 3 HuUemaji preep terstond krachtig m Het vuur werd aangetast van af de Eerste Kade de Kamemetksloot en geheel rechts van de brandende perceelen Met geweldige kracht werd het water op de brandende zolders gespoten met gemak vl n de waterstralen over de hoogi dakftn heen de waterleiding stralen deden daarby voor die van de spulten niet onder De hoe veelheid water die uren achtereen op de biandettde perceelen is g eworpen is over weldigend De spuiten hebben met volle n paciteit met 12 stralen gewerkt ibenevens nog 2 stralen op de waterleiding De brandweer was in de gelukkige omstandigheid de spm ten onmiddellijk aan den waterkant van de Kamemelksloot te kunnen plaatsen terwij er alle gelegenheid was de brandende gebouwen van alle kanten te naderen en aan te tasteni Dank zy de activiteit an de brandweer gevoegd b j de hiervoren ge noemde gunstige omatandiglieden kon na een uur feitelyk reeds worden gezegd dat gevaar voor verdere uitbreidii g geweken was dat de brandweer meester was van het terrein en zich kon beperken tot heft nat houden der muren en het biimemverpfn van enorme hoeveelheden water om het vuur tot mtgaan to dwingen Dat is den ook na enkele uren gelukt De drie verdiepingen hooge gebouwen hadden twee betonnen zol ders waarop de huiden heel luchtig lagen opgestapeld op zoodamge w ze dat er be hoorlyke paden tusachen de stapels waren Die zolders hebben het met begeven maar de houten trappen die de verbinding vorm den tiisachen de verdiepingen zyn de geleiders geweest voor het vuur maar ook voor het water Het ater donderde van de trappen als leek hetleen waterval Hel laat zich denken hoe het er by deze situatie beneden waar de zoutery van de huiden is ge Koninghmedag 1931 2Unghulde schoolkmderen Repetitie op Zaterdagmiddag 3 uur De Commissie voor Oranje en andere Openbare Feesten verzoekt ons mede te deelen dat de repetitie voor deze zanghulde zal worden gehouden op Zaterdag 29 Aug as d namiddags te 3 uur op het nieuwe Veemarktterrem Kazerneplein De km deren der openbare en b zondere scholen die aan deze zanghulde zullen deelnemen worden mtgenoodigid op tyd aanwerig te zyn De ouders die dit bericht lezen willfji hen welicht daarop attent maken De tanghukte zelf zal plaats vinden op Maandag 31 Augustus des morgens te lOH uur op de Markt De kinderen verzamelen zich in Jiun scholen te 9 uur tv en wor oen vandaar geleid naar de Markt De Cran éatraat verltcht op Koninginnedag Naar wy vernemen zal op Konmgmnedag de CronjëBtraat weer met ballons verlicht worden en gezien het effect van veriedenja r zal hot ook nu wel weer de moeiteJjaard mjn r een bezoek te gaan brengen ÊL DiploMa eostnmiire n ons bericht VW de erameflie oostuimiftre van leerlmgen V de Ënsald stonden en kple plaatenamen verkeerd WiJ laten het bericht daarom nog eens volgen Voor het diploma oostumière slaagden op het te Den Haag gGjwtiden examen de da nes H Boer H Buyeose C de Jong O Hamerslag te Ooada M Vermeer van Hekendori H Stijnis A den Boffgentto van Haast echt en M van Vllwt uit Berg we standplaats waar morgenavond met groote opgewektheid d openmggvoorstel Ung gegeven wordt ala of niemand ver moeiems kent Doedeliik ongeval Door het s nlÜHbi van t paard loen gistermoifgen de 56 jaxige land bouwer Haarman lut Bloemendaal die zyn echtgenoote naar den trem had gebracht met paard en rytuig den Ridder van Latsweg alhier paweerde schrok het paard van een op den weg Ipopende koe en sloeg op hol in volle vaart remie het dier tegen een bo nn 1 rytuigje werd totaal vermeld De landbouwer werd op den weg geslingerd en bleef bewustdoos liggen Hy wei d binnengedragai by de familie Both t Per brancard der E U £ O is de man naar de Wykverpleging overgebracht waar h in den lioop van den namiddag zonder het bewustayn te iiebben herkregen is over Iieden Motorrywiel u brand Gisterenavond toen d beer B uit Bode graven aan de Markt zyn motorr wiel op igang wilde brengen rongen by het star I ten enkele vonken Mit loen de heer B I poogde dat te verhelpen bleek zyn middel daartoe geheel te falen althans de vlam sloeg plotselmg uit de oenzinetaok Het vuur met zyn jas dooven lukte evenmin f zoodat de motorryder zyn voertuig mid den op de Markt moest laten vallen om niet self m brsnd t geraken loen steeg Ineens een groote vlam op waarop de brand j weer werd gealarmeuid Deze verscheen terstond mei een slangf nwagen D r het niet gelukte om met P i Minimax toestellen de vlammen te dooven werd even de glaug op de Waterleiding gezet waarmede het brandjo in een o0 enk gebluscht was De motor bleek door het vuur met te heb ben geleden althans toen de he r B even later zyn mtgebrand voertuig opraapte om het in een garage te brengen sloeg waar tijk de motor direct aan Ook de banden bleken nog mtoct te zijn In elk geval is dit brandje vo r fkn motorryder een schadepost wan z n motor die nog slechts hetil kfirX bereden iSj l met verzekerd Noodlanding van een militair vliegtuig De vlieger zwaar gewond Woensdagmorgen Mt reeks haif twaalf heeft het militaire vliegtuig no 5 2 te Bergambacht een noo41an4m moeben doen tengevolge van een iptArdefect De mz t tienden waran hlitenfibt Heihuia en de iqecamcien Daaldrop Hefc vliegtt kwam terecht in een droge sloot Daaldrop werd VT emstig gewond er werd genseskundige hulp voor hem ingeroepen De wonde sergeant mecaniden is overgebradbt naar het Van Iterson iieienhuis alhier waar ge censtateerd w r dat de sergeant een wer velbreuk had Zyn toestand was echter be vredigend Het vliegtuig dat slechte weirag beschadigd ié alleen aan het landmgstoestel i door den vliegdienat van Soesterbet giste ren weggehaald Het stond gisterenavond op de Markt naby het stadtTuis vanwaar to naar Soesterberg is overbracht Plotseling overleden Mej J P w onende aan de Tiendeweg werd hedennacht opgeschrikt door den brand WÖ de N V Interlapin en spoedde zidi met v anderen naar de Karnemelksloot naar liet terrein van den brand Onderweg voelde Mej P zich onwel en keerde direct naar huis terug Daar aangekomen viel zy op een stoel neer en gaf den g eat De medicus wiens hulp werd ingeroepen Icon slechts den dood constaiteeren Fietatoeht i4aK tttwt k mmn Zee Op Zondag 10 Augustus o anf eert de fietaclub l T jt ong plezier een fieitstodit naiir Katw k aan Zee Vertrek half acht s morgens vanaf de Markt t rug s avonds plm 7 uur Route Heen via Bodegraven AlphMi Leid en terug via I eideni Boskoop Introductie is toege staan Aan het strand attracties om prijzen ifcor dames en heeren Burgerlijke Stand GEBOREN 24 Aug Cornelia d van T C Wilbenburg en I de Jong Voodelstr 25 26 Aug Leendert Anthome z van W Twigt en J H Wltènbnrg 3e Kade 81 GETROUWD 28 Aug W Havelaar en K Janssen B J Kraaijveld en T Jans een H van Eyk en T Kalkman Agmda 1 Sept 2 uur en S uur dliuls Gemeraite raad CTrr DEN OMTREK GOUUFRJKR Watarach nv Het bestuur van de gecombineerde pol ders MiddelhloB en Vewrstajblok zal op 28 en 29 Aug sohouw bou an over de weterm gen bruggen enz Schietwedstrijd De sciiietvcretnigang W tWfi Teil zal van 29 Augi tus tot en me KilSepteBibfr re onderlinge wcdstnjd HAZfiSSWOUDl De wvftm De drie daders aangebbdd m In vfirtiaari met de berooirfng welke Zaterdagavond onder Hazerswoude eft Vlaf üud n witfbV Mn mStucUpptr Belg van nationaliteit door drie i er üneQ voor een bedrag van ƒ 70 werd beroofd vernemen wy oog dat de politie er than m geslaagd is de daders van dezen brutalen overval te arresteeren li en hunner zekere W vroeger wanende te HazersWoude thans te Overschie werd reeds door de recherche gezocht wegens verduutenng van gelden in dienstbetrekkmg Hy was n 1 vertegenwoordiger van een naaimachinehandel en itad in die functie door hem gemde gelden met a edragen Uit vrees voor ontdekkmg schyiH hy tot de beroeving te ayn overge gaan om zich op deze wyze het noodlge geld te verschalfen i terdagavond laat kwam hy volgens de lelegraiU m ouschon ken toestand thms en deelde zyn vrouw n ede dat hy onder Haserswoude e n schipper had vermoord om het vermiste bedrag t kannen aanzmveren Z jn vrouw heeft toen hiervan aangifte gedaan by de poUtie te Oversoiüe De twee andere verdachten zyn thans door de rykaveldwacht te Alpben en Hazerawoude opgespoord Het z jn Van H en H beiden wonende te Hazerawoude en ongehuwd De berooving is geschied door W en H op wie een bedrag van ruim ƒ 200 werd gevonden W sou den Behipi er in het water hebben geworpen Van H heeft alleen m den buit medegedeeld Nadat de mannen een volledige bekentetus hadden afgelegd zijn zl naar het Huis van Bewaring te 3 Grav ihage overgebracht Rl UWUK cmeenisrasd Upeiibare raaub vergader mg op Zaterdag JU Hug deg V n U uur I oj x ii ug I iolu tn Mededeetiugea Vouiidiel B en W sollicitanten gemeeoL vroeUvuuw op te roepen zonder Uistruou wyziging i Vooistel 1 en W benoemen opzlohtc dt r Algen itegraalplaats 4 Voorstel U eu W vasleteLUng tt ibt i arenreglenient Vuurstol U en W geen varonderiog te biengeu m Ut Jiefling peraoneele belasluif Vooiotel B eu W gcoii verordening temaken tmgivolge art 6 der Wufkelsluiimg wet Voorstel B en W met over te gaan tetveibouw kiithoev i ö Voorstel B en W terrrem en htÜ aan Weth Venteiweg te koopen B Voorstel B en W om lieb oplialtn v n vuil aan de huizen op deu Weth Venteweg te doen geschiwleii door U uda 10 Voorstal B en Ma nltrtiilji o van hondenbeloatmg te verleenoo II Voorstel B en W oen stukje bouwgiond aan deu üoadhuiaweg te veikoopenaan Oostrom li WyzJgmg politieverordenmg iiuoke n aximumanelheid overeen kcmutig de bedenkmgen van Ged Staten 13 Voorkomoade zaken Rondvraag Bluiting SCHOONHOVEN Ds W Deur Ned Horv predikant al hier heeft en beduep ontvangen naar GrevekhiinMCapedIe STOLWilK De l ieer P Schilt herdenkt op 1 Sejtt a s den dag dat 1mI voor 2 jaar in dienftt trad als besteller by de posteryen ferw l een zoontje van den heear A de Br van een erf kwam loopen liep h zoo danig tegen een rywiel op dat hy aanUiJn hoofd ernstig gewond werd Te water gereden Gisterenavond is de heer v Werkhoven uit Gouda met Jn auto aantreden en In de Gouwvliet terecht gekomen De kraan wagen van den heer Hulleman heeft getracht de Wagen ie Uditen doch dit is met gelukt WADDINXVfcFN Onve burgemipeeteer is van z n verlof teruggekecid en lifioft zyn ambtsbezighedan ten gemeejitehujse hervat Dinsdagnamiddag had op den hoeh Bree dewe en Ploüweg m deze genïeënte e ai autoboteiDg plaats tusschen twee luxe voer tuigen l rsoeniijke ongelukken kwamen met voor dooh de auto vn den heer V uit Boskoop werd totaal vermeld De oonaak was een verkeersfout van een der bestnut ders RADIO NIEUWS Programma voor heden Hilversum 5 30 orkest 8 30 tooneel sjisl 9 concert 1016 omroep orke i 11 12 granwfoonplaten Huizen 5 gram foonplaten 6 cello recital 8 concert 10 45 1130 gra mofoonplaten Daventry 620 en 806 concert 10 35 en 11 coneeoit Langenberg 6 20 en pi m l040eon oert Parijs 6 50 gramofoonplaten 82t m 9 05 concert MARKTBfiRICHTBN Veemarkt Geuda 27 Aug Aangevoerd m totaal jr794 9tok9 waarvan 244 slacfatvdrkene Vette O 0 32 Londensdie ƒ OIT 1 Zouters ƒ O 20 0 21 alles per pond levend voet m Uttism M ftMwe vmriMiM ƒ 18 28 iUa biggen ƒ 8 12 6 randören ƒ X dUU il nuchtere Iveren ƒ 11 5 l shapen ƒ 20 26 42 iJükken en geiten ƒ ï lk Handel matig KasMiarkt 0 uda 2 1 Aug Aangwoerd 4 6 paH n kaas Pryaen lé kW m rm d9 44 2s kw m r m ƒ 3S 37 zware tot 4 H extra zoware i 4 Handel atog BOTEJR AJüii oerd 1001 ponden boter Goebotier ƒ O 65 0 76 Wtówter ƒ Ü öo O bö per pond Handel matig ËXEUJbN Aangwoerd 10 000 stuk Kipeieren ƒ 460 4 UV tendèltren ƒ iKJ per lOU stuks HaiMlei rtug Mp iuié HoSaihdBdM fitsweiUng 27 Aug Aanvoer 65 6 Uptieten Pryien 66 8 KjG 6 10 0 6b 00 K G ƒ 6 0 Wh W 62 SM ƒ 6 50 6 O 62 64 KjG ƒ 5 70 0 Brum M bÜ 1LG f 6 90 ti lOr Kleiae f 4 Aanvoer 780 eeaideiereiL Prezen S 90 4 70 allM per 100 aCuk jlfSoudsche Codp GreenteavcUuig i Aug Sn jboonen te soort ƒ iti 36 idem Ze soort ƒ 3 7 Stokbomen ƒ 20 91 btamboonen ƒ 19 28 Sj nazie ƒ 9 20 H 60 Postelein ƒ 5 bO 6 70 per 100 KXrICoraiconimera U mor ƒ 280 600 id 2esoort ƒ 120 4 oemkftol Ie soort 8 16 id 2e soort It 7 Andijvia f 0 40 140 Kxopsia ƒ 0 40 140 per lOU sbiks Peen 2 OO 6 40 beldene ƒ O 80 140 per 100 boa Augurken per maandjs eJil 108 idem per K G f n basterd ƒ 0 12 0 26 £ dem basterd ƒ 0 06 011 idm grof ƒ O 01 0 oer Tomaben A ƒ 3 60 10 idem B ƒ 3 30 4 80 idem C f 2 S S 4 SO IdemCC ƒ 1 20 1 00 per JlOd pond Meloenen ƒ 14 26 LAArS lE HKRiCUTEN i ttAAULOyZl üUvNb l De onderhandelingen tussdien I ra krÜk n Sovjet Railawl MOhiS OU Adg in olicieele Uuieische krittgtiii mte t men aan dat de Mnssische iJwijïing v i liet Ipoiactie vooratel haar invloed zal doen gevoelen up dct Onderhao delinguit I tussUieu Rusland en IS auknjk Men oüiL het woamUiynlyk t thans ook de beaptekingen tuseohen deae landen met tot eun resultaat zuileo leiden M n vermoedt dait de i ransclie regecnoc liet iniUatief za inemea tot het vootleof ufbieken der oiidt hondelingea mii eerst mIMiiingen tfii de i oolsona regewmg m te Van offi eele lUissisefae ijde werdtmsd gedeeld dat Poleo lali schuld ia van hst afbraken der besprekmgeo aangfKuen de Poolaohe voorstellen onaonne nbaar wareo voer Rusland D Dulttcbe Deletatk voor den Volkenbond BbKUJM 27 Aug Het Rijkskabmetkomt vanmorgen m v tig deiring byeeo ter beraadalaging over de sajnaostelling vmn de Duilsche d egatie naar de Volkoabondszittting te Gedfv en over de opdrachban der delegatie itaHH tt de Sovjet MOSKOU 27 Aug De Itsiiaaiwahe am buiBsadeur te Moekou Att üko heeft eenondetboud getjad met den V dkB09inmisBansvan Buitenlandsche Zaken LitjWiuoff overd onderhandeOmgen van Moskou met Warschan en Parijs De gemeente Bmmen co de Regeering ËMMEN 27 Aug De gemeenteraad van iSmmen heeft lQ n opnieuw behandeld de eisol van db RMeenng tot plaatsing der gemeente m de derde klasse voor de beffing der gemeenteftH lsbela t ng Met 20 tegen £ stammen werd een voorstel vsA B en W tiot rangsch ikking in de derde klasse a ngeoKKiMn Alle recbtscbe raadsleden behalve de r Je Abelen en verd alle soa demoGEraten behalve de heer Kolter stemden voor het voorstel pipïir van Amgtei dain WL SET KOFRMFN 26 Aug n Aug Officieellanden 12 08 12 06 m fe S 86 SB 90 1 arijs g 72 9 7 Brtiseel 59 34 go jwiteerland 4 48 30 yf f Pfin i 4 90 J4 90 Kr penhjigeii 66 32 66 36 SfoAholm 6 7J 66 40 Oalo 1 32i 66 32i New York 246 248A tflet offldeelMadrid a U 6 82 40 Milaan u flOt IS 98 i aag 7 46e 7 35 Bmrsovcraldit Hoewel de Amsterdomsohe elfecttonbeur een stil voqrhomen had was de handel todi vnj omvangryk maar de stMnmteg was gedrukt De Amerüaaiisohe soorien waren pniahoiKlend Suikerwaorden waren sange tfod B De scfaf Vïvaaiitinarkt wm til en zwak neptemd ftchfepvaartec kwamen beneden JOO pet Tal afck n twdden een onregelmatiir verloop dooh we m toar wemig verarrter Kuofcenmeister Apcoiistielt leen ïwak In de m rkfc Ruhlmrsm Mlfnwaarden vesenartitMflmd t e Amerik markt V