Goudsche Courant, zaterdag 29 augustus 1931

Mo 17770 Te huur nog eenige moderne woonhuizen ZatèPilMfl g HttguBtH 1931 UiiliiilKnlirttHhlfHimbihir De Gemceole Secretine en het Ontvantentcintoor mede dat voor de Spaarbank en den Storlinfa en Ophaaldienit tullen op MAANDAG 31 Autuatui 1931 voor bet publiek eaioten ziin Dr DE VOOGD zal ter tele enheid van zi n ZlWercn AmbUJubileuni oP DINSDAG 1 Septeqiber a t Rcocpti houdan van 3 5 Kni erUan S7 TT f 70 Jaaraang HET IS I HET VOORDEELieST HET IS I HET EENVOUDIGST HET IS HET 6EMAKKELIJKST winncer Uin meerdere btaden advertentien hebt te pUatsen hetzi hier of welk blad ook in binnen of buitenland dat U de opgaaf daarvan toezendt aan het ADVERTENTIEBUREAU HARKT It aOUDA TEL HU U zilt dan in eeni klaar en de plaataint geschiedt naar wenach en tot dezelfde prijzen als door de bladen M direct wordt berekend II leKvry door Vlek t = Deze Courant komt in vele duizenden ifezinnen Gegarandeerde oplage 6500 ex en reeds in verhoudmg tot den sted l Mt en industrieelen bovenbouw veel te liMtt land bouwfundament beter vA orgd Het is echI ter te voorzien dat de landbouwcrisis ats I met spoedig van oveAeidawege krachüjï wordt ingegrepen on enzelfden weg zal opdryven En het ongell tkigste is dat men m leidende kringen dit j et uiziet Niemand minder dan Ie DirectetÉr Generaal van den Arbeid meent zelfs te Soeten waarschuwen tegen het steunen vaaTden landbouw als deze met rendeert J a wg ons voedsel goedkooper mt bet buli and kunnen kry gen als het zelf verbou en waarom zouden wy dit laatste dan dottb zoo redeneert hy en velen met hem Ter Weerlegging van dit standpunt is geen lang betoog noodig Wy komen dan in denzelfdW toestand waarin Engeland thans verkeeii Laten wy dit toch bedenken voor het te tMt is Oe Wethoudersbenoeming tot oplossing gebrecht De heeren Donker Koeman MiUjIwUk en Mr de Witt WU nen bereid een wethouderszetel te aanvajuden Namens de R K A R C H Liberale en Economische Groep Raadsfracties brengt men ter onzer kennis Dat Vrydagavond opnieuw vergaderd is tuaschen de raadsvertegenwoordigers van deze groej n om tot overleg te komen over de wyze van samenstelling van het college van B en W Dat als eerste punt van ernstige bespre kiog aan de orde is gesteld een oplossing waarby het aantal wethouders van i op S werd teruggebracht Hoewel langdurig en ernstig naar deze oplossing werd gezocht en gestreefd kwam men uitemdelyk tot de slotconclusie dat het gelet op de omvangryke werkzaamhe 1 den speaaai in de huidige moeilyke econo nusche omstandigheden niet mogel k was op deze basis drie raadsleden bereid te vmden deze taak te aanvaarden Nadat besloten was zy het noode het getal van vier wethouders te handhaven werd de nadere verdeeling aan de orde ge steld Algemeen was men van meening dat het mMrt wnMh lttln Wim iUt fc Ui M van B en W werd sameogeitald op dezelfde politieke basis als de raad thans is samen gesteld en voorts dat de hoofdgroepen in den Raad daarin zoo gelykel jk mogelyk vertegenwoordigd zouden zyn Door de pertinente weigermg van de D A P om de bestuursverantwoordeiyk heid mede te dragen gaf deze oplossing j terstond aanleiding tot ernstige bezwaren daar de grootste party ter Imkerzyde van den Raad met wilde medewerken Nadat gebleken was dat het onmogelyk was uit de overige vier linksche raadsleden meer dan éen wethouder aan te wyzen heeft de R K raadsfractie zich nog bereid ver klaard een tweeden zetel m het College te aanvaarden I Krachtens de overeenstemming vah deze groepen zal het toekomstig College van B en W worden samengesteld uit 2 R K raadsleden een A R en eén liberaal hd Buiten deze mededeehng vernemen wv nog dat de heeren Donker Koemans Muyiwyk en Mr de Witt Wynen zich be reid hebben verklaard een wethouderszetel te aanvaarden Wordt het wethoudarscol lege op deze wyze samengesteld dïn hgt het in de bedoeling dat Mr de Witt Wynen met de afdeeling Fmancien zal worden belast BUrrBNLANDSCH NIEUWS j ITALIË Gfoote manoeuvres Zy die dezer dagen Milaan bezochten werden verrast door een vlucht van 4S vUegmachmes bove de stad Een sthitte ruKl scimuwspel Het was blykbasr tien voorproefje van d groote manoeuvres der Italiaanache luchtvloot welke gisteren zyn aangevangen en van zoo n omvaitg lyu al zy tot dusver m Itaiie nog met werden gehouden De geheele Italiaansche luchtvloot be staande uit ca duizend vliegtuigen wo dtt groot te bombardementavliegtuigen en Oceaanrvliegbooten nemen aan jd zc ma noeuvres deel De komng en Mussotim hebbe zich zou melden de bladen naar Spezia begeven en hebben des nachts met den min ster van manne Siriaimi enjden chef van den generalen staf van leger en manne van een verhoogd punt af het nachtelyk bömba dement van deze oorlogshaven door de luchtvloot by eivoond Het hoofd der It liaan sebe r eenac Iweft den tocht van Rome naar Spezja gemaakt i een vtiegboot dii door dai miraster voor de luchtvaart Balbo zelf werd bestuurd Spezia was Donderdag in taat vart oor log verkiaaid weshalve alle Jichten ge doofd moesten worden Te kwart na twee k uligde sira gv uil guterochtend het door ZILMÉtA It een door en door ItAvrlj ZIL erw META I dal Ui and beiland li legen u eo motteid en andere icherp lollen ZllmeH lepeU en vor ken behoeven nooil gepoelrt te worden alwaiichen tl vol doende Zij zijn onvertlijtbaar en behouden In het gebruik hun Iraaien iilver ilten glan Zfimeta wordt voor onbe perkten ll d ten volle ge garandeerd door de Gero iabrlek te Zeilt de labrlkanten van het bekende Gero Zilver Over het geheele land ver krijgbaar In de goede laken i l loi 1960 60 940 840 luk SOO 250 3 75 3 75 Vreagt voor de overige artlke lenhetgeltiutfreerde pr i iboeki ZIIMETA Cen Wa aaMaim vanal I36 7S Tintan nn KimpatrartlktlM Vlaggart M TASELAAR ZOON AllMli MAASKADE 4S i attard m Talttoon 67272 CculofM r u op aMTna 27 Tai l 0 li x D tll i l f ii rWorkan Siinlnxl Oe komende Wethoudersbenoemmgen De S U A P heeft zich bü ten het Ceflegegeplaatst De sociaal democratische raadsfractie zoodanige poutie zott innemen dat het heeft girtefwHn d pew ♦ m u Mniim l pwt l w m Ui wj I W JaUÖ m gepubliceerd omtrent h t verloop der ge dommesren en dal de andere fracties een voudig zouden hebben te aanvaarden wat de soc dem heeren ouden decreteeren Een dolzinmger standpunt is wel met denkbaar Het naar voren brengen van dergelyko eischen kan dan ook geen andere btteeke ms hebben gehad dan dat de S D A P uit drukkelijk uitgesproken zou wenschen te zien ook door den nieuwen Raad dat deze het afkeurend votum op het soc dem be leid volkomen sanctionneert Alsof dit na den verkiezingsuitslag nog noodig ware De sociaal democraten hebben zich door xonuiOan Weet gij wei dat de remeent 1 Reeuw k een welvarende vooiuitr I Kaande gemeente die door de vesti 1 gmz van het meuwe Watersport1 park Ëlfhoeven een plaats van ont I spanning is geworden waar men gaarne vcrwfllt een eigen weekblad heeft dat daar aan de ruim 4100 inwoners huis aan huis eiken Woensdag gratis door de poet wordt bettoi gd lel MU voor Beeuiijli NJeuws en Ativertantlablail voor Reeuwllk en Slulpwijk verschunt eiken Woensdag ba alle bewoners in huis en is daarom een uit stekend middel voor RECLAME Het IS het eemge blad dat ALLE inwoners bereikt zoodat door adverteeren daarin de volkomen zekerheid wordt verkieg n dat ieder ingezetene de daarin gentaakte reclame onder de oogen krugt Wie in BeeuwQk en Sluipwtik wat verkoopen wil of daar afnejners wil 1 rogen adverteere m lel leekiil foor tavijk Men vrage de zeer biUake tarieven aan het BUREAU r cii iwwtu ervaren uat hun wyze van besturen niet de instemmmg ♦ hun vasthouden aan de door den Raad ver I J IJ 1 J l L oordeelde houding nu zelf buiten het college geplaatst Uit de mededeelmgen is toch ook geble ken dat bjj de andere raadsfracties den wensch heeft voorgezeten om door samen sprekmg te komen tot een bezetting van het meuwe wethouderscollege op een zoo danige wyze dat ook de stem der S D A P die een belangryk aantal vertegenwoor dijkers heeft in den Baad daarin zou wor den gehoord Die oplossing heeft de S D A P blykens haar gisteren gepubliceerd schnif eo direct van de tumd gewezen Het gouverner c est prevoir beteekent voor haar met besturen is vooruitzien doch besturen is heerschen Aangezien het an dpre deel van den Raad daarmede met accoord gaat rust dan op de met socialis tiBche groepen de plicht het wethouders college samen te stellen zoo het moet zon der dat de S D A F daarvan dan deel uitmaakt Doch deze heeft dit dan aan zich zelf te wgten Hoe de oplossing van dit wethouders probleem zal zyn ia wellicht elders reeds m dit blad vermeld De niet sociaUstischc groepen hebben gisterenavond daarover langdurige besprekingen gevoerd Het resultaat daarvan zal Dmadag m $ wel bly ken Dit staat echter we vast djit de basis daarop het nieuwe wethoisdÉrBCollege zal worden gevormd deze zal zijn dat de ge meentehujshouding op een anderen leest moet worden geschoeid dan thans waardoor het wederom mogelyk moet worden dat zonder verzwanng der reeds zoo drukkende lasten een behoorlyk sluitende Jwgrooting kan worden verkregen Dat is een gebiedende noodzakel kheid HAT fl GOUDA MARKT 31 TEL 2745 Daitwwonn ZeerHoofil WUt gij apMdig baal nnden probew dao MU P DJ Hat il tooh soo gemakkelukaan M wenden e a guiTere vloeiatoi geta TetU al akelig talf Hit ttnkt weg m 1 huid ol la da hoofdhuid m gÜ voelt U direct opseluobt Paiatjea rooi bluw o leuk wordea door d M renaohteade vloelat rf la eeu eokele nao ganeun Nog altlid heeft4iet den U ief hMl wat Terliflhtiug van liJn kwaal bcio i DDD nH èfvitmf M O DD nv M fMA M 4rtv e al U mat VAOAKTIEf BMt U O0 Rtie ff Neemt dan beali t een bui SIROOPWAFELEN I mee van de firma O KIELLIOGR j Ze zijn delecieus en leeds verscfa verkrijgbaar Ook mojen ze bi het Picntck£n met worden verbeten Adres NIEUWE MARKT 25 aan den ZWARTEWEG te REEUWIJK bevattende benedon rtume rt met oUn trap 2 ruHne kamers en keuken boven 2 yfote Il 20 IRBEN slaapkamers en pkt o u j Voorï n va n gas tn ei w ï t N WINGERD Te bevragen alle werkdagen ba F K VAN Wl t iiKiJ ZwartewBg H 65 eeniging voor Uw particulier gebruik het klein van drukwerk voor Uw bedrijf voor Uw Ver AL ste en het grootste ook het fijnste kleurenwerk WAT GIJ ons bedrijf is in staat het te maken fraai van NOODIG HEBT uitvoering billijk in prijs en vlug geleverd DRUKKERIJ A BRINKM AN Zn HET BESTE ADRES TELEFOON 2745 wermpo l rs wrormalla II F rmltan verdrilven zeker en loei spoel made en maagwormen zoowel bil Totwassenen als bij kinderen Wormpoeders f0 85per doos Wormohe f O 8S per flacon Verkr gb bi Apothen Drogist of ns onlv van hel bedr door ftrma JaoolMMaria Wortalboer Poslgiro 17039 Onde Pekels Alle ziekten van blaas en Urinewegen Kunnen spoedig genezen worden door nieuwe geneesmiddelen u t planten extracten Onverschillig dus aan IkR ziekte dezer organen gn Igdt man uen ot vrouwen acute of chromsche nekten aarzel met otn een uitvoerige fieschmving Uwe zsekte of alleen den liaam daarvan op te zenden aar oen uii mder dezer behandeling G DAMMAN doctor in de medicijnen bv M Snabihé Afd S 85 Groote Markt 7 ROTTERDAM die U alln aanw zin en zal toezenden omtrjnt de wqze van behandeling met dr b wiizen van de verkrewn merkwaardige reiiiltaten GIST IS LEVEN living s Gist lamine tabletten üjn ck ktetl es in zakformaat Gebruik na lederen maaltqcitwee Gistlamine tabletjes I e leren dag Zi houden Uwlichaam kerngezond en slimuleercn Uw energie Bi hooldpi n maag ingewandsstoormssen neuralgie enonwelvoelen zijn een paar living s tabletjes voldoendeom weer een gezond menschvan U te makenGeen dag zonder Gist tamme BU ALLE GOEDE DROGISTEN Ei l APOTHEKERSFlacon vso 30 tablettea f a7 FlKoa sa SO tablellen I I MFlscon vsn 130 Isbletten 1 5 Flscon n TO Isblelten 16 RV AJ EM HOLL HAf EL INDUSTRIE MIJ i lil lNE WEG 140 = DEN HAAG r Het nieuve Gero meiaa r ZILME TA J I 1= Si l N V Utrechtsctie Hypotheekbank UTItaOHT Pandbrieven f 59 000 000 Reserves f 1 652 263 26 DB BANK stelt beschikbaar 4 l pandbrleven A 100 1 In stukken van t 1000 f 500 en f 100 40 De Directie Mr A J S VAN LIER Mr P R HOORWEG 2$BOOO AZIJN1 r DE BESTE VOOR DEM PRIIS STERKE ZENUWEN maken sterke menseben Gtslukkig wie ze heeft in dezen tud die zoo geweUK veel van de zenuwkracht eischt SANGUIKOSE is het eenvoudig natuunniddel dat de lendwkracht onder houdt en versterkt De SANOUINOSE is het beste middel tot bestrijding van de neurasthenie senuwzwakte en al hare gevolgen Wilt gu op den duur sterke zenuwen neem geregeld eiken dag één eetleipei Sanguinose lie st een uur vóór den maaltyd Prijs per n ƒ 2 6 fl ƒ 11 12 fl ƒ 21 Verkrijgbaar bö Apothekers en Drogisten WACHT U VOOR NAMAAK VAN UAH Co De Bl er trut e 4 Den HMf pit blad verschijnt da gelijks behalve op Zon en Feestdagen ABONNEMENTgPRUS per kwMt J 2 2K n v v i m irr L Atr atie BKL OP 2084 Mriiliitnliif fi ll t SuiitM 1 18 de economische structuur weimg kwets 1 baar Meti heeft haar dan zelf m de hand Dit wordt anders naarmate het landbouw fundament zich verplaatst naar andere lan I den Engeland nu verkeert m de onistan digheid dat het zyn lu het binnenland ge legen landbouwfundament heeit verwaar loosd en dat de moeil kheid om voor z Jn mdustrieele producten afzet te vinden het m het buitenland gelegen landbouwfunda ment als het ware doet ineenzakken Wat daarvan komen moet zal de tyd leeren Veel goeds ongetwijfeld met Nu IS Wat zich in Engeland afspeelt voor ons land een waarschuwend voorbeeld Nederland heeft wat de economische atruc tour betreft veel overeenkomst met Enge land Alleen hebben wy tot dusver ons ook De ontreddering van het economisch leven In nagenoeg alle landen worstelen de Regeenngen met de moeiiykheid de begroo tmg voor 1932 sluitende te tcrqgen Dat ia geeli wonder Tbrw it vele prijzen op de wereldraarlct tot xeker 2 3 zyn gedaald en daardoor liet economiwh leven voor een belaogr lc deel lam u gelegd z n de over heidemtgaven met alleen dezelfde gebleven maar door den werkloozensteua nog belang ruk verhoogd zoodat de uitgaven in goede ren naar wereldprjs berekend welhaast tot het dubbele nin gestegen voerde besprekingen tusschen de verschil lende raadsfracties waarby als conclusie werd vermeld dat de sociaal democraten in het nteilwe wethouderscollege dat a Dins dag door den nieuwen Raad zal worden ge kozen geen fitting zuilen nemen Het is wel een eigenaardig g val met deze wethoudersvoorziening De beide zit tende sociaal emocratiiche wethouders hebben in den loop hunner zittingperiode met eenmaal maar meerdere maien door een uitspraak van den Raad ervaren dat I heeft van den Raad dat op hun aanblijven I geen prys is gesteld Men herinnert zich I nog wel het geval dat de beide sociaal de mocratische wethouders de vraag of zy ai of met in het college van B en W zitting zouden blyven nemen na de afwyzende hou dmg die de Raad tegenover hun beleid had aangenomen aan hun party afdeeling heb ben voorgelegd en hoe de raadsfractie en de party waarm de wethouder Van btaai den toon aangeeft met de verklaring ia ge komen dat de beide wethouders in elk ge val moesten aanblyven tot de verkiezmgen zouden hebben plaats gehad l e verkiezin gen toch zoo was de verwachting van den soc dem leider zouden aan de party een zoodamge vermeerdering van invloed be zorgen dat de oppositie tegen hun beleid door den verkiezingsuitslag wel zou zyn neergeslagen Met acht man op eigen krach ten in den Raad zoo luidde immers de ver kiezingscry waarmede de sociaal democra ten ter stembus zyp getrokken Die uitslag 18 een leeljjket tegenvaller voor hen gewor 1 den Inplaats van vermeerdering van in I vloed heeft de soc dem fractie een veer moeten laten en is hun positie in den Raad verzwakt Dat is hun evenwel geen reden geweest om zich daarna mt het college I terug te trekken al was dat aanvankelijk in uitzicht gesteld na de deb le die de S D A P m eigen kring onderging door het uittreden van de heeren Fokkers en Van Dantzig uit den Raad die als voorzitter en secretaris der soc dem raadsfractie de zetelvastheid van de wethouders Van Staal en Sanders met konden gedoogen Deze voorgeschiedems in aanmerking nemend moet het toch wel verba ing wek I ken dat de soc dem raadsfractie nli het echec dat aan haar wethouders m den Raad is bereid en dat ook de fractie die deze wethouders steeds heeft gesteund in haar ge heel heeft getroffen nu met de andere raadsfracties voor de samenstelling van het nieuwe wethouderacollege het overleg heeft geopend op de basis die de oude Raad ab soluut heeft veroordeeld en den nieuwen Baad eenvoudig voor het feit heeft gesteld dat deze al wat gepasseerd was als met gebeurd zou hebben te beschouwen waarna dan de soc dem fractie m het college een Dat in de overwonnen landen de moei lykhcden groot z jn is te begrypen daar hier bovendien de te betalen schadevergoe ding door de waardestygmg van het geld tn dezelfde verhouding ia gestegen In hxi geland een der overwinnaars w de toestand der financiën echter weinig minder ongunstig De Rageering is er de geheele week bezig geweest om voor hare voorstel len tot bezuiniging dan den eenen en be laatmgverhooging aan den anderen kant eene meerderheid te vinden Men heeft aan da besprekingen zelfs den voor sport be stemden Ëngelschen Zaterdag en den aan nist gawyden Zondag opgeofferd Hat ka binet IS rrfet tot overeenstemming gekomen met het gevolg dat de Regeering is afge treden Zooala meq weet is MacDonald nu opgetreden als premier in een meuw ge vormd nationaal kabinet dat zich in staat acht voor t oogenbhk althans de begrootmg sluitend te krijgen Maar daarmede is nog maar een klein deel der moeilijkheden op gelost Want met in de niet sluitende be grootmg op zichzelf ligt het kwaad maar m de grondoorzaak waaruit dat niet sluiten voortkomt nJ de ontreddering van het economisch leven En men moet zelfs heel voorzichtig zun wil men door de maat regelen die men neemt de ontreddering n niet vergrooten Hoe komt het nu toch zoo mag men vra gen dat speciaal Engeland welk iand zyn financittt alt d zoo flink in orde wist te houden thans voor zulke groote moeüyk heden staat Om deze vraag te kunnen beantwoorden cal men goed doen het oog te richten op de zeer eigenaardige en zeer kwetsbare structuur der Ëngelsche maat schapp Men heeft m Engeland altyd hoo gen prijfl gesteld op goedkoope levensmid delen en daarop byzond r aan den vr handel gehangen Daardoor werden de belangen van de exportindustne gediend maar tevens leidde deze gedragslyn er toe dat de exploitatie van den eigen bodem werd verwaarioosd Het economisch leven Werd er op ingencht dat de levensmidde i n werden ingevoerd uit de landen waar zu het goedkoopst waren en betaald met induatneele producten die werden uitge voerd Dit gmg goed zoolang voor die in duBtrieele producten afzet was te vinden In dezen toestand is echter langzamerhand verandering gekomen doordien zoowel de Ëngelsche koloniën als andere agrarische planden gingen streven naar zelfvoorziening i daarby verschillende andere landen met Jageren loonstandaard dan Engeland indua Weele producten gingen uitvoeren en do Bntsche industrie beconcurreeren Daar door gaat het inkomen verloren waarmede de uit het buitenland ingevoerde landbouw producten moeten worden betaald Men moet nooit vergeten dat van industrie een volk alleen kap bestaan indien het gelegen heid heeft r ne mdustrieele producten te ruilen tegen landbouwvoortbrengselen En dit zal zoo biiiven zoolang de nujnsch zich i alleen kan voeden met organische stof Men kan het ook zoo uitdrukken dat de indus tneele en stedel ke bovenbouw van elke maatBchappo moet rusten op een landbeuw wHiament Is dit fundament in het binnen land gelegen d i voorziet een land in zyn i8ren behoefte aan ïandbouwproducten dan AUVliJrrKNTlEPBlJSi uu tihrada en omstnkM balMonwlft tot des b orflutii 1 6 rer U L80 lic ng I meer 026 Vaa ImMmi Ckmda u de beiortkrl 1 5 regele U6 elke regel meer O AdverteDttfa l e4 ttterdagOBOuner 21 et INGEZ UtA UKUl l £ £L1NGii Ni 1 4 refceli ij lk r sl mt vt Gewnne edvertentiSii en tngeeoaden mededeeUnffOD btf Jtontrart tot iver nrredueM dMP piift Groote letten en ruiden worden berelnmd naar ilaataruiniia AdvertentlSn kannen werden Ingezonden door tuMchenkonift van eoUade Bn k handelaren AdvertentlebareaDx en onie agenten en moet n AmJisf f Ar de plaatilng a a bet Bareau v n ingekomen teneinde ▼ ao opnam venalterd t ttfn begm aan van den aanval uit de lucht De bonibATdementsvliegtmgen overv ogen op groote hoogtt de golf van waar lethts m kele gaaien het operatieterrein zichtbaTr maakten Hot bombardement werd door b l neerwerpen van petarden en IlLhtraketten gemarkeerd BoveiKlien weiden vlugschriften voor de bevolltmg naar beneden gewj fpen waarin Jen ItaUanen nadrukkej jk het ontzettende van n weikelijke aanval ut de lucht met bommen en gifga sen tor oogon wordt gesteld en tevens wordt verklaard dat het l aliaanschc volk den vrede wil eiv hef heeft doch smda ecuwen een wijs beleid meebrengt dat men op den oorlog voor bereid moet zyn ENGELAND Hendemon leider der Labuurpartii in de gisteren gtjnouueii vergadering vmi de labour l arty is i lendf rson geKo en tol I leider in de plaats van MatDonaUl Vouit wt rd een resolutie aangenomen waarby du LabourpartU zich tot officioeie uppoajlic verklaart Hfndtiaon werd gekozen met tegen Jt stemmen der zps oiialhankeitjken onder lei dmg van Maxton Met uit ondermg van MacDonald Snti den en Thomas waren alle Ontw4p ii i gaconfereatto Op et n v za tj i z it vourüiterdi lap im ue nüwapemngntomeienue aeeit ne iltrson volgens iumiei geamwoorU Oat ny gü n eni£eit n htap zal uoen om zyn bciioe iiuog ongedaan te maken iJi zal vry zyn zoo iel ay om my naar de ontwapemngij coiiierentie te begeven wamieer de aige iiieeiLe vtitfit zingen in dit laiid gtiumuigU zyn Na4r tt Geneve echter verluidt is het daargeeii geiieim dat vjn bepaalde zyde terKen aandrang gedeellelylt langs diplomatieiten neg wordt uitgeoefend om m plaatsvan HAiiUGison eeit andere president va ide ontwapeningsconferentie aan te wyzeiL Wederom honderdduizend doodeii Icngevoige van de wervelstoim van t Aug die bl jitens berichten uit Jangfjoeastii de commissie tot hjlpverleeiiing tegenjen hongersnood den dyk van het UroottKanaal over een afstand van K M tu schen iijaopo en HaojoetSjtiu heeft vein eid I waardoor een gebied mot tafryke steden en dorpen en een dichte bevolkit over een oppervlakte van 0 tiOO vierk ICM is overI troomd zyn naar schatting 100 OOU p rsoI iifn vM dronkcn en millioenen ia etende gedompeld DUlfSCüLAND De Graf Keppelia ar latA Amerikm 1 ite Oraf Zepptlin zal hedenavond zyn leis naar utd Amerika aanvaarden De tocht taJt onder leidiAg van dr Lckenei j yHet aantal manschappen is ditmaal eenigstms uitgebreid zoodat de bemanning thans mt vyf en veertig koppen bestaat Onder de ermoedelyk vyfUeii passagiers bevtn den zich maar weinig buitenlanders de economische wereldcrisis laat zich ook in het verkeer per luchtschip gevoelen al zyn bc piyzen aanmerkelyk verlangd Ms gart an den Luftschifbau Z T pelin neemt dr Weiclanami hoogleeraar te I ipzig en de il eteoroiogische medewerker aan de Pool expeditie aan de reis naar Amerika deel De Graf Zeppehn zal over Spahje en de Kanarische lulanden zonder tasschenlan ding koers zetten naar Pemimbuce waai men op 1 of 2 September hoopt aan te ko nSn Op het vliegterrein aldaar zal he Idihlschip aan den anlcermast word n W vestigd Het verblyf m Zuid Araerika v l zoo kort mogelijk zifn venIW edel jk zal het met langer dan een dag duren