Goudsche Courant, zaterdag 29 augustus 1931

port Rutgers en hei Onderwijs tetrwyl het Tweede Kamerlid Ds van der Heide zal in leiden Onderwijs en Religie Medewerkiikg verleent een muziekkorps terwyl een zang verefflugmg van den Rynkring van Volks onderwas het bekende Maak Front ten gehoore zal brengen Mocht door slecht weer het m den tum niet megel kW ken het pro grankma af te werken zoo is de groote zaal van de Sociëteit beschikbaar De entreepr i bedraagt slechts tien cent modat dit geen beletsel kan zyn voor de voorstanders vai het Openbaar Onderwys uit Gouda en om gevUig om Zaterdag 12 September te 3 uur in den tuin van On8 Genoegen aanwezig te zijn De Wethoudersbeneeming De Econoimsche Groep voor Gemeente belangen deelt ons mede Kaar aanleiding van een bencht in enkele bladen met in de Goudsche Courant Red als zou door onze raadsleden gewei gerd zyn aan een bespreking over de as Wethouderabenoeming met de S c Dem Raadsfractie deel te nemen meenen wy goed te doen dit half jiuste en half onjuiste bericht even recht te zetten Het bestuur en de raadsfractie der S D A P stelde ons by schryven van 21 Juni j 1 in kennis van een door die party aan genomen motie waann om ontstem I m 1 n g werd uitgesproken over den nieuwen j koers die de Raad m meerderheid na Augui I tuB 1930 heeft willen inslaan hetgeen met bevorderlyk werd geacht voor het weU jn van de Gemeente Tevens hield de motie in dat de S D A P bereid was op een schriftelijk program voor de komende vjer jaren deel te nemen aan het College van B en W en een demo cratiBche politiek verzekerd wenschte te zien In dit welfde schryven verklaart de S D A F zich bereid op basis van deze motie een bespreking met ons te houden I over de a s Wethoudersbenoeming I Onzerzijds is daarop geantwoord dat wjj I samenwerking van de verschillende groepen ten zeerste op pr js stellen en toejuichen I Wy verklaarden ons bereid deze samen I werking met elke groep in het belaiig onster I Gemeente gaarne te bevorderen I Wy deelden evenwel mede op de voor I waarden door de S D A P voor deze sa I menwerking gesteld niet te kunnen mgasn I Wij hebben medegedeeld dat door ons voor I opgesteld wordt elk vraagstuk te bezien in I het licht van deA tijd en onder de omstan I digheden waann het wordt voorgelegd W I konden ons in geen geval aan een program I binden en achten dit vooral met het oog op 1 de huidige economische toestand voor elke I party gevaarlijk om voor vier jaren hun I houding vast te leggen I Met inachtneming van deze bezwaren I hebben w j ona bereid verklaard aan een be 1 spreking welke in t belang van onze stad I geacht kan worden deel te nemen I Wy ontvingen hierop geen nader antI woord en zijn niet tot de conferentie ujtge r noodigd welke tusaphen de S D i f ffr I K en A R raadsleden heeft plaats g had I Nadien ontvingen wy een verzoek van de I R K raadsfractie tot het bywonen van eea I bespreking Daar dit verzoek geen enkele j voorwaarde inhield was er voor ons geen t bezwaar om hieraan wel gevolg te geven STADSNIEUWS IVüLPENflOüDERSl lOUHAIIOEL J VERSCHOOR DWKU BUIWT I HIP I van Koehandel en Fabrieken te Gouda 1 oud iid der Provinciaie Staten van Zu d 1 Holland i A Uonker wethouder der ge I iwente Gouda H H van der Kloot Mey i burg oud wethouder der voormalige genteen I te Oudshoorn te Alphen a d Hijn da dr 1 N G Veldhoen lid van de geweetelyk I lanAriormaonuniflBie Zuid Holland West I Ie Voorburg Z H H P N van dM Kuil 1 directeur hoofdiedacteur der Nieuwe Am I Remedie Courant te krahwBt 1 18 benoemd I tot commandeur m de Orde van Oranje 1 Naesau I prof mr V H Kut era voorzitter der I StaatAeoinmu sie ingesteld bij Konmklljk I bealuit van 2 JuU 1926 no 120 tot herzie I ring van de Lager onderwijswet IVfAi te Am 1 sterdam I tot ridder in de Orde van Oranje NaaBAu I J G Talen oud leeraar aan het gymna I fiiuin en der Kijk shoogereburgerechool te I 7 olle T J Noordraveo leeraar aan d I Zeevaartachoot in het Zeemanehms te Am 1 sterdam Cor Ruve tooneeldirecteur en too I neelBpeler te s Gravenhage tot ndder m did Orde van den Mederiand 1 j BChen Leeuw 1 J K lijsaene darocteur der directe belas I tmgen invoerrechten en accijnzen te Gro I nmgen I tot officier in de Orde van Oranje Nasaau I L J Smeeta inspecteur der direcAe belaa I tingen mvotarechten en accijnzen te Hü 1 verBuni tot ridder m de Orde van den Nederland Achen Leeiuiw M Raaymaakers inspecteur der genie 1 G B Noothoven van Goor paBerve kotonel van den generaien staf zijn benoemd I tol ndder m de Orde van den Nederland I echen l euw ir t L Sehlmgemann te e Gravenhage hoofdingenieur derecteur van den Kijkewa ler laat ir J J van Leeuwen te MJLdde burg hoofdingenieur van den provincialen waterstaat in Zeeland ir W Hupkes t Itilthoven hoofdinnMiieur chef van den dienat van materieel en werkirfaaU bij de Nederlandsche Spoorw en G F G Go I hiua te Amsterdam gepensionneetti kapi I te n ter zee oud inspecteur van het loodk I wenen de betonning bebakentmg en verlich I tmg te Rotterdam p laatsvervangemt lid van I den Kaad voor de Scheepvaart H J Claa I Ren te a Gravenhage adnunlRtrateur bij het I tlootdl eetuur dei toatenfen lelegrafie en I Telefonie A b van Beers te Amftterdim I in peoteur m atgemeenen dienst aanffewe I zen als directeur van het poetkaijtoor a daar I tot officier m de Orde van Oranje Naeeau I J H van der Torren Kzn te Qouda oud I dijkgraal van he t Hoogheemraadschap van I chleland I OnthuUinjc van het standbeeld van I F DoBula Nieuwenhuis I Op liet NaaMtuplein in Amaterdam tuSI Bitieii db iwce nieuwe monunieut Le brug I g iii m Ledetin iddag oudei aeei on ote beI langs telling en grcKtö geestdrift eeti bronseo I monuHit it onthuld voor den pionier der I ociftliöUbiiie bLwegmg h Domela N eu wen I Jiuw Hel geefl den grooleu atiijdei m de I arbeidersbeweging weer ten voeten uit als I lona hij to betoogen voor ven vergadermg I Op het voetstuk van laiva baisait is aan de I vooraijdo een relief figuur van Prometlieus I en ajin de aohlerzijde een bronzen plaats I ttangebiuclit met een macraptie bevattende I d geboorte en overlijden met die van de I outhullmg I Voor dese plechtigheid waa een groot deel I van het J iafleauplem aigeze Hoe mter het I oogenblik van de onihutlmg naderde hoe I giooter iiet aantal toeechöuwecs werd ach I t r n politiecordon I legen orie uur kwan en groote stoet I vooizien van vlaggen ai doeken bij het I monument aan In dezen stoet die zich had I opgeat td bij jMSt IJsclubteriein liepen mee I de leden van lyet monument tondB een groot I ahnlaj politi e jerteoigingen en vakorgaI nisatie I l e plechtigilieid werd geopend met het I spelen van de Internationale Uoor den I voomtter van Jiet monurnent ocmiité den I heer Fnen werd in het kort de wonlm j geetahiedenia van he standbeeld uiteengeI iet In Maart J28 werd ten oongresBe van j d Ned Syndicaliatisohe Federatie van I Overheidapersoneel het besluit genomen een I comtté Ramen te stellen laet het doel te I kon en tot het riehten van een monument I v r wijlen Ferd Domela Nieuwenhuw Aan I den eersten oproep hebben alle organieatioB j staandfe op het libertaire tandpimt hun I medewerking verleend I riet kapitaal noooig voor den bouw van I dit schoon monument hetgeen wij op hot I punt zijn voor l te ontjiullen moeet zeide I spr door de arbeiders zeit bijeengebracht I worden niet om het persoonlijke van D y I meia JNieuwenhuis te verhet riijken maar I om zi n idöaal van het sociaal anarchieme welk ideaal wij ona eigen gemaakt hebben etns lot werkelijkheid te doen worden Ue toeleg is volkomen gelukt eterke staal tjes van toewijding aar het beginertl van onzen grooten pionier zijn cms gedurende de werkzaamheden getoond de arbeider hebben in deven weder eene getoond dat waar tij hunne schouderB onder een b aald werk zetten zij dit ook tot het eindfe voltooien BINNENLAND GOUDA a Aug 1031 I KoninkUike onderscheidinf en 1 By Komnklyk Besluit z n o a benoemd 1 tot officier in de Orde van Oran e Nas I at de heer J H van der Torren Kzn te 1 Gouda oud 4ijk rraaf van bet Hoogheem 1 raadachap van Schieland en 1 tot ndder m de Orde van Oranje Nass u 1 de heeren J A Donker wethouder der ge I meente Gouda H A Schreuder wethouder I der gemeente Schooiüioven en Voorzitter I der Kamer van Koophandel en Fabrieken 1 voor Gouda en Omstreken oud lid der Pr v 1 Staten van Zuid Holland en H H van der I Kloot Meyburg oud wethouder der voorm 1 gemeente Oudrfioorn te Alphen a d R im i Onze oud3tadgenooten de heer i J R I Tgssens tiians directeur der directe bel f angen invoerreohtwi en accnnzen te O o I ningen en G B Noothoven van Goor 1 reservekolonel van den generalen taf thans te s iGravenhage zïjn by Konioklyk I bealmt benoemd tot ndder m de Orde van I den Nederiandschen Leeuw de heer I J 1 Smeets inspecteur er directe belastmgen I invoerrechten en accünzen is benoemd tot I officier in de Orde van Oranje Nassau en 1 de heer M H A Straater te N megen techniech hoofdambtenaar by den Ryks 1 waterstaat is beno i tot ndder in de O de I van Oranje Nassau I Eere medaiUcB De eere medaille verbonden aan de Orde I an Oranje NasBau ia toegekend aan te Gouda de eere medaille in zilver aan W Verhart awemmeester aan de Stedelyke Z weminrifhting en Ö Meyer te Rotterdam meesterknecht bj de NV Kaashandel Ma tsohappy ud te Waddinxveen de eere medaille in zil ver aan J Zydeman meesterknecht b j de N V voorheen D Bremner Jz G vnn t Wout bedryfsleider bij de firma Boonstop pel en Co en K Kraneitburg smid op de Scheepswerf Vis te Schoonlhoven de eere medaille in goud a n W de Vne inspecteur vhti jsolitie A Meyer meesterknecht by de Schoonhovensche Zilverfabriek voorheen H Hooykaaa J Ponaloen reiziger bö de firma C J M van den Braak en Mej M van den Bergh voorheen keukenmeid bij Baronesse van Hogendbrp te Zeist Steekt de vlaggen ut I De verjaardag van Onze Koningin wordt I Maandag a s wederom feestelyk gevierd De feesttonen zullen weerklmken vanaf den hoogen torentrana ffn op plein en langs straten zal het koper schallen en zich men I gen met den opgewekten kinderzang die I hulde zal brengen kan de Landsvoratmne I De jeugd en de ouderen zullen door wed stryden van allerlei aard een stemming van I feestvreugde wekken die by zeer velen I weerklank zat vinden I Die stemming kui m by zondere mate I worden verhoogd n neer de ingezetenen I aan hun huizen hatuWtdeirlaDdsche dundeek I ontplooien Bevlagde straten bieden een by I zondfis vroot ken aatiblik die by een feest I dag behport I De dnekleur moet Maandag uit Dat I ieder daarawi deake 1 I Het Konrngbuiefeeat 1 31 I Het programma gereed I De vlaggen uit I Het programma der feesteUJkheden wel I ke door de Commissie voor Oranje en an I dere Openbare Feesten ter vienng van den I Koninginnedag op Maandag 31 Augustus jas zyn georgamseerd ia gereed gekomen I Het bevat alle bijzonderheden op deze I feestvreugde betrekkend hebbend en ver I meldt ook de door de kinderen by de zang I hulde te zingen liederen de namen der deel I ntiiiers aan de wedstiyden en de route wel I ke de kinderoptocht en de optocht der deel I nemerB ster8 aan de ringrydery zullen I volgen I De commissie noodigt de ingezetenen uit I Maandag a 8 aan hunne huizen de dnekleur I te ontplooien opdat de straten by den I feestdag ook een feestelyk aanzien hebben I Fee teïïjk versÉerde en veriichte straten I We hebben al kun ien waarnemen dat m I verschillende stodsgedeelten alle voorberei I dingen voor een mooie versienng en ver I hohtmg der straten z jn getroffen Op I Hoogstraat ega Kleiweg werd al een proef I verhchting ontstoken welke doet zien dat I men daar veel werk er van heeft gemaakt I een byzondere boogverlichting te con I strueeren die zeer mooi is de Tiendeweg I heeft zich eveneeos in z n fraaiste pak ge I stoken en eld ra is men eveneens al druk I in de weer I t Belooft Maandag er feestelyk mt te I zien I Avondfe t op Elflioeven I Maandagavond as Is er op ElfhoevËn I een avondfeest waar de zoo bekende Neder I landsche chansonfflers Tholen en van Lier I zich zullen doen hoeren Bal in de Soeielelt Ons Genoegen Op Maandagavond 31 Augustus na af Icop v B het vuurwerk organiseert de heer m t Veldt in de Sociëteit Ons Genoegen vooT de leden en hunne dames een groot bal De poatb telUng óp 31 Augustus De Directeur van het F T T kantoor alhier maakt bekend dat op 31 Augustus a s het kantoor vdor den postdienst te 14 uur wordt gesloten Na dit uur blijft voor de busrechthoudert de gelegenheid bestaan als op andere werkdagen hunne stukken af te halen Voorts zal het kantoor den geheelen dag gesloten zijn voor de navolgende diensten 1 De aanneming en uitbetaling van postwissels met nltsondering van t egra fisdie postbew ien en quitantiin Komnkfajkc onderscheidmKen ooak op den 31en Auaiutug van elk jaar I gebruifcehjk ia iijn ook Uians wederom een I groot SLêatal Konmktijlte oadarscheulmgan 1 toegakeDd 1 ua de lange ujst daarvan laten we mer I ecmge volden I Bij KooinkbeBlmt ta beaoemd tot Minuter I vaii Slaat dT J ib de Viawr ou i Muu I ter van Onderwijs Kunsten en W t i chAp pen I Uij Konuüü k bealuit Is beno nd I tot contmandeur m da Orde van Oran e 1 NawMi J t l abat esani te lokio I iijn benoemd 1 lot nddfer m de Ortte van dM Nederland I edien Leww C A R W Q A üraaf van 1 Ald Dburg Bentmck K Kant te UoedafieBt I dr i b Hubreimt geunt te iUo de Janei I ro mr 4 N van Kleffena admuilatrateur I san h Oepartement van BuitMoIauduMhe I Zakeol I tot officier in de Orde van Oranje NaaMU I mr dr L Carsten geKaataohafksraad te 1 Parija mr C H J Schulter tot Peureum I geiantsohapesecretarw te Oaracaa A J C j Hemmarck consui feneraal te Kiga B 1 Kleyn Moickanip oonaul met de persoon j UjTten titel van conaul genwaal te Washing 1 ton H A Hooft referendaru aan het Oe I parten ent van Buttenlaadsche Zaken dr I J h baron Voê van Steenwijk voormal g I afdeelingschef van het Inatitut tnternaUo I oal de Cooperation Intedlectuetle I 18 bttnoond I tot commandeur in de Orde van Oran e Naanou mr J U van Blom aecretaria generaal I btj liet Departement van JuaUUa 1 kijn braiownd 1 tot rKWer in de Orde van den Nederland Bclxn Leeuw 1 mr dr W A J M Kick raadsheer n den Hoogen Raad Sm Nederlanden te R Uravenhage mr dr J Wijnveldt advo caatgeneraal bij den Hoogen Kaad der Ne 1 dölanden t e Gravenha e mr 8 Tneoen berg president van de arrcndteaeoneo s rechtbank te Utrecht mr D J Wolfaon officier van juBtitie bij de arrondiSBementsrechtbink te Middelburg mr 1 A Höïe t kant irechter te Amsterdam mgr J H O 1 Jansen aartsbtos hop van Utrecht te L tr cht djn bevorderd tot officier In da Orde van OranjeNawauC F Weatermann prêaikant bij de Hei Bteld fc vangertl8ch Luthersche gemeente te Armsterdam vooraitter van de Algemeene Kierke ijke Jommwaio van het Hersteld FVangelwch Luthersch Kerfcgenootecbs CJ van 1 edden Huleebosch wrtenechappelijk adviseur bij den opsponflgsdiensL teAnuterdunxijn benoemd 1 tot ofhcler m de Orde van Oruije Nassau 1 mgr L van Gila kanunnik presidentvan hel Groot Semlnario te Hoeven Q Vlug notarie t Rottfirdajn Ij benoenjd tot ridder in de Orde van Oraojft Nawau J Rj Derkaema eommiieaaria van politie t Zwolle m l vord d tot commandeur in de Orde van Oranje Nassau J M Uion an lot commandeur in de Orde van OranjeNeesan A U P V van Löben Sels oud lid van Qedeputfprde Staten van Gelderland te Amh n sijn benoemd tot ridder in de Orde van d n Nederland ach 1 euw mr O A Boon lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal te Schevenmgen mej mr C F Kaiz lid van de Tweede Kamer der Stalen Generaal te Anteteidam G H Kersten tid van de Tweede Kamer der Star ten Generaal te Rotterdam H W Tüaaus hd van de Tweede Kamer der Staten Generaad te s Gravenhage C van den Heuvel hd i de Tweede Kamer der Staten Generaal te Heemstede J H Th O Keittlatz lid van Cedeputeepde Blaten van Utrecht te Utrecht J H Maenen Hd van Oedepu teerde Stalen van Limburg te Ueerfen mr Z van den Bergh te Laren N H prof dr £ Hemdere hoogleefaar aan do Land bouw Hoogeachooi l Wapeningen xijs benoemd tot officier m de Orde van OranjeNauauJ J I Smits directeur van het gemeentelijk electric telt en triraibedrijf en vande asiftbnek te Utrechl J A Klaumersln pectiur van den 4jwt enijkundigMiineiial to Ani iterdemi jh J van Vreden burch Rijkslandbouwconaulent honorair voor Helmie te Capeller bij Antwerpen mgr M vao Ow deken en paetoor gewte iijk axlvHPur van de Boerenleenbank te Vugbt Jac mita voorzitter van den Bond an piantenh mdelaren en in Ï930 vooraitter van d n Nedprlandethen fuinbouwraad te Naardon A J J Janssen eerate geneeeheer iian het St ervatiiwgearticht voor mannéU k i rnnkrinnigen te Veoray 1 W A Necleson te Breda mr A H Wertheim lo Amaterdam H W D Hetlebrekers te Ifotterdai i w vap Ingen Schouten reserve Ui tenant kolonel b d ecretaris der Ge wp lefijlc iJtndetormcomnmsle Ue Velnw 7 n ie Arnhem dr M L van der Stem pe liooWstafarts ade klaese bij de boiler wacht te Amsterdam tot n ider m de Orde van Oranje Vaaaan C C J Ktewit hoofdcommiee ter griffte an de herste Kamer der Staten Generaal st ratenhafe j Vhelaoder tid der ITovmciale taten Van Zuid HoIlHid te Numan rtorp L Warnaer ito oer Provin cifclp Stat n wethouder der gemep nte Dirkaland F Kroon referendarie hij het Prt vin eiaaj Beotuur van Utrecht te Ütr t C Q Reymer burgemeester der gemeente MU Ungen H A Bchreuder wethouder der m te Schoonhoven voor Ht der K m VOOR Selioolliotkeii EN Tiikiilislioeitiii NAAR Eoekhandel m lurk KLEIWEG 39 TE LEF 2421 Burxerltike ttai GEBOREN 26 Aug Comelia d vM vwi Leottwen en G den Boer WUhatr Aug Maria Alida E walda d van TSC van der Maat en J P de Mol Groenendaal llObov Lenie d van J van D nen J de Mol Groenpnd l 36 Aug Paulus Jacohus Adnamis i v W M J Brenkman en J Bor t Nlern Haven 28 ONDHRmROUWD 21 Aug He mffl herg en P H Aaldok C A Boef en B M MoonlM HAM HemilieW i J van dm Berg K Slinger en G MW van KlaverMl B Timeisma en T Sh OVBRIEDBN 28 Aug Geertrmda M na Ponsioen 66 J Aug Stephanie Josephuie Oerlenmft geh ni t 6 B de Souter 45 j Aug ComeHa van Dok geli nwt W Vera 68 1 Sept 2 uur en 8 uur Stadhuis Otimem raad 12 Sept 8 uur Soc On Genoegsn pagüida dag voor de Opei aie SdiooL Apotheken De apotheek van Mevr de Wed Teepe Gouwe zal van heden tot en S 4 Septeifaber benevens deu daarop voMT den nacht geopend ign na 8 uur des avw dei naehta echUr alleen voor recept 2 De aanneming van belastmgbetalin gen De aanneming van stortmgra voorden postchèqueen girpdienst beflalve voor die waarvan spoedbehandeling of spoedbe ncht wordt gevraagd I De uitbetaling van cheques Itehalve voor die waarvaft apoedbehandebng Is ver zocht I De stortmg van telefoongelden 1 De distnbutie van pasmunt I Bovendien zullen op dien dag de laatste j bnef en pakketpostbestellmgen worden op geheven tcrwyl tevens de laatste licht ng 1 der b bussen met zal geschieden I Concert Steddgk Muziekkorpe I Het Stedeiyk Muziekkorps directeur de 1 heer Joh Fabnaan geeft morgenavond m I de Sociëteit Ons Genoegen een concert 1 Het programma luidt als volgt I eil Europa Marsch v Blon I Ouverture Dichter i nd Bauer von Suppe I Aan der schonen blauen Donau 1 Walzer Strauss I j 4 Fantasie Les Saltimbanques Ganne I Orphée aux enfars Ouverture IOffenbach I Ballet Faust La Nuit de Valpurgés Gounod I a Introduction et Valse b Adagio Pas de la Seduction c Allegretto I Pas des Nubiennea d Modt Maestosa Les Troyennes e Modt con Moto ToiUette d Aataste f Allegretto 1 Danse d Astasté g Bacchanals En tree de Phryne Finale I 7 Heinzelmannchens Wachtparade N ack I 8 Fantasie Les Dra s de ViUars I MaUlart I 9 Slotmarsch ThalU Theater Dich hab ich gehebt I Mady Chnstians de bekende actnce I speelt in deze film de hoofdrol ZJj is een I groote operette ster die een vroolijk leven I tje leidt en vele mtieme vnenden heeft I Maar zelfs het hart varit ieze ster kim zich i met onttrekken als Amor s scherpe pyl het I 1 treft en z trouwt dr Baumgarten aren I leven zy gelukkig tot het revuegezelscl ap I hun stad gezoekt en zy de oude coUegitis I ontmoet Een misverstand tusschen ha r en I haar man brengt een scheiding teweeg die I echter tenslotte wordt opgelost En geluk I kig als ze weer zyn zingen ze tezamen I voor de zooveelste keer het sentimenteele I hedje dat de titel van de film draagt I iHet metrotone journaal geeft o m prach I tige opnamen van een geweldige storm in I aan de kust van het Kanaal O Honoloeloe I eert teekenfilm en Het dineetje met Stan I Laurel en Oliver Hardy voltooien het vdor programma De uitbreiding der Gem Ltchtfafarieken De Burgemeester der gemeente Gouda maakt bekend dat ter voldoening aan arti kei 7 der Ontengwingswet de stukken be doeld in arüfcel 6 dier wet B reffende de onteigeiang ten algemeenen nutte voor het uitbreiden van de Gemeente LJichtfabneken m de gemeente Gouda ter secretarie der gemeente ter inzage van een ieder zullen worden nedergelegd van 1 tot en met 21 September 1931 Belanghebbenden kunnen gedur nde dien termyn alsmede gedurende acht dagen na afloop daarvan bezWaren tegen de Aoorgenomeni onteigerang en het plan van het werk schnftelyk in brengen fiy den Mims tel van Bmnenlandsche Zaken Zy die dit by hun bezwaarschrift erlangen zullen in de gelegenheid wordm gesteld htmne bezwaren mondeling toe te lichten Scheepvaart door de IJaselhavensIuis In de maanden September en October a s op werkdagen kan door den Gemeentelyken Uaselhavensluis zoo mogelijk zesmaal per dag worden geschut en wel voormiddags te ongeveer 7 9 en 11 uur en namiddags te 2 4 en 6 uur zoowel van den IJssel naar de Jouwe als van de Gouwe naar den IJs sel In diezelfde periode kunnen de ge meentebruggen ten behoeve van de scheep vaart van s morgens half zeven uur tot s avonds zeven uur kosteloos WQtden ge opend Schouwburg Bioscoop Drie dagen liefde Franz de meubalp er maakt ala hy een kast by de familie Wernicke moet af leveren kennis met Lelia het kamermeisje Hy noodigt haar uit voor het bal van de vereenigmg voor transportarbeiders dat dien avond plaats heeft Op het feest ont moeten zy Karla het vroegere meisje van Franz dat moeite doet haar vroegere vnend voor zich te winnen Tevergeéfsch echter Maar deze Karla is het die het geluk van deze twee menschen vernietigt Als zy Lena alleen ontmoet vertelt zy haar dat Franz wel niet lang van haar zal houden als zy er zoo sjofel uitziet Als Lena nu afscheid neemt van de familie W steelt ze een nng die ze beleent Voorwet geld koopt ze zich een schitterend toilet Franz is woest als h j haar zoo ziet mtgedost en zy bekent hem haar diefstal waarop haar de deur gewezen wordt De drie dagen van liefde zyn dan voorby en Una eindigt haar leven met uit een raam te apnngen als zy siüh achter volgd gelooft door de politie Vooral filmisch ik Weet geen and r woord hiervoor is deze film bizonder goed Een propsgandadag voor de Openbare School De Ver Volksonderwya samenwerkeftd met den Bond van Ned Onderwyzers en het Ned Onderw Genootschap belegt Za terdag 2 September m den tuin van de Sociëteit Ons Genoegen een propagandadag voor de Openbare School Het tweede Ka meriid Mr Oud hoofdbestuurslid der Ver 1 Volksonderwiis m1 spreken over 4Jet ra Bv afweugheid van eigen hui rta kan nen zich vanaf hedenmiddag 8 nar tot en met Zondagavond wenden tot de doktoren de Boer Gouwe en van Elk Kattonaingel Urr DE Ü OMTHEIL BOSKOOP WeriiVsrsdutffiag en btennverleeiiing Door den plaatselyken raad gevormd oit den bestuurdersbond en de S i A P is aan den Baad dezer gemeente een verzoek ingediend met betrekking tot weder mvoe nzw van de werkverschaffmg Voorts wordi verzocht het loon te verhoogen van het ge iinsinkomen de eerste tiengulden met af te trekken en de ongehuwden na drie we ken werkloosheid de acht dagen wachttyd mbegrepen werk te verschaffen In verbaiiA hiermede schryven B en W aan den kIR Ons college meent den tyd gekomen uw Raad m kenms te stellen met de maatrege ten welke te tretfen zyn om de gevolgen der te verwachten werkloosheid m de ko mende wintermaanden te verlichten Allereerst dient daarby opgemerkt dat indien de gelegenheid daartoe te vmden is aan een werkverschaffing boven steunver leemng de voorkeur zou moeten A orden ge geven mdien tennunste de werkverschaf fing een productief karakter draagt Voor werkverschaffing zouden m aan merking kunnen worden gebracht a het nivelleeren van het laatste ge deelte der Boezemkftde b het verharden van de Boezemkade c het maken van den aaiden baan van de Stationslaan met de boombeplantiiMCI d het verrichten van en kele kleinere werkjes aan plantsoenen we gen en straten By deze werkverschaffmg zouden wy al leen te werk zien willen gesteld de arbei ders die daarvoor ook volkomen geschikt zyn de betalmg hadden wy ons als volgt gedacht per uur arbeid ƒ O 40 per uur ver 2uim door onwerkbaar weer jfOZO Voor hen die met kunnen worden te werk gesteld zouden wy weder m werking willen stellen de steunregeling zooala deze werd vastgesteld m de Raadsvergadering van 19 November 1925 en later gewyzigd op 20 December 1927 aangevuld met hetgeen in verband met het bovenstaande wordt noodig geacht Nog zy er op gewezen dat wy ongehuw den welke niet als kostwinner zyn aan te merken met voor werkverschaffing en steunveileening m aanmerking zouden wil len brengen Werkverschaffmg en steuQverleenmg zouden wy m werking willen stellen en be eindigen op een door ona college te bepalen tudstip B en W stellen vervolgens voor de in het concept genoemde regeLng vast te stel len en de verieemng van de noodige credie ten la het ccHicept werkverschaffing en steun verleening wofdt o m i rgesteld y de werkverschaffing geld een ariwidsduur van ten minste 48 uren per week Aan de tewerkgestelden zal worden uitbetaald een loon van ƒ O 40 per ur en ƒ O 20 per uur by verzuim wegens onwerkbaar weer met dien verstande dat hun gezmsinkomen niet daalt beneden het bedrag dat by toepassing der steunverleemng als hieronder vermeld door tien zou zyn genoten en met inbegnp van eventueelen kindertoeslag niet stygt boven ƒ 21 per week By steunverleemng zal worden uitge keerd a dan georgamseerde werkloozen een toeslag op de uitkeeriQg totdat een ge imsinkomen van ƒ 15 per week wordt verkregen benevens een uitkeenng van ƒ O 50 voor elk met verdienend kmd be neden den leeftyd van 15 jaar tot een ma ximum van zes b aan ongeargao seerde werkloozen een toeslag op hun gezinsinkomen totdat een uikomen van ƒ 12 wordt bereikt bene vens een kindertoeslag als onder a vermeld Bil het berekenen van een geainsinkomen worden van de verdiensten van elk kmd de eerste dne gulden met m rekening ge bracht RfiEUWUK Agotda Gemeenteraad Openbare Raadsvergadenng op Dinsdag 1 September 1931 des avonds acht uur Zomertyd Opemiïg mededeehngen Beedigmg Raadsleden Verkiezing Wethouders en commiss ledett Rondvraag Slmting ÖNÜERWUS Dr Joh van der S k Dr Joh van der bpök geneeeheer directeur van het Kraokzinnigengeeticht Maasoord te Poortugaal m toegelaten ala pri vaat docent aan de Kijka Universiteit te Ltreoht om de zielkunde van het religieuze leven te dooeeren ih de faculteit der Letteren en Wysb Bferte MARKTBERICHTEN Goudsche Coop GroentMlveiÜng 28 Aug Snyboonen I ƒ 13 43 idem n 3 7 Stokboonen ƒ 21 32 Stambooiien ƒ 28 Sp cboonen 11 15 Pronk4 onBn ƒ U Spimade ƒ 9 18 PosteWn 6 8 per 100 KX3 Kropsla f 0 80 2 00 Andyvie ƒ O 60 180 Bloemkool I ƒ 7 17 idem U ƒ 3 6 Komkommers I ƒ 2 4 70 idem U ƒ 0 5 2 4O Groene kool ƒ 3 6 per 100 stttks Kroten ƒ 160 2 60 Peen ƒ 3 5 60 per M boa Tomaten A ƒ 5 10 8 80 idem B ƒ 360 6 20 idem C ƒ 4 907 90 idem OC ƒ 190 410 per 100 pond Augurken per mand ƒ O 7 1 07 idem per K G fyn hfuiterd f 0 18 026 idem basterd ƒ 010 017 idem grof ƒ 008 0J07 1 PragTMtna voor hede e I Htiv rsuju üUb Kadio volksuiuver i teit Sgö rOBceri 700 Lil haliuurtje 800 Concert 8 30 Vocaalooneerl 1100 12i Graiuotuonplateu Huizen 8 00 Concert 8 OU Concert U 12 00 Graniofoonplatcal Dftventry 6 ao Uazkamuziek 7S0Zang lecit l 8 20 Concert 10 a 12 20 Dananiu ziek Langenberg 520 UAcexl B20 Vi olyke avond 10 3o Uansuiuuak 12 20 IJ J Bzzmuziek Parya bM 7 3U 90 en 9 50 GramohM nplaten HAUiO TbLËGKAliSCU WEKRBl UlCai 29 Auguetua Verwadiling wafcfce tot maüge noprd ooBtehjlib tot ooslelyken wmd nelder tot Uaif bewolkt droog weer iets warmer veidera vooruitzicüiao AanvaakeUjk wei mg verandering z Vi MJtli aN Mej Braun Europeeach kampioen 100 Meter rug Bij de gistei en te Parijs gehouden wedeirijdaii vooi üe i uropeesotie kampioen ftcliappen liftft mejuffrouw Braun de over utning behaald in de lüO Meter rugzweiii men Zy werd eerste met 1 mm 22 4 6 sec 2 WUB luej Coper Engeland m 1 mm 22 3 5 aec ó mej Harding luigeiand m 1 min 24 4 6 eec 4 iiiej Korthof Nederland in 1 mm J7 4 5 sec 5 jj i j HumbLot trank rijk m 1 mn 2ti3 Bec 6 mej Blondeau in 1 mm 30 sec D zi NederlandflOiQ overwlnnmg werd kort daarop in een plechtige protooolaire ceiemonie bevestigd voor het eerst tijdene de kampioenschappen ging de Nederland sche dnekleur in top voor het eerst kion ken de tonen van het Wien Neerlandech Mloed tAWNTENNIS h Ht tonmooi te Baarn Mej ï it die detïlntiemt aan het t inistournooi t Baam sloc gieteren m de der de rwide van het damea enketepel Jkv l van Hieiiisdijk mot 6 fr In het damae dubbel sloeg zy m de e lünde met niej KercKhof de damee Boon met é1 6 1 KOUtBAU Nederlaagwedstrijden Ter Gouw Aïndag a a gpe lt bovengenoemd eerste twoalittü liaar vierde nederlaagwedetryd tegen iiekvogelg 1 uit Kotlerdam om 2 uur op haar teirem De nederlaag edstryd van hrt tweede twaaUtat os mtgeeteld PREDIKBEURTEN Zondag 30 Augustus GOUBA Bern Keik tdHi v in Dr H Cncmer St Janskerk ru n m Ds Fnüt te Ever duige Luthersche Kerk 10 u ï m fls J J Simon Geref Kerk St Janskerk 8 u ym en 3 u n m Ds J P C ten Bnnk Gerei Gemeente Turfmarkt 10 u v m en ö u njn L esdienst Geref Gemeente GouKe IS 10 u v m en u n nL D J B C Omes Ver Calvin Nieuwe Zaal Turfmarkt 142 10 u vm en580u nm Ds P Zandt te Delft BEBKKNWOUOE Ned Herv Kerk 10 30 u vjn Ds ten Bru rgecab BOSKOOP Ned HeA Kerk 10 u vm Dr P Glas Geref Gemeente 930u vm en6u nm Ds J H V d Wal van Wageningen GebMw Salvaton 0 u vm enSu nm Ds A Altena 60UDEKAK Ned Herv Kerk 10 u vm en7u nm De heer Bouwibuis te Lunteren HAASTRECHT Ned Herv Kerk 10 30 u v m Ds de Voogd V d Straaten Geref Kerk 10 30 u vm en 7 80 u n m PreeUezen MOOBDRECHT Ned Herv Kerk 10 u vm Ds B Nieuw burs STOLWUK Ned Herv Keric 10 30 u vm Os B J Kams Evan elisatiegebouJw 980u vm en 630 u n ni Ds den Oudsten WADDINXVEEN Ned Herv Kerk 10 u v m en 6 30 u n ra Ds P de Loose Bern Kerk 10 u v m Ds W N van Noo ten OUIXBRKBSK a d USSEL Ned Herv Kerk 10u vm en7u nm De heer J W Hagen g o te Kampen WykgeboufW Lageweg Vf u vm en V u n m De heer de Redelykhe d NIEWVEBKERK a d IJSSEL Ned Herv Kerk 10 u vm en 6 u nm Ds Dippel REEUWIJK Ved Herv Kerk 10 u v m Preekleien 7 u n m Ds M Venvey ADVERl ENTEBN TE KOOP AANGEBODEN een Transportrijwiel merk Gazelle en een Haersnrijwiel beide in roeden staat 10 Te bevragan BREEVAART H 16 Bi bewbikkint vin d n E A Heer Kantoorechter te GouiM d d 13 Au 1931 ia op diens rerioek aan STEPHANUS HOOGENDOORN timmermao wonende te GOUDA beperkte handlichlint rerleend Ie tot het aannemen en uitvoeren van bouwwerken het aankoopen van alle voor de aub Ie bedoelde werken benoo di de materialen en grondstoffen het aangaan van alle overeen komsten en dadin cn betreffende de handelingen ub Ie 3n 2e hierover omachreven zoomede tot het nemen van alle maatregelen ook gerechtelijk vereischt Ltot handhaving van alle rechten uit de handelingen sub Ic lot én met 3e genoemd voor den verzoeker voortspruitende 1 Welk ceriihceert Mrs de Witt Wi nen en Jonker Gouda 28 Augustus 1931 35 EEN HÜI TE HUUR aan het Oi anjehofje 4 f 2 50 p ii ek TebevTa en 60UWE 21B 8 TE KOOP m leHkle litrerilels m goeden staat zunde Pnis ƒ lOj TURFMARKT 53 8 Til BiinronQijli r Utnhtit Oadcinemcr 2e Qo we aa or i d CeslTlli WILT U 3e vooit den Zondag een keecUlk ftio KOeKTt bg do koffle en thee Koopt dan Uw KOBK Eg en BANKET uitsluitend van Inschrijving Th Knopper s Banketbakkerijen van catechlsanten bn de Remonstr Gemeente 12 jaai en ouder en vanleerlingen voor de Vruz Protestant sche Zondagsschool 6 tot 12 jaar op WOENSDAG 2 bEPTEMBER aA s middags van 12 tot 2 uur in het Remonstmntenhuis Mmdei broeder steeg 20 Ds H CRAMER Spttialitett In de fijnere banketsoortea DONDERDAG s op de Markt b j de StadhulMrap 10 bTg ben GEVESTIGD de beste f2 pi pmet garantiebewijs v n doorbranden 24 modellen 15 i yisnait Fles Verloskundige itelioipiniieiisg 3e Orgelbespeling in de GROOTE of ST JANSKERK te GOUDA op MAANDAC SI AUGUSTUS n m 7 uyr ter gelegenheid van den Verjaardag Van H M Konmgm Wilhelmma door den Heer HENRI C J D MAN Programma ad 25 cent verkrugbaar b Boekhandel J DE VEN Wjidstraat 4 F BIJlSHAs Boekhandel L Tiendeweg en aan de Kosterswomng 14 L BINNENDIJK KLEIWEG 87 TEL 2263 Zoete en Zoute Krak ingen Wegens teleurstelling TERSTONÖ GEVRAAGD een net 22 eii 25 cent per stuk Alle loorten gebakjes 8 et per stuk Prima Honingkoek 40 cent per stuk Heerlijke Vanille Prouwels MEISJE 2 i cent per stukSiroopwafels 6 cent per stuk 10 GEBR KAMPHUIZEN WESTHAVEN 48 l Met 21 September een fhnke DagdieRÉoile GEVRAAGD ZondOigs vry Mej DE GANS Peperstraat 26 Gouda 10 Gevraagd wegens huwelijk van de tegenwoordige Een net Dagmeisje in dienst tredend hjlf September Familie VAN WIJNEN Wachtelsiraat 10 De alleenïertegenwoQfiliging Wordt aangeboden door Gouda van courant loonend en bltivend artikel aan seneus persoon beschikkende over circa 300 gulden 20 Brieven franco aan Beco Delftscheviart 26b Rotterdam Te huur nog eenige moderne woonhuizen aan den ZWARTEWEG te REEUWIJK bevattende beneden ruime entree met open tiap 2 ruime kamers en keuken boven 2 groote slaapkamers en plat Voorzien van gas electriseh en waterleiding 20 Te bevragen alle werkdagen bö F K VAN WINGERDEN Zwarteweg H 66 Diensti 0 ie GEVRAAGD AAW3 OENWJDAAL 19 BRAND t i BRANDir NET MEISJE 24 jaar zag zich gaarne geplaatst als Hulp in de Huishouding Br onder No 3788 Bur Goudsche Courant Markt 31 8 Beschaafd meisje zag zich gaarne geplaatst als Hulp in de Huishouding V g g V voor dag en tiacht P G Br voor 4 Sept onder No 3779 Bur Goudsche Crt Markt 31 8 T = DiAK AAM UW BEZITTINQSN o j OE venzeKuma ZEKER MAAR HOEVEEL LIEVE OF DUSE KLEINIQ HEDEN HERINNERINQEN KOSTBAARHEDEN DOCUMENTEN POLISSEN WAAR DEPAPIEREN EN2 ENZ KUNNEN DOOK D VEÜZCKIIIINa NOOIT WOilDIN TmuaoEacvtH EEN LIPS Brandkast GEVRAAGD een nette Werkster voor de Vrudag 8 Adres GOUWE 101 Gouda TE HUUR of TÉ KOOP een Burgerwoonhuis Ie stand Graaf Flonsweg direct te aanvaarden Benoodigd kapitaal later overeen te komen Te bevr G J V WINGERDEN Ridder van Catsweg 3 Gouda 12 ÏOET AL DEZE WAANDEN OOR U BEHOUDEN BLIJVEN Vra o Inlichtingen welke tot nleta verpllchtan um NV LIPS BRANDKA3TEN N SLOTENFABRIEKENk DORDRECHT Leverworst Sachsische OPSTELTEN 18 et per ons CM nmm MODEVAKSCHOLEN E N S A I D HOOFDDIRECTIE TOLSTEEGSINGEL 54 UTRECHT DIRECTRICE Mevr M HENDRIKSE KNAPEN komt atlen zien naar de gratis toegankeliike van vruchten onzer Lessen in MODERNE SIERKÜNST KNIPPEk 1 N NAAIEN iond r rekenen of teekenen TENTOONSTELLING I DEMONSTRATIE ONZER METHODE I op DINBDA Ï 1 0ONDEROAG 3 en VRIJDAG 4 SEPTEMBER telkeu van 2 i5Vi en 7 i 9 i uur allei onder leiding van Mejuffrouw Nieuwenhuii T l nn Wl T Hotel CENTRAL Marjtt wgang Zeutestraat Donderda M iiÜJX WXiXl I Vrijdai tn d Modevakiohool Kattenainicl 10 aar ook de leisen worden £ e even r Br a elr wordt voor Coupcu Conamière LeerarM Dialoma KuailBÜTerheiil of Madam Uf ÖCLtiU 8i n Onz lessen worden öök gegeven door Mej L v d HEUVEL v BUK de ta Reylun 25 DAMES VROUWEN MEISJES komt zien en volgt onze cursussen B On methode wordt than reeds loegcput op icbolen door dulzenHen RadiocursusUten I wn door hea die onze Sotarlftetükc lessen rolgen