Goudsche Courant, zaterdag 29 augustus 1931

HUISVROUWEN Laat Uw AARDAPPELEN en WORTELEN SCHRAPPEN met de meest moderne schrapmachine bii H KUIK KEIZERSTRAAT 19 Thuisbezorging zonder lirijsverhooi g Ijt H H Autoplldaps Vulcaniseeren van Auto bijiten en binnenbanden Vlug en biliij t onder garantie enl8 emdidii VilcaDlieat liirIcWiiii GOUDA KLBIWKG 38 bt r MARKT 6 HOOFDBTUK XII Een ttitfauiting Valmai was in Fordsea gebleven tot haar oom geheel hersteld was en het was al een Iwel eind in het nieuwe jaar toen hij afscheid nam van haar aan het etetion Ze vond het janjner om van hem weg te gaan hij was ajtijd zoo vriendelijk en goed voor hatr geiweest en z had hem haar heelaveortroiiwen kunnen schenken Nu bij het affteheid voelde ze zich heel eenzaam Ook de oude man had tranen in zijn oogen toen hij aileen op het perron achter bleef Teruggekomen in Dinaa nam ze haar vroeiïere werk weer op Op e i middag had ze ie Üwe verzorgd en m afwachting dat haar oom uit zijn gepeins zou ontwaken was ook zi diep in geda ten bij den haard gaan zitten Ze was nog even mooj ala vroeger maar m htu r bhk was iets onruatigt gekomen en om haar mond cm trek van droefheid Ook wRs 7e bleefcer dan ze was geweest Na d lhe jnng Valmai haar oom voorlezen tr t ti Br bij in sliep Toen zocht ze vlug haar jW i alaapkamertje op büj dat ze zich vrqamn den loop van haar gedachten kon overgeven Zoo vaak ze maar kon ginir zo hier met haar naaiwerk zitten altijd met hflrtr gedachten htj Cardo Waar zou hij toch zijn Waarom schroef hij niet Zou hij ooit teruekomen Zou ze ooit in haar leven nog wat van hem hooren Wordt ven lgd BOND VANJONOE LIBBRALBN J3 a LIB BII L f IIOI 0 BD FO D GEWESfELIJKE LANDDAG op ZONDAG 6 SEPTEMBER s middags half twee in den tuin der Sociëteit ONS GENOEGEN te Gouda Beschermheer Z Eic Mr D FOCK Sprelters o a Mr H SMEENOE Lid Het goed recht en de zegenrijke werking van het Liberalisme en Mr H L VAN ZANTEN te Rotterdam over OE TAAK DER J0N6E LIBERALEN Muzlak tn Zing Evtntuiil trakiiing tinar LotariJ mat iohlttaranilt prijzan ToWaana vpll Toaaans vpl BURGERS VAN GOUDA I MAANDAGMORGEN 31 Augustus zullen wij aan de huizen laten bezorgen Volle Zoete Melk a 8 cent per liter Karnemelk è 6 t Gïlterilliaeerde Pap i 11 cent per fleaok atifflede andere zuivelproducten tegen scherp concurreerende priizen Zuivelfabriek en Melkhandel STERIEL Karnemelkaloot 52 Gouda Telef 3353 Naar de Reeuwijksche Plassen Zomervaarten met de Motorboot V V V Regelmatige Diensten WOENSDAGS en ZATERDAGSvertrek KLftlNE VEST bij de Kleiwegsbrug te 2 u en 4 u ZONen FEESTDAGEN vertrek KARNEMELKSLOOT 10 uur 2 uur en 4 uur Hl Tarief Gouda Reeuwijk enkele reis f 0 20 retour f 0 25 Met Rondvaart f 0 50 Stopt nabij het Clubgefcouw en aan Elfhoeven Hll VOORLAATSTE HALTE bIaUWE TRAM Bezoekt Café Bestaurant DEÜBOENE TENT Gev Deynootstr 72 82 96 SCHEVENINGEN Tel 661770 OtzclUgeLommeryke Speeltuin Prima Consumptie Billyke f ryzen Stalling voor Rijwielen Motoren Automobielen Paarden Speciale prüzen op aanvraag Groote Guragos enStallen Bewaarplaats voor div draagbare uitgaanaartikelen o a Koffers Hoeden MantsLs Jassen Gelegenheid tot het gebruiken van zelf medegebrachte consiimptie Eenige prijzen Amstel Keren 0 20 Limonade O ZÖ Kojfie met Slagroom 0 20 Thee 0 20 Diners 1 50 I agscho els 1 Biefstuk met aardappelen 0 80 Broodleg met ro iatbeefof ham 0 36 met kaas 0 25 Verder div Gebakj ës Aanbev J v BOVEN 10 STUKS BESLIST FIJNE SUMATRA lichte kleur OF VORSTENLANDEN middcnkleur SIGAREN 3 kloeke Knak Knak Elegantes gewope Knak = 21 = 18 = 24 Waarde in I licht vale 1 kleuren X V et X 6 X 6 63 dUe De prijs van dUe 10 stuks sigaren bedroeg voorheen 50 et Wy zijn echter met den fabrikant overeengekomen den prijs te verlagen V tot 35 cent Aldus een greote besparing Alleen verl gbaar bïj R VEERMAN Turfmarkt 56 Gouda Fa J C Sibbes Gouda Hoogstraat 7 T elefoon 2005 Ruime keuze Tafellakens Servetten Ootbijtatellen 40 Vinferdoekjes Ribana Ondergoederen CITBOHNEN BANANEN TOMATEN VRUCHTEN IN 3LAS VRUCBTEN IN BLIK DIVBBSE SOORTEN NOTEN BUSGROENTEN merk Sleutela BLAUWE DRUrVÏN PERZIKEN MELOENENPRUIMEN I IJ r TAFELPERBN TAPELAPPELEN SINAASAPPELEN Aanbevelend De Goudschè Fruithandel Ftema Wad A IMatwalel TEFEL 3116 ANOE TIENDEWEG 27 VLAGGEN Te koop en te huur KEURIGE PASSERDOGZEN Hoogendoopn 2e Handsgoaderen Molenwerf 30 Gouda Het adres voor SLAGERSJASSEN en KOKSBUIZËN ia De Kleine Winst Korte Tiendeweg 22 GOUDA Uw adres voor Volvette Ooudsche Kaas Gekrulde Kaas Kilo Kaasjes Roomboter Da fl s Roem Versche eieren is bil P O TECKENS OOUWE 55 Kaashandel in het Groot en Klein EAU OE COLOGNE Boldoot 4711 Coty e a TEL 2423 G J V WERD VROUWESTEEG 14 GRAAF V BLOISSTRAAT 68 Terrazzo yioeren en Granito Gootsteenen 15 Blijvende Haargolving DAMES I Laat nu Uw haar behandelen door het nieuwe ideale toestel WEfeLA blijvende haargolf M J DE JONG Dameskapper L Groenendaal 76 S S van Dantzig Ruime keuze Heeren Mode Artikelen DE Biy k Steeds TOorradifalIe maten prima gebruikte Aulobandan 2e Weenastraat 17 Tel 43929 R iam J JOH DE mOL BEGRAFENISONDERNEMER OOEieiTBAAT TEIEFOOH 22S7 Parfumerien Toilet Artikelen Scheergereedschap Ball H ds long Gouda Oosthaven 29 SILVIKRIN Haarwater f 1 50 f 3 Puur Compleet f4 80 Abonneert U op dit Blad OPENING ADIVIIN KANTOOR 1 Sept a s voor bijhouden en inrichten van boekhoudingen benevens Controle en balansmaken LAOK TARIEVEN A V d GIESSEN Leer B H Westhaven 45 Gouda DUITSCH Opleiding voor M O A h O Mercurlu i e d Zeer blIIUke conditiee Mf J D S vanEiJK Leeraar Duitach M O A enB 10 KRUofeRLAAN 31 GROOTE SOBTEERING Feestartikelon Jonge Hennen Wit Leshom 11 weiten ƒ 1 60 p stuk Parijs Leghorn 8 weken ƒ 1 25 p stuk Exchequer 8 weken f 1 25 p stuk Te zden en te koop 1 1 UGH I LETHIMAETSTRAAT GOUDA Feestvjfflzérs JOH A JONGENEEL 10 VLAMINGSÏRAAT U Bloemenmagazijn IRIS STEENHOUWERIJ A ROOOBOL HARDSTEEN ZANDSTBEN SCHOORSTEENMANTELS GRAFWEBKEN ACHTER DB KERK GOUDA BOELEKADE UU levert alle soorten Bloemwerken tegen scherp concurreerende prijzen Aanbevelend N M£li£H Van die echt oudarwetsche geurige rooktabak koopt V altijd nog in de oude Tabakszaak DE KOOPHANDEL van HET CHOCOLADE LAXEERMIDDEL EXLAX voor Mannen Vrouwen en Kinderen Werkt veilig en PIJNLOOS en toch uitstekend Per doos 35 cent 10 J C Langeraar Gedipl Drogist BURG MAgTENSSlNGEL TEL 2839 O G van Vreumingenv WIJDSTRAAT 20 TELEF 3217 Opgericht 1836 HEDEN SOEPKIPPEN ALS RECLAME 50 CENT PEB POND B SMITS Spieringstraat 5 Telefoon No 2555 5 J JOTAB IAAT m REGISTEAKI Opleiding aan de ROTTERDAMSCHE NOTARIAATSSCHOOL Scheepmakershaven 60 te Rotterdam Telef 550R6 Spi eekuur eiken Vrijdag van 3 4 uur n m Prospectus op aanvraag Aanvang der lessen 15 September a s W C TREURNIET Voorziet Ucvan een beter sU rt HORLOGE fabrieksmerk TELLUS sierlijke modellen Matige prijs Internationale garantie Vei tegenwoordiger L HEPPENER GOUDA LANGE TIENDEWEG 20 BLAUW KAMGAREN COLBERT COSTUUM met 2de Pantalon f 50 Colbert Costuum vanaf ƒ 35 Ook hebben wij nog eenige Restanten welke voordeelig worden pgeruimd T C REPARON KLEERMAKERIJ KEIZEBSTKAAT 38 GOUDA Verf weert bederf Met verf van REVET bewaart men huis enz keurig en net Alleen verkrijgbaar Oosthaven 65 Taiephoon 8124 ORANJESPRITS SikOÖPWAFELS HiiRFSr v h ÖbOGAERDT LANGE TIENDEWEG 43 fiff l fls nrlftA tnnilAII HetlBmijtmngcnaamU to bunnen medcdeclcn ateOOS WIHP lamieU at IJ reeds meer dan 15 jaren landjiasia K HÊÊÊaÊÊÊÊÊimammÊm Clilorodoiit gebruiken en dal doKL oiia nooit heeft teleurgesteld I WH hebben steeds witte landen en een aangenalnen smattk In den mond mede omdat wij ook aintis lang Chlorodont mondwater cbnniipn Bovendien wordt door onze geheele familie alleen gebruik gemankt van Chlorodont tandenborstels w g 0 Chudoba Fr Verlangt alleen de echto Chlorodont landpiiBta met rood wil g blauwe garantlestrook tube 36 eenten 60 cent Overal vei krii bnar Te cn toozendinti van g deze advertentie ontvangt V kosteloos eeo proeftube van Loo Wcrke Dresden Bijkantoor Amsterdam Budhouderskade tt3 RAAPIS Hollaodsche gerookte paling VERKRIJGBAAR BOGEN SS De naam waarborgt kwaliteit I Voor LIPS Brandkasten en Slotenfabriek I is de Agent P RO ND Pz G O UDA GOUDSCHÈ COURANT ZATERDAG 29 AUG 1931 TWEEDE BLAD Brieven it de Hofstad MXC Het baden en zwemmedi zee Toen we oniiuigs eens spraken uvor de gevaren van het uaaen en zwemmen in zee wezen wij er op tint eï mets uan te doen is zoolang men maar roekeloos raak doet Welke niaaLregel daartegen ontworpen helpt niets We heüljen dit nu weer eens duidelijk kunnen constateeien by het geval der beide Utrechtsche typogralen tüe op Zondag Ui dezer zyn verdronken Een vroolyk stelletje jongelui uit Ltrecat is een daagje uit in aen Waag Ze hebben wftt door da stad gewandeld en zyn tenalotte op het z g suUe strand terecht gekomen Hoe ze daar nu terecht zyn gekoluïn ia at onbegrypelijk en dat ib op zich zelf al verkeerd Lïaar liooren dergelyke incidenteele bezoekers van het strand nu eenmaal niet lie hadden mituuriyit geeik tent en moesten zich dus op het strand uitkleeden wat op dit g deelte heeiemaal ongewenacht is Dergelyke losi troepjes bederven het cachet van het strand en hun optreden wordt tegen het strandleven uitgespeeld zooals nu natuurlyk de beide verdrinikingsgfevaUen ala bewys voor dit gevaar weixlen aangevoerd Natuurlyk wilden ze in zee hoe aeer de zee hooge golven had en gevaarlyk wati Zelf waarschuwde de politie hen maar ze gingen toch In een kwartier tyd varen er twee verdrunken en al weer aangespoeld ook dat ze t er plaatse Aanspoelden is het beate bewys voor den aard van de atroomingen Ais regel djljft een drenkeling af en wel nfar het Noorden omdat de stroom in zee altyd noontwaarta is gericht Dat ze nu aanspoelden wyst er op dat de vrind krachtig op de kust stond dat er hooge golven waren De kranten verteken nu weer het oude verhaaltje dat in een bui waren gekomen maar dat is stellig onjuist Zy zyn door de ihooge golven van den grond opgebcht en omgeslagen ze zijn vol water geloopen dreven even en zgn door de golfslag op het strand geworpen Niets dan domme roekeioosheid is hier de oorzaak geweest en daartegen is geen kruid gewassen Zelfs wanneer men zou gaan bepalen dat aan het strand ni t gebaad of gezwommen mag worden door hen die daar geen Jie nt hebben loodat men veronderstelt dat zy eenigermate op de hoogte zyn dan is men er nog niet De lange knat lyn langs posten uit te zetten tegen het domme publiek is ondoenlijk Men moet er in berusten dat iedere vrijheid nu eenmaal sommige menschen er toe brengt er een verkeerd gebruik van te maken Zelfs van nauwkeurig vastgestelde bepalingen wordt immers misbruik gemaakt De gehuwde ambtenares We zien dat overal Er is nu weer een actie gaande om de gehuwde amhtenaffes te weren De ziektft cijfers van deze damei zijn het dubbele van dat mannelyke ambtenaren en meer dan anderhalf maal aat der ongehuwde aimbtenaresse Iedereen kan snappen dat daar misbruik in moet schuilen Van dfe vrijheid die gelaten werd wordt door sonunigen misbruik genaakt en het droevige einde is altyd dat dan ook voor hen die ge x misbruik maakten de vrijheid wordt ingekort Dat kan helaas niet anders Misschien zegt mani laat ziektedagen boven een bepaaki aantal onbetaald Het lykt weer aardig maar straks is er een heusch ziek en die wordt met inhouding van salaris gestraft omdlat een ander misbruik maakte En het verkeerde vindt bovendien altiid verdedigers Men ziet het by de annexatie van Ryswijk en Voorburg waaromtrent B en W van den Haag thans een rapport uitbrachten waar geen speld tusschen te krygen is Toch is er nog kans dat de anexatie niet dóór gaat Niet minder dan 20 der bela 5tingbetalende bevolking in Rijswijk en Voorburg heeft zyn werkkring in den Haag het tramverkeer tusschen die plaats en deru aag Aardlgn g kl urd ragenmantals Hoe wü er met regenweer och aardig uit zien t Is Augustus alle winkels stellen nog volop zomergoed ten toon maar desondanks 2 ien we daarnaast in alle modezaken een deel der etalages gewijd aan regenraantelfl Geen wonder dank zjj de vele regendagen zouden wg er dit jaar eerder toe komen ons zoo n nuttig kleedingstuk aan te achaff m dan iets anders De grootste optimist kan niet ontkennen dat wy daar wel reden toe heJvben Ue damea zullen dus ala no 1 op het lystje plaatsen een regen uitrusting Het valt ons tegenwoordig niet moeilyk om er zelfs als het regent aardig uit te zien we behoeven geen eentonige bruine of beige gabardine jastten te dragen evenmin zware lompe overschoenen noch groote zwarte parapluies Neen zelfs in de regenjassen kan men de vroolijkste kleuren kiezen die niet onderdoen voor de fleurige zomerkleeren Regenjas hoed en parapluie kan men geheel en al by elkander passend krijgen en inplaats van de ouderwetsche zware overschoen heeft men allerlei aardige variaties die zelfs tot een c M of 5 onder dwknie reiken ze zjjn heel practisch en sluian op zijde met een patent treksluiting oin het been In allerlei kleuren ziet men hoed en mantel rood groen donker en licht blauw enz Onder de regenjassen Wordt met zacht weer alleen de jkpon gedragen met koudere dagen zat er echter een wollen jasje 1 J moeten komen we zorgen echter by de aanschaffing vooral geen te nauw aansluitende mantel te nemen daar dit niet mooi staat De leeren regenjassen zyn dezen zomer zeer modem ze staan keurig netjes gekleed zyn warm en waterdicht en kunnen ook in den winter wdragen worden Men heeft deze ren jassen in allerlei prijzen en alle waar is natuurlyk naar zjjn geld Een imitatie leeren regenjas zal niet zoo goed voldoen en niet zoo mooi blyven by langdurig gebruik als een echt leeren jas Het verschil in prijs is inderdaad groot en toch doet men veel verstandiger zich een solide exemplaar aan te schaffen ze houden veel en veel langer stand en hoe ouder de jas wordt des te mooier wordt deze ook in het begin zien deze jassen er dof uit maar door het dragen wordt het mooier waarom we dan ook zoo gehecht raken aan onze oude leeren jasjes Deze leeren regenjassen zyn ook zoo buitengewoon geschikt om op roia te dragen of in de auto doordat zjj regen en stof tegenhouden Zy worden in allerlei kleuren fcemaakt dmndMv n Ueht n od rfnpiray m ücht blauw groen enz Ajardig staat e i donkerbruine leeren jas die in den rug smalle randen heeft waardoor men een slanker flguur heeft stevige bruin leeren schoenen met lage hakken worden hierby gedragen een vilten hoedje van een aardige afstekende kleur een lichte nem fleuren deze regen uitrusting op Veel nieuwe jassen hebben gummi aan den binnenkant en z jde aan den buitenkant Men draagt enbij gummi overschoenen met Ireksluiting De atormkraag heeft breede revers en kan hoog wordeai opgeslagen verder heeft deze jas raglan mouwen groote opgestikte zakken en op revers zakken kraag en mouwopslagen stiksels van afstekende kleur de ceintuur is een teint lichter dan de jas zelf of in de tint van de regenhoed Weet u dat er ook voor de regen korte peau de suède jasjes gedraigen worden in den regel in rood blauw of groen Niet alleen met regendagen ziet men deze jasjes veel dragen maar ook by sport terwyl ze een heerlijk omhulsel zijn met koude dagen zij zyn buitengewoon sterk alleen is dit nadeel eraan verbonden dat het gauw plet Een tweed rokje en blouse jumper of tweed japon passen er het best bij evenals een peau d suède hoedje wy zien er zijn genoeg ardlge regenjassen die er ons niet sas en ongekleed doen uitzien indien wy zor sn dat wij i kening houden met het mo l en de kleur die ons het beste kleeden NadifÜt verboden eerste stadlimi der ziekte soma echter eerst tusscli n Atm achtsten en veertienden dag na het uitbreken Met de verlamming gaat een verkommering der spieren gepaard waardoor verstyving geen zeldzaam voorkomend gevolg is van de ziekte Soms ontstaan horrelvoeten e d V i ammmgen die zich over een groot gedeelte van het lichaam uitstrekken kunnen den dood tengevolge hebben De huisgenooten van een ziek kind moeten derhalve de grootste voorzichtiglieid in acht nemen soms vallen ook onder volwassenen slachtoffers van deze ziekte Behalve dat bestaat er het gevaar dat de huisgenooten de ziekte verder verspreiden Gezonde of niet ernstig zieke personen spelen ale overdragers der ziekte juist by kinderverlamming een belangrijke rol Evenals by andere besmettelgke ziekten kan men de ziekte verder verspreiden zonder daar zelf het minste I vermoeden van te hebbeïi In zoo n geval zyn vooral de ontlasting en de afscheiding der ademhalingsorganen gevaarlek Zakdoeken doch ook vliegen vlooien luizen en zelfs postpakketten hebben wel eens kinderverlamming overgebracht De verbreiding door voedingsmiddelen of kleeren moet niet geheel uitgesloten worden geacht Ais er in een geval van koorte ook maar de minste verdenking is dat men met kinderverlamming te doen heeft moeten dadelijk langdurige baden worden toegepast Koel water ia een voortreffelyk middel om de hooge koortsen tegen te gaan Tevens moet de bloedcirculatie in de huid bevorder worden door overgieting en borstelen van de huid Hiermede worden tevens tal van ziektekiemen weggespoeld Is de koorts slechts laag dan zyn zitbaden voldoende Het doel is een lichte transpiratie teweeg te brengen Heeft men geen bad dan kan men door wrijven en wasschingen nog veel bereiken Ook zweetbaden en warme voetbaden hebben goede diensten bewezen Ernstig gevaar ontstaat wanneer de verlamming ook op de spieren der ademhalingsorganen overslaat Het ia niet zeldzaam dat een levenslange verlamming van een of meer ledematen overblyft als betreurenswaardig gevolg van deze ziekte Als de ziekte haar toppunt heeft bereikt houden de verlanuningsverschynselen weer op Nog elf of twaalf maanden na de ziekte mag men hopen op verbetering van den toestand Een algeheele genezing is echter slechte in enkele gevallen yoor den patient weggelegd Byna altüd blijft er iets van de verlamming over Waar kinderverlamming zoo n buitengewoon gevaarlyke ziekte ia moet in ieder geval zonder uitstel de hulp van een arts worden ingeroepen Men houde zich streng aan zyn aanwyzingen en zorge vooral voor een consciëntieuze isolatie van den patiënt Ook de huisgenooten moeten zich zorgvuldig houden aan de doorj en arte voorgeschreven behandeling ota te voorkomen dat zij zelf door de ziekte aangetast worden of andere personen besmetten Nalatigheid en onverschilligheid hebben reeds menigrhaal het gevaar onnoodig doen toenemen Nadruk verboden is dubbel zoo druk ala in de stadsl nen van den Hma zelf het 4 e te bewys da het hier een buitenwyk van den HÏw is die irffe sterker aan de srtad gebonden zit eenige andere buitenwyk Roofdleran dressuur De Jeugdige bewoners der wildernis op de schoolbanken Een strenge doch niet wreedf leerschool Hagenbeck met z n dierenpark in Siellingeu heelt wereluoeruemuuaia verworven Waar zou men beter daa tiaar inlichtingen kunnen inwinnen ovnr rootdierdres uur Want aan het dierenSk ia e Hi dresDuurschool verbonden wwS de dieren bebiemd voor de arcusMin worden opgekweekt en geleerd Als ze vrywel voUeerd zyn dan worden ze ala troepen verkocftt ot ni ar de etgen circusondememingen gezonden De dressuurleeraar is de beste kenner vau rooldieren Het ia aan hem overgelaten uit een schare van pas uit de wildemis aangekomen roofdieren de meest geschikte exemplaren u t te zoeken Ue pojmlairste figuur onder deze dreasuurleeraars is wel de dompteur Schilling die reed tientallen jaren dit beroep uitoelent iiem in ziju werkzaan eüen gade te slaau is een ware vreugde In het uiterste geval hbeft hy een zweep in de hand maar overigens voedt hy zyn dieren met een vermanenden blik en vermanende woorden op AU een stramme oude dorpsauderwyzex die gewend is zijn leerlingen met kernachtige woorden toe te spreken beweegt Ky zich onder de roofdieren deelt hier en daar een klap uit of in ditdere gevallen een lekkernij en bereikt met deze methode de beste lesultaten Evenals men moeilyk op te voeden kinderen naar een instituut iendt worden voor de dressuur bestemde dieren reeds in hun rilste jeugd in de z g kinderkamer te mngebracht waar z j hun toekomstigeniaaa in den vorm van een vredestichtendenen lekkernijen mtdeelenden opziener leerenkennen In deae roofdierenkinderkamerworden tot dertig dieren van den meest uiteenloopenden aard tezaraengebracht leeuwen tygers panters puma s hyena s kraag m en bruine beren De dieren zijn alle ongpveer even oud n l een jaar Zjj moeten elkaar leeren kennen en de dompteur nbet van zyn kant hun eigenschappenbestudeeren Zes maanden kroelen enstoeiertyleze beestjes hier met elkaar daarna begint voor hen eerst de ernst van hetleven De dreasuurleeraar heeft hun byzondere eigenschappen leeren kennen In den aw t heeft iMiirt aa troep i e4 kLaar de dressuur kan t f j ften Maar niet elk dlè Is geschikt hfffid Een derde van dekinderkamer iim lu ondeugdelyk afgezonderd Eerst moete de leerlingen zich aan een bepaalde plaate gewennen De plaats welko een dier in dia manege zal innemen blijft hem voor altjgd aangewezen Elk dier heeft zyn eigen n am De dompteur roept gedu rende het onderricht elke leerling apart voor zich ï let met geweld maar uitelultend met geduld verstand en met behulp van lekkemijtjes streeft de dompteur zijn doel na Een beer d e hy over zijn kop aait en hem daarby in de hoogte iets voor houdt zal vanzelf op zijn achterste pooien gaan staan en rechtop loopen Een tijger waarvan hy weet dat hy een goede springer is laat hij eerst van podest naar pc lest een lekkem j naspringen Dan zet h de podesten verder uit elkaar laat den leergierigen leerling door een hoepel springen die steeds kleiner wordt Op een dag is de tijger zoover dat hij den vjifmeterapron door den hoepel gewillig uitvoert Hebben de dieren een half jaar lang in stilte geleerd dan treden ze voor het ewst in het openbaar op In Voorburg en K awyk ve gt zich niet de arbeiderabevolking uit den Haag maar wel de gegoede middendtand en de ry keren Z die meex aan de gemeentekas kofften dan zij a n belasting betalen blyven in den Haag zy die hun kosten dekken of nog meerllan die betalen gaan gmds heen Allicht dat daar de belastingen lager zyn Maar juist in dat lager zyn ligt een argument v6ór de annexatie Zevenhonderd kinderen uit die gemeenten gaan in den Haag op de lagere school ITU op de middelbare Alle gemeentebedrijven van den Haag fUnctiooneeren ook voor die gemeenten en leveren de producten goedkooper dan men za zelf ooit zou kunhen leveren In dertig jaax tijd is Voorburg van drieduizend tot 1 9 duizend Hüswyk van vierduizend tot I S duizend züelen uitgegroeid Geen enkele plaats in ons land heeft hun dat nagedaan en het duidelijk dat zij dit alleen aan den Haag danken Kr wonen zeshonderd ambtenaren van het Ryk die in den Haag hun werk hebben en zes Haagsche gemeenteambtenaren in die plaatsen 2iezoo vandaag niet meer Uw briefschrijver gaat fijn zyn vacantie nemen en laat u de volgende week met smart naar zyn brief uitzien HAGKNAAR Besmettingsgevaar bii Kinderverlamming De kinderverlamming die in het ruggemerg haar oorsprong vindt komt als regel in den nazomer en herfat meer voor dan in andere jaargetijden en treft vooral kleine kinderen Zy ia pas 90 jaar geleden als zelfstandige ziekte onderkend door Jacob von Heine arts te Cannstatt doclv toen wist men nog niet dat deze ernstige ziekte evenals roodvonk diphteritis pokken e d besmettelyk is in de laatste jaren is zy zelfs epidemisch opgetreden waardoor de bezorgdheid des te grooter werd Al neemt na zoo n epidemie het aantal gevallen weer sterk af dan is dat nog geen reden om de waakzaamheid te laten verslappen Gewoonlyk zetelt de kinderverlamming in het ruggemerg doch in zeldzame gevallen ook wel in de hersenen De verwekker is een hyzonder kleine splytzam die kort voor den wereldoorlog werd ontdekt Tot nu toe ia men er echter niet in geslaagd die zwam ook zichtbaar te maken of een voorbehoedend en genezend serum tegen kinderverlamming samen te stellen Het voornaamste is dus nog steeda het voorkobien van besmetting = = Htbt U = PERSONEEL noodig Zoekt U PLAATSING Plaats dan Zaterdags Uw AANVRAGE in de ieder leest ze dani KliimkoiHS 8 reiiis il Inzending tot Vrijdagmiddag 4 uur aan het Bureau MARKT 3ï Het is den laatsten tyd gebleken dat de splijtzwam die de kinderverlamming veroorzaakt sterker verbreid is dan de ziekte zelf Zy komt zelfs by volmaakt gezonde menschen voor en wordt door hen dikwyls over groote afstanden verspreid Nu heeft dsrt feit op zichzelf weinig te maken met het besmettingsgevaar De infectie geschiedt n 1 als regel door de keel of de neus vandaar zoeken de ziektekiemen hun weg naar het ruggemerg waar zy betrekkelijk spoedig een ontsteking veroorzaken De koorte die in het begin der ziekte optreedt verdw nt gewoonlyk weer na enkele dagen en dan treden spoedig daarna meer of minder ernstige verlammingen op Het eerste symptoom van kinderverlammin j is een catarrh der ademhalingsorganen die ongeveer acht dagen na de Infectie optreedt Dan treedt de koorts op gepaard met maagen darmstoringen vermoeidheid en soms sterk zweeten Daarna komt pas de eigenlyke verlamming der spieren die den patiënt gewoonlyk plotseling overvalt Soms leidt de ziekte tot volkomen bewusteloosheid ook krampen zyn geen zeldzame nevenverschijnselen De tyd waarop de verlamming ontsteat kan zeer verschillend zyn zy doet zich soms reeds voor in het brachti vroeg de kellner hom of hij den naani wist van den man dien men gevonden had We weten het niet maar in het ziékenhuBa wordt hij Charles Wiliams genoemd umdat zijn linnengoed C W wm gemerkt Dan moet het wol d elfde zijn die hier een kamer besteld bad öh niet teruggekomen ifl Zijn koffetB zijn allemaal C W gemerkt Ik zal het dr Belton meedeelen zei deapotheker die zal dan wel voor alles zorgen Hy heeft ook het geld en het horlogeonder zijn berustmg En zoo verd epn Cardo Wynne weldra vergefjen door ieaereen die in Sydney met hem in aanraking wan gekomen b i alve door hen die hem in het ziekenhuis verzorgden Ue Eiekte had zijn gewoon verloop en Oardo doorstond de hooge koortsen drie we ken lang tot groote verbazing van den dokter en de verpleegster Buitengewoon aterk is hij Heeft hij noz goen woord gezegd G en woord Allfen begon hij vanmorgen te kreunen Dat is een goed teeken Denkt er aan oppnssen dat hij niet te veel verzwakt En lanezaam ann nam Cardo Wynne of CharfeB W Tliame zooaJa hij nu heeMe in krachten toe en be ron ook zijn bewustzijn temp te keeren Wel lag hij heelemaal bewegingloos maar zijn lippen bewogen en hij OaiFterdQ ofschoon alle moeite van de verpleegistors om iets te verstaan nog vergeefs wae een I aanduiding van zijo identiteit te vmden maar ze vonden alleen een bos sleutels wat los goud en zitvergeld en een zakdoek met de letters O W Breng hein niö r naar het ziekenhuis jongene zei de apotheker Uetukkng is het dioht bij Laat hel geld maar hier en zeg dataan di Belton Myn broer is zijn aseistent dua zullen we nog wel wat van hem hooren Dr ömikens ging zelf aan zijn broer In het hospitaal veitelien ondejr welke omstandigUeden men den patient gevonden had en bracht tiet geld ongeveer vijf pond en het liorioge dat ze in Cardo a zakken hadr den gevonden Dr Belton constateerde en typiius en een zonnesteek Dia arme kerel wi Siiükens Wie komt daarvan bovenop Niets la onmogelijk zei de dokter wije geerig Alles werd voor den patiënt gedaan wat maar mogelijk was maar hij bleef ateeds bewusteloos Tn den loop van den dag wae het benioht dat een onbekeode zieke was gevonden tot hotel Wolfinton doorgedrwigen Dat zal de boemelaar wel zijn zei dekellner tot zijn kameraad Hij ging boven kijken of er mieschien aanwijzingen te vinden waren op de bagage maar de oude adressen waren er al afgenomen en te letters O W gaven niet veel opheldering Ook waren nergens brieven of papiPren te nnden Toen de apotheker den volgenden dag in het hotel kwam en hei g ral ter fpnk ior bew Die zijn mond en zijn ior bewaari bewaart zjjn ziel voor benauwdheden Z FEUILLETON an de oevers van de Berwen Naar het Engedscdi van ALLEN RAINE 24 Zoo n lange zeereis schijnt me toch geen goed te doem zei hij in zich zelf en op zijn kamer gekomen be oo hij dadeUjk om wat beoiglieid en afleiding te hebben de adressen van zijn koffM aï te nemen met het plan er nieuwe aaj t doen met het adree van rijn oora Hij wilde zoo kort mogelijk in Sydney blijven en dadelijk inormeeren hoe hij Broactotone Priory VaJle Kon bereiken Hij verzette zidi tegen het gevoel van onwel Rijn dat steeda sterker werd Maar vanden maaltijd dfe hem werd gebracht konhy geen hap door de keel krijgen Hij verkocht den keÜner voor een adreekaart te rpen tegen dat hij terug kwam n ging naar buiten h J i knipoogje naar zijn kameraad KW st yann t op at EeiBt scheen de frissche Suit uoht Oai rW Üi S ï e hij a niiet meer in steat ofn te een etoel l t vallen en vroeg Heeft u ook één of ander opiwekkend middeltje Ik ben ziek Ja daar ziet u wel naar uit xei deapotheker Wat scheelt er aai Ik ben bang dat ik typhus krij De apotheker keek hem verbaasd aan en zei Ik zou nmar gauw naar huis gaan en naar bed Ja ik ga ook naar huis zei hij Maar hij ging den verkeerden kant uit en kwam terecht aan de haven in plaate van in zijn hotel Da r ljBcheen da zon brandend heet op het plaveihelj Er heerschte een groote bedrijvigheid dioor het lossen van balen en kisten Oardo i ad een gevoel alsof een looden last op zijn hoofd rukte en toen hij even stil stond ora wat op zijn verhaal te komen trof de arm van en kraan waarmee pen kist werd opgeheechen hem tegen het achterhoofd Hij viel bewusteloos niper en bij zijn val wipte zijn portefeuille uit zijn zak en kwam een eind wn hem af op de atraat terecht Een scharenalijper de eenige getuige van bet ongeluk pakte snel de porteileuille en etopte dien onder zijn voddige kXeeren vóór hij om hulp riep Het beste zal zijn hem bij Bimkenaden apotheker binnen te dragen dat tis hier niet ver vajodlaan vond een breedgMchouderde matroos En spoedig werd hij door eenpaar mannen er heen gedragen Apotheïcer glmkene herken le hem en zei Het is dezelfde heer die daar neb haerwas Hij was bang dat hij typhus had Endaar lykt het 09k wel erg veel op Ze doonBoohtaa s Jn uUen ta de hoop