Goudsche Courant, zaterdag 29 augustus 1931

De drie oogan SplekerooK Langeoog Wangeroogc y Van onsen apedalen medewerker Voor de kust van Oost Friealand liggen de drie Ooffen de eilanden Spiekeroog Langeoog en Wangerooge OorspronkeHik waren zij verbonden met het vasteland maar de onstuimige Noordzee onderm nde de kuat meer en meer Stormvloeden scheur den de Oogen van het vasteland Zoo ontstonden Spiekeroog het kleinste iXigeoog het langste en Wangerooge het grootste van de Oogen Eilanden die dé Noord zee zeker gaarne had verslonden idien ïfj met door menschenhand en men8 pienge t van den ondergang waren gered Heden beschutten sterke d ken de eilan den tegen overetroomingen Maar In 1874 heeft de Noordzee nog groote deelep van het eiland Wangerooge weggeslagen en het land overstroomd In 1881 onderging Spie h keroog hiina hetzelfde lot V nteregaant ia hetgeen geologen en taal geleerden hebben vastgesteld De Oost friesche kust en de drie Oogen die een deel van deze kust vormden waren oor spronkelük verbonden met Engeland De geoloog leidt het af uit het feit dat ihler en ginds de aarde dezelfde samensMUing heeft De taalgeleerde ziet het bew s itjlhet verbaiid dat tusschen de Angelsakajsdie Engelsche taal en het OostfneacheijldlB lect dat de bewoners van de Oogen ipreken bestaat Een Engè Bchman zé het Plat dat de bewoners jpdr drie eilljnden spreken beter kunnen werttaan daff elk ander Duitsch bvj voorhuid dan de taal die gesprol en wordt op d ieveneena van h t vasteland afgescheiden mlanden Borkum Jiiiat Baltrum jNordenly enz Op deie eil den herinnert het difilect sterker aan het Kederiandsch en aan et Vlaamsüli In de Giftbude op Sprtkeroog waar in geenVvergift wordt verkocht maar den gast heeitluke ve sch gebakken bitjes als specialiteit worden voorgezet het woord gift komt hier vïjn geven kan elke be aoekar de volgende hiatonsche gebeurtenis vernemen In ISBl Werd door den grooten stormvloed het dal j van de Bude ge rukt Vlak hu dit oW te restaurant v het eiland aioegen de Wolven eén bres in den dijk Het eiland scheen Verloren Beeda atond in de huize het water een meter hoog t n een oud idascher erttiijn vrouw een geltikigen inval kregen Alfe bewoners van het iland laadden potten groote stee nen balfcen en zelfs kasten in een reddingsboot volren hiermede naar het gat in den dyk en Verhinderden met dit eigenaardig matenai de verdere doorbraak De storm sprongen Jle dieren v u de pyramide naar benpden en vielen elkaar aan De dompteur stortte zich tusschen hen en scheidde de brallende grauwende en vechtende massa Maar verschillende dieren nsddeu reeds zwar v rwowilngen opgeloopen De domp teur zelf had door een slag in den rug een zemiwschok gekregen waaronder H jaren lang moest Wde Het moailliksti i echter de dressuur wanneer roofdieren van dezelfde soort maar van verichillend geslacht In de manege moeten optreden Want ook onder de dieren evenals onder de menschen bestaat jalouzie en deze kan tot groota vechtparttien onder de nvalen aanleiding Dompteur K HFRRINGS Nadruk verboden Haar slechts weinige der drejemirtroepcn welke de schfKil verlaten Uuren in de zelfde Bamen8t llui m den loop der jaren bestaan De intredende geslachtsrupheid bronst m de eendjracbt der troep veel on rust en vordert het afzonderen van de be treffende dieren Dompteur Schilling ist een b zonder treffend geval van dit critische stadium te tertellen Hu presenteerde m 1906 te Par s een gemengde troep van achttien van on geveer vier tot vyf jaar oude diaren Se iert dagen was er een groote onrust zoo el onder elkaar als tegenover hun Daas waren zvi valsch en bijterig geweest Doch rustig en bezonnen had de doir t ur steeds weer de manege betreden Ti e gebeurde er op een avond aan het slot der voorstel ling een catastrophe Als op een commando v an ïTïiabndérS correspondent New üik Auguatitó 19Ó1 Ovei het algemeen zijn de bonthien die m de wereJupeis ovt r ouze Konmklijke la II Mie veiachijneu van diua aard nat zij bij ai JNedeiloudei leoln den lothiuat mo niet etgerum opwekken Vele buvtenlaBdaelie u rebpoudeuten blijken etn timken dunni te beiitteü waaruit U de noodige pikante tijzondcilieueii zuigen Uaaiom ia liet een verblijdend ttekeii ala we in een dei voor nuajiu le New ïoikache bladen een artikel aantielien van uen blijkbaar goed gemlor meerden Herbert AntUüle dat zoo weinig op 6fcn atieefföct is berekend en een zoo tielteud juisten indruk van onze Kroon prinsen geelt dat wij ulet eaarzeld heb ben dit artakel dezen ktur ala onderwerp r onze col respondentie te Jiiezen Her bert AiitUiffe vertelt dan dat het meer dan ten jaar geleden waa dat hij such aan boord bevond van de Johan van Oldenuarnevelt de niieuwe uiailboot van de ötoom vaarUiaalACliappij Nederland die long BAH tusachen Amaterdom en IJmuiden m het Noordzeekanaal op haar eerste oflicieele vaart waarbij zij de Konmklijke lamilie veigtzeld van vele autoriteiten en diplomaten naiar IJmuiden bracht om daar d meu we eluiaen te openen Ik kwam uit de groote eeUaai m de vestibule en zag daar een aantal jonge moisjce vrooüjk de trap ofloo peu ben van haar kwam mij bekend voor dooh ik kon haar mat thuiabrengen Len oogenblik latar kwam raijn geheugen mij euiter te hulp hel was fnnaes Julianal Ik tiad haar tevoren meermalen gezien bij offi cieele gelegenheden hoe waa het mogelijk dat ik haar met herkender Miasohien om dat nk haar toen met zag tuaeehen meisjes van gehjiten Jeéftijd doch eenigazms bedeesd aan de zijde van haar moeder ol op een conceit waar zij duidelijk blij t gal evenVet 1 belangeteJling te hebben voor de muziek al3 haar geliefde grootmoeder die YiAl ook zeer muzikaal ia Het veraohiJ m Jiaai wijze van doen bij die gelegenheden efr L aMi boord bevestigae wat Ik reeds gehoojd feddoor mMdel vóJi perfionen die J oor peraoilhifk kennen bereidt Scïl ïn deze jaren grondig voor qp haar toekomaiige taak ala Koningin der wederlanden hoewol zij zeil en allen die liaar en haar moeder kennen hopen dat het npg lang zal duren voordat die op haar schouders wordt gelegd Deze voorbereading vat zij even ernstig op als haar moeder het zou werschön hoewel haar karakter me zooz er de eenigszin etrenge ernst van de Koningin vertoont docJi meer de vroolijk heidf rai gemokkehjkheid in den omgang van Prma Hendiik In deze tijdten na het voor de erfgenamen van een troon dubbel zaak goed toegeiTiat te zijn voflr hun taak want zlJ n oetGö m waarh id hun volk kunnen Jei den en geen decoratief ataatehoofd zijn zon der meer Prmsas Juliana heeft zich eigenlijk ftaiir geheeJe leven lang ceeda voorberelff op de plichten tn de verantwoordelijkheid die haar ie weot h e spoedig reeda kunnen t evflJicn Kn de Konuigfin die van dlie plichten en die verantwoordelijkheid een gewetenszaak maakt zal zeker ervoor waken lat haar opvolgster er tenvoUe de beteekenia van beseft Vanai haar kmd rjaien heett ITinaee Ju 1 ana geleerd dat zij geen Koningin wordt viKiT haar eigen plezier doch dat zlj werk te doen knjgt dat met genudTkelijk kan worden geleerd Zg heeft daartoe aflereerat grondig onderwijs genoten en gestudeerd aan de Leidsche universltat waar zjj niet slechts een titel honoris causa heett be höBld doch hetzelfde examen heeft gedaan ai de andere atu9en ten i heeft van het begm af met toewijdmg gestudeero niet aiieen omdat zi belang ateldö in haar werk doch ook om wat zij zelf eens heeft gezegd Als het mijn tijd is wUlen ze misschien geen Koningttn meer hebben en dan word ik advocaat Zij waa toen oud genoeg om te weten waarover zij eprolc uit haar eigen woorden blijkt dus dat 71J geen verkeerde voorstelling van zaken heeft omtrent de dangen die bij den tegenwoordigen politieken toeatand mog jk zijn Niet filechta hfiar profeaaoren die haar ook geëxamineerd hebben dOoh allen die haar kennen ala een bekwaam spreekster en debater zeggen dat zij aJle kansen heeitt om in de rechtezkal auocea te hebben Zij Da grootata schooi tar wereld UttslaekzLten met stortbaden en badUoJijes i eser dagen werd bet eerste ge dcelte van lie gr olH e RCJiool ler wereld te bterigu LichtenberK aaK het schoolbestuur overgegevvu Ver l uiien iet Leiilrui van berlijn m eejj eirwk waai vnmUKleimgea slechta el teu Kunien venieit üth i u teusax htlg gebouw enooiupiex wtlJawaar nog sleUita half votiooiO dttl an de kringen der l ichi eiiber geia an tkiK van de GriKH Berlijnaohe bövuikmg vioidl aangeduid als de grootdie chool ter wer ld Üf oit uu jjiderdaad aoo is of er ergeng in luigelajid oi AineriJca gtten nog grootera actioJan zijn ie u oeilyk vost te atelien A ker ectitei i dat het nieuwe aolioolgebouw te Lichtenberg t en dar modernste scholen tej weield ai zgn Mien heelt vour de eerste maal in de ge8clueden van da l uilflclie achoolarchiteotuur hij dit gebouw met alleen rekening gehouden niet de speciale onderwijsbehoeften maar men liceft de eUiool Qitgevoerd vol geus de pluimen dei bekende architect i ï oeizig en taut beiden bouwmeestera van iMereldfdaui di m dit gebouw a4ie reaul taten der moaerne ftrchitectuur hebben ver fpuigd V el zon m alle lokalen waa de eerate en vooruaajnate eisch der architecten maar ook dke der ondei wijdspecioliteitien Men heeft dit trsichten te bereiken door da school in een tiulve cirkel te bouwen en de school lokoJen self aan die zonzijde de bergruuu ten en de andere met als leiigelegenheid gebruikte vertrekken san de aUiaiduwzijdd on der te brengen JJe ti eede eieoh luidde Alios in ééa gebouw Ook deze eiAch luceft men traicli ten te vervuilen zoodat schooliokalen aula dokter kan er en alle hygiënjfiche Inncntm gen in eén enkel g bouw zijn vereenigd Het model had slecdite één fout De woning van de direeteura en het andere ahoolpersmeel zou met de lei Fasrskanier m een apart gebouw woiOen ondergebracht uioar de gemeenteraad tieelt de po9t Ifirecteuriïwontng geschrapt en daardoor deze fout weer goed gemaakt Het reusaohtiga hallronde gebouw maakt op dön leek eea werkehjlL nionumentalea in druk ofsctu on op het oogsïblik ide omgoving no begroeid is met verwilderd dor gras n bedekt is met bouwpuin Dwo wii damis zal eens speelplaats worden em dan op een klein stiadion gelijken Iq het nuoden an het gebouiwenoompleoc verhelt Kich hoog boven de zijvleugels ultr stekend het hooldgebouw met de ver vooruitgebouwde bijna een afzonderlijk huid vormende aula dae voor 1500 2000 personen berekend is Verder Eijn hlér oodeigebrooht dokterekomer notuurkundezaal en nndere bgzonder groote lokfllen evenals de bestuurskamer legenovar dit echoolgebouw wordt op het oogenblik nog aan de gym naetiekuüen gewerkt dia na voltoonng net een pergola aan het hoofdgebouw zullen worden verbonden Watuurlijk heeft de fmanciiefl crisis van de stad Berhjn den arohitecten beperkingen opgel d en hebben 7IJ vLvl van hun oorsproniteljik plan moeten 8chra$ pen Voorloopig zullen slechta twee inplaata van de geprojecteerde zeysgym naetiekzalen worden gebouwd iooxei over de aula als ook over de gym Uü pe Kola uie bij eiiCc it weei v ti warm 1 zou kuui tn worutn zijn lu Oi uer ijnoUie söuu eni iuad iieiltgt dtbatten ge vi rd Niet tuil cnieuite i üoor LnJge afgeva uigUen er op gtwfc oat Utit beiue prüjetttii m vtibanU met tón nood der iijOLU niet te h l itvaai digen üjn dooi de hooge kosten daaraan i ei bonden Ën ook üiit men het hiertoe benooUigüa fceid beter voor de drmgeudi heinit uwuig van beBt an de sdiolen kon gtbruiken welke voor een ged tilte nog uit den tijd van J rederik den Uroote fitaa imen en ttiet inter m overeen flleminiug zijn met k moaerne eiaclien van bchoolonderricht en lijgiene Uezc opmerkmgen zijn jUiet Maar daar wem tegen ingebracht dat de schooltpeatan den in liet Oosten van Berlijn en m het bijMaider in Lu iitanberg onlioudbaar zijn gqworTeai Hicr moest dus geholpen en vÈr liolpea wordeai Bovendien had men er absoluut toe moeten overgaan gebouwen te 6tictii n toor de LiclUenberger anibaantaat nolen benevens een l 66taloz3a Lyceum hetffLtn ongeM cr 6 7 milHoen Mark zou gekost hebben Hierbij moet dan nog gere kend worden 2 miUnoen Mark voor een middelbare Jongen 8i chool die 8 bouwd had moeten zijn doch waarvan m n Je bouw om linaneaele redenen eteedaweer heeft moeten uitstellen l eae one getouweu hadden tezamen dus 0 a nuüioen Maik gskofit l e begrootmg voor het nieuwe schoolcomplex bedrog ech ter de Icemiiddelen daarbij inbegrepen sleOitB 7 d iiuilioen Mark Uit bedrag w door verschlillende beauinigmgen tezamen 7 80 Mark bediagend tot 6 420 000 Maik vermuiderd Uit dit bedrag werden bekostigd een iiuddelbare school voor jongens met 13 leeiokaJen en de daarbij behoorende aparte lokalen voor natuurkunde schaUtun de planten dierkunde te ken en hond werkondicrricht de ö9e voiksaohoot voor den knng l lühltmbe g niet 10 klaaflelokalen op den begujicn grotid en talujke werklokalen die Ie luddtjlbaia school vooi jongen m medegebiuik 1 etft de in de westelijke vleu gel oidergebiaclite Ib ktaasige jongensam bachtac liool plaate biedend voor ongevee XiOO leerlingen die op voorbeeldige wu o iA uitgerust met werkplaatsen materiaal berg plaateen en ai eaale vakklaeeen dat edhter nog niet in gebruik zal worden genomen omdat de fondsen voor de uitrusting en m stallaüe voorloopig ontbreken Ue jongens anibaohtH ooI in Llciitenberg is overigens de peifltt aiiibachteachool die i t e laatste twintig jaar een nieuw gebouw betrekt i d ini lüiting van de scholen ia stnkt practiscJi gejiouden doch aan de moderne etsciien van schoolhygiene en schoolonder richt 18 voldaan Ite echolen zullen ruimte kunnei b eaen aan iWU leerlingen Llotit en tuoht komen ongehinderd in de groote recre atiezaJen men heeft ook lighallen op het progra ii staan on de pergola biedt de mogelijkheid van oponthoud m de buiteoluoht ook bi aleoht weer en gedurende den wm ter Dan zal een keuken vernjzen waann Uien in tijd van nood eten kan Jtlaarmaken voor hinderen an onberaiödelde oudere Zooalfl reeds vermeld werd heeft d © geld nood van de stad Berhjn de uitvoering van alle geprojecteerde plannen heloaa verhin derd vermind e het eiland was gered Nog heden herdenkt men elk jaar dezen dag Op Langeoog dat met een lengte van 14 K M het langste der drie Oogen is b vmdt zich de grootste vogelkolonie van de Noordzee met 25 000 paren zilvermeeuwen De dne Oogen hebben een zacht kit maat Tot m October kan men hier baden en zich koesteren in de zon tennis spélfen paard ryden en tochtjes op zee ondernemen Menigeen vindt den herfst het schoonste der jaargetijden op de Ooatfriesche eilan den en komt hier m den herfst ook elk jaar terug Voor kleine tuinen Insaen en Papavers scheuren en planten Onder de planten welke we by voorkeur nu planten scheuren en ve planten b hoo ren o a Inssen en Papavers Irissen wyken noor hun blad en bloemvorm aanmerkelyk af van dg andere vaste planten en zyn juist daaiom zoo goed te gebruiken Ze brengen de gewenachte afvassehng en door den ler lyken bloemvorm trekken ze ieders aan aacht Ze komen het mooiste ut m boordbedden rotspartUen en ala losse groepee nng in het gazon of ala aansluiting van heestervakken Ze veriangen een voedzame tn met te vochtige grond Alfeen de ook tn het wild voorkomende I pseudacorus is lisch en I Kaempfen i Jap Ins planten we op vochüge plaatsen b v langs de wa terkant Wanneer we nu Insaen planten zullen deze voor den winter flink aanwortelen en het volgende voorjaar reeda bloeien Om flink te kunnen bloeien moeten ze 2 ot 3 jaar vaat staan Oude planten kunnen nu gemakkel k scheuren We nemen de plant voorzichtig mt den grond en deelrtl deknolvormige wortelstokken in zooveel stukken als oiïs wenschelvJk schünt Van IriBsen moet groepen planten Een enkele plant zoo hier en doBJ zegt zoo weinig plant liever 8 5 7 o meer planten byeen Het is wel ffoed om tegen den winter tusschen pas geplante Inasen een weinig korte mest of turfmolm uit te strooien Van Papavers bezitten we ook mooi bloeiende vaste planten Voor Papaver onéntale n de varifefceiten daarvan zijn ook als snijbloem zeer gewild Wel duurt de bloei slechta kort en daarom mogt men Papavers niet te veel op den voorgrond planten Op den achtergrond in boortftedden en vooral tussohen ruim g plante heesters en conifeeren voldoen goed Ook deze kunnen we nu planten en Verplanten waarbi we oude planten kunnen schuiren De vleezige wortel weB daafbÜ soms breien kunnen we nog I ateklren gebruiken We sïiiJden deze daarvoor In stukjes van ongeveer 6 c M welke tuTcJe dicht b een in een laaipan pot of ondiep Hstje geplaatst worden We stek ken in tuingpored vermengd met een weinig zand We overwinteren e In den bak vaat zé tegwi het voorjaar zulen gaan groeien Zorg vooral dat deise stukjes in de jo sto stand in de aarde komen een belangruke plaats in de tuinderij in nemen flink aan de prijs toen de groote aanvoeren kwamen is de noteering steeds gedaald om tenslotte ver beneden de pfys te komen welke de kweeker moet bedingen om zyn bedryf loonend te houden Met de vroege producten is het al precies eender gegaan B geringe vraag naar het buiten land en weinig koopkracht m het finnen land zijn de prijzen vaak onheilspellend ge dtukeld Dat de kweekers in deze benarde tyden naar andere bronnen van inkomsten gezocht hebben is bekend De bloemencul tuur en de bloembollenteelt namen toe Vooral in het Westland werden beide cul tqres enorm uitgebreid met het gevolg ech ter dat ook deze cultures m gedrang kwa men en b v de opbrengst van de tulpen cultuur een gevoehgen slag kreeg toen de aanvoer de bloemenveiling dreigde te over stelpen Met den boUenhandel is het de af geloopen weken al niet anders gegaan De eerste veilingen waren nogal gewillig doch Oe toestand in den Ned Tuinbouw Weinig bemoedigend De toestand in den Nederlandschei tuin bouw IS weimg bemoedigend De belhchten daaromtrent welke van t d tot tyd de ron de in de pers hebben gedaan zun het ge heele sefzoen weinig optimistisch geweest doch teneinde een algeheel overzicht over den toestand te krugen hebben we ons de zer dagen tot verschillende veilingsbestu ren en corporaties op tuinbouwgebied in den tande gewend teneinde aan de hand van door hen verstrekte gegevens te kun nen komen tot een jmste kyk omtrent den waren toestand Hoe buitengewoon ongun ttig de toestand in den tuinbouw is blykt wel heel duidelyk uit de uitkomsten welke de maand Juli de tuinbouwmaand by uit nemendheid aangeeft De totale export over die maand daalde n b in verhouding tot dezelfde maand van 1930 met ongeveer 3 millioen gulden Niet leen e export cthtfr doch ook de binnenlandsehe handel woidl getroffen door de crisis De stads handelaar besteedt op de veilingen pryzen waarvoor de kwe ker het product met op de markt kan brengen In de kas van den tuinder z jn de slechte uitkomsten dan ook zeer goed merkbaar In het Westland spraken we iemand die dit jaar niet minder dan voor ƒ 1200 aan producten minder uit z jn t omatenwaren hui plukt dan m l 30 Als een dergelyk deficit reeds op éen warenhuis te consta tieren valt dan is het in werkelykheid niet zoo moeil om een ruwe balans van een modem glasbedryf te maken Het wil dit jaar met byna gBen enkel artikel vlotten Waren aanvankelök de tomaten welke zulk was de nood zoo hoog gestegen als thans toen de groote aanvOTrênlfwamen was ret I Alles is byna tegengeloopen De rhabarber met de pryzen spoedig gedaan as waardeloos met de vroege aardappelen In het Westland moeten de drmven het iep het na een korte periode van leven geheel nog ophouden doch ook dit fruit brengt met de prijs op welke men er rede lykerwys van zou mogen verwachten Toch moet de glascnltuur nog als de minst ge teisterde beschouwd worden omtjat er ook dit seizoen oogenblikken geweest zijn dat de productie uit de kassen er met slecht voor atond Zoo is de tomatencultuur in den aanvang loonend geweest gedurende een penode van grooten aanvoer mmder dan niet loonend doch thans nn de aanvoer ver mindert stygt de priia ook weer naar even redigJieid De koude cultuur Met de koude cultuur is het slechter ge steld Van het artikel sla gingen duizenden Prinses Juliana gazien door Amanl aanacha oogen Hoe ZIJ Maiir a a eenngstaak voorbereidt Zi i eeu groote muAiektiettiubster iVe1b oSk en goetku kijk op zaken en de bttrwui slaguigen van den Kaad van btatewaarin Aij kort na haar achttienden verjaarüug wcru pgüUüijien volgt zij uiet levenc igt beiajigat imig eu de veracliülende in leiungen waarvan zij LeöLüermvrouwe ofbt luuielid ö gemeten van haar een meeru n gewoon van mteiligenVie getuigendmet leven IJ iitMt tot dui vei sleohta zelden olUci i It gebturtemascn uneegLinaakt andei a Uau m geztlatliap van haar moeder of grootmoeder Len enkele kt er waa zij echter alittn m gezelathai van eemge lede vanHaar hothouding en van den betrokken manister Zij komt liet meest m het publiekop conteiten die ziJ dikwijls bijwoont m gezciaohap vüx de Kouuigm Moeder aan wie ZIJ zeer getieoht ia Daar ziet men haarop haar I est als een harteüjk vnendelijlfjong ircisje dat met bedorven ie door dè hoüge poflitie waarm wj geboren oB De Koningin en Prme Heudnk geven met veelom muziek zoodet blijkbaar het gevoellaarvoor een generatie lieelt overgealagenen van giootmoeder op kleinkind m over gegaan Men kan de 1 rinaas geen groot kunste j liare i oemen dodi zi is een befcwaam pianu te en violiste en de Koningm heeft haar taltnt n goed laten ontwikkelen door met zorg gekozen leermeesters Isoms woont de Konmiilijke laiiuüe in haar geheel een eon tert bij bij een van die gelegenheden kwam het kinderlijke karakter van de l nnaee uit op in wij e die allen vooi haar innamen dit het zagen Men had n I m de kon nk lijkg loge drie bouquert ten neergelegd op ta felljËS voor de plaatsen waar de Koningin in liet midden zou altten met haar moeder en dociiter ter weewzijden Up het laatste oogonhhk kon de KAïmgin mot komen en de I nnsm dlie ftanlwam toen haar groot moeder iteds op haa taat8 zat verwissel de enel de bouquetten j ette zich nee naaiat haai geliefde gï oto sder ioen de Kon ngin later toch nog kwam moeat zij daardoor ondanks alle voorbereiiOingen van de ceiemoniemeeatera éen zijpLaata mnen en ALs studente aan de Leidache univerai teit was de 1 rmsee eveneene vrij vorx alle stijtheid en vormelijkheid zij stond erop dat zoowel de profeesoren als haar medestudenten haar me andera beiiandeUen an de anderen ij werd gewoon mgeachreV en als Jonk vrouw van Buren i en van haar med iwtudenten met wie zij nog met intiem waa hoewel zij bij een vroegere gelegenheid reedri aan haar waa voorges eld sprak I aar aan met Hoogheid M ben Juliana van Hure n antwoordae de Frin ses en je moet me Julie noemen Haar bcite vriendin wog de dochter van een V aalech predikant waann somrangen een voorbode zien van een Hollandaoh Belgi scha toenadermg JVoeti de l nneea zelf nOcft haar ouders wenschen dat zij voorloopig de plichten van et 11 huwelijk op zich neemt ij wordt algeneen beschouwd ala een meisje dat haar opvoedmg nog met voltooid heeft en eerst nog wat moet gemeten van de vrijheid der jeugd ben jaar of twee geleden deden geruchten omirent e i verloving de ronidte ik wendde mij deatijda tot een man die een hooge jWBittte a n het hof bekleedde om nadere inJictitingen Hij was half geamuseerd half tfeergerd Ik kan J verzekeren dat wjj van jioog tot laag te beginnen met de Koningin zelf het de grootste dwaaabeid zouden vinden om de Prinses de eerstkomendie jaren te verloven met wlen Oök Wij heachouwen haar nog als een Rind en meirnnd zou ongelukkiger zijn dan zijzelf als er een dergelijk plan geopperd werd Dat S al eenigen tijd geleden en de frm iSB ontwiJïkelf zich enel doch het m niet waarscihijnlijk dat er In de naaste toekomat etappen in die rtohting zullwi wordien geno nen lijdena haar studententijd heeft de Fnn ee ook geleerd haar eigen huishouden te beeturen in dö groote dubbede villa te Kat wipt waar zij volkomen mee teree was Na het beemdigen van haar studies ging ziJ met wonen in haar eigen palefla aan den Kneuterdijk doch bleef zij met de Konm gin samenwonen Zij geeft verreweg de voor keur aan het Huis in het Boscii waar zij bulten is en toch gemakkelijk Den Haag en ScheVenlngen kan berelfcen en duizenden kroppen voor belachelyke pry zen weg De veillnffen m de omgeving van Rotterdam en Delft kunnen daarover oor deelen De ala teeier moet dan ook van een zeer ongunstig jaar spreken evenals hy die veel bloemkool op het land had staan De koude cultuur gaat met meer nu zelfs de glascultuur haar plsata met moeite handhaaft In het verleden zoo schreef een secretaris van een vooraanstaande N HoUandsche veiling hebben wJj wel meer slechte jaren meegemaakt doch nog nooit handel heeft menig tuinder een gevoelige klap gegeven Juist temidden van em grooten aanvoer is deze klap gekomen zoo dat 1 31 ook al zou de toestand vandaag nog veranderen waarop geen uitzicht is voor de Ldmbui sche kweekers een slecht zelfs zeer slecht jaar zal wilden Zoo komen uit büna alle streken berichten binnen van den onzekeren toestand digen handel verkeerd temeer toen de gevreesde aardappelziekte zich in groote mate openbaarde De natte zomer doet voor de bewaarkool ook weinig en de eemge houvast voor den Noord oUandschen tuin der dreigt daardoor omver te vallen Het weer is en bliJft voor den koolteelder de voomaomate factor ai is men natuurlyk ook afhankelyk van de algeheele economi sche omstandigheden In vroegere jaren toen van een crisis nog geen sprake kon zijn hebben natte zomers en zachte win t rs ook steeds slect te jaren veroorzaakt In LtmJburg vooral in de omgeving ui Venlo fa de iowtand oök hoogst ernstig De insiiiking van den Daitschen De tuinder weet zelf luet meer wat hy er van denken moet en ziet met o K toekomst tegemoet H gaat daarby weliswaar met V de pakken zitten tracht zyn bedryf ook in dezen t d nog geheel te doen aanpassen by de oinstandigheden doth het kan met met enthousiasme gedaan worden Vooral de tuinbouwstreken waar de fcweekers zioh eerst de laatste jaren op de glascultmir geworpen hebben en met verwoeden yver do streken waar deze cul tuur reeds vastgefworteld i hebben nage Tolgd die streken hebben vooral de j voc hgate klappen gekregen Het glas had zich zelf nl nog wet kuraien hetalen de op brengsten waren nojf tdet voldoende om genoegrzaam af te schrijven toen de terugslagm den tuinbouw kwam De hooge lasten welke op vele tuinder en staan z n momenteel daïi ook de werkelijke oorzaak dat noodtoestandëa in edkele tiunbouwaireken i edB zUn Ütveiluid RUILBUREAU voor bous ca pUulje Hebben verzonden aan i V te üoude 1 oompltet tol Padden aloeljili Datgeue wat u zond waa van on waaade bona Paddunetoelen en KauiArplau ten hebben geen waarde mcor alleen de tliana loopende aeewater aquarium au tenarium Voor 1 üLel laddenstoelen ujn benoodijgd 166 X ö ia 1344 puQian Bij elke ruiling voege men lo oeat Hebben genoteerd voor £ J K te s Giaveland 146 Lever a bons Van uw adresversndettlng is goede nota ge nomen Voor mevr i te Hilversum noteerden we Imnenkaetbons op 17 12 29 227 31 hadden w m voonaad 102 bona zonden deze alvast ter afkorting De overi jje 0a Mijveii nituuilyk genoteerd Zijn leeda weer aan het sparen Voor dit t l Hat loont met hard dus nog even geduld a v p Degenen dae zich nog intöreaaeereo voor deel II van de wereld m beeld van Dob belniftn Nijmegen berushten we hiermede dat dit album bij aankoop van een doos coooa rozenzeep inhoudende 12 stuks biJ uweal wmkejier te verkrijgen ie gratia J De vacantiqs loopen ten emde Willen we de handen weer meen slaan en traciiten nieuw leven te bladen In onze ruil rubriek We liebbea nog ma aa boAa ep plaatjes af te leveren kunnen Vius nog meer dan vol keende gebrmken t Vraag datgene a fi at ge gaarne zou twillen ntvarfgejti Hebben verzonden aanMej C B t Oudewffter 75 Dobbelmann splaatje J j li Gertltaerd v4oi E J k te a Gïavelantf 146 Éftvera io v ii IJw zending dd 19 Sljlstaan jh g geaybrd 43 Droltes bona g nidjt de M tlf Van d d 5 i 31not sifftuksH i 1 yj j L wA dafu int ljt misscnie I ïe veWepiJfln 46 n dd 28 iffeï T IHin U te fe iudaj ll 3 Droste fl Wma Medfedeehntón vÖor j A Fr ttê v te Goudaj i eeha Uwj hart Jijcht Tof h in de wke We hebben hA Droate s i ons of plaat eaj dan benl U aan de beur dd 17 lé 30 19 stuki ftfej N B 54 van de lfdi E J V A 26 idj o Q 11 idem dd 4 2 l den U 87 idem d d J M 37 idem d d E J K 30 idem d d 5 3 E J V A 11 idem dd 31 31 dan ï rans v Z 24 idem dd 22 4 81 enz J C te Gouda Roteerden voor U d d 12112 31 776 punten U vroeg Klaverblad plaatjes Hebben deze met kunnen noteeren wat we ook direct in de rubnek hebben medegedeeld U vraagt thans voor deze 776 punten te willen noteeren Dobbelmann s ilaten Gaar ne doen we dat en wel 77 atuks Eerst heb ben we nog te verzenden aan Mej C B 78 Dobbelmann s plaatjes van d d 18 6 1 JoJi P te Utrecht vraagt inlichtingen over de werkwyze van ons ruilbureau Een leder kan aanvrage doen om te rui len daartoe zendt hy of zy dé bons en plaatjes die te missen zyn en vraagt daar voor datgene dat verlangd wordt maar al leen navolgende bons en plaatjes W ij ruilen Verkadee bons plaatjes 8 Van Houten a bone 70 Koffie Hag wapenaegela en bons 11 Sunlight Vim en lux bona 13 Riniso bons 6i Klaverbladplaatjes 6 Molenbous en plaatjes 16 Viruly s linnenkaatbons 8 Donazelmann a bons IS Droste s bons en plaatje IncÖfl 18 Van Nelles ochterotiketten 20 leupens bong en platen 13 Pelikanen 3H Rademakere bons 3 Dobbelmann 3 platen 10 Busaink s plaatjos 12 Hoe heet die vogel 8 Cijfera achter de Bons of PJaatjee vermei den de Ruilwaarde De bons met kunt U wel aanbieden niet vragen zijn hiermede te ver achter willen eerst bÜ zyn B J elke ruilingaanvrage sluit U in 10 et Beantwoording geschiedt in de ruilru briek Verlangt men schnftelyk antwoord dan porto onkosten insluiten Inzendingen kunnen bezorgd worden ainhet ruilbureau der Goudsche Courant gl adresseerd RUILBUREAU GOUDSCHE COURANT Pendingen per post als brief RUILBUBFAU GOUDSCHE COURANT POSTBUS 11 GOUDA Hebben in voorraad mits niet verzon den 500 Verkades bons en plaatjes Zee wateraquanum en terrearium 12 Verkadlfa complete stellen Padden stoelen geen albums 15 Van HoüFen s bons 3 complete stellen molenplaten Tielenmn en Dros 200 Van Nelle s achteretiketten 100 Bussink plaatjes en bons HET RUILBUREAU BINNENLAND Tertiaire wegen De slechte toestand De U B N heeft aan het oollc e van Ged Slalen van Zuid HoHand een schnjvwi gericht waarin o a gefegd wordt dat bij do w gebruikecs een steede grootere bezoiyd tiwd ontstaan u omtrent den toeetondl waarin de tertiaire wegen in het geheeïa Mid verkeeren ole gevolg van het feit dat P M by de teganwoortöge wfl van onder öoud pj0 i el met beetuid lijo t o hafi dnüDke mechaoijicha nrkew dat daarop ge achiedt iegen de verwachting in hebben geer veletertiaire wegen door de ontwikkeling vanhot niechanisohe verkeer het karakter vanaecunoaire wegen verkregen n nu IMtykt hoe varkeent het ia geweest by het opmaken van de plannen voor de v erbetering van het Nederlandeche we eaietetael de zorg vow de verbetenng van dl tertdaire we en over to laten aan de b heerdera daarvan Mieten daA dsao wet ikwijie niet over vut d geoutiUeerde techniache üeneten beikken om deze veu etermg uit te voeren ook ia hun fiOanoieeJe draagkraobt rtoe bijna aiiyd Volatrekt onvoldoende alstand dier wegen gaat zienderoogefl ïhterult en krachtige maatregelen zijn 8 thane noodif om er voor te zorgenIt de wagen ten minste voor het varkeer ikboar blijveniet bestuur van den U H N heeft alchgeruimen tijd geleden gewend tot Okai ister van Waterstaat met het verzoek tregelen te willen titerfen zpo noodig r het indienen v eèn voonstpl tot wy inp van de Wegen belastingwet waaruit het Kij ka wagen fonde aan de pnvjcien jaarlyks gelden zouden worden i c t ten behoeve vm de verbetering vantert aire wegen erbij lag het in de bedoeling deze gel n 1 niet reqhtatre ks aan de beheerders tertliaire egen uljt te keeren och de jd okeiijkliBid van ifeze uitteeerlng te doen r Ipftien en d veimeeJlng der gelden te t t hJeaen iqorJwe versohiflfnde prolen lopdat o die Snjxa behootfijlte oon l op de uitgftwe en op een irhoud dar tertiaire wegen len mtgeoefen I dllj verKOelr 9 alwijzeaid deilwijl hoeft J iet oöll g v n ioorrt Hollifnd aohj de io itel gêdfliatj uit döWoviL jeen bedrig af te kondei de yerbf tering i fran ke op pen zoflgenaamji door de rovlncii zq evens w3rd epn der i lijjl aplan tar goedÉWr B B k vraafif T S ooj dijki maatregeTe ï tef wilüfn iil FaiDittiement Uü wdak van 17 22 Augu us iwu aan i m nif ri l d mlt e proken d5 fait ehiF Toeilassbig van de Tarwewei De regt ei ingööuiiim JiM uiriH vooi de uitvoe ring van da larwéwef 1931 dwelt het voi n de mede I Bakkers die op 1 öeptambea 1931 nog m het bezit zijn vaji ArwebXoem ot tflxvvon eel 11 ongemengde tarweblo€im of me U dud zul en die bloem ol dat meel sleohts mogen gebiuikeiiv indien üj tarwebloem of tarwe meU uitsluitend bereid van inheemache tal we taJ we door beuuddeJiug van de CentiaJa Tarweorgamaatie gele erd afne11 eu tot euii hoeveelhieid gelyk aan 1 4 van uen bij beu aanwezigen bovehbediOalden voorraad tarwitbloem pi borwemeeL B ten einde dezen voorraad m oveKeoateuuuing te brengen n et de tarwebloem of het taiwemml voldoende aan de miniaLerieele Voorschriften Aan bakker kan op hun verzoek aan de McelceutiaJe worden toegestaan van hun voniraad tarwebloem of tarweuieel B 7ipct vaji hun totaal bloem of meelverbruik over Ztin maanden dit ig ongeveer het totaal blueiu of meciverbruik over 2 weken te heiwerken ij due hiervan gebruik maken worden gixluiende dien tijd met 111 do geladenheid geeteld verder onvermengde tarwebloem of meel te betrekken en zullen dus gedurende dien tijd geen bonboekjes ontvangen Post en Telegrafie Verrekening van b j abonnement gefrankeerde stukken De directeur generaal der P T T maakt 1 ekend dat Ingevolge het K B van 3 Aug 1931 Stbl no 355 houdende wijziging on der meer van het Poatbesluit 1925 Stbi no 396 met ingang van 1 Sept a a lo aan de afzenders van bij abonnement gefrankeerde atukkei voor welker verzen ding ngovoige de ter zake beataande bepalingen net verechiildigde bedrag per kwar taal bjj raming wordt vastgeateld deegeweitaoht de gelegenheid wordt gegeven bij het begin van elke maand vao het kwartaal een derde gedeelte te betalen van het bedrag dat voor het kwartaal ia geraamd Da verrekenmg van het ui een vorig kwartaal t veel of te weinig betaaldie bedrag moet evenals tot dliaver by het begin van elk volgend kwartaal geaaiueden 2o het geoorloofd is m alle postwisaelfor mulieren en atortingeformuUeren voor den poatchfequeen girodïenet welke tegen Ëruk werktanef worden verzonden het orver te maken bedrag benevena eene korte toelich ting betreffende de toezending van het bedrag te vermelden Eveneène mogien deze formulieren bij verzending tegen genoeand tarief w rden voorzien van frankeerzegeda to kwtjtmg van het recht verachuldigd voor het over te maken bedrag AutiHnatiaeemig van de R katelcfoon Zooalfl ree te vromer ie medegedeeld ligt het in het voornemen Nederland m de eerstvolgende lo Ifi joor van een nieuw automatiach ingericht teJefooneleleel te voorzien waarioe het tand o a in 22 districten zal worden ingedeeld De voorshands hiervoor noodige regelingen zijn tot stand gekomen zoodat thans zoowel voor wijziiging van den l estaanden organiaatieyorm aia voor die bezetting van de nieuw beheersfuncties de noodige voorzieningen kunnen worden getroffen Kraditena de tot atanti gekomen regelingen heeft de directeur generaal der PTT bepaald dat met mgang van 1 Nevember B s zal worden overgegaan tot die vornung van de telefoondifitrioten Leeuwardien Hen gelo Ov Deventer Arnhem en Haarlem waarvan de zetel gevertigd sal sjjn In d k ijkiiLiigi pt lalaen UtJykt Ojg worden u uigt u u Bdibtiicten Lu Aniaterdam Uroningeu tu Vli Nsingtin opgeliuveu en de greu zen vun uil fa aiideie lugeniourodutuicieu gl wijzJgd In de uieuwè tefë K lfd1Strlcte i is de iuto iliatiseiiuig iiüg niet tot atoud gekouiau doih in voorbereiding Duor den nieuwen oigaiiisutievorm hier i eeds thana lu te voeren wordt de diutJictel ding m ataat gesteld de telefoon toeatandeu in haar district zo grondng mogelijk te lecren kennen eu aan de verdeie voorbereiding van de autou ouateruig den stetui hai ei plaataalljka ktiu iti la varieeuau JG£AI£NGD £ B£UiCUï£N ben Italiaan cfa g4 heugenw riuter Merkwaardige verrichtingen van dr MancuU De Italiaaiiauhe bladen hebbe i ontdekt lat ItiiijÖ in dr Vinoenzo Macmi een eheugenwönder bezit en dat zijn prestatiesvan dien tard zyn dat de bladen ze onovertroffen mogen noemen Dr Mancinialdus de lelegraal is een oud man gepensiimneLid proleeaor dio in aijn eigen kriiigal afitf bekend etoxul om zyn ongemeenekdinia en scherp g W voor ajla moge itjke detaila loen n on hem aan een proef oiKterwiarp bleek hij b v tierreet te kunnen antwoordenop de nit eate ingewikkelde vragen dia menhem stelda over liet spoorwegverk tr vahgeheel Italië Hij kende de aamenatellitig n de alt rkte van oUe legerdivieiea heeft stotieUeken in Bijn hoofd over de bevolkingvan alle ateflen en provinciea de kapeln esters vah de nüiubaire muziekkorpacsi lkent hij biJ naam en toenaam evenals dfrj 11 orschen dié zy by voorkeur spelen voort beeciukt hy overf een onemdige re dg oicy ClopedJfithe gegaVena betreffenÖe vreempie landen en allerlra gebeurtenisaea bérwylhï bovenalen een wandelend telefqonbl blijvï te ajn J Y M n neeft dr Mancini die tot dusver zyn u twcnderlyke gaven alleen v or het genoW gen vpi zichzelf e zijn vrienden u vooi zyn fweteneohdppeiijken arbedd benutte daarop een opdraoht gegeven van meer piaktisone waarde jMen gaj hem een kiat waalfln zioh 1 hoeken bevonden van Eilleriëi a rd alle nerjc gehavend en door Jkiiar j tjworpen kortom het leek een kiet n et 4W papier Dd agina g warflö met gerunwisei d er waren geen opsohrlïten boven dl ÜLOotdatukken en bovendien waren de l oek i alle van ongeveer gelyk formaat en fluvahg Van de Öjteken waren er slechts 3ö gelieal compleet 50 waren byna compleet en de rest was zeer onvolledig Dr Mancini ette zioh aan den arbeid en zonder zich ook maar even te bedenken nummerde hy alle pagina s en wiat de boeken jaeAjoa te sort eien tot groote verbazing van hen die jjn arbeid volgoen Harde ti en Werldoozenellende m DuitBchlattd J en jaai geleden reeg hy zijn ontelag Aoht lange jaxen had hij meer dan zijq plicht gedaan zoodat de directie vtin de zaak vioaiin iiy gewerkt had het oUerel letidigst vond dat men nem toen de wmter voor de leur atond wegens gebrek aan werk moest ontslaan fiy bet afscheid nemen gelooide men toen oog tlan een verbetering vjn den aigemeenen toestand in het voor jaar mól zoodat men er vast op rekepde dat de m de geheele tirma zoo geziene jonge man na verloop van ten hoogste een hall jaar zyn werk by de firma weer zou hervatten t it haive jaar ia voor den ontslagen werknemer daarom van het Oiiergrootsta beInnd on dat de werklooze sledhta gedurende het erste half jaar na zijn ontslag recht li oelt op de volle wekehjkaohe werkloozen uiikeirmg Deze ultkeenng bedraagt voor een gezin van man vrouw en 1 kind uit 25 n ark per week ajdns die medewerker van het Vad i 6 eeiste groote noodverordening van Ut jaar heeft de vroegere uatkeenng van M 2B up M verminderd Onze vriend was dne jaai geleden toen heC er in Diutaohland nog vtel beter uit sag dan nu getrouwd I IJ had immers een goede betrejtking en etend bij zijn firma toch zoo goed aangeschreven jj cn jaar later kreeg het jonge echtpaar een dochtertje n nu scheen hnt geluk volkomen i Huurden een wel klélbe I aar toch aardige woning waarvoor zij M 50 per maand moestai betalen Wet veel maar het ging by een traktement van ruim M 250 j er maand Nu ie deze buur een verschrikkehjke la£t omdïit deze M 60 on gev er de halve maandelyksohe inkomsten verslinden De spaarpot is mtueechen leeg geworden de kleereu worden opgedragen vader probeert met welfldg succes hier en daar een kleinigheidje te verdaenen dus wordt om ten mmate èenigszina rood te komen door vader en mbeder voomameJijk o het eten bespaard De kleine meid van li jaar knjgt ook wel met alles wat zij old klein wurm noodig heeft maar zy behoeft tenminste geen directe honger te lijden ziooals vader fln moeder dit op vele dagen moeten doen Had vad tr nu maar weer werk gekr toen het voorjaar in het land kwam en de zoo zeer gevreesde winter 1Ö30 31 voorbij was Er was echter geen sproke van De firma waar hij zoo goed had voldaan ver keerde in mogillijke omsVuidl hecfen en er geai andere werk ♦ kiïjgeo btee onmogehjk Het halve ja r waa gauw vftorbij en daarmede de hooge on derstewiing van M 25 i er week Want pu na afloiftp van het eenste halve jaar werkloesheJd kwam liet ezin in de zoogenaamde erimsonder feunmg die slechts 14 M per week uitkeert Het gevolg De vader van het nge gezin de man 13 nu jaar ziet er lut ala een dóodïdeke Hem dezer dag n ontmoetend schrok ik er van zoo eUendig zag hij ar uit Ot mijn vreag hoe het hem gmg kreeg ik het verscJinkkeliJi antwoord dat het hem niet slecht ging omdat vrouw en kind gean hMiger leden en het geain spoedig m de algemeene onnenonderateuning zou worden MetumMo mi md muaMIJlc aG ieu siciun voor het gebeeie g aiia vul 03 M bet ekende dus ougevi i r 18 M per week liet ueuiget onaaugename van dete iaautle uiuterateuiimg waa ecliter dat deze later ota liet wutr beter xou gaAu door den ontvanger aan dan tttaat moet worden terug betaald Uuïe vriend meende dat het ViC moelli was om by deze treurige tyden by volko m n gebrek aan werk moti een zekere nood ESkelyke blijmoedig leld te blyven soUici loeien na r de spaarzame och zoo zeldzame weikgelegenlieden l kiilicitatiebnel op aolll citatiebtiet heeft hy geactireveu en verstuurd tot nu toe zonder touig resultaat Daarby de lueuwe winter voor do deurill la hel te vtiwoudcrt n dat detgelyke manadien ver twyteleur Als een geluk beschouwde hij hefr dat het liuuruiatroct spoedig zou oiloopen iju viouw Tou dan met het doditertije by haar ouders gaan mwonen terwyl ny by lynen üroer onderdak zou krygen uarde tyden Hoe hard mogen onze treinen r den Met een maximum snelheid van 100 K M pet uur Imogen ryden de treinen vervoerd door stoomlocomotieven Heizigeratreincn c amengesteld uit vierassig peraont nmate riaal uitsluitend echter om vertraging in te halen en kUeen op de volgende baanvak ken Amsterdam C S Rotterdam D P Amsterdam W P Utrecht gr n i by Rabberich Utrecht CS Gouda Utrecht CS Eindhoven Veiilt Utrecht CS Aniel s foort rZwolle Gromngen Amsterdam C S Amerafooi Apeldoorn Deventei grens by Oldenzaal Verder tremen vervoerd door eleetlischemotorvoertuigen op het baanvak Amster dam C S Rotterdam D P Reizigerstrèinen samengesteld mt electnsch materiaalui of met gekoppeld aan vierassig personenmateriaal de maximum snelheid bedraagtslechta 96 JLU Nieuwe sigarenfabriek te Zundert Ie uudert by Breda ia door aj ohitect F WüKere um Luidlioven aanbesteed de bouw van en nieuwe igaioniabriek voor xakening der daar gevestigde ij edorlanddche Cigurilloafabriekeu NV De bouw van deze fabriek welke plaat biedt aan mter dan honüeid arbeiders voor een weer prioducti e van ongeveer een haJjf millieen cigarillod ia opgedragen aan de firme J N van bik te Zundert Oostenrijksche badplaataeu Door htt Boudabureau der Ooatennjksche Sjxxjrwegen en het eecretoriaat der Ooatenrijköche Badplaatan wordt een ai habetiache lysi der voornaaiiiate Ooeteurijkat ie badplaataeu en oontrole indicatiea uitgegeven Deze lyat ie aamt ngeateld door den ii0 G A Iima arta voorzitter der afd Utreoht van de Vereeuiging Nederland Oostenryk Snelle losiing Men meldt aan het Ubld Het es Haveustem van de H imburg Aüierik hju komende van üoatrAaie mei 6763 toh 2iukgoedefen voor Rottefffatn be stemd ia door Ihomeaus havenbedryf gelost m 17i werkuur Woensdagmorgen werd om 8 uur met de werkzaamheden tiegonnen Uien werkte dien dag slechte 7 uur inclusief üeii ujd benoodigd voor het gereedmaken van het geheele loaaingapparoat daar 1 u v or zeer zware r en moeat wonden gestopt Donderdag werd 8 uur gewerkt en Vnjdagmoigen van 8 tot 10 uur waatnahet schip naar zee vertrok Deo loeeing geschiedde aon de boeien in de Maaaliaven iSondtr gebruik van kranen of andere hulpmiddelen dooh uiLsluitend met de sdieepeIjeren Uit het tent dat op deze wijZe op één dag niet minder dan 33 J8 ton werd getoat en bovendien de geheele lading gewogen moest worden büjkt tot welke groote prestatiieB goed gcsohooldie havenarbeidets m onze heaven m ataat zijn Amsterdamsche cafés tot twee uur open E£n klem aantal op Zaterdagen om de andere week in hf i wiiite seizoen Naar Het Volk verneemt is by beschik kmg van B en W von Amsterclaim bepaald dat voortaan eene per veertien dagen op Zaterdagen de navolgende café s tot twee uur des nachtö in plaats van tot één nur ge openti mogen blyven iTionon American Carlton La Reserve Bordeloise Kempineky Schillei De Kroon Winkels eu Bagatelle Een jeugdleider gearresteerd Wegens het plegen van onzedelyke hande lingen met een minderjarigen aan zijn zor gen toevertrouwden ai littienjangen jongen op het KrcggeJiuia te tiiethoom ig gearresteerd de leider der tneacne jeugdkampen Kt t h i onigen tyd vermoedde de politie da de leider zich aan dergelijke handelin gen schuldig maakte Oietermorgen is hy in het kimp door den burgemeester van Giethoorn en gemecnle 1 rykaveldwachtere gearresteerd en op last van den officier van justitie gevankehjk naar Zwolle oveige bracht In zeven jaar geen regen Uit Madrid wordt aan dn hcho de Parisgemeld dat het in de nabijheid van de atadLorca m Zuid Spanje fhana m volle zevenjaar niet heeft geregend Alle beken en kanalen zyn volkwnen ui edroogd en de omgfvmg IS geitóel verdord Tweehonderdvijf ïR lan4bouwei famiJie Ipven in kommervolle oniötandlBheden De bevolking vanLorca en onigevang heeft zich tot de regeepmg gewend met een verzoek om hulp dooher zal wel r moeilijk iets aan t verhelpen zijn Rranden die m de buurt woeden krygen tengevolge van de droogte een gewei dipen omvang Iweo jaar jreieoeft werd eengehoele wijk met 4o huizen door brand verï oest doordat er geen gelegenheid tot blusSJ hlng Was m i sj iS gm m KflfldÉclt voor de Jeu£d OploMingen van de raadMla rui vonfe Mêêi Bok bek bak beuk Koekoek 8 maat stam a4 Den plataan olm Ik Wit 6 Weichael 6 Stettin De pr s viel by loting ten deel aan AAOJË ZUDËRLAAN Goudsitheweg A JO Stolwyk wy zullen den pr s aan den co9rAntb4zorger medegeven Nieuwe raadsels Wat wordt langcar en korter tegei k Welk pmucd f brulkt men niet voortrekdier Wanneer geeft een kaars het meestehcht Welke scharen worden niet geslepen o Lr liep een mannetje over den damt met een fluweelen kleedje aan Wie is dat b Het ia in huis en er buiten maa hetis nog nooit door de zon twsclwnen WatIS datT Oplosi ingen uueoden aan de redactie van de Goudache Courant Markt ti Gouda j ÜOfeï IN me Grof smokkelpartilt ontdekt Keecb jsrenlaiig de wet ontdoken levens oiid rampok pari aan het UcMt hen gioöie amokkalportij ia ontidekt door Ut politie in de nabijheid van Awala lelok JVltiigKoeuoe woarby t eii beuiag ven uiet Il muei uau vyiuen duiaenU gulden aott rLLiiteu ld onldOKtn liet betrot nier 4öUUU pakjËfl sigarctteupapoer welke alls m beala konden worden genomen In veibOiid fiiermede n twee Ohineezeo aangeliuudeu die thans te lebing imggl m vefzeketde bewaring zijn gesteld Hoe ffixxit was ectilei de verraasing zoo iiie dt de Dell Ot VQixier to n men ontdek ie dat een dar beida aangehoudenen iemand waa dte wede vyf door da poutte weid ge zoolit Hy heelt zich namelyk m l ebruaii m itiechuldig gemaakt aan een tampok partij te lapak Koeda in Jiet Langkatscbe waap by boen eenige geivonden zyn gevallen ha iB toen langen tijd naar hem gezocht echter zonder gevolg Ü n thans vait hy de poütu zoo m nandan Dat hieruiede een goede vangst ia gedaan t uge wel hieruit hlyken dat de aangehoa Oenen volgens nun eigen bekentenis zoob reedB jarenlang met da amokkelary besig hielden en dat eij hiervan teftelyk een bamep mephadden gemaakt De aangahoüdane die de Mnd tieeft g0liad m de rampokzaak ux I ngkat is voovhet nudar onderzoek naar landjong Poert opgezonden 3 Ken ontvluchte communist v Naar de iJum Hode meklt is de lïommth luist boeworno die enigen tyd geleden utt de gevangenis te fadang wist te ontsnappen doch enkele dagen later weer werd opgepukt dezeltde die op Java een poging heett gedaan om de expnaase te laten der ülee ren oor dat geval ia hy gaetraib met twoaU jaar net heeracnap dat machinist is geweest by de staataspoor soöynt voor klflj j nen techniechen arbeid eenige geschniktihe te bezitten In verband hiermede was tïij I belast met de betrekking van lampenist m I welke betrekking hij eenige meerdere vnj I heid in da gevangenis genoot dan de andeI ren Hy heelt echter van deze meerdere I vnjhead op een geraffineerde wyze gebruik gemaakt en ia met gestolen kleedmg met n islauling von een schildwacht buiten g j raakt i ang heelt hij vaa die vnjfteid met gi noten I l it laatBt ia gezien de praatjes van dit I hecracliap hy wilde met ÖU communistenals hy zelï i heel Padang mtmoorden m ar goed ook KBRKNIEUWS J Van onder officier tot predikant Tn de Itotteidamsche Kerkbode achrijveo dl J 1 OalJenbauh en de Joh t van der Valk een In Memoriam waarin de levensloop van den vorige wetak plotseling te Ha terclam overleden dp J 1 von Mello em rituspredikant van KraUAgen wordt medegedeeld Dr Callenbfla deelt daarin o a ook hst volgende mede Te Bergen op Zoom voelde Jan Pieter VMi Mt Ue iich aangetrokken tot het mUitaiM leven hy besloot officier te worden en het Utt zich wel aanznen dat dit hem gelukkan zou loen kwam het oogenblik waarin God voor hem Koning we l hy gevoelde dat hy in de kazerne dien Aoning moest dienen lil kwam voor zyn overtuiging mt viel ardtren me lastig maftr hët met na op de alaapzaal in het byzijn der andere onder officieren knielend tfe bidden Dtt Ie dde niet enkel tot allerlei pdagerijen maar zelfs u t een geneeskundige vwk rJng da de onderoiiicier V an Metis rw telijk niü n rmaal waa Die verklonng stond zijn asmieming op den Hoofdcursog in tm W en die nmderpaal verdween iei ook ot werd daarna door de hoogete militaire auto nteit verklaard dat seTgeant J K van MeH9 mjn dienste uitnemend verricht had Wat schade scheen werd wlnsf De ver sperde weR werd verlaten Nog v or zijn onfe lag uH d n miJitairen dienat zette va Melle zich aan de atudOe der klassieke talen en na wemige jaren was de sergeant theof student te liromngen