Goudsche Courant, zaterdag 29 augustus 1931

No 17771 KONINGINNEDAG 31 Augustus 1931 Vandaag viert Gouda feest ter eere van der Koningmne verjaardag Üe tydsomstandiyheden mogen moeilyk z n toch mag een feastetuk herderikon van len jaardag van onae Koningin in onz fltad met ontbreken Deie dag verlevendigt d gevoeiena van aanhanicelijklieid die het Nederlandsch Volk ko 8t rt j esenA de Landbvorstinne die de traditie van liet Vorstenhuis getrouw de rware regeer ngs taak vervult op een wijze die aller bewon deritig afdwingt In tal van Ehiropeesche landen mogen de kronen hebben gewankeld Neeriand s Koninginne weet zich omgeven door een groote schare trouwe vaderlanders die Haar steunen en schragen om haar hoogst veranfcwoordelyke taak m den iai de te vervullen De nationale geest moge bu een deel vwi het Nederlandsche Voik ver fiauwen in groote meerderheid vormt het een sterke wacht om de eenheid van Ne üerland en Oranje be varen Daarom is het heden een dag van teest Vandaag viert Gouda feest Allerwegen aan straten en pleinen waait het dundoek uit de jeugd trekt met vlaggen üoor de straten de bigde kleuren v n Ne derlands vlag verkondigen den feeetdèg van Neerland s Komnginne En bloemen en groen m meerdere straten aangebracht ver hoogen het feestelyk aanzien Vanmorgen klonken vftn den i oogeii torentrana de nationale liederen ovei stad i en omgeving om dien feestdag in te luiden In de straten heerscht vanaf den morgeii een gezellige drukte De kinderen var alle lagere atholen zyn vanmorgen met hunn onderwyzers naar de Markt getrokken oni Aan kleine dingen moet men zich met stooten als men am groote op weg li FEUnZÊTON Aan die oevers van de Berwen Naar het Ëngekch vanALLEN RAINE 26 Nadruk vwbodeo Kn altijd weer trachtte ze een verklaringtö vinden voor zijn flttUzwijgen Hfj hadUK h gtzegd dat hl na zeven of acht maanden zou terugkomen op zija TSpgirt na eenjaar Als hij eena nooit tegfig k Bit En zebarstte in snikken uit f V lederen dag ping zo m het postkantoor in Abeisetnin en hy één van tie bezoeken keek de oude txaetmeester haar lertieugd aan en zm Nu 16 er dan toch eindelijk e briefvoor u juffrouw Haar hart stond atil van angstig blijde wrrassing en doodfibJ rii ging ze zitten op zak mais die daar gtond Ja het 18 f en heel eind hiertieen hé waar heb ik dien bnef nti toch gelegd Enmj iooht tuÉ chen een kist met bokkmgan n een mwidjo eieren Hoer u hl jrelukkig ik daoht er met rauw aan dat k ïmn bi de kaaa die ar Duias moeat had gelegd V im4i n m den br tf aan met b vende tma er wa een b te rouwband om K m J i Jn ze ze haJf verlicht en h if telawge z N C Bianaenkort aat ter PerM DE GOUDSCHE VRAAGBAAK JAARBOEKJE DER GEMEENTE GOUDA voor 19311932 bevattende alle iniichtingen betreffende Rijks en Gemeentediensten Openbare en Bijzondere Instellingen enz enz J e beide vonge jaargangen van de Goudache Vraagbaak hebben een zoodanige belangstelling ondervonden by de ingezetenen van Gouda en omgeving dat w bestoten hebben waar de uitgave 1929 30 wederom geheel is uitverkocht een nieuwe editie te doen verschijnen welke geheel en al wordt bygewerkt en aangevuld Het is gebleken dat deze eenvoudige vraagbaak m een werkelyke behoefte voorziet wyl ze antwoord geeft op alle vragen die ieder ingezetene zich van dag tot dag moet stellen ten aanzien van de Openbare Diensten en byzondere instellmgen en vereenigingen Het boekje bevat een schat van gegevens en adressen die ieder van tyd tot tyd van noode heeft Men bespaart zich allerlei vragen als deze Waar moet ik hiervoor wezen Wat moet ik in dit geval doen Tot wien moet ik mij wenden Wat moet ik betalen voor gas voor elec tnciteit voor frater Hoe GOUDSCHE VRAAGBAAK zal U op al deze vragen het antwoord geven en U een wegwyzer zyn zooals U uit de hier volgend opaomimng van den iT Houd zal blqkan INHOUD I Advocaten en i rocureurs Algemeene Zaken Algemeene en ChriBtelyk Erkende Feestdagen Ambachts Nyverheids school Apothekers Arbeidsbeurs Arbeidsinspectie Arbeidswet Archief Archivaris Armwezen Bad huiB Volksen Schoolbad Begraafplaatsen Begraaf wet Belastingen Rqks Belastingen Gemeente Be smettel ke Ziekten Bewaarscholen Bezienswaardigheden Bestedehngenhuis Bevolking Büjartclub Ter Gouw Bioscopen Bioscoopwet Bode en Besteldiensten Bouw en Woningtoezicht Brandweer Brievenbussen Buitengewoon Zegel Burgerlijke Stand Burgemeester Centr Tehuis voor iaraeheteni m Nederland Chriatelyk Geref Kerk Commissie voor Openbare Peesten Deurwaarders Diensten en Bedryven Gemeentelijke Doktoren Drankwet Echtscheiding Eerste Huh by Ongelukken Evangebsch Lutn Gemeente Expeditie W Exploiten Financien Garages Gtemeente Secretaris eieeBkundige Dienst geneeskundige Wetten Geref Kerk Geref Gemeente Gezondheidscomnussic Gymnasium Groene Kruia Heil des Volks liulpbetoön HoU My van Landbouw Hinderwet Huwely v Hoffmans gesticht Invoerrechten en Accynzen Israel Kerkgenootschap Jacht en Visschery Janskerk St Kaashandelaren Ned Vereen van Kalender Kantongerecht Kamer van Koop handel en Fabrieken Kerkgenootschapen Keuringsdienst van Waren Kieswet Kiesvereemgingen Kmderbond Kunst nyverheid en Volkskunst Koepokinenting Kostelooze Genees kundige Hulp Krankzinnigenwet Labrye Loterywet Maatschappelyk Hulpbetoon Markten Militaire Zaken Middenatandsvereemgingen Monumenten Motor en Rywiel wet Museum Stedelijk Muziekschool Muziekgezel schappen Natuurkundig Genootschap Nyverheiddepartement Nutsdepartement Ned Reisvereeniging Nutsspaarbank Nederd Herv Gemeente Notarissen Onderwys Onteigeningen Ontvanger Omrthologische Club Oud Katho heke Kerk Oude Vrouwenhuis Oude Mannenhuis Over lyden Paspoorten Pensioenen Personeelszaken Plant soenen Politie Ryks en Gemeente Pohtievcrordenmg Postcheque en Girodienst Posteryen Redacteur Gemeente verslag enz Registratie en Domeinen Remigings en Ontsmet tjngsdienst Rem Geref Gemeente Renteberekening R K kerk R K Volksbond R jks Hoogere Burgerschool Scholen Openbare en Buzondere Schoolgeld Slachthuis Gemeentelyk Sociale Zaken Schouwburg Sociëteiten Stedelyk Muziekkorps Sportvereemgingen Schaakclub j Meaae maker Specialisten Staatslotery Stadhuis Stads apotheek Steenhouwerswet Stratenlijst Successie Tuberculosebestryding Tandartsen Telefoon Telegraaf Tooneelvereemgingen Trekhondenwet Vaccinatie Vaccinebewuzen Vakvereeragmgen Veewet Vereeniglng v Gezondheidskolomen Verkiezingen Verloskundige dienst Ver makelykheden Vleescbkeunngswet Vogelwet Vorstelyk Hma Volksbond tegen Drankmisbruik Volksonderwys Volksgaarkeuken Vreemdelingenverkeer Verzekering Maat schappyen Vuurwapenwet Wapenwet Werkinrichting Werkloosheidsverzekering Wethoudera Womngwet Wees huizen Wykverpleging Ned Herv Gemeente IJkwet IJsbond Zegelrecht Huurcontracten Ziekenhuizen Ziekenkassen Zangvereenigingen Zweminnchting 1 = Het feit dat de belangrijke oplagen van de jaarboekjes 1 J28 29 en 1929 30 binnen het jaar geheel z jn uitverkocht toont duidelyk aan dat deze uitgave m een behoefte voorziet dat ieder inwoner onzer gemeente het nut en de pt actische bruikbaarheid van deïen buitengewoon goedkoopen gids die nagenoeg op alle vragen Gouda betreffende antwoord geeft erkent en waardeert De nieuwe jaargang 1931 32 zal a wordt de omvang ook grooter dan 100 pagina s met meer kosten dan 25 CENT W Veranderinlen en MnTuliinfeB ▼ de in de uitfave 1929 30 Toorkomende elereni kunnen tot uiterJijk 15 September a i worden ingezonden bii De Uit eT r A BRINKMAN ft Zn Markt 31 HET IS I HET VOORDEELieST I HET IS HET EENVOUDIGST HET IS JET GEMAKKELIJKST wanneer Uin meerdere bladen advertentien hebt te plaatsen hetzii hier of welk blad ook in binnen of buitenland dat U de opgaaf daarvan toetendt aan het ADVERTENTIEBUREAU MARKT SI aOUDA TEL 2746 U zilt dan in een klaar en de plaatsing geschiedt naar wensch en tot dezelfde prijzen als door de bladen direct wordt berekend Ttnttn M KimpnrirtlktJM Vlaggen M TASELAAR ZOON AllMn MAASKADE 49 RoltardamTaltfoon 57272 CaUlocul grab op alnvrige 27 Weet gij wei dat de gemeente Reeuwijk een welvarende vooruitgaande gemeente die door de vestipng van het nieuwe Watersportpark Elfhoeven een plaats van ontL spanning is geworden waar men gaarne verwfllt een eigen weekblad heeft dat daar aan de ruim 4100 inwoners huis aan huis eiken Woensdag gratis door de post wordt bezorgd M MïM voor leiiiiiijk Nieuws en Advertentieblad voor Reeuwllk en Slulpwijk verschunt eiken Woensdag bu alle bewoners in huis en is daarom een uitstekend middel voor RECLAME Het IS het eemge blad dat ALLE inwoners bereikt zoodat door adverteeien rbarin de volkomen aekerheid wordt Likiegen dat leder ingezetene de daarm gemaakte reclame onder de oogenkrygt Wie in Reeuwijk en Sluipwyk wat verkoopen wil of daar afnemers wil kniKen adverteere m lel feekil foor Beeuiijk Men vrasre de zeei billijke taneven aan het BUREAU GOUDA MARKT 31 TEL 2745 Uwc vraag Mijne Hccrcn 13 gemakkelijk te beantwoorden H komt er alleen op aan of U den moed heeft met de oude ileur te breken U heeft het altiid over de zenuwsloopende werkzaam heden op de beun op kantoor en op reu Niettemin meent U uw zenuwen overdag herhaaldelijk m een extra zweep g te moeten geven Hier een kopje koffie daar een kopje thee needi weer en iteedi meer coffeïne Waarom Eebruikt U geen Koffie HagfDeze heerlijke planugekoffie u gegarandeerd coffeïnevri heeft geen pnkkeicndeuitwerking op hart en zenuwen en berooftU Tooral niet Tan een gezonde verkwikkende nachtnm Zk zoo nu weei Ü h geheun van miin gezondheid mirn kalmte en ztlfbcKeenching N V Utrechtsche Hypotheekbank UTWd IT Pandbrieven f 59 000 000 Heserves f 1 652 263 26 DE BANK stelt beechikbaar 4 pandbPleven d lOO 1 in tukken van I 1000 f 500 en f 100 40 Db Directie Mr A J S VAN LIER Mr P R HOOIIWEG m t DE BESTE VOOR DEM PRIK Zoo juist ontvangen i Büimes en Heerenrijwielen gemonteerd met torpedonaaf en kast In prijzen van I 4B af Tevens BENZINEOAS HAARDJES FORNUIZEN en KOOKTOESTELLEN Op verioek gratis deraonsiratie aan huis zonder eenige verplichling 30 Aanbe elend G v d HEIJDENGz Reeuwijk Brug bacteriën komen met massa s In den niond eiken keer dat men ademhaalt Een fioede bescherming daartegen Is het gorgelen met ÜDOL Odol niondwater bedekt de tanden en de sllfmhuid van den mond met een dun antiseptisch laagje hetwelk de vermenigvuldiging der bacteriën tegtngaat Als U nu nog ter completeering de aarblj behoorende ODOL tandpasta ge brulkt dan beoefent U de volmaakte hygiëne an den mond Afwisselend reinigen en bescliLrmeo reinigen en beschermem IET ODOL SYSTEEM Vijandelijke ader die eeo bezoek brengt aan de plassen verzuime met even bi ons aan te komen Wij hebben een ruime sorteenng LUXE BLIKJES BISQUITS MAGGI sPRO DUCTEN LIMONADES JAMS CHOCOLADE BONBONS SIGAREN en SIGARETTEN enz Voorts een groote keuze FOTO s van de Plaseen en Elfhoeven voorradig aöct p stuk Aanbevelend G A BOON Zwartew eg H 1 26 Reeuwijk Abonneert U op Blad Johnson Buitenhoordmotoren ohiii m Sia Horiu van 1 n PJC a Johnum Standard hmimtoordmalonn 34 PK fl 285 m t io PK fl aas Johnson de onvooovaar delijk als beste buitenboordmotor erkende motor I Over aanschaffing von een Outboard denken wil zeggen naam Johnson reeds uitspreken Modellen in Ik gewenscht toerental en P K Sterk verlaagde prijzen Alle modellen prompt Uit voorraad leverbaar Uitvoerig Hollandsch Johnson Drukwerk op aanvraag Buitenboord Motorhooten Ome 1931 Booten overtreffen de stoutite vehvQchtingen 16 en iB Ft Runabouts 14 Ft GlÜbooten en ook een StandaardFomill Boot delaatste compleetmet1931 Johnson reeds vanaf Fl 525 Leverinfl van d ome booten prompt uit voorraad Uitvoerig Hollandsch Booten Drukwerk op oanvroaq l er nanente Tenloomitlbng van al otue Booun en Motoren n onze Shoto Room Demotutraiui mei Booten en Motoren toorden dooi Jm rw l daw steeds aarnt Onze tpeciaal rgonitatle U het geven door het geheeV land von 100 Boot on Bootmotor Service Ingesteld SNEL VAN TUBERGEN D E Nederlo ndich oot Bootmoto 5p clditeit ii Tel 34645 Talagr Motortnelco NIC WnSENKADE 45 AMSTERDAM IC HUDEKOPERSHl 30 n 31 70 Jaargawfl undegtai yg rtM 1831 HE COÜRAHT NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN MEUWERKERK K mSS l l BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE N lbUWbKKEKK OUD ERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWIJK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz Dit blad verschijnt da£e lijktbehalveopZon enFeestdagen AMUiHI JiiMlSr Ua per kwarvuu HM i r eek n cenl msi Uua tmmc per JKl per we ïj cent ver 1 r de beiorgu pe op ïe u reoco per poet per kwsrtul ƒ a u met ndmgsMse t jiu AboimementeD worUen dainltjlui lumgeaemeli uu ona iiure u UAUKT il uuüUa o ouze agemeii en loupew den boekluuiflei en de poKlomtoren Onw bare ui 2 n dagel k geopend vim 9 6 aur AdmuustraUe en Bedactic Telef Interc 271S Poettekei m 4MM AU kJ it Uhfaiia Uil j ud en uuuilreken itMsnuoreade lut aeu je rgJu uijt l r gcij 1 iMt eiju egei meer U VJin Duileii bueOM o üen D torgluuij 1 e rev i liAt eike regel meer JO Ü AdTerteaUèli In het Zaurdj piumme at a oveikg up uun pr k Uefd fc 1igh4 le anvwrt Dti n de neiït van den prVi lAt l UAL US lUJJbl iub UM JtNl 1 t tegeu I tM eUe regel meer tóC U i vuurpkgme oD boogei l ewon advertenuen en mgeconden mededeeimgei 14 conuact tot xeer geredurterd i pruk Ijtoule Itittem en randen worden berekend naar plaatanijiata iii iMT Advertenuen kunnen worden ingekonden door tjaecnenkouuH van oJede Boekhanoolaren Advertenuebureaux en oiue agenlen en moeten daags vóór da fin fing aan liei bureau Z4 n mgekcmen teneinde van opname venekerd t xQil daar met blijden kinderzang wydig te geven aan den l£ htda g van ue jeugü neeit den neei i abiiaan vooi a jn bezielende leiding met bloemen gehuldigd en ue Voorziutei der 1 fceuLcomni s Bie Ue neer 1 oi tieeit die hulde met Lf n narLeiyk dankwoord bezfgeld In vroolyken optocht zyn de kinderti uaarojp door bouua stralen getrokken hei htedelyk Muzieknorps voorop en m t midden de üarmome iJe Uazuiu Wat ten biyde lachende kindergtzicnten De oplochl tiok vanai de iVlarkt langs HojgoUaiit Ivleiweg Bleekeissmgel ü luwu leiisingel over de Doelebrug door Doelesiraafc VVale üteég en Noodgoüsteeg langb Westhaven tlooge Gouwe e OroontiiUaal weer terug naai de Markt waar de kinderen alien onthaald werden Dat was een biydschap Conmuaaie voor Oranje en andere Qaen erdagina van da Onlwapaningsoanferantitt Zal Hendeison voorzitter blyven De nieuwe ronde tafelconfeientie iiantltii uil lionibdy veittoKken In diplomatieke klingen jenrvo ver wacht men op grond van jilieieuze lucdt deeluigen üie aiüaar uit i ngeiaiid yn om vangen dat de voormalige bngels i n nu mater van bintenlandsone taken uen Vou ktnbondaraad zyn attreoen ais instemming had Dat de nationalistische f leider echter ook oor rede vatbaar is mag thans worden afgeleid uit het feit dat hy de 1ngelbche uitnoodigmg heeft aanvaard om persoonlyk m de Britsche hoofdstad tt veischynen Ue vouruitziehten waren andera den laat aten tyu niei uizomier xabK i li nKete we h en lang toen vond ei een twiatgese iryi laais tuascien loru vviliingdon den hiigei enen onderKomng en banam I aat8 gf no mde had z en in een briet beklaagd over onnenouiiyK optieden der öritsche autoriuiujn m indie en te kennen gegeven dat een en aJidei iiidruischte tegen de overeen Komst die iiidertyd te Deim was gesiote tusschen Gandin en lord WiUmgdon s vooiganger lord li win Van hngelisehe zyde daarentegen werd beweerd dat de Britsche oxeiheden m geen enkel ogzicht buiten iuiar boekje waren gegaan Het werd een weinig amusant spelletje maar ten slotte i3 in Gan hi een geest van verzoening wakker geworden en kwam hy op zyn besluit om met naar Londen te gaan terug Gandhis piestige waa den laatsten tyd wel eemgszins geschokt en dit is te verkla ren daar Gandhis onbegrypelyk v eifelen de houding maakte dat men ten slotte met precies meer wist wat Inen aan hem had Zyn vrienden m B eland namen het hem reeds euvel dat hy door voortdurend met twyfelachtige of althans vry onbeteekenende bedenkingen voor den dag te komen het groote doel Indio een zelfstandige constitutie te geven uit het oog verloor Undertussebien is alles te eUdei ure noj terecht gekoi en en mag men wellicht uc hoop koeöteren dat beide partyen te Lon den met een gezonden zin voor realiteiten zullen streven naar een accooid Wel zitt Cjandhi zich tham nu het Labourkabmet is weggevaagd vooi een nieuw Britsth be md geplaatst maar naar het sehyiit u de kaJ inetbwyziging geen reden om thans aan het tot i laiid komen van een vergeiyk te t vylelen Oiok de meuwe minister voor Indie au hamflel Hoare is van goeden wil ie en vrywel algemeen is men de opvattmg toegedaan dat de concentratieregeermg het Indische probleem onpaitydig zal behandelen Du ii ngeiache delegatif naai de ronde laielconteientie zal nauwelijks gewyzigd worden De vroegere minister voor Indie iVedgwood Beim en Henderson de afgetreden mimster van buitenlandsehe zaken allen ei wel is waar geen deel van uitma ken doeh overigens biyft vrywel alles by het oude MacDonuId zal weer voorzitter zyn terwyl lord Sankey opnieuw de belang rykste commissie die voor de constitutie vait den Indischen bondsstaat zal prestdee len levens kan men aannemen dat de libe lale lord Heading de vroegeie viee koning van Indie die nu Hendersons plaats heeti ingenomen thans ein nog beiungcyker rol mi spelen dun op de eerste conlerentie in zake Indie passend daar Henderson be leiding i iigeische oppositie zal i men zuodat zyn iunctie als voorzitter van de ontwapeBinga conferentie op moeilijkht ten 7uu ituiten De Volkenbondaraad zal eze kwestie leed tydens de eerste zitting in begni beplem oei J ehandelen Voor d Volkenbondsraai zou in dit geval de morfelykheul bes aan om 01 een nieuwen vo a tter van de ont w apenmgsconJerentie te kiezen of de verkiezing van Henderson zoo uit te leggen dat hy gekozen is in zyn kwahteit van Vngelsohe minister van buitenlandse he zaken zoüdat dan automatisch de nieu min ster van buitenlandsehe zaken de tunetie van voorzitter der ontwapemngsconferentie op zicii zou nemen De kortelings opgedoken gfnnhten over een verdaging van de ontiwapemngsconierenüe worden in volkenbondt kringen ais met op de ieiten berusteml beschouwd olschoon van Franacbe Ude reeds geruimen tyd m die richting wordt gestreefd terwyl ook leideitde kringen van het vol keobon4 tM cretariaft i voor voelen ben verdaging van de vöTWhbondaconferentie zou echter een meuw besluit met eenparig heul van stemmen van den volkenbonds raad op grond van een nieuw vooi stel van een regeermg noodzaketyk maken Dit b sliut zou nog in den loop van S tember moeten worden genomen daar de vertegenwoordigers van de overzeesche staten reeds in September vertrekken om deel te nemen aan de ontwapeningsconferentie Op grond van den huldigen toestand wordt echter een De beteekenia van het bericht hetwelk inhoudt dat Gandhi de invloediyke leider der BntschJndüïche nationalldten zich thaiw inderdaad naar Londen heeft begeven waar hy verraoedelyk even na midden bep tember zal aankomen mag niet worden on derhchat Op de eerhte rondetaftlconteien tie waar beraad laagd werd over den toetomstigen status van Bntsch int ic dat i den vervolge een veel grooter mate van oa alhaiikelykheid deelachtig zal worden schitterden de nationalisten door afwezigheid en bygevolg was ook de mahatma er met aanwezig en en ander was te danken aan de roengheid der extremisten wier felle yveren meermalen Gandhi s volledige ie BfnBMiy kwam het zoo meldt men ons by het vertrek van Gandhi dat oen ware triomftocht voor hem werd tussehen Gandhi aanhftngets en de liuiisc he radicalen van de Vereemging lioode Vlag tot bot singen aarby ongeveer een twaalftal aan hangers van de Koode Vlag zwaar ge wond werden Gandhi heeft et zyn gevolg van zes personen twee eei te klasse hutten bc proken Op het tusschendek ia voor hem een provisoire keuken mt hout opgetrotken waar hy zyn mealtyden zelf kan bereiden iiyn geheele bagage bestaat slechts mt een I paar wollen tloeken zyn horloge met ketting en een paar blikken geitenmelk die bewaard worden in de koelruimte van het schip Kort voor het vertrek van het schip licuiiiiNi AiMiocii i ïit wö De DUllöCHLAND De Graf Zeppelm naar uid Amenka Openbare feesten kwam hedenmiddag m bijzondere byeenkomst in De Zahn byeentot neroenking van Uarer Iflajeateiti verjaardag De Lere Voorzitter Burgemee terOaarlandt en de Voorzitter de heer Pot hebben op de nationale beteekenia van dezengedenkdag gewezen £ len telegram van gelukwensch en hulde werd namens de Com miasie aan H M de Komngin gericht i De Muziekvereenigiiig De Bazuin die lil den kinderoptocht almedewerking hau verleend heelt daarop van 12 1 uui op dt Warkt een conceit gegeven onder k ding van haar directeur den heer J i Oskam In den namiddag weiden de feesttlykhe den voortgezet met een Kin rydery op de Markt en een Canovaart m de KaLteiioingel gracht waarvoor veel animo waa Ook voor de Zwemwedfatrydtn n de bted Zweminrichtmg was groote belangstt ling Vanavond is er Orgelbespeiing in de ttfoote kerk daarna geelt het Stedely u Muziekkorps een concert op de Marki en zooals gebruikelyk zal te 11 uur een groot schitterend vurwerk den feestdag besluiten Na afloop daarvan biedt de Sociëteit Ons Genoegen nog aan haar talryke leden gelegenheid voor e genoegelyk danaje in haar bekende lokalen In verschillende andere stadsgedeelten hebben ook feestelykheden plaats p had Daarop en op de namiddag en avondfeesten komen wy morgen terug Zaterdagavond om 8 uui 6 ia de Cirai Zeppelin gei tart vuur den tocht naar Zuid Amenka Aan dezen tocht nemen dertien passagiers deel leder passagier neemt vyftten KG bagage mede iiateidagnaclit uur was het luchtschip boven Lyon en heUt Zondag de reis langs het Hhonedal vooitgezet naar de Ailddellandsche ee De route ging veivolgens naar de Balea len dan boven fapanje van Cartagena naai Gibraltar Zondagmiddag 5 uur werd langer gepasseerd en kort daarop de Oceaan bereikt POLEN Woldemaras ia vrygesproken Hij zat ztph van politiek onthouden Nd langdurige beraadslagingen werd Zondagmorgen kort na half tien v omiis ge wezen in het Woldemaras proces Van d 24 beklaagden werden 14 veroordeeld en lU vrygesproken Woldemaras kapitein Virbickas de vroegere adjudant van Woldemaras zouniede zeven andere beklaagden werd n van de hun ten laste gelegde strafbare feiten vry ge piüken De aanslagpleger Valtkovicius de hooldschuldige werd tot 15 jaren tuchthui atral veroordeeld en Pupaleigis tot twaalf jaren tuchthuisstraf zoomede verlies van Jnirger lechten enz Kapitein Gmeitis die medeplichtig was aan de voorbereiding van den aanjïlag werd tot een jaar gevangenisstraf zjt d je wel eens uitkggen hoö die natuur ijke gieoheid verro van voJdoeude isl Kom mi maar aan tafel Vainiai Het zal my benieuwen hoeveel hy nalaaü Wanneer zui de LügrafentE zijn zei hy en wendde zich tot Gwen moet dat zelf maar regelen antwoordde deze 7al Ut Shoni zeggen datInj mot het rytuig voorkomt Ja ja da is goed Ik zal er maar naart ie gaJin Voor Zondag ben ik terug Janiee Harris aal u wel overal mee helpen oon Dat is eer heel aardige man Dph volgenden Zaterdag kwam Eesec Powell terug van d begrafenas en toen Mj uit het rytuig stapte viel het Valmftl direct op dat zyn geziüit buitengewoon norech stond Hij beantwoordde haar groet met en liep vtupgei dan gewoonlyk de kamer binnen Bent u moe oom vroeig het meifljevriendelijk Neen moe beu ik niet klonk het nijdig maar ik ben diep verontwaardigd op JOU VaJmai Jy bant een sluw ondankbaar flchepsel Ig het geen hard gelag voor my eieontobetaalde pre tikant dat myn eemge broer alles wat hy bezat nalaat aan jou Ifi het geen sohande dat jy myn eigen broer op die manier tegen mij hebt opgezet hem liebt gevleid om je zelf te vernjken Maar dat beb ik nooit gedaan protesteerde het meisje met vuur ik wiet er I iets van 7ijn geld heb ik nooit verlangdalleen zijnl goedheid en zyn liefde Wat is hier aan de hand nep Gwendie JUïst binnen kjwam eai zag dat de di cuaele tuasohen oom en nieht verre vanvreefizaam was I Hier lö heel waü aan do hand tiulderde t t 6c i owell Myn broer J olm Heeft at zyn geld veniiaakt aan deze Judasl Honderd tP vyftig pond in het jaar Hefst En Ikkryg t n arnizaltge honderd pond net als Jini Harrie de zeeman Den goheeien avond deden bssee Powell an dweil nuta andere dan elkaar opwinden ner het ehandplyke gedrag van Valniol Jie met haar lieve maniertjes het geld dat liaar oom Eesec lechtmatig boekwam in da wa lit haKl geileff t fcssec 1 owell hod wet een adder aan 7yn borat gekoesterd Dat wBa nu het loon voor de goediheid waarmee hy een ouderlooe me je van de straat had pgeraapt Den volgenden dag werd Valmai wakker met hevige hoofdpyn Ze dwaalde onrustig door liet huis en m den tuin waar ze in nn boathut hoekje de eer te viooltjas za en pfn vroege narcis hen by zoemde om 1iaar hoofd en de wfnd was 7jiclit en koel lieleiyke boden van de naderende lente Haa gedachten trTngen terug naar den tyd dat tardo en zy lan de oeverg van de Berwen doolden Wat leek dat at lang geleden Jaren en jaren schenen sedert dien tyd voorby te zyn gegaan foen BMec Poweti tegen den middag thui kwam brak de stonn los De uitbareting van zijn verontwaardigme van den voritren avond was maar zachtzin mg voorfïpel gewee t van den atortvloed van schandelijk verwijten en leelyke scheldwoor den die hy ovêr het hoofd van het arme meisje uitgoot Wordt vervolgd ISiet Ik daülit liet Het spyt me erg tioor Maar u moet den moed niet verliezen vo ïgde hij er by toen hl de tranen m haar oogeai zag U moet maar denken het is nooit zoo donker dat de Heere giptn licht kan brengen Dat 0 waar zei Valmai ojataande Ik dajik u Goedea morgen i Met haar oogenvoJ tranen gang ze oor weer en wind te ug Mi ohien iond er wel wat over Catdoin den t net aan haar oom Miaachien wel Ie ht nieuwfl Die rouwhand daeht ze m cns met Bt hrik Huiverend trok ze haar rixiden imuitpl dichter om zich heen liwen wfts at bezig de tafel te dekken tcön e tnuw i wam Wat ben ju lang weggebleven zei zeWaar ben jo geweeet Al weer naar de poutr Daar ing e vroeger nooit heen Val niai Waar ui ooiö Ik heb ewn bnei voitrhem Juist kwam baar rom bmnen en zei tjen brief voor mi Wa kan dat zyn Kpubenatraat Fordflefl begon hy Wat een hfind Dan sehnjE fk zelf nogVeter Leee jy hem maar voor Valnlai Fn VaJmai b Aan Doninee l sec FoweU J erwaarde Heer Hef doet mjj groot leed u dit treurig nieuwo te moeten nïeedeelen en ik hoop rta u op bef eTgpte zijt voorbereid Uw iro kapitem John Fowell Keubenstraat 8 Portttteft w eiöteren m de haven verdron ken tk heft etn vneod verloren looajtó ik n Krft t 9Tip zat krijgen Wilt u mejuffrouw ioweli bet tieunge nieuws meedeeJen en h Lar zeggen dat kapitein rofweil altijd over t aar aprak en haai erg luiete Hy ging met tw+e vi lenden in een tKJotje naar de stoom I oot enelope en op den terugweg sloeg iPt bootje om Ue drie geraakten te water Len werd gered KfipUein J oweil en meneer jnea vcrdionkfn Wiit u zoo spoedig nio gtlijk koinon om d begrafenis te legeleu l w diepbedroefde JAMiJ HAKRIÖ Valmaifl tiuiiende stem begat naar ze Het den brief vüjlen bedekte haar geztcht met t ei Ie handen en baratte m nikken uit Ki ai beete vnend was heengegaan By alle angst en smart an den laatsteo tyd troostU haar altijd de edaehte diat er een hart was ïaL warm vwjr haar klopte en dat eey liuiB altijd voor haar openstond Nu had ze ftlles verloren en haar eenzaamheid en ver latenheid druKl i loodzwaar op haar i jBsec l owell i aapte den bnef op en lae Jiem nog eens over Wie had daf kunnen denken zei hydat inijn broer me nog etne voor zou gaan m den dood Arm menschenkind om zoo plotseling en onvoorbereid te worden weggefK men O neen oom al Valmai tuaschen haar Hnikkeji dOoT hy wae niet onvoorbereid ir beplond geen on elfauchUger vriendelij ker en hartelijker man dan hy U weet met hoe goed hy voor de menaohen wna hoe ffoixl en vrienrielyJt voor iedereen die ver driet had We iuUen daar met veder over redetwisten zei Et=ee Powell terwyl hy aan jtafil guig zitten maar een andere Veer I