Goudsche Courant, donderdag 10 september 1931

M o I77ge HEINEKEN S HOUDBAAR FLESSCHENBIER PILSENER MUNCHENER LAGER Hst ontiirap iiingsv rsUI van Qrandl De Vereeniffde Staten er vota De revolutionaire bew inK ui hih Economische factoren eelden een rol De re eenn der Ver btaten Uegro t naar i en meent te weten met sympathie het door Grandi te Geneve geopperde voor stel inzake de bewapeningsvafantte gedurende de ontwapeningsconferentie Ovtïigens weet men niet of Amer ka stappen zal doen n een dergelyk voorstel te iteunen wel zou naar verluidt President Hoover met voornemens zyn binnen de eervolgende twee maanden eenigerlei bm tiende voorstellen met betrekking tot de ontwapeningsconferentie te doen 6tast öeci tari3 btimtton wil zooalt hy reeds vroeger heeft verklaard eerst de ver betering in ien toestand van Furopa af wachten De New Tiork Heiald verklaard dat President Hoover bereid is een bowapcningt moratorium van een jaar goed te kenren Het voorstel van dranJ is zoo zegf men hier op vruchtbaren bmlem gevallen In tegenspraak met andere berichten meent het blad te kunntri metden dat het met uitgesloten is oat de Uegeering te WaiJhington in deze het initiatief zal nemen Van al de I atijtutch Amerikaansche sta ten werd tot diisver Chili hN dt be it be Ftuurde en georganiseerde beschouwd Na onlusten van korten duur die tot den val vwi den president en dictator Ibanez leidden heeft de muiterg der vloot te t qmmbo de cnsia aanmerkelijk verscherpt Uit de talruke en eikaar dikwyls tegenvrekende benchten kon nochtans worden afgeleid dat de Chiieensche vloot tegen de lueuwe regeering is opgestaan omdat d officieren en manschappen geen genoegen wilden ne men met een bescheiden korting op hun salanasen In beginsel is dit met onmoge luk want in verschillende I atynach Ame nkaansche staten hebben om de lfde to den al meermalen muiterijen van afzonder lyke troependeelfn plaats gehad Alleen in Chih bevreemdt de hludmg der vloot Mnigszins daar het tot dusver aan de lei ler = van leger en vloot gelukt was de ge wapende macht eenigszins buiten den stryd der partyen te houden Dit was echter gedeeltelijk slechts mogelyk doordat degenen die deel uitmaakten vin de weemni ht biBonder hoog bezoIdigKl werden Terwyl de Chiieensche bui rlyke ambt naren sjnde langen tijd zich flmke kortingen op hun inkomsten moesten laten elgevailen bleven de salans wn by leger en Vloot zeer hoog De ernstigp gcononiisrhe toestand waarmee Chili heeft te woi stelen salpetercnsis noodzaakte de nieuwe re geenng ook hy de weermacht tot salarisver lagmger over te gaan Daartegen heeft nu Voor DIRECT GEVRAAGD NET DAGMEISJE s Zondags vrti LUYERINK Kleiweg 38 Wi maken ü alteot op de RADlOVOORDRACHT over Hilversum opmorgenDonderdagavond van 7 uur tot kwart voor 8 uur waarbij de beer E O Kleerekooper namens den Ned Bond van Piano en Orgelhandelaren en Fabrikanten spreekt over Il Piiii Stiiii il U Ipmiijii G GABRY Piano a en Orgels enz Waathavan 44 Gouda VEREENIGING VOOR FACULTATIEVE LIJKVERBRANDING Inlichttngenbladen Tarieven en Vqorwaarden en inlichtingen omtrent het FONDS VOOR LIJKVERBRANDING op schriftelnke aanvrage kosteloos verkrijgbaar bij de afd secretaresse Gouwe 73 Gouda r 24 HET IS HET VOORDEELIGST HET IS HET EENVOU DIGST HET IS HET GEMAKKELIJKST wanneer Urn meerdere bladen advertentien hebt te plaatsen hetzij hier of welk blad ook in binnen of buitenland dat U de opgaaf daarvan toezendt aan het ADVERTENTIEBUREAU MARKT 31 aOUDA TEL 2745 U zijt dan in eens klaar en de plaatsing geschiedt naar wensch en tot dezelfde prijzen ëls door de bladen direct wordt berekend Weet gij wei dat de gemeente Reeawuk een welvarende vooruit gaande gemeente die door de vestiging van het nieuwe Watersportpark Elfhoeven een plaats van ontspanning IS geworden waar men g larne verwult een eigen weekblad heeft dat daar aan de ruim 4100 inwoners huis aan huis eiken Woensdag gratis door de post wordt bezorgd iel leekÉd voor tavijk Niauws en AdvertBnilebiad voor Reeuwiik en Slulpwijk verschunt eiken Woensdag bu alle be woners m huis en is daarom een uitstekend middel voor RECLAME Het is het eeni e blad dat ALLE inwoners bereikt zoodat door adverteeren daarm de volkomen zekeiheid wordt verkregen dat ieder ingezetene de daann gemaakte reclame onder de oogen krijgt Wie m Reeuwxjk en Sluipwuk wat vcrkoopen wil of daar afnemers wil l rilgen adverteere m iel IfeeliÉil Toor üeeDiijk Men vrage de zeer billuke taneven aan het BUREAU MARKT 31 GOUDA TEU 2745 rj 7 üdve aemeaincle Abonneert U op dit Blad N V Utrechtsche Hypotheekbank UTRIOHT Reserves f 1 662 263 26 Pandbrieven f 60 000 000 DE BANK stelt beschikbaar 4 l pandbpieven d 100 1 in stukken van f 1000 500 en f 100 40 De Directie M4H Mr A J S VAN LIER Mr P R HOOIiWEG PRIJ5 25 CENT IJN Kwaliteit HAA5AZI NFABRIEKEh NV HAABtEM en nog iets ger was kwaliteit alleen voldoende om de vraag naar een artikel op te wekken Thans nu iedereen kwaliteit moet leveren wil hij in den concurrentiestrijd met aan het kortste eind trek ken is dit feit op zichxelf niet meer voldoende Het is noodzakelijk het publiek op de hoogte te brengen van de voordeekn van zijn artikelen De beste en goedkoopste weg daartoe is 70 Jaai ciang Dandepdag 10 Saptember 1931 eOllDSOIË COVMXT 3 Zt £ ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN SfFUWERKERK mTnPnïïpi n Tn BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE N IEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER RE EUWIJK SCHOONHOVEN STOLWIJK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz Dit blad verschijnt dageliiksbehalve op Zon enFeestdagen ABONNEMENTSPRWS Per kwartaal ƒ 2 26 p r week 17 cenl met Zondagabladver kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overtl waar de bezorging per looper geschiedtFranco per post per kwartaal ƒ 3 16 met Zondagsblad ƒ 3 SO esuutui Abonnementen worden dageloks aangenomen aan ons Bureau MARKT 31 GOUUA b onze agenten en loopers den boekhand l en de postkantoren t c 2MrKZ k t rg 4 ï i tie Telef AOVi TENTIIuPRUfa Uit Oouda en omstreken behoorende tot den bezorg knng l 5 regels ƒ 130 elke regel meer 0 2u Van buiten Gouda en den liezorgknng 1 ö regels ƒ 1 55 elke regel meer ƒ O 30 Advertentien in het Zaterdagnumnier 20 byslag op den prys Liefdadigheids advertentifen de helft van den prgs INGEZONUEN MLDEDELUNGË N X 4 regels 22 elke regel meer OSO Op de voorpagina 50 c hooger Gewone advertentien en ingezonden mededeelingen by contract tot eer gereduceerden ir js Groote letters en raiiden worden berekend naar plaatsruimte Advertentien kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boekhandelaren Advertentiebureux en onze agenten en moeten daags voor de plaatsingaan het Bureau z n mgekoraen teneinde van opname verzekerd te zyn dek wt dat toen het ten slotte in de handti ijnoi eigenaies terugkeerda luei al tetii veiton taaid maar ooK van zi n veeren betoold en afziehlelyk vermuiki waa Mrs Manning zou het ernstige voome a u hebben baat boed met meer soo licbu vaanligtijk aan een barer medeleden uit te Urenen NoodloUig experiment MediruB doodt zich zelf met et gasmasker Dr Gilbert Biurton een medicus te ol tingham die zich bezighield met pioelne mingen op het gebied der gifgassen in het sJucfltoffer geworden van zyn experiraen ten ioen Maandagavond het dienstmeisje lyn werkkamer betrad om de luiken te sluiten zag zy den dokter in zyn stoel zitten ijiet een gasmasker voor Zy vtrontschuldigde zich te zyn binnen gekomen doch had tiet geweten dat haar meester zich m de kamer bevond Deze gaf weliswaar geen antwoord loch het moxsje verwachtte dit ook met Ioen zy na eenige uren nieth hoorde in Üet vertrek ging zy naar boven en trof den medicus 111 precies dezelfde houding aaii Het bleek by ondeizoek dat dr Blurton dood was Hy had eeü meuw i oort gasmasker dat hu ondagavond had ontvangen Willen experunenteeren met Iwst fatale ge ïolg dat hy zichzelf het leven benam Dr Blurton die slechts negen en dertig jaar oud ia geworden had in den oorlog bi de manne gediend Ky nam aan den i lag rdutUad deel op een tor dojager die zinken werd gebracht a eenïgfe uren Jp wrakhout te hebben rondgezwalkt werd ily door een Nederlandsch vis cheis aar Buig opgepikt ZWEDEN ï Sneeuwval In het Noorden van Zweden heeft gisternacht een hevige storm gewoed terwyi groote hoeveelheden sneeuw zyn gevallen telegraafpalen zyn omgevallen zoodat het telefion en telegraafverkeer tUHsrhen ver scheidene steden ia verbroken Nathivorst heeft in Jaemtland grogte schade aange ttcht en de erwtenoogst vermeld Ook m de nabyheid van Stockholm heeft het gevroKen jNOORWEtrfcN De Nautilus iemg Weer op Spitsbergen aangekomen De duikboot is door het Poulvls zwaar gehavend Naar uit Adventbay op Éïpitfabergen ge meid wordt is de Nautiluis gi iter niddas om 1 uur aldaar aangekomen Aan boord js alles wel alleen Ie machimfit ia ziek De onderzeeboot zelf ziet er eleerlyk gehavend uit Op verschillende plaatsen is de boot lek terwyl sterk slagzy wordt ge maakt Hoe lang de Nautilus m de Adventbnv zal blyven liggen is nog niet bekend bïn zen van 1 beptember Iftll tót 31 Maart 1932 mgev e i 1 lUUJard moot worde 3pge önictit waaiaun ongeveer HX mfllUoen voor de huur en van de rest ÜU procent voor lefen imddelen tn kolen Ht t ie onii ogeiyh Oil ed tolafli bedT van UU uimutn amik lu natura uit te beialen in bijzondere gt vallen en onder i ijzimdere oiiitjtandogheden 0 titer bevtfit de uaaiölor regeHogen aai tti Secticn de ge iieenten aan den c eiien kant en verbrunker velctnigmgt n en klcon banOei ban den anderen kant votgena wel fce HgelingiJi de erklo07 6n de BentKxligd neu n voor bet dageüjkscj gebruUt togen st rk veiimiiüerUe pryïen kunnen ftnjgen Wij moeten tracbteii aJdua de inmister on den wuitei met etn elastiecli werKend ay ti oQi door ie Komen Wat de iwerklooaen verzeker mg betreft de nimister geloott niet dat door retWganmaUe belangrijke twzuiniguigen kunnen worden bereikt 1 NGËLANÜGanAi wordt morgen te Marseille verwacht Candfii wordt op yn reie naar Londen iijdagicbtend te Marseille verwH chl waar bn dooi een delegatie van indiPche studen ten zat worden ontvangen Waarsehyniijk zal hy zieh via 1 arys naar tonden begeven rit het Lagerhuis Aanneming der begr lotmv reso lu ies heden verwacht H l La seiiiuk leifi aondei steiiimiDgeen vc ji toi van lUldwin aangeoomeu btpaieii ü lal ftüe le olutiee op eu na betre feaide de uppleLuiie be iooUut welke vandaag oor itbiowden suUeii woMen iDsWUentt aum bi iiid van ütn avond vim tiedui ii oettJi woiden aangeAonien ttueiiide rïinilddeLhjk ditvofiing aan de voorstellen te kuimeu geven welke zy bevatten en aldns te belet ben ut Cl jp gespeculeerd worth l n der bi i ootangere oiutiea wordt ateeda aurgehoudeii ont can algemeen debat inogeJi k te maken Wie zUn hoed is dat jiBleren liet it Mch by de riiecueaio m het lagerhuN n ven ongewoon als vermake lijk iiuidenl voorgedaan den legel van het huia moet ten algtvanrngde die terwijl ui bespreking a IJl den gang is ten vr uig t etref ende de fcgeling der werkzaamheden tot den spea ker wil richten dit te kennen geven door het boold te dekken Leii der lei iers van de arheidersporly diie zulk een vrajig wide ateilen had even el zoo M oefig g tj hoed by de hand waarojj zyn paitygenootc mevrouw Ma niiit lian I oed die wejf waar op een ron den iKfnntiood geleek iiiiör met twte groote veeren was getooid aan haar collega liet overhandigen J en andei gedienstig lid ze te den hoed op het hootd van den viager docli t oea deze temerkte dat hy met vreemKle Veeren prfnkte rukte by nijdig den noed van bel hontd en wierp tiem weg i r ontstond t n wilde joflii p het hootd de umversïtciten te Dublin Mlinster Mun chen Gottingen Heidelberg en Wlirzberg loop der bloedige botsingen echter het onderspit heeft gedolven zich verzet Natuurlek is het mogelyk dat communisti fche invloeden een zekere rol hebben gespeeld waarby niet vergeten mag worden dat iji I atyasch Amerika ieder die met op de hand der regeermg ia als zoodanig wordt voorgesteld maar volgens de D A 7 Ie volkomen onjui t de De chryver van het commentaar m het democratische blad die i ich zekere verdien aten heeft verworven door een boek over de ontwapening meent den eisch te moeten atellen dat Duatschland alle n zulke offi eieren in t genot van pensioen moet stellen die de voorwaarde aanvairden dat J dit penaioen m Duitschland zullen opma ken Wy zyn van oordeel dat de vemch tingen der Duitsche legennstructeurs in Chiii verre uitrijzen boven df zen bekrom pen eiihch en zouden an beginsel nadrukkelyk villen waarschuwen tegen een vermenging Van bmnenJandsch poirtieke wrok met poli beke gebeurtenissen in staten dif nau e vnendsohapsrelaties met Duitschland on derhouden Hy vestigde zich later U privaat docent te Berlyn en was naderhand hoogleeraar m de gtaatewetenschappen te Öreslau Straatsburg Weenen Leipzig en München Verbcheidene werken zyn van zim han J verschenen Hy sphieef o a over onderwerpen als arbeidersgilden m den tegenwooidiKen tijd rerhoudingen tussohen arbeidsloon bd en prestatie arbeidsverhoudingen m verband I met het huidige recht arbeidersver elipring m de tegenwoordige economische verhoudingen verzekermgsdwaog christelyk sociale bewegingen in Lngtland Duitscht nationale staatshuishoudkunde B keiid zim zyn boeken Over de ooraAen van den tegenwoordigen soaalen nood 1889 en yn polemiek met Karl Marx jPjWi n 1900 verecheen Het argument voor vry handel Voorts beschreef hy verschillend huishoudkundige en woningvraagstukken Staartloos vliegtuig te Berlijn aangekomen R l nieuw tvjie Uo l or den vliegtuagbouwer Alexindo Lipp =ch den Jeidei van tiet latxiralorium u ie Kt oen Koesitten JVlaatsohappij gebfuwde staartlooze macliine kwar i jrister niKidi op hel vliegveld lempeuiot te Ber lijn aan Het vliegfTiig wejd beetuurd door d n ilvjjeger Croenhoff en 2ft eenige da g ti te Berlijn blijven Hat nieuwe type vliejrlui iB tjjdena veiBcheidftne proefviuch l n 11 itKentt bevatlen in het hij onder Wflö men te spreken over de Tilegeirenschappen van de kleine machine jfe t t qen spnnwijdt van 15 Meter PWffmntinjf niet nndere consfructiee Helaas w echter dl vlucht van de wnetwilcuppe wnar het toestel gebound is naar Herlijn met 2ondeT strubh im en gegaan daa de B PK üristnl CFierubmotor tijdenw de reis detect geraakte waardoor Dinsdag in de natijhaid van oetlien on ater in den loop van ftoenslqg in c e nal i hpid van LudwigsfoJde P ii nfocMoncling moest worden gemaikt Een heirleger van werkloozen Stegerwald tegen steun m natura In tér dip i llt ilyue lie bladen li de nikHii ai iiHtei v i arbLid drt St gerwald over de ptaiineui der rijMregeoring voor der a B winter BUITENLANDSCH NIEUWS OUITSCHLAND Dr Lujo Bren ano t Gisteren ia naar Wolff meldt te Munchen overleden prof dr Lujo Brentano oud 8Ö jaar v I Brentano werd 18 December 1844 te Ibk wy opmerlrten de vloot die in den Apchaffenburg geboren Hy studeerde aan Hij vtrklaart dat de cyfera wejke van tijt tot ttjd igepubliicterd worden inaftlte het verniocdelijke luintal werktoozen absoluut w tlckeung zijn dwar deze te te pesamiie ti h 7ijn iets waartoe geen aanleiding bestiiftt IntegendfeJ inoel men es Jiennefl dat hol l uit che 60ün niische leven verriHeefli giooteii wtersland herit geboden Maai wlfs wiinn er bet aantal werkloozen m den as winter nog aan7jenlyK grooter aou zijn iaii 1 1 het Vorige jasr blyven nog gonoeg n og ijklioden over om daar tegon opgewd en te zyn JUe mmieler keert zioh posi öief tegenover het denklweld van gediedtchjke uittk nng m natura aan de werklw acn Hy rekent er op dat voor de werkloo De tiennnenng aan moedig doorleeide fH iaren behoort tot de kostbaarste ji ithngen des m enschen yEIJïlTRTmM Aan de oevers van de Berwen Naar het Engetooh van ALLEN RAINE Nadruk verboden eente en leefde veel meer dan te voren et het lief en i ea vm zyn parochi 7 ö m keer m hun predikant wekte luurjjit verwondering en praatlust vaa fejieeie gemeente tern t natuurlijk doordat zyn zoon SSl zei en iua John J Ui y t febbM hy moet hcK due oog P r r J f n op de m d w et lem w taradoe Wynne Hi T hm i f Cvl l was e de blauwe ikT ht TJinsterden en kwL ïïi voorziehb boven de twftm mm hwam e hoogt ta iBD rijtutg door cfen weg van Cear Madöc naar Alfipethin De inzittwiden keken met beInngPteUing naai allee wat ze passeerden en by ledere boch van ditii weg hoopten ze de van ouds bekende s oorate en van het dorp te zien cTa z in iiet dal wUten iggen Het waren Cardo en mr Lewis Wynne en Zijn vrouw ioen de koets den jcrrooten we verliet om lange een eteenochtigen zyweg de kiiat fe naderen werd Cardo die tot nu toe de oppewektflte van het gezelschap was ew eet stil en nadenkend Volkomen geswind naar lichaam en geest keerde hij naar zyn jreiKKrtestreeJi terug hy wae vol zoete hoop en btijde verwachting en liet zijn ver bfflding den vnjen teugel e haddien den dominee hun komst beluchf en deze stond al zoo wat van het ont byt af en het wae nu mwldiag hen op te wachten by den ingang van tiet erf Betto rende met een voor haar leeftyd en omvang wonderbaarlyke vlugheid hetn en weer om nu eens een atóel af te stoffen dan weer om haar schort glud te strijiten Af en toe gin ee ook by dien ingang staan met de hand boven de oogen om te turen o er in de verte nog niets te xien was J 1 iMte kwamen de vnng vertieide reimgers en ze werden met onbeechnjfeJiJke tmrteiykheid begroet De dominee wa over geluMcig niet aJleen omdat hij zijn zoon weer teruf bad maar ook omdat hy zijn broer d Hgjid kon druüken zijn broer dien hij zooale hi meende voor altijd van zich had vervreemd Het duurde wel een paar uur voor aJlemaal weer een beetje tot JJlmte waren gefcMnen gehad voor zo haer vandhan gmg Card fprong op Din ie 7e t K h zeker by haar oom tolui Haar d dominee eehudde het iiyofd Haar is ze met Cardo Hy sMerf eenpoos iré edpn en hy he ft baar al zijn geiidveimaakt hel ik gehoord De niedededing van den dood van kapi em Powell schokte hem diep Nooit had hy aan die i ogelijkheid gedacht Valnifli zwierf dug rond Allctn op de wereld en verlaten Hy kon het niert uit ouden by die goflfliahte en liep haastig hei huis uit Anne jongen zei i ewi Wynne watir rirlzftiend nieuws o n hem Uit fl het zeker Mwtbien hoort by ir bef d rp wel wat dat hem wat kan hel jjen om haar op te sporen Cardo ren lp naar den i verkanf van de l pk het wejt ekende pad naar Uinaa op waar hy Shoni op hef erf zag staan Ben jy dsai Cardo Wynne zei deoude I an Ik hoor vertellen dat e met Valmai getrouwd bent Laat me je de hand schudden zei hy Ja zeker zea CarOo ze ismynvrtMiwvoor Cod en de menaehen Maar waar isze Vertel me m vredesnaam waar ze naartoegegaan ie Wist ik bet maart Noch ik noch Wweelowelt noch iemand anders wie het ik7al je vertellen wat ik cet Na je vertrek m Valmii naar i ordsea gegaan om haaroom te verplegen die zijn been gebrok ihad en toen hy weer beter was kwam zehier in Dmae terug En toen i ï a wat tfoen Dria of vier maanden na lat zt uil tord ea terugirekomen wa stierf kajjitcin H well en by de bagrafenie tioor Ie hmtH dat yii breker ai zijn geld aen Valuifli verircakt had Hy zyn thuiskomst v a hy dufir ver zoo buiten ich zelf dnt hy haar p de timenate manier uitmaakte ei haar het huie uitjo het arme kind on dat ze hem liestolen had zooals hij tiet n lilde Caido sl unde en kiemde zijn tanden op ikaai I r was dien avond een koude wind enhet ntfuwde ik kmn haai onmoaelyk zelfhaar tltïrtje laten dragen e n toen biachtIk h uir vet de rotwiljk naar Nanceehu pji p wa i daar harte I jk welkom en ikging net en jerust hart naar bui terugefi bra ht haar den volgenden morgen heeliroeulaai srooten koffer tn de ret t vanhaai g l Maar rlaar jie ook met meerIk leuk lat de oud Ntnce er wel wat meervan wi L maar Ze is zoo geslot ai a eenbue Wasr was ij al dïen tijd en wairomkwam e met tenic Ik wae ziek en lae in een zieken iuis IK had lyphit snrtvren en een hersen fiChudduusr en tk ben weken en maanden Mn ongeveer boiten west peweeit l n tien ik eiidelyk n yn positieven teniir bid bo11 kwam ik oo aanw iiMJpetïfk ferue Wat leb Ik tijdetu de rais chkwijls gewen cht te kuïinui vliegen aH dp vo eH om e rder I ler te i a I Wordt vervolgd We uilen dat joni inensch daar meiInJig by ons houden zei Lewis Wynne envKea op Cardo Hy kan zyn oogen nietathoudeii van dal ot de hui aan den overkant Hy veilongt natuurlyk omzijn vrouwte zun Je moet geen zwarigheid maienMoung Uat t i Ik ook niet van plan klonkbet vnendelijk Nellie en ik vervolgde zyn broer zyn prg verlangend om kennig te makenmei onze niciit van wie we zoovtel liefs geHo rd hebben en Me ing ik geloot dat hy rn parel heeft gevonden in die oude oester etiielp van tji = c l owell Wacht even Cardo zei njn vader toen hl zajr dat zyn zoon njn hoed zocht Ik ten bang dat ik je en teleuratellmtf moet heieid i op dezen blijden d h n by haal de den hiief voor den tfag dien Cardo aan Valmai had i eedhreven Cardo werd bleek en met bevend vingens nam hij den bnef aen Wat moet dat beteekenen vader vroeghl met een blos van teleuretelling HadIk te veel gerekend op uw vergevenageziodbeid toen ik u vroeg dezen bnef aan VaJloai te geven iNein beste jongen ik had het heelgraag voor je redaan en niet mmrter had ikjt deze teleurstelling bespaard mair zeheeft n nanden geleden deee mtgevinp verlaten en niemand weet waar ae gebleven is Weg I Was allee wat Cardo kon zeggen er hij het zioh in een stoel valJen en ver borg zijn gezicht in de handen Er 18 heel wat gebeurd sinds je ver tre Het mewje heeft hed wat te verduren