Goudsche Courant, donderdag 24 september 1931

MO 17798 van drukwerk voor Uw bedrijf voor Uw Vereenigmg voor Uw particulier gebruik het kleinste en het grootste ook het fijnste kleurenwerk ons bedrijf is in staat het te maken fraai van uitvoering billijk in van linancieii iiandm heett Woensdag in de bgeenkomst der economische comnHPSie van de VolkeiL bond vergaderm een gioote red oerlng gehouden ovei de internationale fin n cieele problemen De mmuter zdde ojn De uitemationkle cnsis is in haar hutdigen omvang en hevigheid in de vorige ptemure byeeokoniat nog lUöt te overrfen geweest üinds de b eenkomit van de Vol kanbondsvergadermg dit jaar s een fier maohtigsta en rqkste landen ter wereld door de cnsia aangegrepen J landin heeft even wel bet volle vertrouwen dat dit land de criaia zal overwinnen Van belang is het reeds thans jUist t zien Het geheeie eooaionusche systeem van dea naoorlo 8t jd is opgebouwd op leugen en demagogie De begrootin yn boxenmatig gestegen en ook de productiekosten ïjii üovemnatg De opvatting heeft heataog dat een ver dwgnen vaa de mtergealheerde schulden 1 de heretelbetalingen op belangryke wy ze zou bydragen tot le ontspanning van den algemeenen toestand Handm zegt hieraan niet te gelooven Het rapport ier deskundigen te Bazel toont veeleer aan iat de cnsia in Duitathland met haar oor zaak vindt jn de herstelbetalingen maar in de plotsebnge Öpvraging der credieten op korten tennyn Het w absurd aan nemen dat het sta ken der herstelbetalingen tot een oplossing ïal leiden Het is ten hoogste de vraag of door een gedisciplineerde geldvratrekkmg een terugkeer van de opgevraagde kapita len zal kunnen plaats hebben Naar de op vatting van Flandin zal de terugkeer der kapitalen eerst dan plaats hebben Indaen een algemeene kalmeenng op elk gebied aal zyn ingetreden Flandin besprak vervolgens uitvoeng het hitemationale goudprobleem De Fransche minister verdedigde daarby krachtig zyn regeenng tegen de vaak gemaakte verwy ten onrechtmatig goudvoorraden te hebben opgestapeld Het Is indePdaad jui t dat Adverteert in dit Blad TELEFOON Er li vaak in het groote zooveel klems en in het k leine zooveel groots FEUILLETON Onafhankelijkheid boven al Naar het Engelsch HOOFDSTUK I 2 Nadruk varbodsn noe liearhjk J je bent in lede geval veei in de buitenlucht en dat i6 lete dat en Engelücfi man aJtijd bevalt Soms vraag Ut mij met verwonatenng af noe u Mgenlijk een Engelachnan w mr l e t Jurcy Uw naam klmkt zoo typi ch We zjjo uit Normandie afkaniatig Van UaT dat wa ook allen zoo wart ajn al een laara J bil bad gemeend dat zij nu naar ham n Babben opgekeken om zich te overtui m VM do waarhald van deze Vergelijking JZ t Zo ble ij snw senwten van de zee Br f roer in haar ele My Ul beaohreef liH I iapilein goiproken ïï t m I Hli VOO ir row weer rii rvelend dan bm ik alt e Abonneert U op dit Blad Bil Tonnis Ttn d Arroodmenieoti Kechtbnk te t Gr Tenhi e van den 17 September 1931 u Mevronw Jcnneke Beek weduwe van den Heer Karel Nieukerke zonder beroep wanende te s Gravenhafe op eigen verioek gesteld onder curateele Gravenhage den 22 September 19ilDe Officier van Jiutitie bi deArronditiementaIleciitbankte i Gravenhage POLMAN 30 GEVRAAGD Hoefdjnffronw met 2 Winkeldames voor filiaal in Koek en Banket te Gouda f400 borg kunnende atorten Br No 4128 bureau Goudsche Courant Markt 31 Gouda N V Utrechtsche Hypotheekbank UTRHCHT Pandhneven i 60 000 000 DE BANK elt bCMshlkbaar 4 pandbpleven A lOO in stukken van I 1000 t 500 en f 100 De Directie Mr A J S VAN LIER Mr P R HOORWEG Beserves f 1 662 263 26 AL WAT GIJ NOODIG HEBT Oe BUiROElMEBSniER der gem nte GOUDA Duukt betend dat ter voWoemng rbkel 7 der Onttigaintavet de nuk km bedoeld in artikel 6 dier wet betref fende de anteigemng ten behoeve van den aanleg van 1 den Blik w j no 3 Anuterdam Bodegravm Aotterdam voor zoover betreft liet gedeelte van het punt op on ev er 2 K M afrtand bezuiden den spoorweg Leiden Utre ht bij Bodegraven tot de Gouwe nabu Gouda 8e den Ruknveg no 12 s Gravenhage Utreebt Drie iergen Arnhem voor loover betreft het gedeelte beoosten den onder Ie genoemden weg tot m Heemd k in de gemeente Vekfcuiien pnmnde Utrecht ter ecretane der gemeente ter inmfte van een ieder ciillen worden nedergelogd van 26 Seiitember tot en met 16 October 1981 Belanghebbenden kannen gedurende dien termijn aismeée gedurende ACHir DAGEN na verioop daarvan bezwaren tegea de voorgenomen ont eigyiri ng en het plan van iet weik SaHRHTBLUK inbrengen bu den Minister van Waterstaat y dae üt m hun tiezwaarschrift verlan gen zullen m de gelegenheid worden ge steld hmine bezwaren mondeling toe t lichten De bezwaarschriften ziJn inj van zegelrecht 45 Gouda 23 September 1931 De Burgemeester voornoemd OAABLANOT 10 HEER ZOEKT Kamer 8 a t T KI di peoiion Br onder No 880 van Burk AdT Bureau Kleiweg 39 ERHUISB van de PUNT 15 naar llltEM MUTENISMIEL 15 J J HOOKNOOOmi HMFO DBM o K ONOOI prijs en vlug geleverd DRUK k e r ij A BRINKMAN Zn Zoekt niet Uw heil in de vlucht HET BESTE ADRES Wanneer Uw omzet minder wordt verwacht dan geen verbetcrmg door op aUes te bczuinigeni trek U niet meer en meer terug m Uw eigen zaak maar grijp de middelen tot herstel aan Verdwijnen Uw klanten of koopen ze minder welnu vertel dan meer van Uwe artikelen aaa het pubheki overal zi n nog menschen die ze gaarne willen koopen Maar zij willen er meer van wetent gij moet hen tegemoet treden Zoek meer klanten door Ie SANGUINOSE ZjH giJ bleek Is uw tandvlee bleek plaats van frisch rood Zft nw = v l T i l dat X H Z ü f W K i moet g uw bloed y t U Am Het beste middel om uw bloed te versterken is de SANGUINOSE PtijB p fl ƒ 2 6 fl ƒ 11 12 fl ƒ 81 By Apothekers a Drogisten VAN DAM Co Pe RJenierstraat 2c 4 uen Haag j DUBBELE CONTROLE pTor ïr r i rpV r t dl kenmerkend tl n g r 1 welke zonder wurga li De voortdurenda contrtli lt aarborg dat dia bljrondar kwIuC KING I Ilk iQiltl nSrU fr rt iXdMr ri s X pepermunt ontvangt door ta t op h woord KINQ op 1 S KING OiuUr voortdurende contrile Dr Homtl Roe Mürmin u Amslirddm PEPERMUNT T UW W t IE l DOKTER IN ZAKFORMAAT Eö roa Fa RENEMAN A t d HEIJDEN Irvini s Cul lamuM taUcttw e n doktert e8 in uktormuti ebrwk na ledercn multi d twee Cist tamine tableties lederen dag Zi houden Uw hchaam kerngezond en stifflu leeicn Uw energie f GIST IS LEVEN I Bij hoofdpijn maag mge wUK stoornissen neuralgie en onwel voelen zijn een paar living s tabletjes voldoende om weer een gezond mensch van U Ie maken Geen dag zonder Gisl lamine N V ALGEM HOLL HANDEL INDUSTRIE VS DENNEWEG 140 = DEN HAAG BU At uE GOEDE DROGISTEN EN APOTHEKB Flacon van 30 ublettea f CI 7S FlacoD traa SO tibleltra 1145 Flacon van 120 lableKen f Flacon van 300 lablellm 70 Jaai ang Oond i dag 24 Saptombap 1981 Wmm COURANT NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN r l T ERKENWOUDE BODEGRAVEl BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWIJK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz ADVEBTiJ4TIBPBUSi Uit Gouda en omstreken behoorende tot den beaorgkrmg 1 o regels 1 30 elke regel meer ƒ 0 Van buiten Gouda en den bezorgknng i 6 regels 1 6 elke regel meer ƒ O 30 Advertentien m het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prQa Ueldadigheids advertentlen de helft van den prqs INGEZONDEN MEDEDEbUNGEN 1 4 regeU 2J e elke regel meer ƒ 0 50 Opde voori agina 60 hooger JA Gewone advertentien en ingezonden mededeelingen bi coKact tot zeer gereduceerden prus Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte Advertentien kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van aoUede Boek handelaren Advertentiebureux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau nn ingekomen teneinde van opname ve zekeld te zijn Dit blad verschijnt dagelijks beh lve op Zon enFees tdagen AflONNEMENTSPRUS per kwartaal ƒ 2 25 per week 17 cent met Zondagsblad pet kwartaal ƒ 2 90 per week U cent overal waar de bezorging per looper gescliiedt iranco per post per kwartaal iiVit met ZoDdafsblad 3 0 Abonnementen worden dagel ke aangenomai aan ons Bureau MARRT 31 GÜUUA bu onze agenten en loopers den boekhandel en de postkantoren Onze buream i n dagelgka geopend van 9 uur Administratie en Bedactie Telef Interc 2746 Postrekenmg 48400 0 Vallianbonrf é Eoonsmlsoh orisia Ken scherpe ledevoenng van FlajKim De Engelsche afge aardmde baltei aan het wwrd Engeland voor heiiaening der internatioSiie schulden Het CWneesdi Japansch confhct Ds t mnache numstur De Engelsche handelspolitiek in andere baneci Zal h t pond ttsrlmg bttzwijksn H t pnj g v n van dan vnjhandal thans de Vereenigde Staten over ÏO o en Frankryk over 2ü van den goudvoonaad der geheele wereld beschikt Volkon en onjuist 18 het dat Frankryk bewust het goBd tonds heeft aangelegd hven onjuist is het da de goudopeenhooptfig n Frankryk berust op de Duitsche herstelbetalingen De sterke toename van den goudvoorraad is slechts het mtvloeise van het algemeene vertrottwen ïeitelyk zyn de goudvoorraden van Irankr jk tydens den geheelen domvan het ïoungpian veel gterker gestegen daa tmdcns iiet Dawesplan De BMUiue de France en de Federal Re erva Bonk hebben m den laatsten tyd do Reichi bank en de Bank of England alle mogeiyke hulp verleend Derfeelyke credietoperaties zyn evenwei onmogelyk vooruit te zien m het blunder met UI tyden waarm een algemeene vertrouwenscrisis heerscht De huidige crisis kan daarom slechts door het verschaffen van een algemeen vertrouwen worden over wonnen Frankryk zal ook verder helften en zyn plicht doon liïir Arthur Salter de vertegenwoordiger der Engelsche Kegeenng besprak daarna den huldigen fmancieelen toestand in I ngeJand en legde er dem nadruk op dat Fnfl etaiid als vroeger een groote credtftgever zal blyven aangezien de buitenlaodsche belangen van Engeland grooter Q dan z pi verphchtingen De httidtge erfeu beruat grootendeels op het t dat de hser stel betalingen geschieden zonder iiroductie ve tegenprestaties De prijsdaling aldus Sir Arthur 1 eeft de herstellaaten nog meer verhoogd By de regeling der hersielbetalingkn zou even eens rekening moeten zyn gehouden ipet het pnncipe der pryawveaux De politiek van leeningen op koiten termijn is buiten gewoon gevaarlyk aangezien deze ciedieten steeds dan wanneer zy het n eft no dig zyn worden opgevraagd Het goud heeft in plaats van op normale ftyze reguleerend te werken m d n laattttn tyd door de buitengewone opeenhoopmg op enkele plaatsen tegenstrydige uitwerking gehad Salter eischte vervolgens met grooten nadruk voorloopige hulpmaatregelen tei overwinning van de crisis ter verlaging van de herstelbetalingen en der intcmatio nale betalingen en door onniiddellyke be studeenng van den toestand die zou kunnen intreden nft de beëindiging van het Hoover moratorium Salter piicnte voorts d t nieuwe voorwaarden ont een nieuwe leemngs politiek zouden worden geschapen en iCelde zich onvoorwaardel k op net standpunt der Bazelsche deskundigen Loikden bept i9Jl De benoeming van een kamneucommi ie om de middelen te onderkoelden voor et sluitend inaken vuin de handeisbalaiui is het voorspel voor een iroiitverandering m de Britsohe handelspolitiek Uet sluitend maken der begrooting door miduei saxt in ty pende bezuuugingen en neerdrukkende belastingen IS als zoodanig uiteraard geen piobïWt nuödel om het pond bterlmg voor goed veiüg te stellen Wet was het eemge middel beschikbaar en noodzakelyk toen de ineenstorting van net Bntit i ruilmiddel elk oogenblik btond te gebeuren leneiOdt deze ramp te verhoeden moest men i9 t voorbedachten rade een ramp van nundei vernietigend karakter over dit volk br n gen Want dat de nieuwe begrootimg etii romp IS zy het dan © en ramp welite men Lydeiyk zal kunnen ondergaan en zal w tien onüergaau teneinilc erger te verhoe kn tat elke ii elsUunan beamen hr kan tfeeii twijfel aan bestaan dat deze begrooting dt werkloosheid met sprangen zal doen ryzen de handel nog slapper zal maken dan hy reeds Is en in het algemeen die economische omstandigheden zal verergeren die verant woordelyk zyn geweest voor het oi tstaat van den crisis By het sluitend maken van deze begroo tin kan het dus n iet blyven Integendeel mdien LmgeLand ooit terug w 1 keeren tot weivaart niet tot lüUn vroegere welvaart want dat ly t onftiiDgeltik maar tot een bevredigende mate van welstand dan zal men het er op aan moeten leggen begrootiifgen van den aard als nowden thans tieeXt moe ten indienen voor de toekomst te verhoe oen Ze kunnen slechts vroeg of laat en eerder vroeg in al baar scherpte terug keeren indien de verhoudmg van de waai den van invoeren en die an uitvoeren met verbetert Het 18 de taak van de zoo juist ingestelde kabinetacomml sle de middelen voor zulke verbetering aan te geven tr zyn Kluarblykel k twee wegen van onderzoek voor deze commissie open Zy zal kunnen zoeken naar middelen den uitvoer e beperken De omstandigheden van den tyd scbynen verkenning van den eersten weg niet aan te moedigen De tweede weg 1 gemakkelyker Het is betrekkelyk een voudig import te belemnïeren Thans is het eenvoudiger dan het ooit is geweest aan gtzien voor het oogenblik de scherpte van de groote politieke strydvraag Vryhandel of Bescherming is afgenomen Engeland al bolwerk vaji den Vryhandel raakt m verval Het effect kan slechts zyn dat wy verder dan ooit zullen afraken van het ideaal van vry ruilverkeer Dat i een internationaal zoowel al8 een nationaal feit da hevig moet worden betreurd De intematioTiale beteekems van den cnsis toestand m tivrootbntlannie ligt allerminst oUeen in de omstanUigueid dat iiet pond sterling dat belaogryKe internationale ruümiodel bedreigd wordt ook met dat men m li nge liind ok reeds verplicht werd volgens Duitsoh recept de beurs te sluiten om het pond sterling op adem te laten komen Het ellect van den crisis in OrootJirit tunme en zyn verloop is reacUounair In dat a d zelf zal men de ontkenning krygen van het oude woord dat een mensch van brood alleen noet leven kan Men zal er moeten leven van brood alleen veronderstellend dat het er zal U voor allen l e bezumiging heeft er het eerst en het hardat getroffen de fwee groepen die een verlich te en beschaafde staat het barst moet steuaeih de armen en de opvoeders Dit is niet gezegd alb een verwy t Men mag aanne men dat er mets andera op zat Maar het feit IS er met minder droevig om Het internationaal terugwerkend etfect laat zich bevroeden i is met onredelyk de algemeene malaise in de wereld ari otendeels toe te achryven aan dat bekrompen handelschauviniapie dat zieh openbaart in hoo ge tariefmuren waaraJiter een lands industrie in vermeende veiUghoid meer pro duceert daa zy kan omzetten en waarby het eene land het andere de gelegwibeid ontneemt z Jn warai aan den man te brengen De krankzinnige overpro jnc ie die een wereld poovor heeft genuunkt temidden van overvloed volgehouden m blindheid voor de gevolgen zou achterwege zyn gebleven indiesi de natuurlyke wegen van liet l delsverkeer luet waren gebarnoadeerd m dien economen van wie men lou mogen eronderstelten dat zy in hun deskundigheid w s waren die natuurlyke wegen nudden aangegeven en hadden gewaar schuwd te en het verderf dat voort moest komen uit het betreden van paden die geen Uitvoer hadden en onvermydelyk moesten leiden tot opstopping Waar z n zy nu die landen die me en voor hun welvaart te kunnen waken door de voortbrenging van andere landen uit te sluiten En nu moet Engeland op een of andere wyze dit rampspoedig oorbeeld volgen De zoogenaamde onzichtbare uitvoeren kannen het ongunstig verschil tu ïathen de waardivan men die van uitvoer klaarblykelyk net moer goed maken De handelsraataiae heeft ook de waarde dier onzichtbare uitvoeren vrachtvervoer met Bntsche schepen naar het buitenland verzekerings en bankiersdiensten buitenlandsche beleggmgen en haar opbrengst aanzienlek vermin derd Rammen hebben uitgemaakt dat aan het einde van dit jaar be h drag der invoeren dat der uitvoeren onjichtbare erin De den crediteurst ttn te beschikiu ig stdandó middelen moeten als garantie oi den aangewend voor ie debiteui staten met het oog op de hun te Muvtrekken credieten iir Arthur wees er rts op dat het systeem van den gouden standaard thans met meer funcUonineart btechts een vyfde der goudvoorraden 04nr de j eheele wereld lü in het bezit d r debiteuretaten terwyl viervyfden zich m hek bezit der crediteurataten bevindeni 3ir Arthur stelde voor dat de Volken bondsvergadering la een groote resolutie zou wyzen op de noodcakelykheid van eei nieuwea polttteken en finanueeleit koers en hierby de leaduiv moeten nemen De Haod moet voorts ni de gelegenheid worden gesteld by veraoeken oM fmancieele hulp door atateai onniidd yk te kunnen inter vemeeron Sir Arthur besloot met er op te w i zen dat de huidige intemationaie crisis niet een cnsia van armoede doch een cnsis vat overmacht is die slechts met natuurlijk middelen zal kunnen worden overwonnen De Fransche minister van ï mancèen nam hierop voor de tweede maal het woord waarby hy verklaarde dat het absoluut noodzakelyk is de psychologische momenten voQi het herstel van het vertrouwen en het herstel van het betaUn aevenwicht krachtiger dan vroeger ü aX voren te brengen Nadat Flandin nog stelling had genomen tegen de door Sir Arthur baiter aanbevolen verhooging van d noodzakelyke uitgifte van bankpapxer tot wettelyk toelaatbare grenzen waarby htJ dérgelyke mflattemaat regelen als uiterst geyaarlyk en schadety f befttreed werden de dtbatten giuloten De l den van den Raad van den Volkenbond hebben tot gisteravond laat vertrou welyke besprekingen gevoerd over het Chmeesch Japansche conflict zonder nog t een definitief resultaat te geraken Volgens Wolff heeft de Japansche ver tegenwoordiger zich na lang aandnngen van de overige raadsle len bereid verklaard n zyn regeenng telegrafisch voor te stel len tOp te stemmen m het zenden van een commissie van neutrale waarnemers naar Mantsjoerye De regeering der V S heeft gisteren aoen mededeelen dat zy met deelnemer aan een onderzoek naar d n stand van sa l n in Mantsjogrye op het oogenblik Naar verlmdt zou volgens Wolff de voor zitter jVan den raad voornemens zyn de zaak heden in een of aitderen vorm by de Vwlkenbondsvengadenng aanhangig te ma ken Intusschen komt het bericht uit Tokiodat het Japansche mimsterie van Buitenlandsche iaken bericht dat ee i aanvang isgemaakt met het terugtrekken der troepenuit Mantsjoerye De troepen die zieh teMoekden en Tsjansjoen bevinden zoudendaar blyven Te Kirm zouden nog slechts 2O0 man zijn V wel wat te kort geschoten was In be1 fdliod en dit zou ze maar weer trachten goed te niBken door na het diner met hem H klt en n er te wandeien met dien prachtigen avondhemel boven zich en de satijn hlauwe zee in de diepte waaig an de pnlven Mch ten tlotte jplosten in de duisternis Geniet u hiervan vroeg hij toen hij aar naar en prachtigen sterrenhemel zag ktjketf Als u in mijn plaats waa zoudt n er ook van genieten Elf van de twaalf maan Jen hrenc ik m het rookige Ix nden door waar ik heel eentonig en weinig helangwek kend werk doe en ala ik dan wegga m het m naar liet een of andere go lkoope plaatsje tv gaan zoo dicht bij de stad al § t maar n og flijk te om eon dure reis mt tp halen Toen lady Smvth mi vroeg om met te fl aan op pen jachtltodit op do Msïfdellandsehp ee was alle mij menw En vmdt u het prettig O ja ik heb precies het gevoel van Asset TKketster toen wj naar het bal pineen m dten korten tijd des te meer wilde gemeten mdat ZIJ to 4i om twaalf uur weer terug mopBt naar haar kPiiken met ai het nnvprkwTkkplijke dat daar te doen v elMaar twaalf uur komt als ik op ChanngCross afscheid neem van lady Smyth dan zal ik vei eten dat ik ooit naar hethal ben geweest en met dfm Prins h b gedanst Wordt vervolgd Ö daar is mijn Wtla riep zy ineensin t een zuolit van genoegen De uwei vroeg lor I Lorreamere schert eend £ n ik da hti nog al dat dïe van my was Weet vc wat jeder de iielft dan t Tb vr mi dat dit air nuj altyd doet denkenaan rozenbladeren en nianeschyn en hetaficliMd nemen van iemand dien ik nooitgemen heb Dat komt zeker door dien cadens in nimfcur Dat droevige er in heb ik ook weJ gphnord ofa choon ik toch nooit aan schei pn heb gedajcht Wat h eit de wals u verteld Van en weergalooze zaligheid en een geluk zóo groot dat het haast onbereikbaar I oet zijn en van tets dat ik moeet opgeven omdat ik er te veel van h eld wierp eens van terzijde een blik op hem Ja er waren trekken om zijn mond liie van groote droiefheid spraiken en zijn blond haar was aan de slapen al gnjs Met vemvondenng vroeg z zich af of hy m waarheid ook iet mu hebben opgegeven waarvan hy te vtcl hield en dit werkte m zoo hooge mate haar belangsteUmg dat zij heel til werd He ik u beleedigd hoorde zy Ineens e dippe stem van De Courcv vragw Natuurlijk met antwoordde zy eentikje ongeduldig Waaroni Oimlat u zich zoo voortdurend vin mijafgewend heeft Ik was veel te zeer verdiept In mijn dl ner Vooral dat kerrieschoteltje vond ik verrukkelyk u niet Toch voelde zij dat i i tagenover De Conr 4rdine talmde ook nog wat eer zij naar haar hut gmg om haar blauwe serge voor pen ennvoudig dmertoilet te verwiMelen The Danae was zooals lady I rresimere oti gezegd haast te groot voor aulk een kiem geaelachap uiaar daarom waren de salons en de eetkajrer dan w k zoo ruiin dat d e bijvaorbopJd weD het dnevondig aantal gasten ou kunnen bergen Toen Ardme binnentrad begcai het orkest juist te sp lan Dit bestond uit tnjkmstru ni nten i Ie spHpre waresi werkelijk mu sici IJlt was één van lord Lorreemere s eigenaard gheden lat hïj hiert zoo gesteld was Jptfl waarm hij ook zeker verschilde nn andare jaiohtewfenaars waa zijn groote eeibied voor zyn kapitein en gebrek aan aanmatigang in de beetunng van zijn jacht Kapitein Ronald wa een man van rva ring en van inzicht maar lord Lorreemere b andelde hem dan ook geheel ala geza hebbende aan boord Het ppeft mij een groote ru t als ikvoel da ïtonald op de brug ataat plachthy te zeggen en ik ben aeker dat wij allennog veel veiliVer ajn als ik r niet bij benl Ik hoop dat ze mijn lievehnRBwalB zullen jipelen zei Ardine terwijl ze plaat nftraen Ze at tus chen haar gastheer en De Courcy in Dat zullen ze o A doen Ht heb het hun gezegd zei de jwnre man of dit ieta wasdat als vanzejf sprak Zij werd er al haastwanhopend van zooali haar wil hem wetwas Zwygend gebruürt w ke soep e toen begon zij een geiprek art lord LomsnMre Tot nu too hebben wij ook eeo byzonder kalme zee geihad Maar in Januari kanliet nog al eena apoken in de Middellandsche Zee Persooniyk heb ik er met op tegenals het wat ruw is O Iristram hoe kon je zoo iets nu zeggen 41 waa het alken maar om der wille van je gasten dan moes je daartegen heb ben Het zou de eentonigheid wat verbreken Je krijgt zóo genoeg van dae altijd enaltijd wt er effen blauwe vlakte Ardine keek naar hem en toen haar oigen de zijno ofltmoetten vroeg hij m een glimlach Is u het met my eens mias Raymond Tk ben althane o A met bang voor wat mw weer Daar kan ik best te f i En ik daohl dat u nog nooit een zeereis had gemaakt viel De Courcy m Neen dat heb ik niet gezégd Ik zeidat ik nog nooit op de Mittdellandsche Zeewas geweest Maar ik ben heen en weer gegaan naar Auetralie Wel wae ik toMi nogeen kind n kmderen kunnen er m denHegel tegen Daar gaat die nara hoorn weer geeuwde lady I rresmere Hè hoe jammer Ikkan nu nooit eene gezellag zitten of dehoorn gaat Komt u maar gauw mee lady Smyth want in den re gunnen ze ons nuniet zooveel tijd om om te kleeden De beide dames stonden op maar Je an deren blevwi nog wat iitt i Lady Lorreamere heeft altijd veel Ionger werk met haar toUet dan ik merktemrs Cranm r lachende op Ik blijf gerustndff efl tfcn minuten lul Uggw