Goudsche Courant, donderdag 24 september 1931

10 as OUiisll sers 65 76 T7 77 34 30 34 76 30 48 95 TB 34 76 verBcltaffen Uit e winkellade werd het geld alsmede een portemonnaie met Üihoud ontvreemd Hoe groot het bedrag is dat de iribrekers zich hebben toegeëigend kOn nog niet worden vasCgeflteld Dit is reeds de tiende mbraak welke in een week tyd m de f nstreek ia gepleegd Nadat oP zeven velschillende plaati en by landbouwers te BodegraVen was ingebro ken heeft men b j twee myezetenen van Zwammerdam zyn slac getilagcn eu thaJ Ui Alphen aan den Kyn aau Ue beurt ge komen QOVmHAtL Mej Van Lange alluer volontair aan de byzondere school te Moordrecht ia tot on denvyzeres benoemd aan de byzoidere school te Capelle ft L Usael Van den d jk geraakt Hedenmorgen was de landbijuwer A Gra veland uit Ouderkerk a d Ussel met yn paard en wagen beladen met kaa op weg naar de markt te Gouda Doordat het paaid schrok van een op den dyk staanu vracht auto begon hy schit tig te woiden met het gevolg dat paard en wai t D van den ioogui dyk etoiten Dt heer G sprong vun den wagen al hy bletf övenala het paard ongedeeld doch de wagen was nogal zwaar beschadigd Voor beroept bedankt Ds A H J van Voorthuyzen te Lage Vuursche heeft bedankt voor het beroep by de Ned Uerv Kerk MOOKllKECm Op 1 November a 8 zal burgemeester J J Snel i5 jaar iburgemeester van deze ge meente zyn REËÜWUK Verkooping len huize van Me Wed Verwty alhier werden Woensdag j 1 by opood en afblag verpacht de eigendommeu aa polder brook Telden en Vettebroek Perc IJ Plak ƒ 41 perc N Stam ƒ 46 i èrc f N Slappen del ƒ 10 perc 4C Peters ƒ 1 5 perc 5 J Plak fAAO peri b N ölappeiidel 3 6 en perc 7 W J van Dyk J6 De totale opbrengst was zes jaren ge leden 2 0 terwyl het nu maar op bracht een totaal van ƒ 144 dus ƒ 114JJ minder de SömaJist en Notcnkr k r M voorU boeken m gedlohfceo Van Jof Last Prank van Wezel s roemruchte janm door A M de Jong en sociallstiscfc en revolntlonai ra liederenbundels Twee Duitsdie dleiistmdflics te Voorburg door gasverstlkking om hef reD gekomen VOORBURG 2fl Sept In het peroetjen oonipiex Walenngen Laan 4 li hoeft in de atgetoopen nadlt tim ern tig ongeval ptaats gehad waorb 2 Duit cAe Wftl tbodati hrt aveu hebben velMr Ea Op de farate vettfyej og iran het perceel no 4 waar de famllM v Pal wookut bsanerk te men hedenmorgen omstreek 7 uur een gaalucdit Toeu men Ittg zoeken wa r deze iuolK vandaan kwssi vond men tot groote outeteltsDis m de aan de straat gelegen ka nier de dienstbode de lB airige Duitttohe Marianne Ni zak mt Hamboiawdood in haar bed liggen In de kibuer lüng een sterke gsaluoht OnnuddatUjk yretd 4s pofiUe gewaar st huwd die ondar lauJbJ g vaa la ecteur Albarda e i onderzoek iiuteioe Sy h on derzoek naar het lek m de gssbuaa ging men naar de benedenverdMpmg waar de fanxUie Xiofrink woont Men vond Jo de kamer g legea onder de kamer vsn mej Nyzak lUSt het tek maar deed daar opnieuw een vreeselyice cntdokkmg Ook het by de familie tiefruik In dienst zynde meisje Catharme Blaszcnjk eveneens uit Hamborn afkomstig bleek door gasventlkking om bet leven te z jn gekomen De bewonetis van dit gedeelte van het huis hadden aog niets gemerkt en dachten dat het nuusje nog alisp De iyken van de meisjes zyn veorloopig naar de algemeeoie begiasfeklaats tibler overg rapht De poiitue heeft onmiddellijk de fanulie van de meisjes m kennis gafrtiild Uat het voorloopig onderi is gebleken dat zich een lek in de h K i uu van den gastoevoer moet bevinden die maakte dat het gas de ttanen van de mekjes binnen itroomdö Een bewoonster van de tw ede vardi 9 lng die hedenmorgen omstFeeke S uur wakker was had eed gaslucht waargenomen dodi dacht dat deze van bult kwam De directeur van het gasbedrijf dfe heer Sdienke heeft persooniljk ter plaatse het onderzoek naar hei lek gsMd Beurs ran AmsterdaiK WlbSELSQKRSSN 23 Sept 94 Sept iKet natuurversdiyi t van Zimdag j 1 Geachte liedactie Beieefd verzoek ik U opname van het onderstaande in uw veelgelezen blad befst in dat van 24 Sept aJb Naar aanleidmg van uw bericht en merkwaardig natuurveradiynsel gestaan hebböhde m uw courant van 23 Sept j 1 wü ik U even mededéelen dat ik een der gelyk optisch verschymKl waargenomen heb Het gaf by my den ihdruic een lange rood blauwe band te zija preues onder beta a gamma van de Groote Beer Het verschyiisel duurde ± 20 nunuten Aangezien ik ook op dezen avond ± 20 u 30 m het Halo verschynsel heb wa ijgenomen vermoed ik dat dit verachynstl c wel eemgszma mee samenhangt Daar het verschyn8el my toch vi emd is en m het boekje Handleidilng by het waar nemen van optische verschynselen mets zooals U schreef van Jiet optreden van re gebogen by maanlicht staat wendde ik my tot het Kon Ned Met Instituut te de Bilt wat ik ook degentei aanraad doe dit verficliijnsei waargenomen hebben G V HEMERT TOT DINGSHOF Jr Haastrecht i Gouda 2 471 Praag Mfuirid en Udoan njet genoteerd Beursovsnldii Op de Am3terdara she beurB schijnt het sentiment door de gebeurtsniesen Ir Enge1 nd geheel on gea Bg en van de liquadatiediang ut niet meer overgebleven Daarvoor m de plaats wa er overwsgende kooplust In vemcliillende hoeken waa de belangstelling nog grooter dan gisteren Voor al lil Konmklijken gmg het druk toe Dit aandeel stelde zich bykans 20 punten boven ie vorige koersen maar daarna aohUten velen den tyd i ekomen om tot monteering ovtT te gaan zoodat het geheele avane niet bel ouden btee f De Amenkaansche soorten waren goed gedisp meerd Ümlevwu waren goed van toon Het aandee l wist zich tot boven 140 te verheffen waarna ook bier een inztnking volgde De Philips liwamen boven 70 De Ned Fordaandeelen maakten groote fluctuaties medd op verhoogd niveau De andere Ind fondsen warfV lle booger gewaardeerd tij H V A f M g ihe druk toe Deze wisten zich tot 337 op Jj iyerken maar noesten later weer 20 pc jl frug boeken Tabakken en rubbers gevraagd en hooger dan gisteren Het hoogte pevl werd Bdhlet ook hier mei gehandhaafd Mijnwaarden stal De Youmtleening was eerder lete lager Amenk fondsen niteti over ïiet algemeen hooger IXDrOTBLFGIUFISCH WTJFRBFRICTT fïjS tqmber Hoogste stand 776 1 te Stomowav Laagste t 7513 t Vardo Verwachtin Zwakke tot mature noor dpUjke tot ooff ehjjte of mid oostelijke wind half doch intfflar b i ofkt of betrokken Weiriff of Bcen regen Weiiilï ieradd nBg In temperatuur MARKT BEtUCHTBN Veemarkt Gouda 24 Sept Aangevoerd in totaal 76 stuka waarvan 236 slaahtvarkaoa Vetta van O 10 O 21 pei pond levend met 2 pet kortmg LtmdenBclie van f O 14 0 15 p p lev met 2 pet korting Zoutem van f O 17 O 17J pp lev met 2 pet koiting 930 magere varkens pnjzen van f IS 25 per stok 1616 lüggen pr vao f 7 11 p et 3 runderen pr vaatf f 200 260 p at 20 nbciitere kalveren p van f 7 14 p at 37 schapen pr van f 16 21 p at 32 bakkenen geaten pr van f 2 6 p at Handel alles matig Kaasmarkt Gouda 24 Sept 474 partyen kaas Prü Mi ie kw m r m ran ƒ 38 43 2e kw m xm van f 32 57 zware tol f 4SB0 Handel traag 698 ponden boter Ct ot ff vau O 76 O 80 p p Weiboter van ƒ O 65 0 76 p p Handel vlug 76400 stuks eren itipeierm v jui f 4 fiO 5 76 per 100 ht Eendaitren van 4 fiO S per lOU st Handel matig liraaBAarkt Gouds 24 Sept Granen Tarwe geen notee ring Rogge f 6 6 25 Gerat f 5 50 6 36 Haver 6 76 6fi0 Erwteo f 9 U BruiM booneo f 11 16 per 100 K G Codp Zaïd HoU Eiervnliag Gouda 24 Sept Aanvoer 48300 kipmeren P zen 5658 K G ƒ 5 20 6 40 SO fiO K O f 5 40 6 60 60 52 KG ƒ 5 60 5 70 62 64 KQ f 6 70 580 bruiïie 66 58 K f BTO 6 30 kleme f 3 O 4J0i Aanvoer 4805 eendeieren Pruzem 3 10 1 4 80 a f PW 100 JtiAa In plaats van kaarten Met li lsrhap geven wi kennia van de geboorte van onzen Zoon PIETER GERARD P J VAN DEN BERG G VAN DEN BFRG an Lceuwrn Good 74 Sc0t t931 Bar Mu tesraintel 63 hegnpèofmet 0 OOOOOO zal overtreffen UeC i £ diudel k dat he pond lAetUag zou bezwuiken onder ftH gèük y a een voorU durendft iiadeeiige kaaMsbalvu Intusscfaeo kan Engolaad op iiet oogenlilik met t ganacJi Jirolectioristifiche varken veraluideii B s rAing als zooda nig die ua volstrekte ommëKeer zou zyn UI de liandelspoüU k van het Jut lo als poUüeke kweatie vooHoopig terzjjde ge I eteld fotsn d Coiiaet tleven lio protec lioniatische party beblolen eieel te nemen a i ie jHiMUge coaiiUe rejeenng h bbeit zy invtwring van Bescüermmg met la voorwaarde gesteld Bovendien heeft de re geenog geen mandaat van te bevolkmg om haar met Bescherming te v ri lgden De vryhandelaar Buncimati heeft voorgesteld dat ket nadeehg verschü ut de handels balana zal worde goedgemaakt d or den invoer van luxe zaken t verbieden Luxe zaken M bv zyn ajitos uurwerken Woembollen objetB d art mode zaken Een erbod of een prohilwtief tanef op zulke zaken zal wel het voornaamste onderwerp van b lj ndeiuig z n voor de genoemde ka bmetscommiasie Maar het spreekt vanzelf dat dit den Conservatieven niet genoeg is bn by de paraekatemnung uu het land ib er eel kaju dat zy ditmaal door de stembus een overwinAiiifC zullen behalen voor hun beschermende handelspolitiek Het effect kaa bleohts z n dat het levenspeil in het land aanpier H l jk tU zakken Het land moet alBKOg leven van zyn handel met het bmtenliuul Hoe hieer die handel wordt be perkt en het spreekt vanzelf dat bescher mende iDVoettechten t effect moeten heb ben bm mlndW het land en de bevolking zullen kunnen uitgeven Nadruk verboden BUITENLAKDSrfl NIEUWS Vroeg winter ia Beieren Sneeuwval veroorzaakte verkei r storing In geheel ttid Beier u is de winter i ge txi ii i llu u gedurtUde velt jaren u vioeg mU net geval ls geWLcefc ia Ailgau sneeuwt iiet smd i uur byna onaigehrünen Z Us in het laag gelegen land valt de sneeuw m dichte v okicen io i ussen lag de sneeuw gistermoigen vyt tot iüb cM dik In de bergen igt reeds een meter sneeuw De ane$Uw heeft hier en daar ernstige verJteerBÈtonngen ejroorzaakt üp de An bergBtaasse moest een auto uit de sneeuiiv Uitgegraven worden Het wild komt m groote gttale nsar het dal Ue schade voor den ia jdbouw is gioot Het vee dat zich fwg op het land bev ndt heelt mets meer te eten Boven Oberstdor tn onigevmg woe idB een onweer gepaard gaande met hevige hagelbuien Ook MUnchen heeft gisteren de eerste BQAww gehad UUNUABUIu Uet faiUuwenent van het Uongaarscbe staataaocialiame Men shi ft mt Boedapest aan de N R a Het comité tot het nazien van de i kemngen dar Hongaarsche mimsters heefibesloten de uitgaven van het mmiaiene van landbouw met 1 860jOOO pengo te ver mmderen uiaarby o a besloten werd de mlichting voor iet afnuhten van polopaardenop te geven Verder wraischte de commssiehet hotel m Lill füred dat een deficit van 90 000 pengo s jaars mtwees te verpachten of t verkoopen Daar de itaatsw nhuilen m het iwitaaland waarvan ree j tweegefailleerd kiJih ook voor het overge met voldoen weid besibten voor zoOTer de pachtverdi en met met al te groote verliezen konden worden opgez © de geheeleactie te Ucjuideeren Het verlies door denstaat by de melkcooperatie geleden werdop 700000 pengd vastgesteld V at de ovenge door het mimstene geadmuustreerde ondernemintpen betreft werd besloten voor zoover haar voortbestami voor den landbouw met noodzakelyk was deze ondernemingen te gelde te maken en waar dit metmogelgk was ze te ontbindenMEXICOMaaaaexecatie Vgf taditig personen IwgM den weg opgekangen Naar mt Mexico City wordt gemeld heeft en detachement Mexicaansche solda ten te Villa Guerrero SUat Tabasco op ontzettende wQze huisgehouden De bet ners van het dorp hadden den burgemeester doodgeslagen omdat teze zich aait eén meisje had vergrepen Het meisje was later aan de gevolgen overle d i De gouverneur zond hieroj troepen voor een strafexpeditie Toen zy aankwamen vluchtten de dorpelingen De solaaten haalden de menschen in en hinden 86 hunner aan db langa dien straatweg staande boo men op hMw l de gouverneur den men Bchen zeir nkl begenadigd 7WFDBN Een mokkelvaartuig opgebracht 28 000 liter akolHrf m beslag genomen Zondagmi jliiag kwam de Tnton van de Zweed che drmnkpofatie de vr jha en te Stock K lm Inniien met het vrachtschip Kil becktal mt Ulbeck ojr sleeptouw De Eil becktal voer tot nu toe geref ld mt h ut en steenkool op Gftvle en Stockholm maar toen hel schip Zaterdagavond tu wchen de Alandaeilanden en de ZweedscKe kust door de Tnton gepraajd werd en enkele mannen van de drankpölrtie aan boord een onder zoek mst ldeai bleek onder de ladiilg kpl een groote hoev lheid blikkpn niet al hol v borget t zyn Op de pla$ts waar nn de Ealbecktal aangehouden werd Is een w k of zes jeleden het onder Hen gaarsche vlag varend mnoJckelschip Hona aangehouden De ka dt h van de Etlbecktal iB de DuitKlier Rolf FShniMn die tweed stuurman was op de Hona Den vongen keer kreeg hg een maand voorwsardelyke gevangemsftraf en werd hy uitgewezen By een nader onderzoek dftt Zondag avond is ingesteld bleek de Eilbecktal ruun 3S O00 liter alcohol aan boord te hebben De laduDtr was m open zee bij RicètiiSft ingenomen en was beMemd voor Raumo m li n land BÏNNENI AND Het Konhiklyk bezoek aan Amsterdam H i aiuid lag ver ende H M de Konin gm audienue aan de keikeJjjke vereenigm gen en veröotallende vereeuigingen op maatr acliappeüjk en pluiantropiach gebied 1 i luiea Juüana bezotU hedenn orgen Artis en het aquarmoi iims Hendrik bracht hedenmorgen m niu hoedanighöMi an voorzitter van het Ned Uoode Kruw m gezelschap van leden van het hoofdbastuur een beaoek aan t een Iraal nuigazijn van het Rood © Kruis en het voormalig marme etabliesement Daarna Itezocht l K U het magazijn van de af deeJtuig Roede Kruis m het gebouw van de Bank van Leeiung op de O Z Voorburgwal B en W van Rotterdam De werkzaamheden verdeeld L en W van Rotterdam deeJeu aan den geufceenteraad mede dat zij ala gevolg van lit t m de vergadering van 17 bej tamber j 1 genon ei besluit om het aantal wethouders voorioopig tot vier te bepalen Aidi genoopt liebben gezen wijziging te brengen in da verdeüiug van de werkzaamheden onder de leden van I et college Deze regehng is tot I ader order getroffen in de taak van den buigenieeetec is geen wijzjging gebracht DU ia eveneena het geval met die van Ue wethouders vooi piaatbtlijke welken eu voor de financiën en de tedujven waartiiee de heer mr Do Jong a r en de heer De euw s d aijn belast geweettt Aan den wetllMider Nivard r k is toegewezen Üe aldeelmg onderwijs en voXkaont wikkeüng terwijl dezo mede belaat blijft met een deel van zijn vroegere task n 1 voor zooveel dit betreft den burgerlijken stand den Ü O D de zieitenbuizen n de psychiatrisohe innchting Maaaoord Als wethouder van de sooiale belangen treedt op de beer brauUgam d aan wien tevens i ppgedragen de behartigmg van de aangelegenheden betreffende den gemeepteJijften dienst voor roaatsobappelijk hulpbetoon en de werklooahektaverzekanng De werkelooeheidsverzekerUig Thana ruim 500 000 verzekerden In de laatste vergadenng van de Kij ksoomnuBsw van Advies voor de Werkeloos haidsvOTaeJtenng deelde da drecteur van deai Rijksdienst der IA erkelooaheidsverzekelii en ArbeMsb niJddeling mede dat thans nieer dian BOO 000 arleicKfrs n het land tegen werkeloosheid verzekerd zijn voJgens de regeüng vervat in het WerkftlqoaheidBbesluit 1917 RECHTZAKEN Verduiaterug Bij de Handels en Landbouwbank te GonncheiD De neclitbank te Dordrecht heeft den 39jantfen kantoorbediende H H te Deventer destijds beiieerder van het kantoor dar Hand lfl en Landbouwbank te Gonnchem wegens 1 et voortgezet niisdnji van verduisteruig veroordeeld tot twee jaar gevangeniaatraf van welk vonnis H gistermorgen voor het Haagedie gerechtishof heeft terecht gestaan De procureur generaal had twee getuigen gecBagvaard o a de gewezen dtrec teur van de Handels en Landbouwbank J W M thans gedeUneerd De verdediger mr E J G Vonkenbeng mt GorJncbem had de accountant D Mar cus uit Anwterdam gedagvaard V rd hééft gedurende de jaren 1920 1929 lerhaaldelijk met de hem toevertrouwde gelden van het bijkantoor geepeculeetd Verd genoot aldaar een ealarw van f 3600 Üit he verhoor van den ex dipectur bleek dat de directie wist dat H apeculeerde Get dtfd een on tandig verhaal op welke wijze het orderpand werd geregeld De accOi ntnrt l de Marcus uit Amster d im di Me r a mee dat In h t begüi van dit jaar het drUtsaldo van verd 47 000 bedroBif tegen e n onderpandwaarda van f li Verd erkende gedurende de jaren 1930 1931 epn bedrag van f 14 i f 15000 te hebben dtittrokken aan de kas en dtk bedrag voor zijn huiehouden te hebbeai besteed Voorts beken ïe H dat hiJ mder voi doende onderpand apeculeerde De procureur géneraal wpps er in zijn re juistoir op dat verd dioor de Dortsdie rechtbank is vnji eeproken van de medetwi lèBte g iletrde valachheid m geschrifte waar mee apjhet niet eens was Verd heeft tot zijn verdediging aangevoerd dttt hl niet de chef van het kantoor zou zjjn doch praotisth was Jiij beheortiefr en had aU zoodanig het beheer oVer de kas Welsfwaar boekte hij de opgenomen bedra pen op zijn debet doch mien wist heel goed dat hl met in fitaat was die bedragen teanig te torten Boven en heefli H ten name van een cliënt gespeculeerd waaHoe hem oorapron kelijk vereunning was gegeven weike v r gnnning later evenwel mtdrukkelijk w mgetrokkwi De ppocureur eeneraal achtte de betde ten laste eelepde fpiten bewezen en requlreerdte vernietipmg van het vonnis van de recht bank en zijn veroordefHng tot twee jaa gevangeni iRtrar Mr Vonkenberg wees op het gebr sAncontrole en echetefe de powtóe van zijncJiént die zwak van karakter zijnde doordit gebrek tot zijn verkeerde handetingfu isgnomen Oogluikend werden de crngwIeaEte pocnlatiee toe atwi Spr vroeg de uiterste clemoitleArmt 7 October a 8 De Koninklijke familie te Amsterdam Betfcbtigmg van het Scheepvaart hou Hedenmiddag te kwart over twee ia H M de Koningin m gezelschap van dm l rins en de Prma uitgwreden voce het maken van et rytoer door da stad en het brengen van een bezoek aan het öcheepvaarthuis op den hoek van de VrvxE Hancinkkade en den BiniMokant Lange Mozee en Aaron traat Hf Z Voorburgwal en MaxtelaaïBgracht reed da stoet over de WesUdyke toegsngsbrug het Stationaeiland op en vervol gena via het WesteUike vuduct naar de De Ruy erkade Tpen de stoet langa d Ooitsr dokakade nux d Prins Hendrikkade reed was hier weer het aardige beeld van de op het dek eo m het want joelende jongpug van het opleidingavaartuig Poliui De ootvanc t u het Seheepvaarthuis Aan den ingang van het SoheepvaarthuiiB werden de vorstelijke beswekers ontvangen door het bestuut van deze instelimg bestaande uit de heeren J van Hasfieit A l Bronsmg en I D Brand In de passageardt eimg stond n maauetta van het gebo uw en hetj was op deze plaats dat de heer van Hasselt zich tot Hare Majesteit wendde om het een en ander over het Scheepvaarthuia an ziju bewoners de verschillende reedeujen te wetoi de Koninklijke Nederland aclie Stoomboot Maatschappij de Stoon vaa t Maatschoppy Nederland de Koi mkhjke Paketv Maatschappy en d Java Clima Jai au lijQ te vertellen De heer van Hasselt zeide dab het bestuur van het Seheepvaarthuis het een groot voorrecht achtte de Konmklyke gasten te mogen ontvangen Wy zien hienn aldus spreker een blijk van de Koounklyke belangstelling m onto scheepvaart Dit nationaal bednjf heeft van ouds deze belangstel iujg gehad Voor onze maatsohaj yen dsr teert deze reeds van de oprWitang af Dat Uwe Majesteit deze traditie doet voortleven stemt vooral in deze tijden van tegenspoed tot dankbaartieid Spr wees er vervoJgens op dat het Sc eepvaarthuia is opgericht door de reeds genoemde maatschappyen De wensch een gemakkelykar onderling contact te hebben en de mogelykheid door vereende krachten iets groote tot stand tt brengen dan den enkeling mogetyk zou zijn geweest deed deze maatschappijen on 1913 besluiten haar kantoren te vereenigea De bouw geschiedde in de Jaren 1914 tot 1916 m 1928 is de uitbreidmg voltooid Het gebouw heeft zicdi by het oude stadsbeeld moeten aansluiten en tevens moest het een symbool zyp van de krachtige positie der maateohappijen Op het oogenbUk werken hier 560 peffsonen verdeeld over 74 lokatai Bpr dieelde het een en ander mode over dto indeeling van het gebouw en deed vervol geus uitkomoi diat er aan deze plaats eep hffltonactie heriipermg verbonden is Van den Buitenkant toch zooala vroeger de I nna Hendrikkddn iheettt en van dai Bm nenkant vertrok nu byna H eeUw geiedeA ondea Houlotail de handelsvkx t die voor het eerst de verbmding met Oost lndie tot stand brac6t D door fM lDMmde Maataaltempijap öefttieiï het rpèftagtedryf over 28 stoom schepian met 1 l illioen MiDenmaat dwz dat van dit huis uit gedirigeerd wórdt 2 6 van de geheele Nederlaudsche koopvaardij vloot De langdurige d reesie in den han del heeft hare uHwerkmg op deze bednjvflO niet gemist lien groot aantal aohepen zijn ojTgelegd en de xploitatLe van het varmde gedeelte baart Töortdurend groote zorgen Echter toegerust met het allerbeste mate naai en vertrouwende op de toewijdmg en het pUchtsbeiïef haier bemanningen la voor moedeloosheid geen plaats We hopen bealoot spr dat Gij dm hi druk ontvangen moogt dat we ons geeinzins verslagen gevoeleai maar dat we met Gods hulp zullen trachten ne te honden Be rondgang Vervolgens geleidde de heer Haseelt de Koningin naar de eerste verdieping waar de kantoren van zijn eigen maatschappij de Konmkhjke Nederlandsdie Stoomboot Maatschappij De heer Bronsmg vergezelde de Phnsee terwyl de heer Brand den Prina tot gids strekte In de dtrectiekamer stolde de heer van Hasselt als oudste aanwezige dlrar teur zijn mededirecteuren voor de beerwi ü HtKfig S M D Valstar n J J Jonkheer Vervol gem gaf hy de Koojigm een overzfoht Van den omvang en tfe organisatie van het bedryf zyner maatèohappij aan de hand van tfwpe tableaux en twpe aanechouwehjke voorstellingen Duidelyk kon H M zien waar zich op het Of enblUt de schepen der n aatsohappy zoowel in als buiten Eurcpa bevinden Door enkele kanloor lok alen waar ztch het ptersoneel b het paeseeren eerble Wg verhief gmg men naar de tweede verdieping woar het bedrijf van de Stoomvaart Maalaohapplj Nederlnnd gevestigd is Hier wachtte de directie der Maatsoha lj bestaamfe udt de heeren P E Tegelberg M C Konmg J F van Hengeil A F Bi o i ing en Mr D A Dalprat Door de directiekamer b gaf de stoet zich naar de vergaderzaal Ser maatschappijwaar aan de Koningin vertoond werden de portrettengaJery vén aUa oommlasartasen en directeuren Verder waren hier neergelegdeenige documenten betrekking hebbendop de oprichtiog ondier anderen eenpaar btieven van den oom der KoninginPrina Hendnk mede oprlditer en eerevoor zitter der Maats 9iapplj uit den jare 1874 H M werd aan de hand van veijichillendegrafieken m andtte voorstellingen door da J recleuren ini elldht over den tegenwoordlgen to rtand van het bedrijf Door een der kantoorafdcehngen werd de tocht vervolgens rWT de derde verdkying voorigeaet waar dr Koningin werd witvangen door den dl rect ur der Konfhklijke Paketvaart Maateehappy en den onderdirecteur respectievelijk da heeren J D Brand en C tMPoorten In de dtiectlekamer werd aan de 1 vorstelijke bezoeker een voorstelling gege ven van de ontwlkkdlng ran de Paketvaartin de latere jaren t Tenslotte begaven de hooge bezoekers zich naar de groote vergaderzaal van het gabonw met hare gebeeldhouwde betinuneringip en hermnermgen aan de ontdcjckingareizen van Magelliaeci Columbua eo Houtman en waar kasten met aJJerlai voorwerpen den rykdom der MoiuidiBn en de kunst uit Sunname vertegen woOTÜigden Hier werd da heer P J Rooeegaaide BIpschop directeur van de Java Chone Japan lijn a de Koaicgin voorgesteld De jonge dames Heldnag en legelberg boden hier aan de VoikUn en aan de Prinsog ruikers aan Bij het vwrtrei stood het geheele personeel 560 man tellend langs den ouden Bui tenkant opgesteld en speelde het fanfarekorps van het kadepewooeed van de Konmklyke Nedf landsohe Stoomboot Maalschappij hel Wilhelmus lerwyleeo hartelyfc gejuioh lonk trok de stoet hierna via Prins Hendrikkade bthippemgracht Heerangracht Amstel en Kegu lersgracht naar de Weteringschans vanwaar over de brug van het RijksmoBeum langs Stadliouderskade Leidsohe BoscAije LeKlsoheplein Keizepsgracht en Vijzsistraat het Kokm bereakt werd Vla Spui Nieuwe yds V mrburgwal en Paleisstraat keerde de konmkhjke stoet naar het Paleis op den Dam terug GEM ENGDE BERICHTEN Verdronken gewaande terecht Uit Beerta wordt gemeld Gisteren geraakte de bode Wegman met zijn auto te water m het Beerster diep Men vermoedde dat de man was verdronken m men heeft daaiop dtm gaheelen dag naar zyn lyk gevischt Giste Emi4 kiag cm 5 uur kwam eclLter het berloht uit Groningen dat Wegman by zijn familie zat koffie te drm ken De auto an goederen zijn uat heb water gehaald Het voorkeuratemmen gekozen In een dezer dagen gehouden vergadering van da afdeeling Dordrecht der S D A 1 is naai het Dord Nwebl meldt de heer A Kiuyt doe met voorkeuretemmen tot taadelid was gekozen als lid van d S D A P geroyeerd Conflict m de Textiellndutrk te Veenendaal voorkomen Door beiuiddelmg van den burgemeester van Vtcnend mr J O van Kuyk is een dreigend conflict aan de wevenj van de N V Mij voor Taztielindostna voorheen C Boassmgh Zoon aldaar vermeden Dor een auto aangereden en gedood Uit Geldeniialsem wordt gemeld Gistermid ag re d de 16 janga landbou wersaoon Kievit te Opijnen miet een melk bufl op zyn rywiel het erf af toen plotaelmg t on personenauto uit Amsterdam dan jon gen aanreed waardoor hy ernstig aan het hoofd werd gewond De jontgen werd nair tteti ziekenhuis te Tiel overgebraoht waar hy heden is overleden De zingende verkeersagent Een vrooWJke snaak met ee bewegem levensleop b de Anttterdatnache pelitie De Daüy Mail heeft van zyn corrjwpou dent m HoÜand en stukje geq ubÜoserd over et n zingende verkeersagent m Nerfer land fata Pete zooala hy hem noemt of vertaald dikke Piet Deze man zoo begmt de correspondentie ig een legende m Holland En waar wy zelf nog nimmer van deae tegeiid e hebben gehoord zuilen we bier iets van zyol verhaal ovemei len Er staat zelfs een ïoti bij waarop een gezellige dikke Aaisterdamsclie verkeersagent tusschen aa groepje alleraardigste meisjes staat De gelukkigste politieman in Neder land zop luidt het ondersohnft En nu de legende Het eerst boorde de corjespondent van tiem te acheveningeo Il aar degene die er hem over sprak wist mei in weike plaats de zingende verkearsI egelaar te vinden zou zijn Ook in Utrecht en Den Haag hoopcJa hij over hem j eken en zoowaar ten slotte heeft hiJ hem m Am terdam mitdett Wij vertalen nu hier het artikeltje verder De gelukkigste poüüeman in Holland officieel geheeten agent no 484 Pieter Bwaneveld kreeg zijn bynaajn door de gewoon te om te zingen en te fluiten terwijl hij het vaikeer regelt Ongelukkigerwyze appreciteren de oHefs die prettige eigenschap maar weinig zoodat Piet zijn lust soms wel eens moet bedwingen Het is zelfs wel eeiis zoover gekomen dat hy van de straat werfl weggehaald en andere werkzaamhed i krseg maar de publieke opinia verlangde den an gendien verkeersdictator toch weer tertig l en prettige gewoonte is het a0i Swar reveld tot den correspondent het helpt de wielen van het verkeer oüèn en als aen nerveuze autorijder fouten maakt en aan gehouden moet worden ia hij meer bevattelyk voor een prettige terecftCwyong dsn voor een strenge Toch zou men ktmneo zeggen dat deze man maar wemlg aanlei ding h eft om opgewekt te doen zijn heéle leven noest hy nog al worstelen om er te komen Hy werd m Rotterdam geboren uit een varensfamilie Al jong wae i j wees en op zyn 15de jaar moest hij voor zdch zdf zorgen Na een paar baantjes te hebhen gehad werd hij steward op een zeeboot loen de oorlog uitbrak was hij die eerste steward op de Jubantia en bleef daarop tot dit schip getorpedeerd werd door de DmUcbern Zoof u toen ook véoeg de oorreapondeat Hedemaal met we hadd i gen la dOen met het uitbrengen van de reddingbooten Hy kwam daarna aan boord vm de Jimstelland die ook getorpedeerd weitd Hierna kwam hi in Engeland aan wal waar hij bieef tot de oorlog voorbij W9 In Engeland had hy het al dl n tijd best nUtr zyn zin vertledö hij Toen hy na dsn vL penstilat ui i i Holland tetugSeedde kwain hy by de imsterdameche varkeerspohtt m hier werd hij aa ga w bekeöd door Jn groote behulpMamJheirf voor ohaafleam n voetgangera Uit is de levenaifesehiedenfc vwi fikke irt de ringend veiteerug nt vm M 457e I AATSLOTKRIJ 5e kUMe Trekking van Donderdag 24 Stft Hoogfl prezen ƒ 0 000 19417 MMUJ i 4479 14998 40b eb66 80480 200 1886 19619 iOO 47 622 llOï 2668 3172 m 14 17fi 16 9 ISaS Pry zen vi i ƒ 70 48 84 85 227 d96 447 498 743 llOa 1108 1209 13 9 1491 Ib i i y 1824 1 80 J040 21É7 2202 26a 24o4 2519 2W7 2805 2841 3010 ÖO djn rfj d UU 344 0 84tfl 8522 3bl9 8674 8b88 379 411 4359 4ÖW 4768 4o98 4902 60ü8 5101 5iw W14 5226 6680 5786 6856 6917 t 0B5 6065 6131 6184 6158 6858 0474 6608 6tJ64 6M1 6922 7064 7429 Ö40 7B24 8264 Sa S 844d bbOb 8514 9013 901 9181 9348 93 8 948 0511 9622 9546 9781 9916 999 7 1OO70 1W21 10326 10447 10517 10539 10767 10794 UOlöi 11097 11163 11191 11325 11460 U541 U648 11766 11916 1198Ö 12064 12161 12266 12741 12892 12894 13001 13027 13401 13471 13509 13561 18668 13607 13739 13934 141w 14403 14467 14464 14766 14Y92 14816 1485S 15087 15126 16716 16388 16410 16513 1 786 16789 16809 16867 16970 17271 17298 17643 17864 17866 17S79 17966 18042 18113 l8m 18175 18281 08299 16354 18966 19U9 19342 19349 19561 1 586 19662 19684 19823 19886 2Q0M 201 2M14 20467 20536 20563 20605 20762 20879 flOSeO 20906 209SS Nieten liOS 106 173 234 279 jgSl 293 342 3 8 430 470 4 1 514 686 06 631 630 78 709 738 736 768 768 86 880 900 969 996 1011 II43 1162 U 8 1187 1200 1286 1288 1370 1423 1466 1498 1495 1612 1616 1651 1662 1663 17S7 1745 1821 1648 1854 1896 1919 1987 2026 2102 2118 2232 2264 2286 2868 2438 2563 3618 2624 2646 2666 2707 2730 2776 2856 2858 2869 28 4 2907 2995 3040 8072 3088 3091 81 8104 8291 3 15 3886 3409 3430 3467 o39 3606 3725 3748 756 45 8996 4044 4091 4124 4226 4 49 4265 4342 ttl 4489 4440 4602 4570 4672 4638 4686 4S31 488S 4841 4869 4886 4914 4918 4888 éMl 4977 5001 5029 6093 6176 6222 628l S 6261 628 6304 6378 5402 6413 6448 5486 5546 5624 6641 6644 5658 5692 6768 5779 M0 6819 6828 5J68 5980 5908 6005 60S3 G06 i 6070 6073 6149 6205 6258 6339 63 2 6456 6469 6505 6544 65 6625 6660 6678 rOo 6712 6739 6749 6806 811 6 6826 6W6 689S 7001 7064 7059 7142 7174 7187 7230 7266 7364 7882 7441 7612 761 0 7711 7721 7728 7731 7817 7878 7886 7894 7926 7937 T941 7947 7964 8191 8240 8247 8276 8295 8310 8318 8481 $ 463 8639 6640 84 46 8694 8697 8762 8879 8907 9186 9204 9263 9502 8514 9624 9565 9887 9600 9676 9727 9760 9780 9808 9821 9984 9943 10018 1O030 10049 10077 10132 10139 10291 10895 10429 10476 10606 j0681 107IS 10875 XQ8pO IIM lllM 11217 11239 urn U310 11376 11392 11467 11508 11607 11641 11643 11649 11670 11728 11736 11744 11824 11841 11968 12124 12180 12252 12281 12288 12d04 12325 12328 12329 12334 12405 12456 12469 24 2 12690 12623 126S7 12673 12724 12832 12845 12860 12867 12896 12923 12625 12933 12957 12978 12998 13048 13097 13106 13136 13167 13199 13312 13308 13323 18385 13392 13433 13445 1 14 13619 13768 13790 13792 13860 13651 13876 14879 13916 14017 14044 14067 14069 14168 1429l2 14A74 14442 14479 14482 1448S 14487 14608 14 61 14658 M668 14723 14738 14 42 14747 14805 14820 14829 14869 14875 14886 14902 14913 14926 14990 1 997 1S041 15180 151B7 16261 15808 16 46 15849 15S67 15433 15461 16478 16671 16686 15742 J5T54 15804 16906 15916 l 00a IMSS 16048 16061 16088 16092 16104 Um K153 16216 16237 16303 16843 16426 164M 16474 16500 16596 1671S M 718 16760 16619 16829 Wefe 16881 16910 16978 17035 17088 171 5 17121 17166 TIM 17227 17238 17262 17269 17297 r334 17464 17524 17630 17539 17M0 17560 17698 17679 17705 17840 17899 17904 17935 17995 18019 18050 18176 18209 18283 18301 18342 18366 18366 18381 18389 18418 18434 18466 18482 18518 18594 18602 18607 18676 18681 18699 18710 18726 18761 18786 18805 189 18981 18992 19011 19033 19086 19101 19118 191 M 19322 19227 19373 19418 19434 19614 19617 19686 19704 19729 19764 19800 19831 19869 19891 19019 20009 20028 20086 2O067 20144 20S30 20342 20366 20436 20418 2O4S0 2045 20477 20600 20517 20540 20648 20564 2066S 20687 20628 20739 20829 20863 20884 20686 20941 20090 TTADTO NTFTTWq Programma voor heden Hilveraum 600 Declamatie 7 301 zmg 8 ao Concertgebouw 10 35 Gramo o platen Huizen 645 Concert 800 Co 11 45 Graraofoonplaten Daventryi 50 en aao Oonoart 10 Uanemuzi Langenberg 520 Concert 920Ho spel 11 2o Gramoioonplaten Parys 6 fiO Qramoïoonplaten B20OöOeert 10 ao Omnofo iplat n Proefait aidingeii te Kootwök Zondag a luaschen 10 12 uur dit onr ia gekoaen om technladio redenen al den ppoefzeiider van den zakehjken OibWJ te Kootwijk op een golflengte van 1 een mtMaiding worden gegeven rwaartfl eenige gramofoonplateo ten gehooi WÏl 1 orden gebracht Kapport van luiflteraare gpeci al metr afgdegm deeleo van het Tand iSeeland Limburg GronmgM Friaal l het noorden van Noord Holland xnlleii gaW ne worden ingewacht door den chef van h Ri k RadloJaboratorium Paricatraat A QrmvwrtiinWi Rieuiire Abonnees Nieuwe aboimé s die zich met ingang van 1 OCTOBER 1931 voor miiistena drie maanden p de Goud sefae Courant abonnceren ontvanjcen de tot dien datum verachunende nummws GRATIS iAUbMJbiUWS GOUDA 24 bept 1931 De onteigeung ten behoeve van dAi aanleg van Uykswegeti De Burgemeester maakt bekend dat de stukken betretfeiule de onteigening bedoeld n art b dier wet betrellenue de onteige tripg ten behoeve van den aaoleg van den Kykaweg Amsterdam bodegraveai Rot terdam voor zoover betreft het gedeelte an het P P oM veer l K A1 atstanU beïuiden den spoorweg Ijeiden Utrecht by i egraven tot de Gouwe nabu Gouda en Mn tü ltsweg ao U B Uravenhage Utrecht Driebergen lAniliem voor zuo ver beti t iiet gedeelte beoosten dctn on der Ie genoemden weg tot den Meemdyk m de gemeente Veldhmzen provmcie Utreüht ter secretarie der j emeente ter inzage van een ieder zuilen worden neder get d vmi 26 ptember tot en i t lo October 1931 ËeianglwbbeiKkn verwezen wy voor nioerdere by zonderheden naar de adverten tie opgenomen m ons nummer van gisteren Goudsche HBS De CTOudbche HBS Vereen gmg houdt Zaterdag 26 cpt at haar jearlyksche al gemeen iedenveiigadenng m de Beneden zkal van het i haakbord Kleiweg De agenda vermeldt o a verkiezing be tituursleden De Zwemmrichtmg wordt gesloten De Commiasie van Toezicht op de Stedeiyke Badinnchtingen maakt bekend dat Zwenunnohftuig aan de Houtmanagracht op 3 October geah tefft zal worden Vereemging Kerkeli k Leven In het gebouw Danièl alhier hield de ereenigii g Kerkelyk Leven gisteren avond een vergadering voor leden en be langsteüeoden Na geaneenschappelyk gezang opende d oor itter de heer J van der Endt me Schriftleamg en gebed en sprak oorden van welkom inzonderheid tot den spreker Ds G Klzmga die aanstonds aan de mtnoodigiög gevolg gaf en ook m het Predik heurtenJblad over Kenk orgamsatio had ge öchrevea Spr mtte den wvueh d t daarmede zou worden voortgegaan en dat ook de andere H H Prjedikanten aan de tot hen gerichti iutnoodig ing tmi voor de vereenfging op te treden gevolg zouden kurtnen geven Ds G ElzeogA het woord verkrygende over zyn onderwerp De organisatie onzer l rk on bMJK reoigani ie bepaalde ijn gehoor by Hoe de organisatie is hoe ze tot stand kwaih n wat achtereenvolgens tot reorgamsatie is voorgesteld Onder aanhaling van Kondng 21 deed spr uitkomen wat is te verstaan onder het begnp Kerk en dat voor de kerk als het ware geestelijke lichaam waarvan Ohnstus het hoofd is een uitwendige organisatie vorm zoo passend mogelyk noodig 18 Spr stond sttl by de Dordtmhe Kerkorde en de geschiedmiis van 1816 toen onze kerk een kwad une beleefde waarvan de gevolgen nog onder ons voortleven Het eenige om tot reorganiaatie te komen 18 terug te keeren tot de Dordtsohe Kerk otde De onderscheiden pogin ni en voorstellen om tot reorgwrisabe t © komen ging spr mtvoeng na n besprak vooral de voorstel len die dit isar m de Algemeene Synode waren behandeld Indien deze voonrtellen ten ïlotte zouden worden aangenomen dan 2on dit volgens apT liquilate der kerk brengen en ook liquidatie van het ambt Spr eindigt met warme aanbeveling van het Reorgaraeatie rapport dat het vori ge jaar m de Synode w behandeld Vanuit de vergadering worden eenige vragen gesteld die dpor spr worden beant woord De voorzitter bracht spr ftartelök dank Voor dere leerzame met voorbeelden ver dwidelijkte besprek waarop Ds Elzenga deie goed bero dite böeenkomït met dank gebed besloot Stuurman groote vaart Öe heer P J Endenburg alhier te a Gravenhage geslaagd voor net examen tweede stuurman groote stoomvaart Winkelweek m de Korte Akkeren De officieele enittg het gynmaati dokaal van de school an de Prms Hendnkstraat heeft gister avond in tej enwoordigheid an een groot aantal genoodigden en belangstellenden Burgemeester Gtarlandt de wmkalwepk in de Korte Akkeren welke gehouden wordt tot en met Zaterdag a s en waaraan een 40 t l wmkeliera in vermeld stadsdeel deel nemen officieel geopend Aivorerw de Burgemeester hiertoe o pereu heeft de vooratber an de Winkel week onumsBle de heer A Beunngs allen verwelkomd m het by tonder Burgemeegter en Mevr n iaotft Spr memoreert in het kort de orgam atte van de winkelweek en al de voorberei JjB wei t amhedep daaraan verbonden n wees op het succea da £ dit jaar te boe kqri viel ondanks de moeilyke econonü e toestBttl m het algemeen Jppr de wwtting van 40 winkeliers tegenover 26 in het vorige jaar Spr deelde mede dat als blyk van waar OMilng un Korte Akkeren bewoners iiiiwffMili Mn h iffliMMw atinuine j Vttör de ieogd ia ieofgahlaeerd en gvC daarna het woord aan den Burgraneester Burgemeester Gaarlandt voldeed yaame aan de mtnoodigmg om deze winkefwéek te openen Hy wees op de economische cnais de groote werkloosheid die 2oo eel zu gen met zich brengt en hy noemde het een daad welkf byaond ne waardeenng verdient dat de winkelwrs met hun bescheiden middelen eea wfinkelweek orgamseeren om daarby de oioeüyke tydaomstandigheden het hoofd te Tillen bieden Met de hoop op een goede week en de best weneohen voor de dagen die voor ons h g € verklaarde spr de wmkelMtek ge opead Aan Mevr Gaarlandt werd door een doch tertje v ni dea heer v d Berg namen het ComÜe Uoemen aangeboden waarna thee werd geserveerd Van de gei odea gelegenheid om het woord te voeren werd door den heer Ij van Kersbergen voorzitter van de Buurtver Door Liondracht saamgebracht gebruik gemaakt die zyn bewondenng mtsprak voor den yver waarmede aan de winkelweek 18 gewerkt Spr hoopte dat dit werk niet alleen In de Korte Akkeren maar ook ver daarbuiten succes raag hebben en vruch ten voor de winkeliers zal afwerpen Spr dankte voor het aangeboden kinderfeest waarvan het bestuur van de Buurt De heer Reurlngs sprak hierna een slot Woord hy danidie Burgemeeitor en Mevr GaarlatKit genoodigden en de Pers voor hunne tegenwoordigheid Met een opwekkend woord om door een drachtige samenwerking de verkoop in het algemeen trachten op te voeren en het za kelyk belang gezamenl k te behartigen op dat het volgend jaar iedere wmkt ber deelnemer is sloot spr de avond na nog dank te hebben gesegd aan de Buurtver I oor Eendracht Saamgebracht voor de inedewer king aan het te houden kinderfeest en den wengoh te hebben gemt voor succesvolle dagen in de toekomat Voor de keung verzoi c etalages was gisteravond reeds een flinke belangstelling By alle deelnemers getuigde het werjc an een ernstig streven om de verschillen de artikelen en producten op de mee t aanJtrekfcelijkste w ze m ruïme mate bekendheid te doen geven en bezien in dit teelden zal deze winkelweek zeker slagen Paard mei melkwagen aan den haal Gisterenavond is het voor een met melk bussen beladen wagen gespannen paard van den melksl ter Veltjmizen in de Dr L straat woonachtig toen het op de Kru gerlaan stond geschrokken en op hol ge slagen Het paard rende met den wagen achter zich de KrUgerla af en de out mahstraat in waar een paar melkbuaüen van den wagen vielen wakrbtf de melk oVer de straat stroomfle Daarsa draafde hel de urg Martenssingei op waar het paj rd nab den Winkel van de firma Schuttelaar over een hekje sprong welke sprong ia wagen met meemaakte De wagen biisef staan en het paard kon worden gegrepen Het dier had gelukkig geen letsel gekrc gen terwyl oOk de wagen met beschadigd was De schade bleef alleen tot de verloren gegane melk bei erkt De vacantiekolonie uit Epe terug Xhnadag j 1 zyn de W landeren welke op 18 Aug j 1 vanwege de Goudsche Vereem gmg voor Gezondheidskolomen naar het Gondsche Kolomehuis De Bysterbosch m Ëpe zyn vertrokken teruggekeerd De kin deren hebben een heerlyke vacantietyd in de vrye natuur doorgebracht en hebben er gezondheid opgedaan De hoofdleiding van deT e vacantiekolome was m handen van iMej A Boiiters die in haar taak werd bygestaan door Mej M Boer mt Boskoop Mej Bettink uit Delft en Mej Comelissen uit Rotterdam Burgerl ke Uand GEBOB£N 20 Sept Willemyntje Ohns tma d van T de Bruyn en C A Th C Seelmann Walvifstraat 19 21 Sept Petrus Johannes van W v an Kersbergen en G M U van Onaeten Mmderbroedersteeg 10 GETROUWD 22 Sept i W van Wynen en N Frednkze 23 Sept C A Boef en E M Mourner J I van der Veer en K Janssen C van Tienhoven en P C van der Kist J Mes acher en F GomperB N J Koot en J de Keyzer BA Veerman en P J C Gyzeo R Bemeijer en J C W van der Sloot ONDERTROUWD 23 Sept J H Het en G Kelder W Zandyk en M C Kwinkelenberg M Nieuwets en J G J Wabbyn J C Nolte en W M Hoesbtfek EP Creveld en U Gompws OVEiaLEPE K 23 Sept Uda van al ten wed E vMi den Bovenkamp 89 j Agnda 24 Sept u njn Nieuwe Schouwburg Bioscoopavond voor de leden en hunne hmsgenooten 29 Sept 8Ï4 uur Soc de Réunie xamer I alCemeene ledenvergadering afd Gouda Ttfi de Botterd Volksuniversiteit Vn DEN OMTREK AlfHËN a d RUN De Mvedig Rijnstreek TwB mbraken binnen één week Gutetiutfht IS te Atpèen aan ien Ryn in gabR m in heb fiUul van dan keber W Seyaeoer aan de Rozenstraat Door het boren van een gat iiT een slechts met een apKictfot tmitUm xiidaw 8laa dai ét die VVO dP ttQ gatnütkdQI in zteh tftwgint te Jeugdig en wel verzorgd n voorwadrda voor alk mo l m vroww Spmimnm hmt $d tfoor Pfvllrinfl Lonalln Crim alk onmMdall k tn d hyM ordrtngl an gMit Hon glani adttortoot Eon crAma gfeUt njg anoÜn O êfne LAATSTE BERICHTEN DKAADLÜO Ë DlfiMhl Geruchten over aftreden van Montagu Norman als gouverneur van de Bwik van Engeland LONDi N 24 Sept De DaUy MaU ver I tikoit dat tiet er waassohyulijk i dat Montagu Nonuau zyn herkit mg tot gouveineur van de Bank van Engeland met Jt zal aaubioden ijn au btsduur emdigtin April a dioch in ijoveuiber wordt reedsde gouverneur voor tiet volgi d jaar benoemd De overatroommgen m Chuia A K1NG 24 Sept Kolonel Lmdberg en 21JU vrouw h obben voor de üiuneeac liegeunng drie vluchten over het gebied van de veutroomingen gemaakt Kmgsford Smith gestart WIJI AHAM AuetrtJiè 24 Sept Kingsf rd Smith da bakende Aufltraliache vlit ge n I iKlen 1 orgeii oui 2 uur gestart voor zyn vluüiL naar Londen De eerste etapp gaat naar Ctteribon m Ned Indie De Japanscfae troepen tjeruggcreepeil HOöKOU J4 Hept Volgens een ttOagraui UIL lokio heolt de Japaneüie Minister van 0 jrlug builoUui dab alle Jaj aneclie troep i uie de iyu K rm iev ianü un bezet hebben deze zone bmnen 24 uur moeten outruinen Ofhci ele bdveettgmg vau dU berioht van k ruusche zyde is nog met ontvangen De Ruasiache Oorlogscommissie met naar het Oosten MOSKOU 24 Bept lu verband met da ge luctiten over een ui euwe reis van den oom i iuisari van Oorlog Doiosaüow naar het Vene Oosten wordt vau bevoegde zyde II edegedeutd dat deze berichten niet juietziju DoroaaUow bevmdt zicii te MoekoU enIS niet voornemens naar ÏM Verre Ooitente gaan Amerika steunt de Volkenbond ter oplosamg van het Chineesch iapansche conflict Londen Berhjn PartjB Brussel Zwitserland Weenen Koi hagtt Slodtholm Oslo New York WAÖHlNOmN M bept St AtB MR ietaria Stimson h elt teiegralisoli naar faenève beiiqUt gezond dat de merikaauBOite refety ring bereid ia de aLiie van d i Volkeutiimd luzaka het ClLUieuscli Japansdie oonUui te steuifeu Jatriuiaou d ett mede dat h aan do JapanscfiA en Ülunt e che regeermg r d feelegranimen h üult gexouden waarin w4 rdi saugedrongeu op het staken der vyandaMjk heden en het terugtrekken der troepen Het aUBMWh Japansehfl geachU Chin eucht terstond terugtrekkmg vin alle Japanache troepen 9 471 LONDl 24 Sept De Regeermg te Man king beeft de Japauache rcigeermg een der de tlians scherpe nota gezonden waarin pmeuw oun iddeliijke terugUekkmg van alle Japansohe Uoepen wordt geeiaoht In de nota wordt verklaard dat d Japansche li oepen zonder noodzaak burgers hebben gedood en hun eigendoiomen vermeld hebben l ii beachuldigt Japan de antemationale wetten te hebben geaohondcBi In Nanking vonden masaademonatratiee j laats d de onn iddeUyke mobiliBaUe eisobtai De Sovjet Regeermg en Japan NANKING 24 Sept De Russiache cooeul generaal te Charbm heeft de J ttansche autoriteiten er van m kennis gesteld dat de Sovje regeenng de bezetting van het station Changchun als een onvTiendschap pehjke daad beschouwt Zij zal troepen zen den ter beaehermong van de Rusei che belangen langs den Chineeedien Oo tar or Door neervallend plafond 2 personen gedood en 2 gewond PABIJB 24 Sept Een ernstig ongeval heeft Woensdag plaats gehad in de woning v n een landbouwer i e n dorp by Lemans iDe eigen ir zyn vrouw en beide dochters zaten in de keuken te eten toen plotseling het plafond üisterUe en allen werden be dolven De landbouwer end jongste dodj ter werden op lag gedood de vrouw en de andere dochter werden levensgevnartijk ge wond Siireeaiiee tsD betaling van Koehenmeister Int Ultrafoon Mq AM8XLKDAJV1 24 Sept De Eerete Kamer der Rechtbank vn leende heden aatt Kuchen roeii ter Int UUraioon Mij surceance van betaling voor den Ujd van een jaar Tot bewmdvoexden verden bmoemd mr J T Th alkffliburg en mr 8 8 de Koe ADVBRTENTIEN B H de KoBJagui v ei naar Het Loo APELDOORN 24 Sep H M de Konln gia en Prms€e Joliana zuilen Dinsdagmid Êg Ut Amsterdam p het Loo terugkeertn i SeeiabstiselM lectuur süt de kaxernes geweerd Bq feCMlukking van den Minister vao De f HMW maeten uüt de kazernes wokIsd gewteenL behklve een aantel oommimistische 3PidicsJiatisehe en anarchaetiscbe nitgave e a de maawfitladen Nieuw Rusland eo da Vfapc a Keer de weekbladen d VrijdtoJw