Goudsche Courant, donderdag 24 september 1931

tim 17783 Een rede van Masaigh Is het Italiaansche voorstel in oTereenstemming met het nagestreefde doel Uitetei tot 1932 bepfeit Een nieuw ontwapemngsvoorstel van Italië De vertegenwoordiger van Fraiikryk in lie ontwapemngscomnussie van den Volken bond Massigli heelt Uonderdag het stand punt zyner regeenog met betrekking tut het Itaiiaansche voorstel tot onmiddellijke Bluitu r van een bewapeningsbestand tot het beëindigen van de ontwapeningsconle leratie uiteengeaset De l ransche regeenng wijst dit voorstel van de h 2 d y stplt er pr s op dit yoor Btel eerst op de a 8 ontwapeningsconferen tie te behandelen Massigh hchtte zyn standgimt toe me de moüveenng dat wel is waa getoott aan de oprwhtheid en de objectiviteit van het itaiiaansche voorstel dioch zich af vraagt of dit voorstel in overeenstemming 1d met bet nagestreefde doel en wel nut tig is russchen de verschillende landen zyn reeds smds eenige maanden zeer den cate onderhandelingen gaande die de zelf de kwestie behandelen ais waarvoor thans onverwacht door d Italianen een oplosbing in uitzicht wordt geateld Het is scherp af ie keuren dat da thans in de geheele we reld heerschende nervositeit als het gevolg wordt beschouwd van den hmdigen stand der bewapenmgen van enkei landen Deze nervositeit is eerder het gevolg van die za ken die het directe belang der volken ra kea Het Itaiiaansche voorst l heeft naar verklaard wordt een materwele en moreele werking doel De hierdoor nagestifËefde verlichting der begrootingslasten zal even wel met plaats hebben aangezien de mi htaire begrootingen reeds tot Jutii 1932 zyn vastgesteld en voorts oradaj een stilstand der bewapemng m vele landen zou leiden tot een verscherping van het werkloozen probleem De Franache regeenng heeft reeds by de onderhandelmgenf van den laatsten tyd die politieke problemen op dwi voorgrond geplaatst waarvan de oplossing een ontspan ïiJng van de afcmospheer zou kunnen bevor deren en waarvan de oplossing wezenlyk zal kunnen hydragen tot het welslagen der ontwapemngsconferentie Het Itaiiaansche voorstel ia geenszins zoo duidelyk aU het K hynt Het voorstel van Lord Robert Cecil de regeeringen op te wekken voor 1 No vember as haar bonding te bepalen no pens het voorstel van het bewapemngsbe stand IS practwch naet te verwezMÜ jken Massi i motiveende z jn rtandpunt door te verklaren dat een wapenbestand op het oogenbllk noch op het gebied van de Jand noch van de zee en luchtmachten mogel k js Wat dé vlootbewapenuigen be treft zouden de verouderde vloten tegen over de meuwene in het nadeel komen waardoor de vlootverhonding zou worden Onafhankelökheid bovenal Naar het Engelaoh 3 Nadruk verbodMï Eenigen lijd hepen ze zwijgend naaat elkaar voort Toen zeo hij meene Vandaf j w het Nieuwjaar Heeft u dabvergeten Ik geloof dat wij geen van allenwer Veel aandadit hebben gawijd aan denkalender smds wij aan boord gtogen Vandaag Nieuwjaar Ja dftt Is zoo wenwht u mij nu een gelukkig NieuwjaarP Zal A u toewenachen wat uw hart be ert vroeg hij pottend MiisachiiMi zou dat met heel praetiech zijn Nu ik zal u wen ïen het beste wat de werld n echenfcen Kan naar ik meeh Maax dan kon Ik wel eens niet gehik zijn Vlei ai m Nieeü wenschfc u miJ aar liever een Oelukkig Ntouwjaar r 3 aar hij wilde ff de woorden dJe ziJ hem Ingaf ü heftn n geen geluk gaWDf ht SCHOUVIfBUIlQ lOSCOOP op Maandag 28 September a s gedenken wi het 40 jarig bestaan Tan ons bedrijf NV J A DONKERS SIGARENFABRIEKEN Receptie 12 2 uur 15 Van Vrijdag 25 September af brengen wij weder l een buitengewone operette film T n de U F A n L4 He Docltor m h Houtvester CFÖPStarlOhrisll UITBREIDINGSPLAN Regie FRIEDRICH ZELNIK vri bewerkt naar de wereldberoemde operette DIE FoRSTER CHRISTL De BURGEMEESTER van GObDA Gelet op artikel 31 e v der WoningTvet Brengt ter algemeene kennis dat op de Gemeente aecretane afdeeUne Algemeene en Soaale Zaken van 24 SEPTEMBER tot en met 22 CXTTOBER 1931 voor een ieder ter inzaje is gelegd het door Burgemeester en Wethouders dier gemeente aan den Raad aangeboden ontwerpplAn van herzierijng voor zooveel betreft bet stadsdeel de Korte Akkeren tot aan de meuwe sluis werken en het stadsdeel Kort Haarlem beoosten de Knigerlaan alsmede de ver binding van dit stadsdeel met den straat weg naar Bodegraven van het Uitbrti dingsplan voor de gemeente Couda Liouda 23 September 1931 De Burgemeester voornoemd GAABLANDT CONFECTIE ATELIER te ROTTERDAM vraagt bekwame Japeiiefl luisliirs en Japeaeiii SIrijkslers Móojtoon en iteeds vast werk 20 Aanmelden te Gouda bij MEJ G WAMMES DERDE KADE 87 De Commiisie Tan Toezicht op de Stedeliike Badinrichtingen maakt be kend dat de Zweminrichttng aan de Houtmansgracht op 3 OCTOBER 1931 QE8L0TEM zal worden HUISVROUWEN Laat Uw AARDAPPELEN en WORTELEN SCHRAPPEN met de meest moderne gchraDmachine bu H KUIK KEIZERSTRAAT 19 londer prijsTcr10 IN DE HOOFDROLLEN IRENE EISINGER PAUL RICHTER EN OSKAR KARLWEIS In deze schitterende operetteülm zat Irene Eisinger met haar prachtige sopraan U Jalen genieten van de overgeteli ke mooie mclodien van Mozart BRUNO GRANICHSTAEDTEN de vermaarde operette componistheeft voor dezen film heerlijke muziek gecomponeerd De film is een streehng voor oog en oor i Ditstekeml verzsrgd bijprogramina Toegani roor t M leetlijd Dit bg uitstekgesohiktfamilieprogramma kunnen wij U ten zeerste aanbevelen ge THALIA THEATER Van VRIJDAG tem WOENSDAG Als Ie Schlagerprograroma van dit Winterseizoen Als hoofdnummer DsSprekenda ZingendeenMusIceerendeOperettetlIm DE BEDELSTUDENT Der Bettal student Hoofdpersonen Jarmila Novotna de beroemde coloratuurzangeres der Staatsopera te Berlijn Hans Hemz BolltYian De bekende Operette tenorEen heerlijke film Mooie Muziek Groot Amusant Voorprogramma Toegang voor eiken leeftijd WOENSDAGMIDDAG MATINEE Verwacht binnenkoit RICHARD TAUBFR s MiUioenenfilm Das Land des L chelns de zingende Operette van FRANZ LEHAR Thuiabezorging 4oOging fttAAllS nrfftA ÉflnilAn Het U mlJ aaneenAam D te kunnen medcdoeleit gtPPU WlUP WUmCB dat wH 4ed8 meer dan 15 Jaren tandpasta ÊÊÊÊÊ mimÊaa ÊIÊI mÊÊÊÊ Chlorodont gtl ru Ven en dat dez ona nooilheeft teleurgesteld Wil hebben ateeda witte tanden en een aangenamen smaak n denmond mede omdat vlj ook sinds tane GblorodoDt mondwater februiken Bovendien wordt door onae geheeie familie alleen gebruik gemaakt van Cblorodont tandenborstels w g i O Ohudobt Fr Verlangt alleen de echte Chlorodont tandpsiita met rood wil blauwegarantiestrook tube3B centen BOcentl Overal veikrIUMar fCEen toezending van g deze advertentie ontvangt U kOHtelooa een pioeftube van U Wcrko Dreadcn Bijkantoor Amsterdam Stadhouderskade 83 X Adverteert in dit Blad HElHEKEN S PIL5ENER LAGER HOUDBAAR FLÊSSCHENBIER AL WAT GIJ NOODIG HEBT van drukwerk voor Uy bedriif voor Uw Vereeniging voor Uw particulier gebruik het kleinste en het grootste ook het fijnste kieurenwerk ons bedrijf is in staat het te maken fraai van uitvoering billijk in prijs en vlug geleverd drukk e rij A BRIN KMAN Zn HET BESTE ADRES TELEFOON 2745 Gezonder Sterker i en iMt SANATOGEN Gezonde spieren krachtig bloed sterke zenuwen mee heeft een mensch waarhjk met noodig om zich dóór en dóór gezond te voelen Neem daarom eens eenigen tijd Sanatqgen Sanatögen bouwt nieuwe kracht op in lichaam en zenuwen Sanatögen voedt het bloed het sterkt de spieren en verhoogt het weeratandsventiogen van Uw zenuwen omdat het de bouwstoffen van gezondheid phosphor en geconcentreerd melkeiwit bevat Sterk on gezond zult ge na eenige weken Sanatogengebruik vermoeidheid or slapte volkomen ovor wonnen b ebben ZENUWKLACHTEN Kwalen en kwaaltje die uit verzwakking der zenuwen vooitkomen zooalB lustelooahe d maagbezwaren alape looshe d ncTveuze hoofdpjncn en nog rela andere meer verdwijnen met Sanatögen aU aneeuw voor de zbn omdat het de zenuwen voedl en terkt Begin nog heden Sanatögen te gebruiken de verater kende invloed zal zich weldra Op Uw geheele geitel doen gelden Sanatögen zal U in korten tgd weer door n door geutnd maken SANATÖGEN Het Zenuwaterkend Voedael In alla Apotheken en Drogiatcr jcn vanaf f I pei b SANGUINOSE Z t tp3 Week Is uw taïwlvleeBch bleek m plaats van frlach rood ZÜn we oogleden van binnen fletsch en bleek Zijt gU spoedljf vermoeid zoodat u alles te véél T Dan IS uw bloed niet krachtig genoeg dan moet gq uw bloed ver ter ïfm Het beste middel om uw bloed te versterken is de SANGUINOSE SANGUINOSE vermeerdert de roode bloedlichaampjes maakt daardoor uw bloed gcïond en krachtig helpt m zeer korten tyd de bloedarmoed en zetixntzwakte OAvrvunnen Prys p n ƒ 2 6fl Ml 12fl ƒ 1 Bij Apothekers en Drogiatea VAN DAM CoPe Rienifistraat 2c 4 Den Haag j Abonneert U op dit Blad 70 f nang Ifrijdag gp t irtambei IMI NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA ElS OMSTREKEN o S ERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWIJK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz Dit blad verschijnt dagebjksbebftlve op Zon enFeestdaien ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 26 per week 17 cent met Zondagsblad per kwartaal ƒ Z 90 per week 22 cent overal waar da bezorging per looper geschitdt Franco per post per kwartaal ƒ 3 15 met Zondagsblad ƒ 3 80 Abonnementen worden dagelqlu aangenomen aan ons Bureau HARKT 31 GOUPA by onze agenten en loopers den boakhandel en de postkantoren Onze bureaux zyn dagelyks geopend van 9 6 uur Adnumstratie en Redactie Telef Interc 2745 Postrekening 48400 AUVhJflJi Tliii KlJS Uit Gouda ea omstrvlcen behoorende tot den besorgknnc l o regels ƒ 1 30 elke regel meer ƒ t Van bmten Gouda en den bezorgknng 1 6 regels ƒ 1 elke regel meer ƒ O JO AdvertenUen m het Zaterdagnumnm 4 bysiag op den pr s laefdadigheida advertontian de helft van den prys INGE NDËN HhDUihluLlNi hH 1 4 regels ƒ 2JiË elke regei meer O O Op de voorpagina 0 e hooger Gewone advertentien en ingezonden médedeeUngen b J contract tot zeer gereduceerdea prya Groote letters en randen worden bMwkend naar plaatsruunta AdvertenUen kunnen worden ingezotden door tusachenkomst van sotlMe Boekhandelaren Advertentiebureux en onze Bgwien a moeten daaga vóór d plaatnngaan het Bureau z n ingekomen teneinde Tan opname yeraakerd te ajn De Japanscbe ambassadeur heeft te en hedenmorgen aangekondigd zyn reeds lkn verwachte instructies te kunnen uiteeijtetten Voor heden is voorloopig een openbare zitting van den Raad vastgesteld In den algemeenen toestcod i $ tot nu toe nog mets gewyasd Nienwe ateua voor MacDonald bir John iïunon heeft in een briex dêtimtief de zyde der Nationa e regeenng gekozen kozenDe mededeeling tot 20 sociaUbt n naar MacDonald zullen overloopen wordt door de bladen als een aanwyztng bc flchouwd welke ten doel heeft me we verkiezmgHt uit te stellen Gandhi en Charlie Chaplu Een eigenaardige ontmoeting Gelyk gemeld hebben Gandhi en Cbailie Chaplin elkaar Dinsdagavonu ten huiM ven een geaneenachappelyken vriend den bntsohlndisohen medicus dr Katait ont moet 1 oen den manatma werd medegedeeld dat hi den beroemden filmsj ter zou aan treffen was hij hoogst verwonderd gf weest H i had nooit van Charlie gehooid Maar nadat ra n heon had uitgelegd welk een groothaiid die Charlie wel ie had hy er gaarne m toegestemd hem te leeren ken nen Het publiek bmten de woamg van dr Kataü wiat echter wèl wi Siarlie Chapim isl HoiHlerden menschani meemideeLa kinderen hadden tich op straat opgesteld Toen Charlil per taxi arnveerde werd hy door de geestdriftige menigte omstuwd en toegejuicht Len oogenblil later reed de auto vau Gandhi vooc du iaac twee poUti beambten werd begeleid Weldra verscheen Charlie Chapiln voor een de vensters en hield een korte toespraak tot zyn bewonderaars Daarna kwam Gandhi aan de beurt ook hy vond een aandacht gehoor Later op den avond hadden de beide wereldvermaarde figuren een langdurig onder houd dat Uep over het nut der moderne machme techmek hetwelk Gandhi ontkent doch door Qiarlie hoogel k wordt gepre zen Even werd het gesprek onderbroken toen Gandhi a bidatoqd was genaderd Chapim zette zich m Oostersche houdmg naast Gandhi neder en luisterde met aan dacht naar het zegge der Hindoesche ge beden ZWEDEN Prof Casael belicht de Bntsche situatie Scherpe kritiek op den werkioozeiuteuB De Borsenkuner publiceert e n artikel an den bekeaiden Zweedachen econoonf Prof Gustav Cassel over de opieffn van den gouden standaard in Engeland Prof Caaael schryft oa Op de vraag hoe Engeland in zoo groote moeilykheden kon geraken is het antwoord reeds door de vroegere ontwikkeling van de cnsu g peveai Terwijl het v rcldprya we acheepsaanbouw tléÉhand te nemen en oen bouw van meuwe lihtaire vh uigen op te schorten Het boKtoeningsbestand zal worden gesloten voor diêi tyd van een j ar te beginnen met 1 November 1931 De R ad zal de regeenngen verzoeken den en tans generaal van de Volkenbond tot 15 October a a mede te d len of zjj sloten z n het bewflpeningsbeétand op dezf voor waarden te aanvaarden Na langdurige debattei werd besloten een kleine redactiecomil ia rie samen te stel len waartoe alle FunAeaclie grootc mo gendheden zoomede witserland de Ver eenigde Staten Jap 7md Afrika en Chili zullen behooreak gestoord Op het gebied der luchtmachten zouden die mogendtieden ooK tydens het be i taJwl haar kieuie vliegtuigen door grootere kunnen vervangen wat Oe landmacht beti eit niervoor zyn de l egrooimgen reeds tot iHó va tgiestekl iïlaatijgu stelde vervolgens voor liet vour stel der Japausohe regeering en het Italiaan scbe voorstel lïver te leggen aan de ontwapejumgsconlerentie aan te nemen De re geeriogen moeten aldus Massigli nog voor den aanvang der aotwapeningscontereirtie ha r standpunt bekend maken zoodat de outwapeiungationferentie zou kumien wor den begonnen met h debat over het voor stel tot stilatand der bewapen agen Masaigh legde er vervolgens den nadruk op dat men er rekemng mede moet hou den dat de ontwapemngsconferentie een zware en langdurige stryd zal hebben te voeren He is van het grootste belang voo den geheelen atmospheer der ontwape mngaconferentie dat reeds van het begin af eea algemeen bewapemn bestaikd worde overwogen Pc vertegenwoordigers van Joego Slavie Roemenie en Tejecho Slowakye sloten zich by het Fransche standpunt aan en weaen liet Itaiiaansche vooratel nadrukl elijk va de hand De Zweedsche munster van buitenland sohe zaken wees er op dat het Itaiiaansche voorstel in geen ea k l eipotoht meer eettig mtzicbt op aanneming heeft stelde voor een beroep op alle regeenngen te doen zich tot de ontwapeningsconferentie van iedere verhoogmg hunner bewapenmgen te onthouden De vertegenwoordiger der Canadeesche regeermg wees er op dat indien met eens overeenstemming te bereiken is inzake een stijjtaad der bewapemng dan m het geheel geen overeenstemming te verkrygen zal zyn inzake een algemeene vermindering der oeiwapening De Itahaansohe vertegenwoordiger gene raal Manms diende vervolgens een nieuw Italiaansch voorstel m waarbij de Volken bondBvergadenng een plechtig beroep doet op die mogendheden die bereid zyn de prmcipea der gerechtigheid en van den vrede gestand te zyn ten einde op die wyze een openbare opmia te scheppen die practische resultaten ten ontwapeningsconferen tie zou kunnen bewerken Voorts zuilen volgens dit voorstel alle regtenngen van den Raad de volgende nchtlynen ontvangen no pen8 een bewapenmgsbestand Iedere regeenng verplicht zich de reeds gevoteerde uatgaven voor de bewapening te land tot het einde van het bewapemngsbe stand niet te verhoogen voorts geen nieu BUITGNLANIWa NIEUWS Invoervergunning voc ko m in Belgia Inwerkmg reding otnstreekH 1 October Het mimstene van N verheid en Arbeid heeft thana het Koniniclyk Besluit voorbereid waarby de inToervergunrangen voer sterakool worden ingelrtAld Het zal van toepaasit g worden drie dafen na afkondigmg in het Belgische staatsblad De dag der af ikondiging staat nog met vaat doch d ze mag tegen bet enide van deze week of het begin van de volgeoide week verwacht worden De mwerkin trediQK zal derhalve omstreeks 1 October plaata vinden Veel voorkooMiide familicnanCM JanMién m no I Prof F Baudhuin attttisticus n I euvtn heeft er een studie van gemaakt welke fa mihenwnen het meeet i Bel jle voorkomen Het bi lft dat de na Jauuen de kr n spant met 4iS000 vertegenwoordigers dan Uit het resultaat blykt dat de Vlaams ie namen overwegen ZWiTSKKLANa Onderfaandeiingen voor een wiipend ttstand tuBschca Kantim en Nanking Het ofücieele Rusaiacht leograuf Agentschap meldt dat een d egati van e Naukingregeenng naar Kan n a vertrokken teneonde een wapenstilütand met de Kantontroepen te sluiten en een gemeen Bchappelyk front te vormeo tegeat het Ja panache gevaar Nog geen besluiten m den Raad De gisteravond gehouden geheime fitting van den Raad van den Volkenbond m zake het Japansch Chmeesehe conflict is bijna geheel gewijd geweest aan de samen stellmg van de antwoordnota van den Raad op het In de morgenuren ontvangen telegram der Amenkaansche regeermg De lUad heeft de Amenkaansche regee rmg zyn voldoening med edeeld mzake een gemeenschappelyk ojttreden raveau gedurende de laatste twee jaren voort4kireiui is gedaald hebben de Engel cha vakvereeragmgen een ongewijïigd loonniveau gehandliBafd Het gevolg hiervan moest een toeneawnde wttkioosheiu cgn Toen de regeermg deze werkloosheid trachtte tegen te gaan met toenemende onuerrteimongen aa d werkloozen ruïneerde zy de stantaf inancten en v rot naakte z wantrouwen m het iand Op deztfde w ze werd tegelijkertyd de koopkracht van Ue bevolking op peil gehouden hetgeen een voortdurende toeneming van den mvoer tengevolge had terwijl de uitvoer door de hooge productiekosten in het land zelf lam get d werd Het gevolg was een atjjgend tekort op de betalmgaiMÜans waardoor de valuta emsüg bedrelgu wordt Hetgeen thans geschied is moet len enu ge wsuur schuwing zyn tegen elke vi ortz Ëtting van een dergelyke ondersteunmgapol uek en socialistische experimenten Verder heef reeds da overweging van het plan de goudpanbeit van het pond te ver mmder ongetw fUd ertoe bygedrager ihet vertrouwen vsn het buitenland in de Engelsche valuta te verminderen Prof Cassel ziH atleen hulp van ét zy © van l rBnkrvk en de Ver £nigde S ten lie huQ dooda goudvoorraden daarvoor moeten gebrmken Slechts langs dezen weg kun men hopen op een Bt j nng Tan net wereldprysmveau welke oi de bestrij dmg van de huidige cruis noodig is VEREENIGDE STATEN Verhoeging der belastingen Em masetbelafltbig Gemeld wordt dat het Mimstene van i i nandöif in de eerstvolgende nwatHten 1m lastingverboogmg noodzakelyk acht Men verwacht de invoering van eea wnzetbelasting in het byzonder op liuce artJ kelen en een verhooging der inkomstenbelasting van hooge mkomeni Loenaverlaging op groote schaal President Hoever ertegen T Reuter meldt u t New York dat presi dent Hoover naar men zegt onaangenaam getroffen is ten gevolge van de loonsver lagingen welke door de industneele ondernemingen zy aangekondigd ondanks het advies dat hy twee jaar geleden gaf om den lo utandaard te handhaven De Arbeidersledders z jn van oordeel dat de verlagingen de depressie zullen bevorde ren en een terugkeer naar welvaart zullen verhmderen De American Smeltmg and Refining Cy en de Utah Copper Cy kondigen een loonsverlaging Tsn 10 roet bigang van 1 October aan Tweehonderdtwmüg duizend arbeiders in oe staajindustne worden getroffen door de aangekondigde loonsverlagmg van wie er 50 000 by de Bethlehem Steel Corporation werken By de General Mo ora troft de ver laging van 10 tot 20 9c alleen het kantoor gp kleme winkeltjes met de Gneksche 0 schriften boven de deuren eA de armoedige rijtuigen die op m neer laai de kade reden gaven Awtine ineene de gewaarwor ding dat ZIJ wel heeJ v wa van Engelend Wij hebben zooeven den Acjropolis ge zien toen wij er langs voeren maar nu iszi niet mew in zicht zeo Bnrke Poel wateen koude wmd Ik ho maar niet dat uverkouden woKtt mies Raymond Ik had un et op het dek moeten n XKlen voor nahet ontbijt U hoe t zich en verwijten te doen mr Burke Ik ben heel blij dat ik ait gezien heb en k beloof u dat ik geen kou zal vatten Ue landwind doet t hem die maakthet zoo vmaig koud Maar daar gaat dehoorn Ik ben blij want ik verlang naarmijn hom en eieren Hoe typtorfi Engelsch van u U had nuhier iets moeten bmJkeii meer Jn stijlmet de omgevmg Bestaat eir geen nationaalGnakech geTecht Niet dot ik weet maar er zal er weleen zijn Toch wm ik u met aanraden hetooit te willen proeven want waarschijnlijifzon het op ona den indruk maken of wijvergiftigd werden O daar is wse gastvrouw Goedenmorgen lady Lorrftsmerei lïebt u vanuit uwpatr spoortje Griekenland een groet toegeworpen Neen antwoor Me haar lodyscbap on verechallig ITc heb Qriefcenland al eenkeer ol zes goden en meb ledteen keer vindik hetle kar Het was etreng koud op dien Januari ochtend Ardme tond er van versteld want zooaia de meeJile oniugewijtten dacht zij dat Athene altijd en zacht klimaat had Omtrent ell uur zetten de booten een gedeelte van het geaelsehapje aan wol Ardine hoorde daar ook toe en natuurlijk liep De Courcy weer naast haar Ze namen al heeJ gauw een njtulg en Ardme was getroff i k or het armzalige van het voertuig De Couray gaf haar den rood gedurwide epn haelen tijd niet it te kijken omdat z zi ch al licht teleurgesteld sou voelen Ze aloeg doe waarsehuwin echter in den wind en ging vanuit haar hoekplaatsje ijvwig zilten uitkijken over het vlakke land Ze zag nieta dan gestutte cOijven huizen 70Ó oud en vervBllen dat ze n et bewoon baar konden njn naar het haar voorkwam en aechgrauwe heuvels zoodat onwillekeu rig de vraag bi haar opveee Is dit nu het zonnige GnekentandfWant op dien kouden Januari ochtend maakte het land een bijsonderen aon beren indruk met die kale velden waann tioog stens en geitje graasde dat er ook al even zoo verlaten en armoedig uitoag Wat Nu al gcdesillwdoneerd vroegDe Courcy met cynischen glfanloch Wathen je van plan Lorresmere Zullen wijTondnjdeo en raiss Raymond den Acropolis laten zien öi al wat verder een tftnnet bekooi t mn Ctanmer n heeft toch slleg almeer gezien is t nieM Ja maar ik heb er niets op te en om nog eens den toer te doen V hoeft mij niet aditer te loten in hei biM aai hst tje wat scherp Want zij voelde zich eigenlijk een b etje gepasseerd door ü Courcy die Tedurende de season zeer veel werk van haar had gematJct en nu ineeoe aan boord van The Dana al zijn oplettendheid ad vergedTagrai op het meisje dat ni e bOEst ion haar mooi gezichtje Maar lord Lorreemer ala u mij een genoegen wilt dorai zorgt u dan dat wij niet zulke geriomten van paar Sen knjgen want dat heeft mij den voricen keer alle genot benon en vooral als je dan nog ziet hoe de koetsier ze bebandeltl 7ii zijn nu eenmaal vijandng gezmd jegen alles wat now hulpeloozer ia don zijzelven Dot zien wij steeds weei heel Ehk m over raericte lady Lorreemere kalm op toenze hoor pUa innam in het njtuig en lady Smyth verzocht naast haar te komen zitten Vader Stannard wilt u en dokterSerie met on meegaan mra Cranner enmiss Ravmond kunnen dan volgen met Lorreemet en mr De Courcy en Mossel moetmaer zien dat hij bij een van beiden eenploatBJe krijgt Maar Ardme wa die voortdurende choperonnage van De Ooorcy moe Zy trad wat t n tjde waardoor zij naast Mossel kwam zoodM de plaats bij mrs Cranner vnj bleef Dot De Conrcy toen zoo teieurgeeleid keek was nog haset haar hoogste triomf DH IS een buit vikansje voor mij miss Raymond dat ik n heel alleen voor mij hebrep Moeee L tk ben niet de eenige dame van hetgesdschap mr Relmriey Wordt vervolgd Sterk worde uw geest Teer blijv uw hart Oul ZIJ uw lach En stil uw smart HooifüuauK n Komt u eens p dek miM Raymond n k k eens med uit FEUILLETON D a volgenden ochtend werd er bij Ardine met die woorden op de deur geklopt en aij merkte nu ook dat het ja t steeds lang zamer gang Het volgend oogenbl k lagen ise stil en trad ZIJ te voorschijn waardoor ze nu van aangezicht tot aangezicht etraid met Bdwm Burtce den broer van lady Lorreemere Ik heb do vryheid genomen o op tekk jpem omdat pik dacht dat u graag dienpersten aanblik vam Griekenland eens wridezien Maar u hebt toch weJ een mantel biju Het jB hier heel koud zoo vroeg in danmolleen Ik zal mijn golfeape knjgen zei ze eneven later stond ze weer op dek waar zelord LorreBmem dokter 8e rle en vader Stannard voniien een aller mneanendfft gees telijJte met bijna vorstelijke manieren Hebwas nog een jonge man en hij had dodelijkvan het begm van den tocht of al een seergunstigen mdruk gemaakt op Ardine 7e ging naast hem staan terwijl faij over de leuning stcaid te turen en hij bood haar zijn verrekykw aan O donk u ik kan heel goed zien um der kijker zei ze Om hen heen lagen booten Huasuche oarlogmclitepai Qrieksche koopv aarder vreemde pasaé flenibooten en daaraehter strekte de haven van den TMraens zich uit met de gnjze bergtn er om heen dUe nu ovenfclct wares met n MW De ofgeoaifdl mi