Goudsche Courant, zaterdag 26 september 1931

mh 7i9 TH J iaipgfiiig HOÜDBAAR FLÊSSCHENBIER NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD f OOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BBRKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP UDERAK HAASTÏEECHT MOORPRECHT MOERCAPELLE ÏJIEÜWERKERK OUDERKERK OUDEWATER RBEUWMK SCHOOfHOVEN STOLWUK WADDlNXVflEN ZEVENHUIZEN ene Dit blad verschijnt dagclij behalve pp Zon en Feestdagen waren gekomen 1 Det men toch deze maatregel van B en W die genomen ia uit noodzaak om met meerdere beperking van uitgaven op ander terrein tot een gezonden financieelen toestand te komen die In het belang U der geheele hurgerü toch niet opbtaze tot iets verschrikkelijks daartoe is geen reden aanwezig Indien er bezwaren zijn geen DieUuttigheden dan is zeker de thans gevolgde methode van verzet niet de aangewezen weg om tot een oploising te geraken die daaraan tegemoet komt en die B en W niet beicflimeFt in zyn pogen om elke onnoodige uiljgaftf te doen verdwijnen M t d eigfiTnei ten om de massa op te jagen zopala de he r Fokkers deed komt men geen stap ve der iBij de behandeling der aanvrage van de v € roemging tot het verstrekken van lagei Py ppe p ajkcafuciB rdiii monM i is du dalÖk gebleken dat de geleae Saaa op het standpunt Aaat dat het riians gwn t l ii om aanvragen tot itichtin eener büzondere js hool in te willigen Waar dit oo duidelijk is uitgesproken ook door de voorgtandet van hat confessioneel onderwijs daar Jam kwAliJk een andere uitspraak worden verwacht indien tegenstanders van bet bijzonder onderwijs een aanvrag e voor een WjzOTidei school zouden indienen Dat zou waarlijk al te mol zijn Deze voor standeri van d © openbare school zouden dan met techt de openbare school ofri hals brenger De Baad heeft besloten tot instelling van een dienst voor Maatschappelijk Hulpbetoon wparin het Burgerluk Armbestuur woi4t oi jienoraen mftt den gemeentelijken dienst voor Arbeidsbemiddeling Werkloosheidsverzekering en de Beroepskeuze Dat is ni b zonder stryd gegaan Het was vooralMevr van Dantzig die zich kantte tegen de wijae waarop deze meuwe dienst zal wor4 ai b uurd Tegenover de 4oor baar en ondare so dem leden aangevoerde bewaren stelde wethouder KoemfUj tot wiens afdeeling Sociale Aangelegeïiheden deze dienst behoort dit dat het bestjjur van den nieuwen dienst het oge bestaan nit mauwen en vrou ven met verantwoorrieiijkheidsgevoel toch niet verantwoordolok ia voor de belanjErykf uitgnven die de eo dienst vojdert Die verantwoordelykheid wordt alleen gedrawen door B en W en naar dat principe is Se geheele bestuorsopzet geregeld Waar in de huidige tijdaonifitandigiheden deze dienst voor zeer belangrijke uitgaven staat is het zeker noodzakeüjk dat bet college van nabij kan toezien De uitgaven uit dezen hoofde vormen een zoo belangrijke post op de begrooting dat deze alle aandacht behoeft Ik ook Koffie Moe a kind vanaf htdan mag jii ook koffie 1 wc habben n Kofhc Hag in huii I Jt behoeft je dagtli luctic portie molk nici ffleer met ugenxia naar binnen u werken Je krijgt nu ook tvenals j nicht HagKoffiemdk n ft lult vtnali sij ipocdig meer willm hibbai Ik ben blij en dottter hieroTer geraadpleegd n habben Ook mi bekomt deu lekkarc coHcIncvnje koffie veel beter ca I livings Gisl iarniM ubljfljhV UJA doktertjes in uktórmut j Ci bruik na ieaerm nuialtiid Cist tamine tablslj s cincvnje n geprikk jtrujt al lang koffie meer wil gebruiken tal mtt offia ▼ ader dlf wegens zijn geprikkelde xenuHte nacnti wil gi b iit ingenon Koffie Hag spaart hart en tenuwcn r wen en ilcchte nachtruit al lang geen gebruiken tal m t offi Hag mgenomcn zijn Het Ii inderdaad zoo lwee Uist tamine tat lederen dag Zij houden I licnaam kerngezond en stimii i m n Uw energie f Bi hootdpijn maag ingeweindsstoornisse neuralgie en onwelvoelen zijn n paar 4 irving s tabletjes voldoende om weer een gezond mensch van U te maken Geen dag zonder Gisl lamine GISf IS LEVEN i BU tLLE QOEDE DROGISTEN EN APOTHIKtllfFlMOo vu 30 Ublettn a7i FUeon vaa SO ableiecn i M FIscM via 120 tabletten f i Fboon van 300 tablettenit 0 v i i f l l f N V ALGEM HOLL HANDEL 8 INDUSTRIE MIJ OENNEWEG 140 DEN HAAG i w r wit f tand w Him mJ rta w te lAad vCTgtot rl y M iTim mW H voor hewen 7 o hari tw Utm H wy a a vi mi nvakkfot W e OIHHnT Stm NET ff f 4 a ï HET V00RDEELI6ST HET IS HET UNV0UDI6ST HET IS HET GEMAKKELIJKST wanneer U in meerdere bladen advertentien hebt te plaatsen hetzij hier of welk blad ook in biniien of buitenland dat U de opgaaf daarvan I toezendt aan het ADVERTENTIEBUREAU Woningwet aouD TEL 2745 MAXKT 31 U zijt dan in eens klaar en de plaatsing geschiedt naar wensch en tot dezelfde prijzen als door de bladen direct wordt berekend HET HOOFD VAN HET GEMEENTEBESTUUR VAN BOSKOOP miiakt bekend dat door Gedeputeerde Suten dezer provincie d d M September 1931 is goedgekeurd een besluit van den Raad dier gemeente waarbij voor het gedeelte van de Burgemeeater Colij nitraat strekkende ter lengte van 47 S Meter gerekend vanaf den verbindingsweg van de overacheping van den LaagBoskoopschen polder naar de Burgemeester Golijnsiraaat tot aan het woonhiis van den Heer H W E Struve een gewilligde voorgevelrooiliin is vastgesteld De betrekkelijke teekening ligt ter secretarie te Boskoop ter inzage BOSKOOP 23 September 1931 Het Hoofd van het Gemeentebestuur voornoemd 36 P A COLIJN AISIQII msehlliÉt HnidxeerW DJk 0 Ib fcaroemd gewordm toot d gsntlinf Tsn huldziektfln De2 Teriaohtondê Tloeiitoli IbMWel onschadelijk roor d te0rat huid w rkt radicaal en vlug Lijdt gt san huid fekten zweron puisten dauwworm roos of ect eiv la wolken Torm ook dit mlddsl lal U cen Mn Het b ft altyd nbolpanp Dp MAif OTim f titt lï t ü mm k t i van drukwerk voor Uw bedrijf voor Uw Vereeniging voor Uw particulier gebruik het kleinste en het grootste ook het fijnste kleurenwerk ons bedrijf is in staat het te maken fraai v n uitvoering billijk in prijs en vlug geleverd lijdt aiQ trage ontlasting gal alljm koorfsigheid maag ofhoofdpijn geen eetlust alechte apijsTertering enz neemdan Wortvlboer a Kruidenof Wort lbo r Pillea eagij zijt spoedig weer hersteldVerkrijgbaar è 60 et bij Apotheera en Drogisten 20 AL WAT GIJ NOODIG UKKERIJ HEBT A BRINKMAN Zn eU ï isnJ a ij b iti HÊt BESTE ADRES I I I i iii i r TELEFOON 2745 l l ll IIMI IM N iiiii itiiiiiiii ii iii rilii ii ttiiiiiiiiiiiiiii raed huysbaai R P o D 6 eonlB p p 4 afl ons RAEOTHUYSBAAI GROEN 7 Aants pep hall ons il RAEOTHUYSBAAI BLAUW 8 cronf s i op hall ons Ook In h iHpondspakkan Als U aons wist hoe good o OOOdkoop dozo tabak Is don zoudt U sa Sakar rookan llJIIllllltJtllllllllllllIIIIIIIIIUI ilMiyiU M Ji ABpNJÏEMEJJTSPBUS per kwartaal ƒ 2 26 per week 17 aeut met Zondagsblad per kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal aar 4e bezwgwg per looper geschiedt ï reiico per post per kwartaal ƒ 3 15 met Zondagsblad ƒ 3 80 Abonnementen worden dagelijks aangsn men aan ons BureAu MAHK T SI GOUDA bü onze agenten en loopers den boekhuuivl en de postkantoren Onze bureau z n dageHjks geopend Tan ft 6 uur Adrainistutie en SedActie Telef Interc 2746 Postrekening 48400 ADVBRTENTIBPRÏJS Uit iouda en omftr w behoorende tot den i e2orgkriii 1 regels ƒ 1 30 elke regel meer ƒ 0 26 Va i bïüten Gouda en den bezorgkring 1 6 regels ƒ 1 66 elke jegel meer ƒ 0 30 AdvertenÜën In het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs Liefdadigheids advertefltlën de helft van den prijs INGEZONDEN MEDEDKELINGEN 1 4 regels 2 2ö elke regel meer 0 50 Op de voorpagina 50 hooger Gewone advertentien en ingeicmden meded eiipgen bij contract tot teer gereduceerden prys G roota letters en randen worden bergeend na r plaatsruimte Advertentien kunnen woeden ingezonden door tusachenkomst van soHede Boekhandelaren Advertentiebureux en onze age iten en moeten daags v64r de plaatsing aan het Bureau zijn ingvkomni teneinde vim opname versekerd te zijn Deze Courant komt m vele duizenden gezinnen Gegarandeerde oplo 6500 ex r Minl terlëele waarschuwing aan dl Gemeentebesturen m De uitk ering n aan bandan Gaan van StjMil$che bef tingpoHtfe doch bazuinlginf da aarsta aiacb OqS9fnQtJv r4e crlti k bij da bazuinfging op Ondavwijs T Voor niauwa bijzondere scholen thana nan tijd MaatoobappaHikHulpbelOQnalfiZfllf tan4i0b dian8t pit nummer bestaat uit twee blaj hlfffuinii Gouda Jmst wAt U zoekt Onze enorinC en imaakvolte ColUctie Mantals en Japonnen berattcn de nicest pirte modellen in onze btkCDde priiaa kWKliteltcQ Prijzftn las r d in piqit ta voren EERSTOKLAg Economisch sriezond verstand a mssaoÊHE mgheid straks zal blieken op welke wyze het pogen zal het financieel beheer weer in goede bonen te leiden ♦ De eerste stap op den weg tot bezuiniging is gezet door de bekeywie inkrimping van het aantal boventallige onderwijzers bij het openbaar lager onderwifs Het college heeftTUa ovpr heel wat critiek moeten hooren Het openbaar onderwijs zou door den maatregel van overplaatsing van leerlingen uit een zeade leerjaar naar een andere school en uit e n zevende leerjaar naar de Centrale Kopachool worden vermoord In allerlei toonaarden is dat verkondiffd in den Raad en daarbuiten door VolksQodArwiJs Centr Ouderraad door ideni ijj ra en roode jpoUÜeke organisa BS J merkwaardige is echter dat de vxpecece W ttK i van Onderwijs San éra een ét m vv ÉtéfSml gt mtrm SJJ AJ in zyn Wöthouderlyke penotle m feïto hetzelfde J eeft gedaan hy heeft ook kinderen uit een bepaalde klasse naar een ai ie schoQl overg lofU t maar hü beeft zich daarby de medewerking van de betrok ken ouders veDzekerd Ziehier nu het cardinale puiM De tieer Sanders verklaarde in de jongste raadszitting dat wanneer h ij dezen maatr el had getroffen er evenals de vorige maal geen kik over zou zijn gehoord Nu niet de wethouder Sanders de cverplaataing heeft voorgesteld en door hem geen overleg met de betrokken ouders is gepleegd nu ziJn de ouders door s heeren Sanders partijgenoote n Ijevriende bonden tpgen het thans op iPeden college opgezet als zou er een misdaad jtegen die kinderen en ouders zÜn beguan Zou deze oudwethouder als medebestuurder van de ge m ejite zoo goed ala toen hij zelf tot overal aatïluig overging nu niet in staat zijn ora dfc ouders a n het verstand te brengen dat wat nu is geschied evenmin als Irt zijn perinde is een aspislag op het openbaar onderwijs geen aanta t der v tale belangen daarvan Weegt dan thans voor dezen oudwethouder niet als toen het oordeel van den ondarwijs inspecteur en anderen die toch zeiker bevoegd zijn om te verklaren dat van een aanslag op het openbaar onderwas geen sprake is B en W meenen met dezen maatregel een ƒ 13 000 te kunnen uitsparen op de kosten der boventallige onderwijzers Het raadslid Van Staal heeft als een dreigement in dfen Raad gezegd dat wanneer B en W njet bereid zouden zyn den ouden toestand te herstellen dat dan de gedupeerde ouders een eigen bijzondere school zouden aanvragen die een ƒ 80 000 h f 90 00 zou vorderen Dat de heer Van Staal zulk een dwaasheid oppert want van de ouders zou het een d a9sheid zyn toont aan op hoe onverantwoordelijke wijze deze oud wethouder an financiën met de financiën omspringt Geen dertien duizend gulden bezuinigen maar eenkleine ton uitgaven meer wat doet het er toel Dezelfde lichtvaardigheid als met de ton die voor de droogmaking der Plassen door Gouda in t water zou zyn gesmeten als andeien niet tot bezinning bekend I wordt wijl in d t jofgste Raaduitting de heer Van titaal bijLde bespreking van et ingekomen adres vtn den l laataeiÓken Raad waarin extra uiÜ eeringen worden gevraagd het in zijn nil betoog heeft doen voorkomen alsof de G tMente zich aan die Ministerieele voorschrift met heeft te toren en de uitkeeringen tWst kan opvoeren boven de bedragen yan ïegeeringswege gesteld Ats voorbeeld werfi daarvoor o a Enschedé aangevoerd om att te toonen dat het onwil is van het oudÉ he gemeentebestuur wanneer het dienzdfden weg niet volgt Wie de aan duidetfjlkeid mets te wenschen latende waaiiCchttinng van den Minister leest zat begrijp dat het zich niet storen aan de regeenflgavoorschnften hierap neeslBomt dat nam 2Wt het hoofd legen dm inaur loopjtf JP dat zo zeker voor de betrokkenen het meeat onverstandige wezen wat zich denken laat De Bocialistische woordvoerder heeft in den Baad op de meeat deraonstraUeve wijze doen blijken hoe slecht de Geifieente er in financieelen zin voorstaat Hö heeft dat verweten aan den vorigen Raad die er niet toe beeft willen be sluitep de belastingpoUtiek 1 volgen zooals h die had voorgesteld Door hoogere belastingheffing zou ziJB inziens in dien nood z jn voorzien Het is wei een eigenasnüge inethode dat door Bte da maar op euw de belastingschroef A te draden de financieele positie zou kmrnen worden veirbaterÖ Wanneer dat mogelyk was dan was de oplossing van de financieele crisis al buitenmate eenvoi dig Men vergeet aile dat aim belasting opvoVren ook een eind komr oemdat de bronnen tenslotte niet meer vloeien en dan is alles gedaan De burgerij 2 ou dan op een uitgeperste cttroeh gaan geleken waaruit alle sappen zijn weggenomen De nte hode door den vroegeren wethouder Van st l zou dat tot resultaat geven Instede vfm isX aysteem als het heilzaam nudde tpt verbetering van den toestand atin te prijzen hftd die wethouder de uitgaven op elk terrein de r gemeenteligke huishouding waar ïutks ma t even toelaatbïialr was moeten veniiuoderen teneinde te voorkomen dat nu en in volgende jaren met straffe hand zal mpeten worden in egrepen om een finanicieele catastrophe te verhoeden Het thans opgetreden nieuwe Gemeentelijk bewind ziet zich voor deze moeilijke taak gesteld in tijden van zoo groote werkloosheid als thans is dat geen ktei De Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw heeft deze week aan de Gemeentebesturen welke voor toekenning van subsidie ten behoeve van de steitnverleening en de werkverschaffing in aanmerkmg komen een schrijven gezonden waarin er nog eens met nadruk op wordt gewezen hoe hoogst ernstig de tijden zyn Er wordt zoo xegt de Minister thansvan de Overheid het uiterste gevergdom met wija beleid datgene te dolen en telaten wBt in overeenstenuning met hareverantwoordelijkheid gewenscht en toelaatbaar is Het is niet aUeen de zorg voer definanciën van staat en gemeente welkedwingt deze gedragslijn te volgen dooh ooken vooral de overtuiging dat het de plichtis van de Ov rheid om het uo onontbeerlijke harntel van hut bediijl ven te bevorderen Aanpassing van ons geheele levenaan de verminderde welvaart is zie sk hetgoed onvermijdelijk Wqs beleid zaV zijn dat er alles op wordt gezet dit erstelmogel k te makelden mets te doeivwatverkeerde richtmg werkt De Minister wijst er op dat hek ook de werkloozenzorg is welke in deze t den veel ertoe kan bijdragen lat de oiüwikkehng van het maatschappetjk leveir in Juiste an wel in verkeerde chtin wordt gestuwd Dat is dan ook VQor den fi iavter aanleiding den Gemeentebesturen de nadrukkelijke voorwaarde op te leggen dat er tuaschen de Ge iüeente en s Ministers departement een nauw conta t moet bestaan ten aanzien van alles vat de werkloozenzorg in den breeden zin van het woord daaronder ook t egrepen de voorzieningen welke door tusschenkomst van Bürgerlyke Armbesturen Diensten van Haatschs peluk Hulpbetoon e d betieft En de Gemeentebesturen worden dan ook nadrukkelijk verplicht zich schtiftalijk te verbinden geen enkelen maatregel met betrekking tot werkloozenzorg in bovenbadoelden zin in te voeren die niet de volle mstenunmg der Regeering heeft Wordt bulten de Begeering om tot invoering van zoodanige maatregelen besloten dan zegt de Minister onomwonden dat de Regeering dan ala regel de subsidietoezeggmg mtrekt Dat beteekent dus d it de Gemeente dan zelf alle kosten der werkloozeiUEOi zal hebben op te brengw iHet is noodig dat dese ernstige waarschuwing van de Regeering in wijden krüig Enkele weken geleden werd te AjdSterdam een internationaal socjaal ecopï isch congres gehouden waar vertegenwoordigers van versohiUende landen zelfs van Sowjet HuBiand hun licht lieten schonen met betrekking tot de huldigt wereldorisis Wij hebben de verslagen van dit Coi res in de bladen met belangstelling gevolgd Veel wijzer werden w j er echter niet door Botsende meemngen op vfiiwel elk terrein ei t Voor een groot deel naar het ons voorkomt tengevolge van het feit dat zjj die xich met economische en sociale vraagstukken bemoeien in den regj veel weten en te weinig begrepen I i willen wij hier met buitengewone insteirtning vermelden wat een Amerikaan opmei kte Wij houden zoo zeide hy ongeveer de eene conferentie voor en de andere na Wif richten tal van nationale en internationale instituten op om allerlei economiKhe en socifüe vragen te bestudeeren Maar één soort cottferentiea en één soort instituten ontbrek ons nog n I die weikfl t n dn w4m mw m hebben het aankweeken van economisch gezond verstand En bij de opmerking van dezen Amerikaan sluit zich o i onnuddellijk aan eene opmerking gemaakt door een Nederlander Ik hoor loo zeide hü hier over niet anders spreken dan over de industrie over den landbouw hoor ik weinig terwijl die toci gveei belangrijker is dan de Industrie en zé beschouwen is als de grondslag van het economisch gebouw 12 Voorlofpig zal men de werkloozen blijven onderhouden en als dit niet meer kan zal men ze of aan hun lot moeten overlaten of wel 4e biUettenpers laten werken waardoor de prijzen stijgw en in overeenstemming komen met den huidigen loonstandaard Nu is er eene omstandigheid die den schyn wekt dat de prezen niet gedaald zijn Dit is het betrekkelijk hoog blijven van de kosten van het leven Wie even doordenkt zal ecii t moeten inzien dat it alleen veranderea zal dofii de daling der loonen Het verbouwen van tarwe wordt thans beloond met 2 3 van het vooroorlogsche bedrag Het verwerken van tarwe tot brood echter m t ± 3 keer het vooroorlogsche bedrag Ging nwv in dezen de verhouding van vgpr den io og weer herst e door de loonen en WHpten te doen dalen in de bedriiven ft die liggen tosBOhen do grondstof en b bxood dwi zou dit laatste naar dezer dagen werd becijferd geen 23 cai per K G koeten Is thpns en oof géén 14 cent als voor den oorIft d iCil 4ank zy den vooruitgang der t ïini k op ejk g Meil slechts 10 cent beeld van economisch onverstand willen wij een tweede noemen het hechten aan het geldloon De natuur beloont den arbeid niet met geld maar met goederen Het gebruik van het geld heeft o rer éie natuurlijke verhoudingen inzake het loon renais over zoovpte verhoudingen een sluier geworpen Vvaardoor e menschen in onze steden en indnstrieele centra niet meer heen kunnen Zien Wie onmiddeUülk biJ de natuur staat zooaile ue eenvood e boerenbevolking idet direct datt als de waarde van het geld tot bat duU ele siqgt en in varband daarmede de prijzen tot de helft dalen dan het Ibon ook in geld uitgedruU tot het halve l edrag nioet dalen om het even hoog te 4Qen ziJn f s voorheen eji in óvereen fdMViming ii ei de waarde van den arbeid Tot dieie eenvoudige wawheicl sciiijnt de ntodtene demeorstie aieb nie te JoHUien opwet n Bfen wil nu de i öe op de wertldmarkt tot d Helft gedaaOd zijn de loonen op hetzelfde geldpei houden Blijft 9ien l iei p s n dafli 2 4 pMuc ieuiachinfi Jtmet l ittiW WiJvep stilstaan Het is in verband met beide oppwrkingen drt wü zouden willen vragen Zou het gi brek aan economisch gezond verstand niel voor een groot deel hieraan zijn te wijten dat het economisch denken te ver verwijderd is geraakt van den landbouw en van de jiatuur Dit was ook het geval in de 18de eeuw toen men events tbaos in leidende kringen gevangen zat in d stedelijke en mdastrieele gedaehtensfeer Als reactie hierop is toen in Frinkrijk eene atrooming ontstaan om het economisch denken weer van de stad en van de industrie terug te brengen tot de natuur en tot den landbouw Deze strooming heeft tot gevolg gehad dp opkopjst der moderne staatnuishoudkundige wetenschap door velen snjalend de liberaJe economie genoemd omdat op haïir steunt de liberale maatachappübeschouwing het zoogenaamde economisch liberalisme De kiik dien dit economisch liberalisme geeft op demaatschappij is in onzen tijd meer en meer verloren gegaan ook bü velen die zjch liberaal noemen En wjj gelooven dat per slot van rekening de maatschappö alleen te redden is door terugkeer tot dit econonusch liberalisme dat eigenlijk in zyn wezen niet andera is dan het i oor de natuur Voor stofFeeren van Divans voor zieken ia Uw aangcrvrezen adres i L i llHI PriHl itfiiti43 10 HEDEN WEER VERKRIjOSAAR PEKELVLEESCH Prima Geldersche ROOKWORST Qroote sorleering voor HORS D OEUVRES APPETIT SILD 9ARDELRIN0EN PAUNG IN GELEI TlfON 1 HUILE oz AANBEVELEND 4 Q DEN BQKR OROemNDAAL 13 TELEFOON 012 Ingegeven economisch gezond verstand Hoe zeer dit gezond verstand in onzen tijd zoek ia willen wij door twee voorbeelden trachten aan te toonen Het eerste betreft den grondslag van het arbeidsloon Men kan hooggBleecde heieren in allen emat hooren atrilden voor een loon naar behoefte Hoe dwaaa dit denkbeeld is le rt een terugkeer tot de natuur onniid ellÖk IVr slot van rekening moet hetgeen wü voor ons bestaan noodig hebben komen van de natuur m ruil voor onzen arbeid En de Datu r nu hou4t met de behoefte absoluut gspn rekesi g Zij laat onder overigens g üke om AwidiifheBten ap bet land van den bftbottwer met weinig behoeften evemverf groeien als op dat van da b Hji ieftr met veel behoef In nauive aws uitiAft 9 idlt e rMt v 07 iMimÉrïliilT 9l RtH