Goudsche Courant, zaterdag 3 oktober 1931

QQ Waar voor Uw geld 119 De fij Jen zijn er ntet naar om Uw geld gemaKKelijK uil Ie geven U Kebl een nieuwe manlel noodig maar U will nu wel eens voordeel ig slagen docti denlt er wel aan minderwaardige confeclie is ook goedkoop doch daarin ligl Uw voordeet niel Kiest daarom Waar voor Uw geld Aan een goede manlel wordl niets gespaard Kij moet onberispelijk passen envoordebonigarneering mag uitsluitend sdalboni gebruilcl worden dal is modern en geeft cachet en tenslotte de voering die lean niel goed genoeg ztjn Dil IS een betera manlel en die vindi U juisf bij ons Ie kusl en te Iceur voor een lagen prijs Koopt U er ook zoo een f $ 225 Iriiti 10 kliiii trippii van 3 tot 12 treden Steeds voorradig Strijkplanken Kleerrckken in rele soorten in HKT TR A PI B N H U I S rSpriil r h T liit TilililiM 2114 Splirligtlnil II7 IH I JOH DE MOL BEGRAFENISONDERNEMER DOELESTRAAT TELEFOON 2157 Motorbootdienst Gouda Oudewater Utrecht Mniwm laiDdiginnl 7 mr WuMiiiggiidlag 2 dv liidirdigniiiiiig I2iir De Ondernemer FIRMA WED K A VAN DEN HEUVELu u Ligplaata BOUWE kü era n ii ul T l 1804 Goederen worden dagelijks aangenomen GOUWE 184 Wilt U vermageren Op welk gedeelte van het lichaam U ook wenKht zonder lymnastiek onder diSet zonder geneeainiddeleil in te nemen zonder baden Uitsluitend uitwendig gebruik Het resultaat is na den zesden dag zichtbaar Schryft aan Mevr COLENBEANDER Ove toom 445b A dam die U gaarne GRATIS zonder eenige verplichting onder stnkte geheimhouding alle noodige aanwijzingen en pnma referenties zal zenden Door het groot getal aanvragen en bestelligen waren wij niet in staat alle bnevente beantwoorden Wy verzekeren echter dat wy op alle correspondentie binnen zeerkort antwoord zullen zenden 20 BLAUWE OBUIVEN FEBZIKEN MELOENEN PRUIMEN TAFELPERBN TAFELATPELBN SINAA LPPBLEN AanbeTelend CITROENEN BANANEN TOMATEN ï VRUCHTEN W OLAS VBÜCHTBN IN BUK DITBRSE SOORTEN NOTEN BUSGBOENTEN merk Stenleb De Goudsche Fruithandel firma Wad A Klatvald LANOB TIENDEWEO 27 TBFEL 3316 HH Autorljdara Vulcaniseeren van Auio buiten en binnenbanden Vlu en billij c onder garantie linli Ciuiliclii VilHiiitirlirleliig GOUDA KLBIWBG 3S aalim HET BESTE UIT HET QOEDE underscheiden is het beleggen van SPAAR EN KASGELDEN bi de GEMEENTE SPAARBANK Stortings en Uirodienit oo u WE a DE HOOBSTE VEILIGHEID door Waarborg der Overheid en 3 6 rente van dag tot dag Dagel open v n 9 3 uur Zaterdag 9 12 en 6 j 7 i Koopt Donderdag s op de Markt bij de STADHUISTRAP van Th Knoppep s BanHatbakkarigan HOOOPIJNE BOTERSPRITS 30 cent per half pond KOEKJES en BANKET Tanaf 16 cent per half pondBOTERSPEOULAAS 2S cent per half pond SPECULAAS 18 cent per half pond Beleefd aanbevelend Th Knoppar loopl tij oDzs aÉrlKiiltn H pl l Wintap Kaohaltlld Hebt U er al aan gedacht Uw Wintervoorraad Brandstoffen op te doen Wi leveren U onze bekende soorten Prima Anthraolel tegen concurreerende pmzen Bestelt nog heden JOH DESSING Co Oosihavan M Tel S40 TIJDELIJK AANBODII Echte Militaire Schoenen prima voor t werk voor den spotpnis van f3 per paar Zoolang de voorraad strekt bij Jan van Dam Keizerstraat 45 en 62 Gouda Telephoon 2376 Beitelhngen worden ook aangenomen Burgemeester Martensstraat 10 Karnemelksloot 134 en Turfsingel 44 60 MOET ü VERHUIZEN Vraagt dan eerst onze prijsopgave dit erplichlU tot niet Wel zult U dan tot de conclusiekomen dat wij goedkoop zijn Prompte bediening Volle garantie Talrijke ReferantiSn jf Ruime Brandvrije Bergplaatsen L N POLDERVAART Telf 2634 Turfmarkt 1 Gouda Telf 2534 r LEWENSTEIN s MACHINES NAAIEN BETFR GOUDA KLKIWBO Zoekt niet Uw heil in de vlucht Wanneer Uw omzet minder wordt verwacht dan geen verbetenng door op alles te bezumigen trek U met meer en meer terug m Uw eigen zaak maar gnjp de middelen tot herstel aan Verdwijnen Uw klanten of koopen ze minder welnu vertel dan meer van Uwe artikelen aan het pubhekt overal zijn nog menschen die ze gaarne willen koopen Maar zi wdlen er meer van weten gi moet hen tegemoet treden Zoek meer klanten door te inde N ELKE 60ED ClclveHte0ieiv JaargaRg 110 17801 Maandag I Oataiiar IlSi fioiiDscHË mum NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enfc Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon cnFeestdagen ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 26 per week 17 cent met Zondagsblad per kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal waar de bezorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ 3 16 met Zondagsblad ƒ 3 80 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau MARKT 31 GOUDA bu onze agenten en loopers den boeldiandel en de postkantoren Onze bureaux zyn dagelgks geopend van 9 6 uur Administratie en Redactie Telef Interc 2745 Postrekening 48400 ADVlbBTii lIlbFRLIS Uit iouda en omatreken behoorende tot den bezorgkrinir 1 0 regels ƒ 130 elke regel meer 0Z5 Van buiten Gouda en dan bezorgkrlug 1 6 regels ƒ 1 56 elke regel meer ƒ O 30 Advertentién m het Zaterdagnummer 20 byslag op den prys Liefdadigheid advertentién de heUt van den prb INUfcaZONDfcN MfcD4aDEi HNGEN 1 4 regels ƒ 2 25 elke reget meer ƒ O 50 Op üe voorpagina 60 hooger Gewone advertentie en ingezonden mededeeUngen bfj contract tot xeer gereduceerden prqs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte = r Advertentién kunnen worden ingezonden door tusschenkomat vaii toliede Boekhandelaren Advertentiebureux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsingaan het Bureau zyn ingekomen teneinde Tan opname verzekerd te a jn Hasselt is het tot de eerste botsin gekomen Walan wlWen hier op het ï af van een Franschman een krans leggen De Vlamingen trachtten dit te verhinderen Lr ontstond een vechtpartü waarby even Ie den van 6e Lógion Nationale werden ge wond Op den landweg naar Hasselt werd een vrachtauto waarmede deelnemers aan de oemonstratae wetóeh vervoerd door een groepje Vlamingen aangehouden De wagen werd vernield By de daarop volgende vechtpartij werden 17 personen gewond Het oorlogskerkhof te Hasselt waar Fransche aoldaten z in teraarde besteld Mu mot krai en worden versierd De Vlamingen hadden evenwel in den nacht alle ingangen bezet zoodat de Walen met op het kerkhof kraiden komen De regeering had groote detachementen gendarmerie uit Luik naar üasselt geconsigneerd Er heerscht m d geiieele provincie Limburg groote opwinding Reeds te voren hadden de gemaiigdVlaamsche organisaties dJS met de Vlaamsch nationale groepen van Hasselt en oms rekenj tegen het houden van deze betoogingen geprotesteerd Van andere zyde wordt nog het volgen de omtrent het gebeurde gemeld Ten hoogste hebben vierdmzMid Walen aan de betoo ng deelgenomen welke op Wapenplaats werd gehouden Verschillend sprekers voerdet hier het woord De orde werd door ongeveer 500 gendarmen gehandhaafd By de terugkeer te Antwerpen van enkele franskiljons die aan de bettfogliig 4e Tliiwilt hadd D deelctaomaB kwam het voor het station tot vechtpartyen Overal klonken de kreten Leve Vlaande ren en Weg met België terwyl de Vlaamsche Leeuw werd gezoqjgen Het gelukte den Vlamingen ondanks de bewaking van de gendarmene de optocht op een plaats te verbreJcen Vit de bovenverdiepingen van het Vlaam gche Huis werd met flesschen en glazen geworpen de gendarmes bestormden het Huis en dwongen de Vlamingen dit te ont ruimen Daarop trokken de Mamingen in de stad de Belgische vlaggen omlaag en verbrandd i deze onder het zingen van Vlaamsche liederen De microfoon waarmede de redevoenn gen via de Vlaamsche omroep zouden wor den uitgezonden werd door de woedende menigte vermeld Des avonds waren de Vlamingen volko men meester van het veld nadat de Frans laljons dit verlaten hadden Zondagavond liep te Brussel het gerucht dat de heer van Caeneghem minister van Openbare Werken ontslag zou aanvragen in verband met het eit dat de heer Bro ve e de mmister der PTT de radio uitzending heeft toegelaten van de Waal che betooging te Hasselt Da Polder Bloemonddal II gegeven moest het Rechthuis van Bloe mendaal hmnen der Goude staan De Baljuw van Gouda was Schout van Bloemendaal de Secretaris werd benoemd onder goedkeunng van Burgemeesteren In den loOp der tyden hebben de gewy zigde bestuursindeelingen en de opheffing der heerlyke rechten de banden tusschen Gouda en Bloemendaal losser gemaakt Waar het waterstaatsbelangen betreft wordt nog meerdere malen samenwerking en overleg geeischt maar bestuursgeschil len komen met meer voor en de stadsregee ring heeft thans geen aanleiding meer als m 1815 haar misnoegen te kennen te geven omtrent de pogingen van afscheiding door sommige Bloemendaalsche ingezetenen te werk gesteld en die AI meende te moeten toeschryven aan de nog kort voorbye on rustige tyden waarin ona Vaderland iieeft verkeerd Polder en Stadsbestutlli steunen elkanderthans in de vervulling va de ieder hunneropgelegde taak en dj ann ieder op z newyze voor de nakoming hunner bevoegdheden zorg Beiden grya geworden In hunne oudneid hebben hunne krochten de gemeenschap te dienen ateeds behouden Moge hun groot verleden hen sterken en schragen dit te blijven doïn tot heil van de hun toevertrouwde belanfenl G J J POT Gouda 5 October 19Q1 BUITENLANDSCH NIEUWS 1331 4 October 1931 Op Vr dages nae Sinte Bavendach in t jaer ons Heren duyaent drje hondert ende een ende dertich stond Jan van Henegou wen Heer van Beaumont zyn getrouwen luyden van Blommendael van de Broecke an der vryheyt van der Goude ende van der ouder jOuwe toe hunne landen met een ringkade te omgeven en een waterganck te maken eeuwelyck duyrende ingaande van Bruins sloote door t landt van Blom mendale van de broecker ende van de vry heyt oostwaert voorby der poorte van der Goude door onse landt dat was s heeren van Steyne tot in dye laaele De waterldozing zou mogen plaats vin den door middel van de excluze dye sy ge kocht hebben Het bestuur van den polder werd opge dragen aan een College van Heemraden waarby werd bepaald dat waer oock siecke dat die poorte van der Goude willen hebben eenen heemraet uyter poorte zy daartoe bevoegd waren mits deze heemraad geervet is binnen dese watergange d w z eigen gronden had binnen den polder ge legen Heemraden werd de macht gegeven keu ren te maken alle soo totter gemeens lants oorbaer also alse hy se koeren sal met de verplichting voor een ieder deze keuren te houden sonder eenich wederseggen Deze charter waarvan het origineel zoek IS geraakt maar èn in het archief van Rynland en van onze stad nog afschriften aanwezig lyn le gde den grondslag voor den thans nog bestaanden polder en gisteren was dan ook zeer zeker voor het polder bestuur een heugetyke dag die hy mögf dan ook al zonder uiterlyk feestbetoon voorb gegaan zyn met onopgemerkt zal zun gebleven Het waterschap Bloemendaal oorspron kelyk deel uitmakende van het Dykgruaf schap van het Land van der Goude voigen de m rang op de drie Hoogheemraadschap pen Rynland Schieland en Delftland be hoort thans sedert het midden der vorige eeuw tot Rynland Len belangryk deel van onze gemt nte ressorteert onder den jubileerende polder wiens zmdelijke grensscheiding gevormd wordt door den Goejanverwelledyk vanaf de Krugerlaan de vjn Kleikade den Blmvee len Bleekers en Kattensmgel en het v m Jaagpad langs de Kromme Gouwe Bloemendaal was een der stadsheerlyk heden en hieruit ontstonden meermilen ernstige geschillen Niet altyd toch was de HeerJykheid haren Heer onderdanig I e Stadsregeenng en hare rechterlyke amtenaren oefenden de hooge jurisdictie wt krachtens octrooi door Koning Philips poorte = poorterjj burgerij BNG£ LAND Ontlnnduig van het 1 agerhaii Aangekondigd tegen 8 October Vermindering van da gauddeiiliinfi Een vooi stel van den directeut van de Bank voor Intei nationale betal ngen Lord Reading naar Parys Op uitnoodiging van de tnnsthe inmiHteiH Botsingen van Walen en Vlanuiigen Kransleggingen belet Len Beigiscne d m Vlaamsche omgeving Belgische vlujggen veibiand aan Washington de gebeurtenissen te üe neve betreffende het vraagstuk dei ontwa pening en de jongste gebeurtemasen van iinancieelen en economisahen aard maken persoonlyke besprekingen op het oogenblik klaarblykelyk gewenscht De uitnoodiging aan lord Beading wordt te Londen alge meen toegejmoht In igoedmgehchte kringen wordt veiidaard dat Lord Reading ien wensch h eft te kennen gegeven het rAsultaat dei te Berlyn gevoerde DultflciiJ ranache beiprelongen te vernemen ett iét m d xi ga ww sche regeenng ook te onderhouden over andere kwesties welke in verband staan met de reis van Laval naar Washington In ait erbanid worden de kwesties genoemd betrekking hebbende op de internationale schulden de ontwapening en de creüietver strekian c De Parysohe pera juicht het bezoek van den Britsdien mimster van Bmtenlandsche Zaken van harte toe en legt er den nadruk op dat zyn wensch des te gerechtvaardig der la daar de besprekingen te Berlyn eii Washington onvoorwaardelyk passen m het kader der op Chequers begonnen i n te larys Londen en Berlyn voortgezette directe besprekuïgen der verantwoordetyke politici Naar uit Bazel gemeld wordt heeft de directeur generaal van de Bank voor Inter nationale Betalingen Quesnay een voor ttl uitgewerkt tot algemeene vermin ienng van de gouddekkinig der bankibiljetten circulatie der centrale banken welk voorstel vermoedelyk ter sprake zal komen in de eerst volgende zitting van den Raad van Beheer der Bank voor Internationale Betalingen op 12 October a Het plant waaromtrent noij geen nadere byzonderheden bekend zyn zou o a inhou den de waarde van de munteenheid ten aanzien vau ten gouden standaard te verla gen Dit zou b voor Durtschland waar op het oogenbhk 90 Ryksmark een aarde van 1 pond fyngiDUd veitegenwoordigt be teekenen dat de verhouding verhoogd zou worden tot 1600 of 1700 Ryksmark per pond fyngoud Door deze verlaging van de gouddekking die natuurlyk slecnts moge lyk zou zyn wanneer alle landen ook Frankryk en Amenka er aan meedoen zou etn vergrooting van de geldcimulatie mo gelyk zyn zonder dat de emissie banken daardoor met goudgebrek te kampen zouden krygen De miMster van buitenlandsche zaken maakt bekend dat Lava Bnand en l landin onderscheidenlyk de Fransche premier en de ministers van bmtenlandsche zaken en financiën lord Reading den Britschen mi nister van buatenlandsche zaken hebben uitgenoodigd naar Parys te komen ter be spreking van den algemeenen toestand Lord Reading zal 6 October uit Londen ver trekken De Londensche radiodïenst zegt met be trekking tot het voorgienamen bezoek van lord Reading aan Parys het volgende De jongste en aanstaande gebeurtenissen in de mtemationale verhoudingen het Fransche bezoek aan Berlyn en het spoedige bezoek De outbmilmg van het Lagerhuis wordi tliaju tegen B Oct aao8e Hid igd Het ia cliter ii niet gelKcl duidelijk wanneer dtmieuwe verkiezingen zullen worden gohou den ttiutóer daar omtrent de k ibinetbüttmg welke jifltereu tot uiidderuaciit duurde geen I letieclftling a vereoheneu De meeste Ln gelache bladen zijn van opvattmg dat Mao Uouald tliana tot het uitachryven van lueu we verkiezingen heeft besloten Hy zou het met de conservatieve ea liberale leden van £ ijn kabmet een gewor fen zyn over eeo foiiiiulceimg van het regeei ingsprt rajmna ivaarin verklaard wordt dat 4le regeerlng Lereid m al naar gelang vas de oraetandif heden door een tarief van invoerrechtiBD of andere maatr elen d n invoer te reyelaa of geheel te verbiedeu Hiermede hebben i ok de eonaervatteven ingeatemd hoewel zy aanvankelijk verlangd hadden dat het kabinet m zijn verkiAsingsprogranima het stelsel van beschermend rechten zou aan t evelen MacüonaKt zal vanavond lu sgn kiesduatrict een rede houden en ijn jKMÉjL uiiig voor de ploaleaJijke afdeeling det air I eidoigpartij die hem dezer dagen heeft ultgeeloten verdedigen Men verwaoftt dat liij in t Ee rede nadere bizonderheden om trent de plannen van de regeerlOg sai meedeelen Mwilea B xwaneiuang Ëen sarcaatuche rede Da rede welke de kuiaeUer van ds Bcbat Ter gelegenheid van len Belgischen Dag vvelke gisteren te Hasselt de hoofdstad der proxincie Limburg door Belgische patnot ten werd giehouden is het terwyl de deel nemers aan deze betooging zich nog verzamelden tot bloedige botsingen gekomen tusschen Vlamingen en Walen Boeren ar beidiers en handwerkslieden der omgeving waren in d tnzeaiden samengestroomd om net Vlaamsche karakter der omgeving te bewyzeai Op ongeveer 15 KM ten Noorden van kiat Snowden aan het slot der b andeling van de begrooting te L Klen heeft gehouden wordt door verschillende bladen als z n zwanenzang beschouwd Snowden ging daarby zijn vroegere collega s die uit het kabanet zyn getreden op zyn gewone aar caetisohe wyze te lyf Hy betreurde en veroordeelde hun politieke blindheid en zeide dat hy tot zyn spyt geen voorstellen had kunnen doen tot afschaffing van het kapitaal H moet dit iemand anders overlaten Rampzalige pogingen tot afschaffing van het kapitaal zullen voor de groote massa van het volk veel grooter lyden brengen dan het thans moet verdragen Hlj heeft steeds getracht de arbeuLersparty dit besef by te brengen doch zijn vroegere col l a s hadden voor xyn raadgevingen geen ooren Het naeuwe programma der arbeidersparfty verlangt een veriiooging van de mtgaven met vele millioenen Mocht de oppositie aan het bewind komen dan mag j4 hem dankbaar zyn dat zU nog geld in de staatskaa zal vinden Sir Thomaa Lipton t Era groote figuur Sir Thomas Lipton de bekende Engelsche zeiler die in het bgzonder naam heeft gekregen door zyn herhaalde iiogingen om de America Oup te veroveren met zyn jach Het was voor haar een kritieK oogenblik want ze mocht dan haar onafhankehjk 1 eïd hef hebben nu zy eenmaal had kennia gemaakt met al de gemakken die de wereld l edt was het dubbel hard daar weer zoo radicaal afstand van te doen Geen wonder l ia dat zy even draalde met haar ant woord maar dit oogenblik yt s juist lang genoeg dat lord Lorreamere weer achter haar stond en haar mantel om de schouders wiei p Napelfl is een koude plaate zei hy metiets ale een verontschuldiging in den toonvan zyn stom en u mag daar niet aoo zonder mantel staan O lord Lorresmere is u dien zelf voor my gaan halen Ik hoop todh van mot Want uw voet is lang niet sterk genoeg OfetJioon lord Lorreemepe wel zonder hulp gaan kon liep hij toch altyd nog wat kreu pel Vol dankbaarheid voor die vriendeUjke voorzorg wendde zy den blik naar hem I igenaardig maar ue kon lord Lorresmero nu nooit zien zonder eenig nweJyden met hem te voelen want ze meende dat hy niet gelukkig waa in zijn huwelijksleven 7e n oeht lady I orresniere graag en se had nooit oneeniglieid tusschen hen waargenomen Intuftschi was het toch ook weer ze ker zoo n ongelukkig huwelyk ui + veratand Fn Ardine kreeg meene een allerdroevi ten kyk op het leven jong als zij wa schijn an eer zy hel verlitoderen kon had hy den wng over boord gegooid Met een Boherjwn kreet van spijt nep a O hoe kon u dat doenP Nu heeft niemand er meer leta aan En u heöft hem ge eigerd U hadt hem voor ieanamj anders kunnen bewaren Zoo n eenige blauwe steen Hij haalde de schouders op Als u hem met hel ben wiH dan zal ook g L i mensen anders hém hebben HOOFDSTUK V Het uitstapje met The Danae eindigde wat Ardlue betreft in NapeL want lady Smj th 70U in die plaats landen en liet jon ge meisje dan mee naar Londen nemen Terwyl ze de Golf van Napels bmnenvoeren voelde Ardme zich mets getrokken door het sottooiip schilderachtige van het tafereel Nu was Zij ook niet m een etenuning om te genieten Ik ben teleurgesteld in Napels zei ze roneluit tot lord Lorreamere terwyl ze over de leuning atond te kyken naar de bootjea die schildpadden voorwerpen en vtooltjee ten verkoop aanboden Ik had een veel grootscher indruk verwacht t Is zoo kaal ik zie haast geen boom En de Veeuvma maakt in hot gehefl geen indruk op my Dien moet u by av aid zien of wanneer hy werkt Peraoonlyk heb ik juiatbyzonder op met Napela maar dat komtdoor een herinnering die er aan verbondenie Het is een heerlijke plaats om In teoverwinteren maar als ik ze nu voor heteerst sag tsJX zou dk bet misschien met u eens zi n Wel miSfl Raymond voelt u lust omte eterven nu u Napels heeft gezienP vroegI G Courcy spottend Nog met bepaald Maar wat makendie mannen daar toch voor een leven olaeen oordicel Is dat koraal dat ze te koopbieden i Och ja Mossel heeft ze zoo afgeaetdat ze op z n nimat geruïneerd zijn zooalaze p Italiaonach luidruchtige wijize beweren Ardme bleef moedig staan uitkyken hoew l EO huiverde van de koude De zon mocliti dan al helder schijnen maar met die inet uw op den Vesuvius wae het koud Lord liorresmere zag wel dat zij te dun gekleed WOB en zonder let te z gen gong hy verder op dek Spijt het u dat de tocht tcnemde P vroeg De Courcy Ja antwoordde ze kaJm Het brteeitentvoor niy het begin van het emde myn va antie is byna om en het is mij of ik TheDanae heb lief gekregen ik ben er zieer gelukkig geweest Ik ook M had ik ook gehoopt dat amy n gunatnger antwoord zoudt hebbengegeven Maar mocht u soms van opvattmg veranderen dan kan ik u een adres j even waardoor ik stetds te bereiken zal yn Hij had mtupöchen een boejo viooltjes van den stok geaiomen dien de bloemen koopman hem toestak en bood het haar aan gehjk met zijn adreskaartje Dank u zei ze droomerlg MiaechJen kunt u mij nu ol wat hoop geven P vroeg hij in apannlng denken om ooat zoo letfl te doen Waarom nieti Ik neem nüet zulke dure geachenkwi aan Kom Zoo n klemigheid Er is geentweede hier a in boord dte hem met zouaanvaaiden aU het gqwoonste diog van dewereld en die eenvoudig Dank u zou zeggen en daarmee uit Ik b ai met geheel in de positie van de andere vrouwen aan boord en Ji ieder geval heb ik geen lust om hem aan te nemenen dank u te zeggen De prijs van deprmg ging mijn nuddelen verre te boven eniedereen op the Danae weet dat ook Kom misfl Raymond weea nu n et aoo streng Ik verzeker u niemand vermoedt dat met u dén nng kocht ze denkenenkel dat u wat verkwwtend b geweest Enals ij er nu lust in hebben zich voor testellen dat u hypothec heeft genomen opuw kleedgeld laat dit dan w zijn Hel kan mij met scheJen wat zij den ken maar daar u ons In een verwaklceldng gebracht heeft moet u er on ook maarweer zien uit te redden Zijn gelaat betrok en hij was aeer boos terwyl hij vroeg Moet ik den rmg weer terugnennenP Neen terugnemen hoeft niet want ikheb hem nooit aangenomen en zaj dy ooknooit doen Staat dit besluit bij u vastpJa Goed Wat den ring betreft aanvaardik het Dat zij zoo Het dmg heeft dan ookgeen waarde meer voor mij Hij haalde hem wear nit sljn uk to voor Niemand is zoo knap of er is een ander di e nog knapper ts FEUILLETON Onafhankelükheid bovenal Naar het Engelsch Nadruk verbodm Ja ik had u ook graag tot geleide gehad Maar nu moeten De Courcy en Moesei niijn afgezanten zijn Heeft u daar eenigbezwaar tegen P Ja zei ze en wierp eea korten blik naar hem maar toch zonder eenige nadtere verklaring gmg ze doen De Courcy weer opzoeken e vond hem staan in zyn geUef Joc dö houding met de ai men gekruist en ae kin wat vooruit terwijl hij naar de boot utkeek dm Mossel en ïajn vrienden even ater aan boord zou brengen tikte hem op den arm en hij wendde i T jk tot haar en zei opgeweJitIk keek naar The Beatrice en vroeg dJ volgende slachtoffers zou m zijn Maar vertelt u mij eens eerlyk nvJi j om mij te onderhouden ver den nngp Wat bedoelde u toch met uw eigenaar e bewe fïng S ff ruig voor u gekocht annZl oon hoop dat u m zoudt Wordt vervolgd S dgÏÏ Het apijt my maar ik aou ar niet bad