Goudsche Courant, donderdag 8 oktober 1931

Ma 17804 Vanaf Vplldag O l m Dondardag 18 Oct vaPtoonI Thalia Theater Das Land des Lëchelns vanaf heden piaatabespreken van t2 2 u ir Ondertrouwd J M BORSJE en A M POPTIE Gouda Regentesaeplanlsoen 20 den Haag Antonie Heinsiussiraat 44 6 October 1931 SlPoap waf lai an SpHta Grosaiersfirma goed Ingevoerd Rotterdim en de Z H f ilanden zoekt van goede fabriek llHtstliap ef ysrtiiinwoflriiiiitii Brieven onder No 4328 Bureau Goudsche Courant Markt 31 TeKoop een vrijilaand 10 Burgerhuisje met Tuintje aan de Plas s Gravtnbroekschewe F 12 Reeuwi k Blijvendi leclaine Bi aankoop van 1 pondMargarine k 45 cent 2 reepen chocolade cadeauBi aankoop van a pondMargarine è 22 j cent 1 reep chocolade cadeau Bijmindere soorten 1 reepchocolade bij 1 pond Mar garine Beleefd aanbevelend 25 D J KRAAN Hiidil Ir Botir Kim an Eltrin Raadliuisweg REEUWIJK II Door de groote voorraad droog en prima hout foen ik in de gelegenheid SOLIDE en tegen MATIGEN pms alle soort Booten en Behouwen te leveren Alles met garantie I Bestelt spoedig voor het te laat is I Ie SLUlFWrjKSCHE HOUTEN EN IIZEREN SCHEEPSBOUW A HAGENDIJK Het voordeellgste adres VOOR BROOD DN Gebrs DE GROOT REEUWIJK BOSKOOP Tev nt Dividend 15 Ten auuiein van het herstelvraagstuk verzekerde mimistCTpreaident l aval dat men te WaBhimgton zeer wel voorloopige maatregelen sou kunnen treffen voor een definitieve regeling die echter alleen mo gel is by een strenge scheiding tusschen iierstelflchidden en intergeallieerde schuf tea Lord Beading vertrekt hedenmiddag togen 2 uur weer uit Panjs tósteren 13 het Bntsche parlement met de Bchilderaohtige ceremoniën welke sedert Beowen reeds worden vervuld ontbonden 8 Avonds werd een attfing van den Pnvy Coimdl gehouden waarin da proclamatie tot onthindmg werd onderteekend hl het Lagerhuis hebben de leder voorafgegaan door Baldwin langs den zetel van den Speaker gedefileerd teneinde afeche a van den Speaker te nemen Gesteund op ön stok drukte Snowden den Spaeker harteiyk de hand en onderhield zich eenigen tijd met hem De mdniBters en vele leden chaarden zich om Snowden en namen afscheid van Op den drempel der zaal wendde Het ongeluk is de toetssteen van t karakter FEUILLETON Onafhankelijkheid bovenal Naar het Ëngdsoh Nadruk verbodaa Maar het baat met of ik nu al denk Mn dingen dae uk toch met hebben kan oot Ardme haar overpeinzing half luid J f overdekte zij de machine le de de v Uen type netjes by elkaar en etak het J t op Het v m half vijf en zy ging het leewater opzetten In t tusechankamertje t haar tevois ale keuken diende Ooh Ik zal maar daar theedrinken Wat Ut nu oor mijzelva al dien om lag van theeblad en zoo maJten Jac it zi K P dieiBelIde wijza Mkt maar het waren zoodoende geenZ lisenda maaltij ten ofschoon het goed te begrijpen w dat menachen dia m moeten opruimen er op uit m M wemig mogeiyk omalag J i f tweeetnjd stond rat eipmlyk wel doen zou hoorde ze bene ÏÏ V r De Hat omnid Jk oQdter de hare was ingenomen door UUe niet vrienddyk uitadende vrouw een leelyken Kbe t had öwt to wt er tegen fcon i ii d t irf A BRINKMAN Zn m in 1 Il RICHARD TAUBER Het is HET VOORDEELIGST Het is Niet doen HET EENVOUDIGST Het is HET GEMAKKELIJKST i a wanneer U in meerdere bladen advertentien hebt te plaatsen hetzy hier of welk blad ook in binnen oï buitenland dat U de opgaaf daarvan toezendt aan het ADVERTENTIE BUREAU Markt 31 Gouda Tel 2745 U zyt dan m eens klaar en doplaatsing geschiedt naar wensch entot dezelfde pryzen als door de bladen darect vi ordt berekend Vanaf Zaterdag 10 Oct gedurende 8 dagen Groote Opruimiog van Restanten en Coupons Manufacturen Wanneer men de nationale bekendheid constateert van zoovele ondernemingen die door reclame groot zijn geworden dan ii het wel opmerkelijk da t voor deze ook thans de Dagblad reclame nog de kern dezer campagnes vormt Voor hen die aarzelen om met adverteeren te beginnen zit hierm een vmgerwijzing eo een aanspormg om ook den zekeren weg te kiezen naar de ontwikkeling hunner onderneming door te Qoadaren bulten de opruiming mat 10 korting è contant Beleefd aanbevelend H Kalkman Raadhuisstraat Rasuwijk BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Reenwijk roepen gegadig den op die bereid zijn 2 x per week het vuil langs da huizen ücheHteMeitüvde aan den Weth Vente Raadhuis Zoutmanweg en d Auraenelaan Reeuwijk Dorp en Kaagjesland op te halen met eigen vervoermiddel Het vuil IS voor den aannemer die het storten kan op een plaats daar voor door Burgemeester en Wethouders goedgekeurd Nadere mlicfatingen tei GemeentoSeoretario te bekomen Opgaven m te leveren bij den Burgemeester vóór 13 October t s REEUWIJK 3 October 1931 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Burgemeester van drukwerk voor Uw bedrijf voor Uw Vep eemging voor Uw par ticulier gebruik het kleinste en het grootste ook het fijnste kleurenwerk ons bedrijf is in staat het te maken fraai van uitvoering bilh k in prijs en vlug geleverd L J LUOASSEDe Wethouder 38 J C HAGEN Jr AL WAT GIJ NOODIG HEBT N V Utrechtsche Hypotheekbank UTRBCIIT Reseives f 1 652 263 26 D A M E N BEKEND VOOR SOR TEERINO KWALITEIT EN LAGE PRIJZEN GEKLEURD VELVET NIEUWSTE KLEUREN 70 cM 90 cM 1 35 2 20 afsalaine IN MODERNE KLEUREN 90 cM 130 cM I 28 2 0 BOUCLÊ RUITEN NU ZEER MODERN vanaf 1 36 MANTELSTOFFEN IN ZEER OROOTE VERSCHEIDENHEID vanaf 2 D A M E N 2S H00FDSTEE8 31 ROTTERDAM Pa dbrieven f 61 000 000 De BANK stelt beschikbaar pandbrleven d 100 in stukken van f 1000 f 500 en f 100 met verplichte uitloting van V d Per jaar 40 Do Directie Mr A J S VAN LIEB Mr P B HOOBWEG DRUKKER IJ SANGUINOSE HET BESTE ADRES f ELEF0ON 2745 Bij bleekzucbt bloedarmoede enuwzwaktc is meestal het ganfiche gP3 eI lijdende Storing in de spusverteennjc gebrek aan eetlust een vale kleur é n onzuivere teint dat zyn alle teekenen dat de sappen bedorven zijn en het bloed met IS wat het wezen moet In al zulke tofetanden is de Sangumose et middel dat u helpt Ey gebrek aan eetlust bu slapeloosheid gebrek aan kracht gedunge vermoeidheid Neem de SANGtJINOSE z bevat de voedmgszouten uit de plantenwereld m een vorm die gemakkelyk in het bloed wordt opgenomen 7y vermeerdert de roode bloedlichaampjes maakt uw bloed weer gezond en ryk en geeft aan uw lichaam binnenkort dat gevoel van opg ewektheid dat by eene vpimaakte gezond heid behoort ymii i iiiiip De S4NGUIN0SE k t per flocon f 2 tl f U Te VAN DAM Co Po Biemcrstraat 2c 4 12 fl ƒ 21 Wilt U varinagaren Den Haas i M f fr e 1 Op welk gedeelte van het lichaam ü ook wenscht zonder gymnoatiek Mnder zopuder geneesmiddelen in te Bwaen zonder baden Uitalmtend uitwendig gebrwk Het resultaat irf na den xesden dag zichtbaar Schrgft aan Mevr COLBlNBBANDEE Overtoom 445H A dam die U gaarne GKATIS zonder eenige verplichtmg onder trilrt geheimhouding alle noodige aanwijzinffen en pnma referenties zal zenden Abonneert U op dit Blad Door h groot getal aanvragen en Iwstelligen waren wÖ niet in staat alle bneven te beantwoorden Wy verzekeren echter dat wfj op alle correspondentie binnen kort antwoord zullen zenden ÉÉ Itondamlag Ootobap MSI mmim mmmt NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN en Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon cnFewda cn AflONNJEMENTSPBUS per kwartaal ƒ 2 25 per week 17 cent met ZondagabUd yer kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal waar de bezorjpnjK per looper geeohiedt fnmoo per post per kwartaal ƒ 316 m t Zoodagsblad ƒ 3 80 Abonnementen worden dageU lu aangenomm aan ons Bureau MARKT 31 GOUDA bi onze agenten en loopers den boekhalidel en de postkantoren Onie bureaux zyn dagelijks geopend vtm 9 6 uur Adnumstratie en Bedactae Telef interc 2746 Foatrekenug 484 M AV üJiD kUidriiUb üit uouua en omaueken betioorende tot den beiorgkrinf 1 o regels ƒ i 1U elke regel meer JÜiiA Van buiten Uouda en den Maorgknuff 1 6 regels ƒ 11 5 elke regel meer ƒ u SU Advertentien in het Zatardagnummer A beslag op den prQs UetuadigJieids advertentim de heltt ran den prga iHK iMmUhti M£ DEDË l LmGl N 1 4 regels ƒ 2 36 elke regel meer Q ia 0 p ae voorpagina 6U hooger Gewone advertentien en ingezonden mededeetmgen b contra t tot er garedueeardea prya Oroote letters en randen worden berekena naar plafttaniimte Advertentien kunnen worden ingezonden door tiuwciieakoaurt van aoUaëe BMkhandelaren Advertentiabureuz en onze agoiten en meat n daaga v6te de pUatalngaan het Bureau z n ingekomen teneinde van opname verMkerd t i a Lsrd Il a4ï4a t Parijs Het Bntsche Parlement ontlionden Snowdeit afscheid BfacDoaald voor de Radio De plannen van President Hoovecv België Men riep de hulp m van een priester die door middel van een wichelroede uitmaakte waar uch het goud bevond Direct werd op die plaats gegraven en al gauw stiet ra a op de bergplaatte van den schat Naar sohatUng ligt daar een waardt van een milhard gulden De vraag tal zyn op welk grondgebied de schat is gevonden ea aan wien hy toekomt De opgravingen z jn verricht op een veld dat aan een Belg toebehoorG maar naar alle waarschynli k heid waren de goudstukken eigendom van Iiranst pnester Het Cafe de Paria l n vaa de bettende PajIJsohe restaurants het Lafé de i ans bet goede eetnuia waarheen ooic zeer vele Nederlanders die i arys bezoeken den weg weten gaat verdwynen hen kleine zestig jaar heeft het een internationale scUentèle voortretieiyï bediend maar nu wordt het reatauiant op z n beurt opgeslokt door de Banque d l aris die in het pand aan de Avenue de L Opera waar Lucullus met rbied is ge diend kantoorlokalen gaat vest gen In 1874 IS het Café de Pans geopend door Leopold Mourier een meesterkok die later eigenaar werd van tal van zeer gezochte restaurants te Parys waartoe o a de Pre Catelan in het Bosch van Boulogne behoorde Toen Mouner acht jaar geleden stierf liet h j een aanzienlyk fortuin na waaraan hy een heel geli kiif bestonming wiat te geven Het groote deel toch van zyn bezit vermaakte hy aan de vakvereenig ng der ParyBohe koks Harriot een kwart eeuw burgemeeater Herr o vierde dexer d ffnr itfn M jang jubileum als burgemeester van Lyon Zyp partijgQQOoten boden hem in verband hiermede een banket aan waar de jubilarxa het woord voerde Deze wees op de taak welke de radicale partij te vervullen heeft H deelde ook mede dat hy van den Duitschen r kakanseker en dr Curtius een telegram van gelukwensch had ontvangen waarover hy zeer erkentelyk was Naar aanleiding daanvan hield Herriot een vurig pleidooi voor den vrede terw l hy ook zljn mede gevoel betu pdc voor den nood van Duitachland en Engeland en de hoop uitsprak dat de volken zullen beseffen dat de t d van het nationale egoïsme voorb is en alle naties moeten samenwerken De drukkende lasten van de bewapening moeten vermuv derd kunnen worden DUITSCHLAND ValoriMitie iach Ex hertog va Bnmawyk vordert 40 miUioen van Pruisen in poiitieke knngen zoo l en we m tiet Uerl lag tieett de eisch van den vroegeren hertog van Brunsvijk groot opzieai gewekt In een tij t waaiin ryk landen en gemeenten en ieder persoonJjjk de grootste soberheid moeten bedachten komt de ex rgke hulpbronnen van h land m het ge heet met is gerechtvaardligd en gemtHiiiychapnelyke actie van bankiers en reg ering 19 noodjg om het vertrouwen te ner stenen noover stelt daarom voor dat ile Dankiers der vereenlgde tStaten een tunds van ten imnsite U0 mUUoen do lar byeen zullen brengen ten emda de banKaccepten te diatonteereo die l ot iog toe door het disconto van de 1 edeilal Reservebanken niet waren toegelatien Ue voornaamste New loiltdche banken zyn bereid d letUing hiervan op zioh te nemen en de City Clearing Housti Association heett esluten loU miliioen dollar by te dragefi Ook andere gruote bankinstellingen hebb reeds toezegging gedaan Hoover aal de conterentie voorstellen de web op de tederal Reserve Banken zoodanig uït te bueiden dat de activa dier banken grootere bewegingsviy heid zuilen kragen Voorté o verweegt Hoover de vonning van een financienngsconcem tot steun van het redietlwezen m vorm en werkwyce overeenkomend met de vroegere War tinance corporation De leden van het congres ii Hoover hierover had geraadpleegd gingen naar hy ver klaarde met deze voorsMlen acooord De verklanng zegt t der dat HoTver tydens hetJ bezoek van d i l ranschen mi mster president Laval de maatregelen zal bespreken noodig voor het treffen van een regeling der intematloqaUl schulden Hierby zal Hoover den doof zyn moratorium aangegeven weg in pruWbe blyven volgen Aanpassing is thans mwtL noodig dan ooit en waar men ertoe in JfHaat is zal men steun aan anderen moet k verleenen Hoover doet ten slottejIlD beroep op htft Amenkaansohe volk om gesloten te staan in den siryd tegen de huidig moeüykheden en om een voorbeeld te geven aan de overige landen BUITBNLANDSCH NIEUWS FRANKIbUK Het goud stroomt naar Frankr k De goudzend ngen voor de bank van PranJuryk en voor andere groote Fransche bankinstellingen die door den val van het pond sterling weer m grooten omvang ge ohiedenr blyven nog steeds voortgang vm den Nadat de Europa Maandag mer dan 260 KA goud te Cheièourg had afgeleverd arnveerde gisteren op Le Bourgot per vliegtuig 4658 K G ud uit Amsterdam De Aquitama had eveneens 297 K G goud voor de bank van Frankrijk san tword ei nog een hoeveelheid voor een Zwitsersche banJc Goudschst ootd l In ondcraardsche klooaftergaltg Volgens aanwysinrfen van eemge ge schiedkundigen moest een schat verborgen zyn in de onderaardsche gang die het klooster van Cysoing in Frankryk ver bindt met het klooster van Hertam in hertog meti een eiecA tot betaüng door Prui s u vau 40 millioen Mark aan Het betreft luei een valortsatie eificti Maar thans wel sch nt vast te ataan ligt hiBi met in de bedoeling van Lord Reading om met de Fransche regeering te onder lutoicjelen over een leening tot stabUiBee nug van het pond De besprekingen waren eeider een gedaohteirwissehng over alle eoooomiache en finaiuneele proiblemen Lord Readuit heeft diudeUik laten doorscheonereo dat de Ëngelsche reKeenng op het oogenblik met aan stabiliseeren vtm het pond aterling denkt Zy wil in de eerste plaats afwachtten wat de nieuwe verkiezin gen opleveren op welke koers het Pond ach zal kunnen handhaven Van Fransche zyde heeft men toegezegd dat men te allen t de bereid is Engeland t heliten Voorts stonden m het middelpunt der beBpreldalgen de reis van Laval naar Washington eQ de a s onltjwapeningsconfereiïtie la w ingelichte Fransche knngen verliddt lat Laval er ten aanzien van de ontvajMning opnaeuw op heeft gewezen dat I rankr k slechts bereid is in zekere mate zijn bewapemns te verminderen mdien het pnnclpe van wederzydsche hulpverleening 1 4 gewapende conflictien coocreten vorm aanneemt Met den Pranschen minister van Handel had Lord Reading een onderhoud over 4 nuuch Engelsche handelsbetrekkingen di van de daling van h pond ernstig heeft geleden Beiden verzekerden alles ui het werk te ztiJIen stellen om het vlot verloop van den wederz dachai 4uuidal mogeiQk hIm Snowden zich om en wierp een laatsten bhk op hem bekende banken die hy waar schijnlek nog slechts van de Peerstnbune zal aanschouwen indien het bericht z ner verheffing tot Peer juist is Gisteravond heeft de Britsche premier MacDonald een radiorede j ehouden dic door alle Bntsche stations werd uitgezon den jood evemng zoo begon MacDonald ik spreek hier om de campagne voor de algemeene verlaezing te openen het m Mei 1 A29 gekoz parlement i dood Het vert ouwen in de nieuwe regeenng is geschokt Daartoe hebben o a de inadenten op de Het pond aterling is eigenlijk meer van den goudrai standaard afgegleden dan da het er af gevallen is Wat tevoren een ramp zou geweest z jn is dat echter nu niet Sommige pryzen zjjn gestegen en zy zullen nog verder stagen maar ala compensatie is er het voordeel voor den export De werkloosheid zal met meer m dezelfde mate stygen Maar het gevaar 13 nog niet voor by hat gevaar namelyk voor inflatie MacDonald gewaagde dan verder van de besnoeiingen dig de Labour regeering had beraamd en die door de meuwe regeenng waren ten uitvoer gelegd Oe regeenng is thans genoopt het land te vragen om een mandaat haar met te verawakkaa doov een georgvmseerdn of gedesorganiseerde oppositie Het pond siU rling noet worden geatabl liseerd Wy moeten zien te komen tot over eenkomsten met andere tanden die ook deii gouden standaard verlaten hebben De levensstandaard van allen wordt door de daling van het S geiöroffen wanneer een shillmg bgvoori eeld nog slechts een waar de van byvoorbeeld negen pence he t De finanaeele positie van Engeland n volmaakt gezond Lr dienen internationale overeenkomsten te worden getroffen tot het r pheffen der belemmeringen voor handel en fmanciewezen In dit verband noemde MacDonald o a de oorlogsschulden de schade vergoedingen en de oneconomische verdet bng VMi het goud Wy kunnen het met krijgen zoo zeide h zooalË we het zelf willen wy moeten allen samenwerken door gemeenschappelyk optreden De meuwe re geenng wachti een groote en zware taak Bij de op het Witte Huis te Washington gehouden conferentie heeft president Hoo er een uitvoenge verklarmg afgelegd waann hy oa z dat de cnaas tengevol ge van de gebeurterassen in Europa n dt dahng der gooderenpryzen in Amenka eer vrees heftiben veroorzaakt dip gezien de De m het jaar 1867 dan WeUao toegewezen schadelooaebejliug is in Protsiactie uuUuldbrieven belegd die het olfer zyn gevtorden van de mllaUe Eu nu sal het ReiclLBgencht nadat reeda versoiiiUende instantly da zaak bettondeld hebben t 1 Oct u i tniaiken ot en Hoe Piuuen den eisch tot batejiug van eau aanvullui badrag vaa 40 miUioen M zal moeten mwUligeo Het catapult vUegCuig evoaideu Oe bemanning leer waaraclMi li veroDgeliikt Volgens een berioht uit Ualifax is het catapul viiegtuig Newiork van het atoomschip iireinen geheel vermeld aan de kuat van Nieuw iacbotland bl de Codequid baai gevonden De poataakken dreven in de buurt P t water tend De lyken vau den bestuurder en den marconiait zyn tot nu toe nog niet gevonden iXAUü De Vmm over ó wer el i crt iie hca opweUuDg tot oawttenUefde m oodimiteuAlBg Pleidooi voor den vrede De Paus heeft a n alle aartbHwchoppea en bisschoppen een herderlyk schry ven genofat waann hy onder anderen zegt dat hy zeer badxoefd w over de economiache wereldcruus waaronder vooral een grootaantal oosohukUge kinderen lydt Met hetoog op den a s winter be den slechten toestand vïtti de werkleozeu noc venKherpan lud waict de PaAHrde amr V Hè mnhnwm atv bisschoppen op om een kroirtodit vannaastenliefde en aodersteuning te organ seeren 1 hun invloed op zoodamge wyzeaan te wenden dat xy de matenede enmoieele hulp verkr n noodig om te verhinderen dat de eoononuBche nood de meoschen vA vertwyfeling brengt De Paudverzocht den aarthiaschoppen en bleschoppen om met alle middelen erop aan t £ sturen dat de gevaarlijke haat ouder de volkeren ophoudt die geweldige uitgaven voorde bewapening veroorzaakt waardoor belangryke sommen gelös aan de algemeenewelvaart worden ontnomen BELOM Maaracbalk Lyauter gcMrd GrootUnt van de orde vjm de Afri kaamde Ster ontvangen Konmg Albert beeft bij gelegenheid van zijn bezoek aan de Koloniale Tentoonatelllng 10 Parijs maaiecholk Lyautey een byaonder bewija van zyn wsArdeermg wiUen neven Daar de maamclïalk reeds het grootlint van de orde van Leopold l ezit heeft de koning J em thans een zeer bijzonder Belgisch on derscheidangBteeken toegekend iiet Orootlint van de orde van de Afnkaanache Ster Deza orde is door Le q old II m 1888 Inge goede buren waren Ze zette nog een kopje op haar blad sneed een paar boterhammen meer en zette ailes klaar in de zitkamer Ze eohoof de tafel wat naar het vuur zette twee stoelen aan kortom maakte dat het er vweJ uitnoodi gender uitziag dan te voren Ik hoop maar dat zij komt dacht jujtoen Haar klompen op de kamerdeur daar beneden nerd ont angeai met een Binnen t en dus etond zij op den drempel Haar eigen kajners mochten al zéér een voudig mgeneht iijn deze waien met recht armoedig te noemen en boo ongezellig en weinig tuteoodigend Of de kachel brandde of niet viel haaet niet te ondksrseheidaü van gerief geen spoor De hoestende bewoonster keek vTeemd op Ze zaït met een zwarte kat op den schoot n aar van thee was geen Bprake Neem mg niet kwalijk begon Ar öne vriendrfijk en ook wel wat schuchter omdat ZIJ niet ueker wae hoc haar uilnoodigmg ontivangen zou wonden Ma r ik kwam eens kijken of u ooic soma lust mocht hebben bij my te komen theedrmken Ik woon viaJt boven u en ben ook allen Heel vnendelijk van u antwoordde devrouw met een stem dte lieeeoh wae vanhet hoesten Ze tiea geen bepaald beschaafdaccent ofschoon ze tooh ook geen Londeneche wae Doet u het vroeg Ardine Ik moet neig maar evaa myn werfeschort uitdoen en mtien minuten ben ik dan klaar Hael gnug IvUde hel aalMooiid Mag poes ook meeP Zeker Zy waa ook b repien in myn uitnoodigjng I legen dat de bezoekster kwam was Ar dine lïi Uouse en rok en knielde zy naast het vuur om brood te roosteren Haar gezichtje had daardoor eeai lozige tint gekregen zootïat zi er alweer veel liever uitzig Gaat u zitten noodigde zij e n makkelijken stoel aanachiivend Poee komt zekerwel bij u aJfl ze eerst eens rondgesnuffeldheeft En nu zal ik my eens vourateUen ikhtet Ardine Raym Mid ik heet Mary Johnson antwoordde lezoekster en kreeg toen weer een geweldige hoestbui Ardine schowk haastig thee m en drong Gauw drinkt u eens Dat zal denpnkkei wat bedaren U heeft een leelyken hoest Och dat komt ven het klimaat Ik kan maar met wannen aan vocht en nevel hier in Ln and Hebt u dan niet altijtTm Eng aod gehoond Neen miee Kaymood Myn man tisa een veeweade in Australië en daar ben iktwintig jaar gicweest loeii ben 1 naar heft oude land teruggegaan waar ik nog famj I e had Maar mijn arme Joe had haast niets geepaard en 000 irocBt xk hier wel wat ter hand nemen en ben japonnen gaan maken Ie u in Auatraiie geweesti vroeg Ardine mei de levendige belangstelling die vanhaar grootste bekoorlykhe n uitmaakte Geen wonder dat u dan hier niet tegends lucht kunt I Ik tieb daar aemand van uw naam gekend merkte mrs Joiineon op John Kayn ond gelukkige Raymond heette hij omdat hy slaagde m al wat hy ondernam Hijhad ie grootste weide dichtbij ons en toen hy die met verbazende winet verkocht li d begon hy m goud te specuteeren en taarmoet hy heei wat mee gewonnen hebtten Ardine draalde even toen zei ze iJi John Kaïmond was myn oud oom Ja Hoe eigenaardig dan toch dat hetlot ons zoo eamenbraeht Mrs Joiineon inoobt niet zoon fyn beschaafde dame zyn zy had iet eertyks en opreihts in haar optreden dat er Ardine m net minst geen spyt van deed hebben dat ZIJ al zOo vertrouwelijk met haar was geweest Ja t IS eigenaardig viel si m ik heboom jo n nooU wesr gezien dan toen aisklem kind ik denk dat vader one nigtieldn et hem iKeft gehad maar ik wee4 het nietik wiet niet eens dat iuj nog in AustraflSwae lot Ik een paar jaar geleden het beneht vofi njn dood in de kranten zag ik dacht juut hoe vreemd het was datu t ch zeker niet van hem geërfd h d HijHad kmd noch kraai Aan wien zal zijn geld lan zyn gekomen Dat weet ik zoo maar ïimA In tedergeval aan iemand óie lAhiger is geweestdan ik Ik blyf het h vreemd vinden 1 Want bil wae wei wat hard maar toch itnkt recht aardig Ik bermner nuj hem ook nog als eeqvneod ijken oudtfi heer maar Ut wNi M toen jaar moet u danken We zyn daar zoowat een twee jaar gebleven toen gingen wij naar Engeland terugen n eei ik op sctfioot Vader stierf eermyn opvoeding nog voltooi wae en hetweniiigje geld dat hy my had nagelatennioest toen nog besleed voorden aan het le ren van machmes irijven en gteoografie En uw moeder U die M al eerder gestorven toen ik nog maar een baby wae Met vMwondert my dat uw lamUie met wat voor u gedaan tkeeft meende airs Johnson ik weet niete af vaji de familie vaninyn vod r behalve don van dien ouden oom John geiukkigeu Raymond looak uheit noemt en wy hebban niet veel vnenden gcniaakti in de kleme plaatjes waar wtjlogeerden ala ik thuis wae met de va anties Ue eenigen die zy in Londen kende wa ren de ineiajflB met wien zy op de Pitman school had gegaan en dan lady Smyth Dit tfae een niofat van haar moeder die meteen lyken handelsman uit de Oty waa getrouwd Ardme had hear opg eooht om haar een kleine gunst t vragen en haar ladyschap had toen onmiddeltyk veel gympathie gevoeld voor het irome meisje met haar goede manieren Ze zei mrs Johnwm enkel daG ze een paar bkied verwas ten van haar moeder ken de en befron toen uit beteefdtietd naar haar familie te vragen Wovdt vervolgd