Goudsche Courant, donderdag 8 oktober 1931

ƒ 336 347 2 2919 25M 2527 2632 50 9 r Oa S trar red£ mir Mtt liÉrr 2s e AbooDementavoorstelUiiv ia Oct 8 Ü uur boe 4e Réunie BoveniaaiOpttkb Verg Alg Ned Vrouwen Vnde bond lo Uct 8 uui Sue de Kéunie Opemogsavood VolkaumveiaUedt au Oct boa to Kéoi a votkmniveiutea Eerste curausavood mevr v Sdiaick WUuig 21 Oct 8 4 uur Nieuwe Schouwburg Uitvoering 1 i nfance du Chnst van Uecter BerUox door het Toonkunstkoor en Cac 28 Got 8 uur Gebouw Daniel Corauséefe mng voor de dantealaden ApothekM De apotheek van de inna W T r Goawe tal van heden tot en met 9 Ootobei baoevens dan daarop voigeod a nacht geopttod zyn na 8 uur dea avonds i e nachte egtitA allfen voor raoepleo öOÜDATi lö4l Paardeamarkt Burgeoneester en Wethouders maken be Kcnd daitl op Vrgdag 16 October a s een paatdenmarkt zal worden gehouden De markt zal te 7 uur aanvangen De poetzegete voor de Goudsche GUien Het dames cwmité aan den arbeid £ en groot aantal dames had gisteren aan den oprtwp Alle aanwezige dames verklaarden zich bereid zitting te nemen m het comité en te trachten koopera voor de postzegels te vin den Besloten werd teneinde den verkoop ua het postkantoor te vergemakkeHjkdn in de hall van het postkantoor een stand in te richten aar de dames van het comité om beurten zich met den verkoop zullen be lasten De postzegels z n vervaardigd naar een ontwerp van Piet Zwart die reeds veel redamewerk voor de posteryen maakte De 1 centszegels zntn green de ö cents gel is rood De verkoop duurt tot 1 November de zegels bleven echter nadien nog een jaar geldig Het Comité bestaat uit de volgende da mes Mevr Gaarlandt Mevr van Krimpen Kavr Dortland Mevr Gastelaan Mevr Pot Mevr Harms Mevr v d Want Mevr Quant Mevr Donker Mevr v Wqk Mevr van Elk Mevr Tongerloo Mevr Elainga Mevr Lievegoed Mevr Tieter Mevr de Voogd Mej Kortenoever Mevr Steinbach Mej M V d Berg Mevr van Burk Mevr Heufldens Mevr Nederhorst Mevr Schilt Mej Spnujt Mevr Rups Mevr de Vooys Mevr Redeke Mevr Radix Mevr Verwaal en Hej Groenendaal Presidente ia Mevr Gaarlandt Mevr van Krimpen secretaresse terwyl Mevr Gastelaara het penning meesterschap op zich nam Op verzodï Voegen wij hier nog aan toe dat de dames die zich met den verkoop be lasten meuwe zegels kunnen bekomen aan het postkantoor en met by Mevr Gaste laars zooalaj aanvankelijk la medegedeeld Overzicht Gemeente Spaarbank en Stort uigfldienst over September 1931 Inlog m 7250 posten Spaarbank ƒ 31 16 41 StoiHmgedienfit 152 660 15 naderen dan de Blinde Ueul Hier i het voi bednji da wu op liet erste gedeelte van de tochi lan B dei Ujk hebben gemast De Bi nd ieul is pa eecige dagai dleht en üians wordt Jiet dijfclichaam op voldoen ae noogto gebradit Orotóe tranen werpen il keileen tegelijkertijd op den dijk en o araciitei wordt van twee kanten tiegelgk het zand geperst De groote keien liggen reede gereed oui Jiet dijkUciiaam af te dek ken en befichermen tegen de aanvallen van storm en e J ven verder u nog grooter bedrijt filer zijn de Merkzaamhedeu in vollen gang bot sluiting Bn de Middolgronden de geul van löUC M breedte die voigeua het oor epronkehjke plan eeret het volgend j ar zou worden gedicht doch In verband met da vorderingen der wetkzaamhedeu reeds thans wordt afgesloten M tg tHee maanden ongeveer en de afsluitdijk van Wiermgen naar de l rieeche kust ter lengte van ongeveer 30 K M zai gereed zijn vp de VUetei n nog Z700 M n de veraunermg van zout in zoeb water m de dan afgestoten Zuiderzee zal een aanvang nemen Het tJeaelmeer zal aijn geboren lu de voorhoven van de aluizen op iiet Koruwerderzand verlatten wij de boot Wij wandelen door hei luer ontstane tgdelijke dorp naar de plek waar een autobus gereed staat an oen geregelden dienst tusecheu KornKtrderzand en eenige gemeenten in trieaiaod De deiinitieve wegbedekking beton op dit 4i K M lange gedeelte van den ai luitdijk naar de kust ig in aanleg en m korten tijd ataan wij voor he station Workum vanwaar de trein ons niar tjta voren trengt De boottocht Stavoren Enkhuiren as voet al op een dag met nK oi weer een prettige afwi£seimg van een treinreis Nog eenige jaren zullen wy op deze wijze de Zuiderzee het vdgeudjaar IJsselmeer overstekenen dian zal de trein ons over den nieuwen lijk rijden Het verdwijnen van de bootvertinding zat door velen worden belireurd de spoorwegverbmding over den dijk heeft hetgroote voordeel dat de dienst nimmer wegene ijtgaug behoeft to vorden gestaakt En wie naar Jirieslond moet is lange den goed ko re loute thang over Eniïhaizen Starvoren straks over den dijk beter mt dandes wmteni via den langen weg over Zwolle Heerenveen De Wiermgenneerpolder wofdl m cultuui gebraeJiiv de afsluitdijk zal het volgend jaar gereed zijn Wat dan Zal dan de Noordoostelijke poJder worden drooigg6lq d Wellicht zullen de economische 1 ezwaren geo de voortzettmg van de welken vooral de lage pnjs van den bodem het volgend jaar c jgeheven zijn Nogtwee jaar duurt het aldus deelde de heerIr de Blocq vfai Kuffefer ons mecte voordat alle nerictlamheden aan dan dijk en in den WtaringjmMiexpolder geree i miOaa zijn Latrai wij hopen dat de ecionomi che om etandigheden t en duen tijd zooveol verb terd ijn dat ook da ttegenatandera van de dropglaggng der Zuiderzee dan den voorkeur zullen geven aan voortzetting van de inpoldanneBwerken Want dan ha de afsluiting zal het met de Uil OÜ M UAliUl Jl öCttOUIsUÜVkJX Naar aanleiding van een toezegging aan den raad omtrent meer vryheid voor he geven van bioscoopvoorsteiluif en en ttitvoi ringen op Zondagavond heelt de burgemeedter thans na overleg met het Nut departement de Sti Jozei vereemging e i het Instituut voor Ar beide raontwikVekog een regeimg getroffen waarby liet gewen van bioscoopvoorstaUingen tooneeluitvperiRgen enz op Zondagavond geoorloatd ia nuts mtsluiiend toegankelyk voor leden donateurs en enkele groepen van urtroduceea Deze algemeene vergunning bepaald den slmtingstyd op 12 uur terwijl voor een later uur vergunning kan worden vnfte d yiULWUK Ib het water genden lu a W H usUagnuüuag mej Uoth Kooi cae 0 litzuek btj tiare ouders waa yeweasi ziLh per tiete huiswaarts begaf geraakte u dooi het slippen an haar rljwud aan liet einde der lentweg in de aloot Door hulp sardige lieden w rd zy spoedig op het droge gebiucht en van kleeren voorUAU en kon Aij hoewel hevig geschiokken haar weg ver volgan Eta radioccntrale Door de radiohaadataar den beer A Kool id aan dtoi Mm v Waterstaat aangeviaagd het azploiteeren van een radio oen liaXe aUuer De concessie is uuniddela door üxc verieend terwijl ook B en W goed gunsUg hebben beschikt voor het aanleggen in dece gemeente van jialk eO ieMtUig RA D IO NIJBUWS Programma voor beden Hilversum 500 Granofoonpl 4 30 Omroeporkest olv N Treep 6 00 Sportpraatje door U Hollander 6 30 Vbrvolg Omroeporkest 8 00 Praats door mevr I de Leeuw Van Rees 8 10 Gramofoonpl e 16 Aanri Concertgebouw e Ametertbrr Concert q Lv f ne Monte Stilutii i Koachelz zang In de pauze Dr P H Bitttf Jr Voonlradht en inleiding uHf do redevoeringen van Cicero 1015 Vax Diw 10 30 12 00Koivacs Lajos en zijn orkeet Huizen 500 Handenarbe d cursoa voor de jeugd 645 Concert M iallak aangt en C Jansen vleugel 6 46 Kmpcnrsus 00 Politiober 7 46 Ned Chr Persbureau 8 00 10 Uits vanuit ds Zuiderkerk te Utrecht Sprekers Prof dr G Aalders mej H S S Kuypér ds P v d Vlieli M m V Chr Gem zëngvereen Laus Deo te Zeist olv P Zyiatra Het NORVKldn orkeat oiv P v d Hurk 10 30 Vaz Duw 10 40 11 Gramofoonplaten Daventry 636 Kindeniurtje 620 Benchten 6 50 Zang door Uaire Croiza sopraan 7 10 Ledng 8 20 Concert W Glynne tenor orkest 9 20 Berichten 9 BeruJiten 940 Leimg 1010 Zang door H Anderson alt 10 86 Traitor Hoorspel van L Beesten en G Koatlin 10 55 12 20 Dansmuziek Terugbetaald m 1966 posten Spaarbank ƒ 14 814 26 Stortlngsdienet 137 607 47 162 1 7 Meer ingelegd dan ten betaald ƒ 81 5Ö3 83 Saldo te goed per ultimo Augustus r 668 832 30 Hartog s fabHeken te Ou In verband met berwhten tHutrent deelua üng tan de fabrieken der N V H H Ttog s I abridcen te Om deelt de directie van het Luilewtoncem waarvan He log s Jjabrieken deel uitonaken het volgende mede De bedoelde benchten zijn m zooverre cnjuiat als zij den mdruk wekken alof he geheele complex van t edTijven vap Hertog s fabrieken binnenkort zai worden geetolen Het besluH tot stillegging betreft alleen de door Hartogg fabrieken te Usg gedreven niargannefabriek en heeft geen betrekkmg op de slachterijeni en v fabnekan dier genoemde firma De tnee laatste zuUen zoo nogelijk met verhoogde capaciteit m bebedrijf wordeq gehouden De direcüe ver trouwt dat bij deze afdeeling en daarvan aflianfcelijke bedrijven te Oes c a 6O0 weik lieden en employés te werk gesteld lüaa blijven De onafwendbare noodzakeüjkheid van het beslull m over te gaan tot stUleg gmg van ds AiargarinefabneÉ te Oas die voor een belangrijk deel voor de hngeJsotie markt werkt is behalve m deu l grijpendel mvloed dien de daling van fiet pond op dit exportbedrijf uitoefent gelegen In het dagelijks groeUnde verzet dat in hngeland door etelselmatlge prwpaganda wordt gewekt tegen het koopAj van bintenlandsche producten die evengoed in J ngeland kunnen worden vervaardigd waardoor de verkoop van Nederlandache margarine daar te lande ernstig wordt bedreigd De diredie van de Unilever iieeft d rom teneinde onheratel tare schade aX te wenden zeer tot haar hedweaen moeten besluiten om de productie van de margarmiefabnek te Oas naar haar Eagelsche fabrieken te verleggen Zij betreurt deze stilleggang welke zij h eft trach ten te vCTmijdeffl totdat de volstrekte noed 7Rke ijkhe d ervan was gebleken in hooge matö en streef er naar allee te doeij wat m haar vermogen lA om aoowel Óaar beper king van het aantal pereonen die door Je sluiting nilien worden getroffeni al door een nurne tegemoetkoming aan hen wier ontslag onveniiijdelijk zal blijken te zjjn de gevolgen van het besluit oov eI mege Ujk te verzacht i Zoodat per uMmo Septemberhet totale te goed vanSpaarders zonder de Gem bedreven bedraagt ƒ 700 41613 September omzet Ulthno September Spaarboekjes j omloop Itekemn uders Ultimo AuguatM Spaarboekjes in omloop Rekeninghouders MARKTBERICHTEN Vecnarkt Gouda 8 Oct Aangevoerd in totaal S088 tukB waarvan 314 slachtvarkena Vette van ƒ O 19 0 20 Loratensche van ƒ 0 14016 Zouters van ƒ O 16 0 17 alles per pond levend met korting 8 8 Tsagere varke 1 M 1841 biggen ƒ 7 10 8 runderen f 285 27o 14 nuchtere kalveren i 8 13 26 schapen ƒ 1 JM 53 bokken en geiten ƒ 2 6 allea per stuk Handel matig Kaaamarkt Gouda 8 Oct Aangevoerd 3 9 partöen kaas Pryzen Ie kw m r m ƒ 36 2e kw m rjn ƒ 32 36 Zware tot ƒ 41 Handel ma J TER Aangevoerd 906 ponden boter Goeboter 0 70 0 75 per pond Weiboter ƒ O 66 0 70 per pond Handel raatjg EIEKREN Aangevoerd 66800 stuks Kipeteren ƒ 6 00 6 50 eeiKieieren ƒ 4 00 5 00 anes per 400 atuks Handel vlag Cottp ZuUnoll EierveiHng Gonda 8 Oot Aanvoer 37700 kipeieren Prijzen 54 66 KjG 6 60 6 80 58 60 KG ƒ 5 90 00 60 62 K G ƒ 6 00 6 10 2 64 KXÏ ƒ 6 10 680 Brmne 56 70 KG ƒ 6 6a 40 Kleine ƒ 3 60 5 00 alle per 100 atoks Aanvoer 900 eendeieren Pr xen ƒ S4 440 par 100 stiAs Onauartt GMda Oct Rogge ƒ 6 26 50 Gerat ƒ 6J 0 4 60 Haver S 6 SO 6 60 Erwteo ƒ 10 14 BrakiB boonen ƒ 10 18 per 106 XG Kasnewfct Weci4 7 Oo Aanvoer 386 parüjen kaaa Het r m 16 kw 36 38 m r m Se kw SI 34 zware f SO Handel traag i H 6 De handel met DoitaeUand De Kamer van Koophandel en ï abneken voor Gouda tn Ctoistreken achryft ons De werkzaamheden der Ned rlandache Kamer van Koophandel voor Dmtsrhland brengen met zich mede dat zg in talruke gevallen de belangen moet waarnemen van haar leden en ook van andere Nederlandache firma s die betrokken zyn b j m de confiture geraakte Duitache firma s B n zonder uitzondering valt haar hierby op op hoe CBttorgvuldige wjjze de meeste Vederlandsche firma 9 hun belangen in zulke ge ▼ kllen behartagem Zoo zyn er talryke gevallen waarbij b v in de vergadering van crediteuren Wyfct dat een enkele Neder landaohe firma haar belangen door de Nederl K v K v I uit8chlancr do t heItArtigen doeh dat er daartegenover bj dwelfde déconfiture betrokken Nederlandöche firma s ztjn die of in het geheel mets doen of zonder meer dé stukken teekenen die hun z jn toegezonden door den advocaat ie de belangd van de m moeilijkheden verkeciende firma tegen de creditteuren SAartlgt 4 e reanltat i z n in zulke gevallt na wHik b nft zonder mtzonAnng teleur tellend Hoe kan het ook anders waar men k n belancen of m bet geheel met doet aniem of op ondeskundige en wat ook gewchiedt op veel te kostbare w fze Uitermate typisch is m dit verband een 04langa voorgekomen geval van een Nederl nder wiene vordering door bankgarantie Wwtotd mw He eehter de drcnTüre vtn IA DJO TGLBaRAFiaCB WEBRBERIOHT 8 October Verwachting Meest matige tUde iJk nf nemende west Uke tot zuid westelijke wind Zwaar bewolkt met t ideiyke opklaring Aanvankelijk nog weinig of geen regen Weinig verandering in temperatuur ei d 6nf dienetaa 4e bélooneo IxwBzen aaa Congo of in het ajg in en aan de Afnkaanbolit beschaving Sedert 1686 ifi het OrooUmt DOK ooi toegekend behaLve aan lea BelgiBchen generaat lombeur in zijn quaüteit an commandant dar Belgische troepen lo Afnka tflMMENLAMi Ned rlaiicUct e Bank W j Eun op weg naar een büiTend lager niveau meent Mr Tnp In ónü ioap vau gist miKldaf heeft dtuieuwe piueident vaji le NederlandscÜe fcaJlk mr t J A Tnp eti kort onderhoud iCLgBirtaao aan wi roilaeteur vm het We dfrienoaeh OorrospwideBüebureau Handhaving gouden atandiaard Ii r hep een gerucht dat mr Inp toen bij aob liicaBdent vaa de Javaeotw iiank waa £ ich aJ 3 i eu tegenötaoder van de haadha ving vmi deo gouden etaudaard had uitgetaten l it punt werd tn bet onderhoud in d k estate jHaats aangesroerd Mr inp witwoordde daarop het voigen de Ik begrijp niet boe men aan dat gerucüt lci int AUeen kan ik u 9 gen dat ik het uia mijn piicht beschouw den gouden Manoaara te handüaven loen niori m Indie in IViltt tot den goud n standaard terugkeer de heb ik in een mijner jaatv alafzen ge tegd da e misaohien in een verre toekomst een verbetürd tteïset te vmdeu nou ïiju dof teC dit op het o enbliJc ieker nog niet gevonden was Met ai m n Krachten xat ik dan ook onzen iiuntetandRaid handhaven omdai Ik er van jvertuig d ben dat de we reld een cliaoa zou worden wanneer het goud ge n tandaardmunt nieeir was Se t ekcHii8tigc pohtiek der N L Baak üevraagd naar de toekom stiige poii ek der NiKMFlaDdsche Ijank zeide inr Inp dat deze ih geen enket opzictit eentge wi giog iM ondergaan Altee zal er op gericht Bijn do 8tabllit rt van ouzera gulden te hand haven £ a din z l ongetwijfeld lukken alle oorwaaid n zijn er voor aanwezig Maar er moet ok vertrouwen ïijn nn do veflti gsog van dit vertrouwen moet niet alleen het streven ujn der r eermg maar ook van de MederlandBohe i anfc en bovena van het I d eriandflche publiek B B moeitijkc taak ï iet a tegen uw moeilijke taak op in Amtterdami Meen moeiüjk ie het wel maar bet werkaan een clrculaWebank heeft altijd mjjn volle ilfympathie gehad Ün er ie geen twyfelaan dat wiJ door de moetJijkbeden heao komen wanneer heb Mederlandsche publiekXijn lUuim van rustig en kftho maar hoogkoudt Uwi kunnen pr geen ongelukken gebeuren jQ zat het aanpaasingisproces zioh kunnen voortactten Want wij leven n r Biijp meening niet an een crTsia welke weerdoor een boom petiode gevolgd zal worden maar wij zijn veeteer op weg naar een blij vend Jager niveau Het ewiige dat nogiroeiltjkheden meebrengt is dat de koirtenvan levensoDderfioud de déïaUpnizen ïicll nc Qitt voldoende aanpasaen bij de gijpothendbtpnjzen N é enkele étldeiB vragen werdm den nieuwien president geiteltf hij weoechte hier ecftter niBt In tè gaan 0e wereld heeft aJleen maar behoefte aan rtist en vertKm wen en mei aan lange verklartagai laimnatiimftle samenirerkliig Atleen verklaarde mr Trip nog Ik ben ieen groot voorstander van internationale I anfenwetlting tuaachen de landen waar het goud gehandihaafd u gebleven Hoe de © samenwerking zich echt er concreet zal uiten j weet ik op dit o enbIik nog niet I I Mr irip i voornetaens Zaterdagochtend naaf Baael te vertrekken ter bijiwomng der vergadering van de Bank voor Intemaüo nale Betalmgen welke op I2 October ge houden wordt Mr Vissering sal den heer Jrip dan vergezellen en hem an den Uaad van Heht er der B 1 W üitroduceeren Mr Visawing blijft dan in Zwitserland ter voorts zetting van jn onderbroken kuur Mr L J A Trip Legt het voontittereehap van den IndUchen Onderaemersraad neer in verband met zijn aanataande benoe muig tot president van d Nederiandsehe K Bk zal mr 1 J A Tri aftreden als vooTzitier van den OndernomerBraad voor Wed Indie Zoolang nog geen opvolger m benoemd lai het presidium waargenomen worden door mr j hïüps vio8 pr adent Reorganisatie van de directie van den Landbouw Het bestuur der Vereemgang van ryks consulenten voor den landbouw pleit in een adres aan den miniater van binnenUndsche zaken en landbouw voor de volgende schematische indeebng van de directip van den landbouw directeur generaal van den landbouw waaronder de volgende afdeelingen een inspectie voor den landbouw een inspectie oor veeteelt en zuiveibereiding een mepectie voor het landbouwonderwys een inspec tie voor d r tufnibouw en het tumbouwonderwöd een inapectie voor wettelykcaangelegenheden een inspectie voor den buitenlandsohen landbouwvoorhchiinga dienst en een inspectie voor het veeartsenykundlg staatstoezicht Werkverruimmg Audiëntie an de Hg kieoin missie De Mmiiter van Bmnenlandaslie Zajken en lacdboww h f ft gi t ren on tegenwoordig held vm dea miriwter van Arbeid H en N een deputatie uit de BijkHrommwaie Werkvwpuiming ontvangen Deze deputatie be asnde uit de heereii C Zaalberg direc t ur jrtweraaï an dier Arbeid waam neBd voomtter dr Vo dr K t nho t eecxelar van den Alffèm MK We i i OTsver cniging en T d WaJle 3e voort van het Nederl pTbond van Vakvereenigingen heeft uiteengezet dat de oomnr ssie het op pnjs zou elrfien irrfien oaideT leiding van de Regeenng zoo epoedig mogehjk een btj D ZuiderzMw rken De groot afilnitdtjk Over twee Jaar alle thani ia nltvoerlng zqnde werken gereed up onzen touit ntiar de ZuiUtirtóewtrkeu biachl dö iHieiJ ui Oeneiaal Ir V J 1 Uti lUocq ati Aulieier ons vun den Wienp eiUH eri üiiaer ntuu ilea Ut vei het begin punt van de groote ataimtuijk naar de brie idctiv kust Wij tevmden ons p bekend ten eiö reede veJö uiaien nebben wij oit gede lte van de Zuider ietwerken bezioliingd Uier zijn na de alsluituig van Jiei Amsieldwp de werken begonnen ii erst de grco e werkhaven daarnn de lu verhoudmg tot da andere werken kleine omnngdijk voor de warkputt n voor de sdietpvaart en uitwatermgatuwen en ten slottb het begm van den grooten afsluitdijx aelt fcenige jareu geltden winaeiaen wlj hWiF op tïtjn klem stukje drooggemeAkteit bodem van de Zuiderzee en hebben de fun dauienteu aanschouwd van de groote kuns werken düe thans nagenoeg gereed ziju De aciifeepvaarl luu voor sdi en tot 20tX ton la r eda eeüigen tijd m bedryf en in de uitwateringsiuizen welker bovenbouw als torens boven het water uitateekli zijn ie eerste schuiven leedB opgehangen Voor de wihter m het land zullen odk deze slul zen gelieel gereed izjjn Loopende over de siuishoofdeu waar beambten bezig ziju de kluisdeuren v x Xioopig nog merl Jiandkraelit open en dacht te draaien de electnaohe inetaUatue ie in wording weten wij dat Wij üDA t ev nden op dezeifde ple Js eenige l iea geleden doch thans veelhooger boven cbe funoanunU n welke wij m den zeebodem hebbeu zien groeien De aanleg van den grooten ajsiuitdijk is tiiaua het terrem van Ir J O iimgeling die ons inüfht ovei alles wat wij wenachen te weten aan hen die er voor het eeret komen nog eens vertelt dat de dijk aan de opervtakpte ven het water 94 M breed x en de aan te leggen epoorweg dubbej oor en de weg voor gewoon verkeer te zamen een ruimte hebben van ongeveer 34 M En dfamaaet bevindt zich aan de Noordzijde tol 7 25 M boven den waterapiegel de sterke op keilden gebouwde steeuglooiing Van Den Oever af kan men met direct langs den afaJuitdijk varen De directieboot der Zuioerzeewerken voert ons eerst een emd sïuidwaarta langs den afsluitdijk van den Wiet mgermeerpoider waaraohtar wij het iand weten üatt wij des morgens hebben gezien De dij k ia zoo hoog dat men er niet over heen kan kgken Wanneei de roode ton don kapitem van onze gtoombeot zegt dat hij den st en kan wenden gaan wjj naar het Noordootsen tn naderen ter hoogte van de Vlieter den dijk De Vlteter is het laatste flluitgat van den grooten afsluitdijk 2900 M nog die het volgen jaar zullen worden gedioht Aan de siiile streeip water tusschen de beide uiU eiider van den dijk die aan de V oeter grenzen kan men waarnemen dat de dlept onder watei die aanvankelijk ongeveer 13 M bedroeg door het maken van een bet ugelingsdatn iA tetuggebraeht tot Sf M onge eer Langs den dijk wordt in de riditing van de Irnesche kust gevaren tuer en daar staan barakken op den dijk waar de arbeiders Cie hier werk gevonden hebben verblijf houdten orgeveer op de helft van den dijk paaseeren wij het dorp dat op Breeaand ontstaan 19 een houten kerkje en een hulppostkantoor ontbreken met ziot de ZundeJijke haven die hier is aangel d en eenkomst werd gelegd met vertegenwoordi gera van werkge er en werknemersorgani saties tenemde m gemeen overleg na te gnan wat in deze tijden kan worden gedaan om htó bednjfsleven voor verdere inzinking te behoeden De KegefTing tocmde haar volle sympathie voor d t denkbeeld en zegde toe i eds tegen Maandag a e de bedoelde bespreking te zul len honden Zal HfaiiBtcr de Geer aftreden Dr ColtJn aU opvolger genoemd In verband met het aftreden van mr Viseelmg als president van de Nedeilandsche Pank en zijn v T anginJ door mr Trip ver luidt AOtgens de lel In pariementiaire krin gen dat efeze mutatie door een portefsuiflewisselmg aan het Departement van Pinan ciên zal worden gevolgd Jhr De G er zou n 1 altreden om te worden vervangen door dr H Colijn Men vestigt m dJt verband de aandaobt op het feit dat mr inp tijdens het ministerachap van den heer Ck iijn als th sa urier generaal is opgetreden en al zoodunig eer werkzaam aandeel had aan de door dezen getroffen bezuiniigangB maatrege len Het Haagsche Corr Bureau spreekt een eventueel aftreden van jhr De Geer inmid dels met beslistheid te Onxe ueruitvoer Oprichting der Ned Eierexport Centrale Under voorzitterechap van den heer W N Giesen uit Apeldoorn werd gisteren te Utreoht een vergadering gehouden waar de Lelangn l ste exporteurs apeoiaal van Hol landsche koelhuiseieren vertegenwoordigd waren In De oprachtmg dezer erport oentnUe m g voor den Nedeiiaadsehm eierexport vaif aM r groot belang geacht worden en kan welhdit defe tafc van export ook voor de toekomst m mser georganiseerde banen leiden 487 STAAT8LOTI5BU e klasse Trekking van Donderdag 8 Oct Hooge pr en ƒ 1500 18897 f lOOti iJ 12908 14070 1S089 ƒ 4U0 6 sa 6 i mb9 S9X 3 umi löii 17668 ƒ 00 27e 61S5 6683 € 665 9366 1 471 lotNM 1S516 19208 Id ld ƒ lüO Uza 41Ö7 4581 6891 62Bb 90 Ü 9111 llpi 2 iM Z 13022 1S876 Prtisen van f 10 177 200 417 5 6 561 a 7 titi 1184 U7 1404 14 J9 14rlO 146b lb41 1667 1 0 U2fi tm 1817 1837 1903 2096 i2M 26 9 iSaa 2931 J005 3026 3185 3 34 94 5 J6SÜ uh2 38 5 3 2J 3992 4146 4154 4407 4Ui 4441 4513 45a7 4654 4687 4734 4828 50 dl92 6224 5243 543b 6677 73 5938 o95l 6098 6272 6460 6542 6576 6 H 6599 6b 0 6709 6804 6849 980 6976 7019 7020 7101 7263 7294 7327 7329 7333 7378 7390 7410 7482 7458 7686 7760 7766 7784 7829 790 ï o239 8262 8326 8466 8552 8b21 8687 87 L 8781 8823 9036 9078 9170 9137 9289 3dV 935S 9389 9626 9811 9623 9878 9897 9957 30004 10012 10124 103 16 104 1 10647 H 7 2 1077Ü 10827 10631 10946 11067 11121 11216 11546 11689 11615 11642 11671 11802 11847 U892 11920 11969 12299 12497 12668 12668 12703 12719 12r768 12824 12846 12890 12891 13002 13012 13047 13089 13101 U195 133 13468 13480 13e71 13699 13748 13768 13781 13813 13874 13917 13921 14095 14126 14180 14206 14276 14899 14413 14698 14937 14957 15121 16120 1Ö24Ö 15312 15426 15733 15810 16012 16042 16145 16197 16432 16717 16845 17119 17191 17309 17310 17366 17486 17641 17662 17623 17646 17784 17745 m 17924 18077 18195 18289 18290 18310 18384 18446 18485 18641 18652 18692 187 18931 18963 18987 19020 19078 19141 19198 19205 19212 19362 19404 19420 19432 19486 19637 19538 19659 19934 20106 20126 20338 20522 2055d 20562 20810 SM 40 Nieten 12 31 46 52 87 101 110 Uo 130 225 229 253 260 315 331 4U 478 489 618 678 606 Üi5 636 64tt 663 684 691 840 848 862 890 924 933 935 99 1000 1008 1033 1062 1058 1074 1166 1164 1250 1332 1364 1360 1424 146 1488 151 1541 1570 1671 1590 IbtO 16Ü9 1617 1666 1671 1735 1774 1779 1838 1Ö62 19 9 2027 2023 2029 2039 2061 2083 2092 2097 2136 Jl41 181 2205 2391 240 7 2460 2463 2492 2602 2667 2617 2742 2820 2876 2887 2902 2914 930 2941 2964 297 2978 2986 2998 2999 i034 3084 3116 Slib 3180 3137 3138 3159 3232 3240 33 3395 j40 3423 3429 3499 3641 3649 36 7 3621 22 3Ö70 3671 3098 3709 3924 1905 3986 4001 4021 4022 4029 4039 41 7 4203j 4220 4295 4302 4336 4338 4353 4384 4 94 441o 4416 4464 44H5 4510 4622 4615 4626 467 4698 4740 4765 4767 4817 4862 4920 4922 4492 4951 4971 4983 6002 51O0 6118 5144 6166 5182 197 5223 5283 5239 5245 6288 6326 5391 5417 5553 6568 5677 5694 561b 5642 5666 5678 6690 6697 5698 6712 6720 5722 6736 6743 6751 6753 5754 5772 585 6864 6870 6882 5886 5887 5957 5966 604t 6147 6163 6221 6238 6249 6267 630 6326 2 6334 6360 6386 6390 6463 6491 66 6 6663 6570 6590 6669 6687 6688 6734 6756 6866 6873 6908 6968 6969 6996 7016 7066 70Ö1 7166 7204 7222 7227 7233 7 36 7318 7260 7267 7273 7279 7303 7311 7363 7374 7414 7466 7473 7689 7696 7634 7677 767 9 7696 7708 7716 7792 7804 7811 7826 7877 7898 7896 7967 7986 7994 8Q 1 8051 8121 8134 8177 8183 8198 8228 8277 8286 8301 8860 8965 8459 8479 8467 8620 8664 8570 6582 8629 8642 8672 S674 8676 8769 8771 8772 8779 8820 8822 8639 8873 8890 8916 8919 8965 8988 8996 9003 9098 9129 9191 9205 9223 9238 9239 9264 9303 9368 936 9428 9446 9477 9643 9574 9576 9592 9636 9662 9677 96 8 8r713 9776 9807 9824 9846 9923 9935 9967 10061 10066 10068 10071 10084 10110 10137 10181 10216 10914 10316 10382 10390 10396 10408 1O450 10485 10503 105ia 10661 10636 10649 10655 10664 10678 10690 10700 10702 10708 10737 10765 10825 10844 10688 10906 10911 10931 10998 11009 11022 11033 11034 11087 11176 11187 1H8Ê liail 11241 11249 11273 Ji28S U307 11338 11866 11416 11434 11489 11451 11467 11470 11606 11660 11600 11605 11702 11729 11822 11904 11©12 U914 11916 11983 12007 12009 12011 120aO 12022 12082 120 0 12105 12158 12174 121W 12207 12S26 12428 12431 12437 12458 12471 12479 12498 12602 12515 1251 13666 12586 12696 12678 12707 12769 12872 1 1 12937 10958 12088 13011 13019 13091 13128 18164 13206 18237 il8241 18298 13807 13365 13390 13426 13443 13489 11523 13563 13579 13699 13626 13682 13637 13641 13673 13678 13718 13726 13762 13805 13861 lï87i 13922 13927 13981 13984 18997 14029 14174 14185 14190 14197 14 i47 14452 14462 14467 14472 14480 146S7 14606 14673 14712 14 31 14741 14757 14795 14800 14817 14850 14865 14672 14924 14960 14971 14984 15042 15062 16094 15144 16192 16198 15238 15268 1538 16394 16408 164 6 16661 1658Ö 15621 15642 15769 16S13 1 $43 15861 16861 16892 16902 15913 16917 16927 15937 16934 15940 15969 16970 15973 16981 16041 16053 16087 161 14 16131 16164 16212 16234 16258 16287 16290 16295 16299 16389 16435 16461 16619 l SS 16556 16660 16629 16653 16750 16 99 16983 16941 16973 16976 16996 17042 17120 17140 17196 17206 17209 17234 17266 17277 17312 17820 17860 17388 17391 17892 1746Ü 17568 17669 17393 17611 17632 17674 17682 17701 17710 17717 17741 17747 17793 17808 1780 17830 17884 17878 17892 17909 17928 18066 18111 18116 18120 18170 18207 18282 18297 18853 18359 18360 18866 18607 19621 18690 1866S 18646 18684 18687 1874 ï 18757 18770 18782 187 5 188M 18917 16940 18975 19012 19023 19040 19061 19071 19080 19087 19144 19194 19£54 19811 19824 19881 19409 19419 19486 19498 19606 19608 19616 19643 19689 y 4lw w hl voofhomt vtrkou diari 19664 1970Ö 19754 19809 19825 19882 19Mo 19980 19997 20033 20046 20165 20207 20 aOBö4 20869 20832 20337 20343 20348 204 20466 20479 20558 20672 20682 20747 2 68 20782 30790 20923 20949 20968 2097G De debacle van de Kam r Bink Een pUatsel ke ttm De oorrespundeut te Kampen van het Uld schrijft Nu de eerete paniek voorbij u en kaJjn t ezinning teruggekeerd blijkt eerst recfet elke faitaile gevolgen oe debacle van de Kan er Bank annex Boaz öpaarbaok heeft voor een groot deel dei buigenj lot ooro len zeer bevoegde zijde u van meuuug dm Kampen vele jaren van hwatel zai behoeden om dezen slag te boven te komeu fim ten de menigte van veeilal kleine lk abpaar derti die van hun kapitaaltjea werdoi beroofd met batter weinig kans er een nosmenswaardig deel van terug te zien blukt het aantal sJachtoifers uit den nenngdni venden middenstand ontstellend ftotA oodat zonder overdrijving moet gorden g oproken van een plaatselijke rimp bi heett zich nier een commiaeie na aotabalen gevormd met het doel een foul te vormen van waaruit de arniete en Tu ax gedupeerde spaarders eenige vergoedlog mi len kunnen tTekonten üisteravond heelt de plaateeiijke verefni gmg Jlandeil en Nijverheid ih de btadabehoorzaal een openbare samenkomat bel d van belanghebbenden welke druk t aooht as Zij had ten doel van gedschtea te wiaselen over pogmgen tot lening raa l n elotte is een gemengde etmimiesle benoemd welke njet rechtakunjdlgen bijataml zou werkzaam zijn In het belang vtn alle gedupeerden Het nieuwe programma van Arena UeL nieuwe programma van Arena stelt odb in fitaat nog eens oude bekende terug te tien Jeanne Honiten nn 1 to 13 OotOber ut Arena geMgageerd en wie deze gevierdïi soubrette kent kent ook dö MnUnfciiiinj kraoht dtte van deze charmante au geest artiste uitgaat Het ovenge programma lant van bagin tot emd prestatie zien welke als de aJle beste gekenmerkt behooren te wordao Snlg in nun ao t zijn b v de 1 Urateoda de levende Iwhtkrooo terwijl Walter Niliaon Ixinden s éénnviel njider een origmahteit op zichzelf ifi en evenzoo nbral een moEduie excentnek var een geheel nieuw geare Carter stelt sich niet tevreden nut liet verdwijnen eé weer te voorschijn gooctiela van een ap kaarten maar werkt BUt lüU XIO kaarten tegelijk Sydney en 1 od Fan zijn buitengewone daneparodisten t wl i nog een reeks andere attracties zooaUdel Bredwine ala komische acrobatei de 3 A4brae als zeldizame equillbristen en tenslltll Haryta en Henrique die een origlBed Bpaanach dananummer vertoonen het tft t breide programma v dtooien De kindermoord te Watermgen Begrafenis der beide alachtoffertjet jibtermorgen zijn op de Nieuwe Hegrai plaate te Wateringen de beide alAcbtoff n van de dubbele kmdemoord fe Wateringen Legraven De belangstellmg op de bV plaats wa zeer groot Aan do groeve werd het woord gevoerd door ds Verhagen die on treffende woorden Jiet vereen rifckeJijke gehemde memoreer en medelijden uitsprak met de zwaar fr troffen familie Voorts 10 het woord gevoerd door burgemeeeter Verhoeven rtie als hoofd der pene nte behoefte had om nameM gelieele bevolkmg niet alleen van iV term gen doch uit het geheele land bef deelneming te betuigen met den vader en M familie die thans aan deze groeve eUan len slotte sprak nog de heer J tmwendflï oofd der Chr school te Wetanngen De patroon van Dekker danfte wor bewezwi eer i Hooge temperatuur op 6 October Sedert 6 Augustus niet i als op 6 Oetol r De fiiaair mnchUng van het K on H l Meteorologiech Instituut bericht Danedagmiddag 6 Oct werd in den Hoita Botanicus een temperatuur waarg D0ii n van ra gr g hetgeen voor dén tijd van Mj jaar aeer bcwg en een maximum aindB waarnemingen door m 190 zijn begonnen Het IS intiiaecnen vroeger warmer gewee DU blijki uit waamemingai aan de ï Inrichting sinds 1886 varnoht Op den i van de inrichting werd 6 Oct 31 20 gr 5 Cf afgelezen Die temperatonr ia overtroffen October 1900 22 gr 6 fl October 11 B OÜ P 0 en 10 October 1921 33 gr 0 de geUÖ tusftchen haakjes geven de afJeamgen in toren aan In 1880 wer4 m den Hortus op 17 Octot rog J1 gr o ü afgeleaen Als ataaJtje hoe koud het is geweeü 1 durende de laatste weken dJme dai W sedert 6 Ai natue 31 niet meer too i 18 geweest aU op dtn edan OeteMr niér ïvéta r v jr ieft a oiHleneekeuiU en nuh daarmcile van allt I reenten door Zfln garantie onthiet isu moest ny ala concurrent crediteur deelnc t men in de veAieeimg van den boedel waarby hg 9 o van zyn vordering op net spei zette l as toen de zaak zoo stond deed nu een beroep op de iNederlaitUiiCtie h v K v Duitechland tenemde mt de moeilykheden te voorden geholpen en aan haar bemiddeImg was bet dan ook te daniibo dat de ga ranüe tenslotte toch weder in kmcht trad J or undeskundige en slordige waarne nung van him belangen hebben rsederUuhische firma a in Dmtachland m de laatste Inaaoden hooge sommen verloren die zu hadden kunnen redden mits zy zich deskuad ® hadden doe vertegenwoordigen l e Nederlandache Kamer van Koophandel voer Dmtachland neemt sedert jaren dergelykt I belangen waar in nauwe samenwerking met de groote Dmtsche organifcaUea voor crediteurenbeschemung Zy k weliswaar geen wonderen doen wanneer een beboorlyke verdeebng van den boedei plaats vindt kan zy voor een concurrenten crediteur geen uitzondermg berefken makr wat zu wel kan doen en tot nu toe m tallooze ge vallen heeft bereikt is er aan mede te werken da de boedel ook inderdaad behoorlek wordt verdeeld dat de familieleden van den schuldenaar mede werken om de crediteuren tevreden te atellen en dot oveieenkomsten worden gesloten die ten eerste werkelijk uitvoerbaar zgn en ten tweed den crediteuren ook inderdaad toekennen wat er uit de zaak te hslen ld Dat zy dat kan berust ten deele ook op het it diR zu met de finesaes van de hiervoor gebezigde taal en methodea vertrouwd is op welk geboed ook de meest ontwikkelde Nederlandsche crediteur veelal groote gebreken vextoont Een en ander is aanleiding dat de Ne derlandsche Kamer van Koophandel voor Di techland de Kamers van Koophandel en Fabrieken in Nederlknd attent wil maken 1 op de gnwte sobade die Her onnoodig ont staat en op het bestaan van de mogelgk faeid deze onnoo Mge schade te vermijden De Kamer wil hiermede geenazma den in druk wekken alle gevallen tot zich te wallen trekken al meent zy dat dit per slot van rekening wel de beate oplossing zou zyn doch er bestaan misschien ook nog an dere mogelykheden voor een goede verte genwoordiging Zy wil echter de Kamer in NederlMid wel adviseeren haar leden aan te raden met muider hcbtzmnigheid in dergelijke gevallen op tie treden en zich te veizekeren van de medewerking van een betrouwbare en op dit gebied ervaren mgtelImg die dergelyke gevallen met bot bet doffli van eigen zaken of het heffen van overmatige kosten misbruikt Voor nadere inlichtmgen hieromtrent Hhmnen beUngdiebbenden zich wenden tot het Sectetariaat der Kamer Crabethstraat 3 te Gouda Woiiging Gemeentewet BedrOfebegropting Ingevolge dg inwerking getreden w zigmg der Gemeentewet hebb Ged Staten van ZludHoUand aan de gemeentebesturen een circulaire g ncht waann verzocht wordt te bevorderen dat de in die wet hedoefde beahiiten inzake de comptabele huish Aidjng spoedig tot stand komen n deze circulaire wordt er ttevena op gewezen dat het Kon Besluit van 8 September j 1 voorloopttg handhaaft de tot de wetiawyziging bestaande be frootingen en rekeningwoorschnften en luermede ook de daarin voorkomende gedeelten ir zake de bedryfaibegrootingen en rekeningen Ds Kroon heeft zich dus Op het standpunt gesteld aldus de circulaire dat de vaatstelling dier laatste voorschriften aan Haar toekomt en na t tot e bevoegdheid der gemeentebeaturen behoort Maar Ged Staten vernemen hgt het m de bedoeling om dez by de huidige redactie dei wet betwistbare opvatting ter gele genbeid van de eerstvolgende wijziging van de Gemeentewet een meer zekerwi grondsLag te versobaffen Mede daarom is het gewensdit te adiHen dat de gemeeiïtebeBturen zich naar déze opvattmg gedragen ea green regeHngen omtrent de innehting van bedrijfabegrooting en rekening opnemen Volkennlversiteit De opeomgsavaud w de cunus van Mevr van Schauk In verband met het loonkunst concert op 1 OcU t er Jt zal de eerste oureusavcnd van mevr van fcJohaidk WiUmg voor de Volksuniversiteit gehouden worden op Dme dag ZC Octot er te 8 uur eveneene m de üéunie Wij herinneren eraan dat de openingsavond plaats vindt op Donderdag 15 Ooto ber met een voordraoht van Huib Luns over het It ische in de Mode WW vermist een postdaif Men verzoekt ons te bericiiten dat is komen bmnenvLegen Crabethdtraat 6 een gnjze postduif gemerkt S 795 Loop der bevolking Gevestigd M Wildschut diem tbodr van Epe B 3W naar Turfmarkt 20 A J J V98 winkelbed van Rotterdam Snellinck straat 26 B naar van Bergen IJzendoom park 10 W Sokhoven Van Boleward Jongemastraat 6 naar Kattenslnget 46 K G van Boggelen l jnwerker van Njjmegen Jan yan Galenatraat 17 naar Lange Tien deweg 66 A P Lagerwey hulssch vïm Zeurt Coateriaan Ib naar IJaaellaan 6 L F Natzyl dienstbode van Alphen aan éen BnD Hooftstrsat 26 naar Kleiweg 80 Nederboed buffetjuffr van Rheden Dieren Hoogestraat B naar Markt 34 U Hoogendoom verpleegMer van WoerdMi Rijn 26 naar Westhaven 11 P U HenneTeld v e r p l eeyrter van aardingen Öchaa mi i r M u i BÉ i ii r WWV W AA jKA K uien kuoue van Oidenuurg u naar boeleKade X o O t uttgen uienstooue van 1 uuiaourg D naar JUitcnsmgei oe Ü J jji uetÊH ununemian van v Ë iiuam ISura facraai lü naar t i boihaiiuat oe a C I 1 Mazen aienstoode van ubernausen Aterkraue K naar i roenenoaal Wo t Vos boeutinoér vaa ft jmvenhage v luacsteyuscraat Ui naar Wa esiraai l i v u btraaien Kunatscn van iioiterüam 10 vemerwjuigel Jdc na r Itaam 1 C lotit nuitoiL van iiwynarecnt ftotieruami heweg lUdf naar i iuueelensingei it c ai Nieuweta suuppei van üoskoop usdhuisweg li naar eugstraat be A t uoater tdbiciiant van Airavenbage J MaeUiuykerstraat naar louwe Ai G H L JU joie van E Gravenha e öemndenftou cheweg SAi naar Gewwe £ 06 D van k ik kantoorbed van Wi ru fl n Jsuuawag naar tronje iraat lö J v U Ueuvei autosck var Wadiiiïucveen Brugweg 63 naar Ur t tons weg 4b J H foen van Rotterdam V mbenstraat 88b naar Vienle Katfe U J Derabach vestenmaakster vin Waddinxveen Zmdkade 04 naar Slapperdel 19 A V Nistelrooy rector v i Nl we Niedorp h 43 naar iGouwe J9 L K Kyst koupn an van Rotterdam OnspyiUaan 6iib mar keuzerotr4at 64 G C v d Wiel van Waddinkve i Jaagpad 74 naar bnoyetraat 2t S van Herk van Gouderak Kerkhotlaan 5 naar Heereostraat 18 J Kastl Uenstbadevan Horst Gelaenkirchenj Duitschland naar Markt i5 A M Matze dienstbode van Waddinxveen Nesse 50 naar Gr ïlonsweg 80 C F Rondettap fabraro vanüchiedam Rynstraat 43a naar v d Palmstraat 107 G Koendermsn f abr arb vanfichiedam Uozenb traat 13 ben naar v dPalmstraat 113 W v d Berg scheepm van Rotterdam Gouwatnu 2Ü lfi naarRaaift 158 fh Trompper f abr arb vanbchiedam Voltastraat 29b naar v d Palmstraat 123 A Feyen vetbereider vanSchiedam Maasstraat 1 naar v d Pahnstraat 111 C van Beuzekom opperman van Jaarsveld no 60 naat Keizer raat 106 M Zor Brtlgge van Jutphaaa OvereindBObeweg Keiwretraat 106 JKruit tuinder van Moordrecht E 17 naarHeerenstraat 18 A L Mayer van Srt MichoeUgeatell Thureetraat A 86 naar A Baksteeg 6 H Lmchjenbroer chauffeur van Leeuwarden Gouvemeurspl 30 naar Da Costakade 22 KI Schuitema handelsreiziger van Hilveranm Egelantierstraat 94 naar Hoogstnaat 10 G C Verlimn werkster van iBUMUm Floralialaan 22 naar Jeruzalemstraat 2 H Dietermandienstbode van Oude Pekela Take aoekstraat 504 napr BLeekerssmcel 3 Vertrokken J N lemmers van Ppetonaplein 28 naar Arnhem Sohutterabergweg 76 S A A Goudruum mannier van Tuinstraat 69 naar Rotterdam Ooat plein 93 J J Sohippets vm Tollenp traat 116 naar Schiedam Geervlietscheatraat 3a J C L Nieveld van Peperstraat 26 naar Rotterdam HoerkerketÉraat 96a P C van det Kiat vtoi Heenmrilnat 44 naar Boskoop Noordemde 76 F Gompers an Groenendaal 84 naar Utrecht Makassar traat 5 C van Loon van Krugerlaan 130 naar eU ïravmhage KeygeatrUt 64 A H van Bruggen van Gr Flonsweg 31 naar Leeuwarden Bildtschestraat 86 J G H van Meurs van Gr Flonsweg 4 naar fi Graveahag Koningsplein 49 G J van Buuren van Nuuwe Havm 106 naar As sendelft 1137 J C v n Eyk van A de BitfferMike Stand GEBOREN 4 Oct Petrus Johannes z van W P de Lang en J M 4 Vergoed Slapperdel 21 6 Oct Gemt Jan i ven M de Bnrijn en A Ooms Kam Bloot 84 G raiShis N cotaas z van N J van der Wouden e A C Upelaar J van der Heydenstr 26 QETROUWÜ 7 Oct M Nieuwets en T G J Wabbön i C Volte en W M Hoosbeek W Zand jk en M C Kwinke kalierg HA Fïo en T Vermel J H HeueenG ider OyEIRLiEDiEK 6 Oct Adrianui den Hartoff SI J M CHTZAKKN veer lUnoNw taw Uitapraak th im etatnlM raad De t euli£ i raa l van tieroap Ueelt naar de le meWt it m de b toeiwsaak van de weduwe van dan heet i an4 be Uotterdam die naar bekend ja op iU fvov ttUH sp JWb kMUH dar A B waarvan juj direciAar aa v nn r werfl aongetiol ten lu verband met deie gebtorUnie iiad me rouw i zich tot o K V ö gewand teu t mde au gevolge de Ungevallenwet 1921 een weduweateote alsmede verfoedug voor begtaiecuekoaten te kiygeu tiet beetttur vrelgerde naar evenwel daaa achadsloosBteUmgen toe te kenoMi omdat niet gebleken wae dat de dood vin haar eilitgeuoot het gevolg waa van een caigenü dat hun in verband met zijn dienalbeMSk kmg Ui liat verzekenngapiiobUf beat t oer H V had MrolMU lagen dedze weiganng wee de weduw lu beroep gekomen by dn raad vaa beroep te Uotterdam Deze raad bereetigde evanwet de litiTiliaamj in hooger beroep o eit de oenlraia raad van berosp thans zoowel d uitaprMk van den raad van beroep aja da beaiiMUig der Haak vernietigd en aan mevr L neb lu gang van dU Hov VMh een waduwenrtfite aJamenke da waKte4ijke vaKyoedjiiff voot begrafeniejtoalen toegekend In zijn lUtapraak overwoog d oetttraie raad dat met la komen vaat te staan wte het letaal Ibselt 01 hebban tocgebractit no i ook waamn 4 t ia geKiiittd maar dat hH vo d ti raad met aan redebjken twyfel nderiMvw a ol den overledene ia op het kantoor vaa ii n weck geefster geweld aangedaan in verband mtf de omitanatcheid dat tiy sicb ala oh f der zaak daar bevond Bu het vormen van ilju oordeei heelt dMe raad alcb ook lauo leiden door de oniatandigbetd dai r geen ankeie atwwyzing aan het Uctit ia lakouMBi waar uit sou kunnen worden algialeid dat de over ledane om slaohU hem persoonlijk betr ft i de redenen u aangevallfla De raad achtte mitsdien den dood vaa den etrotMie ta aya TeraonMaJit dnor een onge val hun in verband met z n dMnaUtetn kmg overkomen loodai uja wedwwe recAt heeft ofi achai LAATSTE BERICHTEN DRAAOLOOZE DIEN BUMliaaUe vaa kat pond op 10 LONDON 8 Oot Naar verluidt de Biitsche refoeimff h t ptm habb na de veriaezingen het pond te atabéttseefcai w wet op 100 f res of ƒ U De 19e rerjaai van de fAadaUache v mwtwik aaar 8aM ROME 8 Oct De heAleaking van dan lOen verjaardag der facsiaten manch naar Bom en van den 9en veljaardag van het faadatiache regime neemt in haar TetacfaÜknde uitanjien en fe atedjkhedea een gfooi dkel van de maand October in beslag De groote feeaten begonnen glateren met den Intocfit VKk 40 000 leden van da laaeiatrlache jeugdbeweging m Rome Ji b b lol hl r de speciale njwiQlbngad van de faacLstwoh jeugd de z g fa u glovaaiti oom batlamento De 40 OOO de nemers vArcn getooid met de oranje tnn en taaciaUache sjerp Ze iflwamen uit alle provmciea van jhet land tegan den avond Rome bannen Het kamp ia gelegen op Monte Sacro Gisteresiavond werd een groot vuurwerk afgestoken Het tij tKinnift der laaolitteehe jeugd ie m een speclalB feeatultgave w schenen en bevat o a era begroetin arttkel van Mnssollnl waarin deze o m acimjft De eeuw woanu gij leeft is de eeuw ran de faecieten Dese eeuw behoort u Zondag zal de Duoe de jaugdlge laUfij dere mspecteercn VcTnonlijM OBOKINGËN 8 Oct De GMumgache KeehtLank vwMfdselde hadn da 38 jange A K kooiwnan te Groningen die in den nacht van 9 op 10 Mei van dit jaar m j G de J met wie jiy samenwoonde esn levenogevaarlijke wonde aan den arm toebracht toen ZIJ met t ee mannen het Zuiderdiep liep tot 1 jaar gevangeninrtraf De eiseh luidde 2 jaar Beurs van Amsterdam WISSELKOERSBN 7 Oot 8 OotUftoeel Londen 8j66 9 61 Berhjn 56 80 57 66 Parijs 9ni 9 78 Bnuael 34 7S 34 70 Zwitserland 4ftT0 48671 Weenm 3100 30 60 KopenhagHi 56 50 5500 Stockholm 87 76 68 00 li Jo 6J0 66 0 New York 24S 2 481 Nlet oltoteel Prww 736 7 Maand 28 40 22 25 Milaan U78 1 76 trolong ae 3 De nieuwe voorstellen van Hoover hebb i voor het ed publiek een teleur teUing beteekent omdat de eeralto mededeellng n de metning hadden doen poetvatt i dat maatregelen zouden wwim genomen de economische toeetandien over de i eheele wereld te bievea op pad Amenk lendeeq ila en wat 1 terug