Goudsche Courant, vrijdag 9 oktober 1931

Mo 17808 DRUKKER I J A BRINKMAN Zn De Bntsche minister van Buitenlandsüit Zaken lord Reading is uit ai y naar Lun den vertrokken na de beetndiguig zyaei be rekingen met de I ranaüie ministet s In het verfftrekte communique worotj vei kJaard dat een volledige openhartige ge dachtemvisaebng heeft plaats gehad over den huldigen toestand en de meebt geschik U maatregelen ter verbetering van de be staande situatie Uival en Bnand hebbe de resultaten van hun rets naar Berlyn uiteengezet en kenden aan het a bezoek aan Washington een beteekenis toe welke in de hui lige omstan digheden ten volle erkend wordt De mimsters waren het er over eens da hun regeeringen een nauw contact moeten handhaven en hun vriendschappel ke sa trenwerking moeten voortzetten in het be lang van den vrede en het herstel van de reldwel vaart Voor zgn vertrek naar Londen heeft lord Heading tegenover Fransche en Fngelsche journalisten een vry lange verklaring af gelegd waarin hij zeide dat hy ifich heeft 1 Sen tweo uur gistermidoag heeft mi mster president Laval de volgende verkla ring aan de pers doen toekomen De be sprekingen tusschea minifcter president Laval den minister van f nancien Flandin den minister van ibuitenlandsche laken iJnand den minister van handel Bollln en den Bntschen mimster van buitenlandsche HET BESTE ADRES TELEFOON 2745 n tegenspoed bhjkt de kracht van den veldheer voorspoed verbergt haar Onafhankelijkheid bovenal Naar het EngelschIS Nadruk verboden De m eeten zyn dood luidde iet ant t rd Ik tieb allfpn nog maar ten heel jongniehtje p n meicje dHt in BeKordshirewoont in Londen zou zij rtiet kunnen blyven ontdat zij een zwakke borst heeft Dat 1 in het algemeen onze kwaal Daaromwerkt Zy voor eai modiate in de tlad wantïQ = heel handig Met de naald zyn wij altóniaal nogal knap al zeg iJt het zelf Maar waarom woont u dan met met ar buiten Ik heb nu eenmaal mijn werk voor een Is in Londen en dat zou ik verliezen als in Beieridge woonde Tn BeverKige O daar heVben de Da rty 9 hun bezittingen ƒ i e Oourcys zyn da grcote lui de Hall Maar ze taan andera niet go l taar ® onbetrotiw i ine Rlimlachte slechts eens en voerde Veel iMt dit derwerp voort fe zefienJ aw ge ukklg kwam er een heilzame aflel ir van den buitenkantttUma rï n hrievenbeateller nep zij Ik wat voor on la Vijandelijke bacteuco konen met massa s tn deo mond eiken keer dat men ademhaalt Een goede bescherm Ing daeirtegen Is het £ or elen met ÜDOL Odol □ londwater bC dekt de tanden en de sllfmhuld van den mond met ecu dun an tiseptlsch laagje hawclk de vcrmeolgvuldlgldg der bacteriën tegtO gaat Als U nu nog ter completearlng d caarbfj behoorendc ODOL tandpasta ge bru k dan beoefent U de volmaakte hygKae pan den mond Afwisselend rclalfcn en beschermen reinigen en boschermem lET ODOL SYSTEEM VanMVio las t m Dondardas is Oct vertoont Thalia Theater Heden overleed plotseling na een korte ongesteldheid in het Van Iterson Zickenhuisjte Gouda onze gehelde Moeder Behuwd en Grootmoeder Majuffrouw Aritjt Adriina Ptiis Waduwa vaa daa Haar HEMDRIKUS BfZEafR in den ouderdom van bijna 68 jaar Namens de Familie A BEZEMER Bbzemer A C BEZEMER Bergambacht 7 October 1931 De begrafenis zal plaats heb ben te Bergambacht op Zat rdag lU October a s dea n m van 121 uur 30 Vanaf heden tot en met 17 Octobe gemeste Brustelichc Peulardet k 75 cent per pond B SMITS Peelier Spieringatraat 5 Tel 2SSS Gouda HUISVROUWEN Laat Uw AAHDAPPELKN en WORTELEN SCHRAPPEN met de meest moderiw Bchrapinachliie btj H KUIK KEIZERSTRAAT 19 Thuiabenirgiiic londer prtjarcr iMOKiBg 10 WlïBT GU wel dat de gemeente ReeuwDk een welvarende vooruitKaande iremeente die door de veatifinc van het meuwe Watersportpark Ëlfhoeven een plaats van ontspanning IS geworden waar men gaarne verwiilt een eigen weekblad heeft dat daar aan de ruim 4100 inwoners h is aan huis eiken Woensdag gratis door de post wordt beeorgd M liisliÉil loor lleeiiiijli Nieuws en Advertentieblad voor Reeuwijk en Slulpwljk verschijnt eiken Woensdag bu alle bewoners m huis en is daarom een uitstekend middel voor RECLAME Het IS het eemxe blad dat ALLE inwoners bereikt zoodat door adverteeren daann de volkomen zekerheid wordt verkreiren dat ieder ingezetene de daann gemaakte reclame onder de oogenkrgtrt Wie in Reeuwok en Sluipwök wat verkoopen wil of daar afnemers wil lif fren adverteere m lel VeeUy foer taijk Men vrajfe de zeer biUuike tarieven aan het BUREAU BIARKT 31 GOUDA TEL 2745 Ik ook Koffie Moe kuifi vana heden mag pi ook koffie want we hebben nu Kofrie Hag in huis Je behoeft ic dagehjluche porue melk niet meer met tegenzin naar binnen te werken Je krijgt nu ook evenals je nicht HacKoffiemelk en je zult erenab nj ipocdit meer willen hebben Ik ben bin den dokter hierov gtraa pleegd te nebben Ook mij bekomt deie lekkere coffeinevnje koffie veel bater ea vider die wegens zgn geprikkelde zenuwen en slechte nachtrust il lang geen koffie meer wil gebruiken ui met Kof Hw ingenomen tifn Het u inderdaad xoo Koffie Hag spurt htrt n zenumn rtitt Ichard Tauber vanaf haden plaat8bMpr van 12 2 uur Das Land des Lachlens 4 y van drukwerk voor Uw oor de zuinijte Huisvrouw bedrijf voor Uw Ver AL WAT GIJ NOODIG HEBT eeniging voor Uw par ticulier gebruik het klein ste en het grootste ook het fijnste kleurenwerk ons bedrijf is in staat het te ma ken fraai van uitvoering billijk in prijs en vlug geleverd is het ran belang te weten dat slechts het beste derde deel van de fqnste soort haver tot Quaker havermout wordt verwerkt Daarom heeft elke portie Quaker in verhouding tot den lagen prijs een verbalende voedingswaarde ja verd tafelzilver De inhoud vao het tegenwoordige groote Quaker pak ia 5 ona netto Verbuigt uitdrukkelijk de Sfelblauw roode origineele pakken ttet den bon voor zwearverzil Wilt U ermageran 7 Op welk eelt van het lichaam U ook wenacht xonder Kymnaatiek zonder Met zonder geneesmiddelen in te nemen zonder baden Uitsluitend uitwendig gebmik Bet resultaat is na den zesden dag zichtbaar Schrijft san Mevr COLEI BRANDEIR Onttoom 44£b Adam die U gaarne GltATlS zonder eemge verplichting onder strikte geheimhouding alle noodige aanwijzingen en pnms referenties zat zenden Door het groot getal aanvragen en bestelligen waren wij niet In staat alls brieveata beantwoorden Wü verzekeren echter dat wij op alle correspondentie binnen zeerkort antwoord zullen zenden Q Adverteert in dit Blad Sohouwbuipg Biossoop GoHda Van morgen af brengen wij het prachtige meeaterwerk GEKOOIDE MENSCHEN een aupergeluidsfilm van de UFA Regie E A DUPONT In de hoofdrollen Fritz Ktrtner Conrad Veldt TaraBirelInHsinnch George GEKOOIDE MENSCHEN 19 een drama van man vrouw en minnaar zich afapelende op ctn eeniame Vuurtorfo Ie midden dar woeate el menleo GEKOOIDE MENSCHEN ia zeer aterk realiatiach en apannend I Zelden zag U een filmwerkjnel zoo n geladen atmoafeer van hartatocht hefde en haat 60 Alleen toeg ng boven ISjtur ExJri nrnrgd nirprggriimi I W Ieder beitella tbiaa r edt de over etmte weken venchijnende met lal v n nieuwe gefcTcng bijgewerkte uitgave van de DE GOUDSCHE VRAAGBAAK JAARBOEKJE ===== DER OEMËENTE GOUDA é voor 1931 1932 bevattende alle inlichtingen betreffende Rijks en Gemeentediensten Openbare en Bijzondere Initellingen enz enz Bq£ewerkt lot 1 October 1931 SANGUINOSE Bo bleekzucht bloedarmoede aeraivrawaktc is meestal het gwische gca el ladende Storing in de apijBverteennff gebrek aan eetliwt een vale kleur een onzuivere teuit dat zyn alle teekenen dat de sappen bedorven lyn en het bloed met IS wat iet wezen moet In al zulke toestanden ia de Sangwnose t middel dat u helpt B gebrek aan eetlust by slapelooaheid gebrek aan kracht gedurige Wrmoeidheid Neem de SANGUINOSE zij bevat de voedlngszouten uit de plantenwereH m een vorm die gemakkelgk in het bloed wordt opgenomen Zlü vermeerdert de roede bloedhchaampjea maakt uw bloed weer gezond en ryk en geeft aan uw lichaam binnenkort dat gevoö van opgewektheid dat by eene vohnaafcte gezondheid behoort De SANGUINOSE kost per flacon ƒ 2 6 fl ƒ 11 12 fl ƒ 21 Te verkrygen by Apothekers en Drogisten VAN DAH A CoPe Riemerstraat 2c 4 Dem Hmc H t ia gebleken dat deze eenvoudige vraagbaak fai een weitelQke behoefte voorziet w l ze antwoord geeft op alle vragen die ieder ingezetbaw zich van dag tot dag moet stellen ten aanzien van de Openbare Diensten en bijzondere instellingen en vereenlgingen Het boekje bevat een schat van gegevens en adressen die ieder van t d tot t d van noode heeft Men bespaart zich allerlei vragen als deze Waar moet ik hiervoor wezen T Wat moet ik in dit geval doen T Tot wien moet ik mU wenden Wat moet ik betalen voor ga voor elec tnciteit voor water Hoe hoog is de belasting Welke school moet ik hebben voor mjjn kind Wat is er by Politieverordening verboden waarvoor ik de kans loop bÖ overtreding te worden gestraft Welke regelingen zjjn er voor het verkeer in deze Gemeente Welke for maliteiten zijn te vervullen by geboorte huwei k en dood Wat bestaat er in Gouda op het gebied van gezondheidszorg liefdadig heid sport kunsten en wetenschappen Welke merkwaardigheaen heeft Gouda die ieder ingezetene toch weten moet De GOUDSCHE VRAAGBAAK xal U op al d e vragen hat aatweord geven en U een wegw ser z n De nieuwe jaargang 1981 32 za al wordt de omvang ook grooter dan 100 pagina s niet meer kosten dan 25 CENT Het IS duidelyk dat dit Jaarboekje m geen enkel gexhi maar ook op ge i enkel kantoor mag ontbreken Ieder heeft het noodJg W j stellen een aantal exemplaren veikr gbaar in gecartonneerd bandje tegen 50 CENT per exemplaar Zend nu reeds direct onderstaand biljetje ingevuld toe aan Uwen gewonen boekhuidelaar of aan de Uitgevers A BRINKMAN ft ZOON Markt SI Telcf 2748 Ondergeteekende bestelt hiermede Goudsche Vraagbaak Jaarboekje voor Gouda voor 1931 1932 Sfeoit 60 cent genaaid g Martoime ni VoUedlff dfw Doorhalen wat met verlangd wordt bizewlen san de Uitgevers A BRINKMAN A ZOON Markt SI af aan Uwen gewonen Boekhandelaar 70 Jaëfattng VpIJdag 8 Ootebai 1881 mimm mmm NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz Dit blad verschiint dagelijks behalve op Zon cnFeestdagen ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 25 per week 17 cent met Zondagsblad per kwartaal ƒ 2 90 per we 22 c it overat waar de bezorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ 3 15 met Zondagsblad ƒ 3 80 Abonnemeaten worden dagelyks aangenomen aan ons Bureau HARKT 31 GOUUA bilj onze agwtten en loopers den boekhandel en de postkantoren Onze bureaux zyn dageHjka geopend van 9 6 uur Administratie en Redactie Telef icterc 2746 Postrekenmg 48400 AU VtMik HtJf iUiiit Uit üouUa en onutjeken behoorende tot den bezorgiuingj i o regels fióO elke regel meer J OMi Van buiten Uooda en den beiorgknng 1 ö regeia 1 to elke regei meer ƒ il tu Advertentien in het Zaterdagnummer 10 Vo byslag op den pryg Ldetdadigiieids adverteatien de helfl van den pr s lNUi w AJNL l N Ml l ii DlLh UNt l 1 4 regeli elke regel meer 06 L QH üe voorpagina 50 t hooger Gewone advertentien en ingezonden mededeeluigen by contract tot zeer gereduceerdea lirys Groote letters en randen worden berekend naar plaatanumte Advertentien kunnen worden ingezonden door tusschenkomat van loliede Boek handelaren Advertentiebureux en oase agwten en moeten daags vóór de plaatatng aan het Bureau x n ingekomen teneinde nn opname venekerd te a a Lord Raadiag tvrug In Loiidsn Een communiqué over de gevoerde besprekingen hen vemlaimK van Laval Het nieuwe Duitsctie kabfnet pgedo en wordt laj er de liellt van heb hen moet Naar aile waarsoliyuiijktieid warren de goudstukken byeeagebrat ht doo traiiAüie it ounikBn m de 10e e uw De verslaggever die het bewuste bieten vtld bezocht waaronder de achatkajiier AL h iiioet bevJnden meldt dat er in die alFeek en ware goudkoort is ntstaan waardoor eie LiEdeti in den oiiitrelt zyn bevangen br Hl tut opening van de Lhatkaerier wolden overgegaan aooidra dn Lietenoogst i afgeloopen De abt is vol ntoed den scliab tj V Mjrfechija te t reagen die aooveie eeuwen Img verborgen bleet lli heelt groot ver tiuuwer in de werking van tijn krwtailen apparaat waarmee volgens hem onfeill aar Ie aanwezigheid van mertulen op grooten ai Inland kan worden vastgesteld De rem van Laval naar Anerlha Ut vliriLcier l r r ideiit 1 avdi zal op ££ Ot tobe in de Ver Staten aankomen bii op dl tktoter Weer d ttrugreia aanvaarden UllNA Luchtbonbardement op Tsjentsjau Uil KKio w idt geiiietl dab aegen Japan diliij VI t lugeii aijn begonntii met het boii t I till tut vaji Ue klaiulsjoenjflche atad ifjcntctjau waHt du aanliaugeru van maar ht ia lk i jaiig H uc Ltaiig ten voorloopoge leg iing heblien opgerlclit Da Chlneeaehe sntwoorclnota Aan iapan De 1 JunocAclie antwoordnota aan Japan iiiAuka de in Cbina uitgebroken antj Ja an BLhe beweging ia aan den JapaiuBchen laak geiujBtagde te Nankmg overhandigd De nota A ijHl alle Jupaiiacliu bezwaren op mJiarpe Mrij b af en verklaart dat db namial ver tiouikngen tOHonen Ja Mn tfi Cblaa toaUW 1 Lrateld kunnen worden wanneer Jafwui 2ijn troepen uit Cinuia terugtrekt Maatregeier tegen de anti Japansciie boycotbeweguig kan de hiiiee he regeermg met den besten wil met nemen RUSLAND lerugkeer van ontslagenai Wegtna het gebrek aan werkkrachten De laatJste jaren hebben de afdeelingen van de controle commissie in Sovjet Rus laad eemge zuivenn acties gehouden Alle sovjetamhtenareii petben enz nerden aan een mini eus individueel verhoor onderworpen waarby veel aandacht gewyd werd aan de sociale engine d w z wi de ouders de grootouders de familieleden enz van den delinquent waren zyn po litieke verleden e d Het g evolg van de verboeren waren tlairyke zuivenngen in alle aovjetmatellingen en aan alle hooge cholen Het gebrek aar arbeidskrachten dat met dea dag steeds nypender wordt dwong nu de sovjet regeering van de besluiten van die afdeelingen der controlecommissie benig te kumëh De centrale con trotecommissie heeft een t evel uit vaar digd waardoor 1 200 000 sovjet ambtrawtren die in den loop van de patste jaren tydens In het Pniisische kabinet Stegerwald ministei van landbouw waB te bewegen het ministene voor economi £he aan elegeuhe den voor zyn rekening te nemen heboeri volgens de Germania suMes gehad Voorts had de rykskan elier beipre ngen met dr Gegsler die als ijninister van binnenland 8c ie zaken m aanmerking zdU komen De aanwesi rheid van dr Bracht en van den Londenschen gcaant hinax von Neurath Je Berlyn doet vermoeden dat ook zy gepolst zyn Wat de parlementaire vooruitzichtei betrefÖ verneemt h t geipoenide blad uit parlementaire knngen dat de groepen rechts van het centrum aich door de nat o nale oppositie niet op slepptouw willen latien nemen De sociaal moc raten nemen blijkens de Vorwbrta een ï rinripieel kntisch ïtandpunt in doch wachtSn nog af B UITENLANDSCH NlEUWsT UU1T8CHLAND Zware gaaontploffmg Verscheidene dooden m gewonden N ar de Lokal Anzeiger meldt ia te Oedm tui tn plaatsje btj Da itdHg ii pas ge l ouwd liuizeobiok d t tóebetiooft aan t e izei erangeinatituut voor geestelijke arbei ier i ckn t een lichtgaaontjiJcÜutg in duluclit gevlogen Ue ga aanleg was asMflb lnrt galed a aan Uo iitplofrinK was btlitehgewoau krat tig de 1 la tH des oulieiJa biedt een irooeteIhm 6 houwa l vuai vtrwoeating UU d pu iitioopen 71JI1 ravOa verscheidene doodeii en gewonden te voorach geha td Be red ifgan MUCtiajHien van 1 tiiaiidJ de poliue en en coiipsgifte l oolactfie marl RXbfta zijn bi de bei in behuti zaam Jngeveer U woningen ijn totaal veameld £ ven personen zyn reeds in zwaar genonden toeetond naar het akenhuu verv erd Met totale aantal dooden en gewonden ie nog Diet bekend Volgens een later telegram zouden er reed 17 dooden zbn 4 5 000 werklooaen VoLgenB de oor oopige mede eelingi n Ier er ot 1 lende a Tb fla A unea bedroeg het aantal werkloozen m Duilechland per 30 Septön ber j I 4 365 000 dit kf meer dan 31 000 tuer dan per 16 Sepbembef PRANKIUJK De goudachat m den klooatergang Ëen waarde van 20 nilÜoen gulden De abt Fran u Xavier I egrand van het L tooster te Haliuin die er in slaagde de pLaata aan te iwijaen waar de goudachat due uit vele luuKnden goudstukketi uit vrociger eeuwen zou bestaan en en abelaohttge waarde moet hebben zich zou bevinden vertelde aan en vetnlai geveT 4at de piste waar de flchat zich bevindt ligt op i ranac i K8bie l doch toebehoort aan e n Belgiach grondbeiilter Louw Maee l eze verklaarde dat wannter de beweerde schat werkelyk zaken lord Heading zyn WoctLsdag begon nen en zyn by den muu ter president g sterinurgcn voortgezet Dg bijeenkoms tJ had ten doel het openlyk van gedachten wisse Ie over den aigemeenen toestand en de maatregeien die het best Igl en om verbe tieruiK in den huldigen toestand te brengen Lava en Briand hebben lord Reading op de hoog gesteld van het resultaat van hun reis naar Berlyn Hert bezoek van Liaval aan Washington maakte eveneen een onderwerp van bespreking uit waarby alle deelnemenden doordrongen waren van de groote beteekeros van deze reis Ue m maters van beide lauden waren het er over eens dat hun beider regeeringen m het nauwste contact niet elkaar moesten blyven en dat de vriendschappelyke sameuiwerking in het belang van den wereldvrede en het economisch herstel voort zet zal worden In het middelpunt van de politieke be lan telUng tn New York staat op hev oogenblik alleen nog hst a s bezoek van den Franschen minister president i val aan de Ver StatMi Te Washington js men er op voorbereid dat de Fransche nunister gresidenll een aantal voorstellen eal doen die naar het Staatsdepartement verzekerd onbevooroor deeld m studie zullen worden genomen Verwacht wordt lat l aval het con sultataef pact wo in den laat ten tyd weer veel wordt geaprokeu aw n e v be re iCing zat onderwerpen In dit verband legt men in regeermgs kringen sterk den nadruk og het feit dat men zich n et zal binden vooral omdat men relranmg moetJ houden met de gevoeligheid op dit punt van den Senaat Ongetwyfeld zal de quaestie der oorlogsschuldcn en de ontwaperang in het middelpunt der bespre kuigen staan Terwyl tot nog top ateeda n verzekerd dat de Amenkaansche regeenng beide kwesities met tegen elkaar wilkn mu spelen wordt thans toegegeven dat Ame ka sleohta bereid op het gebied der oor logsschulden concesaies aan Europa te doen indien m de eerste plaats Frunkryk ten aaiKuen van de ontwapeninggkwesfies tegemoetkomendheid betoont Stimson zou voorstander van een consul tatief paotl 7yn en reeds pogingen in het werk hebben ges4eld Senator Borah er voor te winnen Volgens de Germania hoopt dr Bruning de lyat van zyn ministers hedenavond gereed te hebben Er worden verschillende namen van candidate genoemd d e vermoedelijk ten deele op gissingen heruitten Men acht het zeker darij dr Schaettl al postminister zal aanbleven De pogui en van dr Drünine om prof Warmboldt die ae mvennfpin ontslagen werden wegens hun aoaale origine hun politieke c vatttngen enz opnieuw in stkatsdienct moeten aangenomen worden Allen die by een zui vering ontslaigsn werden worden nu uHge noodigd binnen vyf dagen b de oveiheid een verzoek in te dienen Hn weder m dienst gesteld te worden Om de capitulatie voor de ontslagen ambtenaren te maükeeren verklaart de centrale controle comiuiaéie In haar decreet dat de ontslagenen eerit moeten aantoonen dat zy oor goed hur burgerlyke en contra revotut ennaire ideo logie hebben afgezworei en dut y in het vervolg tfrouwe dienaren van het sovjetregime zulten z jn maar het decreet xeift niet op welke wyze zy dit kunnen aantoonen IJe orjj anen van de ryksinspectie en van de centrale controle commisaie in het geheele land het ben voorschrift gekregen de dossiers van alle ambtenaren die bjj de zuivering ontlslagen waren opnieuw te onderzoeken dus ook wumeer de ontslagenen zelf er met nn vragen ZWEDEN De Nob prija voor lUterataar Toegekend aan w ien Erik Axel KarlleMt Dl weedsohe ucadeiiüe lK tft üonderdag di ii NübLi irtJs voor iiteratuor toegekend aan d a overleden Zweetto nen diclter fcrik Axel Katfeidt De bekmidiiuUcmg te een maand vroeger dan gewoonlyk geschiedt Vxr de uemte maal in de ga cjiiedieiU3 van den Nobelpnje wordt een oichtOT die reeds overleden u uitverkoren De bepalin gtn nzake den Nobelprijs laten evenwel na drukkell k df mogelijkheid open den pr s ta vttttHfi ai aan een pecaooaiijkh d dia be tetreüende jaar wae voorgesteld dodA up het cogeiiblik van het verleaneii van den pry aiet iiA er tn leveu is DH wM het geval met Karlfeldt tto in liet voorjaar voor den prija werd oorg ateld Naa t Werner van Hetdeatant gold Karlfeldt de groot ste lyriaohe dichter van z n tQd Hij bekleedde de functie van permanent secretaris der w te lsche academie De gruwelijke vondsten b Helaingfora Tham reed 10 vermmkte Uken opgegraven Oader strenge politie bewaking ia Dinsdag op het kerkhof te Malmd het openen der graven voortgezet De deskundigen constateerden dat van negen lyken een of meer hchaamadeelen ontdbraken zoodat thans reeda 23 verminkte lijken gevonden zyn Van een der lyken die Omsdag opgegra ven werden ontbrak het hoofd maar het in het moeras gevonden afgehouwen vrouwenlMofd is nie van dit luk afkomstig IV directeur van het automatisch in rtituut der universiteit prof Laswla heeft echter ge constateerd dat enkele van de lljkdeeten die onlangs in het moeras by Maimo gevon den zyUf afkomstig ayn van lyken die Za terdag of Maandag op het kerkhof opgc graven werden By de hmaaoeking ten huize van den aan atond dw verandenng tot stand zou kunnen brengen En mim Hayinond hoefde er in het I met getr bezwaar m te zien wsoit geluk kig wTs zy met haar eigen werk wat v or H00FÖ3TUK VII Toen Ardme Sch gwig kletideh voor dexi a owd by lady Smyth laig de geinoderrii fleerde witte op haar bed Het was verwon derlyk zoo geheel meuw als dia er nu weer i itzag In al haar strakheid en hurgerlyk heid wte mns Johnson ze er iemand v an 6r aak Fn hoe alU ni v n haar tn een glaasje op tafel stond een boaje viooltjes du leek Ardine zoo 8terk een biode van de lente Ja t ia ook lente riep ziJ na r buitenkykend waar do Apnizon haar aHenstebMtdeerf Om ftll een voorjaarstmt te geven 7y kleedde zich met de wng die 7y ooit aan l mr I in de Danae aan TTaar toilet placht t besteden en toen wj haar elger beeld in den epie l zag glimta te zij en bloosde tegelijkertijd Men ou voorwaar achter dit tijjvol gpkleede jonge meisje niet de typiste hebben rezocht dfe meestentijds oren lang aan haar machine zat tot de top pen van haar vinger er pijn van deden Ze ging niar de kamer van mm John Mm toer zy klaar waa en ttkfe aan De goodti O ze la prachtig nitgevallMi en Ik düuoker u nog wel hirtelijk voor n ook voor ds Wat ruiken ze overlieerlyk Nu Ik hoop data zioli amus eren zultintftoordde nir Johnaon nu wctr wat bekomen j IS zeker t en dankbaar peraoontjet om te kleeden Reeds waa Ardine weg Voor d tmaal aou 7y zifih ffns de weelde van een taxi ver oorloven En terwöl zy naar het opgegeven rdrm nt werd het haar ollefl eVen licht te moede en verheugde y er zich ra dat ry altnan oor en paar uur zou kunnen vergeten da zij arm waa oo ber je daar lievef vroeg laidy Smyth vriendelyk teitwyl ze met een gennsch van zijde op haai nichtje toetra Hn wat zie je er goed uit Wel een beetjehleeker dan aan boord van do Danofi ma rvf or londen nog heel friec Ik ben blij dat u er zoo over ienkt zeiArdine lachende Wal hadt u nu graag datik deed Je moet myn rechterhand zijn al altijj Irmd Tk oel nooit zaïwer het gemi van ifn docht r als jy maAr hier bent Ardine Heb je muziek meegebracht Ik zou groair he l en dat je wat zong Ja en ik kan mijzelve acoompagneeren M r vertelt u eeijg komt lady Lcrresn re ook Tk zon het mo aardig vindenhaar weer e witmOeten Tk iTeea van niet Ze ia den laatetentijd niet gwd geweeet en lord Lonwmere wweer p een jaohttocht geloof ik A proposwat wa Wat ongelukkig dat je hem nu juistontmoette Lady Anderson en miaa Anderaon kolonel lort mr Gordon Soott mlw J Hy 8eottkondigde de bnOer aan waardoor ladv Smyth niet verder kon uitspreken Waarwn zou dat ongelukkig zijn dacfitArdine terwiji zy naar de theetaf l ging ea ulh iHTiifi overzag Zy wa met recht daaral n docHter des huizes en had du i nogh el wat te doen e zag zoo ontzettend tel Iwzoekers dat ze aomfl niet wtft of zy 7K nu eijfenlyk kende of niet tot ze üpeensten h aar tooh wet eer bekend gezicht zagen de hand uitetak met den verraaien uitroep Mr FTelmsley ü daar Wel Afct vind k aardig Maar nw B ivinon I het lyKt mij een eeuwighed dat wy afscheid nam i op ie Dana la 11 nog een eind verder meegedaanmet het jacht Tot Genua met lady Torresmere maar Ik kon het toch niet langer urlnoudfen ww der u lo ben ik n aar ateeds in het zuiden an Europa bl jven reizöi om het wwro te hebben I ady Smyth schreef my jutet dat het in de Kiviera van den wmter hyzcnt frkodd wa Ja dal was o zoo Ik hen Va r Stani rard nof in Rome gezien Maar boert upfnH mies Ravmond souden wij t©t watuit het gedrang kunnen komen Tawel in het vertn k hiwrna et ie hetwel stiller Ik heb gehoord d t ladyLfrrewrere ziek is begon Ardine weer tolnze eindelyk hi een vry rosttg hoekje zaten Wordt vervotcd FEUILLETON hn ik moet weer aan myn werk Dank u zeer voor uw ihef nuae Raymond tk voni het heel vriendeJyk van u en ptiee heeft ook genoten Als ik u eene van dienst kan zijn dan moet u het maar even zeggen Ardlne gaf haar een hartelykên handdruk ze wifct dat zo een vriendin gewonnen had doff die zoo somber begonnen was eindftgde toch nog veel q gew kter en boven dien waa er een brief van lady Smyth gekonen die fiaar ook goed deed Ik ben terug scftreeffj haar ladyschap en raait weer verzoend met Engeland zei fa na nnjn verblyf in bet zonnige Italië Ik t en bly dat je de reis goed heht gemaakt maar het wfls ongelukkig dat het alweer i orresmere moest zyn die met o mee terug ging Na KaacJien houd ik een grooten ontvangda en ik zou zoo graag hebhen dat jt my wat helpen kwam Houd je in ieder gevaj maar vnj en zorg dat je er zoo goed mogelyk urtziet Je zult er de meeéle vrien der van de Uanaë weer ontmoeten t Was verstandiger als ik misachien niet ging dacht Ardine Maar toch kwi zy Se verzoeking niet weeiataan en keek eeiw even in haar koffer Ja van dig witte zal pog wel wat U maken zyn maar die hefc ik al zoo onkwijlfl gedragen dus er moet wel wat aan veranderd worden Maar dat zal ik dan mra Johnson eene vragen Dien volgenden da ging zy haar nieuwe iriendir rsacFpIegen en die wflfl ten zterste bereid hefi tofletje te modPmlseeren 7y had er een wandiaiing naar Regentetreet voor over om te Efem wat er nu in ae groote wereld gerfragcn werd en oo mq ze wel een idee krggea waardoor se In een enkelen m