Goudsche Courant, zaterdag 10 oktober 1931

Ilo fl7806 Ondertrou PIETER M tRÉE Wi ORtANA JACOMINAIHAALBOOM Gouda Raam 220 Renkutn Maatweg 2 8 October 31 Ontvangdag te Gouda Donderdag IS October van nam 4 tot 6 uur Weet gij wei dat de gemeente Reeuwak een welvarende vooruitKaande gemeente die door de vestiging van het meuwe Watersportpark Elfhoeven een plaats van ontspanning IS geworden waar men gaarne verwylt een eigen weekblad heeft dat daar aan de ruim 4100 inwoners huis aan huis eiken Woensdag gratis door de post wordt bezorgd lel leeUlii foor Beeuwijk Nieuws dn Adverteniltblad voor Reeuwijk en Slulpwijk verschil nt eiken Woensdag bu alle be woncrs in huis en is daarom een uitstekend middel voor RECLAME Het is het eenige blad dat ALLE mwoners bereikt zoodat door adverteeren daarin de volkomen zekerheid wordt verkregen dat ieder iilgezetene de daann gemaakte reclame onder de oogen krugt Wie in Reeuwuk en Sluipwflk wat verkoopen wil of daar afnemers wil knigen adverteere in or ueeuiij Men vrage de zeer biUgke tarieven aan het BUREAU MARKT 31 GOUDA TEL 2745 Daitwworm ZeerHoofö Wilt grij spoedigbaatWnden probeer dan eaai D0D Het ia toch zoo gemakkelijk aan t VBnden een suivere vloeistof geen vetto ol akelige zalf Het inkt weg in de huid of in de hoofdhuid en gij voelt U diroot opgelucht Puistjea roos blaren en jeuk worden door des verzachtende vlooutof in Pt i enkele oaoht fenezen Nog altijd heafi l cl den lijder h dt vürlicbtuig yan iiju kv l liozorgd PDJtnJtiffflSii tU o ü D waét L km j apalh Il drw Het is HET Het is HET EENVOUDIGST Het is HET GEMAKKELIJKST wanneer U in meerdere bladpn advertentien hebt te plaatsen hetzy hier of welk blad ook in binnen of buitenland dat U de opgaaf daarvan toezendt aan het VOORDEELIGST ADVERTENTIE BUREAU Marlit 31 Gouda Tel 2745 U zyt dan m eens klaar en deplaatsmg geschiedt naar wensch en tot dezelfde pry zen als door de bladen direct wordt berekend In het Provinciaal wegenplan is o ir opgenomen een verkeersweg langs di Oostzyde van de Gouwe aanvangend H de WasBchery De drie Noteboomen te Gouda en emdigende te Gouwsluis gemeente Alphen aan den K jn Deze verkeersweg zal eene lengte ver krygen van rond 14 Kilometer Itesp liggen daarvan m de gemeente Gouda 1650 M n do franeente Waddinxveen 4800 M irt de gemeente Reeuwyk 1550 M m de gemeente Boskoop 2280 M en m de gemeente Alphen a d Rijn 3800 M De afstand van Gouda tot de Waddlnxveensohe brug is rond 6 5 I M tot de BosItoopsche brug rond 8 6 K M en tot Gouw sliiis 14 ILM De weg zal uitgenomen het gedeelte van net begmpunt te Gouda tot de spoorbrug a de lyn Gouda Rotlterdam bestaan uit n ryweg breed nominaal 6 M en m da sterkere bochten 7 M een jaagpad tussehen r weg en Gouwe breed 1 50 M een r wiripad van tegels breed 2 50 M ï en paden zyn door grasstrooken on lerhTig gescheiden Tussehen het aanvangspont en genoemde spoorbrug komt geen rywielpad naar TI meenen te weten in verband met de omstandigheid dat m de toekomst een toegangsweg dan iets ten Noorden dier brug naar Gouda zal worden aangelegd zoodat net gedekte weg vraarlai s geen rywielpad hgt later van secundair belang zal worden ƒ é Munt uit doop zachtheid en fijnen geur De aanleg m ISJTO auigevangen en ndidieii krachtig voortgezet Iq 1930 werd het weggfeëe ite van het Wi punt toitl de spoorbrug aangelegd en ü dat jaar werden tevens verwhUlendL Mgenaamde kunstwerken gem alrt voor tiet wegdeeï Spooiibrug Waddmxve i wel OBVWAAgp FABRIKANT VAN GEPASTEURISEERDE KAAS zoekt PRIMA VAKMAN Koker volledig met de vtrvaBrdiglng op de hoogte 40 6rieven onder No 4390 Bureau Goudsche Courant Markt Jl I REUNIE H i a z iiia Bioseoop Th al p Gouda Oosthaven 17 Telf 2027 Vanaf VrUdatf 9 October t m 12 October SLECHTS 4 DAGEN de ongineele fijm OULIN ROUGE MET DE BEROEMDE ACTRICE OLGA TSCHECHOWA PARIJS De stad van pret van liefde van amusement van den dans van naijver van paasie en van tragedie MOULIN ROUGE met zijn draaiende glinsterende wieken en daar binnen betooverende schoone vrouwen een zee van veeren weelderige cssiuums en prachtige haartooi Versterkt Orkest geheel onder leiding van Wdh Gründer Geen verhoogde prijzen Gratis Fietsenstalling Verboden toegang beneden 18 jaar Aanvang ils gewoon WOENSDAG 2 UUR MATINEE VOOR ELKEN LEEFTIJD Als hoofdfilm DK KONING VAN HKT CIRCUS Wat WIJ nog met annonce eren f IS nog meer te begeeren Abonneert U op dit Blad Bndelyk nden gevö Zilverwitte lepels en vorken die je nooit behoeft te poetsen die door geen azijn mosterd b wat voor scherps ook worden aangetast f letterlijk onverslijtbaar dte el zouden ze geschuurd worden nog met gaan vlekken omdat ze vlekvrij ztjn door en doori Het IS het nieuwe product van de fabrikanten van het bekende GeroZilver die ook dit degelijke Nederlandsche fabrikaat ten volle ga randeeren Onthoud den naam ZILMETAI ra l p lt vanaf doi I960 Tafalvorlian 9 60 Oaiiardaoal 8 40 Daiiartvofhen 8 40 Soeplepel ituk 5 00 Sauit el 2 50 Groentelapel 2 75 Aardappellepal 2 75 Vraagt voor de overige artikelen het geïllustreerde prijsboekie ZILMETA eiaal nieuwe oero m ZILMBTA J DE AVONDEN WORDEN LANGI Bi aankoop van 2 strooibusjes SCHURA ZACHT kunt U onder biibelalmg van slechts 10 ets de zeer mooie GLIM BOUWPLAAT groot 95x41 cV bekomen Een nuttig tydverdrijf VRAAGT UW WINKELIER I Complete cassettetj vanaf f 36 75 Wilt U verinngaren Op welk gedeelte van het lichaam U ook wenacht zonder gymnastiek zonder difceti zonder geneeamiddelen in te nemen zonder baden Uitsluitend uitwendig gebruik Het resultaat is na den zesden dag zichtbaar Schryft aan Mevr COLENBRANDBR Ov i toom 445b Adam die U gaame GRATIS zonder eemge verplichting onder strikte geheimhouding alle noodige aanwyzingen en prima referenties zal zenden Door het groot getal aanvragen en bestelligen waren wy niet in staat alle brievene beantwoorden Wy verzekeren echter dat wy op alle correspondentie binnen zwrkort antwoord zullen zenden M 70 Jaapgang ZatcpdaeFIOffOotober 1931 JOHKOIË COVMNT NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE f IEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHfljONHOVEN STOLWUK WADDINXVEBN ZEVENHUIZEN en ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda en omstrAen behoorende tot den bezorgkring 1 5 regels f 130 elke regel meer ƒ O 25 Van buiten Gouda en den bezorgkring 1 5 regela ƒ 155 elke regel meer ƒ 0 30 Advertentien in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prüa Liefdadigïieids Bdvertentiéi de helft van den prijs iNGEZÜNDiJ N MEDËDBELINGEN 1 regels ƒ 2 25 elke regel meer ƒ 0 50 Op de voorpagina 60 hooger Gewone advertentien en ingezonden medMeeltAgen by contract tot zeer gereduceerden prys Groote letters en randen worden berekeiid naar plaatsruimte Advertentien kunnen worden ingezonden d or tusschenkomst van sobede Boekhandelaren Advertentieburem en onze agenteta en moeten daags vó6r de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen teneinde van opname verzekerd te z n Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon en Feestdagen ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 25 per week 17 cent met Zondagsblad per kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal waar de bezorging per looper geschiedt ïpanco per post per kwartaal ƒ 815 met Zondag bjad ƒ 3 0 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau MARKT 31 GOUDA b j onxe agenten en loopers den boekhandel en de postkantoren Onze bureaux zyn dagel ka geopend van ft fi uur Administratie en Redactie Telef Interc 2745 Poatrekenmg 48400 Deze Courant komt in vele duizenden gezinnen Gegarandeerde oplage 6500 ex 1 1 t nammer bestaat uit tw e bladen De Provinciale weg langs de Oostzijde der Gouwe £ BB8TEBLAD Losse bladen uit het Dagboek van een Gouwenaar Hy had de goede liefde tot de stiïl en ware dingen MARNIX aiJSEN Dinsdag 6 October Sedert de prilste jaren myner vreugdeSfolle jeugd ik mag wetnaast zeggen zegels I Hostzegets f Hoe hebt gy mijn jeiigdjaren vot doen zyn van de poézie van het ongekende van het verlangen naar de verre exotische eilanden naar de vreemde van hitte gezengde vorstendom men hoe vol geestdrift en jonge verzamelwoede gaf Ik iny over aan uwe groote fascineerende bekoring Hoe was geheel mijn vurige fantasie geboeid en ontketend tegelijk als ik my in volledige overgave boog over de blauwe vettig doortrokken cahiers waarin ik op nette rijtjes naar ik dacht maar in werkelijkheid zoo sciiotsch en scheef de postzegels plakte met groote klodders van de dege groote leegte langs de Oostzyde der Gouwe ter plaatee ontetaan door amotie van eemge gebouwen en geboomte ln de tweede plaats dat een groot dubbelpand eigendom van den heer M de Koolj zich zoo hoog boven de omgeving verhettdat het met een provisioneele trap moetWorden bereikt Ons werd medegedeeld Jatdit vry meuwe groote gebouw met sousterrem waarin een zuivelfabriek ten opïichte van den oprit van de toekomstigeWaddmxveensche brug veel te laag zoukomen te staan waarom de eigenaar be sloot het eenvoudig hooger te plaatsen Ditbeteekenend werk werd naar men ons vertelde met heel veel tact en zonder eenigeschade aan het bouwwerk uitgevoerd doorde heeren Omon es te Nieuwerkerk a dIJssel De opvyzeling bracht het gebouw ruim 1 Meter hooger zoodat straks van in de put douwen geen sprake meer kan zyn j Openstellmg Gouda Waddhixveen binnen enkele weken verwacht Men schat den duur der nog aan dit wegvak restende werkzaambeden op ongeveer veertien dagen en na dit tydsverloop zal aan het verlangen van velen om den weg Gouda Waddinxveen te kunnen beryden vermoedelijk worden voldaan Hopen we dat de ondergrond zich niet at te sterk wreekt over de opgelegde belastmg het zou fnuikend zyn voor den nu nog zoo mooi hggenden wegl Waddinxveen Boakoop komt later aan de beurt We lieten ons leiden door de mededeeling van aanwonenden dat het wegvak Waddmxveen Boskoop nog raoeilyk begaanbaar is vooral omdat onze vroegere tocht daarlangs ons nog versch in het geheugen lag Op meerdere plaateen bestaan de heuvelreeksen nog en de tyd om daann te grasduinen IS voorbij We hopen dat wegvak over eenige weken nog eens te bezoeken om daarna van onza bevindingen ook hier te doen U ksn de beUntfriike advertentie vtti H Zancivoert lo du bUd rust te komen Op die plaatsen zyn dt beiHndende grondsltrooken vaaK tot eene hoogte van 4 5 M boven hare oorspron kelijb hoogte opgeperst en was een siirk geaccjdenteerd en grillig gescheurd terrein ontstaan I e bodem der slooten lag hier en daar meters hoog boven hertl maaiveld en de uit baar gewone sfeer geraakte wiUer planten lagen verdroogd op de heuvelruggen Hoe uit zulk een chaos ooit een fatsoenlüke weg zou kunnen ontataan was once wel gerechtvaardigde vraag We namen ons ematlg voor te zyner tyd eens terug te komen om dic vraag te beantwoorden It u lonf way to Tipperary Was de weg naar lii rory lang de lengte van den weg Gouda Boskot onder onze bezwarende omatiandigheden atgel gd leek ons zeker tienmaal langer At oo een kop koffie lekker gesmaakt heeft dan ltt die toch ektf met lekkerder daa na ben vermoeientden tocht door de ku tmiatige dumenxeeks Goudar Boskoop di nof meer op hare natmurlyke naamgenooten leek behoorlek van De verkeersweg GoudaWaddinxveen Boskoop Gou wsluis Openstelling van het gedeelte GOUDA WADDINXVEEN binnen enkele wekfn IKT PU Met bijzondere belangstellmg zal t dir er ongetwijfeld kennis van nemen dat van den in wordiiifi zijnde verkeersweg Oouda Waddinxveen Boskoop Gouwslui binnen enkele weken het gedeelte OouUa Wad inxveen voor het verkeer zal worden opengei teld Qouda in de allereerste plaats maar $ ok de andere aan dc Oouwe liggende gemeenten hebben iff ringend behoefte aan een behoorleken verkeersweg die ée verbinding tusschen de gemeenten onderling tot stand brengt daar de smalle weg door den polder Bloefnendaal die voor auto s gesloten is daarin op abê0iMHlronv9tdêenite wyze voorziet tbaits7 De oude toestitnd niet meer te herkennen Ed nu enkele dagen geleden hebben vie We mochten thans constateeren dat mjvere handen sedert ons vong bezoek een grooten ommekeer hadden teweeggebracht in den toestand De ryweg is klaar van Gouda tot Wad dinxveen alleen is e n tweetal korte stukje weg nog met bestraat Deze sluitgaten zullen zoo vernemen wy worden gedicht als de weg voor het ryverkeer zal worden opengesteld Het breede tegel rijwielpad tussehen de spoorbrug en Waddinxveen is voltooid en met het afwalsen van het jaagpad met een mimatuurmoterwals was men be zig De markeerende grasstrooken tussehen ryweg en paden stonden in bet mooie najaarsweer in fnschgroen En als straks ook de bermen en beloopen zullen zyn begroeid zal deze weg met styfrecht maar met mooie geleidel ke overgangsbochten een aangenaam ritje verschaffen Sommige belendende hofsteden staan gedeeltelyk achter de grondkeerende muren hinderlijk doet dat met aan en het komt ons voor dat mogelyk eemge hinder van die muren voor de bewoners wordt temet gedaan door het daartegenover staande ge not van een goeden verkeersweg naar de woningen m plaats van het vroeger byna onberydbaar jaagpad De vroeger diep weggezonken hofstede Vaders Wensch is geamoveerd en een niéuw huis met sousterrein is er voor in de plaats gesteld wat ons heel wat prettiger te bewonen lykt dan de vroegere laag ge legen hofstede Ter plaatse van het vroegere smalle brugje over de uitwateringskom van den polder Bloemendaal loopt de weg nu zonder versmalling over de meuwe duikers door de oude ten behoeve der werken aange kochte bouwvallige womng voor den machi mst van het poldergemaal is door een knus huis vervangen en het polderbestuur maak te van de gelegenheid mede gebruik het stoomgemaal een extra beurt te geven men kent den ouden vervallen toestand een voudig met terug Op een paar honderd meter ten Zuiden van de Waddmxveensche brug houdt plots de weg op en worden we door een smallen doorgang tussehen enkele daar nog staande gebouwen en de Gouwe doorgeleid om zoo voorlooptg langs een bestaand wegje den Brugweg te Waddinxveen te bereiken Deze minder goede toestand zal echter wel bin nenkort tot het verleden behooren Opvaltcnde dingen E en geheel gebouw ruim eén Meter opgerijzeld Op dit laatste gedeelte vallen ons nog twee dingen op in de eerste jAaats de Het Provinciaal Bestuur dat tot verbeti langs de Oostzijde vaA cU Oouw Provinciaal Wegenplan besloot heeft met voortvarendheid dit werk aangepakt en thans zijn we reeds in het stadium gekomen dat een deel daal van gereed is en weldra het verkeer daarover kan worden geleid De stoere werkers aan dezen weg wedgveren met de spoormannen die op korten alstand daarvan zich inspan iien urn üouda langs den ijzeren weg de verbinding te geven met de gemeenten aan de Gouwe gelegen en biniun afzienbaren tijd zal nu spoor en auto zy het langs andere banen het begin en eindpunt in een korte spanne tijd tui elkanaer brengen DB PROVINCIALE WEG GOUDA WADDINXVEBN BOSKOOÏ GOUWSLUIS Hoe de weg volgens het Prbvineiaal Wegenpisn wordt uitgevoerd De moeilijkheden bij den aanleg van beide wegen zijn tn onzen slappen bodem ontzaggelijk de uitvoering is kostbaar Maar is de verbinding eenmaal wtrkregen dan i daarmede toch ook een weik tot stand gebracht dat voor nu en in de toekomst v groote beteekeni deze geheete streek Tij 5 voor ke werken nieuwe boordverdedigingen steunmuren van gewapend beton zonder welke geen behooriyike wegbreedte besi hikbaar zou zyn nieuwe duikers voor ujtwatenng van den polder Bloemendaal ter vervanging van een over die uilwatering gelegen smalle brug terwyl de boordvoorzie ningen over byna de geheele engte werden verbeterd om het zware lichaam van den normaal Ji de krmn 13 M breeden weg tot sUeun te dietien Einde 1Ö30 werd aanbesteed het maken vau den weg tussehen de Spoorbrug en Waddinxveen en het ifterk werd aan den laagsten insohryver den heer W Bakker Tzn te Gouda opgedragen Begin 1931 werd ook aanbesteed het maken van hetl wegvak Waddinxveen Boskoop A n de laagste mschrijfster de V AannemingMaatcchappy vh Zanen en Verstoep te Gouda werd dit werk gegund En sedert wordt aan beide wegvakken met flinken spoed gearbeid Hoe het er eenige maande geleden Uitzag Eenige maanden geleden meenden we eens een kykje te moeten nemen n te gaan zien waar en wanneer i we onze nabuu gemeenten Wad knxveen en Boskoop met onze auto s zouden kunnen bereiken begtegen daartoe ons rywiel en togen over het reeds voltooid gedeelte weg noordTiaarts het onbekende tegemoet Al direct vie op te merken dat de zware MJidbelasting die tot vorminfj van het wegUchaam is aangebracht allerminst nelging heeft regelmatig te zakken Lene sterk golvende hggii j van het A cgvlak deed zien dat er nog wei eenigen tyd overheen zal gaan voordat een mooi efteti ligging der bestrating zal zyn bereikt We bemerkten voorts tot ons genoegen dat ter plaatse van de gemeentelyKe industrieterreinen de nieuwe weg met de richting vau het Jaagpad volgt doch dat tot verkrygmg van een beter beiydbare bocht de weg eenige tientallen meters naai de polderzyde is omgiblegd Ook s door aanplempmg van een gedeelte der Gouwe aan weerazyden van de Spoorbrug achter de remnungswerken een beteren toegang tot den spoorwegdoorgang gemaakt zoodat de bestuurders der van beide zyden aankomende voertuigen elkaar mi kunnen zien aankomen Heuvelen en dalen Nog enkele honderden meters droeg ons rywiel ons op de gebruifcely ke wyze en toen moesten de rollen te dien aanzien wor den verwisseld We atonden n 1 voor een mooi duinlandsohap tetgs de Gouwe dwz mooi om te zien maar onmogelyk te berijden Ln op tal van plafltewi was men bezig de duinenreekaen te verhoogen en te verzwaren door steeds meer zand door mutorkracht u t de steeds manr af en aanvaren de groote zandschepen van de Merwede aan bracht m het weglichaain te storten Met het rywiel aan de hand of op den schouder trotsperden we het geval BVl OP ao84 MiAliitKh8ijfi l l Straitii We zagen al zwoegende dat voonl m een tweetal bocht omleggingen enorme hoeveelheden zand noodig zijn om een stabirl weghchaam te verkrygen en hoorden dat daarvoor dmzenden en duizenden kubieke meters zand noodig Z Jn ook dat dit zand op meerdere plaartsen meer dan 10 M m den slappen ondergrond ia doorgedrongen om daar dan eifael k tot