Goudsche Courant, zaterdag 10 oktober 1931

Htl 0 inillh sfiarttl lyn kttatkMts vMr di stkipMrt Begin dezer week heeft Gouda oezoeiv gehad van het opleidin svaaituig Pnnst Juliana dat tot besiemmmg hielc de achipperskioderen dte aio rei ei onvoldoend onderwya gemeten de opleidmg te geven die hen voor de practyk van het schippersicven hetzu vooi de binnenvaart hetzy oor het varen buitengaats geachiM maakt De Directeur van het underwysfonda voor de Binnenvaart de heer A de Jong fieeJt by de ontvangst vaji het Gemeente bestuur en andere genoodigden op de be teekews van dit opleidingsvaartuig gewe zen als de loo belangryke schakel in de ontwikkeling die ihet sctupigers kmd n ei ontberen kan De bchynbare tepen trijdig heid die er in ligt dat m dezen tyd waarin tal van schepen wegens het ontbreken van vrachten zyn opgelegd dit mooie in structievaartuig in de vaart is gebracht heeft de heer de Jong weggenomen door er op te wuzendatgedurendede laatste 20 jaar het geheele schippersbedryf totaal is veran derd De schipper van heden komt er eenvoudig met meer wanneer hy meent met zyn zeilschip te kunnen varen De tyd i niet ver meer dat er geen zeilen meer op de wateren zullen zgn dan alleen van de lachten waarmede de schippers met in hun onderhoud kunnen voorzien Fr is terdege noodig een meerdere ontwikkeling vooral in tcchnischen zin en talenkennis Het zyn de Hoilandsche schippers die de Rynvaart beheerachen het zyn Holland sche schippers die varen op de schepen onder Frarschc vlag op de rivieren m meerdeie landen Dii opleidmg wordt aan boord van het modern ingeriohte onderwysvaartuig ge geven en elke schipper jong en oud kan daar de noodige kenms opdoen die voor hem noodzakelyk is De schippers jjelooven niet licht m die noodzakelijkheid zy meenen veelal dat hun jongend met de meest eenvoudige ontwikkeling hun weg wel zulten vind n maar daarin zullen zy wanneei zy hun inzichten met wyzigen i edrogen uitkomen Het iflstrucUevaartuig vaart door e Hoilandsche wateren om hen te laten zien wat noodig IS in dezen tyd Het rfoitandeche varen volk moet den weg worden gewezen He Onderwysfonds krygt vele aanvra gen voor opleiding van jonge krachten die tot n toe in landarbeid hun bestaan vin den maar deze zyn nog afgewezen om den schippers van thans met m den we te staan Wanneer deze echter ni t m voi doend aantal zich aanmelden dan moet het er toe komen de jongeren van het land to de geBchoolde sch ppera te maken waaiaar dn de komende jaren ateeds behoefte zal bleven bestaan De komst van het mstructievaartuijl moet iuB als een oproep als een waar ichu wlng tot de varensgaaten worden be schouwd Dat zij hun belang begnjpen Zy kunnen zich ten al en tijde om inlichtingen wenden tot het Ondenv8afend Binnenltijit 2 te Amsterdam of ook tot het hoofd der Schip persschool te Gouda den heer de Bode Dt ittlt 1 111 dt Arbildtrspirs Er wordt m deze dagen in het gansche land ook in Gouda een CToote actie voor bereid voor de iropagandia voor de socia hstische dagbU rs De oud wethouder Van Staal heeft Donderdag j l in een daar toe speciaal beleg de vergadering in Ons Huw de getrouwen der S D A P en de moderne vakbonden gemobiliseerd om hen mededeelmg te doen van hetgeen staat te gebeuren waarvoor hun medewerking wordt gevraagd Zooals bekend hebben de vakbondep ge zamenl k een kapitaal van dne millioen gulden bijeengebracht om den uitbouw der socialistische pers mogelyk te maken In Amsterdam ia een schitterend gebouw tot stand gekomen met een technische inrich tmg zonder weerga een rotatiepers zooals er alleen een m München staat waaropin tyd van nood een krant van 96 pagina s kan worden gedrukt Behalve aanzienlyke uitbreiding van het hoofdorgaan komen m verschillende deelen van het land meuwe dagbladen tot stttnd terw l de bestaande organen ook het Goudsch Volksblad hier ter stede mede uitbretdmg zullen onder gaan De S D A P die zich door deze groot sche dagbladorgamsatie voor den opzet waarvan we alle respect hebben geschaard heeft onder de groot kapitalistische onder nemingen zal nu krachtiger nog dan te voren steUing gaan nemen tegen de burger pers Dat is haar goed recht en daarover willen we dan ook geen woord zeggen Al leen het waarom deze orgamsatie tot stand 18 gekomen geeft ons aanleiding tot een enkel woord Het heet dat de burgerpers en met name ook de Goudsche Cou rant vroeger ook met die nota nam van de arbeidersbeweging dan z nu doet Vroeger namen de burgerlyke bladen geen notitie van het we rken der party In de raadsverslagen der burgerlyke bladen wer den de socialistische raadsleden mondjes maat behandeld Voor delnaxte l huldiging mÖ vonge y week Zaterdagmiddag naar aanluding van myn afscheid als badmeestler der Stedelyke Zweminrichting bereid voor de talryke fraaie cadeaux en de geschenken onder couvert waaronder een enveloppe met inhoud van de CommiaBie van Toezicht welke ik mocht ontvangen alsmede voor de bloemstukken myn echtgenoot coi my aangeboden betuig ik langs dezen weg mijn weigemeenden dank Byzondere erkentelykheid aan het comité dat de huldiging orgamseerde De dag van mijn dienstbefemdi ing is my door de van zoovele zijden betoonde blijken van sympathie gemaakt i een dag dien ik nimmer zal vergeten Nogmaals dank voor alles t W VERAARTT Gepens badmeestcr der Sted Zwem nnchting Gouda 10 October 1991 Lemdulstteg 35 27 sproken film wordt gevormd door de voor naamste gedeelten van lichar s operetta vaa dien naam Tauber is de Chineeschg vorat en dus zien we hem m de kostban en ge heimziraii e omgeving de fraaie tuinen en paleizen van zyn land omgeven donr man der nen en andere loogwaawhgheidsbeklea ders van alle rangen en graden Een feeriek milieu dat alleen maar dankbaar is in Das Land des Lacheliu 1 et land van de niet te doorgronden glim lach en ook van de ryzende zon Verhuur Gemeentewonmg B en W stellen den Kaad voor aan den magazijnmee ler van de gemeente iiaiiT hneken te verhuren het huis r i e Z tegen een huur van ao per maand Vereenigmg voor Huisvroi Dienstbode QEVRAAGD te jen 1 Nov bervoor i t en nul Leeftijd niet onder 23 l ar 10 Brieven onder No 4426 bur Goudsche Courant Markt 31 uwen afd Gwnli Ledenvergaderuj afd Gouda van de Ned V nfa Huisvrouwen hield gisterenmiddag m Hotel de Zalm een ledenvergadering waarin i Presidente Mevr van Reedt Dortland e Kat verschillende mededeelingen deed ver de te houden bijeenkomsten en cursussen in het komend winterseizoen Gehouden zullen worden wederom een cursus Jn weedsche en ryhmische gymnastiek en vermoedeHjk een cursus in Mensendieck gymnastiek Cursussen voor gezinsverpleging en fyne keuken zyn nog in voorbereiding Op veler verzoek wil het bestuur trach ten ook een cursus te doen geven in Esperanto Aan deze cursus zal voorafgaan een lezing met lichtbeelden over dit onderwerp Verder deelde Mevr Dortland mede dat Mevr Kloek Piree die vorig jaar met zooveel succes voordrachten hield over de Coue methode bereid is gevonden wederom een cursus te geven Medegedeeld werd nog dat de leden op 20 October a s de gast zullen zyn van de Marganne Verkoopcentrale te Rotterdam Een bezoek zal worden gebracht aan de fabriek waar de deelneemsters een koffie maaltyd wordt aangeboden Het bestuur hoopt dat vele leden aan de vriendelijke uit noodiging van de Margannefabneken ge volg zullen geven De vergadering werd besloten met een zeer geanimeerde verkooping van de tijd schriften uit de portefeuille Gemeentelijke havendienst Burgemeester en Wethouders van Gouda maken bekend dat de Kleiwegsbnig ge legen over de Kattensmgelgracht aldaar uitsluitend op werkdagea tot nadere aan kondigmg op de volgende tijdstippen ten behoeve van de scheepvaart geopend kan worden Van 6 30 tot 549 van 6 04 tot 6 13 van 6 28 tot 6 43 van 7 07 tot 7 14 van 747 tot 8 02 van 8 17 tot 8 20 van 9 13 tot 9 16 van 9 41 tot 9 57 van 10 33 tot 10 38 van 1117 tot 11 42 van 13 03 tot 13 09 van 14 29 tot 14 35 van 17 28 tot 17 34 van 1819 tot 18 35 van 19 07 tot 19 10 van 19 3Ö tot 10 38 van 20 3B tot 20 55 van 2126 tot 2155 van 2215 tot 22 35 van 22 56 tot 23 19 van 23 39 tot 0 80 van 045 tot 2 23 van 2 38 tot 6 49 De Kleiwegsbrug blyft gesloten van éèi kwartier vóór tot het vertrek van lederen personentrein van het station Gouda der Nederlandsch Spoorwegen Tydens de werking van Rijnlands stoom gemaal te Gouda en wegens dienstbelang Voet soms op een volgende latere opemng worden gewacht om doorgelaten te kunnen worden Beunie 08Coop De Moulin Rouge Het programma dat de direötte van de ReunieBioscoop deze week brengt 1 van zeer bijzonder en goed gfhalte waarvan het hoofdnummer Duponts MoalW Rouge alleen reeds een bezoek overwasw Parys de hchtstad waar eens de Molm Rouge het centrum was van alles wat amu sement zocht oefent nog steeds groote bekoring uit In de film van dien W waar tusschen al de bonte artistengeWl sdiappen waarby ook o m de hier beken d Soheffers Lilhputters troep optreedt viert de eerste danseres Parysia Olga Tschechowa de hoogste tnumfen bö he enthoufdaste publiek GEVRAAGD met inprang van 1 Nov as voo kantoor aankomend Bediende Brieven met opptaaf van verlangd salaris onder No 4408 Bureau Goudsche Ck urant Markt 31 JUFFROUW h b b h VRAAGT tejten 1 Nov 2il ei Sliapbier met pension Brieven onder No 4366 Bureau Goudsche Courant Markt 31 10 m Diiui IhrpoeiliÉ aan den Bloemendaalsche weg Huui prns ƒ 9 per week Te bevragen TURFMARKT aS Wegens vergevorderd seizoen mingeboden een nienwe larlq Oafitao MÉr Deze mededeelingen aan de getrouwen door den heer Van Staal gedadn z jn be shst onjuist Wat ons aangaat wy hebben steeds de raadsverslagen van jaren her toonen dat aaVf Wat dfl de S D A P vertegenwoordigers van beteekenis in den Raad is gezegd met minder aandacht waardig gekeurd dan wat door andere leden naar voren is gebradit Het tegendeel heeft zich juist herhaaldelijk voorgedaan dat m het S D A P blad datgene wat anderen aanvoerden zoo goed als geheel werd genegeerd Dat wy ook thans meer aandacht zouden schenken aan de arbeidersbeweging dan vroeger 13 eveneens in stryd met de fei ten Dit willen wy sleehts constateeren zon der meer Het IS dmdelyk dat de socialistische pers krachtiger dan ooit zal voortgaan de be gijiselfin te verkon gen die naar de mee mng dier partij li heilstarft nioetw brengen Daartegenover moet het voor ieder die daarin met gelooft en die de teekenen van dezen tyd verstaat duidel k zyn dat deze heilstaat alleen beteekent de macht aan de S D A P in staat en maatschappy Dat en mets anders is het doel van de millioenen maatschappy der Arbeiderspers Pakhuis f Garage pei week Plaats tegen zeer speciale pnis N NOORDEGRAAF Kleiwef 12 Telef 3016 Gouda 10 SPOOESTRAAT TE HUUR geheel eif gedeelteluk imm 2 2 H A Tuingrond met 7 warenhuizen ea 2 trckseires waarvan de 2 trekserres met 1 warenhuis groot 1500 lamen vernarmd Gelegen te Gouda Te beaichtigen iedere Maindag eiijj Woensdag Verdere inlichtingen te verknigen bn C J KLOOSTERIEAN Ridder v Catsweg 238 Gouda J T l 8002 TE HULU Benedenhuis voor klem gezm Adres FLUWEELENSINGEL 3 AmenkH 8 Oitgemeubilaerde of gemeubileerde Inmers met keuken te huur Te bevr b d Makelaar P W DE BEUN Flaw singel 90 I ruclit Itiy ËWiimien op öeai aociaaJ demoLiatieolien voor7itt er van den naiionalen laad Kart Kenner 93 stemmen De aftredende pieaident JWiklas ia dus t erKozen PREDIKBEURTEN Zondag II October 60UDA Rem Kerk 10 u vm Ds H Cramei Lutherache Kerk 10 u v m Ds J J Simon Geref Kerk St Janskerk 8 u vm en 3 30 u n m J Pl c ten Bnnk Geref Gemeente Turfm rltt 10 u v m en 6 u n ni Leesdlenst Woensdag 14 Oct 7 u nm Ds Bart i van Borssele Geref Gemeente GoliWe 189 10 u v m en 6 u n m Da J B O Croes Ver Galvyn Nieuwe Zaal Turfmarkt 142 10 u vm en 5 u nm Ds Ewout te Bergambacht BERKE WOUDB Ned Herv Kerk 10 u v m Ds ten Bruggecate BOSKOOP Ned Herv Kerk 10 u vjn Dr F Glas Geret Gemeente BJu vm en6u nm Ds J H v d Wal te Wagemngen Gebouw Salvaton 9H u vm Ds J de Brmn van Alphen 6 u n m De heer W J de Jonge GOUDERAK Ned Herv Kerk ftMi u vm en 6 4 u nm De heer Bouwhuis te Lunteren 2 u n m Ds van Dyk tie Lekkerkerk HAASTRECHT Ned Herv Kerk 10 u v m ps de Voogd van Straaten Geref Kerk 10 u vm en 6H u nm Ds Erdman MOORDRECHT Ned Herv Kerk 10 1 t m Ds B Nieuwburg STOnWUK Ned Herv Kerk 10 u v m Ds B J Kama Evangelisatiegebouw 9H u vm en 6 u n m Ds Baks van Blauwkapel Geref Kerk 10 u v pi en 6M1 u n m Lees dienst WADDINXVEEN Ned Herv Kerk 9 i vm enÖu nm Ds de Looze Remonstr Kerk 7 u n m Ds L B HouU gast Dordrecht NIEUWERKKRK a d IJSSEL Ned Herv Kerk H u vm De heer W J de Jonge go tb Boakoop 6 u n m Ds Dipptl REEUWIJK Ned Herv Kerk 9H u v m en 6 u n Bfi Da M Verweij Directie wisseling Ned Bank Hij fv B van gisteren ie met ingang van iz Otl a a aar mr G v asermg op zijn verzoek op de meest eeivolle wijze ontgfflg verUtnd al preeidenl directeur yaa de J V de iNeoerlRndiSclie Baak onder dankbetui ging or de vele en gewichtige diensten n die lunclie aan den lande bewezen Met in gang van dien datum ia benoemd tot nreei dent directeur van de N V de Nedtrj üan i n r L J A Inp oud prosidPdiit directeur van de Javasche Bank en wel voor den tijd ai zeven jaren Benoemd ie bij bevordering ot grootkruis in de crde an den JVed Lt euw mr O Via henng president van de ederl Bank te Amsterdam Invoer van steenkolen m België lit Koninklijk besluit betteltei de de in slelliiig van invoervergunningen oor eCeen luien in België is volgen de leJegraaf giBteien geteekend en verschijnt raorgeiyin BeigkBciie ötóatsbiad JVa drie dagen JOKGEIEIiNEI vlak tegen den leg 12 1 m Mm mUm Wegens ongesteldheid een TE KOOP welke een aardige buverdienate oplevert Brieven onder No 4388 Bui eau Goudsche Courant Markt 31 S Autostaillng r 75 CENT PER WEEK Te bevr ARIE BROER Spooistraat 85 8 lyke tijfsel voor dit doel moeizaam ver üvera iti langtiung gesoebat en gedrein in de drukke rumoerige keuken Later o a opgroeiena jongeling bezag ik aen postzegel meer van een praktiutien kant Hoe goed kende ik die quai i geheime Itejdeb code aie daarin bestaat üQt de zegels op een bepaalde afgesproken manier opgeplakt konden doen weten hoe ik blakend van liefde mijn be minde 2000 kussen toe vi ou zenden o iioe op een andere w fze vastgekleefd uuze üe zegel diepe neerslachtigheid en groote brandende jalouzie kon doen ontslaan En nu zwiig ik nog geheel van de intieme en prettige mededeelingen die het vei liefde hart zoo gaarne wilde aantref en onder somimge dikwijls maar al te iosjes opgeplakte 2 of 3 cents papiertjes i hans nu ik een bejaard en wijs man geworden ben mag ik mezelf rekenen tot de bekendste philateusten in den lande en daarom verheugt het mij zoozeer dat jouda ons geliefd stadje de oorzaak is geworden van een fraaie allernieuwste aanwinst in de postzegelwereld Hoezeer het mif heeft gegriefd dat men imj de alom bekende en gevierde uouwenaar met heeft mtgenoodtgd het presidium op mtj te nemen van het comité dat Zich hier ter stede bezighoudt met de propaganda tot het verkoopen van deze zegels zoo heb ik mij daarin geschikt overwegende dat bij zulk een subtiel voorwerp jls de postzegel is een voorwerp van inderdaad vrouwelijke teerheid en schoonheid brengen wg iedere postzegel alvorens die voorgoed vaarwel te zeggen met schroomvallig en ernstig aan de lippen ik herhaal by zulk een subtiel tets behoort een comité van louter dames die met vrouwelijke tact en met vtouwelyke zachtmoedigheid onze belangstelling en onze liefde voor het edele en het schoone zullen weten om te zetten in klinkende cijfers vm klankrijke mutit BÜITfiNLAJSDSCH NIEUWS ÜUlTiïCHLANa Uet nieuwe kabinet Brüning gereed SiechtB twee nieuwe leden loeT Wotiibda ti iijkaJtiuiseiKr Brunmg zicli naar rijkeprcBKieut Hmdoaburg btgaf uHi bij deztn h t oatblag m te dielieii aji iiet uuniBlene waaiVAii lii de leidei uaö veikttrde litj i adat lieui opmeaw dicpdiaciit wae veiotrökt om liet aanzijn ie guven hetzi aan vön v lkoBwïii uieuw hetzij uan een gcrecoDStrueerd kabmet m de waaa bmrien ei kele uren t zullen slagen AUTOPLAIDS VACHTEN V0ET2AKKEN Fa B DE JONG aouwE 9 tflNNBNLAJNAi De nuchtere feiten hebbtn inniiddcls jan geloond dat dr BruJfting zic i4lei lijk heeft nÉiBiai rd Ijjeii oi aikieod aatwal moeilijk hedtn k elt hij oj iljn weg ontmoet Tal vao püiteooalij knoeten heeft iuj voor ver achUlcude port feuillóB aan ezobht maar iLzen uicenden vrijwel allen voor de ctr te rioeten l ediinken Onder meer Jiewit hij wen beroep gedaan op toonaangevende iiKtufitn i leti II aar dezen wen pht n geen mmutiaiieele functie te aanvOiarden ilruuing zag Woensdag dan ook weldra in dat het h ani 111 den loop an den dag met zou lukken een I leuw kaludet te fornieeren Doch nok d dag van gusteren is versttek ai zonder dati Biunmg enig feucceg kon boeken Hij was zelt zoc ontiex dm indruk van deaen tegen ali er dat tiij het n pJloht achtt gistex a ond den rijkepreeident op Ó6 hoogte te etelien van zijn mialukt beaorakingen Wel zou Briimng de onderhandelingen Zoover ig het echter nog met gekomen want gieterenavond alaagde dr Bruning er in de volgende hjet van munüetera ann den I resident voor te leggen lOjkekanBeliei en waameouaod nuniater van huitcnlandsche taken dr Bninang Imancien en plaatsvervangend rijkakan gelier dr UietJich Itijkeweer nn waarnemend nunieter van linnenJandsdie zaken dr Groner tm üt het besluit ui werkmg GEMENGDE BERICHTEN teonomiache zaken prof Warnol Pnu öh inliuater Verietjgwewji Treviranu ® Jufiiitie dr Joel Fluiten en neuriën tegelyk l n dame te Slieffield woonachtig vertelt i i de Muaieal Times dat zij keonw heeft gemaakt met een wonderkind op hei gebied del r uziek zooaie er misschien geen twee de p de wereld ie te vmden Het is een tienjarig meisje dat al e wijhjes welke zij ktnt volkomen eoriect fiuit Dal is niet 700 1 jiittngevoon dooh het kind neuriet tepehjk Dat ib op zichzelf wel iets zeer bul Iciiirewoons hetwelk m de o rgte plaats dei ph eu logen belang kan inboezemen Docli liet ongelooflijke daarbij is dat de klnne iiiöid 700 muiikaal is dat zij oen tweede etem er ftij neuriet Die tweetie stem hanmni=iefrt met enkel m tertsen en afx teu wal reeds onbegrijpelijk zou zijn dooh het 18 eer melodie in tegenbewegmg weUcd 7 j in haar peneurie doet hooren en zij im provs ert dez onder het fluiten Dit lijkt eiM zoo buitengiGfwoon muzikaal dat we aan om nrspje Boodeti wiUen gelooven waimf er die dume haar mededeelmg niet met haar Nieuw zijn alleen dr Joel Justitie en prof Wamiold Eoonomiache zaken Dr Toet de nieuwe numeter van juetitie waa ot dusver JUBlizaekietR Hij i zes PM ztwtig jaar oud en rat SUezie alkoma jg He laatst waö hij ataatasecreta j in het minielerie van justitie Hij neen t thans ie poitefeuijie van dr redt over l rof Warmold werd ji Neder baksen gfl toren iiij studeerde in den landbouw en w kort votir den oorlog hoofd der econo misthp ifdeelmg aan de Berüjnenhe Land Mir chaleakademie Uaama werd hij leer aar aan de Wurfemiborgsche Jar tbouwhoo pesrhool OOSTENRIJK BondspHSBident Miklas feerkosen il iKmnorgen te elf uur kwan de bondaitrpadering onder voorzitt erflc iap van den pr wident van den bondsraad dr feaJsmami t ij en voor de verkiezing van den nieuwen brnttepreeident Jil irebracht waren M stemman waarvan fri ongewig was üe absolute meeirderïield iitf lOK Op den I ledroJ aJl iJ il meerderheid vollen raam onderteekende en den naam Ultgp l iiJ mtl Vanaf had n weer verkrijgbaar de bekende Mainzer Zuurkool Prima Geldersche Rookworst Frankfurter Knakworst Asnbevelend 30 Telf 2012 J C den Boer Wz Groenendaal 13 STADSNIEUW GOLD 10 October 1951 De steunverleenmg qan werkloozm Iji de Kixiiii V igadermg van 1 bepteui In jl wuijLii 0111 advies m hiuiiteii van 1 n W gesteld adie en van den I laatselijkfU haad uit den G ud elitii Bestuui üei Lond ai de ö D 1 en van het Werk ly zet agitutie tomité bdrelfende do onder oteuiiin van wtrkloozen beidt van l hep lenibei Uil Naur aanlruiiii van deze adresstin n ei ktn B en W tliana het volgend © op De Jn ciue voorstellen van lU l ebruan dól iiü n lU Juii laól no UÖ lebben wij uitvueng uiteengezet dat de genieenu tot lei geven van exua u iKeei ngeii zOMwel II et h t log op de Armenwet als n et dat op d é voorwaaidtn wiuirondei dooi liet 1 ijk ioub idie in de koslen dei sUunvcrlee mng aan eiisis weifcJoozeu is veretrakt niet gtietlitigd wf Wij zouden in hemaiing moe kn lieden zoowel van liet in die voorstel Uil er uUe aU vau liet daaromtrent n üw totitfckelijke veigodeiingeu besprokene on dat tel zake gtcu nieuwe geziclitapunteu 01 juiiiapiudentie zijn veisclienen uet be loeide voorbclirilten ven at aieli iiL ennaJl niet het geven van extia ui k cimgen legen iiet gratis verstrekkeai van Lranielolien en een Kerstgave aan werkloo zen lectaat biJ het betrokken de arteiii6Ut gun bezwaar wanneoi do daauoor beatain de en leeds eenige jaien oe ilereen toe gLpaele regeling Uordt gehandhaafd Nog ciUanga iieelt men m de bladen Kun nen lezen dat de subsid eermg au het Kijk 111 lie kübtei dei wertloozenvi orziening li 1 en dan geliandliaafd kan blij en a s de i eine ate iicti voor alle ter zaken gemende regelingen qnderwerpt aan s MlnUatera goedüeuring en atwijking van die regelm gen Het zal zoo gaan B en W voort na her lyieting aan de reeda biJ heihalmg ge jgevcn be ttiouwuigen naet bevreemden dat zij tot het ijeven van extra ui kienngen in welken vofm dan ook of tot het wijz gf n der gemeentelijke steoinregeluig niet kunnen jia weren Ue gemeente ie op dit gebied niet vri en vooi zoover verbetering van ie geldende bepalingen te bereiken is blijven WIJ Met betrekking lot de in da betdo adree sen opgenomen punten deelen B an W ten slotte het Volgende mede Het geven van een extra uitkeenng aaii weikloozen achten zij op de hierboven rntwikkelde gronden ongeoorliofd Tot de voorzienang van kleeding echoef el en dekking is het Burgerlijk Armbestuurcompetent wot inachtnemmg van de bepalingen der Armenwet In Je verordening voor het Maatschap pehjk Hulpbetoon wonllt de instelling van een comiiiKeie voor dit onderdleed van de taak dezei instelling van weldadigheWvoor zien ite aoor adweeanteai bedoelde aan het Burgeiiijk Armbestuur toe te voegen com mossie 18 met in overeeostemn mg mH het gekknd reglement en dus in strijd met de wet 2 a 4 Jn de brandstoffen verstrekking ei heit bedrag der kerstgave kan zondter ge vaar voor net rijkssubsidie geen wijaiging worden gebracht ij achtöi deze wijzigmg ook nhH noodig waar den Kaad zich r eds vroeger voor ruime toepassing heeft uitge spreken wanneer de weerstoestanden zulks nfH dig maken B en W stellen den Kaad mitsainn voor afwijzend ta beeohilUten t emzoo op het adres van het Werkloozen Agatitie tomité aangeTien de Raad aan de in het adreg ge telde éiBohcn niet kan voldoen Thalia Theater Richard Tauber ui Das Land des Liichelns Dein lat mein ganzes Herz en verschilleside andere bekende liederen zingt Richard Tauber in deze film en zyn woiiderhjke stem ktant dank zy de voorttteffelyke geluidsinstallatie in alle details tot on en over ons Men wordt medegesleept en opnieuw geftK d vooral ook door de volmaaktie doorwerking van de piamssimo s en de falsetten van Ön meest geliefde hefttoe ria s Tfet is waarltfk volmaakt en brengt de hoorders telkens weer in vcrruk De Inhoud van dese eveneent veel be Natuurlijk speeiti er zich een roman af De dochter van de dantere h verloofd met Andrc de ztwn van een voornaam aristocraat die 2ich bMS a dit huwelyk verzet totdat Parysia eindelyk een guntrtige beshssmg voor haar dochter wPet te krygen j eohter de huwelijksdag nndert meent dre met te kunnen trouwen met Maga ret hy maakt de remmen van ziin aruto defect teneinde zelfmoord te kunnen plegen onder de mom van een ongeluk maar juist jjm wil Magaret meti deze auto gaan rU In een spannende opname reeks worden reddingspogingen van Andr weerge geven en hoewel hij en Magaret na een enwtaK ongeluk in een ziekenhuis worden ogenomen blijft herstel niet mt en wordt n treffend en gelukkig slot gevonden HeÖ versterW orkest geeft aan dit mooie filfflwerk een passende begeleiding Een uitgebreid goed verzorgd byprognaaaa gaat vooraf Een paard op hol Een grhadepoatje Gateravond om kwart over zes ia het paand van don melkboer V op dien Haas trechtsfhen dijk op hol Keslagen em met die wajieo achter hem aar op de Karnemelk èjiwt tegen een boom gebotst nabij de brug an de Schoonhovensche trein Het dier wiat 2ich an Ie gehavende waigeïi los te rukken 1 rende verder die Kamemelkeloot op naar in de nahijheii van het abattoir ie melkboer O er in slaagde het die i tot taan te brengen Het dier dat toen spoedig weer tol rust kwam is naar de stal gebracht en heeft bi lif t ongeval geen let el gekregen Defccliade voor den melkboer V wns aan zienlijk A 1p melk en papflesschen waren vornlel 1 enkek melkbussen kwamai m het water van Ie Kamemelksloot terecht Bo lendien was de melkwagen flink tflsoha digd Schouw burgbioBCoop Gekooide menschen Hekoüido nienschen Minacnen ui KaEig IS etJi pchepping van d n bekende 1 legMSöur E A Dupont ave reeda zoo menig mp st iwfrk waai van wy slöcnts noemen hel b henda Variété op zijn naam neeit taan Gekooide menechen de film die leze w k in den öchouwburgbioscoop draai wordt algeiiiotn alg eon zijner beste werken b h u I Het drama spetlt ici af op een ireeUiir Fritz Kortner als Oaptam Keil Tara Ilorell als Prau Keil en Heuirtch Geor ff ate de geweldenaar Caas gaven mooi spel lo 7ien Vooral tusschen Conrad Veidt en flei ncli George waren er praohtige scenes V iiet voorprogramma noemen WIJ vooral It muzikale één acter Een mid wi lemacht droom Filmavond vul het Inst voor Het Instituut voor Arbeidersontwikkeling i vt tegen as Dinsdt avond n amenwer tuig met den Nieuw MalthTieiaanschenBond epn IiliiiavtBid mtgesohraven voor Jedan en rtcinateure in de biosoo pzaal van de Socueipeit Be ttéunie Dr Joh Ph luyt uit Dm Haag zal de film toelichten Verbreldng locale telefoon gCBprekken Ue directeur generaal der posterijen en telejiahe h eft den volgenden brief gezonden aan alle Kamera van Koophandel en 1 abneken In verband met de te dien aanzien gebleken wenseheljjkheid is besloten met in gang van 1 October 1951 op de kantorwittaax Uit teohniBch mogelijk ia de interlokale Wefoongesprekkien by het Aaal he et vinden van een aangeslotene aan te bieden op de wy e als thans reeds voor de internationale telefoongesprekken geWt Derhalve wordt daar alleen met toefctemning van den locaal bezet bevonden aüiivrager van of opgeroepene voor het n ttrlooale gesprek het m gang zijnde localeo daaimede gelijkgestelde geaprek verbro 5 Op de kantoren waar heb aanbieden f flng wegene technische bezwaren nog niet nogelijk is sullen by vernieuwing van de tapeawoordige lelefoonoentralea zoodönlge ü worden getroffen dat ook nieuwe regeling kan worden mge daar voerd Nederiandsche Orgelkunst en Historie Zooals wy reeds berichtten zal op Woens jag 14 October in de Groote of St Jans terk een orgeldag gehouden worden die jerdeeld is m een Historische Middag con terentie te 3 uur en een Nederlandsche Orgelavond te 8 uur Als sprekers voor den middag zullen optreden De heer Jan Zwart orgamat te Am ewlam Joachim Hess de 18 eeuwsche Org der Goudsche Kerk en diens OrgelKÖfibriften De heer Dr Q i aa te Arnhem Zin eri zonder Orgel een laatste episode uitae Btrijd tegen het orgel in de 17e eeuw 8 De heer Jan Dekker orgelbouwer te Oude en nieuwe Orgelbouw in kort bestek 4 De heer Jan Zwart Anthome van oart en zijn in 1659 uitgegeven Tabulatie 8o k van eUicke Psalmen en FanUsyen tract voordrachten aan het orgel der Kerk Het programma van de Orgelavond is aniengesteW uit Nederlandsche Orgelcomponisten van J Pz Sweellnck Anth van Mrt Cor Kiat George Stam J J de Goneertgever de j Vos H C J Jan Zwart De toegang is om drie uur vry s avonds iB de entroeprys zeer laag gesteld Victoria Specolaas Nu Sint Nicolaai ijd weer nadert en boterletter en speculaas weer tot de veel gevraagde lekkernyen gaan behooren heeft de Biscuitfabnek Victoria te Dordrecht vertegenwoordiger te Gouda de fa J van Wjjk Az aich gehaast om keurige trommel tjes met 3 pond overheerlijke speculaas in den handel te brengert De lekkere broze speculaasjes zyn in deze blikjes keurig ver pakt maar bovendien ook los verkrtlgbaar Men raadplege voor meerdere byzonder heden de betreffende advertentie m dit blad Burgerlijke Stand GËBOUSN Geene ONDERTROUWD 8 Oot P den Edel en t J Itómeijer G J Kuipers en I Meij nuk OVERLEDEN 7 Oct Beruardctta An thonia kalmeijer 14 jaar AngjeAdnani Ifna wed U Bazemei 67 jaar Agenda 12 Oct 8Ï4 uur Soc 4e Reunie Bovenzaal Opeab Verg Alg Ned Vrouwen Vrede bonML 14 üctobei Cuiausavond der Goi dsche Red duigsbrigade o 1 v den heer iatrop m geb uw Uaniiel e avonds 8 nur lo Oct ö uur Boe de Keunie Openings avond Volksuniversiteit A Oet aoc de Kéunie VoUtauniversiteit Eerste curausav Jid mevr v Schaick Wllmg Apothetol De apotheek van döi heer F A Dee Westhrven al van heden tot n met 16 October benevens den daarop volgenden latht geopend aijn ffa 8 uur des avonds dee ibdits tchtiei alleen voor fcepten Zondagsdienat doktoren By afwezigheid van tfigen huisarts kan men zich hedenmiddag en morgen wenden tot de doctoren l r hup liendctweg en Dr de Boer Gouwe UIT DEN OMITREK ALPHEN a d RUN De Schutaluis Reynevold TE HUUR ƒ 4 voor 12 auto s Te bevragen In tegtnwoor ligheid van liet bestuur van den 1 older Keyneveld alfiier den arcnit ct ei den h er p6 de bouwkundige van de l rtv Waterstaat mt üouda zi n gistermoi gen de benoodigdc gronden uitgezet voor den bouw van een schutsluis aan de over soheping Keyneveld tei bepaling van de gronden die hiervooi aangekocht ot ont eigond moeten woiden Zooals nen wee hiudt deae bouw verband met den nieuw aan fe leggeai verkeersweg Kotterdam Am frteidam waardoor de overschepmg aan het Kcjneveld die voor het anelverkeer veelte hinderlijk u zyn kcmb te vervallen NIEUWE UITGAVEN Bredee s Catalogas van Zondagaschool uitgaven De nieuwe catalogus van Bredee s Zon dagsschooluitgaven is verschenen en heeft een groote uitbreidmg ondergaan Het is een heel boek geworden van 100 pagina s en bevat talryke illustraties van boekomsla gen portretten van auteurs en wandteksten Voor mtdeelingen op Zondagscholen is er een keuze te over De catalogus die diimaal gesloten is in een stevig omslag met een fraaie kleuren druk een vaas met bloemen naar een tee kening van Kees Roovers is op aanvfage b de NV Bredée i Uitg Mjj te Rotter dam verkr gbaar TE KOOP LUOÏTVAART Beperidng gaat eerstdaags in De eerste lurhtpassagier m Indie ai ngekomen LAGE GOUWE 98 GOUDA Bi de aakonrst op 14 September van het uit Nederland komende postvli uig Ooievaar te Medan heeft de Bumata i ost da zich aan boord bevindende mevrouw Hew lett een 67 jarige dame die do eerete lucht reizigster ia die de vlucht van Nederland naar indie m akte ondienrvraaigd Onder het rooken van een sigaret vertelde ZIJ dat de reis schntterend geweest was Ja erzekerde zij het is Hiet de eerste kfwr dat ik vlieg ik heb al heel wat tochtje met n yn zoon gemaakt die is n 1 ee rete piloot by de Koyal Air Korce m Engeland en nu ga ik mijn dochter eens verrasaen in Nieuw Zeflnnd Ik vliPg morgen door lot Batawm en ga dan verder door met de K P M naar Nieuw Zeeland waar zij al jaren woont Jammer is hel vond de aportaeve oude dame dat er nog geen lucht ver binding is want dat gaat vlugger RADIO TELEGRAFISCH WEERBERICST 10 October Verwachtmg Zwakke tot matige zuide lijke tot weetelyken wind meest gedeelte hjk bewolkt weü of g eii regen temperatuur Verdere vooniitaichten Weinig verandering Vachtvopst Waarschynhjk geen nachtvorst Slechte 5 cent 1 kosf een opname met HORAM gcTwrlaos bliksemtlchtpoeder Elke opname slaaft We hebben het steeds voorradig in pakjes van fram 1 gram 5 gram 10 gram 12 j cent 17V cent 55 cent f 0 90 Gaarne willen wii het voor U even demonatreeren Zeugestraat 56 FOTOHANDEL H J LAEMS Sliris J KOEMJIV t HAASTRECHT zal verkoopen op MAANDAG 26 OCTOBER 1931 des avonds 7 uren In hotel de Zalm aan de Harkt te CrfMda Een onlanm nieuw bouwde laaritiRis Ot l Ma llehtkrM 3vaoral lllnB Garage met Bovenwomng aari de Gouwe 129 te Gouda ftroot i aren 27 centiaren Verhuurd voor f 27 per week Een daarnaast ireleftcn arroot Heerenhuis met tuin aan de Gouwe 127 te Gouda root l are 92 centlaren Ontruimd te aanvaarden bti de beding der kooppenmngen DAGMEHJE VRAAGT SlaapgelBgenheiil bi nette menschen 10 Brieven onder No 4425 bur Goudsche Courant Mafkt 31 TB HUUR HEERENHUIS Burg Martenssmgel 8 Te bevr b d Makelaar P W DE BEUK Fluw smirel 90 Een Huis en ERF aan het Regentesseptentsoen nommer 8 te Gouda Ontruimd te aanvaarden hu de be taling der kooppenningen Een Huis n ERF met POORT daarnaast aan de Bookenbergstraat 22 te Gouda Ontruimd te aanvaarden bu de betaling der kooppenmngen Te bezichtigen volgens plaatselijk gebruik TE HUUR Nadere mlichtmgen tm itairtw van den notavis BOELHUIS twegens beëindiging bedrijf te ZWAMMERDAM OadBodejn aven op de Hofstede De Vnie Nes bewoond door den heer J MICHIELEN aan den Oud Bodegraven cheweg op VRIJDAG 16 OCTOBER 1S31 voortn 10 unr van Chevrolet bestelauto voor hakikei kmideniei of iets dergeUika ƒ l50i N NOORDEGRAAF Kleiwe 12 Telef 3016 Gouda 10 23 stuks HoDrnne 20 koeien kalfdragend en gedcel teltik ingeschreven In N R S 3 kalveren TE KOOP HEERENHUIS Burg Martenssmgel 8 Te bevr b d Makelaar P W DE BEUN Fluw singel 90 TE KOOP AANGEBODEN Salon Pathefoon met 38 platen zoo goed als nieuw Tevens een Kipderledikant Billijke prijs Te bevr yjSTE BESSTRllL AT 17 bruin merriepaard nak in tniic 6 drachtige nuxvmrkeas 40 s ihrammen en biggen 25 kippen enz hiiMiillÉpÉselisp ra 4 Voorts O V 50 000 K G kcst gewonnen hooi en een partii maat Voor den verkoop afgenummerd te zien Denrw DE KOOI OPRUIMINI VAN WASCHKUIPEN iterk Tfltlaaftde prijzen I Aanbevelend e VAN LEFUWEN NO FUME Geen rook Oeen staak De wonder ASCHBAK Z Alleen verkoop TnmatraÉt 85 Tel 2876 L Blnnttnclljk Kl lw fl 7 Bx dezen bench ten ondei fireteekenden aan hunne jrej chte Chentèle dit in hunne zaken OOSTHAVEN Ndr 38 en LAN6E NOODaOOSTRAAT No 23 welke z in overgegaan aan den heer B F Ch DUIJNSTEF hetzelfde personeel weikzaam is dat ons jaren trouw gediend heeft Onder dankzegging voor het vertrouwen dat onze z iak m zoo ruime pate gïduiende 70 jaren heeft mogen ondervinden fi in üii J MARGRETHA J P v MEUP MARIA H J v MEURS DIRBCTBUREN van de ONDERLINÖE BRANOVWARBOROMAATSCHAPPIJ gevestigd te AMSTERDAM brengen ter kennis van belanghebbenden d it in de plaats van wijlen den heei C J M KROON IS AAN6ESTEL0 DE HEER P BOKHOVEN lis correspondent van bovengenoemde Maatschappij voor Gouda en naaste omgevmg btj wien vooi t ian allp verlangd wordende inlichtingen te bekomen zan i De Directeuren vooraoemd DE JONG Co Amsterdam 8 October 1931 Ondei referte aan het bovenstaande beveelt ondergeteeken de zich iii genoemde functie aan m Wf P BOKHOVEN Gouda 8 Octobei 1931 40 BON 10 Extra Reolam Op vertoon dezer bon ontvangt U fci Hi MMM ZATERDAG 10 OCTOBER Half pond Pindakoek 20 cents Half pond Kletskoppen 21 cents NV Hst Chocoladehuis Hoogstraat 13