Goudsche Courant, zaterdag 10 oktober 1931

1 In i Sovj tpar dljs Liever tuehtboiestraf dan kolen hakken in het Don bekken Eca lift ift 4 Hr In dw Vnjneid iezen wij do volgende awihujmg uit het werk Tho red trede Menace van den Amwikaan H Kmokerboeker die den heiletaat in igeo ervaimg kent Wel in geen enkel land zal ket een geiioegen zijn om mijnwerker te wezen Maar wie voor de keuzt werd gesteld oni tudilhuibsUal te knjg n of koie m Jiet tonbakken te hakken zou normaal ge rokas het ruijn eiken verre verkiezen De licoldmgen eur en ikzelf zeten in i et bureau te wsiphten op onze mijnwerkersuitiruslMig J Je ploeg wBid net afgelost en een stroom van roenflchen de gezichten swart ven het koianetof söroonide met gebogen ruggwi uit de diepte Uut 18 onze ploeg zei de ingenieur met de bestt mathinale mtruating J ï beQ slechte zes uur dtenst Met 250 artfei isre behben we t en jaarlijksche opbrengst van 12U0Ü0 ton Vlak daarop stormda e i jonge ingenieur met een vloek net bureau Wnnen lie wjn er tussehenuit ge4cnepen Wie zijn er tu atlienuit geknepen = Die elJendige plattelundsjongens e kwamen de vorige weeJt hier werkten vyf dagm o nu ie de helft al weg Waarom vroeg men in koor Och ze zijn nog nat aehler liun ooren flêp delïfegemiininjfenïeur eA emeet metten de deur dicht Het waarom wordt intueechen duidelijk voor wie den hooldingenieur en en 4menkaanfichen reporter op hun toofn in de diepte volgen K i lift voor de menschen blee k e niet te bestaan f i zoo was het overal in het Uon bekken IJe schacht tfie naar benedon voorde was aerpaitinw gewijj aand elcpgd Aanvankelijk wi er nog een port tunnel waardoor men in eïogwi houding moe gaan want hij was niet hooger dan lot waar de km van een man van gewone no t ïte reikt i e vloer uit natte en deelP verrotte planken waarover men du sierk K biikt n Veti deel kruipend naar beneden ginfT ga een gevoel van onveiligheid Telken kwam men ip 100 M een duM ele deur tegen ben nalve kUometer in gebogen houding loopen tó zeilB m gawone gevallen al veriiiOÉi nd maar onder den gr aid is 1 nog heel wat erger Na een kwartier werd de weg ioo ateil terwijt de hooffte van de tunnel nog maai drie voei hedroeti dat het onmogelijk WB 001 met hel hooM vooniH 1 erderV gaan Men bond zit h de lamp om den hals en als een kreeft nioei t men iijwaarta naar bfued i kruipen Het koldObtof was EI tro TicWBii eaD F V TillOi is goedkooper en geeft veel meer voldoening dan het aansluiten aan een Radio Centrale TOESTELLEN MET LUIDSPREKER vanaf 97 50 q J Jij geleidde haar nu nuar dcai saion en onder het gaan boog hij zich naar haar u e ik heb u leU te zeggen maar hier gaatdat niet Mag ik u komen t wwaeu Zeker met ben ii inuut later zong Ardine met haar friBBcben jonge steai cfle zeker weerklank vond m veler gemoed te oordeelen naar de geestdriftige toejuichingen dte a iikhoogste Mra ayneg l ytton etond aan den oenen kdnt van de püano en naast haar haar seel Langzaam tusnchen de anti re gasten door zag Ardine lord torresmere naderbij komen UJ hij naar iiaar bad geluiBtcrd wist zij eagenlijk net maar ze ging hem tegemoet met de verontschuldiging Ik heb vei ten te vragen naaf ladyIxirreemere Met leet mij zoo toen hoorde dat ZIJ ziek was a sa 18 erg lan het sukkelen diesrme UHa ik denk dat zij zlc overver moeit U weet tk zit m alle mogoJijke eom té Ja en das ifl ze reker met sterk s enoeg voor U neen bij nge niet fcln toch moeïtik er vandaag Herie s autontat weer bij te pas roepen anders zou zij nog zijn m eg gaan cfschoon het haar m het ireheel metpaste Ik verzeker u dat het e o hfe ietavoor haar was om dezen nitgang op te ge V ven Ze hsd er speciaal eeii toilet voor latMt maken fn vond daar mete op aan te merken j Wordt vervolgd ISÉ Ieder bestelle tha rees de over epnige welien verschonende met tal van nieuwe gegevens bijgev ierkte uitgave van de ¥ L Ijevattende alle inlichtiagen en adressen betreffende Riiks en oeraeentediensten Openbare en Bgzondere Instellingen Vereenigingen Vakbeweging enz Bijigewerkf tot 1 October 1931 Prjijs 25 cwit ingwaaid 50 cent gecartonneerd Ée Men bestelle dit voor ieder onmisbare boekje direct op onder staand biljet bü zijn gewonen boekhandelaar of bij de Uitgevers A BRINKMAN ZOON Markt 31 Telef 2745 Ondergeteekende bestelt hiermede Goudsche Vraaébaak 193l 3 ingenaaid 25 cent gecartonneerd 80 cent Volledig a es Naam Doorhalen wat niet verlangd wordt Inzenden aan de Ultgeicer A BRIIilKMAN ZOON Martrt ÏL of aan Uwen gewonen Boekhandelaar Ef IE MAJIR ÉÉN ROEP OVER DE n I KWAL rEI ¥ ONBERISPELIJK HALVE BLIKKEN INHOUDENDE IRIE POND nettf f 1 10 Engroi VICTORIA SPECULAAS PRIüS ZEER BILLIJK BESTEL NOG HEDEN EEN BUK BIJ UW WINKELIER NatamsHIk lt Vlctoria Speculaat ook uitgewogen verkrijgbaar i I Firma VAN WIJR Aaen Grossiers Oouda Opei are Vrgwillil e Verkooping otaris Q VOS te WADDINXVEEN zal op WOBNSDAGEN 21 en 28 OCTOBER 1931 des v m 11 uur in het Café van den heer KWAAK aldaar ten verzoeke van den heer W Schouten publiek verkoopen fiK pereielm Miiil aan den Zwartewej te Waddinxveen met loods doch zonder verderen opstal kad sectie G nos 1684 en 1686 tezamen groot 1 18 30 H A Aanvaarding bij de betalinpr op 1 Dec 1931 Lasten vanaf 1 Jan 1932 Geld vpor hypotheek beschikbaar Notaris J vanKranentiiifg te Gouda UiM f zal op MAANDAG 12 0CT0BE8 1931 des avonds haU acht uur in hotel de Zalm a d Markt aldaar publiek verkoopen de voljfende solide Koed onderhouden en e te Gouda Kelesren HEERENHUIS Waehtelstraat 59 Ontruimd te aanvaarden MANTELS EN COSTUMES VINDT U BIJ ONS EEN UITGEBREIDE KEUZE TEGEN LAGE PRIJZEN WOONHUIS Irins Hendrikstraat 26 Ontruimd te aanvaarden op 15 December a s Zeven nieuwe Woonhuizen Da Costakade 4 6 8 16 20 22 24 Elk verhuurd voor ƒ 6 per week WOONHUIS Wslis Bockenbertrstraat 122 Verhuurd voor ƒ 4 per week BEB6PUATS een zeer voordeeligè brandstof Geeft veel warmte en weinig asch Aanbevelend Gebr van Bruinesseii VROUWESTEEG 25 Telef 2313 BOSCH WEG 29 20 Walvisstraat het 2e pand vanaf Bookenb vati t De perc ztjn te bezichtigen de laatste 3 werkdagen vóór en op den verkoopdaK van 10 tot 12 en 2 tot 4 uur voor het Ie perc moet belet jfeVraAji l worden BetaddaK 11 November a s JEGOVITOL de geijkte levertraan met gecontroleerd vitaminengehalte ƒ 1 per flacon J C LANGERAAE Gedipl Drogist Burg Martenssingel Telef 2839 J VLAG MfBSthavan 61 Tailleur WINTEBJASSEN COSTUUMS MANTELS Passend modd I aire prijken Keerwerk en legt bont en fluweel kraigen op Vraagt Btalf9i Gnwte sor teering B rloht BINNEN ENKELE pAGEN verplaatsen wjj onze zaak naar Karn nn lksloet hoek IJsscUaan 10 A Broakhulssn Breeder biJ n tities welke gratis by den notaris verkrijgbaar zan NEOERUIflDSCIIE H Krimpenfort Zn g Kleiweg 17 25 ORGELAVONO in de St JANSKERK van 8 9 uur JAN ZWART van Amtterdam Programma tevens bewijs van j j j ts 4 toegans 25 ets aan de Kerk vurkrijirbaar Deuren open 7K UIK 20 Big Ben Onlnngep ren Grpote So te rip KLEEDJES Zie de etatage TIEN0EWEG6 C A B Bontzirgar MARKT 18 De beate f2 pijp met garantie 24 modellan L BINNENDIJK TBI 2US L TIENDEWEG 24 GOUDA t HET AANSCHAFPEN VAN EEN 10 KLEIWEG 87 Telef anken adio Toestel V ÉpIliijQieÉerMrs MAGAZIJN PARFÜMkRIbM TOILETEN SCHEERGEREEDSCHAPPEN Balt A de Jong Gouda Öosthaven 29 HAAR LOTION SILVIKRIN kleine flacon ƒ 1 50 groote flacon ƒ 3 9 Complete kuur ƒ 4 80 liliilooriitiKtuur tegoR LIKDOeiïNS EELT of HOORNKUID Flacon 4 35 ets bij Aflton Coops Oraglet Wljdetr 31 Tel 2482 Hiiiii m ir Is slecht an gualiteit en brandt niet Wü fabriceeren nog van OUDE I VOORRADEN een heerlüke zachtgevrige Maryland Tabak in j rijzen van 15 tot 3D Ct per Vi ons Tj AKEN SIGARENFABRIEK J E KOOPHANDEL W tetraat 20 Telef 3217 QQUD8CME VRA AQB ALLE BANKZAKEN SAFE LOKETTEN ASSÜRfNTtEN NEDERLANOSCHE Uitgave 1931 32 MIDDENSTANDSBANK ÖOSTHAVEN 58 GOUDA MasHief 14 krt Ck uden Verlovingsringen per gewicht uitgeprjjsd Sierlgke moddlen lage prijzen L HEIgPENER Lange Tiendeweg 20 GOUBA WÊÊmÊmmmmÊÊÊÊÊiÊmÊÊÊÊÊm ÊmÊtm Reólame Bon BÜ inwisseling van deze advertentie krijgt V bU aankoop van 50 cent I Flacon Prima Meubelwas ter waarde van 17 cent naar vel ltdlng kunt V krQgen Wit Rooa Geel Bruin of Zwart Xoopt Uw Schoonmaakartikelen bij H Zandvoert Wijdstraat 25 Telsfooii Zm en profiteert tan tevens van bovenstaande redanre Deze reclame ig ook geldig voor telefoaiscbe bestdlingen GOÜDSCHE COURANT ZATERDAG 10 OCT 1931 TW EEDE BLAD E n dubbele ahawlkraag van zwart castor letterlyk twee kragen over elkaar heen acheveert den mantel en op de korte Jtiancbet IS een bovenrand van hetzelfde bont loe opgezet wat ook alweer een vreemden indruk gbef t Toch zün ze zeer gracieus de nieuwe hian telmodellen al hebben ze soms heele opzetten van bont als een bolero tje een bontstrook op taillehoogte en waar het maar kan bonte reepen en tusschenzctsels Zoo zitten er b v op een mantel die overigens een eenvoudige stropdas van bont draagt drie reepen van dit bwit op den béhedenmouw één smalle één a aymetrische en één diagonaal opgezette wat ook alweer een tikje zonderling aandoet Zijn de modellen byna altyd lang slank met eenigen godet uitval aan den onderkant ze worden varieerd al naar gelang ze wel of niet een celntuurtie dragen Sommige hebben naar den stijl van het Second Empire zichtbare borstnaden en zyn ook aan de taille met een naad aaneengebracht Ze vertoonen meestal prachtige découpe a en incrustatiepartüen en mogen er ook wezen wat de stoffen betreft die meestal effen fraai van kwaUteit en modieus van kleur zün Als modekleuren gelden wünrood en paars fleschen jagersgroen en alle tinten bruin van het herfstblad GBACE ALLAN Een Hollander in New York Impr 8ai s uit n wareldstad 5 cent een dans Nachtzitting kmnt het voor dat de schilder als het sttuk op de tentoonstelling ntet wordt verkocht het awi dien aanvrager aflevert tegen lageren prijs H y kan dan alvast bet commissieloon laten vallen d t hü nu ontloopeai is Men iet hoe moedelük het is een dtrge lÜ ke zaak ï66 t regelen dat geen bedrog kan worden gepleegd Niemand zal daarvoor ee regeUng wet n ui te denken Nu We het toch over schilderijen hebben vermelden wij even dat het genootschap Pulchie Studio tegenwoordig de d üladcnÜci met meer uitnoodigt tlot hï t bezoeken en crRiseeren Willen zij toch komen dan verzet men zich daartegen niet maar ctitiseeren doet men niet meer We vermoeden dat deze stap eerlang gevolgd zal worden door de tweede n l het geen critici meer worden toegelaten Er zijn i eds tentoonstelnngen waarbü dit verbod is uitgevaardigd en het komt lü voor dat bti schilderijen het verzoek hangt geen kranten kritiek daarover uit te brengen Het ia een moeielijke kwestie die van de schilde rüeaikritiek maar daarop komen w ee nanderen keer wel eens terug HAGENAAR Een klein muaeum Maiibllt1 ii lurv vaatuhKton AveJtue ituijwn tüe tien heniel raken ii ratt n Jla iiijiigw ® waardoor een sdAü mmz vei eer raast Kn dan plotseling uea eigenaaiuig Itlern tttóicum üet heet liitj Uuieterd i e beeldhouwer üeorge Bentaid iieeJt jaren lang in al e deeJen van t ui opa middeieouwsche plastieken uit hout en ate n vtrzümelti l ie heeXt hy in zyn van rowd baksteen opgetrokken gebouw dat niiddcL U een heeriyken ouden tuin staat van waaruit men een prachtig uitlicht op Ncv ïort beelt ondergebracht Zelfs de gehefie zuilengang van een oud Jtaliaansch klooster uit bet jaar HOU heelt hy bteen voor sWHi overgebracht en naast de kapel A eei opgeboüWü in het nüdden ervan groeier awaardlelies In de lapel zelf vallen een Bcboone Pieta uit den Elzas eenige betooverfflid reane Madonna s uit de veertiende en vyftiende eeuw vensters met gtassohildtringen enz op Het mooiste is echter een uit hout gesneden stervende Maria dit levensgroot op etn sarcophaag rust Spaansoh werk uit de veertiende eeuw Deze verzameling heeft Kockefeller den beeUihouwer afgekocht eai an de stad gtBchonkan Een paar oude Amenkaanache vrouwen spreken over de verachillemle Europeesche kunstachatten In den turn fotografeeren eendge jongelm dttidenten van de Yalg rauversiteit niet de werken van de oude kuiUtenaars maar de zwaardlehes De museumwachter 30 jaar m dienst an de stad heeft ons zonder entree te heffen binnen gelaten Hü is Hol inder en vindtl het heerfyk Hollandsch jgfet ons te kunnen spreken Oude kunstachatten zien wy in een oud gebouw omgeven door een tuin waarin Bwaardlelies Woeien En buiten klopt het verkeer van de wpKldstad V f cent een dans In de itoseland Dancing lyn JÜ hostesses geëngageerd die voor o cent pel dans met lederen keer dansen moet n diii een biljet afgeeft W j koopen aan de kassa twee ücketts fl 86 cent Dan gaan we een trap op en komen boven waar het propvol 19 en het Is moeilyk om ons te orienteeren Wy z n Jff efen vr j grootó ruimte dw stemmingsvol is bWicht door roode en blauwe schynwerpe die achter palmen zün opgesteld Tafeltjes en stoeltjes rond een dansvloer Ui jka en rechts van de plaats waar een uitmuntende negerband speelt zyn steenfonteinen die eveneen door middel v n lampen gekleurd zyn De zesüg hostesbce zyn ongsloo lyk mooie meisjes in Dinnerpyaraa s die eruiL Zien aU balkleeren De Jieeren koopen aan een kasse dairttcfcats voor 5 cent per stuk Cy het dansen geven ze één coupon aan de stess en de andere aan een elegante in onbcnbpelyk smoking gestoken heer die bu den ingang van de zaal staat Deze vertelt ons Geen van deze meisje U uit New York Ze komen allemaal uit andere statten van Amerika m de hoop hier b film of het theater te komen als girl byvoorbeeld om daarna weer veYer te vechten om wat roem wat geld IZe hopen kennig te maken met een mllhojfair of een ryken graaf die mej hen tMppd Daar dat echter zeer moeilyk is tawl ze zich eerst als j ostess by deze ddn igelegenheid engageeren Van onder af beginnen ttltydZe moetent dat is een voorwaarde beschikken over vyf verschillende in goeden staat verkeerende baljurken of zooals nu Dinnerpyama s De jurken hun schoonheid en hun goede dansen is huti geheele bezit Bq dat moet nu op de voofdeeligsie manier worden belegd Ieder meisje moet aan het eind van den avonil een zeker aantal coupons inleveren Uikwijl koopen de meisjes z lf een aantal coupon als ze b v uitgenoodigd zyn door een hcei om aan een tafeltje ÉB komj n zitten Al ze mee moeten dineerén kost dat den gullen uitnoodiger wel 10 dollar Dat is hard werk aegt onze vertelier De gatten brengen hUn eigen dranken mede en de meisjes hebben het zwaar te verduren by lie ellendige gesmokkelde hkeur Ik zelf legt de heer m smoking spaai voor Caiiiorme Ik heb veertig jaar Uroadway achter m n rug en afgezien nog van het feit datJ het hier met meer dat 1 wat het was ben ik ryk elyk moe van al dat vermaak en van die centenjachU De laatste jaren van myn leven wil ik in Californie doonbrengen By lucht en zon en bloemen wil ik sterven Hy zegt dit geheel en ai in ernst en tenige oogenblikken later is hy weer druk bezig met zyn werk Nachtzitting Om 11 u ur 3 nachts nigihtcourt Na trechtzititing m de 64e straat Hier worden de kleine vergrypen van den dag behandeld Db rechter is eijn ympathiekg heer van 4Ö jaren Hy heeft een goedgevormd rond gezicht en goedige oogen die als hu zyn bril afneemt er vermoeid uitzien Ik ga zitten op een van dg voorste banken De niet zeer groote zaal is overvol de luchft die er hwigt ontzettend het publiek gemengd Goed gekleede en in lompen gehulde mannen en vrouwen zitten nauw t elkaar aangedrukt in de ryen bankenGetuigen reporters en eenige advocaten maken het Verdere publiek uit E oude man krijgt drie dagen celstrafHet IS een bekende Tramp een vagebond waanïiee men eigenlyk mie goed raad v eet Vrooiyk atapt hy de cel binnen De volgende een geweldige neger zwart ajs kool en zyn aanklager een politie agent Getuigen komen naderby Was U dronken Ja gisteren Hy heeft me rwarte hond genoemd en nog erger Nu toen ik hem op den hoek waar ik schoenen poetste weer zag ben ik naar hem to egaan en heb ik gevraagd Waarom ben ik een zwarte hond De poütie agent was over deze En toen Uwe Genade toen heb ik óók gevloekt en gescholden Wat zoudt U wel doen als een agent U zwarte hond en nog erger noemt Uwe Genade lacht en als de getuigen Jimmy s woorden hebben onderstreept luidt het Drie dollar boete JSmmy heeft er maar bn De anderf twee worden door negers uit heti publiek bijgepast Volgende beklaagde een zestienjarige jongen die mfen zwervend in het park heeft gevonden Waar woon je Weet ik niet Werk JCan geen werk vinden En de vrieiidelijke rechten één uur s nadhta zitlting ho de politie zi i ermee zal jongen werk krijgt Nad moeieiykheden voor de Kunsthandel weet meer te krijgen dan als Hmiet is gesteld Natuurlijk kan de sddlder naar dat meei fluiten Hy weet het trouwena niet en aU regel is hy al zeer in zün nogjea als er iets IS verkocht en ij bovendien z n liraietprys krv Heel dikwyls toch krygt de schilder de boodschap dat een bod is gedaan op zjjn stuk maar dat beneden de Umiet blyft Niet zelden gebeurt het dat de schilder dan toch maar toehapt en de lagere prijs accepteert Ook hier ontbreekt in den regel iedere controle Als een typische illu stratie van het aloude spreekwoord dal de waarheid den leugen toch altijd achterha lt moge het volgende venha l dienen dat historisch is MODËPRAATJE De nieuwe Hantelmodellen Van een overgangstijd tusachen zomer en herfst is dit jaar geen spriüte geweest Door de gure Augustusmaand zaten we eigenlijk al meteen in het najaar en het was zelfs al zoo koud vooral s avonds dat menigeen die in het bezit van een wintermantel was niet schroomde om hem aan te trekken Nu de nieuwe mantelmodellen er zyn komt men tot de conclusie dat een mantel van verleden jaar hopeloos démode la Daar is vooreerst de lengte der nieuwe mantels Die ia wederom met een heel stuk toegenomen en daar het ceintuurtje hooger zit en het lijfje dus korter lijkt komt het heele geval ons nóg langer voor Dan zün er de kragen De zeer eigenaardige haast zou ik zeggen buitenmodelsche kragen Wat hebben die een grappig verloop vooral als ze zooals meestal het geval is van bont zijn en aan een soort frontja vastzitten dat als een lange borstlap ot onder de ceintuur loopt Stukken van bont zoo maar midden op het benedendéfel an den mouw opgezet maken ook deze 1 een bizar versch nsel Behalve de kraag met borststuk is er ook die waaraan een bonten jukstuk is vastgekiiipt Br is een bepaalde voorliefde tot het verlengen der bontgameering dte dan ook soms als een lange losse stola tot aan den manteUoom doorloopt Ook de kragen met de revers aaneengezet zijn een bijzonder kenteeken der nieuwe wintermantela Ze hebben dikwijls of beter gezegd ze eindigen dikwijla in A symetrische vormen b v zit een breed teniggeslaflB n tprat jn ii r ian ééne zjjde van den kraag meest aan den rechterkant die over den linker heenslaat Dat dit wel eens minder fraai staat b v als de mantel i iengedragen wordt laat zich denken Gelukkig zün wü daar vooreerst nog niet aan toe 6ü zulk een model rever komt het ook vóór dat hü zich in diagonale richting tot aan het middel voortzet althans als de mantel recht van model en dus zonder ceintuur is We zagen kort geleden deze kraagtoepassing op een mantel van fleschgroene wollen stof en wel in zwart astrakan wat een zeer gekleed effect maakte Er hoorden breed Vele jaren geleden had een schilder by een Kunsthandel twee stukken in commissie gegeven waarvoor hij te samen ze hoonien by kaar als Umiet had gesteld twee duizend gulden Heet lang stonden di twee nogal groote stukken daar en geen kooper daaigde op Tot op n goeie dag de schilder de mededeelinfc kry gt van de KunsthantUl dat een bod op zijn stukken iH gedaan Veel lager echter maar twaalf honderd gulden doch de handelaar ried hem aan het bod eens in overweging te nemen Het waren moeilijk verkoopbare btukken er was nog nooit een bod op gedaan enz De flchilder overwoog keek eens in zyn eigen portemonnaie waar ïiet er iriet te rooskleurig uitzag en besloo toe In happen Na aftrek van het commissie loon kreeg hü precies een lapje van duizend in dfl hand In Parys wordt dit Jaar de Koloniale tentoonstelling gehouden De schilder uit dit verhaal brengt er een bezoek nog vóór de brand het Nederlanasche paviljoen vernielde Hy vindt daar zijn beide stukken waarvan wt hier verhalen geëxposeerd Daardoor komt hy er nu achter wie de eigenaar er van is Het paviljoen brandt af de beide stukken worden oen prooi der rlammwi Hoe nu de eigenaar daarvan in contact kwam met den schilder doet er niet toe maar zy kwamen met elkaar in cont8 t Er zal vermoeden wy sprake zyn geweeat aa vervanging door nieuwe sttukken Zoo komt oc het gesprwlt op den prys dife er voor betaald in en de eigenaar die zelts de kwitantfie nog kon toonen vertelde dat hem aanvank Ü k drieduizend gulden voor de twee was gevraagd maar dat hij ze tenslotte voor 27O0 gld had geTregen AJzoo het schildertje had duizend de Kunsthandel 1700 gld iri den zak gekregen Al is de leujTen nog zoo snel Het geval is intressant evenals bet volgende dat on werd verhaald hier tot belooft dat oeien dat de verboden m def Hofstad MXCV DeHCunathandel Het ia een bekend feit dat het in dd Kunstöi el wel eens raar toe gaat Kunstenaars zyn in den regel geen al te beste kooplieden e Ü hebben ook meestal niet voldoende rechtstreeks contact met de gegadigden voor aankoop van schilderijen Uit deze omstamMghedeji is de Kunsthandel geboren die ifcstukken van alleriei schilders in commissie neemt en bij eventueele verkoop zyn percenten van de betaal de pryzen krygt De kunstenaar stek een grens waar beneden het srttuk niet mag wrkücht worden en dus gaat alles op het oog vry goed In de praktyk doen zich echter Wel een Brieven Een jonge man zoon van bemiddeldo oiider wilde schilder worden Hy werd aehdlder Ëindelyk bracht hy een paar van 4jn eerste stukken by en Kunsthandel en geeft 2Ön Hmiet prys o 150 gld Dg vader van den jeugdigen Bembrandt wilde zijn aoon eens verrassen en hy wist een vriend te bewegen om naar dien Kunsthandelaar te gaan en op één der stukken te bieden Pa WW het wel betalen De vriend gaat hem wordt eerst 200 gulden gevraagd maar wetend dat de limiet 160 was hield hij voet b sfluk tot de Kunffthandel toegaf mit i de schilder er mee accoord ging uitstaande man gM n by waarop boven an zoo maar een srouin geplaatst kwadraat van aatraTcan gezet was De jas was verder heelemaai met diagonaal opgestikte naden versierd waarvoor hij in schuine diagonale richting geheel gedecoupeerd was Heet grappig en nieuw zoo van fa on ala van bewerking doet een mantel aan in directoire snit Hy draagt een bolero achtig empiècement waaraan op gelyke afstanden lange stolpplooien vastgeknipt zijn die tot den enkel doorloopen en daar losspringen Het onderstuk van den mantel schuift onder deze plooien door en is strak aangezet Volgende dag komt de jeujcdige schilder thuis opgetogen want één van zijn stukken was verkociit Hy had er wel niet voor gekregen wat hU gevraagd had maar hij had het maar gedaan Na aftrek van het commissieloon had hy 75 gulden m de hand gekregen Hoor je nu ook eens de andere partHj dan heeft 9üe ook wel wat te klagen en bet i Wliyk dit ook te vertellen Er worden vaak exposities gehouden en iedere schilder mag dan een paar dingen inzenden Er wordt een lyst gemaakt van de prijzen en de bezoekers kunnen die inzien In den regel zyn de commissieloohen hier nog at hoog Nu komt het nogal eens Voor dat iemand een tuk dator ziende naar den schilder toegaat om te vragen of hü het niet voor lager pr wil geven En dan tuijfelachtng Recht op haar doel afgaand vtoeg zü onmiddellijk Ken jij ook een miss Raymond Eenli ng shmk meisje met bIon t haar en blauwe oogen Ja antwoordde hij over haar Jieenk Ijkend Wie J U f Kent lady Lorresmerehaar jft Zij 18 een arm n chtje van Lady ötiylh Zij kent de Lorresmore s doordat zij van het jaar op een jaohttooht met hen mee geweest is ik ook Heb je toen ook de t en of andere verhtiuding 4 geniwkt tu Bcheai haar en lord i orreKinere Neen Hm In lede geval hebben e samende reia teruggeraaakt Uronunelsi nep hij verbaasd daar hem e n licht scheen op te gaan Waa het dan mWohien daarom Wat bedoelt u Hoeweet u dat Toe i llig zat ik in dezelfde coui Hijwae bu haar onmlddellijK nadat haardhaperonne haar den rug bad toegekeerd Ü het waa i èi raak Het waa anders roerend om te zien aan ieder station stapte hij U en kwam bij haar Als zij alleenwas geweest zou hij bij haar in dan coupézijn gaan artten Stil logde hij haar ehlédend het zwijgen op Ik zou je raden niet znlke dingenvan Mws Kayiiwmd te vertellffi looh zal iemand z © vroeger wf later vertellen Lady l rteemere is blind mi chien komt haar dit zelve beter iitt üeloof je mij nJet Waar Is mi Raymond dan nu het zaker met op u begrepen En toch heb k haar niote gedaan voorzoover ik weet Ineens heiderde haar heeJe gelaat nog op 1 iP een glimlach van hartelijke verwelkonimg stond zij zoo half fp en staJt vnendelijk de hand uit Zoo Jioe maakt u net mies Haymond na uw lange koude rea m Februari U heeJt wei goed gezoi d dat de reisniij niet zoo lang viet Maar gaat u zitten iord Lorresmexe m Moflsel heb je De Courcy ook gealen Neen hem met maar wel ZJjn tanteJtijk de oude daroe ia verdwenen Is DeCourcy bjer odk Ja aeker hij kwam tegelijk met mijbmnen maar hij zag er niet gemakkelijkuit Mensciiea die onderhevig zijn aanbuien van zulk een biecht humeur moeaten niet vrij mo n rondloopen Arme De Courcy U is c ali wei hardvoor hem zei lord l orreempre cropg y zult toch ook met ontkennen dat hijer af en toe allesbehalve aangenaam kanu t iPn Ja InjvoprbeeJd ala u één van ons teveel aandacht hacH e chonk n viel Mowielfti Nu klikt u zefv maai niet zoo zwart m Kn inond d ji word ik echt bang vanJ en zal maar tjlinga vluej ten IVÏr Tfetynes FVtton was intussohen recht ïtM oke op haar neef toegetreden zoodra sij hem ider de andtere gaaten had ontdekt Naar de uitdrukking van zijn gelaat te oor leilmi WM het genoegen haar weet te zien i Ua niaor eens kijfcen id het vertrek hiernaast He verleden blijft er om ons te leeren FEUILLETON Onafhankelijkheid bovenal Naar het Engelsch lö Nadruk T rbod n Ja ik weet wet wat il heeft maur Lorry kijkt erg bedrukt Ik heb hein vandaag in heb Fark gezien O ja Ik dacht dat hU weer op een jactittocht was Nfeeo hij 18 thuiB en het aou my niet3 verwonCereu of hjj wa i hier MaaT j t mag zoowaar wel een detective nemen wil je liier iemand vmden f Kijk eens naar diedaiSe tegenover odb Daar word ik nu zenuvraclitig van Di zatmij sbeeds te fiseeren O Ik kan u wel neggen vrao 21 is mr Baynes Fyttot een taaiste van DeCourcy Zi is ook een De Courcy dat kanje wel aten aan haar wenkbrauwen Ja maar waar O nu weet ik hetwwr Zij waa die vreeselijke dame met wie k door Frankrijk heb gereisd Maar hoe tervoreid komt zij hierp Ijwiy Smyth Ijrachtniij weg en toen zot diö mr Fytton al mden ooupe ai ze scliten haar todi niette kw iien Dati kan heel goed Ik geloof niet datlady 8m lh de heüt kent van degenen di © nj genoodigd heeft Maar mrs Pytton h ef Ue Gourcy draalde een oogeobhk toen won zijn nieuwsgierigheid het van zijn t izm om haar voldoening te schenken Zoowaar daar zaten Ardine en lord Lxnre iiiere nog gozellig samen te praten on te lachen want zij deed haar best h m wnt afleiding te bezorgen droevig al zi n gelaat had ge taan toen zij hem in he eerst had wcargeenen Aio een bom uit de luobt klonk daar ineens de üourey s waarscdiuWing Muw R yni nd lady Smyth zou graag hebben dat u wat z Mig Het onverwachte deed dit verzoek meer klinken aJs een bevel Aidine kreeg een kleur en lord Loriesmere vro verrast Is er haaat bij De Coar gr Zal ik lady Smyth zuigen dat u nietbereid ie nusa Raymond Dit klonk als een statie terechtwijzing Langzaam stond Ardine en terwijl xij hem strak tn het gelaat keek antwoordde zij Natuurlijk niet U heeft nl t eenseVen gevraagd Hoe maakt u het U was zekerte zeer verdiept in uw opdracht Ze nanie den arm dien De Crurcy haarbood en zei glimlachend over haar schouder tot lord Lorresmere GaAt u maar met mee luisteren u zathier beter dan hiernaast IJe Courcy had m waarheid geen boodf haip Bn lady Smyth over te brengen gekregen Hij had alleen maar geprofiteerd van de opmerking van haar ladyechap dat Ardine zou sing i en had die dienstbaar gemaakt aan zijn verlangens Ë