Goudsche Courant, zaterdag 10 oktober 1931

Oslo in Noorw en zfln uet wordt genoteerd Maar te vroeg hebt U gejuicht Want i u wordt het plotseling stil in den loidspreker en alle knopdracikunsten helpen niets Slechts de atmosfeer ruischt geheimzinnig Daartuaachendoor hoort U af en toe een kort geknal of gepiep Maar geen enkel station meldt zich Men zegt overdag zal de ontvangst eker niet zoo goed zijn ah l y donker U gaat verder naar onderen Een dozyn stationnetjes met kleine energie staan op de tabel Daar willen we ons echter eerst niet lang mee bezifrhoiiden Uaar Weenen moet nu toch komen en met ver daar vandaan het zoo geroemde Milaan En Fraag En Langenberg Rome Maar zelfs Stockholm verloochent zich ten zeerste in tegenstelling met de vriendelijke Scandinavische collega s van voorheen Wat is er eigentijk aan de hand Lieve vriend en radioluiateraar Het heeft m het geheel geen doel dat U booa wordt en woedend naar den handelaar loopt die U het apparaat verkocht heeft Uw horloge geeft namely k aan dat het vier uur in den middag is buiton schynt helder en vrooliik de zon en het iik ua midden op den dag Dan hebben naméfyk de radiogolven die ook hun individualiteit bezitten zekere eigenschappen slechts de golven tusschen 1000 en 2000 Meter zyn sterk genoeg om op groote afstanden te worden opgevangen Daarmede moet U maar genoegen nemen De vroolijk schynende zon is voor de golven die zich in de hoogere luchtlagen bewegen een onovendnnelijke hindernis Dus wacht U gediddig tot het avond zal zün en het duister dé igolven o er zijn bescherming neemt Dan zult U zeer veel plezier van Uw apparaat hebben Het moet echter werkeljjk heelemaal donker zijn want juist in den overgangstyd in de schemering zijn de atmosferische en electrische storingen het hevigst Schakel in deze overgangsuren dan Uw Hilversum of Huizen in Dr R VAN 2iALINGEN Nadruk verboden graag de eerste winst bumen zien te halen oor O NA opeot xlcb de mog lijkh id belt eerste succee te noteeren K F 0 behaalde ouk nog nietfl en daar de verdeduging minder hecbt u achten we de rood zwarteu alerk genoeg de kau te benutten In de derde klasse ia de atnjd n t minder fel Iphia kan haar puntenta 1 tegen L F C iwel uitbreld n au plaatat zich dan in een veilige omgeving Bij G 8 V Bod aveo la nu at apanniog te lOver De verüezer zal voorloopig op de laaUte plaats komen en dan ziet aet er mindeil prettig mt Ken verdeelmg der punten Ugti bet meeet voor de iiaod temnmate als e Lrat meer gee utnft by de thuisclub wordt opgewekt Anders geiooven we dot ook Bodegraven met de buib gaat vertrekken ï hoonboven zal ook Uink aan luoeteu pakfieu om het begin met al te donker te maken Heel bard loopt Oiympia van stapel i llier au daar zal er wel eens een addertje bnder bet graa zitten en daarom is het goe i aJe een veriiea op punten geen teruggang teteekai Tegen de Musseden achtttn we een bescheiden zege wel te verwachten Moordrecht Waddinxveen en Lekkerkerk zouden hun papieren doen atijgen ala nu wed rom Hak van leer vrordt getrokken De reserves krijgen uu kwatde tegenstanders te ontm jetesi Gouda 2 1 bl bparta 2 lang nog gien oveiwinnaar terwijl Oiympia 2 tegen het leidende O F C 2 ook wel eeoa in beb zand kon bijten Ü Ö V 2 en Alphia 2 zouden verrassen als zij met eenig vnnst terugkomen In den G V B krijgt het leidende viertal gelegenheid zijn winst te vergrooteo waarbu dan Olympia 3 Boskoopsche Boys Gouda en bcohonhoven 2 als slachtotfefa zouden moeten fungeeren In de tweede klasse h eft het leidende Lekkerkerk 2 vrijal De reserves van de Bos koopscJie Boys kunnen over die van Haastrecht zegevieren De Uaastr chtenaren hebben dan do hel van de oompelltieiwedstnjden achter den rog hebtren een halt uur heen en eeti half uur terug noodig zoodat ze feitelijk per dag maar vijf uur werken Ue aibeulera z lt gaven den verslaggever tpouwena toe toen hij zich later met hen onderhield dat het naar boven en beneden kruipen het zwaarste deel van hun taak wan Het IB daa ook waarlijk geen wooücr dat m l am van de £ i UUU niijn verkera die noodig waren slechts 177 UUU aan den arbeid waren en darti het verloop Ni UOO bedroeg Nu het vijfjar iplan aan alle kantei kana op arbeid geelt ia de uitlacht van de arbeidere uit het JJon bekken tot een masüuvlucht geworden Men he it een poging gedaan wwfclooze Uuitfche mijnwerkere uit het Kuhrgefaied te knjgen Ongeveer lÜUU 7ijn gekomen zijn een paar weken gebleven maar velen gingen weer huutof aangezien e aan de werkloosheid n Duitóchland de voorkeur gaven tioven het geld verdienen m dergelijke omstandigheden platenliefhebbers ver Droite s bons mekL J C te GoDda Zonden U tevens een door ons ontvangen album gedeetteljjk met platen door een ruilater ter beschikkmg gesteld Haalden we de platen er mt dan was het album beschadigd E V W te Gouda Hebben voor u nog genoteerd staan o m 56 Donszelmaon s bons van d d 26 ll S0 U bent nu na de laatst gedane verzending het erst aan de beurt J de Br te Gouda De Ifi Levers bons staan nog genoteerd van d d 18 5 31 Zie onze ruilrubriek d d 12 9 31 C V L t Gouda HiUe s bons hebben we nog niet opgenomen in onze rubriek Z iUen sien wat voor album en platen deze firma geeft en dan al of niet besluiten tot opname U hoort dus naéar M G B te Gouda Voor het molenaibuin z n er 60 platen benoodigd Elke bon geeft recht op 1 plaat dus ook de bons waarop staat 2 bons voor 1 plaat De fa Van Kelle geeft geen catalogus van haar boekwerken uit Kunnen U hier dus niet aan helpen zeer tot onzen sp t Hebben genoteerd voor P W B te Gouda 110 Verkade s cactussen bons G de B te Gouda 83 Lever s bons E v W te Gouda M Lever s bons en 27 cactussen bons C V L te Gouda 166 punten zie mededeelingen C V te Gouda 144 punten totaal dus 800 Hadden Maandag j l reeds de zending complete stellen platen en plaatjes ontvangen van de fa Verkade Deze fa ia alt d ons bureau zeer ter wille mede ten genoege en voordeele van de ruilersverzame laan Geducht heeft men reeds deze complete stellen aangesproken Hebben nog voorradig 12 stellen Paddenstoelen 11 stellen Zeewater aquarium 1 stel Kamerplanten 1 stel Myn aquarium Zullen zoo spoedig mogelijk weer nieuwe voorraad aanvragen Onze complete stellen voor het molenalbum zijn alle verzonden hebben nog enkele bons Voldoende voorraad nog van Van Nelle a bons Van Houten s bona Zendt veel en vlug Wy zullen ona niet onbetuigd laten HET RUILBUREAU Boter St Nicolaai 18 ctot per oas Oudarwetich gekruid St NIcoUis 16 cent per oni Gewoon St Nicolaai 10 cent per onPrima Borstpiaatjes 16 cent per oni Vaoille Prouwela 2 1 cent per atuk 10 QEBf KAMPHUIZEN V Onlangs is ook de jicht herhaaidelyk als oorzaak van schele hoofdpyn onderkend Om hiervan te genezen moet en zeer weinig vleesch gebrmkeu tiet d n te bevelen om enkele dagen van de week het gebruik van vleesch geheel uit te schakelen üterke pynaUllende middelen zyn blechts m enkele gevallen onschadeiyk Een goede nachtrust is beslist noodzakelyk Evenzoo kan een tüdelyk donker maken van de kamer tot verzachting der pynen bydragen Verder jnoet men er vooral aan denken dat en de pijnen niet alleen op de tyden behandelt wanneer zy zich voordoen doch ook wanneer zij zich met doen gevoelen Oog oor neus en keelpyn zyn ook zeer laak dfi oorzaak van aanhoudenden hoofdpijn Oorpyn van ernstigen aard heeft dikwyls hoofdpyn tot voorlooper Hoofdpyn is ook wel eens de voorbode van een oogziekte Hier zjjn zeer kwaadaardige complicaties ntogelyk Niet zelden ontstaat ei een zwelling van de gezichtszenuw By alle gevallen moet t e oogarts bytyds geraadpleegd worden want onder deze omstandigheden is blindheid niet uitgesloten By de meeste vormen van hoofdpyn is een radicale verandering van de levenawyze noodig Algemeen geldende regels kunne i echter niet gegeven worden want voor elk geval moeten weer byzondere maatregelen genomen worden en een verandering van levensw ze die den eenen patiënt genezing brengt kan by een ander de kwaal zelff erergeren Nogmaals herhalen wy dat men in deze gevallen den raad van een geneesheer 4ient in te winnen Evenmin kan aanbevolen worden met of andere hoofdpynpoeder de pijn tegen tf gaan Men loopt hierbij slechts het gevaar dat de kwaal chronisch wordt en zich nog verder uitbreidt Alleen de dokter kan door een nauwkeurig onderzoek de oorzaak van de hoofdpyn vinden Hoofdpijnpoedera die béipen iBgtai djk van de honderden kwalen welke hoofdpyn kumien veroorzaken bestaan eenvoudig niet Nadruk verboden Raadsels voor de Jeu d Oplominsea ran de raadself van vorige week Een vork hy Ooatbroek 8 Potlood Oudewater Aken Metz Keulen Ostende £r waa dit keer geen enkele goede op lossing Nieuwe raadsels M n geheel is een plaats in Amerika De eerste lettergreep is een groote slee de tweede Ja daar haal je melk m ende derde dat ben je als je dit hebt opgelost Verborgen dierennamen Hebben oom Ko en tante Anna een drukken bruitoftsdag gehad 7 iHierin zitten drie dierennameii ver bdrgen Ken ik U Ik kwam u geen enkelen keer tegen tijdens ons verblijf in Den Haagl Hierin zit één naam van een dier verborgen 3 Al strompel ik aanvankel k nog wat ik hoop dat het loopen later beter zalgaan De val die ik gemaakt heb ia dan ook niet misi Hierin xit één naam vaneen dier verborgen Maar jongen riep de onderwijzer uit je hebt heel andere boeken meegebracht dan ik je vroeg I Dat Is toch werij kelilk zeer dom van jel Hierin zit één naam van een dier verborgen S es om enk nar chi tzo jn eg nu Pas deze letters zoo aan elkaar dat er een troostvol spreekwoord wordt gevormd 4 Vul op dc puhtjea van de volgendewoorden een letter in en je krijgt denaam van eenige plaatsen in Nederland m r f r l e z a r c t n e n u e c d o n e n p Dat ziet er raar uit nietwaar Maar als je een beetje flink piekert dan kom je er wel dat weet ik zeker Oplossingen inzenden aan de Redactie van de Goudsche Courant Markt 81 Gouda ADVERTENTIEN Uitnoodiging U wordt vriendeiyk verxocbt de samen iomaten bij te wonen die voortaan Zondags 7 uur en Dinsdags en Donderdagsavundh fi uur zullen gehouden worden in het gebouw TOT HEIL DES VOLKS Peperstraat 84 Jezus alleen als de Weg de waarheid enh € leven zal verkondigd woerden Vrije toegang Atten welkom Het spreekt toch vanzelf Waarop moet men bü het koopen van huisbrand letten Voor velen is het elk jaar weer opnieuw een puzzïe welke brandstof zy voor den komenden winter zullen koopen En tegenwoordig nu de zomerinalag van brandstoffen op zoo groote schaal is toegenomen doet dit vraagstuk zich dus il reeda in den zomer voor Trouwens het ia met alleen diJ lagere prya van den huisbrand v elke tot mkoopen gedurende den zomer aanspoort doch tevens het feit dat men dei huisbrand in de zomermaanden dikwyls beter verzorgd thuis krygt dan in den winter omdat de anthraciet bij het vervoer in den wagon s zomers veel minder te lyden heeft dan s winters De aangewezen brandstof voor kachels en haarden is wat de soort betreft anthraciet omdat deze tengevolge van haar laag gasgehalte met het minste rook en roet verbrandt terwyi zij het vermogen bezit om èn heel zachtjes te branden èn een heel felle hitte te geven zoodat men de hoeveelheid warmte welke een met anthraciet gestookte kachel afstaat nauwkeurig kan auiipassen aan de behoefte Maar aangezien er meer soorten kolen bestaan vetkolen en vlamkolen welke voor huisbrand ongeschikt zijn moet iedereen die anthraciet koopt er dus zeker van zijn ook werkelyk anthraciet te ontvangen en geen andere soort Want wie een andere soort thuis krygt sukkelt niet alleen den geheelen winter met kolen welke voor zyn haard of kachel ongeschikt zijn doch hy betaalt bovendien veel te veel omdat de prjjsViUi de andere soorten belangrijk lager is dan ui anthraciet En het zou gezien den goeden naam welken de brandstoffenhandel zich langzamerhand in ons land weet te verwerven heelemaal niet noodig zijn op de mogelijkheid van zulk een bedrog met de soort te wijzen ware het niet dat er nog steeds z g iL scharrelaars aan den weg zijn die trachten door het leveren van onbruikbare soorten een extra winstje binnen te halen Voortdurend hoort men nog weer van koopers die er op deze manier zyn ingeloopen GelidJdg werken deze knoeiers meestal zonder vaste woonplaats zoodat het hee gem keiyk is zich te beveiligen tegen dit bedrog door den huisbrand te oopen bti een gevestigden handelau ke solide brandstoffenhandelaar die e op gesteld is den naam van zyn zaak hoog te houden zal bü htt verkoopen van anthraciet ook werkelijk anthraciet leveren terwgl men bovwdien indien men aan de soort twijfelt altiJU by den leverancier kan recUmeeren RUILBUREAU voor bons en plaatjea Hebben verzonden aan Mevr C N B B te Gouda 2 complete stellen platen en plaatjes Zeewater aquarium en terrarium A de R te Gouda 1 compleet stel Zeewater aquarium M de W te Gouda 1 compleet stel Zeewater aquariumftl compleet stel M n aquarium 1 complee tel Paddenstoelen 1 compleet stel Kamerplanten 1 compleet stel Texel H G B te Gouda 20 molenbons 1 G de W te Gouda 1 compleet stel molenplatMi J de F te Gouda 116 Donszelmann s bons 3 C te Gouda 77 Dobbelnuum s platen en album Joop L te Gouda 16S Pelilcanen Mevr F te Hilveraom 102 Imnenkastbons B P V B te Gouda 20 Idem L V d W te Gouda 104 Klaverbladplaatjes van d d 18 10 30 Frans v t te Gouda 10 Droste s bons J Scb te Gouda 45 I tte s platen MeJ NerB te Gouda 64 Droste s boni en platen Mededeelingen voor Mevr G K te Boaliaop Ons tegoed is nog 8 4 punten Een ieder mag rollen Mej Nel B te Gouda Jammer dat u niet steeds de milnhrleken naleest sie de O at na dA S 81 liiwin stua alle Zwart schijven op 2 8 10 18 16 1 18 20 23 26 26 Wit schijven op 24 29 32 36 38 40 42 48 46 49 Probleem No 778 RoltorcUm Den H 9 Donbeehl öH tttt nog ndM wel rij ü i odk wijze one tivuea voort9 ewogexi riep ik uitL Wilt toch met bewarai dat de mflnwerkers op tlew wije naar de plsalseii gsau v aar zf werken moetenr WatuurlijJt waa üet aiiLwooi l dat kan desi mensohen nieta actieleQ Maar waarom wordt de gang ï$n niet liooger gemaakt zoodat ze tenmtoate kun nen staantiat ia veel te duur zo werken zou ook beet U moest maar eens kijken In de i angen die op SOO en 900 M diepte liggen v aa t 2 heelemaaJ geen mactunee hebben en waai ze met haakt bovenlïjl op hun zijde Uggend hun houweelen gebruiken moeten Maar waarom kunnen de arbeiders dan niet met de kolenim naar boven en beneden gebracht worden rroeg Ut Veel te gevaarlijk antwoordde de mgenieur Waarom u er dan geen lift voor hen Veel te duur as het lakfloneke antwoord Maar is het niet mvan te duur om zooveel tijd en km ht te verspillen om naar hel werk en terug te komend Inderdaad de mijnwerkera KwtllinKen der Menschheid door Prof Dr Max Otto Dressier Er bestaat ge n kwellende pyn dan hoofUpui £ van de honderd mepAcben klage n o ver hoofdpjjn die voor nieta wal wykenL Dat is geen wonder want het ia voor den leek büna geen doen om hoofdPUn met kracht tegen te gaan Het resultaat moet reeda daarom tw felachtig bigven daar de leek nauwelijks met zekerheid kan vaststellen welke kwaal de hoofdpyti heeft verooraaalrï üoe nutteloos het ts zelf te trachteu die kwaal te vinden blykt wel uit het groot aantal der oorzaken waardoor hoofdpyn kan ontstaan In den etgenbigken mji de vtoords heeft hoofdpyn meta met éen ziekte verschynsel uit te staaif Het is wanneer wy goed zien slechts een t egeleidend verschynset en een aankondiging van de op komst zynde ziekte Ongetwyfeld zal met aityd een bepaalde kwaal ads oorzaak van de hoofdpijn zyn te herkeimen In dit geval zal men meestal de oorzaak by de zenuwen moeten zoejcen Zeer dikwijle hebben de tegenwoor tgt tydSomstandiffheden hierin een groot aandeel Juist deze veroorzaken dat vele personen aan hoofdpiijnen gaan lyden die van dag tot dag verergeren By het vaststellen van de kvvaal speelt de leeftijd van den patient een groote rol Eveneen kunnen belangrijke gevolgtrekkingen gemaakt worden uit de tyden waarop de hoofdpynen zich het hevigst doen gevoelen Meoschen die een zittend le en leiden hebben in de meeste gevallen veel laat an hoofdpyn vooral zy die ut bedompte vertrekken moeten werken Helaas vindt men onder hen ook de meeste gevallen waarin de kwaal verwaarloosd wordt som komen de mensctaen er zelfe toe noodgedwongen zoo aan de hoofdpyn te geweimen dat zy die hoe vreemd het ook moge klinken met onaancficmuun meer vinden Het ia waar dat in vele gevallen hoofdpyn volkomen ongeyaarlyk geacht 1 woroen én xondsr vet tlMe gevolgen ww weer oveigaat Men dient evenwel m het oog e houden dat er tuaschen hoofdpyn van voorbygaande aard en hoofdpyn die verwaarloosd ia dat verschil bestaat dat uit laatst genoemde een chroodsche kwaal kar ontstaan S p grond hiervan behoort men hoofdpyn van welken aard ook ernstig op Ie vatten Verder mag niet over het hoofd gezien worden dat hoofdpyn altyd een waarschuwing is Er is nauwelyks een ziekte waarby hoofdpyn niet weleens als nevenverschijnsel optreedt Juist 1e gevaariykate ziekten ontwikkelen zich meestal onder het symptoom van hoofdpyn en dat moet de patiënt niet verontrusten doch wél tot nadenken brengen Zoo gaan de meestö hersenaan oeningen met hoofdpyn van zeer emsügen aard gepaard Zeer gevreesd ia de hoofdpyn die veroorzaakt wordt door de zwaarste hersenpynen de heraengezwellen Door den zwaren druk op de hersenen ontstaat een hevige hoofdpijn terwyl zeer vaak een zwakke polsslag is waar te nemen Gebrek aan bloed in de hersenen wat by zeer zwakke menschep voorkwnt leidt dikwyls tot kwellende hoofdpyn Hier is door het laag leggen van het hoofd een belangrijke vermindering van de pynen te bereiken Dikwyls is h onbekend dat het ook bij vergiftiging tot hoofdpyn kan komen b v door veelvuldig gebruik v tabak spiritualiën en ergelyke Wil men hiervan genezen dan 18 het in de eerste plaats noodig van dergelijke genotmiddelen in het vei volg geen gebruik te maken Zy kunnen bovendien nierziekte en suikerziekte veroorzaken Verder ontstaat hoofdpyn nog door kou atten iets wat niet altjjd van net koud jaargetijde afhangt Ook in den zomer kan men dooc verschillende oorzaken kouvalten Deze rheumatische hoofdpijn is door herhaaldelyk verwarming te genezen Bepaald ortberekenbaar zijn de zenuwhoofdpünen en de gevreesde schele hoofdpyn De oorzaak zal hier niet telden in de spanning der bloedvaten liggen De i okter heeft in dit geval vast te stellen of er verschrompeling verslapping verwyding of venuiuwing daarvan aanwezig is Zeer dikwijls treft men menschen aan dio maanden ja jaitti achtereen last van schele hoofdpijn hebbA Ook by schele hoofdpyn heeft men niet met een pyn van voorbygaanden aard te doen doch met een waarpchu ing van het organisme Oorzaken van de pijn kunnen zjjn onlustige slaap of weinig slaap groote inspanning zoowel HchMnelök als geealelük psychische spanning verdriet of ontbering Ook rheumatiek en slechte stofwisseling kunnen een groot rol spelen Dikwüts openliaren zich bU een aanval van schele hoofdpijn ook chronische ziekten van het gestel BIJ ZIEKE VROUWEN bewerkt het gebnak van hejj natuurlijke FranzJoeef bitterwater een ongehinderde en gemakkel ke lediging van d i darm waarmede vaak een buitengewoon weldadige terugwerking op de zielK organen gepaard gaat Want voor V yad met eenige routine is het gedrag vM anthraciet in het vuur voldoende karakteristiek Immers anthraciet verbrandt met een betrekkelijk korte vlam geheel los van elkaar Bakken de enkele stukken aan elkaar vast dan heeft men te doen met vette kolen Verbranden zÜ los van elkander doch met zeer lange vlammen dan z jn gasvlamkolen geleverd Wü willen er nog uitdrukkelijk op wijzen dat de factor waarnaar men vroeger dikwerf anthraciet beoordeelde n I de glans onvoldoende is Wanneer een partij anthraciet Wj vochtig weer wordt verzonden zien de stukjes door aanklevend stof dikwyls dof terwijl er ook anthracieten zijn die heelemaal geen glans vertoonen Men hechte dus aan dezen glans geen waarde Behalve op de soort van den huisbrand welke de geschiktheid voor kachels en haarden bepaalt moet men ook letten op de kwaliteit d i het aschgehalte omdat hiervan het warmtegevend vermogen van anthraciet afhankelijk ia Het is altijd het voordeeligst om die anthraciet te stoken welke het laagste aschgehalte bevat Ook dit kan men echter op het oog niet beoordeelen Het aschgehalte van een party anthraciet kan men alleen controleeren door een bepaalde hoeveelheid te verstoken en te controleeren hoeveel asch hierbÜ overbly ft Aan den anderen kant wordt het overgroote deel der anthraciet tegenwoordig met goede kwaliteit d i een zeer laag aschgehalte afgelMierd omdat vooral de groote mynen bijzondere aandacht besteden aan het boven den grond verwerken van hun anthraciet In de waschbassina wordt het aschgehalte der anthraciet dat van de ruw gedolven kolen c a 16 bedraagt tot c a 4 A S Vo verlaagd zoodat het warmtegevend vermogen met ongeveer 10 toeneemt en men bovendien by zulke goed verzorgde anthraciet veel minder last heeft van asch die de roosterspleten verstopt Het doel der Zeppelins Bescherm Uw keeU vftrzorg hoor dogetjjki gorgel Hroog motl M Eenige bijzonderheden over de in aanbouw zMnde L Z 129 door Schout by nacht BEEUTZ Berlijn De nieuwbakken luisteraar zoekt en kan niet vinden Eenige wenden voor pas toegetreden luisteraars Weest U nu eeoks redelijk boeveel jaren van hard en ingespannen studeeren hebt U noodig om op het een of andere muziekinstrum t te lèeren spelen En daar wilt ü vari w radio verwachten dat ij reeds op deii eersten dag U alle stations van Europa de kamer brengt Neen zoo eenvoi g is de kwestie niet Nemen wy eens aan dat de technicus alles heeft ingericht dat hy op het dak van het li i een langbeenige antenne heeft neergezet en op een goeden afstand van den muur ongeveer 25 tot 30 c M een aardleiding in den tuin heeft gelegd Ja en toen hij met zijn werk klaar was heeft hij U nog een half dozijn stations laten hooren Oslo Kalundboi Hilversum Da ventry KlönigswusterhaüBen en nog een paar andere Dan laitt hy U alleen en vol vreugdevolle verwachting zej U zich neer voor het nieuwe vriendelijk blinkende kaatje om nu op UW beurt de verschillende wereldstatlons m Uw kamer te ha on U draait aan de knoppen een geschreeuw n een gepiep en een gefluit om bang van te worden Shel zet J de lenigkoppeling aan meestal links anders stoort Tj uw medeluisteraarii en d it s v rb HJen Het piepen en fluiten gaat nu o er tn een diepen toon gelyk aan dien van een scheepssiréne en Verdwijnt tenal rttc geheel Halt op het punt waar het zachtjes knakt moet U blyven stilstaan Nu de anteimekoi pe ling rechts langzaam aanzetten zoover to het juist weer wil beginnen te fluiten en t3 piepen Daar in de luidspreker is iets te hooren heel zachtjes maar het klinkt aXa muziek neen er wordt gesproken en toch muziek Het i beide tegeiyk twee stations hei t U door elkaar Nu draait U voorzihtig de condensatorsdiaal met de vele cyfertjes een klein stukje naar onderen Maar nu zwygt de luidspreker heelranaal Dan naar boven de muziek wtwJt zwakkei het spreken sterker Het i ie een of andere vre mde taal meent U W€ r een beetje gedraai l en dan merkt U dat U Hilveraum hoort Nu noteert U dadeiyk d4 stand van de scbaal Dan draait U de schaal weer verder reguleert de antenne en terugkoppeling en zoekt i de groote stations met hooge kilo wattaantallen de grootste zendenergie die U op een byzondere tabel kunt vmden V hebt werkelijk gelukt Motala in Zweden komt goed verstaambajtr over en Moskou brult zoo hard dat TJ de antenne moet terugkoppelen Het Engel ohe Daventry dient zich schuchter aan maar een andere sterkere zender met muziek zit ertusschen en overadireeuwt den Brit T peilt verder en het wordt aldoor Iui Jer daar komt een duidelijke stem Hier is Hilversum korte pauze in Uw manipulaties Het mi dagcoDcert van Hilversum hoort U aaiï maar dan beginnen Uw vingers weer te jeuken en gaat U weer op jacht in den aether Boven ia er niets meer ofschoon er toch volgens de tabel een nog sterkere ijender moet ijn Die wordt dus maar uitgesteld Dus gaat U weer terug over WarBohau Mota Kalundborg halt dat moet toch Skandinavië ztfn Ja dat moet Onlangs besloten de betrokken autoriteiten tot publicatie van eenige gegevens betreffende het te construeeren luchtschip h Z 129 dat een inhoud van 200 000 kub Meter zal hebben Over dit luchtachip zyn n l zeer optimistische opvattingen in omloop Men verwachtte ieta sensationeels een weelde die alles overtrof wat men tot nu toe gezien had o £ wel opvallende en indrukwekkende recordprestaties Het is mogelijk dat deze typische verschynselen mt de ontwikkelingsgeschiedems der zeeschepen zich bij die van de luchtschepen zullen herhalen wanneer eenmaal groote concurrentie ontstaat tusschen verschillende landen en particuliere maatschappijen om het transoceanisch verkeer per luchtschip doch thans en in de naaste toekomst is men daar toch nog niet aan toe en zijn de constructeurs meer ernstig en zakeiyk gestemd Uit de gepubliceerde gegevens kan men vooral wanneer men als deskundige eenbeetje usschen de regels door leest overden geest en het doel van Friedrichshafen een en ander opmaken Met betrekking totde passagiers denkt men allereerst aan veiligheid de ramp van de R 101 heeft de ontzaggelijke gevaren aangetoond d e een metwaterstof gevuld luchtschip bedreigen Daarom heeft men het vorig jaar zoodraer kans bestond op het verkrygen van helium uit de Vereenigde Staten het geheeleconstnicüeplan van de L Z 128 waaraanzelfs reeds een begin van uitvoering wasgegeven laten varen voor de kostbaarderconstructie van een helium luchtschip deL Z 129 Dit besluit op conatructiegebiedmag zeker naast de prestaties van de GrafZeppelin gesteld worden als het voornaamste feit in de ontwikkelingsgeachiedenis der Daitsche luchtschepen na den oorlog 1 aai T Met de U Z 129 ging men nu recht af op het doel d aan elk vervoermiddel wordt gesteld en waar vroeger of later ook de luchtvaart in de eerste plaats rekening mee zal moeten houden n l de rentabiliteit van het bedryf Ieder deskundige weet dat dit wel een hoofdvoorwaarde is voor het uiteindelyk succes der luchtvaart onverschillig of men aan vliegtuigen of aan luchtschepen de voorkeur geeft Sommige leeken denken dat zooiets kostbaars als een luchtschip dat steeds vele millioenen kost reeds daarom met geen mogelijkheid rendabel kan zijn en dat het dus dwaasheid is de rentabiliteit tot hoofddoel te kiezen by de constructie Zy vergeten dat een groot warenhuis veel meer rapdabel is dan een aantal kleine winkels bij elkaar en dat het luchtschip in tegenstelling met het vliegtuig nog het bijzondere voordeel heeft dat dejtracht der motoren uitsluitend voor de voortbeweging dient en niet nog daarbij behoeft te zorgen voor het zwevend houden van het vervoermiddel zooals bij het vliegtuig wel het geval is Hetzelfde immers zien wy bij het voorbeeldig van een man die een bootje en proviand te dragen heeft Kan hy het bootje in een sloot leggen en daarin de proviand bergen dan zal hij met veel minder inspanning zyn doel bereiken wAt dan behoeft hy slechts z jn krachten voor het roeien 0k sturen te gebruiken Zooals het gewicht van het bootje door het water gedragen wordt zoo wordt ook het gewicht van het luchtschip gedragen idoor het lichte draaggas De machines behoeven dan ook naar verhouding ook veel minder energie voort te brengen Daarom moet het luchtschip op den duur het meest rendabele ver feiWS § f heefi den critischen blik aidierpl en daarmede ook hoogera isdten gesteld Aangeboden riiktlen neemt men niet gedachlelooi aan en vooral geen gMMsmiddiien Men onderzoekt men vraagt naar kwaliteit naam en faam en kiest het beproefde Daarom blijven de echte Aspirin Tab letten welke op en meer dan 30 jarige weergalooze reputalie kunnen bogen in weerwil van de telkens weer opduikende namaaken Ersatz producten de onovertroffen pijn stillers bij rheumatische pijnen n alle ziekten welke op l ouvittM berusten Bij hoofd Iciei en te nuwpijn enz zijn zi nief mindar piRiji eenig op AlUan bil nflatchendaii v rp kkl f kaa voor il ichtliald waidcn Ingvilêail voermiddel door de lucht blaken te z n hoe hoog ook de fabricatiekosten zyn Uit den aard der zaak heeft men de lentabihteit van de L Z 129 zoo hoog nugeijjk trachten op tfe voeren door zoowel deze fabricatiekosten als de bedryfsonkoHten zooveel mogelijk te drukken en de mee te voeren nuttige last zooveel mogelyk te vergrooten om meer ontvangsten te kunnen boeken De snelheid en de afstand die aan één stuk kan worden afgelegd moeten voorloopig op de tweede plaats komen want zij komen bij de beoordeeling van de rentabiliteit ook op de tweede plaats Zoolang de snelheid nam lyk grooter bljjft dan die van de snelste transatlantische stoomschepen behoeft men in dat opzicht geen concurrentie te vreezen Natuurlyk kan als gevolg van deze opvattingen de L Z 129 wat snelheid en afatandsviuchten betreft zich niet meten met b v de Akron doch dit Amerikaansche luchtschip is dan ook niet ih de eerste plaats voor het burgerlijk luchtverkeer doch voor militaire doeleinden gebouwd Om de fabricatiekosten te drukken heeft men het thans veel in hoofdzaak vaststaande type der Zeppelins bij het ontwerp der L Z 129 zooveel mogel k ingesteld op massafabricatie en in alle onderdeeleiv de grootst mogelijke normalisatie nagestreefd De bedrüfskosten worden gedrukt doordat het benoodigde personeel tot een minimum is beperkt dank zij de mechaniseering der landingsmanoeuvres en het gebruik van zware olie als brandstof een dubbel voordeel omdat daardoor het totale gewicht van de mee te nemen brandstof Vermindert zoodat de nuttige last grooter kan zijn Nadruk verboden Damrubriek Onder redactie van de Damcluli Gouda Secretaris de la Beijlaan 14 lokaal der club Markt 49 Probleem No 777 Zwart schijven op 7 8 10 14 20 21 26 30 dam op 60 Wit schijveli op 17 23 26 28 3S S6 SS 48 44 47 49 Optas ng van Probleem No 776 Wit iw lt S2 17 8S 3 31 2 11 sa 1 1 S4 86 24 Oplossing van Probleem No 776 Wit speelt 2 21 87 82 H l SPORT CN WIDSTRMDIN liiTiramma voor ZowUg 11 October E N V R AfdMliic I Ie kluae juad m H D V S Weet Fn i iilem R O HHV V a ti HB S tQooi suidorn AjaiK r C in oi n Slormwgela Spaiu 4e klaue K l ai Laiai Voonvaart jiBlourt QiiKk Soert JilMhlE A C W0 i o Jvewuni ViclorisrA P W C Afdeeling U i Ie klasse ia Haag ADO Blauw Wit odaui Z F O Feijanoord Cl dam XerxesV S V H OKoMiecM D F C H F C K l ereum Hilvowum V D C 2e klasse A Kütlerdaui Botterdsm ftotfcrdam Kotfeldam Excelsior ü S R F 0 O N A Overmaa D H C St Hooger8VV Jiimcliem UmtasV I O 8 2e klasse B KütLerdani Neptunus Portuna IBtWdiui CV V VOO l d ioudaQuick KmJum V DL D O L Dein BEO BM T 3e kisaae A Goaiia G B V Bodegiaven UidenU V 3 8chevenuijen Uiden ASC K V G IliUegom HiUmen Lugdunum Alpfcen Alphnr L F C 3e klaue C toldam I S V Slradreoht Ilordrecht Merwede Vnendenschaar gchsoühovea Schoonhoven 9 V W Gorlnriiem D O S B I eerdam Sa klasse D Bolterdsra E D 8 St Volharden Kollerdam Coal The K Hope H tlenuni Tranevalisr t Noorden Holiardsju de Muaschen Olympia Vlafridiugeu V F C D H 8 4e klsMM B Moordrecht Mxwrdrecht H D V üeri Haag W I K ïonagMJo j i n Haag de Jagers 8 V U oüïbiirg ïerlaak Celerltaa 4t kUaw O Külterdam ö l U D s Uraveodfiei MtteMaui V ti U a E i UlUerkerk Lekkerkerk Orooswijli DoWrccht ü a KU M Keaerve Ie klasse Kntterdani Spalta 2 Gouda 2 Ilottflrdam Feijenoord 2 H B 3 2 IWft U H C 2 A D O a Kesarve Ze klaaae B I Gouda Olympia 3 D F O 2 Botiiedam 8 V V 2 Exo6l lor 1 hulterdam V O 0 J Feuenoord 3 VJiurdagm Fortuna 2 R FO 2 Hen Haag H V V 2 Neptujni8 2 Keserva 3a kl sa S Zeirt Zewt 2 Alphia 2 Goud ONA 2 Heroulei 2 f Utrecht Utrecht 2 G 8 V 2 Afdeeling UI 1 klasse Apeldoorn Bob et Velocitaa TubanUa Anllfu Vitesse Z AO ïwoUe l KC Go Ahead BtBfagm Wagenmgen I iacnedé AlnielJ Heraoles A G O V V Afdeeling IV Ie klasse liltan N O A D Emdhoven Hburg Willem II BleljMlieide Bnihovcn P S V de Valk Mautrldit IC VV N A O Afdeelinc V Ie klasse beamardeo Friua G V A V l warden Frweland Veendam Groningen VelooMaa F V C Uroottgon Be Quick Leeuwarden Meppel Aicidea Aohülei O V B Ie kiaaae Uileltenl 1Olympia 3 Zwerver 1 MoordTeoIjt 2 Haestricbt 1 Ü N A 3 Gmda 5rBosk Boys 1 1130 uur 1öouda 4 1 8cho iboven 2 klasae A S aHaastrooht 2 2Olympia 4 een Z fl S V 3 3e kiaaae B l imM rlt 1O N A 4 Olymjua t DUettant 2 11 30 uur Ö8 V 4 JWaiMlmVeen 3 11 30 uur rver Z Gouderak 2 12 uur 3e kiaaae A Oroaneweg l 8choonlu ven 3 Woerden 3 Qouderak 3 12 uur eoek Boy 3 Nieuwartcrk 2 12 uur 0 ll S Ü NA 6 11 30 uur e tweede plaats gelua en Fortuna in elkaar a s Zondag en als Uouda jgt wederom over ïopdwittan nmn 3e klasse B imwerkerk i TMomireoht 3 18 uur rc ieUe 2 aouda 6 Ij tnir AA 6 ZworveiB 3 11 20 nni lroeoeweg 2 H k Boy 6 12 mnr Ovenieht uoor de vlotte wijae waarop de oompe e M Ingezet i ook dadeUjt U belangilellmg op de verrichtiiigen der duba ge M Zoowel boven als ondftr aan de Ujst r gedrang genoeg en wordt dk wlnatpun l dat bmnen gehaald wordt als een koet be honwd In het Goudscho district daen de versdul il twien hevig aan het gedrang moe Oood heeft zioh o ateld iMaoba Ui nvalHi bekMnJ n eventueel g is daji DUnfeCH Opl MJ i TMT M o A L O Mereiriu e L Zeer UlUike ndiUcL W J D S vanEIJK Lterur Duibck H O A en B 10 KSUGEXLAAN il ConfwoUa induslrl Holli PEPERSTRAAT 14 18 GOUDA nd iM Uii A pliiatoen ter opleiding in LINGERIE en KINDE CONFECTIE 20 Vaat begfnioon NOG a WEKEN dan kunnen wn GOOTSTEENEN na ontvangst ran de nieuwste machines onze BLADEN enz desgewenscht jrepol at afleveren Eerste Electrische Terrazzofabriek TEL 27 GOUDA BLEEKER9SINGEL 13 il DE AVONDEN WORDEN LANGI L Bij aankoop van 1 4f 2 strooibudda SCHURA ZACHT lf kunt U onder bijbetaling vin lecht 10 ctj de zeef hiooie GLIM BOUWPLAAT groot 95 41 cM beltomen Een nultii tijdverdrijf voor Uwe kinderen 30 I VRAAGT UW WINKeLIER l ILst wel bl aanschalllng eanar niauwa auto dat jO o il yTROËN 09 nieuweJmodallan 1932M e d8 levtii Agent voor Gouda en Omstreken N iOOIIEBUliF miiwig 12 Til 3116 Tilbu GarincKwn G0UDA M i i9 a Wü hebbeu noj één NIEUWE SEDaJT 1931 tegen specialen prijs op te rulmeoj