Goudsche Courant, zaterdag 10 oktober 1931

neden Untyangen de nieuwste Winter Collecties BIJ De Firma K M de Bruijn Zn Dames n HeerënkleermakcrijZEUGESTRAAT 42 Aanbevelend Het adres voor SLAGERSJASSEN en K0KS3UIZEN De Kleine Winst Kort Tiendaweg 22 GOUDA Sterk en Groot door Hemmelder Brood Hebt U onze Speculaas al geprobeerd Mogen wij U opmerkzaam maken op onzetlubileumetaltM Ze is den 14den October gereed Komt U ze eerstzien Beleefd Aanbevelend H HOmmGldSr Brood oek en Banketbakker Karnsmelksloot 189 1 STEENHOUWERIJ A ROOOBOL BARDSTESN ZAND8TEBN SCHOORSTEBNMANTEIil 8RAFWEREKN ACHTER DE KERK GOUDA NIEUWE VIJGEN BLAUWE DRUTVKN MELOENEN TAFELPBREN TAFELAPPELEN SINAASAPPELEN Aanbevelend CITROENEN BANAN 2 TOMATEN VRUCHTEN IN OLAS VRUCHTEN IN BLIK DIVBBSE SOORTEN NOTEN tBUSGBOENTEN merk Sleitek G J V WERD VROUWESTEEG 14 GRAAF V BLOISSTRAAT 68 Terrazzo Vloeren en Granito Gootsteenen De Goudsche Fruithandel Pipma w 4 A matvald LANOE TIBNDEWEO 27 TBLEF SM Wilt U Breien Haken Borduren ga dan naar v d FLIERT Leeuwis Daar wordt U geholpen met alle Handwerken Mooie Patronen voor Kussens Kleedjes Taschjes Ontbijtlakens Boekomslagen Theemutsen Nachtzakken enzOok een mopie collectie Kragen en verdere Mode Artikelen fBeleefd aanbevelend v d FLIERT L UWlS Lang TlTidewyag ae De Amateur RAAM 92 HH Radio Amateura steeds in voomaad Ferrix p 8 a materiaal tot 2 x 300 Volt Smoorapoeleii etc Gdqkrichtlampen en schema s Hydra condensatoren tot 8 M P Beleefd aanbevelend DAGELIJKS IS DE Nutsspaarbank Oosthayen 12 GEOPEND DAT WIL ZEGGENDAGELIJKS kunt U elk bedrag H0E KLEIN OOKUileggen M 0 DAGELIJMS kunt U elk bedrag HOE GROOT OOK terug vragen DAGELIJKS kunt U zich aanmelden voo den Ophaaldienst DAGELIJKS hebt U gelegenheid een fraai nikkelen spaarbusje aSi te vragen DAGELIJKS groeit het aantal onzer spaarders 80 HH Autop fl ps Vulcaniseeren vjin Auto buiten tn binnenbanden Vlug en billijc opdcr garantie lersit GioiiKti ilcniHH lir e ilii OOUDA KLBIWEG 3a a tur S S van Dantzig Ruime keuze H etan Mode Artikelen Uw adP0s voop Volvette Qoudsche Kaas Gekrulde Kaas Kilo Kaasjes Roomboter Delft s Roem Versche eieren la bit P O TBEKBNS GOUWE 55 Kasshandel in het Groot en Klein SCHOEN MAKERiJ H V d POOL RAAM 107 109 GOUDA SCHOEWFOUBNlfÜRËN Adverteert in dit Blad Vakkundig gestoffeerd wo gnUwe meubelen gerepareerd Bw bekleed bit W VERMIi LagiBouwelO TalsfooB a 7B 2de huis voorbij de opbaaldienit Koopt Oondardag s op do Markt bd de STADHÜISTRAP tu Th Knoppep s nkatb kk pl n HOOGFIJNE pOTERSPRITS 30 cmt per hiK powl KOEKJES en BANKET Tftiur 15 cent p r half poihL BOTERSPBCÜLAAS 25 cent per halt po specula 18 cent per half powl Beleefd aanbevelend Th Knoppar VEREENIGING VOOR FACULTATIEVE LIJKVERBRANDING Inllchtingenbladen Tarieven en Voorwaarden en inlichtinfeo omtrent het FONDS VOOR LIJKVERBRANDING op ichriftelgke nvrife kosteloos Terkriilbaar bq de afd secretaresse Gouwe 73 Gouda 24 Abonneert U op dit Blad I JOH DE MOL BEGRAFENISONDERNEMER DOEUITRÜAT TELEFOON 2i7 J HULLEMAN GOUDA KLEIWEG 20 TELEFOON No 2850 OFFICIAL ncC DEALER De FORD TUDOR met portieren de meest geschikte zakenauto voorzien van oniplinterbare voorruit eo roestvnj nikkel koat thans f 1920 = s Vraagt vrije demonstratie ot proefrit Velour Hoeden de Mode 50 4 75 7 50 9 75 Frans van Camp triiti II kliiei trifpii van 3 tot 12 treden Steeds voorradig Strijkplanken Kleerrekken in rele soorten in HKT TRAPPBNHUr J Sinll T Ills Teiiioip 21 4 Spienigilrail 117 119 i JiSAUa w Ml Een SCHITTERENDB CoDectie k DEMI STOFI R Voor LIPS Brandkasten en Slotenfabriek is de Agent P ROND Pz GOUDA vindt U bil T C REPARON KleeriWerd Keizerstraat 38 Gouda ê Adverteerders niefadverïe ers KERN hebben elkaw de hand gereikt Zij zien de resultaten van de Dagblad advertenties en de één na den ander weet dit middel met voordeel te hanteeren Slagboomen zijn weggevallep en het publiek komt pader dan ooit tot den fabrikant en den winkelier Voordeelig voor U als zakenman en nuttig voor de koopers is bet J Maandag IS Oafobar 1831 LjM i iu it ai 70 Jaai gang COIJRA T NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VoOR GOUDA EN OMSTREKEN oi S ï BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE N IEUWERKËRK OUDERKERK OUDEWATER RE EUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda en 0Dia reken behoorende tot den bexorgkrlng 1 5 regels ƒ 1 30 elke regel meer ƒ O 25 Van buiten Gouda en den bezorgkviüg 1 6 regels ƒ 1 6 etke regel meer ƒ O 30 Advertentien in het Zaterdagnuinmer 20 beslag op den pr s Liefdadigheids advertentie de helft van den pr s INGEZONDEN MLDEDEbUNGEN 1 1 regels 2 26 elke regel meer ƒ O 50 Opae vooinp Kina 50 hooger Gewone advertentien en ingezonden mededeelingen bjj contract tpt zeer geredaeeerdeatir js Groote letters en randen worden berekend naar plaataminite Advertentien kjpnen worden ingezonden door tuaschenkomBt van soliede Boekhandelaren Advertentiebureux en onze agenten en moeten daags vóór da plaatsing aan het Bureau z n ingekoimen teneinde Tan opname verzekerd te z n Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon en Feestdagen ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal 2 25 per week 17 cent met Zondagsblad per kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal waar de bezorging per looper geschiedt Franco per poat per kwartaal ƒ 316 met Zondagsblad ƒ 3 80 Abonnementen worden dagel ks aangenomen aan ons Bureau MARKT 81 GOUDA by onze Bgwiten en loopers den boekhandel en de postkantoren Onze bureatut z n Ugelvks geopend van 9 6 uur Administratie en RedacUe Telef V interc 2745 Posbekeoing 4S400 Ohtaa stslt Japaa n ultimatuiii Tokio t en interven e m Geneve Actie tegen het nieuwe kablne Bruninle aartshertog Leopold zyn zuat i B de pnnsessen Beatrice en Alice prti Xaverms van Parma de infant Don Carlos en Dor Jaime Alfonso Ciiarles de Bourbon den infant van Spanje Deze verklaarde tn zyn antwoord op een adres van trouw h n overhandigd door de gedelegeerden der legitimistisohe partij den titel van wettig Hïuverem van Spanje tie aanvaarden HONGARIJE l e spoorweffkantlag bji Bia Torbagy De dader opgespoordT Eenige dagen geied heeft de politie te Boedapest aan die te Weenen mededeel gedaan van haar verdenlung tegen een 39jang koopman Silvester Matuschka ge naamd dat deze de dader zou z n wan den fipoorwegaanslag b Bia Torbagy Matuschka verlüaarde volgens een tele gram van Jiet Hbld by zijn verhoor dathy in den verongelukten trein in een derdeklasse wagen gereisd heeft en b liet ongeval slechts eenige I leine vervrondingenheeft opgeloopen Tegelykertyd is echter geconstateerd dat Matuschka eind Juli tien kV ikrasie patronen en lonten heeft gekocht die hy verklaarde noodig te hebben voor het omver halen van een hem to ehoorende fabriek Het escrasiet zou hij naderhand hebben eggeworpeH In de buurt wabr Matuschka wponde stond hy als een zondering bekend De politie te Boedapest kwam verder te vjreten dat by na den aanslag tweemaal te Boedapest vertoefd had Gedurende dien tyd gedroeg hy zich Zfier opycdlend Hy wisselde tweemaal per dag van verblyfplaats en liet zich steeds onde andere namen inschryven Hy kwam sttmen met verdachte individuen waarop de politie hem aanhield Na zyn verhoor liet men hem echter weer vry orA hem in den waan te brengen dat de politie overtuigd was van zijn onschuld By zyn tweedfc bezoek te Boedapest begaf hy zioh naar de plaats des onheils en zwierf langen tijd by heft viaduct van Bia Torbagy rond VBRHBNIGDE EITATEN Ook Grandi naar Washington De Italiaaiu ilie Miuistu van Buiteuland s iiL aken Uraiidi htelt ten uitnoodigihg ontvangen om ctsn i e ek aan d Vereeiiigde 8t iltn te brengen Waar chijxilijk zalsGran dl nog m den to fp van deze iiia aud naar Waahingbon vertrekken OTandi zal door zyn eihtgeiiootfe vn toor eean ambtenaren ver gezeld word i Waarsaiijnlijk zal luj twee rtdieii tn de Vereeniyde staten blijvun In vuijaim taande knnntsi m Amerika lest uit ht t viistetaand jdet diat liet a s bezoek v n laji ul en Orandi sieciits het voor apel J3 van oen jrrouüe internationale confe itntie u t herstel van do welvaart en tot regeling van de whuidenkweetie en liet ont wapenings vraagstuk f steun der DuitscH natfonalen zal kunnen lekenen Dr Schacht wees er op dat Duitschiand absoluut met in taat zal zyn zyn schul den aan het bditenland terug te betalen Hy zeide dat de belastingen steeds siecflter bmnenkomcn en dat de toestand dub voortdurend critieker wordtL Volgens Dr Schach xal het teen mdgeltf zyn orde in den chaos te brengen door onderstefumng van de biiuienlandsche Aiai it en door t paren en werken van het gansehe volk BINNENLAND De Pril vliegt De K L M aU boncverander De Ohmeesche regeering lieeft Zaterdagmiddag den secretaris generaal van den Volkenbond telegrafisch een rapport van den gezant tte Tokio gezonden waaruit blt kt dat de Chmcesche gezant te Tokio de panséhe regeering een nota van ultlmatieven aard heeft overhandigd In het telegram van de Chineesche regeenng aan den secrei ns generaal wordt er op gewezen dat de Chmaesche regeering reeds op 6 October de Japansche regeering de benoeming van vertegenwoordigers heeft medegedeeld die zich zullen belasten met liet bestuur der door de Japansche troepen ontruimde plaatsen Op deze Cfainecwhe nota heeft de CSnneesche regeenng geen enkel antwoord ontvangen De Ohïneesche regeenng heeft daarop haar gezant te Tokio opdracht gege en een tweede no t overhandigen met de mededeeiing dat na de beslissing van den Vol kenbondaraad op 30 September het uitleveren van de door de Japansche troepen ae dert 18 September bezette plaatsen aan de Chinet3che overheid voltrokken moet worden daar de Ohineesche regeenng harerzyiJs de ve rphchting op zich genomen heeft oot de veihghèiri van leven en eigendom van de Japansche onderdanen te zorgen in die steden waaruU de Japansche troepen zoüden wor ien teruggetrokken Daar tot dusverre geen antwoord van dJapansche reigeentig ontvangen ia heeft deChineesche gezant te Tokio Ütans opdrachtgekregen dé Japansche regeermg te verzoeken Onmiddellijk die plaatsen aan te wylen die nog in den loe © vin de vonge wee tontruimd en aan de Ch K cTi overheiduitgeleverd zyn Telegrafische orders te ge en aan d militaire commandanten tot het overgaantoi de ontruiming opdat dp ontruimingreed3 Zondag kan aanvajiger Dfi aecretant generaal van den Volken bond heeft dit rapport van de Chineesche regeenng onmiddellijk doorgeaonden naar de regeenngen der in den Raad vmegennoordigde mogendheden en aan de Amenkaanaohe regeenng Gelyktydig zo i te Genève ook een mede dbeling van de Japansche regeenng zu liiiuiengekomen in antwoord op de door Cnma in zyn memorandum aan den Tonil gestelde eischen De Japansclie regeenng wnjfft er op dat de Volkenbonl raai niet Mn eiBch had gestald dat ds Japansche troept vóór de as Raadszitting zouden worden teruggetrokken en dat bet besluit an den Raad fin geen geval een roo bea isten vorm had als van Chineest he de wordt beweerd 0 erigens hoidt Japan vast aan zyn opvatting dat directe onderhande Imgen moeten worden ge ot rd tot her te an de normsle betrekkingen aijan 1j be reKl zoodra de g moede ei gekalmei rd zyn zyn tiroepen naar de spourwegzone terug te trekken en de handhaving van de orde weer over te laten aan de vro fre autontaten Het is oo ten allen tijde bereid directe onderhandelu en te voeren met gevolmaohtigde vertegenwoordigers der Chmeesche regeenng over de te treffen maatregelen Ghini a vertegenwoordiger m den Y kenbomlsraad dr Sze heeft dfen aecretansgeneraal van den Bond medegedeeld dat hy het voorsliel doet een Volkenbondscom miBsie van onderzoek naar fsjmt ajau te zenden om te constateeren dat Japanschf vliegtuigen deze stad waarheen de Chi neesche twrgeriyke autonteitfn zich van Moekden i t hadden teruggetrokken heb ben gebombardeerd en grootp schade hebben aangencht Japan heeft tot dusver steeds met beslistheid geweigerd arcoord te gaan met welk enquête commissie ook D ar men met mag aannemen dat in deze principieele houding een wyzigmg is gekomeri meent men in de kringen van het Volkenbonds secretariaat dat de Chinee chö eisch den Raad voOB en uiterst lastige taak stelt Z K H volgt dea r toer van de Koningin te Amsterdam van uit de lucht t li 0 eitiv I ei il 11 1 ruis neiHIll ft 11 i üg t it t mei ue i M A f il g miwut i t itii i o VIL iJitt goelt over uu viit gM uj m T ïUty Vciu als voigi vere ag De Duitsche Volksiwrty besloot in een Zaterdagavond gehoudwi vrgadering eveneens het nieuWe Itabinet firuning nieb te steunen Het nieuwe kaïbmet sal zich dus alleen kunnen handliaven door den teun van de sociaal democraten Laten ook zy d re geermgJËrimincr in den steek en wordt dit door den ryksdAg tbn vftl gebracht dan is de weg gebaand voor het regiem Hugenberg i itler een regeenng d e vooral in het buitenland een zeer ongunstigen m druk zou maken en die nituurlyk door di sociaal democraten zoo fel mogelijk wordt nien en hierin willen de sociaal democraten hem met bemoeilijken omdat een mislukking de chaos zou beteekenen en Duitschiand zou overleveren aan de radicalen van rechts en links Dsarotn Wdragen zü het vermoedelijk ook dpt de portefeui ies van binnenlandéche zaken en ryk weor in handen zyn geraakt van generaal Groener die in de oogen van sommige links zich oncp teerenden misschien een boeman is doch door anderen wordt geprezen als een be cadigd man die op tactische wyze te werk gaat e denkelyk zal weten te verhinderen dat het Dmtache leger door een der mal contente groepeg Is Instnmient woidt g bruikt be iei Kuiii giM M hap irigiiKil en bont v tui aii tiiufieiisiütuiig ijt geluigo gewt t iieii iv 1 U iucnuKtop mtu ueii iiins Ui luLiit keilt blijkbiiur u ui taiiuen IJ eet tn iit i IA n u woudËiiijKe gowiuirwor iiiiig om in dti eaume van ei n tukkui l zit U n lusoilien eeii prms 11 itolilie agtiut i 11 groc te inUusti teet etn dareeteur van de j il Al ee t purticulteren otiaufteür n liavt iiiiieetf 3r VLor de luehlvaart en cro hof jjgti lilt uporen mei nog wat heertin in Keuiigt j wujiu pakken en gefiltDt jple broeKüii liii niuiiiaua kijkt er vtv Uid ol vinUt i situatie pijnlijk Directeur IM enian wijttt et bij het tarten uaürukkelijk nog even up diil Wij met kiBJiipBtihtig behoeven te bly on zitten en ons vnj kiumen bewegen Wij V itiget iit t den piuis en hfi ie de gewoon sle zaak tui do w U Het u alsof wij het allen voelen door dezeltde nioloren voortgitftuwd Oüurklieven wy tl ai tuelitruim eti ullbti boviudeii wij ons m een en decelfde tiiuiü iD de hunc van püoot Aler De vomung van bet nieuwe Duitsche ka buwt waarin Dr Bruning om de sociaal democraten met voor het hoofd te stootsn geen DuitBchnat4onale of nationaaUsociaIistische ministers heeft opgenomen is voor deze groex en aanleiding geweest t t een manofestatie te Bald Harzburg Daar waren gisteren m grooten getale tegenwoordig de Nationaal Socialisten de Stahlhelm lieden en de aanh gers van Hitler In de morgenuren kwamen in het Kurhaus te Harzbui de kopstukken van deze groepen byeen om te Iw g len bondgenootbchap dat eigeniy reed staat tiisschen hen In deze byeenkomsti werd een resoluti aangenomen waann wordt voorgesteld het vertrouwen aan ttl yksdag op te zeggen de noodverordeHMgen buiten werking te stellen en den Ruksdag te ontbinden Des middags volgde een groote mamftsfcatie welke voorafgegaan werd dooreen ï eMgottesdwÜst welke geopend werdmet het spelen van Fin festt Burg istvnser Gott door de militaire kapel eawelk lied door de memgte werd meegezongen Twee geestelyken hiel daarop toespraken In een gPoote vejgadj nng hebben daar r op Dr Hugenberg en Dr hacht het woor gevoerd De eerste verklaarde dat het nieunte kabmetBrÜJung beshst met o f Wy koensen rieJitihg Leiden het ia g4 a betUer en een prachtig ziclit zoo goed ats gffut l eweguig Do liautEeur van den prins wiMseit 1 1 kken vun goede verstaodiioudlag iitet ageut o I 7 van da inoborbrigMle ter wijl de lieer PiMman K Ü op het b loenide M erruat tm de tlnuiieifftbhek l aUox pitterkzaam niaakt Stationschef Dellaert is in aanj naam geeprek gewikkeld II et tien tweeden politieman die blykbaar vmir het eerst meo naar boven gaat en long zftam van kjeur erscliiet De heer Vattier Kruane heeft zyn neua tegen het venater ge Lriikt en é tet blijkbaar in atilte Uen Haagl epeg BUITENiANDSCH NIEUWS FRANKRIJK De begrafenis van Don Jaime Te yiareggio is Zaterdag uit Frankrijk het stoffelyk overschot aangebr icht van Don Jaime van Bourbon den Franschcn pn Spaansohen troonpretendent dat daarna is bygezet in fe kapel van de komnklykt villa inéiet vroegere aartshertogelyke park de z g Tenuta Bwbone het thans stedclyke pynbosch ten Zuiden van de stad De morgens is een eenvoudige lykdiensP aan de byzetting voorafgegaan B de aankomst ah de kast met Tiet stoffelyk oversciiot yaren tal van familielede aanwezig o w prinses Bianca van CastiUë de ouiste zus ter van den overledene met ba r soon Vwi de hand van den heer hleanaji gaat ei Mill blocJKttevellötje naar do oookpit en even later uiiTkolen wij boven het Paleis aan htt ISoordeinde boven het Aleocanlerveld roiKloiii hot Vrede p üe s en Frina Hendrek kijkt v elbeteekeinend achter atoh naar ïijn a Jju iant jnr Lajnan iïip die t rug t i cuktrd üaX hij het gezien fleeft s evemngeni hatx Wi kijken naar het laatste slrandbezoek naar ie seJiuimende branding en de gtinst rende piei Mijn buur loden tie jleurdenB mot do zware dienatrevolvers i e blafTeTB die mlaaff inboezemen voor hem he er juist tussohen in is komen te zitten zij ggp eii al oog voor e bijzondere en ik jlmi te hooren dal de directeur van de Gemeen telijke HatnielHiiirichtinge n ir Boc ierd ioo juiflt wordt ingewijd m enkele iwlitioneele gptieiiiieniwflen ovtr het wat tioo en waarom betreffende he verblijf aldaar van een hunner klanten kookt voor haar vtxteg hy verbaasd Ze kookt voor zieJtzetve DatAlMn zehie liKeat allencaJ Ik hoef Ënked vo Jkr detV te laorg als inifs Jenkins niet thuJti M De t uroj wisli dat Arditfe een a rm nloliijt wa var lady ömyth iua ax dat aij nu zoo armoedifï zou wonen had hij toch met gedacht Wat een leven Daar dag aan dag tn dic zeker niet al te zindelijke e Ineste omgeving il het werk zefve te moeten dotJi en dat voor iemand als ArdTiie die toj h wel necht had op Iteze gedachte onderdrukte nij inepins enovprlagde oen reer Als 21 in zulk een positie w e 7ou zy nog dea te eerder te vinden zijn om naar rede te Ineteren zeita al mocht ec nu ook i tB I e t8aib tussotien lx rre nere en haar Polly l ad gezegd dut hy op de derate ver dieping wezen moest i v de r hlj mrs joihn son stond open toen hy daar voorbij ging Ze nam hem eena goed op en docht Wat doet die hij nuss Kaymond Zulkerijke heeren ijiet de handen vol bloemenzijn go i geachikt bezoekarg voor een werkende vrouw daar heb tk Nelly ook al zoodikiwyls voor gewaarmhuwd Maar ik zal w 1 efne oplettten Ardinc hivl juiet Ucht gemaakt on haar werk op zij geschoven toen D Cijurcy bm nentrad 7y haA er over gedacht om mrs Johnson te vlagen T ij haar thef te drinken n toen zij voetétappem op de raip hoorde nM imde zIj eera dat het hAar benedenbuur zou wezen HaAr glimlach verdween toen ZIJ zat wie het arhter wel wwi Met uitgestolren hsnd tt d hïj op haartoe en zei Ujn Kamera ijn in bydenhainstr H Victoria getn anatocratisotie buurt Hl schreef het adres m zajn 7jikboek enreikte haar de tiand ten atseheirt tl Vaarwel u zult van mijn hooren Ardiiie gjimlachte maar zag dit schrijven met met heel veel animo U emoeU Zij bad er den liataten tijd m er daii èWns over jredacht of Mj tji een herhaatd aanzoek van hem het maar niet weaneldwijs in ernstige overweging zou nemen Maar eigenaardig niet soodrahadzij hem weer in haftr onmiddeUijke nabi heid ot htel haar wezen kwam denkl eBld hem ooit t geven achoonheid Dank u mr De Courcy myn onafhan kelykfieid gaat by my boven olU Hij w rd rot d vaiudrift en vaAte haar met zijn sterke handen bi de pols t Is wiet om je onafhankolijkheidinep hi op ten toon zóo Ireipendiri dat Ardine waarlijk angst begon t i Voalen 11 ciiidat je hart uiigaafi nan cm ander 1 dit was al aoo i ilfr je vroeg naar tenniHii die er geen recht op heeft omdU hygetrouwd ia Wien bedoelt u vroeg nj met 1m hoofd tor o hterove gewj rp6n ofiitJioon ze in verband met h een lady Smyth al iia4 trezegd seer got b reep de schan delijke leugen waarop nS ineene ledertwi echren te ïfuwpelen Je weet dat je iefdejheb revaÉ voorI orre it re nep hy enViield nog ateedshaar poJeen on kifmd ft lang is drt nual Kinds dien nacht ien jullie alJeen inhet hf tel loortraoht Hoe durft hoe durft u hijgde ze en trtiehtte tevergeffisi zieh m te rrnTiren Hoe kunt II niij nu hier komen belerdliren om dat ik oHeen b n Als er een man woe die mij lyeeohermd aoudt u het met gedoah hebben Ja zeker w nt hef is waaj dat kun je niet ontkennen Toen we t he jaoht wa lert k m ik het nog iiet gHooven ofw io n lik zag dkt je openlyk ijn irewlsohap zocht en hem aanmoed tle relf in teeenwoordig heid vsn zijn vrouw w Wordt vervolgd Qroote daden blijven in het duister als den zanger ontberen FBÜILLETON Onafhankelijkheid bovenal Kaar het Engelsch Nadruk varbodan 17 Ja ik kan mjj begnjj en wat een t iöurstelüng dit jroor haar moet zijd getweesl Uua a logeert op dit oogenbXik in lyMUleo Ja we aijn voor een week in Carlton Komt u haar daar eetu opaoeken Oraaf Arduie moest Mch nu weer over tiaai aiu gen late compJimenteeren door ee nrto en gast e üyurcy had dat g rek tusechen liear l rresmere gadegeslagem met een bink ZIJ met had waargenomen maar die op ïöehtet gezegd onaangenaam was om ïien Daarna bleef liij eteerla aart haar Jfe waardoor zij geen gelegenififlid ha f tegen een van naar kennifisen alieen te prekf Over het geheel maakt © iijn hou ig haar zóó ongeduldig dat zij dan ook kottai antwoordde toen hij voorstelde f öf haar thuis ÊÊ brengen N en dank u ijRlgeer bij lady Smfth Ki F J e i adreg gemaven zei J eindelijk IJht hoeft ook niet dk heb u imme i flat u mij toch niet kunt opzoeken iZ j njven kan ik wel of heeft u w l beswaar tefsa iiy fiwtand tegen het jpiiig gezag over liaar MOOiDtriUK Mil Het hitje in öydenhamstreet waar Ardine haar kajtiens had was totaal vin streek toen zij s middags om half zes wag gaan 4 peiHJoen en daar voor zich zag een heer n flvondkleeding en met een hoogen hoed op Woont nuss Kaimond hier y Ja bovenste verdiejiing antwoordde Paly met een s or stemmetje ï Is zy thuiaP f Ik weet het nleti Zal ik bet even gaan vrS Neen als je denkt dat xij tlwj ie zalik maar noa boven gaan Ben je haardi nstmeJejeP Neen ik ben het dienstmeisje ran hethuis Die hier inwonen hebbtn geen opiate hulp lün wie bedient dm mi B Kayr uüMf 1 U aiet dat ik qu todh bngejioorzaamben geweest Dat zie ik antwoordde zij koel nam dehand niet aan en di d ook 0 ij lo Woe iTtn lie htj hafir hood niet zag waaniahij du dy kalm op tafel legdo Ik kim iiief genoegzaam schrijven watIk u te 2eg en Jieb zet hi liptit veronlrscliuloigenden to n flfearom heb ik iiianr d vrijheid fenoinen om ♦ komen Ja t was een vrijhtid dat 1 het jülsteweord U iB izetr ongastvnj misa Kaymond OM ik niet mfwen gaan zUten NeiM Ik Wh u niet gevraagd hier tekomen het gmdieol Kn nu vraag ik uook met om te bhWen IT kunt zeker ookw l taande zeggen hetawpn 11 te ze lM fft Hy wierp van ter zOde en blik op haar ah vilde hij hun wederzijdeche wriaktaAt ftteten en mI toen Het apijt my dat ik u in leze omgeving vmd Ik wiftt met dat u waarlijk ïoo arm was Heeft u rich hier toegang vereehaft omcntipk lilt te oefenen op myn omstandig heden Dit getuigt met van veel tact N pn Vergeel mij óó meend ik ftet met Ik bedoelde dat het iri w pnei Ar dina en m Mn stap waa hij naaet haar Maar lie je ik kmm om Je te ov mlen UkH op je besluit tenwr te komen En toen Ik le omgpvinig iia nam Ik mij voor nog iém zoo sterk daardp aan te dringen Laat ik je toch van hier mogen wegvoer i naar PI n wereld waar je genieten kont m w aT je no wat hebben rolt aafa Je jeugd en ja