Goudsche Courant, maandag 19 oktober 1931

Me 17818 S S van Dantzig Ruime keuze Heeran Mode Artikelan Er wordt veel gesproken Koopt Dondordag s op de Markt by de STADHUISTRAP vtn Th Knoppep s BanK tb kk pl en ROOOFUNE BOTEBSPRITS SO cent per half pond KOEKJES en BANKETT Tsnsf 15 cent per half pond BOTERSPECULAAS 25 cent per h l pond 3PECUI AAS 18 cent per halt pond Beleefd aanbevelend Th Knoppar Koopt bij ons Sporthemden en Gekleurde Overhemden Nieuwste Dessins De Kleine Winst Kort Tiendeweg 22 GOUDA Thomas Alva Edison f Eon dor grootsto ontdokkers en uitvinders heengegaan Oo toovonaar van het Melo Park Zijn werk on zijn uitvindingen Me wereldbekende Am rikaangche uitvinder Thomas Atva Edison is in den leettijd van 84 jaren zondei töt bewustaun a zyn weergekeerd gistermorgen om 9 uur 24 M E T te Wet t Orange overleden Met Ihomat Alva Edisun sant één deigrootste ontdekkers en uitvinders van de wereld en in de geschiedem s heen Zijn proeven en zyn resultaten en heel zyn levensloop grenzen aan hfet wondei baari jkc riij 18 het typische voorbeeld van den Amerikaan die als krantenjongen begonnen tén der grootste gemeen weid welke de nicnschhwid heeft aan te wyzen Maar hij kan ook als voorbeeld dienen voor de werkkracht van een man die wil voor den on Edisin werd in 1847 te Melan in Ohio geboren Zijn jeugd bracht hy door t Port Huron n schoolache kennis was gering toen hij als krantenjongen aan den Grand Trunk spoorweg het leven inging Maar reeds als kraotenjon n voelde hij de Ibst naar onderzoek niet aU n om ihet onderKoek aÜeen maar ook om geld te verdienen En terwijl hy zoo reisde van de eene plaats naar de andere al rydende zijn kranten verkoopende richtte hy in én der bagagewagens een drukkerij en een chemisch laboratorium in Ehiar zette hy en drukte hy zun Weekly Herald waarvan hy behave zetter en drukker en verkooper ook uitgever en redacteur was Dat ging goed tot in zün laboratorium in den bagagewagen een g weldi e ontploffing plaats had die oorzaak was dat byna de geheele trein In brand geraakte Van krantenjongen word hy telegrafist maar teg iykertyd had hy weer zijn laboratorium om proeven te kunnen hemen En zoo vond hy de automatic repeater uit een toestel om automatisch pen telegram van de eene leiding op de andere over te brongen Dikwerf werkte hy in zyn werkplaats meer dan achttien uur per dag Toen kwam hy door zyn uitvinding in dienst van de GJoldindicator Company die van een enkel centraal punt uit aan bonderden kooplieden elk kwartier een telegrafisch bericht zond omtrent het dalen en ryzen der goudkoersen Hy werd superintendant van genoemde H H AutOPlidMPS Vulcaniaeeren van Auto buiten en binnenbanden Vluj en billijc onder garantie lenli Muki Vilciiluii liric illit GOUDA KLEIWEG 38 Itir HUISVROUWEN Laat Uw AARDAPPELEN en WORTELEN SCHRAPPEN met de meest moderne 8chrapmach ne bti H KUIK KEIZERSTRAAT 19 Thuisbezorging zonder prQsver hooging 10 Zaterdag OPENING van mijn Nieuwe Zaak in PLATEEL FIJN LUXE AARDEWERK PORSELEIN MESSEN ENZ BROEKHUIZEN KARNEMELKSLOOT HOEKUSSELLAAN 14 Boter St Nicolaas 18 cent per ons Ouderwetach ekruid St Nicolaas 16 cent per ons Gewoon St Nicolaas 10 cent per onsPrima Borstplaaties 16 cent per ons Vanille Prouwels 2 i cent per stuk 10 GEBR KAMPHUIZEN LEWENSTEIK s MCHINBS N A A I KN BETER KLBIWHO OOUDA CITBOENEN BANANEN TOMATEN VBUCHTEN IN GLAS VRUCHTEN IN BLIK DIVERSE SOORTEN NOTÏM BUSGBOENTEN mark Sluitdi NIEUWE VUGBN BLAUWE DBUrniN UBliOENBN TAFËLPEBBN TAFELAPPBLEN SINAA8AFPBLEN A nb TCl nd De Goudsche Fruilhandel Plpma Wad MatvaM LANOE TIENDEWEO 27 = Tiwnt vergeten dien nacht dien u heelt doorgehradit m het hotel in Athene Wat haren wij allen ontzeti Behalve natuurlijk lady l rresmere Die stoort zich niet veel aan conveuUonaliteiti Op bof phartigen toon aprak Ardine Ik begrijp u waarli k niet Ik denk datlady Lcrresniere natuurlyk dankbaar wa fliit ik lord Lorresmere bi Btond toen hy door du verstuiken van zijd enkel een oogenblik machteloos was Zelfe eonvan tionahteit moet soms wyken yoor gewone menftchelijkheid O maar natuurlyk lieve lit zei hetmaar in scherts Ik genoot toen ik die vreeselijkp oude mna Baynes Fytton die ge flchieden ia hoorde vertellen van je reis door Frankrijk met lord Lorresmere Belachelijk iMaar z heeft zoo n verschrikkelijk Bclierpetong dat ze de onschuldigste dingen nogtot nets tompromittecrendfe kan maken Ardine was bulten zichzelve van toorn eo zei t atjengen toon Gelukkig dat mijn verloving een einde7ai manen aan denrelyke praatjes Zooatau zegt zijn velen er op uit om altijd te lasteren Mflar nu in het vervolg zal ik hetaan mr De Courcy overlaten om met henaf te rekenen Mr De Courcy Ale Ardine hiermee een wraakneming had bedoeld dan had ze niet minder raak kunnen ta t ffen Wordt vervolgd Wat ook de dag U brenge moog Be zon daalt neer al steeg hij hoog FEUiÖjrroN TBLEF 3SI6 CRËBAS Lange Beschuitjes voer tb e en chocolademelk leU voor U PER PAK 13 GENTS Inh M itnl Vraagt uwen winkelier 30 N V Fa J H CREBAS Turfmarkt 72 Tel 3277 Onafhankelijkheid bovenal Naar het Ëugelsch 23 Nadruk varbodeo Waarde mr i e Courcy Ik lieb nog eens nagedaclit over ona gesprek van onlangs en moet erkennen dat ik misschien onreoJitvaardig j ens u ben geweest Uw beftcliuidigongen niiaten aUen grond en dwaalden waar ze meencïen de retien te vatten Van mijn weigering van uw aanzoek Dat onderwerp wansoh ik naet meer Ie bespreken wij zullen het ale afgedaan beschouwen Is u dus nog bij uw voorsteil gebleven dan ben ik bereid dit san te nemen en te nwe te worden Maar aüeMi op voorwaarde dat u mij nooit meer beleedigt door de insinuaties uit Ie preken waarmep u my onlangs laatig viel Ook nidpt u niet te veel genegenheid van mij verlangen Ik geloo dat ik zeer koud ben van aard ïk voei voor niemand Maar ik kan n beloven dab ik plichtagetrouw een goede vrouw voor u zal wecen Ik weet d t n mi heel wat bi t en ik maar wemlg daar tegenover kan eteHen Aaar wanneer n tevreden is met dit weiiMi dan wil ik het u volgaarne rfienken V AU ik soms t © kortaf heb gcechrpven wat ft b ¥loe de dan bded Ik n mijn verontfli nldigmgen aan Ik mn eerlijA geweest te €B Jongelui dit is iets voor U Wij eialeeren momenteel een prima Moderne HUISKAMER waarbü pracht Dressoir met NapaleOR marmer bladPrima vakkundig werk Vraagt prijs MEUBELMAKERIJ en STOFFEERDERIJ ANNEX BEDDEN en MATRASSEN A ZWAMBAGflPrusleDilrlti lrJ2 Ma Koopt bij onze Adverteerders laHs J ROEMMi t HAASTRKCHT lal varkoopen op MAANDAG 2 OOTOKCR 1931 d 8 avoBdg 7 aren ia hotel de Zalm aam d Maiht te Gouda Een onlanRS nieuw gebouwde Garage met Bovenwoning aan de Gouwe 129 te Gouda fcroot 2 aren 27 centiaren Verhuurd voor ƒ 27 per week Een daarnaast gelegen jrroot Heerenhuis met tuin aan de Gouwe 127 te Gouda irroot 1 are 92 centiaren Ontruimd te aanvaarden bii de betaling der kooppenningen Een Huis en ERF aan het Eegentesseplantsoen nommer 8 te Gouda Ontruimd te aanvaarden bii de betaling der kooppenningen Een Huis en ERF met POORT daarnaast aan de Bodcenbergstraat 22 te Gouda OntJruimd te aanvaarden bii de betaling der kooppenningen Te bezichtigen volgens plaataeliik gebruik Nadeun inlichtingen ten kantorevan den notaris ÈttSTTiTuFttiiEii TE GOUDA zal publiek verkoopen op MAANDAG 19 OCTOBER 1931 des avonds half 8 in het Café DE HARMONIE aande Markt aldaar de navolgende teGouda gdegen j OoroefeiiilegoeilereD Het Woonhuis Nieuwe Haven 147 met daarachter le en tuin De Woonhuizen Nieuwe Haven 145 en 143 De Palihuizen In het KLOOSTER Nieuwe Haven 141 en 139 en Het Woonhuis Muileapoort Nr 1 A nv rdin en beUlii 19 Nov a Beziditiging volgens plaatselijkgebruik Breeder bij notities 40 Notaris J V Kranenburg te Qonda zal op Woensdag 4 Nov 1931 de morgan eU uur in het Eotfiehuia van den heer J Noomen to Stolwijk ten verzoeke van erven den heer H Anker Wz publiek verlcooptn Het aieuwe goed onderhouden Burgvwoonhuis met tuin a d Goudsohen weg A 27 te Stolwyk groot 6 Aten Ontruimd te aanvaardei i J j Een Bouwterrein a d Goudsohen weg aldaar groot 3 Aren 6 o A Verhuurd tot 1 Januari a s Het goed onderhouden Woonhuis a d Tentweg E 27 aldaar Verhuurd voor t 4 per week En een perceel best Tuinland a d Ringvaart aldaar groot 19 Aren 87 O A In huur bg Mej de Wed van Dam voor f 36 p j tot 31 Deo 1932 Betaaldag 3 Deoember 1931 Alle werkdagen te bezichtigen Verdere inlichtingen en gratisveilingnotities z n te verkrijgen by geaegden notaris alsmede bn notarisA T V d Leeden te Ouderkerk a dIJsael 4 r RAAM 92 H H Radio Amateurs steeds in voorraad Ferrix p a materiaal tot 2 x 300 V rit Smoorspoelen etc GdykrichUampen en schema s Hjrdra coodeiisatoren tot 8 H F Beleefd aanbevelend De Amateur ER ZIJN IN DEZEN TIJD W t SeCT £ WH M it nog Zeer veel menschen die hun Bpaarpenningen renteloos thuis hebben liggen Wie die bedragen rentegevend wil maken en ze aan een soliede goed geadministreerde instelling wil toevertrouwen zal dese brengen naar d f m NUTSSPAARBANK QOSTHAVEN 1 Heden Ontvaagen de nieuwste Winter Collecties BIJ De Firma K M de Bruijn Zn Damei en Hecrenkleermakerii ZEUGESTRAAT 42 Aanbevelend Maaaief 14 krt Gouden Verlovingsringen per gewicht ultgeprijsd Sieriyke modeUen lage prijzen L HBPPENER Lange Tiendeweg 20 GOUDA MOET U VERHUIZEN Vraagt dan eerst onze prijsopgave dit verplicht U tot niet Wel zult U dan tot de conclusie komen dat wij goedkoop zijn Prompte bsdlMiiig Voll garantie Talrijk feranlila I Ruima raadwrija BaraplaaUaa LN Turfmarkt 1 Qouda T 1 POLDERVAART T if 2534 T H 2B34 Wilt U warmaavran Op welk gedeelte van het UchMm U k wemdrt londer lynnuutielt londer diSet ïMider geneeamlddelea in te nemen londer baden Uitsluitend uitwendig gebroilc Hei reiultast 1 n den readen dag zichtbaar Schrgft aan Mevr COLENBRANDEB Oier toom 44 A dam die U gaaru GRATIS lon er eenige verplichting onder trikte geheimhouding alle noodige aanwljeineen en prima referenties zal zenden Door het groot getal aanvragen en bestelligen waren wg niet in staat alle brievente beantwoordMi Wü verzekeren echter dat wy op alle correepondentie binnen zeerkort antwoord zullen zesden 20 78 Jaargawg Maandag 19 Ootobap 1881 fiOllDSGHE COURAIVT NIEUWS EiN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWIJK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon enFeestdagen ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 per week 17 cent met Zondagsblad per kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal waar de bezorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ 3 15 met Zondagsblad ƒ 3 80 Abonnem ten worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau MARKT 31 GOUUA bij onze agenten en loopers den boekhandel en de postkantoren Onze bureaux z n dagelgks geopend van 9 6 uur Administratie en Redactie Telef Jntetc 2745 Postrekening 48400 Allvli Ull lil fKlJ£i Uit Gouda en omstreken ibehoorende tot den bezorgkring i o regels ƒ l dü elke regel meer ƒ O Üü Van buiten iouda en den bezorgkring 1 5 regels J i bb elke regel meer U üti Advertentien m iiet Zaterdagnummer 20 o byatag op den pr a Lietdadigheids advertentiën de lieUt van den pr i INUiSZONÜliN MEüKUbfaUNGtlN 1 4 regels 2Jïö elke regel meer Ü öO Op üe voorpagina ÖO je hooger Gewone aitvertentien en ingezonden mededeelingen bü contract tot zeer gereduceerde prgs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsnumta Advertentien kunnen worden ingezonden door tusscheukomst van oliede fioekhandelaren Advertentiebureau en onze agenten en moeten daags voor de plaatsingaan het bureau zyn ingekomen teneinde Tan opname verzekerd te gjjn en men gaat denken aan rust nemen Doch dat stond niet m hyson s woordenboek iioolang hy op de beert kon blyven zootang zyn gemale hersens helder en klaar hun dienst deden zoolang ook stond Edison achter de werkbank Edison zelf behcfte met wat zyn wwk voor de menschheid beteekende Hy ïs sttjoda een sterke tegenstelling gebleven van den technicus van tegenwoordig Deze laatste werkt byna uitsluitend aan de ontwikkeling van reeds bestaande dingen aan de mechaniseering win de maatschappu en vooral aan de rationalisatie Edison werkte ter aanvulling van de reeds bestaande technische hulpmi ldelcn en zijn uitvindingen stonden in hih geheel althans in geen verband met rced tevoren ontdekte bijzonderheden Hy mtu resseerde zich niet voor de langzame opbouw maar wat hy wenschte waa een plotselinge wereldschokkende misschien gigantische daad Misschien zulten er thans na zijn dood geen menechen meer te vindai zijn die zyn geweldige intmtie zyn scheppende krachli en zyn sterke wil tot werken bezitten Misschien zelfs is er op de geheeli maatschappij en begon met te zoeken naar een goede electri sche lamp Hij vond haar na vele mislukte proeven en nadat velen aan de resultaten an deze proeven hadden getwyfeld 21 October 1879 brandde zyn eerste gloeilamp Een belangryke datum in de geschiedenis der menschheid Wat de gloeilamp in de wereld beteekent behoeft hier niet te worden uiteengezet Reeds vóór hij de gloeilamp had uitgevonden had hy de phonogroaf vervaardigd Behalve als uitvinder van de gloeilamp en van den phonograaf kan Edison genoemd worden als uitvinder van den microfoon den electrischen accumulator de kineiïiatograaf enz By ziJn bezoek aan Kdison heeft M H Schoop de uitvinder vah de methode der bedg kking van voorwerpen met een laagje metaal door bespuiting de volgende beschrijving van Edison gegeven Krachtige kop met sneeuwwit haar hoog met groeven doorploegd voorhoofd met heldere rustige trekken op zijn baardeloo i gelast Edison eens de Toovenaar van Menlo Park genoemd was doof Reeds in zyn jeugd TOB hy doof geworden maar d t belette hftn niet scherp te hooren en te luisteren In alles wat ïiO aanpakte was Edison de Amerikaan die by alles wat hij deed een hyzondere yolharding toont en voor geen moeilykheden terug deinst Hy was vegetariër en geheelonthouder en hy was de meendng toegedaan dat de mensoh over het algemeen veel te veel eet en veel te weinig werkt Wanneer hy een uitvinding wilde verbeteren zag hij niet op geld Vaak heeft hy daarvoor financieele offers moeten brengen Aan de uitvindinig van den nieuwen alcalischen accumulator heeft hy tien jaar besteed aan de uitvinding van de magnetische ziftmachine acht jaar lang zonder onderbreking Ontkend kan niet worden dat van vele uitvindingen van Edison deze zelf volstrekt niet als de uitvinder is te beschouwen maar wel als degene die de denkbeelden welke den grondslag van de uitvinding vormdfn practisch wist toe te passen of wiat te verbeteren EMison heeft zijn laatste levensdi en doorgebracht in zyn eenvoudig landhuis te West Orange in den staat New Jersey waar zich ook zyn laboratorium bevond Een week geleden voorspelden de doktoren dat hy nog circa acht dagen had te leven Zelf scheen het of de uit inder nog de kracht zou vinden aan zyn laatste experimait te werken n l de vervaardiging van s nthetische rubber waarvoor hy tot het laatste oogenblik groote belangstelling koesterdr Ekliscn is er echter niet in geslaagd in do laatste week voldoende krachten te verzamelen om ziJn experiment persoonlijk voort te zetten Edison s ziekte begvn op J ni j I oen hy van een vatantdeverblijf in ï ord Meyer Florida in West Orange terugkeerde In Augustus j I had een nieuwe instorting plaats en de gcneeaheeren constateerden verscheiden complicaties als gevdg vin suikerziekte nieraandoening uremie en maagmveer Thomas Alva Edlam zal Maandag en Dinsdair in zyn aan de hoofdstraat van West Orange gelegen laboratorium in het openbaar zyn owföbaftrd De rouwplechtigheden en de byzetting op Woensdng a s zal slechts in intiemen vTiendeo en familiekring op zyn landgoed te Glenmont Llewellyn Park plaats hebben DE NAGEDACinWWS VAN EDTSON Edison de raiiechtc uitvinder dooi Dr R PI DERIKS p9 buitonK pne J rdieiuten van den groeten too venaar van Meiüopark zooal s men hem in Amerika by voorkt ur noemt zouden m i nog bet beste uitkomen als men heel nuohter en zakel k een opaomming gaf van de dingen die door de schcppershanden van Edison tot staml waren gekomen voor het welzyn niet van hem zeil doch van een heel volk van lie gansche monsohheid Al deze dingen zijn ons aller eigendom geworden wy zyn er mede vertrouwd arm en ryk zy omgeven ons en hebben hun byzonderheid voor ons verloren Doch wie van ons allen kan vermoed n die louter op intuMe berustten wei tot het Kyk der fabelen zuilen gaan behooren De teclmn k is te sterk versmplten met wetenschap om tegenwoordig nog mannen als Edison op te kunnen leveren Technicus en geteerde zy zyn beide specialisten geworden wier arbeidsprestaties met meer als schitterende gemale uitvinaingen het Uitflicht zien doch ondergaan in de veelvuldigheid der moderne verbeteringen ie genwoordig behoort tet tot te nmogelyk lieden iets uiO te viMen als b v dostyds ue stoonunachiiK AUssohien zal men air resultaat van lange Inspannende proeven een verbetering va n fen acheepssclwoef of I iels dergelyks kuiyiieJ ontdekken maar uitvinden die ku t heeft t son met zich mede genomea De verschillende arbeidsvelden der twhniek zyn voor zoovei zy meÜ benut worden toch reeds zoo bekend dat een wereldschokkende uitvinding geen kans meer heeft LIDO wereld geen persoon te vmden die in yn schaduw kan staan zoowel als uitvinder als als menach Wy alten zyn alaven geworden T n oiw agalvkaoh werk ilechlu een geest als Edison kon zich daarvan vrymaken en zyn genie xn dienst stelten van het groote doel de dienstt der menschheid Het ware tb wenschen dat er zich onder de jongere technici mensehen bevonden die zioh geheel tos konden makett van het kleine het dageiyksche en die zich geheel konden geven aan het ideaal van Edison een naamlooze dienaar te zyn van een naamlooze rtiassa Ik ben er van overtuigd dat alleen ïülke menschen waarvoor Edison een schitterend voorbeeld kan en moet yn de ware voorve Jhters der ontwikkeling zijn Het zal noodig zyn naar zultce menschen uit te zien maar het zal een Jiwore taak zyn want men kan veilig aannemen dat zulke genieën als wylen Thomas Alva Edison slechts eens in de 250 jaar worden geboren Edison de vertegenwoorfUger van e n oudere generatie door Professor Dr OUDEN0ORF Met Edison is wel de laatbte der enkele mannen gestorven die in staat waren een nieuwe uitvinding aan de wereld te schenken Öe wetenödhap van tegenwoordig is zoo ingewiklreld geworden dat nitvujdlngen Edison is de laatste en de geniaalste vertegenwoordiger geweest van eei oudere generatie M n zou hem het beate de klassieke technicus kunnen noemen Hg stant m de eindperiode van een tyd waarin groote utbvjndin gen werden gedaan vliegtuig radio graraofoon en televisie Zyn opvolgers zullen andere menschen zyn hun gedachtencang zal gericht ziy op andere miflschien in hun soort el s wel voornamere kwesties Wat vroeger de uïtvmder was is tiians de technicus de man tie aan de automatiseering en mechaniseering werkt en wiens meest typische vertegenwoordiger Henry Ford is Voor ons geleerden en voor de joagei ingenieurs en tecfandci begltkt een nieuwen tyd nu Edison ons verlaten heeft Achter ons ligtJ een tydperk waarin de verschillende uitvinders stof genoeg hadden voor hun uitvindingen waarin zy lètterlyk iets uitvonden En voer ons Hgt een tyd die veei zakel ker en nuchterder is maar wiens vraagstukken daarom niet minder flelbe teekenend en urgent i n En ons komt het lahorattfrium m Menlopark voor aA een sprookje uit vroegere tydenl I 44r konden nog geweldige onitidekkingen gedaan worden om der wille van de ontdekking zélf In onze laboratoria wordt alles gemaakt wat de maatschappij nooitig heeft maar thans dicteert de maatschappij ons w t U moetien uitvinden d w z uit het reedFS bestaande moeten ontwikkelen Dat is vv el een beetje anders dan in Edison s tyd den tyd van het uitvinder84nitiaUef En het is myn meening dat het in de eerste plaats noodig is iedereen ervan te doordrin eo dat Edison geen mensch van dezen tyd was wil men hem volkomen be UDÖ jver u zoofllfl ik ook tioop dat u zult zyn tegenover mij Met de meeste hoogac tmg Ardjne Kaymond Een paar minuten zat Be voor z icht uit te staren toen het epiatel Oifgeeehreven wa IJlmga Hchoof zo het in een enveloppe en zette er Jiet adres op Zij atuuttie den brtet naar Courcy Hall Beveridge Bedfordshire omdat ze uit een opmerking van lady Smyth meende te besluiten dat De Courcy waamchijnlijk op zijn eigen landgoed vertoefde Gedurende de volgende daigen durfde Archne haast niet Imateron naar de poet Ze hoopte I yna dftt Lte Uourcy van opvaitting veranderd mocht wezen en haar dit even oprecht zou meedieden ala zij in haar sehrijven was geweeet hoe vmederend zulk een weighing op zichzelve ook mocht wezen Ze was zOTuwRchtig en gejaagd Voelde nfluwelijks 11 t om te wealten en durfdie ten slotte denlbriet hoa t niet open doen toen de © hfljar overhandigd werd Liefste Ardine Ik aanvaard ie rapitulAfae en zal je voorwAardle eea biedigen Maar ik kan ook edelmoedig zijn al d enk ie dan ook dat ik zaïït pn deugd niet beait Ik al je niet haasten maar wil je zelfs nog gelt fenhoid geren niy verder tot je apeefba te maken en mij desnoods nog den Ixww te geven Ik ga voor een maanrf buit ialande en gedurende dezen tijd boef je onze verloving nog niet public te maken ala je dat lleVer niet doet kan je zelfa de situatie nog eem oyerdaiken en als Ze je toch niet aanstaat ksn je mJj dit even openhartig schrijven als e dit nu hebt ge daan Ik zou het niet prettig vmden om je tegen je wil tot de nujne te maken maar liefste ais je mij genoegïaom iydeü moogt dat je iiiij de kans w H gunnen je hartje te winnen dan ben ik nog dezelfde van opvatting en zal ik terugkeeren ata een gelukkige verloofde l eisoonlijk ben ik met bevreesd voor de toekomet Ik geloof dat ik je gelukkig kan i iakE4i en ik vertrouw je volkomen Dit lijkt niet veel op een liefdesbrief maar Jk zal myn verrukking bewaren voor tegen den tijd dat je mij thuis verwelkomt met de zekorheid dnt je uit eigen beweging tot tilt bMluit overging en met oondat je er je toe gedwongen voelde Ats altyd Courcy De CourCy Het geschrevene waa eerst met zorg ovea djiicht en Ardine voeid zich dan ook me recht getroffen donr de edelmoedieh id die er uit apnak Ze antwoordde hem onmiddeüHjk met eon enkel woor9 vaji dankzegging voor de wijz waartjp hij Tfaar gevoelens rntzag In haar vervoering gmg Ardine zelfs verder en sohreef het n euws aan Jady Smyth die dadelijk h aar uitnooiiging hernieuwdeen er bij haar nichtje op aandrong dat dieniet als gazeleohapsdame maar fU dochterbij haar zou komen terwijl dan ook laterhet huwelijk hy haar uit huia zou plaatsvmden Ardine had wel ietg dergelijke verwacht maar toch kon zij nog niet bealniten dien bnef zoo onverwijld te beantwoorden Berst Eon zij nog eeua nnxt kdy LoTTesmere gaan en met haar de zaak verder t espreken Het waa pen wffk geleden stnds Jiaar laatste hezoek en ze had immers aoo vaat Iwioofd iiver f en paar dagen terug te komen Zenuwachtig keek ze den winlietrtuin door lerwijl Ze naar de Iflt ging maar ford Ix rresmere zag ae niet en juist wilde ze naai haar ladyschap vragen toen ze zich bij den naam hoorde roepen en zBcli oinkccrend V an nangezicht tot aangezicht kwam te etaun met mrs Uranmer tiet wecuwtje met haar popperig gezichtje was niet liepanld in de lieflte stemming want ook zij had een bezoek wü en brengen aan lady Ixirrecmeie maar zij was niet ontvangen terwyl ze zoo n flauw vermoeden had dat Ar ftne wet gelukkiger zou zyn Ja het IS toch misg Raymond zei ze met schijnbare vriendelijkheid het jonge meisje de hand reikend Ik was er niet noo ffeheel zeker van want u net er zOo geheel andere uit dan op The Danaê TT is nu zoo bleek en zoo mager O neen aan boord was ik ook verbranden in landen heeft men met zooveel zon Ja maar u werkt mifleehien ook teliard Lady Lorreemere hpf ft mij immersverteld dat u tot de werkende vrouwen behoort Dat is ïoo Heelt u lady liOrreBraere geanen en is ze wat heter Neen ze is juist erger Ze willen mijniet toelaten maar u zeker we Waarom ik dan wel O u tondt altijd ww bijaonder in degunst by alle twee maar voornamelijk bijlord I rre nere zei mns Crajimer met veeïbeteakenenden gUmUoh Mijn hemel Ik zal