Goudsche Courant, maandag 19 oktober 1931

IJreda W A C WlUam 11 l Den Bosch B V V M V V 3 4 AfdceUng V Ie klaaee Leeuwarden Leeuwarden Achüles 3 0 Huazum F V C Ahïidee 1 0 Openingen Be Quiok Friealand 4 fl Groningen Ü V A V Friaia 3M Veendam Veendam V iocltaa 3 O a V B 1 klasse O N A 3 Dilettant 1 i 5 Boafc B a 1 Zlervers 1 1 o Gottderak l Gouda 4 2 0 Glympla 5 iMooTdTecht g l 0 Gouds 3 Moercapelte 1 a l onder protest van MoereapeUe 2e kjaeee A Haastrecht oerdeo 2 3 Waddiinxveen 2 OlyiTq ia 4 i 4 Lekkerkerk 2 U S V 3 Z i 2e klSMe B O N A 4 Zwervers 2 1 6 O 8 V 4 OJympia 5 5 a 3e klasse A Nleuwerkerk a Groenewes 1 4 6 Schoonhoven 3 Letkerierli 3 i i Bosk Boys 3 Woeraen 3 ii 6 Oouderok 3 Gouda 5 0 3 3e kiaeee B Zwervers 3 Boek Boyg 5 Groenewog 2 Bosk Boys 4 2 6 Moercapelle 2 Moordrecht 3 Y 6 2 fJieuwerkerk 5 O N A 6 3 0 V O C Gouda t 2 V U U hwft het ouk gisteren nog een ovtiwmuuig kuunt n brengeu Zij kiW bezoek vaii Uouda en het wo te vooiznd dal df bezoekers die U t nog we geen punl verloren lailden ook de rouid zwarten aan hun zegokar zoudt ii binden Toch zou waarei Jiijn i k hei reüuliuat iieel andtm ijn geworden als eclieidareohter l hilij niet een tweetö 1 doerpunten vftu V O C vofr buitenspel tngeidig liad verklaard Van Mesr mngen va i V U C lad wemig auccca óiet een toegekfeiideii strataehop dien de Üoudsciie lot lmap stopte Schouten do imdvoui vmi dfc üouweuajen kreeg op öii gegeven iiioineilt gelieel vrij affol van do ver detligiiig van V O C en het yial iieui toen niet moeilijk de soore te openen In do tweede helft stond het spei op vrij wat lager iliveuu dan voor de ruai en toen Uouda düoi toedoen van Ottevanger de acote tot 2 O had verhoogd was de atrijd van alle aantrekkelijkheid en apannmg ontbloot O N A Overmaaa 4 fl £ en vn rasaenUe zege Hofman dloet goed werk Ue Uouweuuara iiöbben net succes op K F C bevestigd door hun kloeke overwinning op Overuiaaa De uitolag was vernw eiid omdat ui de eerste i peellielft de Kottttrdamiiier keer op keer aanvailpna 0 pUaden a het wa voorpot aan keeper Hoftnau W danken dat geen doelpunten tot etaiid kWouien jje rood zwart i zaten eotiter ook met au HcJioten van de llOop en Sterk hadden ook geen succes Een paar angstoae momenten ontslaan mt oorners en tjo V schoppen werden op besliste wijze door Hofman uchadfelyk gemaakt Met om beui ten aanvallend der ploegen werd gedraaid Een mtvlucfate nit de Paychopateoinrichtüng ttfiMla Zaterüü uddag m in de wuücal van den iteer M aan da Veerstta door de poiiUe eon man aatigetiouden dia akiaar tracÉitt de lade te iichten ijtj het nader onderzoek bleek dal de man genaamd A A Maandag 12 October uit du psyohopateuuiriclitjiig te lieilo wob oulviuoht Hij ia onder JioetI van de politie weef naar deze inriotiting ieruggebraoht GOUI A 19 Oct 1931 De ondennisquaeatie Een telegram namens de Centrale Ouderraad aan den Minister van Onderwijs Wij lezen in het Goudsch Volksblad Mr O ter Laan als adviseyr optredend voor de ouders der door de Goudsche achooU kwestie getroffen kinderen die onzen ejers bekend zal zijn heeft het volgende telegnun gezonden aan den minister van onderwys kunsten en wetenschappen Namens Centralen Ouderraad Gouda en verschillende ouders als wier raadsman ik optreed verzoek ik dringend onverwijlde ïKsüssing inzake Goudsche somol kwestie Strafprocedure terzake overtreding liCerplichtwet staat voor de deur doch geeft ni i geen richtsnoer Vergelyk strafprocedure Biltsche sohoolkwestie die evenmin de zaak principieel besliste Ter verduidelijking van het Isovenstaande ziJ gemeld dat alle kinderen die aan de i hoolstaking zullen we maar zeggen bebben deelgenomen naar de voor hen aangewezen scholen zijn gegaan behoudens één kind waarvan de oudera volharden in bun houding dat hun kind moet worden aangenomen door de school hunner keuze in dit geval de Jchool waarop het kind was Dit geval zal thans ala een overtreding van de Jjcerphditwet gerechtelijk woiden behandeld en de ouders zulten daarvan de nadeelige gevolgfen ondervinden Het komt ons voor dat indien men een principieele beslissing over de quaestio waar het hier om gaat wenscht het toch zeker onnoodig is op deze wijze te werk te gaan dnar dit den betrokkenen alleen moeilijkheden bezorgt en de quaestie niet oplost Het concert van Toonkunst Hf Muzikale Kring verzoekt ons bijzonifire aandacht te willen vestigen op het concert dat door de afdeeling Koudtf van de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst Gemengd Koor Caeciiia z l worden gegeven Uitgevoerd zal worden een werk van Hector Berlioz rEnfance du Christ Ait Oct 8 uur Soc de Kéunie Zaal 2 Ledenvergadering het Groene Kruis 19 Oct 7 uur Stadhuis Gemeenteraad ÜU Oct üoo de KéuBie Volkaimiveraiteit I Eerste cumusavond mevr v Schalek WlUng REEUWIJK Teraardebesteiling van het stoffelijk overschot van éen heer A v d Hpiegel üaterüagmiddag J l la op de Algemeeue l egraiafplaate te lieeuwi k het atoHelijk oversohot van den lieer A van dej Öpiegei tei aardu beetald Kt was aeer veel belangstaiiuiK opgemerkt w de o m de burgemeester dezer geirteente d heer E j lucaB e de rijkaontvanger to Gouda de heer t W van ötapeUe die ametsnte ontvanger de iK er C öchalkwijk het oud hoofd der O 1 schooi te Biuipwijk dm heer A Uouitowaart en de heer Valckwiier de Greve te GouiCia Aan de groeve voerden het woord mevr van Loon te Kotterdani vroeger onderwijaeres albier de heer VoIckenitT de Oreve nameiio de iandatormcomniJjBsie geweet üouda en de heer U ÈSphalkwnjk ais oudIc erUng die Oe vérdieneten van dao ovejrledeiia cjietsteö LIDO concert van het Dresdener Kreuachor vafT alle aanwezigen de ooren voor muziek werkelijk geopend dan zal de herinnering daar aan velen wederom Woensdag a s doen opgaan naar den schouwburg Concours te Overschie Ziitiorda avond behaald het mannenkoor 8 V D B te Rotterdam onder leiding van den lieer Henri Blokbergen dingent van het Uoudflclie Tooiikimstkoor een eersten prijs op liel zaïigeonoourb Ie Overaclie in de zaal VOD iiet Vereenigmgsgebouw Het koor dat pas sands eenige maanden onder leiding VOO dfn heer Bloitbergen ataat muntte uil door een viekkelooze vertolking van do verHcliillendo nummers Vooral het nummer TehuiB van Joc B mset werd buitengewoon goed en gevoelig gezongen De jury ttötond uit de heeren Willem liandré W K Koolg en 1 V d Klooister Fotoahow N A F V te Amsterdam De Nederlandteoho AmateurFolograten Vercenigmg houdt van 17 tot en met 25 Oct ppn lotoshow in het gebouw Hey t e Heerengrachti 646 te Ameterdam Een keuroollectie uit het werk Van aoiaei besta amateurfot rafen da hier bijeengebraoht Onze stad genoot de heer I Swanenburg exposeert hier ipeii tweetal folo g van de Gouwe te GoiidA die op voortreffelijke wijze de alemnini van ton zonnigen herfetmorgen weergeven J e lentoomfcelling W geopend op werkdagen van 10 4 uur op Zondag van 1 30 5 uur Gaarne wekken wij on o iezera op een bezoek te brengen aan deze fotoshow waar zij ongetwijfeld een goeden Jndriik zullen krijgeai van de hoogte d e onze amateurfotografen met hun werk hebtien weten te bereiken Het R uziencircus Sarrasani naar Rotterdam Deze fnootste onderneming ook voor de schooljeugd toegankelijk Het mooiste kylcBpel van twte werelddeelen zooals zich het Circus Sarrasani na zyn Zuid Amerikaansche tournee met recht noemen kan kondigt zijn komst naar Rotterdam aan ijit wit natuurtijk geheel wat anders zeggen als dat de mare gaat dit of dat Circus komt zijne luchtige tenten in de stad Rotterdam opslaan De reeds sedert jaren in de analen der circusgeschiedenis opgenomen onderneming konit met extratreinen me een automobielbrigade bestaand uit 200 autotreinen met allerlei technische gereedschappen en met toovenarijen uit vreemde landen vreemde gebieden omringd van het bedwelmende aroma van den Indischen drungel van de steppen van Azië van de Amerikaansche Savanna s en Pampas de oneindige oceanen Tusschen zijne eindelooze tentenrüen wandelen broederlijk en vreedzaam de Indianen Japaneezen Chineezen Singafeezen Arabieren Berbers Tscherkessen Mesikanen Meatizen Mulatten Creolen Argentijnen Brazilianen en het blanke volk der aarde te zamen In züne stal en menagerietenten staat ox aan box waterbassin aan waterbas fin iooiwag n aan kooiwagen met de zeldïaamste en schoonste exemplaren der fauna aller landen en zeeën Daar zijn 22 olifanten kudden van Leeuwen tijgers en ijsberen karavanen van kameelen dromefiarissen zebra s zeeleeuwen en ook de Bison Gnu Yak en het Nijlpaard wrtbrehen niet SPORT BN WEDSTRIJDEN VOETBAL Uitslagen van Ztmdag 18 October K w V ii S Aldeèliug I Ie klassfil Öch tedam H D V S Stormvogeta 2 0 Knkduiaen WealFriaia R C H 1 3 Oen Haag H V V H B S 3 3 UUveiiJUiii t Uooi Ajax 1 J Koitg a d Zaan K F C öparta 1 0 4e klasse Laien Laren Kampoug 5 7 UUedit Voorwaarts Quick 1 fi yoeal üotai K A C Woerden Woerden Vïotf ia AJdoeling fl Ie klasse AiiiHWi afn Blauir i JB F C a Rotterdam Feijenooré Xeri Velöeu V H V Ö F C Haarlem HF C V U C 2a kiaose A Kotlerdain KxceiBioi 8t Hooger Uordxecht O D Ö tt F j üouda O N A Overmaafl Delfl D H C Unitaa J 4 3 Den Haag Vtl O S s V V i 2 ae kloase B Hotterdani Neptunus a E C 1 2 Rotteiiduiii V O C Gouda 0 2 Vlaardiugeii Portuna C V V 1 O Den Haag Quick V D L i 6 3e klaflae A Gouda G S V A 8 C i i Bodegraven Bodegiaven TJ V 8 1 1 Öcheveumgen Öchovenmgedi HUlmèti 6 2 Leiden Lugdunum Alphia 6 1 Leiden L F C B V C 1 1 3e klasse C Leerdani L S V D O S B s i Sliedreoht Sliedrecht Merwede 3 1 Cuiemborg Vnendenschaar Sohoonhoven 8 3 Dordredit Emma Leerdom a 4 3e klaaee ü Kotterdani K i 8 de Mitssche 1 1 Rotterdam St Volharden Goal 3 3 Kotterdani The K Kopor Tranavalia 4 2 Kotterdani t Noorden V F ü 1 1 Schiedam U H ö ülympia ü r a 4e klBflse B Moordrecht Moordreoht O B b i Den Haag H D V W LK 3 Den Haag Oeleritaa de jagers 3 o Den Haag S VC Waddinxveen 4 3 Voorburg Ton ido Terlook 2 3 4e klaaae O Dordreoht Fluks S LO D j q s Qravendleel Gravencfeel Lekkerkerk 4 5 hnmpen a d IJsael Crooswijk O S 8 4 1 6 4 6 2 5 3 3 2 1 0 ON A pakte de zaken aftoedig met iuau4l W Bin moed aan v d Spelt beproelde eora t het zijnet doch eindelijk nad öt rk üet eerste aucoofl Nadat het Goudecha doel weer naa belaagd ml een ovartredang van I ost tiad O w A mter aucoee bij epn vlugge aanvaj geleid door de Hoop Met een fraa schot vergrootte hij den voorsprong tot2 J Ale op een rotp strandden d pogingen van Overmaas en de bezoekers iiioe ten weer boezien hoe sterk uit een vrije scJiop het leder voor de derOe maal aohter den keeper plaatste Een strafaohop door Berkhout genomep broolit dan eindstand op 4 0 Ken overwinning die goeden moed geeft voor de toekomst 1 1 a 6 4 0 G S V A 9 C 1 1 Spannende partij G S V biedt moedig tegenstand Alhoewel G S V één winstpunt heeft beiiaaJd mogen de groen wdtten tevreden zyn met den uit lag Beide plo f n hadden tal van goede momenten en fraaie kansen doch het benutten er vari was een kunst die gs n kenners had De Leidenaara zagen zich in de eerste helft met é n doelpunt heloon l Oat wSb pen gevolg van spoedig uigrijpen waarjjij den Kiet geen kana werd gegeven m zich op te stellen Oe ümidscho aohterhoede n middenlmie zwoegdien dat heb een lust was dooh het afgeven van den bal aan de Voorwaortflen geschiedde te primitief Vele malen toch waa er gedegenheid aditer tfe vijandelijke back te ploatóen doch thans grepen deee steeds in Onmiddellijk na de rust toen een vrije trap hoog in de riehthig van het Leidsche doel werd getr f kopte een back naar elg lb doel Stolk liep vlug toe en de stand werd 1 1 met een onhoudbaar jiohot Er werd enthousiaat verder geapeeld en hoewel vrij spoedig stolk lie in zijn enthousiaame te ver ging er zijn legenatander büjkbaar ook niet vrij uitging aan rfe lijn werd gezet kcmden da A 8 C ers de Gouwenaare niet klein krijgen lot driamaal toe keken de groen witten augaUg toe hoe d e bai door de paleo werd tegengeliouden eh verder boeaeinde den Kiet mesigen supporter vertrouwen m VersfchfllIrnde aanvallen van G 8 V gaven de Leideriaars nog veel moeite maat ten lotte was i l het eindte van de panpende partij In me peelde van Hertum Dfe atand in de verscMUende aWeelhigan s thans ala volgt Aftf li Sa lasse A 5 5 0 0 3 2 3 0 3 a 2 1 Rotterdam R D M 8 E P Heserve Ie klawe Rotterdam Sparta 2 D H C 2 Rotterdam Xerxes a Feijenoord 2 Rotterdam C V V 2 A D O 2 Gouda Gouda 2 Unitaa 2 Reaerve 2e klasae B Qooda Oiympia 2 H VV 2 Dordrecht D F C 2 S V V 2 RoMierdam Excelaior 5 V Ó C 2 Rotterdam Fenenoord J fortuB 2 Rotterdam R ï g i Nep wa 2 Reserve 3a k4 we Zeiét Zeist 2 rtreciit 2 AlphenAlphia 2 Velox 3 Utreoht Hercules 2 Bodegiav n 2 Afdeeling III t Ie klaue ApjIAwm Rob et V l Her clM Hatgelo Tubantia Viteese ZwB lfe Z A C i KC I 2f1 nter Qo Ahead Wagenl een Ensthedé Afdeeüng IV Tilburg N 0 A D P9V BJeijerhei BleijerheMe Li n Valkenswaard de Valk Elndhovm 7 1 3 3 3 0 3 3 2 3 6 2 D IÏ C E ofelsler B VAr V I p S cnJa Unitas Overmaas St Hooger H P 0 O D S 7 1 S 2 ï 1 3 B ï as B 16 12 12 10 ► 1616 12 10 1412 8 16 10 12 14 21 11 21 6 8 fff rA 6 5 4 6 S LID O 1 3 1 0 3 8 LIDO grüpen In zjjn arbeid in sgn 8diei pingeD in zyn opvattingen en speciaal in zjjn reAultatea stond hij n in een anderen tijo En dat maakt zijn werk misschien nög genialer Stand te houden in een vreemden gejaagden en moeilijken tjjd Hü was een man zonder weerga een mensch die zijn tyd ver vooruit w s en die de ontwikkeling van honderd ja zelffi van 150 jaren heeft weten tie brengen op 80 jaar Hij was geeu geleerde maar hij was een uitvinder in den w rcn zin des woords En ik geloof nint dat er na hem nog menschen op het weieldtooneei zullen verschynen die zijn geest of ziJn aucces kunnen evenaren Nadruk verboden BUITENLANDSCH NIEUWS De bi entenisaen van Matuschka Alle apoorwegaanslagen zijo door hem alleen uitgevoerd Omtrent de bekent niws van Matuaohka in den afgeloopen nacht meldt de B Z am Mitta nog dat Matuschka laat in den naoht aan een nieuw verhoor werd onderworpen Nadat hÜ aanvankeiyk alles ontkend had begonnen z jn zenuwen hem langzamerhand de baas te worden Plotseling begon hü midden in heti verhoor te huilen De commisaarla düe bet verhoor afnam dr BÖhm wees hem met nadruk er op dat zyn verklaringen omtrent ziJn medeplichtigen volkomen ongelooflijk bleken aangezien de door hem genoemde mijnwerker in het gvheel niet bestond Ook de bijzonderheden omtrent de wüze waarop Matuschka ziju dagen had doorgebracht en de door hem ge noemde villa te Caputh bleken slechts uitvindingen van zijn fantasie Dr BÖhm liet Matuschka de bewyzeti zien dat hij zelf de zware ijzeren staaf gekocht had waarmee hü bij den aanslag de rails had losgemaakt Toen hem nog i ieer bewijzen getoond werden kwam eindelijk de inzinking en legde hy een volledige bekentenis af Hü klaagde over het lot van zijn kmd en zijn vrouw wierp zich jammerend op de knieën en smeekte met gevouwen handen Mn genade Hierna werd ook de commissaris Cïennat en de Hongaamche politieambtenaar dr Schwienitzer in de kamer geroepen Matuschka herriep nu al zijn vroeger gedane mededeelingen over den aanslag bij Jüterb en verklaarde dat al het werk voor den aanslag door hem alleen was uitgevoerd Hij zelf had in de Frledrichtatraase te Berlijn de zaak gekocht en hü zelf had de gaapijp met springstof gevuld De geheele aanslag bij JUterbog welke het apoorwegongeluk veroorzaakte was eveniUi dia bü Bia Torbagy door hem alleen uitgevoerd De Graf Zeppelin voor de derde maal naar Zuid Amerika Het luchtschip met 17 passagiers gestart Het luchtschip Graf Zeppelin ia Zaterda acht o n 1 uur 5 minuten onder leiding van kapitein Lehman te Friedrichshafen opgestegen voor zijn derde vlucht van dit j r naar Zuid Amerika Er woei een zeer krachtig wind langs den grond Aan boord bevinden aioh 17 passagiers Het luchtschip zette terstond koers in de richting van Bazel vanwaar het via Constanz naar het Khfihne dal zal vliegen VfiREENIGDB STATEN Hoover gaat bezuinigen De pr ident kondigt drastische maatregelen aan Preadent Hoover heeft een beroep op het land gedaan hem te steunen bij het nemen van drastische bezuinigingamaatregelen welke naar hü verklaarde absoluut noodzakelijk zün De president verklaarde dat met het oog op het te verwachten groot tekort zelfs zeer verdiensteiyke ontwerpen moetvn worden uitgesteld Verder verklaarde hij dat op de uitgaven de regeering tot den Irtatsten cent moeffworden bezuinigd Vernomen wordt dat het departement van marine 7 700 000 dolar m nder wil bezuinigen daji de 61 millioen dollars die president Hoover als vermindering der uitgaven voor de marine heeft gevraagd De president heeft zyn misnoegen te kennen gegeven dat te dien aanzien nog geen definitieve oplossing is verkregen Het geruchÖ gaat dat de minister van marine Charles Adam voornemens is af te treden waimeer geen overeenstemming kan worden bereikt over de bezuiniging op de marine met den president RADIO NIEUWS Programma voor kedcn HiJver8uni 63ü liiang en piano 7 00 Coiioerti B Oo Oratorium 11 10 13 00 jramoFoonplaten Hui en B OO Concert daarna gramofiionplaten D fl V e n t r y 8 20 en 10 00 Ccmoert n 20 ly aC Danamuziek Lan ren herg 7 35 Mannenkoor 93tt Dansmuziek 10 20 IJ 30 CoMcert P a r ij 6 60 Gramofoonplaten S 30 Tooneel 9 50 Concert lAlWO TELKGRAFISCH WKF RBERIOH7 19 October Hoogste stand 772 3 te Brealau Lagete standi 7S6 6 te Andfinn Verwai hting Meest madlge noord westelijke tot we8t dijke wind Half tot zwaar bewolkt MogeUjk eenige rejran de naohte ieto sachter Burxeaicester en secretarissen ïn Zoid Holland Jaarlüksche veHKaderinff Iiüeidinx van den heer Ulbo J Mils over Onze oude archieren Ue Provinciale vereeoitTicg van burgemeiisters en cectetari Kn in Zuid Hotiaud li eft iateKiag ouder voorziMeiaciiap van uir P Droogluever Fortuyn burgemet ater vaa Kotterdani in Tivoli lu Uotterdam haar juarlijksche vergadering gehouden De voüizitter lierdadil m zijn mleiding de uveritxi n heeren de heeren Bos burgelaeefitei van Zoetermeer die in dezen krmg i eai gesuiea persoonlijkheid was door allen züfi gewaardeerd Pape borgeaneeeter van KijBwijk OU nu Heynsiua ouJgeaneente t ecietariö van Rottidrdam wier heengaan allen ev eene zeer iu eft getroffen Do contributie werd opnieuw bepaald op f 3 50 Vóór de benoeutiog van bestuursleden bepl Lt te de heer Wijkniet uit Strijen voorziening in de bestaand vacature door opneming in het bestuur van een secietar e Herkozen werden de periodiek aftredende bestuursleden de heeren P L de Gaay Fortman en P Lamaifiou van Heenvliet In de vacature F S G Bos werd benoemd de heer Nieuwentiuizen secretaris van Maassluia V Owe oude archieven De fieer UJbo J Mijs te Kijswijk oudbur geiuetulei van Uouda hield hierna een mleiduiig over boveoblaand onderwerp Toen ik alduo spr ala titel voor mijn rede neerscJireef ünae oude arciiieven wac ik in gedacliten nog dorpsburgeineester Dib m alleiiziiis verklaarbaar daar het t MiddelhurniM ia gewecbt dat ik het meent de geifgenheid vond mij met het archief bezig te houden Uiii nu echter midversland te veiluijden Wil ik er uitdrukkelijk oip wij ea JaL mijii preken met geldt de arciiieven van de geuieeiiteu wi ar een aiotiivaria lus een deakundage aangesteld Hierover Ueb ik uieta te zeggen Hetgeen ik ga zeggen heeft alleen lietrekking op cte arohiwven van de gemeeiiten ten plattelande Onze oude archieven die in hun beilgplaatsen sfuan ola in de doodslaap verzonken komen zoodra leiuand aan hen denkl en zdcli niet hen bezighoudt weer tot het leven en verlialen van hetgeen zij in hun binnenste iiebban bewaard omtrent hetleven en werken hel lijden en etnjtlen van lang lieeugegaHe geslachten Mot weenioed heb ik in den loop der jaren ZOQ tal van archieven gezoen die ale het wure aandacht voyr hun rijken inhoud vroegen doch dié DoS altijd tevergeefs wachten op den man dig nen uit de eindelooze rost wekken en tot liet leven terugbrcmgen zat T dikwij s helaaa worden de archieven oog lieer besutiouwd ale een last dan aJe een kbstbaar en kostelijk bezit voor de gemeente Spr geeft een voorbeeld van de wijze waarop nnenigmaal niet het arohief is omgesprongen Oemeu de niG elijkUeid van dergelijke vandalismeA zoo vervolgt hij is 1 een niet genoeg ie prijzen daad geweest van dto Stalen van ZuKt HoUandi om op de provinciale begrooting voor 1B74 een bedrag van f 1000 uiti te trekkeJi aJs eerste stap om te geraken tot de geleidelijike ordeoung en inventarisatie van de gemeente en waterschapearchieven Sedert dat jaar komt deze post regelmatig op de provinciale begrooting voor met een bedrag da i gelcndeiijk hooger geworden ia en thans f S6U0 bedraagt J ien reusachtige arbeid ten tÜensfee van d © gemeentearchieven nog aJtijd niet volemdügd IS in dien tijd 57 jaar verricht en met dankbatnheid mag worden erkend dat op deze wijze veel belangrijke arohlefstukken zijn gered die anders iherroepeiijk verloren zouden zijn gegaan In de overige provinciën ie met uitzondering van Gelderland nog zoo goed als niete in deze geeoficied In 1919 trad in werking de Arotiielwet die ook op de gemeentehjlte archieven van toepassing IS De provincie heeft de zorg op zich genomen voor de ordenmg en inveotkariaatie en de bepalingen der wet verzekeren een deugdelijke en duurzame bewaring maar toch wat baten deze maatregelen van de ho ste waarde wanneer de belangstelling ontbreekt die noodig is om hetgeen de archieven In zich verbergen opnieuw tot het leren te brengen in de eerrte plaate mag die belangstelling verwacht worden van hen onder wie de archieven bemeten maar altijd hoort men dezelfde bedenkingen geen tijd ïk kan dal oude schrift met lessen ja maar ik vind die oude archieven zoo allerverflchnfcltelijtot droog argumenten weike spr alle weerlegt Hij hweft verder niete anders op bet oog dan eeng te doen zien wat een dorjjaartiuief zooal kan opleveren in de hoop dat het hem öaarttoor gelukken zal bij allen wat belftngBleUing te wekken aoowel voor de gesohiedenia hunner gemeente ate voor het verleden in het algemeen Kijn gegevene zijn in hoofdzaak geput uit Tiet archief van de gemeente MiddelharniB Spr geeft voorbeelden van gezegden ooaJp die veelal bij t beginnen van een pieuw regiflter op die eerste ibladzijde werden g schreven en hij zet uiteen wat zij tm loeren Hij lit t merkwaardige aanteekenlngwi oe zooals die in de doop en trouwboeken voorkwomea en hij verklaart de beieekenis van hetgeen te vinden ie in andere beediei den ï wat zii ons vertellen Met ikeie vftorbeelden toont hij aan dat de oude archieven niet alleen leerzaam zijn maar dat ze one in verecinJiend opeicht tot groot nul kunnen strekken en t n skrtte deedt hij nog ietiB mede om het groote verechü tusadhen toen en de 18de eeoiw aan te toonen en den eenvoud van die dag n te doen Om Üit de Boo omvangrijke Wof heeti hij hier en daar een greep gedaan om te doen zien hoeveel wetenewaardigs eenieeovondigdorp ardilof bevatten kan Hij is niet zoo naïef ora Ie meetien ótA ieder der aanwezigen fltraks thai teruggekeenoi amiddellljk geestdriftig de bestudeering fvan het gemeen tearchief ZA begümien Hefeft hij aleofits bij een enkele wat meer belfltogatelliiig mogen wekken dan ie hij ten vfriie t vi fan Hen houde viwraj in irêt oog dat de vanwege de piovmtiu en liet njlt getrotlen maatregelen de ordenmg en de bewaring v an de aiehielgtuklcen file chLö middel zyn om te geroKen tot liet cigenlijlte doei nel aan het Uobt brengen van den iiihoud Menigmaal heb ik aiuufi opr mij algevraagü ot het ter bereiking van dit doel wellioöt met mogelijk zou zijn een cursus m het leven te roepen waar belangaU llenden konaeu worden in kennis gebia it met de elementairste begnp eu omtrent arcluelbeJieor eu archiefwezen Misschien voert men hiertegen aan dat op de e wijze de beunUaaej ij in de hand zou worden gewerkt en ware dit het geval dan zou ik moeten zwijgen want ik weeti dat ik op du gebied met anders dan een beunhaae ben Maar toch houd ik mij overtuigd dat iets dergelijks gan de belangstelling vonr de oude ardueven zeer len goede sou komen i I te veel wordt liet oude archief beschouwd als het stoffelijk ove oh rt van het verleden waaraan ten laadbuiae een laatste ruetplaate moet worden bereid een zij zijn met dood zij alapw en aan u dia met de verzorging belast zijl de iaak om hen door uw bedaugsteüing uit hun doodsslaap te wekken en opnueuw tot het leven te brengen uzelf uwe gemeente en het algemeen ten nutte BinnentemL Da nieuwe Ctnumiasaria der Koninginil l nte D griffier der Tweede Kamer mr dr R U baron de Vos van Naar wij vernemen js niet ingang van 4 November a s benoemd toll commisïiaris der Koningin in Drente mr dr K H baron de Vofl van Stewiw griffier van de Tweede Kamer der Staten Qeneraal De heer de Vos van Steenwijk werd m 1885 te Zwolle geboren Hij studeerde aan de Leidsche Univeiaiteit en promoveerde m 1912 tel doctor in dto rechts en staatswetenschappen dit laatete op fen proefschrift CVCT Stemplicht In datzelfde jaai werd iiij benoemd tot adjanct couumes aaji de Provuneiale gro tfie van NbordHoUand tó in 1916 bevorderd tot hoofdcommies In 1918 werd hij door do Tweede Kamer benoemd tot haar oommiesgriffier en na het overlijden van den griffier ii r Arntzenius in 1920 werd hij met ingang van 1 Juli van dat jaar tot griffier benoemd Behalve verscheidene tijdschnftiartikelen van zijn hand vers heen in opdracht van de Ver endging van Dalttflche Ingenieurs in 1926 het 5e door hem bewerkte deel in de uitgaat 4 eohtakennis van d i Ingenieur over Wateretaal Sinds verscheidene jaren heeft baron de V03 van Steenwijk zitting in de Staatsoomnli sie tot voorbereiding van de wettelijke regeling van het Waterstaatebestuur Hij ie riddler in de orde van den Nederlandsehen Leeuw De nieuwbenoemde os de liberale richting toegedaan L I D O Beurs van AniBterdanL WISSELKOERSEN 16 Oct 19 Oct Officieel Londen 9 61 9 57 Berlijn 66 60 67 50 Parijs 8 70 9 71 Hnieeei 34 66 34 66 Zwitserland 48 37 4fl 36 Weenan 32 00 Kopenhagen M OO 64 25 Stockholm 67 00 67 76 Oslo 54 00 54 00 New York 2 46A 2 4 Nietofficieel Praag 7 33 7 53 Madrid 82 20 21 96 Milaan 12 75 12 76 Prolongatie 3 Beuraovenieht De An lerdamAche teurs had heden een zeer kalm Verloop doch de tendenz was uitr gesproken vast Hier en daar meent men de vaste houding to moeten toesohrijven aan de overw ing dal aoodra de beaprekingen tuseohen Hoover en Laval zijn begonnen de markt een opgaande lijn zal volgen In hoeverre dit juist IS zal de toekomst moetrai leeren De handel wae zeer beperkt en zdfs in de voornaamste aandeelensoorten wag de affaire oub eekenend De Acooustiekaandeelen trokken eenige attentie en verbeterden tot 15 pot De PhnlipB waren wat hooger evenals tnilevera die een viertal punten aantrokken Aku e waren prijshoudeod In de oliewaorden heensc te rust zelfs in Koninklijken ging het zeer kalm toe De noteering trok echter wat aan Tabakken en rubbers waren verdeeld H V A verbeterdMi tot boven 200 pet Mijnwoarden en acheei vaartaandeelen onveranderd De obligatjeinarkt was gedrukt en een kLetmigheid lager De Yomigleening bleef op peil Amenkaaneehe fondsen hadden een etille markt MARKTBERICHTEN Ratterdamache Veemarkt 19 Oct Aangevoerd 634 vette runderen 269 vette kalveren 1192 schapen of lammeren 1045 varkena Prijzen Koeien Ie kw 374 40 2e kw 321 35 3e kw 20 26 Os en Ie kw fiO 62 2 kw 50 3e kw 37 42 Schapen 23 31 Lammeren 10H98 Zaiglan meren 16 21 Varkens 20 301 Handel in koeicQ stug prijzdn stationair Vette kaiver i atioeve huidel ffi rijzen gelijk vorige week Schapen wDMge Mndel prijzen ïerta hooger Varkens tamelij handel prijzen iets lager 17 Oct Aangevoerd 39 partijeD 1165 stuk Ö1Ó6 K U Pnjaen m r m la ert f K 34 m r m Se ert f 29 31 cmgestwnpetoe f dl va Handel matig Kaawnarkt Oudewatei 19 Oct Aangevoerd 123 partijen 6535 stuks 27676 K O Prijs Goudache kaae Ie ert m r m f 35 36 2e srt f 30 32 aonder r m geen aanvoer Handel traag GEMENGDE BERIOITfiN Ueiger pikt zyn redder in het oog liieii luliiuer wonenoe op ue j Waieiije üuaei dö gt iiieente eterwoude bemerkte üat UI ec aciiter zijn woning getegai potdeidlocil fvu blauwe leiger in eeu net verward v m geraakt Hl beelool het dier te boblijden Cl pokte hot daorloe met zijn handen beet iiiaur op Lelzellde oogenblik keelde de reigei ach om en piktie den man in t n aijnei oogeu waardoor dit uit de kad puilde Up meüiscti advies is de tuinder naar het zieijenliuid ie l eadeu overgebraoht waar bleek dat bij het licht in het oog zal moeivn missen Humor van het Achterhoeksche platteland Suit bun ie daor JanT l e it njge nog ongeliuwde zoon van den laiidbouwei ten h te Noordijk bij Weede aldua de Loohenische Crt was deter du en B avoiida nog niel thuia toen de ouderis zich ter luste begaven wat ale men op zekeren leeltijd is gekomen wel eens uieer voorkomt De ouders aetteu daarom het avondeten Voor den jongeling op tafel klaar waarbij ook eenige eifcjes behoorden die kracht zouden geven om a anderdaogs niet energie weer aan liet werk te gaan Toen dan omk na eenigen tijd stommel aankondigde dat er leven m de keuken was klonk vanuit het bed d belangstellenae viaag Jan bun lej daor wier waarop Jan kortweg antwoordde uiel Jao Ua 1 sloot den weg naar verdere mtormaties al zelte de gewone vraag hoe laat liet l ch al wet wa £ enz bleef acditerw e Hoe groot waa echter de ontsteltenis toen weer wat later de echte Jan thuiskwam en z n boterhammen en eitj reeds opgepeuzeld vond Hij informeerde eens noemen er toe kwaiu hem leege doppen klaar te leggen waarop uitkwam dati er een ander moest zijn geweest die op de vraag had geantwoord en die na z n honger gestild te hebben met stille trom en aonder verder iele onbehoorlijks te doen weeo was vertiokken Bekneld tusschen de buffers Op het rangeerterrein van de N S te Delft geraakto gisteravond de apoorwegarbeider Ottevanger bij het aankoppelen van wagens bekneld tusschen de buffer Met een ernstirge suJïaudeifracluur is hij naar het gasthuis vervoerd RECHTZAKEN Een slimmigheidje In hooger beroep heeft voor de Rotterd Rechtbank terecht gestaan de 29 jarige veehouder G d J uit Haastrecht vroegier te Reeuwjjk die in appel gekomen was var een vonnis van den kantonrechter te Gouda waarby hij wegens overtreding van de Vleeachkeuringswet hö zou te Reeuwyk op 12 Februari des nachts om 3 uur een doode koe hebben vervoerd die niet gekeurd was was veroordeeld tot f 100 boete subs 10 da fen heehtenis Verdachte beweerde op den in de dagvaarding genoemden datum niet te Reeuwyk te zün geweest Hü had zich dien nacht bevonden ten huize van een vriend te Haastrecht Dien vriend had hij thans als getuige décharge meegebracht Getuige A Hoogeboom verklaarde op een nacht in Februari geroepen te zyn door Un buurman om dezen te helpen een doode koe op een vrachtauto te laden Aan het tuur van dien auto had verdiwhte gezeten De president tot verdachte Hoe zit dat nu Spreekt deze man onwaarheid Verdachte Dat zeg ik niet iDe president O nu begryp ik het De genoemde datum is rüet goed Verdachte Ja Het is op 19 Januari gebeurd Getuige A Hoogeboom weet zich niet met beslistheid den datum te herinneren Getuige G A Hoogeboom heeft ook meegeiholpen aan het opladen van de doode koe Ook deze getuige weet niet precies iwarmeer het geweest is Alleen weet hü dat het op een Donderdagmorgen is geweest De president Dat kan net zoo goed 12 als 19 Februari zijn geweest Getuige H Mulder was eigenaar geweest van de koe Ook deze getuige zegt zich omtrent den datum niets te heriwieren Slechts iweet hö dot na 11 Februari den kalftöd van het dier ingin De president En heeft de koe gekalfd Getuig Ja ze is er hü gestorven De president Dan weet je ook wel wanneer dat gebeurd ie Getuige blUft er bij dat hij het niet weet De keunneester H A de Wilde had eerst op 8 Mei van het geval gehoord Het heeft veel moeite gekust achter deze zaak té komen De getuigwi waren niet erg mededeelzaam In zön rapport heeft getuige ffezegd dat de zaak omstreeks 11 Februari moet hebben plaats gehad De president De moeiIl kheid is dat de ambtenaar van het O M zich niet geheel aan het rapport gehouden heeft en als positieven datum 12 Februari heeft gesteld Bfl de verdere behandeling wordt het denkbeeld geopperd deze zaak aan te houden en den getuige Mulder te gelasten zijn kasboek te overleggen waarin hfl de uitgave voor den vee verloakundige moet hébben opgeteekend Na raadkamer heeft de rechtbank daarvan echter afgedim Het O M requiritoir nemend zeide dat het vast staat dat verdachte zich heeft schuldig gemaakt aan hetgeen hem is ten laste geWgd Reeds het feit dat het ver voer in den nac t plaats had moet hem tot de wetenschap hebben geleid dat het iets onbehoorlijks was wat hjj deed Door handelingen als die van verdachte h eft Reeuwyk de reputatie van een koude slachterij gekregen Door e kleinigheid aan de dag vaarding zal hier nu geen veroordeeling kunnen volgen Het is een echt boerenslimmighlidije tot op dit oogenblik nu geen wgziging van de dagvaarding meer mogel k is te wachten met het attaqueeren van die onjuistheid Het O M moet dus eisrhen vernietiging van het vonnis en vrüspraak Het deelt echter mede dat het verdachte aanstonds opnieuw zal vervolgen en dan op een eenigszins voorzichtiger gestelde dag vaarding nis Overtreding van de Arbeidswet De 42 jarige H Z directeur van een aanneminigsmaatschappü te Gouda heeft in hooger beroep terecht gestaan van vipr vonnissen van den kantonrechter te Schiedam waarbij hij wegens overtreding van de Arbeidswet hy had te Oversohie by de uitvoering van grondwerk verscheidene arbeiders langer doen werken dan volgens de Arbeidswet is toegestaan was veroor deeld tot onderscheidenlijk 8 7 3 en 8 bn eten van ƒ 8 subs 2 dagen hechtenis Fvenats verdachte was ook de anïbtenaar van het O M van dit vonnis in appèl gekomen Verdachte die het werk voor den aanleg van den nieuwen verkeersweg RotterdamDen Haag in uitvoering heeft gaf roe dat een aantal werklieden bij het te Oversrhlo rfrelegen gedeelte van het werk 56 uren per week hadden gewerkt Verdachte meende daarmee ndet in overtreding met de Arbeidswet te yiJ gekomen Hij beriep zich op een ministerieele beschikking waarin voor Imggerwerk en werk dat daarmee vei and houdt een werkweek van 55 uur wordt toegestaan Verdachte had gemeendr dat die beschikking ook op dit werk van toepassing was De voor het werk bisnoo digde zand wordt gebaggerd in de Nieuwe Merwede en vervolgens per schuit naar Overschie gevoerd Dit baggeren is een onderdeel van het bedrijf en er bestaat verband tusachenhet baggeren en het ontvangen van het zand aan het werk te Overschie Getuige A Lodder technisch ambtenaar van de Arbeidswet heeft uiteengezet waarom zyns inziens verdachte geen beroep kon doen op die ministerieele beschikking Daarvoor toch wordt het zand gebaggerd op een plaats die te ver van het uit te voeren werk is verwijderd Daarbij geschiedde het baggerwerk door een andere onderneming dan die van verdachte HJet O M sloot zich aan by de zienswiJie van den technischen ambtenaar De ministerieele beschikking ia alleen voor die gevallen waarin het baggerwerk door hfitzelfde bedryf wordt uitgeoefend Het O H eischte bevestiging van de vonnissen Nadat verdachte nog een technische uit eenzettin had gegeven en betoogd had dat al was het baggerwerk gedeeltelijk uitbesteed het geheel toch onder leiding van zijn maaschappij bleef heeft mr H P Marchant als verdediger optredend betoogd dat iKft werk te Overschie kan worden gesplitst in twee gedeelten Het perste gedeelte betreft de arbeiders lie betrokken zUn bij den aanleg van den we en dit gedeelte kan buiten beschouwing blijven Het andere gedeelte omvat de arbeiders die belast zön met het ontvangen van het aangevoerde zand Deze zoogenaamde stortploeg bestaande uit 80 man heeft 55 uur gewerkt Voor de anderen gold een arbeidsduur zooals die in de Arbeidswet is geregeld Vol ns pleiter is hei nu fie vi aas of de grens moet worden getrokken luaschen de plek van aanvoer en alle artieiders of dat die grens moet liggen achter den stortploeg De kantonrechter heeft gewieend dat die frens lag bij de plek van aanvoer en hU heeft daarvoor aangevoerd dat het zand gebaggerd werd op groeten afstand en per schip werd vervoerd Pleiter geeft dJe ï ide elementen toe doch bc twist dat daaruit zou voortvloeien dat er tusschen het baggeren en het verwerken van het zand niet een nauw pn direct verband bestaat Pleiter wijst er op dat voor het baggerwerk een arbeidstijd bestaat van 55 uur het vervoer is aan geen enkele beperkende bepaling onderworpen Logisch is dua dat voor het ontvangen van het zand eenzelfde arbeidsduur geldt als voor het bagigeren Pldter concludeerde tot vrüspraak ei voerde nog aan dat verdachte geheel t goeder trouw is geweest N H Ct Het drama in de Majellakerk te Amsterdam Levenslang geëiacht tegen verdachte De redittoank te Amsterdam heeft Zaterdag de behandeling voortgezet van le S ® ruchtmakende strafzaak tegen een 48jwi gen leidekkerspatroon verdacht van moord subsidiair doodslag meer subsidiair zwais mishandeling Hig zou namelijk zijn knechi Arkenhout t dens werkzftamh den aan d toren van de Gerardus Majellakerk aan het Ambonplein of opietteiyk hebben doen vsiien of op andere wiJEe siwaar lichameldk letsel heibben toegebracht tengevolge waarvan Arkeidiout overleed Na een requisitoir dat taim zeven kwartier duurde eischte ée officier van JuBtir e mr Vereteeif levenslange gevangenisatral teg i Tardaohte LI DO mm m tafmmauix tf r r STADSNIEUWa Deze aprookjesachtige bonte wenJld dit fantastische droomland is fcot stand gebracht door de groote wilskracht van iemand die reeds als Jdnd op de schoolbank droomde van eens de grootste en beroemdste circusbezitter te zijn Directeur Hans Stosch Sarrasani die op Woeusitog 21 Oct a op zijn terrein in den Blijdorppolder nabij den Waienburgerweg ie rij der voorstciliniien van iiJnwereTdveranaard circus zal openen heeft jtemeend gedachtig aan de heringieriiven zijner jeugd ook voor te achooIj eugd de gelegenheid te moeten schapen het door hean gedroomde ryk der fantasie nu het wcrkölijkiieid is geworden te aanschouwen en daarvan te leeren De hoofden der scholen van hier en in de omgeving zullen dezer dagen door de circusdirectie nader worden ingelicht op wcHk wü ze de schooljeugd van de rijke cehnografische zoölogische en kunstschatten van het circus kan genieten De Directie de ona mede dat het circus Sarrasani niet zooala andere circussen wel doen reductiekaarten uitgeeft Voor ieder geldt dezelfde toegangsprijs Voorts wordt er de aandacht op gevestigd dat het circus door een moderne technische installatie aangenaam wordt verwarmd Voor nadere bijzonderheden verwijzen wij naar de betreffende advertentie in dit blad Moedige redding Toen Zaterdagavond 7 uur het dochtertje van den heer Z van de Nieuwehaven zich te ver over de brug van de Gouwe boog viel zil te water Het kind dreef reeds on er de brug en geraakte in levensgevaar Gelukkig was het ongeval opgemerkt door Mej C Versteeg wonende Gouwe 205 die door den plons in het water het ongeval had opgemerkt Zij aarzelde geen oogenblik doch sprong terstraid be water en mocht het geluk hebben da jeugdige drenkeling op den vasten wal te brengen We vermelden deze redding gaarne wijl ze tot eer strekt aan de jeugdige zwemster die dit jaar juist haar diplomd voor geoefend zwemmen mocht behalen en nu HMtt het door den kring georgamseerd LS =f I f Taantoonen en ouders voor liet vorhea van hun kind behoeden De werklooze sigarenmakers De Minister van Binnenlandsche Zaken heeft beslist dat de werklooze sigarenmakers te dezer stede niet langer onder de crisifl regelii vallrtn aangezien naar zijn meening in het sigarenmakersvak niet meer van een crisis gesproken kan worden Met ingang van deze week ontvanpen de betrokkenen weer steun overeenkomstig de gemeentelijke regeling s Ministers besluit heeft l et gevolg dat de werklooze sigarenrtakers voortaan ƒ 1 minder steun kriigen terwijl de gemeente d 15 subsidie op de uitkeeringen volgens de crimsregeling d rft Een wintercnraus van de Goudsche Reddingsbrigade AjI Woenadaea ond in het gynmaatlek lokaal van school 7 aan de Keizerstraat begint ie wintercursus der afdeeling Gouda van de Centrale Reddingsbrigade Van S uur tot half negen oefenen de heeren en van half negen tot negen uur de dameq en vervol8 ena van 9 tot 10 nur de damea en heeren De medische cursus onder leidinc van dr 3 Kroondijk schoolarts te dezer stede vangt 18 November aan ï ij wordt eens in de 14 dagen in hetzelfde lokial gehoujen Als docenten treden behal i dr Kroonöyk op de arteen C vf n Elk en E D Meeter Het Schaakbord thans geheel gerrataureerd Nog niet zoo lang geleden heeft het welbekende café Het Schaakbord aan den Kleiweg een geheele metamorphose onderKaan Het oude verouderde benedengedeelte is toen geheel gemoderniseerd en gemaakt tot een modern tn gezelliij ingericht café met aardige zitjes alles heel comfortabel LU aantrekkelijk Nu is het bovengedeelte aan de beurt gekomen Aaniluitcnd nan de restauratie van de benedenzaal is nu de ho enlokaliteit gfinodemi eerd n tot een re ellige zaal g maakc Wie zich de koude bo cnzaal van vroeger hc nnert met de kak wanden zoldering en gewone houten vloer zal bij het aanschouwen van de gerestaureerde zaal een en al verbazing zijn I e kale wanden zijn veidwcion en h bben pla ts gemaakt voor een ten icolta kleu r g lambrizeering met egale band afgpjet waarboven een behang is aangebracht dat bij de nieuwe omgeving past De zjlder is nu geworden een plafgnn van triplex in vakken ingedeeld waarvan de natuurklour prettig aandoet Van de houten oer hebhen we niemendal gemerkt daar ze met een keurige bedekking was bekleed Natuurlijk is er gelegenheid gelaten om te dansen Het zou ook niet anders kunnen in dezen tijd waarin de dans hoogtij vierc Goede verlicKting door een drietal fraaie kronen aangename verwarming door gnsradiatoren op twee plaatsen opgesteld makkelijke stoelen voor leuke zitjes zijn de factoren die deze bovenzaal een allergezelKgsteh aanblik doen bieden Zaterdagavond is deze gerestaureerde bpvenzaal die evenals het benedengedeelte keurig is verzorgd door de N V Aannemersbedrijf v h W Bokhoven op feestelijke wijze geopend Sr was gbede muziek op het tooneel wij verzuimden er nog op te ivijzen dat er een tooneel met kleedkametftjes ia gekomen voor avondjes en partijen Gründer s ensemble w s goed op dreef er waren veel genoegelijke gasten die de feestelijke epenthg met hun têg woordigh vereerden en die niet najfetdn den hoffeH ken exploitant den heer filitterswijk van hun groote ingenomenheid hiet deze mooie verbetering te doen blijken Het Schaakbord is nu weer af en wacht gaarne weer groote en kleine vergaderingen en leestdijke bijeenkomsten LIDO Mi II 1 Ua w B iUouda 6600 10 i4 6 eptmiiw 6 4 0 r U 8 J V V 6 3 11 14 8 V JJX 6 11 21 12 B EO 6 3 11 11 8 iFortun 6 a 1 2 16 CL 6 2 1 i 8 8 iiijck 6 0 1 r ai sB ir T SOOS Q 7 20 V O C 6 0 0 6 0 4 18 Md II 3 klaaee A tiahweaia m 6 4 10 9 20 4 lagdunam 6 4 0 1 S 21 4 A S C 6 3 2 1 6 9 6 LlnUi 6 2 2 1 6 U U ii v o luijj en 6 l J 1 i 16 14 £ 2 0 4 14 II V S Situ 4 6 11 L F C till 1 3 7 ij a v 6 111 5 17 Bodegraven 6 0 2 3 2 4 12 Afd II 3e kla s U ülympla 6 6 0 0 10 22 The R Hope 6 3 2 1 8 23 13 it Noorden 7 2 4 1 8 2 5 16 i D 8 5 13 1 6 8 10 fcoa H g 6 2 13 6 1 23 8203 4 6 6 St Volhaiden 5 12 2 4 7 10 de MuMClMo 6 12 2 4 7 14 V vv 6 112 4 11 16 TransvBlia 0 2 J 2 10 16 fiAATSTE BERICHTEN DRAAOLObZE DIENSÏ De emstjre financieele moeilükh kn voor de Gemeenten fai verband jnet d uitltferinxen aan werUooxen DEN liAA J 19 Oct Op iiutiatiel vui da Vi tt uitiging van NederiandjBolla Gemoautan heeft te a Qraveniiutfa Zatardag eeu vergar ftering plaate geliad van een groot aantal Vertegenwoordi feiu van gemeontebee uien Poel van de bijecnkomal woa nader nder oogen tti Kien de ernstige tinanoieelo ao töohniiic he nioeiitjkheden welke de gameenten ondervinden bij het treffen van nuiaU flgaten tot het verleeaen van ateun en het v rochaffen van paseenden arbeid aan tengevolge van lik huidige econonijaohe oriaia door w kjooatfeid getroffenen De bedragen welke vele gemeenten bai l t aan de ateunregelmgai hebb l ten koste moeten legden volgena normen door dfi regeenng voorgaechreven bleken aoo uitermate hotqg t zijn da de rijkabijdragen voor loorer deae op ieder oogenWl mogen worden verwacht ndet voldottide tot uitdrukking blwlgon dat het hier gaat om eèn landebelang ïüooonatateerd moet wvxrden dat vaa een centrale bamoeimg welk Moh bdroegt Manga Ie voren vaatgeatelde hooldliinan Mn sprake ia De reg ering beoordeelt elke plaat ealijko regelmg als een op aioh zelf staand geval allo dam bij opkomende vragen worden ale op zich j H staande vragen behandjld Ue gevolgen van mik een belaid bevredigen da g8mei nten niet het lehjt lol V reoliülande wijMn van behandelen in overigens veel overeankoinaloger gevallen Dit de beeprelingon der verjradartng kwam alerk naar voren de wensoh om in deie emati e tijden tot een goede behoorlijk gereglementeerde aamenrworking van Kjk en Gijmconto te komen waanioor het landsbelang uitermate zou wordten gebaat BeeloUm werd om den Miniater van Blnnenlandeehe Zaken en Landbouw om een bijmndere audlento te verioeken Ben verzoek vatt de Kon Ned V B an het Olympisch Comité Hat beatuur van den Ron Ned Voetbalbond heeft in zijn Zaterdag gehouden algem vergadering bealotai aan het Ned Olympisch Comité t verzoeken alanog to traohten Kolden bijeen te brengen voor deeülemmg op beperkte echeal van Nederland aan de Olympuche Spelen lUffl en ziili benda verklaard 1000 boachikbair te steiUen voor het te vormec fonds Bij een op Zondag gehouden be pr kmg hi olt de vooratlCT van hot Olympisch Conllé Yllcn bera j vertlaard hiervoor ejBjiog tappen te doen en een algeraeone vergadering van het N ü O bijoMi te roepen Een achrilver Ie Uasae bt de Prasiwaraad amstoenl DEN HAAG 19 Oct Naar wij vernemen ia de schrijver Ie klasee Z bij de Penliioenrand j l Vrijdag gawresleerd onder verdenlii zioh huldig te hebben gemaakt aun fmancieele onregdmaügheden z heeft inmiddel s bekend ite schade nwet eenige duiüenclen guldens lieloopcn Heden Overleed na een laogdnrig eh geduldig lUdaiMue geüeide Man en zorgzamcj Vader Behuwd eu Grootvader de heer Daniël Bouwer in den ouderdom van 61 jaar GOUDA 19 October 1931 Markt 64 Mevrouw A BOITWER DE JONG Rotterdam W BOUWER C M BOttWEH KAMEN n b l iGotldb J B BOUWER A C BOUWER De teraardebesteiling zdl plaats hebben a a Donderdag 12 nur op de Algemeene Begraafplaats vanuil de Wökverpleging