Goudsche Courant, maandag 19 oktober 1931

1 il D O Voor LIPS Brandkasten en Slotenfabriek is de Agent P ROND Pz GOUDA DE BESTE VOOR DE PRIIS Onafhankelijkheid bovenal Naar hot Ehgelech 24 Nadruk verbodon Mrs Cronmer werd bleek tot ondjer haar raugo on Jiad ssooaeer alle zelfberfitforsohii verloren dat Ardino uit meelydai den anderen kant ufltkeek terwyl ze zei Ik ten verloofd met mr De üourcy Met hoffelijke butiging begaf ze zioh toen naar de jtamer van lady Lorresmere De Couroy zal ze trouwenP Om iijnKp d duflp dacht het afgunstige weeuwtje Want voor Lorresmere voelt ae en daar zalik hem nog wel ppng de oogen voor openen Haar Indysohip wilde ehkel inifls Raymond onivansen gom enkele anderto ba2 ekster had het nalgne geluid Ardino vond lady Lort Minet veel srger w Chrikte tA6 laoht to ziek W uiti LIDO Groet aan Rotterdam en Omgeving gereikte gouden Eerenaald van de Duitsche Vereeniging tot Dierenbescherming te Berlün de groote Gouden Medaitles der Vereenigingen te Keulen en Dreaden de aan drie mijner dierpaedagogen en veertien van mijn dierenoppaBsers uitgereikte zeventien zilveren medailles van de Duitsche DierenbeschermingBvereeniging te Berlin voor de goede behandeling der dieren Zooals de volkeren der Aarde in het Amsterdamsche Olympische Stadion waar ook ik korten tijd geleden müne tenten heb opgeslagen tot een vreedzamen wedkamp samenkwamen zoo wedijveren in mijn groote manege de grootste der aarde artisten uit alle werelddeelen met elkaar om het publiek het schoonste kunnen van het lichaam topprestatiea van een ijzeren energie onvermoeide vl t en de schoonste dressuur te toonen Alle volksstammen alle godsdiensten nonen hier eendrachtig samen onder het tentlinnen van de reusachtige Sarrasanistad deze ongeëvenaarde sprookjeswereld die door knappe ingenieurskoppen ontworpen werd en waarin naast de zeldzaamste wonderen der natuur de machtigste wonderen der techniek de modernste licht kracht verwarmings en telefooncentralen reti eniuidsprekerswagens motorbrandweerwagen en de motor brigade van mUn tweehonderd reuzen lastauto s staan Daarentegen iet dier is toont mUn eerelidmaatschap van meerdere zeer bflanjt zal men bü Sarrasani niets vinden wat de ziel van het kind verijkc Vereenigingen tot Dierenbescherming bewijzen de zelden uit giftiRt of het zedelijk gejoel der reindenkende menschen kwc1st Enkele weken geleden heeft mtjn over de geheele wereld bekende circusonderneming dank z de tegemoetkomende houding der tutoriteiten van stad en land voor de eerste maal sedert haar bestaan de grenzen van Nederland overschreden Naar aanleiding hiervan begroet ik Me geheele Rotterdamschebevolking wier gastvrijheid overal bekend is allerhartelijkst enallereerbiedigst en verzeker dat ik en mÜR uit alle volksstammenen rassen bestaand achthonderd man sterk personeel niet alleen deaan den gast In het Circus Sarrasani bestaan geen voorkeurkaarten geenreductie voor vereenigingen of vakorganisaties iedere bezoekerbetaalt den voor de verschillende zitplaatsen verschuldigden vollentoegangspas en wordt op de hem toekomenden rang een plaats aangewezel waarbü ik er naar streef zoo velen als mogelyk zooveel mogeiyk voor zoo mogelük goedkoope prgzen te bieden okwil ik betrachten niemand te bevoor of te benadeelen ledere aangekondigde voorstelling vindt plaats en ook de a f scheids voorstellingzal zichrwat uitgebreidheid betreft door niets van de overige voorstellingen onderacheiden l i Zoo noodig ik dan geheel Rotterdam en omgeving tot een bezoek aan mijn voorstellingen uit Ik breng hetzelfde programma naar Rotterdam dat ik voor korten tUd in Berlün en Amsterdam naar aanleiding van het dertigjarig jubileum van mijn circus vertoonde Dan verlaat ik Europa voor langen tüd om een tweede reis door ZuidAmerika te beginnen en ik verlaat Europa met het oprechte verlangen dat ook de Rotterdamsche bevolking om welks vriendelijke genegenheid en hartelgk meeleven jk h erby verzoek zich het Circus Sarrasani evenzoo graag in het geheugen zal terugroepen als dit in andere door mü bezochte steden der 8 mip lijkc Vereenigingen tot Dierenbescherming bewijzen de zelden uu gittigt oi nei zeoeiuK Be wfi nr n7 i SARRASAHI Openïngs 0 October 7 0 voorstelling M ® Dagelijks 7 30 uur s avonds groote voorstelling Evenals NAMIDDAGVOORSTELLINGEN om 2 uur tederen WOENSDAG ZATERDAG Zoii en feestdag VOOR DE NAMIDDAGYOtiRSTELLINGEN BirTALEN KINDEREN HALVE PRIJZEN OP ALLE ZITPLAATSEN Voor iederen Woensdag Zon en feestdag 9Vz l2 uur Dierenbezichtiging met groot concert en optreden der ECHTE SIOIJX INDIANEN Sïnghalesen en Tscherkessen met hunne inheemsche dansen en gebruiken Toegangaprijs voor volwassenen ƒ 1 kinderen ƒ 0 50 Het is raadzaam bij den voorverkoop zich van kaarten te verzekeren De circuscassa s zijn doorloiopend van 9 uur s morgens af geopend Tel 41800 41900 Evenals Sigarenmagazijn N V R JUTTE Coolaingel 69b Tel 54115 en N V Magazijn De Bijenltorf Schiedamschesingel 40 Tel 57900 15 div lijnen Telefonisch aan het circus bestelde kaarten zijn telkens tot Vi uur voor denaanvang der voorstelling aan de circuscassa 17 af te halen ledere voorstelling staat op hetzelfde hooge niveau ook de afscheidsvoorstelUng en de namiddagvooratellingen Slechts aeer weinige dagen Het OiPCUB is aangenaam verwaiPind 1 1 LIDO FABRIEKSKANTOOR hier Ier stede vraa t ongste Bedieoile Brieven onder No 4541 Bureau Goudsche Courant Markt 31 DE AVONDEN WORDEN lANGI Eanige kennlstfeTÏng Heden overleed zacht en kalm onze lieve Moeder Behuwd en Grootmoeder Mevrouw M J ROSIN eb PANJE in den ouderdom van bijna 69 jaren D L VAN HOORN M J E VAN HOORN ROSIN en Kleinkinderen Gouda 19 October 1931 Van Bergen Uzendoornpark 4 Geen bezoek 23 Bij aankoop van 2 strooibusjas SCHURA ZACHT kunt U onder bijbetaling van slechts 10 ets de zeer mooie GLIM BOUWPLAAT groot 95x41 cM bekomen Een nuttig tiidverdrijfvoor Uwe kinderen 30 VRAAGT UW WINKELIER I Het is HET VOORDEELIGST Het is HET EENVOUDIGST Het is HET GEMAKKELIJKST wanneer U m meerdere bladen advertentién hebt te plaatsen hetzij hier of welk blad ook in binnen of buitenland dat U de opgaaf daarvan toezendt aan het KUNT U MIJ een afdoend geneesmiddel verschaffen tegen haaruitval en roos op het hoofd Ja dat kunnen wü Oothout a haargroei extract staat daarvoor als unicum bekend het kost 65 et Bij alle drogisten verkrijgbaar te Gouda by Anton Coops Wydstraat 31 Drog Het Groene K ruia Kleiweg 94 Drog Het Westen Wachtelatraat 12 Drog De Goudsche Gaper Markt 6 Drog Het Blauwe Kruis Burg Martenssingel 109 Voor engros Firma P OOTHOUT Hzn Co Den Haag Vijandelijke bacteriën komen met massa s In den uiond etken keer dat raea ademhaalt Een ifoede bescherming daartegen U het gorgelen met ÜDOL Odol mondwater br dekt de tanden en de sUJmhuld van den mond met een dun antiseptlachlaagje hetwelk de vermenlgTuldiglng der bacteriën tegta gaat Als U au nog ter completeeriog de daarbt behoorende ODOL tandpasta gebruikt dan beoefent U de volmaakte hygieue van den mond Afwisselend reinigen fn beschermen reinigen en bescberment lieden overleed zacht en kalm tot onze groote droefheid onze lief Moeder Behuwd en Grootmoeder in den ouderdom van bijna 84 jaar Mevrouw de Wed DINA DUUT Bossioga Lisse W M REVET DUUT JAC F REVET en Kleinkinderen Gouda H P HOLMAN DUUT TH C HOLMAN LISSE 16 October 1931 De begrafenis zal plaats hebben opDinsdag 20 October 1931 des namiddags 2 uur op de Nieuwe Begraafplaats aldaar on l 0 oek Geen bloemen ADVERTENTIE BUREAU Markt 31 Gouda Tel 2745 U zilt dan in eens klaar en deplaatsing geschiedt naar wensch entotöezelfde prijzen als door de bladen direct wordt berekend iL uinige Huisvrouwen Weet U waarom over de geheele wereld meer Quak r verkocht wordt dan eenig ander haverpreparaatin pakkenP De kostelijke versche nootsmaak een speciale Quaker eigenschap heeft dit zuivere en voedzame product zoo populair gemaakt De tegenwoordige groote pakken bevatten 5 ons netto Quaker HIT O DOL SYSTEEM Langa dezen weg betuigt onder ge teek ende medo namens verdere familie zyn dank voor de liefderijke verpleging tijdens de ziekte en bij het overlijden van ABRAHAM NIEUWENHUIZEN In t bijzonder aan Dr DE PLANQUE en zuster FOLKERTSMA en andere verpleegsters van het Van Itersonziekenhuis Uit aller naam W NIEUWENHUIZEN Verver straat 24 Leiden Abonneert U op dit awiiKii Ooct Uw S 9u enen Ooad ikrlierl in II 5 Auto s motor en rijwielen staan onder strenge bewaking Mo 17814 Dlnsdsfi 20 Ooiobei tsai mimm NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE N IEUWERKERK OUDERKERK OUDEW ATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWIJK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN eni Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon enFeektdatci ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 25 per week 17 cent met Zondagsblad uer kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal waar de bezorging per looper geschiedt Franco per poat per kwartaal ƒ 3 16 met Zondagsblad ƒ 3 80 Abonnemeiiten worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau MARKT 31 GOUUA bij onze agenten en loopers den boekhandel en de postkantoren Onze bureaux zijn dagelyka geopend van 9 6 uur Administratie en Redactie Telet Jnterc 2745 Postrekening 48400 ADVËRTü TlEPKUÖt Uit Gouda en o nstreken behoorende tot den bezorgkrmg 1 5 regels ƒ 1 30 elke regel meer ƒ 0 25 Van buiten Uouda en den bezorgkfing 1 5 regels ƒ 1 55 elke regel meer ƒ 0 30 Advertentién m het Zaterdagnummer 20 byalag op den prya Laefdadigheids advertentieu de helft van den prya IMUKZONUKN HEDËDEEUNGEN 1 4 regela ƒ 2 25 elke regel meer ƒ 0 50 Op üe voorpagina 50 hooger Gewone advertentién en ingezonden mededeelingen by contract tot uer gereduceer ea lirijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatonumte AdvertenUén kunnen worden ingezonden door tuaschenkomst van aoliede Boekhandelaren Advertentiebureux en onze agenten en moeten daags vdór de plaatsingaan het Bureau zyn ingekomen teneinde van opname verzekerd te zijn goudbasis van het pond gehadP Weüw govaren vtüiuen nog gedüchtf ó underviiidt do betrokken loduelriö uuiistit fttige cüuyuirentu op vreemde markteuf VVauxiR aüiuUt het kuuritmauge JixiJOiLpiViiiiB prttereutie zeai 4 Wi lke zijn m tiet oigeiueen de vooruit iulU ii der induslne b Waike lutUdeteu kunnen worden aaugfweud om den toestand te verbeteren altliiüie om verderen aohteVmtgang tagen to gaan 6 Ia er voldoende samenwerking tusschen de luduatrieelen zelf Verwacht wordt dat liet onderzoek een waardevollo aanvulling zal worden van de o lu J ölo enquêt Van twt geheel zal een r tpport samengesteld worden Us J L Faber neemt xijn benoeming als Twe de Kamerlid aan Da L biibei Nod Herv predikant te üutten liueft naar het Volk verneemt bpulütüu den l we Hlen Kamerzetel waarvoor liij door liet Gtntraai Ht snblB u als opvolyei u dull iieer A B Kleerekoper wsa asnguwtzen te aanvaarden Volgeiiïi do reglementen dor Ned Her Oe Zondagawet te Leiden Het Leid4che Stadhuis vraagstuk in dl gisbemuddag gehouden vergad rmg van den geiueenleiaad heeft de voorzAtter m ake du wijze van toepassing van de Zondagsw t htit volgeuUo nwegedeeld büBloten M vooxtaau in deu xagei afwyking toe 6 sfaaii van het bepaalde blj art 4 jfllü zinsnoda van do ZoudagswetXen aauziwi lan tooiittluitrvooiingiii buosooopvoorsöllin gen eu muziekuitvoenugen welke geihouden woideii dea Zondag eu op Ueri Heiiielvaarts dag na dea n m 2 uur Op den len i aafictidag den isbeu Pinkt tt ida en den Islen Kerstdag zaL ten opzichte van geen enkele openbare vermakelijkheid afwykuig van het beptMiXde by att 4 iüXe iinsuede van do Ztmdagawet wordeu tt egeBtu an Ua heer Bergers r k spreekt eveneens ïijn vreugde over dit besluit uib Valt txlttm spe da üoeda Vrijdag ook ouder de dagen waarop gieu alwykii ia toegestaanP De voorzitter beantwoordtla deze vraag ontkennend Ue liptr Wtllbrinek namens de onnstelykbifttoriöclie raadsleden en dr Vaan üm namens da anti revolutionairen spraken hun t leu retell ing ovur het genomen besluit uit Aan liet einde der debatten over bet stadJmisvraagstuk Iw ett do Roatl gisteravond op De uitgaven voor Maatschappelijk Hulpbetoon Rond ƒ 12 millioen te Rotterdam Dei gen enteraad van Rotterdam had in Juin en ui September bmtoten om tau be groote verkiezingavergadering gehouden door de nieuwe party van sir Oswald Mo ley Mosley s rede stuitte reeds om den inhoud op eenig verzet uit het gehoor dat uit ongeveer 12 00 personen bestond Toen plotseling een der luidsprekers waarmee het geluid werd overgebracht naar de ver van het podium verwyderde bezoekers defect geraakte begon men rumoerig te worden en te schreeuwen Mosley s stem was niet meer te verstaan maar men zag dat hy in een hefti ZUID AMBRIKA Braxilië staakt de betalingen vu é buitenlandsche schuld Brazilië heeft de rentebetaling op zijn bultenlandsohe schuld groot 500 millioen dollar gestaakt Otticieel wondt medegetleeid tlat voorloopig de aolitprstallige betalingen zullen worden vervangen door een 5 pot acrip LIDO Hat bezoftk van Laval aan Amerika Het vraagstuk van de vermindernsr der schulden China en Japan Ken nieuwe Japansche nota over de anti Japansche agitatie in China den weten Ook het voorstel tot het houden van een internationale goudconferentie wordt door Frankryk beslist afgewezen Volg enfl een Reuter bericht uit Washington heeft Japan zün oppositie tegen de deelneming van de Vereenigde Staten aan de beraadslagingen van den Volkenbond betreffende de MaflHjoerysche quaeatie opgegeven In officieele kringen meent men in Tokio dat een breuk met den Volkenbond misschien niet noodzakelyk zal zyn en dat de openhartige en vriendschappelyke besprpkingi ii met Waslüngton hier een gunMige reactie teweeggebracht hebben en grootendeels de oorspronkelijke vrees weggenomen hebben dat de V S door zich b i den Volkenbond aan te sluiten pressie op Jai an wilden uitoefenen In officieele kringen hoopt men dat de Volkenbond begint te beseffen dat elke poging om dwang uit te oefenen mislukken moet Sommigen insumeeren dat de schijnbaar onverzoenlijke houding van Japan ten aanr zien van de voorstellen van den Volkenbond een manoe lVTe is geweest om tijd te vinnen want Japan meende dat de Volkenbond er toe zou komen om de Japansche bedoelingen te begrypen terwijl China eenvoudig trachtte de naties overyid over te halen tot een acüe die niet noodzakelyk was Japan meent ook volgens ecnige waaiv nemers dat de regeering van Nanking wankelt en weldra zal worden opgevolgd door een regeering bestaande uit Kantoncesche elementen die verder bereid zyn te erkennen dat Japan gerechtvaardigde grieven heeft ten aanzien van Mantajora ije en die dus meer geneigd zouden zyn om directe onderhandelingen aan te knoopen over een duurzame regeling Reuter verneemt dat Frankrijk Italip Duitschland en Noorwegen zich wanrschynlijk zullen aansluiten bij het te Geneve genomen besluit dat de onderteeli naara van het pact van Kellf g aan Ohina en Japan zouden moeten herinneren dat zij onder t verdrag van Kellogg verplicht zijn alle geschillen door vreedzame middelen te regelen Reuter meent te weten dat de regeering te Washington zich zal aansluiten hy den Volkenbond om hpt pact van Kellogg ir te roepen ten einde vyandelijkheden tusschen Ohma en Japan te voorkomen doch vermijden zal op dit gebied eenig initiatief te nemen Een telegram uit Oslo meldt dat de Noorsche regeering reeds telegrammen aan de Chineeschp en de Japansche regeering gericht heeft waarin zij deze wijst op de verplichtingen die uit art 2 van het verdrag van Kellogg voortvloeien BUrTENLANDSCH NÏEUW9 GRIEKENLAND Cyprus eistht aansluiting by Griekenland Een proclamatie van den metropoliet De metropoliet van Nikosia de hoofdstad van het eiland Cyprus heeft gisteren de bevolking opgeroepen tot aansluiting bij Griekenland en heeft dit tegelykertyd geproclameerd Hy wekte de bevolking op iich te verzetten tegen het Lngelsche bewmd en met langer aan het ÜnCiche guzafr te gehoorzamen tiet eitand Cyprus kwam m 1858 door hei sluiten van een vardrag met iurkye onder Engelsch bewind In im4 f avd het Uetimtief ingelytd Sedert VJ ia het een Lritache kroonkolonie oniler een Lngelschen gouverneur Üe bevolkuig bestaat a oor vter vylde deel uit Grieken voor bvu vyidu lut Turken DUiXbCULilNU Ernstig mijnongeluk Reeds verscheiden tooden en gewonden weggebracftt rtlyuwerkers opgesloten Op de myn Mont Cenia m boUngeii bij Herne is een ernstig mynongeluk geOeurU waarbü men waarsCh iniyk te doen heeft met een myugasoutplotfing Het mynèestuur heeft naar het VV ü meidt alle reddingskolonne s uit het Kuhrgebied gealarmeerd terwyl ook alle doktoren mt de omg vin ter hulp y yii gereepen hn half tien gistermorgen haddJwi rpeds eenige wagens van het lloodc Kiuis doodenen gewonden weggebracht Het cyfer der dood werd toen vastgasteidi op drie dat der gewonden op acht Een aantal mynwerkers is nog opgesloten zoodat nog geen nadere opgaven over den omvang van do ramp verstrekt konden wordeu Ken latei bericht spreekt van 9 doodepen 27 gewonden i D Calmett beluQlleling te Lubeck Een verklaring van Pfuf Dr Dt id Bij Ie vo nti ïtlmg van li t cj Uiiettf proces te Liüjeok liotft piof dr Deielie gtsterinorgen dd volgende belar grijko veiklaring afgelegd Toen ik Ue calmette belianjueUng in Liibeck mvoendo was ik er van overtuigd dat deze behaudelmg nuttig zou zijn Ik eiken tiior openJyk dat dit een wetenechappelyke dwaling geweest ib Ik sta in voor wut k gedaan heb Er jö lüer nieanaiid die meoi ouder het ongeluk heeft geloden Wanneer do lealitbank mteuf dat ik eèn wotensohapjKïljjka dwaling heb begaan dat men dan niij veivonieoJe maar daa wenscli ik ddt k alleeu verouoxli old zal worden Ik ou niet willen dat niijn ntociawerkerfl met mlj in het ongeluk wolden gesLeopt Nationaal socialisten voor de rechtbank Voiir de reclitbank te Hannover stonden gisteren 140 tot 150 nationaal sociaiiaten telecht Zij werden ervan betïOhultfigd de veibodJBii umtorm der uataonaal sociaiiaten te hebben gedragen en to hebbeai getracht ondanks hot verbod op viiicJitauto s naar tSrunswyk te komen ENGELAND Rumoerige vergadering van Sfr Oswald Mosley Stoelen ala projectielen Te Birmingham werd gisteravond BINNENLAND In den loop van gisteren had de Fransche ministerpresident Laval gedurende den overtocht naar Amerika eeji langdurig onderhoud met den Franachen deskundigen Eiflt die hem op de hoogte stelde van zyn beapreicng met den zich eveneens aan boord van de I Ie de France bevindenden vice preBidont van de Federal Reserve Bank BurgoB8 Deze bespreking betrof voomamelyk maatregelen die konden dienen om de stabiliteit der Buropeesche valuta s te handhaven Naar aanleiding van de te New York verspreide geruchten omtrent bepaalde voorstellen van den Transchen minister president inzake de herstelbetalingen en de ontwapening verklaarde Laval dat de geruchten die van bepaalde Fransche plannen spraken zonder eenigen grond waren Prinses Juliana zal tegenwoordig zyn Mj officieele ingebruikneming van een meiajesBchooI H K H Priasea Juliana zal op Uinadag 3 November dea n ni te 3 uur t8gaüw iord zyn bij de officieels ingebruikneming van het nieuwe aohoolgebouw asn Doorn en Frankonstiraat van do Vereeniging Ohristel Meisjesschool Juliana van Htoibergh te Den Haag l rinees Juliana zal blj die gelegenlieid dem steen onthullen cKe ter lierdëoking der ingebrmknen ing m do veatibuLa van het gebouw geplaatst us Te Parys zijn verscheidene berichten uit NewYork bekend volgens welke men zich in Amerikaan sohe kringen ernstig bezighoudt met de kwestie der herstelbetahngen en der intergealieerde schulden Komt in Onderzoek in aake de crisis Enqudte der R K Werkgevers Tlooals r p lfl is niedegecteeld h pt ft de dirt fteur gfiieraal van den Arbeid de hear Zaalberg van minuiter Verschuur opdracht oiitvangen om op korten termijn een algeüwpn ondtrzoek to doen instellen naar enkele veiscliijneeleu van liet bednjfalaven elke verbimd lioudun met ie crisis die Uiaiis do tr do inflatie van ponden eu kroiipii wter eruBtiger m gewordei Hot onderzoek zal loopen over veranderingen m pet suiwd sterkt e arbeidisjduur en loonen Naast deae t nquëte zal er nog een gelioudoii worden vanwege Ib R K WerkgeversVfi penigiiis Kcrsteiu is aan de i il un en do iiangiwtotenen by het K K Vorbond van Werkgevers vak vereenigingen verzodiL aan de stwietanaten cp n afsclinff te doen toekomen an de antwoorden op de olBioieete viagenlijat Tevenw pioet don nog ingevuld worden een lyst voor de K K weikgeveravoivpniging mlioud iida de volgend vra eu 1 Welken invloed Iweft hul loon ijip den koBtprys Zyn door daling van andero koeten de perceiittagee m den lioötprys voor de looncii gËötegenJ Zijn andere nuddelen toegepast om den kostprya te Verlagen en zoo ja welke 2 OiHtervmdt de betrokken mdustne kunstniatigip L oiiourrentiie van buitenlandscha mduötrieêu opde Nederlandscliemaritt Welken invloed hoeft Jiet loslaten van de De oorreapondent te New York van de Petit Parisien verneemt o a dat men voornemens zou zyni alle schulden der regeelingen onderling te commerciaHseerrn Men twijfelt er echter aan of het op het oogenblik mogelyk zou zyn derf elyke groote bedragen onder te brengen Boven dien wijst men erop dat eea deel der herstelbetalingen uitsluitend bestemd is voo de crossing van schulden aan Amerika eiï Art mwi dan van Amerikaansche zijde be reid zon moeten zijn Duitsche bons in betaling te nemen Hiervoor zou men waarschyniyk de garantie van andere EuropeeBche staten verlangen De algeheele schrapping van alle schulden wordt in officieele Amerikaansche kringen niet overwogen Hoover is voornemens met Laval een weg te vindien om de hervatting der betalingen na afloop van het moratorium mogelijk te maken Waarschynlyk zal men h erbij wel overgaan tot een vermindering der schuU den Hoover ia van plan het Tnoratorluin te verlengen indien meai voor deze kwestie geen oplossing vindt GOUDA een De diplomatteke medewerker van de Daily Telegraph schryft dat in Londensche kringen een zekere vrees heerscht in verband met de financieele plannen van Laval bij zyn bezoek te Washington Laval en zijn financieele adviseurs zullen trachten president Hoover en de Amerikaansche eentrale banken er Van af te brengen hun tot nog toe gevolgde politiek inzake buitenlondsche leendngen voort te zetten en zullen vooral een meer radicale politiek willen tegenhouden Een dergelyke wijziging zou Frankryk met wantrouwen zieij omdat het waarschijnlijk gedwongen zou zijn een dergelijlre politiek te volgen Vermeerdering der internationale credieten zien de FranBchen volgens den schrijver in Daily Telegraph als een soort inflatie waaromti nt zy lord Reading tijdens diens be oek aan Parys geen twijfel hebben gelaten De schryver herinnert er verder aan dat Flandin Morel en hun financieele adviseurs van het door Montague Norman voorgestelde plan tot stichting van een internationaal credietinstituut welk plan door Engeland werd gesteund niets wil Het is de stormwind des geestes die den denker voortjaagt Toch hield zij vol dat haar niets scheelde Intuïftclien kwam dokter Serie tweemaal daags maar hij wist niet dat zy eerst zulke grooto dosis arsenicum had mgenomen en tioein ineens daarmee was opgehouden Ofschoon 7 C vrepeelyk zwak was voelde ko zich zeer verheugd dat ze Ardine zag Er hmg een nieuw toilet over een stoel en met den blik daarheen zal haar ladyschap na een tydje Ik geloof met dat ik het toilet ooitdragen zaJ Het laveel mper passend voorjou dan voor mij Gesteld nu eena dat ikSerie door de vingers glip dan zou ik graag willen dat jij myn garderobe had We zijn zoowat van dezelfde lengte Ik heb vanochtend een brief geschreven aan mijn notaris in dden geest O lady Lorresmere spreekt u toch niet zoat Waarom niet Dan ben je vost eeq gszina voorbereid want ik voel mij zoo zwsk dat ik Jneet vannacht kan sterven P n joweetmijn ktoeding Is eenmaal steeds bet hoofddoel van myn t estaan geweest nadat ik mijn zoontje verloren Heb Ja ikweet eigenlijk niet hoo ik je nu ineens toó van hem te vertellen kom maar ik heb den laatBten tijd vpt 1 aan ons kmd jredacht Ik zou wel eens willen weten of Lorresmere don gelukkiger wna geweest Nu moet u eena hooren dan zal ik uwat van my vertellen Wat dan Ben je aoma verloofd Ja juist Met ma De Uourcy rocJi Kn Ik dacht dat je hem niethabbPn wUde Kerst was diti ook zoo myn besJuit Maar dioar ban ik op teruggekomen Hij isitok appr mschikkelijk en Jianst my met Nu aat hij by voorbeeld een maand weg terwyl ik aan het idee gewoon raak Ja dat is wel heel inschikkelijk Nu hecht ik niet zoo bijzonder aan de inschikkelijkheid van mannen in h t algemeen Waar gaat hij nu naar toe Naar het vaste land O naar Monaco zeker Ik wensch je geen onaangename dingen toe Ardino maarik denk haast dat dio afspraak al vast etond eer jo hem aannam en dat hij geenlust had ze te verbreken Jo geeft ioch nietzooveel om hem dus kan ik dit wel zeggen niet waarP o hervatte lady Lorresmere en toen zaj zag ho ontöteld Ardine keek voe d6 ze ar bij Je hoeft niet zoo verschrikt ta wezen ik voel Ulij niwt erger maar het i een geiliiclitp die by de lueP Sta getrouwde vrouwen opkofiit als zy ziek zyn Ik hoop dan maar dat hy gelukkig aal wezen t Is een brave uiim 7 ÖO moet u met spreken Dat maakt mij zoo bedroefd Waarom Jij bent er met verantwoordelijk oor Maar ik zal er wel met van wpreken ftTs het je zoo hindert Je mo t wel bijzonder teerhiirtig zijn Ardine om je zr oveel aiui ta trekken van mensctien die jo toch maar zoo weinig zijn abi lord Lirrpflmere pn ik Hiermee beüon haar Indtyoohap weef over kieeren te preken en toen tiaar bezoekster ten slotte afscheid nam zei ze Als mU ooifi letfl overkomt Ardm dan zat jy myn garderobe hebben Nu gowlen rta Tristram U zeker lUt Kan je ajlepn np ar hw gaaaP fWopft vervolgd FEUILLETON ik ben meer vOor hem gaan voelen z i Ardmq rnet klem Niet dat ik het nu nogliefde kan noemen maar ik geloof ook niet dat i ï voor eenig vurig gevoelen bfen aangelegd Zooals u zegt zal hy zyn plenneii we gcmaakti hebben maar het lykt niy verstandiger die niet tegen te werken Het lykt my leto ongewoong voor eenpas verloofden jongenman Maar natuurlyki het JOUW zaak Ik zou ja graag met dekeuze vnn je uitzet helpen Laat dit maarmat te vcpl aan lady Smith over ook ügeeft ze hem jo want ze heeft nu met zoo flh el fijnen smaak Met pn giimliuli nntwoordda Ardine Ik leloof u ik yal bij u otn raad komen Ja doe dat als ik er tenniinate no ben Ik zal Tnslrani van je vértellen hijzal er belang m stellen In den regel neemthij met veel notitie van jonge meisjes n aarjou mag liij heel graag lyden Ardine was juiet het moeflJijke ondierwerp van de wndhai l van Iad Lorresmere ontgaan en uu woa zij op nog gwaartyker t rrein gekomen Ik zou wel eens wiUoni weten oï Tri tram hertrouw aJa ik er niet mfter b n