Goudsche Courant, woensdag 21 oktober 1931

Mo I78IB Ond er Imt aeuaationml opé ii 4fL Staakt ulaöiwou yjii betftliiigBi Ve 4tJnjiit een u uoemg urtii k t m ie jenaania van W ofiiB laginorgeii Heb blad Jtaal uit viui de Ëindö kort voor Hl de Seaiidinavibche peis opgedoken geruclilen ovei ceii spoedig stoken éerc betaiiiigcii ium tovjet lvitóland eai zegt lan ïtrder o a het volgende l kati iiieii tnani ook nog met voorspel löii iut eun volledige taking dei bet Jin gen etii teit zal worden toch wijzen de geheime instmcltee aan de liandelsvertegen wooriltgnngen er o dat de sovjet unte welker fmancien nog nooit op een gezonde I aBis lil den zin van eeit huropeest e sloat begrootmg gestaan liebben zicli op het o genblik ut ten acutie ftnancieele cri i3 Hn migak nden eroat bevindt welke zter ifeniakkeljjk tot t topzett n dor betaUn eii en daarmede lot een openlijk bankroet vaji hel coqjimunkatiLsolie eoonomtsohe eys t lil zou kunnen leiden Het derde jaai vun liet vijfiaienpLan 19 de behoefte aan deviezen enorm geeittegeai terwijl aan den enen kant het anelle ia n van de wereldn arktprijz i hot vorwer veil van deviezen bemoefllijkte en aan dan andeien kant eerst tftans le accepten van de mkoopen der eerate beide jaran van bet V ijtjarenpian begmnen tg vervallen Zoo moeten binnenkort aan Ouitflcho firma ö ongeveer SOO mitJioen Ü M betaald wordw aan Amerikaarwche firma s ongeveer $ 60 nüllioen De pog iugai om door inMdel van uenmgeii in heb buitenland de benoodigde middblen te verkujgen zijn mislukt Het tot dusverre mislukken van het Vinden van een op OHsing m liet herstal vraagstuk en de voortdurend groenende spanning in den deviezen toeatiand heeft nu het politbureau oanleniding gegeven tot iiet nemen van laattite wanhoopeatappeoi waartoe In Septem Iter 3 1 werd beeioten en die hierop n eer konion dat gepoogd zal worden om te behoefte an deviezen doop een verhoogden druk op het nationale bednjfeleven te ver krijgen Ue volkBcommiaaarie van voedlngeweeen en do vollMootmn iaBarie voor buiteml pd scJien handel hebben dictatorale volmachten verkr en Besloten w rd tot een volslagen mobiel maken van alle voor transport m aanmer kmg komende goederen Ue commissaris voor den buiten landechen han tel Koeen holz Leeft den hande avertegenworrdigm gen epn nieuw program ter verttnjging van deviezen opg egd Dit program leigt den handetsvertegen woordigers zoowel wat termijn als hoeveel heid betreft een zoo onuitvoerbare taak op dat bet jneerentleel der overigens zoo goed gediseiplini erde handels vertegenwoordigers de verantwoordelijkheid voor het nakomen Werken geeft meer genot dan Imeren wie dat eenmaal ondervonden heeft weet s n j Mrtjes nuttig te gebruiken DRUKKER I J A BRINKMAN Zn Onafhankelijkheid bovenal Naar het Engelsch25 Nadn verboden Zeker Lord Lorreemeie had zich dienVongen keer volstrekt niet aooveel nioexte iM eten geven om mij thuis te brengen Vanbarte het beste lady Lorresmere Ik hoopda u gauw beter zult zijn HaAr ladyechttp glimlachte en wendde ïlóh vermoeid op haar andere zijde Ze waa Wker heel zwak en haar bleek vermagerd m gelaat bleef Ardiae atieeda voor oogen staan terwijl ze dte wandeJing terug maakte loeh Mg ze dö ziekte nog met zoo emetig in andaar dat se dan ook zeer verwonderd s tond toen ze een paar dagen later van la ly ümiux hoorde dat het ftfgeloop wae Lady l rresmere waa in den nacht gestor ven eq lord Lorreamere en de dokter waren n zeetate ontsteld Kn geen wondei zal lady Smyth wantnaar kamenier begrijpt niet dat de ooraaakTan de geheimzinnige ziekte een arsenicum Te iftigmg wae Ze had groote dosie genomen om haar gelaatskleur te verbeteren LIDO Heden overleed door een nood lottig ongeval tot onze diepe droefheid onze geliefde Man Zoon Broederen Behuwdbroeder HETER VAN DER NEUT in den leeftijd vin 38 jaar Uit aller naam Wed a a van der NEUT Broer GOUDA 19 October SI Kleiweg 80 De teraardebestelling zal plaats hebben a s Vrijdag te 1 1 uur Eaaige kennisgeTing Heden overleed zacht en kalm onze lieve Moeder Behuwd en Grootmoeder Mevroaw M J ROSIN b PLANJE in den ouderdom van btjna 69 jaren D L VAN HOORN M J E VAN HOORN RoSIN en Kleinkinderen Gouda 19 October 1931 Van Bergen IJzendoornpark 4 Geen bezoek 23 Handdraaier GEVRAAGD aank of rolslafen Handdraaier Luxe aardewerk Br Lr H F KRAAL S FILIAAL l Rond Zeist 10 Wegens overplaatsing terstond te huur aangebodeti prachtig vrij Huis op goeden stand bev 5 kamers met gr tuin schitterend onderhouden Huurprijs 10 GId p w vergoeding tuinaanleg verplicht event bereid ged stolTeering over te doen tegen lagen prijs Brieven onder No 4544 bureau Goudsche Courant Markt 31 14 ALLE 410Ö INWONERS VAN REEUWIJK KUNT U BEREIKEN door Uwe advertentien te plaatsen in HET WEEKBLAD v REEUWIJK dat eiken Woensdaifmiddag dooi df post bil allen wordt bezoigd Het kost U maai weinig S Advertentien moeten weiden ingezonden vooi Ilinsdajiavond aan het Bui eau MARKT 31 ïimiiiriiirilwiikBiiii Voor den verkoop van onze tuinbloem eo laodbouwzeden zoeken wij lotieve AGENTEN Vraagt onze voorwaarden NV li KoiilnklllktZtadlianililt KwtikerlJiiiA WULFSE Zwl ndr cht Demonstratie op WOENSDAG 21 OCTOBER van 9 5 uur met Hoogfrequenti e apparaat Cullra ¥ielel beetraliag3 in de Sociëteit DE REÜNIE Oosthaven 17 Gouda Voor Ischias Rheumatiek enz Ook electr Oehoorapppraten Voor dein an l ia Wad man aloh totda Sooiotoit De RaunU IS Het is HET VOORDEELIGST Het is HET EENVOUDIGST Het is HET GEMAKKELUKST wanneer U m meerdere bladenadvertentien hebt te plaatsen hetz ihier of welk blad ook in binnen of buitenland dat U de opgaaf daarvan toezendt aan het ADVERTENTIE BUREAU Markt 31 Gouda Tel 2745 U zvjt dan in eens klaar en de plaatsing geschiedt njiar wénsch en tot dezelfde prezen als door de bladen direct wordt berekend AL WAT GIJ NOODIG HEBT van drukwerlf voor Uw bedrijf voor Uw Ver eeniginfi voor Uw par ticulier gebruik het kleinste en het grootste ook het fijnste kleurenwerk ons bedrijf is in staat het te maken fraai van uitvoering billijk in prijs en vlug geleverd HET BESTE ADRES TELEFOON 2745 m v Vijandelijke bacteriën komen met massa In den mond eiken keer dat men ademhaalt Een ijocde bescherming daartegen ts bet gorgelen met ÜEX3L Odol mondwater be dekt de tanden en de sUjmhuld van den mond met een dun aO tlseptlsdi laagje betwelk de Termenlgvuldlging det bacterUn tegengaat Als U na nog ter completeering dt daarbif behoorende ODOL tandpasta gebruikt dan beoefent O de volmaakte hyglCoe van den mond Afwisselend reinigen en beschermeni reinigen en beschermem het odol systeem Uwe vraag Mijnf Heercn u gemakkeliik te beantwoorden Het komt Cf alleen op aan of U den moed heeft met de oude ileur te breken U heeft het altiid over de zenuwsloopende werkzaam heden op de beun op kantoor en op reu Niettemin meent U uw zenuwen overdag herhaaldelijk nog een extra zweepslag te moeten peven Hier een kopje koffie daar een kopje thee needs weer en steeds meer coffelne Waarom gebruikt U geen Koffie HaglDeze heerlijke plantagekoffie u gegarandeerd coffeinevrij heeft geen prikkelendeuitwerking op hart en zenuwen en berooftU vooral met van een gezonde verkwikkende nachtrust Zie zoo nu weet U het geheim van nuin gezondheid mun kalmte en zelf beheersching Zeer Been fi engroote zeer plek zeardltp volafecbeidingE D marteling overdag oaohtB geen ruatDan eeD paar druppeli slechts van cU renachteode ea verkoeleade rloelatof D D D genoemd FrikkeUng eq pijn over s Naohti wcwr een ruatiga eo verfnischende slaap Binnen met te langen tijd volmaakt gsDeceo Beproeft dit uititskende middel DDD infi iff Otétn 990 DJ JX tm f l DE STRM De str d om het bejftaan is tegtnwoordïg bitter ernstig Van velen wordt hetuiterste srevergd Zenuwachti hcid gejaagdheid angst slapeloosheid gedurigevermoeidheid gebrek aan eetlust het zyn alles teekenen dat iemand niet ongedeerd uit dten stryd i9 gekomen Verstierk daarom in tyds uw krachten SANOUINOSK 7al u de kracht de levenslust en de energie teriggeven die gu noodig hebt Per flacon ƒ 2 6 fl ƒ 11 12 fl ƒ 21 iwee lepels per dag is voldoende Bij alle Apoth ker8 en Drogisten VAN DAM Co De Rienierstraat 2c 4 Den Haag 1 living s Gi l tamine tal t jj tuin dokterties m nkfoirhaat Gebruik na isi eten maaltijaj flwee Gi9t tamme tabletjes iledeien dag Zi l ouden UwJ f lichaam kerngezortd enjlimjfc leci n Uw nmgie f GIST IS LEVEN r BH hoofdpijn maag ingel wandsstoormssyn neuralgie en onwel voelen zijn een paat living s tabletjes voldoende om weei een gezond mensch van U te maken Geen dag zonder Gist tamine eu ALLE QOEDE DROGISTEN EN A POTHfKfRJl FlwoD vu 30 lableKra f 0 75 ntcon van 30 Ubletteil f 1 03 n coa V 120 lablettn i i Bacon van MO tabletten f 6 y N V ALGEM HOLU HANDEL INDUSTRIE MIJ DENNEWEG 140 DEN HAAG ssssssaasssBS MfifiKrt II i M I GOUDA 70 Jmi aHfl iyoen ilag 2l ftotobci 1981 fiOUMlHË lOURAlVT NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon enFecstdagen ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 26 per week 17 cent met Zondagsblad per kwartaal ƒ 2 90 per week 22 zvsot overal waar de bezorgii per looper geschiedt Franco per poat per kwartaal S15 met Zondagsblad ƒ 8 80 Abonnementen worden daget jka aangenom i aan ona Bureau HARKT 31 GOUÜA by once agenten en loopers den boekhandel en de postkantoren Onze bureaux z n dageiyks geopend van 6 uur Administratie eu Redactie Telef Xnterc 2745 Postrekening 48400 ADVËRTENTiKPRUS Uit Oonda en oraatieken behoorende tot den besorgkrinc 1 0 regels ƒ 130 elke regel meer ƒ 0 26 Van buiten Gouda en den bazorgknng 1 5 regels ƒ 165 elke regel meer ƒ l 30 Advertentien in het Zaterdagnummer 20 buslag op den pr js Uefdadigheids advertantiea de helft van den pr s iN £ZOND J4 U DEDJ l LlN ËN 1 4 regels ƒ 2 25 elke legel meer ƒ 0 50 Op de voorpagina 50 hooger Gewone advertentien en ingezonden mededeelingen by coiUrBct tot leer garedaceerdea pr s Groote letters en randen worden bertkend naar plaataruimte Advertentien kunnen worden mgezondett door tusschenkomst van soUede Boekhandelaren Advertentiebureux en onze agfaten en moeten daags voor da plaatsingaan het Bureau zyn ingekomen teneinde tan opname verzekerd te iijTX Staakt Moskou zu n betalingen Ëleii sensationeel artikel in de Ci nnaiua ovei de betuUngs capaLiieii der Sovjets Een fmantieele crifda VBRE6N1GDE STATBN Na l duon a dood Zyn nalatenschap bedraagt ongeveer 1 miUioen doUar NaUnt het stollelijk ovdrsdiot van hdison vun zijn VI xMihuia naai de Uit ohapelie ar dfUtc iiigenclito biblioüieek van zijn labolatouuiii U3 Weal Oiau e wM ovorgtbrachi en aldaai wat upgcbaaTd defileerde pen ou at ehioaeu lueUfichensLrooiit van duizenden langs de baai om den giootwn uitvinder do lüdUtü eei te brengen Van versclullendo zijden Jfl voorgesteld om vandaag tgdens de rouwplechtigheid ter herdenking aii het groote werk van den overledene in t geheele land aile electnsthe i tillen geduieiide cm minuut te dooven tijv dooi het veimmderen van Btroombpan ning dooï de eiecüiflolie centralee Ue leraardebestelimg zal slecJits worden l ijgtwoonU door de naaste tamiice en ecoigelulu me VI lenden freaident Hoover is verI inderd de pleditigheid bij te wonen maar I d eons viiend Henry iord en Harvey 1 iicstoiiie zuUen ui elk gevaj aanwejiig zijn He bij7 etting van het aloHelijk ovemchot lo West Orange zal sLeohta een voorloopig karakter dragen Het is de bedoeling l et stof lelijk overschot naderhand over te brengen naar iuliBon geboorte plaats Milan In Uhio waar het definitief zal wor p bijgezet en waai een groot gedenkteeken zal worden opgericht Hoewel de waarde van iwliflon a uitvindin gen en de mdustriieele wlnaten die ermee gemaakt zijn lu de tientallen inllliardeai Kopt bedraagt tdisons nalatensoliap met meei dan in totaal ongeveer een nilUioeQ dollar Bankroof G buit van 10 000 dollara Reuter seint uH Menomomie in Wisconsin dat vier gewapende roovers een bank zun buyiengedrong n Zg droegen zestien pei aonen op op den grond te gaan liggen wondden een zoom van den directeur der bank en maaktem wch meester van 10 000 dollai Zg voerden een tweeden zoon van den directeur mede dien zy doodschoten en op den weg smeten samen met een der hunnen dien achtervolgers doodschoten 1 RANKU1JK Een drama tusachen verloofden Eentonig ia de lectuur der Parysche bou levardbladen ofschoon de inhoud anderj voldoende afwisseling biedt Maar juist in zyn afwisseling is hy eentonig steeds weer moorden liefdesdrama s en overvalen Een geheimzinnige gebeurtenis houdt thana weer de openbare meening bezig Z j heeft zich tien dagen geleden reeds afgespeeld doch ze staat opeens weer in de algemeene belangstelling wegens de dotr de Franschen zoo geliefde coup de thefltre die zich heeft voorgedaan Het geval ge chiedde te Castelnaudary een kleine provincie tad in de buurt van Toulouse teni huize van den beer Guillot kunnen geven aan den begrypelijken wensoh de in den laatBten tijd naar waarde achteniii geloppeai uitvoer uit Kusland naar Umtachland te verhoOgen en door een stij gmg van het volumen het evenwidit in het liultach Kuftswcho goiderenverkeer te her stellen Verder hebbao de Kussen blj deze cnderhandeiani en zekWe wenaohen geuit betreffende de Uuitsoh agrarische douanewef geving sfehjk dergelijke wensohen ook tot uiting gebraohtl zijn door andere staten Ook de7e onderhandelingen kunnen geen aanlel dmg gegeven hebben tot de geruchten Het 19 volkomen onbegrijpehjk waarop het arti kt l in Germania steiW t ok uU knngen van ein Kiwsischen han dol wordt bevestigd At de bowermgen van het artikel in Germania de zaken groofen deels onjulat voorstellen Het bedrag dat nog dit jaar betaald moet worden ia op gpen stukken na 500 millioen He na 1 Apnl 1W2 vervallende bedmff i WeJke betaald mffleten vordpji aan Duitsctie ffpma s beloopen in iotPöi ongeveer 400 mill oen Tot diieverr h eft nog crepn enkele Uuitiche firria ver 7oekon tot proioncfatie ontvangen van dit onuitvoerbare decreet onder leven Uig protest heelt algewoaen Up deze protObtactiea der handels oitegt nwouidigtiM iijn uieuwe bealuiCeu van den voliu LUll nueaojis van buitenlimischen handel gevolgd welke onder iiiedewarking van de btaatsbauk dezer dagen werdt n uit i evaaidigd ca o a hel volgende lotiouden 111 principe woiüt liet progiam tot vei werving van deviezen dat den vertegen WO idigei j met vuAtgefitelde en m bepaal de iioevefUieid op te brengen cünbigenten ooi tioUnjrt gehandhaafd Wanneer een hundel verle enuoordiger ei niet m slaag het hem toegewezen contüagent op te bren gtji woidt üij gemaclLiUgd proiougalie on dtiliandciingeu te voci eu tot een badiag gciijk aan het aan het contingent oittbre Kende l o op deze wijze afgesloten prolon gatieg auUeii beacl ouwd woiden als gelijk waardig deel van het contingent deviezexi dat den hindelB ertegenwoortttger ló vooi geeclueven i e prolongs tae ondcrliandelUi gen moeten streng vertrouwe tijk gevoerd worden teiwijt voortdurend contact moet worden gehouden met den betrettend n et vjet geaant Het doorvoeren van deze bevielen en het pneiuen van ondethandeliiQgen ov r pro Ungatiea door de handtttlevertegenwoordi gera hebben aanleiding gegOveD tot de ge nichten inz ke een spoedig staken der belalingau Het zal afhangen van de bereid willighefd der leveraootarg om t jjuroiou geezen en van het hoogst twijfelachtig resul ta der genoemde Kueaisohe buinenlandisc ie niaatregeloii of Si dan in welke mate mch uit de tegenwooidige betalingsmoeilijkheden stopzetting der betalingen zal ontwikkelen hetgten iiieta anders dan de ineenstorting van het economische exi riment van Staliii genaamd het vijfjarenplan zou beteekenen In verband met het artikel in Gennanja wordt van bevoegde zijde medegedeeld dat de berichten omtrent pognngen tot het alui ten van prolongaWee door Kueland van lederen grond ontbloot zijn Tot dusverre ia geen enkel geval bekend geworden waainn voontpllen tot een derg ijke prolongatie gedaan zijn l e betalingen die sovjet Kusland in de volgende maanden m Duitsohland moet doen zijn zoo gering dat zij met kun ren leiden tot een atopaettmg an betalm gen tJroote bodragen VervaUen eerst m April van liet volgende jaar Daarentegen UB wel juiflt hetgeen reeds bekend was dat Kuisland zijn uitvoer ten gevolge van het dalen der pnjzeii wat volumen betreft beeft moeten o froeren en dat dit tot dusverre nog met in vollen omvang ia galukt Verder wontt ar op geweizen dat ook do onderhandelingen die in den laiatsten tijd gevoeld zijn tusachen h t JJuitache depar tement van buitenlandsch © MkMi en de Bovjet ambaeaade geen aanleiding herbben lechter daar ter stede Zyn nog zeer jeugdige dochter Pierrett was sedert kort ver loofd met den 23 jftri n Paul Hartre leerling aan de Ecole de Santé nasale te Bordeaux De jongeanan van z r goec e f uni he zeer intelligent en veelbelovend li eeroe gedurende een week ten huize zijner verloofde Den laatsten dag ontstond er een hevigen twist tusachen hen beiden en het meisje zeide tot haar vader die op het rumoer toeschoot dat haar verloving verbroken was Een üügonjlik later toei haar vader naar beneden was gegaan om zyn vrouw te verzoeken zich eens met de xaak te bemoeien hoorde men schoten in de ka mer van het meisje loen men toesneltte lagen de jongeman en het mfe sje zieltogend op den grond BUTFENLANPSCH NIEUWS DITITSCHLAVD Massa arrestatie an communisten Gevtrfgd door schietparti De communistische partij te Fssen had gisterenmiddag een bètooging op touw gezet Daar de bijeenkmnst by het mtreden der duisternis wen voortgezet hetgeen verboden was moest politie optreden Ztj arresteerde 213 peraoèen Later op n awgJÉft Arierp een mentffte van 200 k 250 personen met teenen naar een uit acht agenten bestaande pohtiepatrouiUe Ook werden vele schoten gelost De beambten beantwoordden het vuur Toen 26 agenten ter versterking w iren aangekomen kon de menigte worden uiteengedreven en de orde worlen hersteld Drie jongwn anncn werden gewond ZWITSER m Vraagstuk dter kal derhert orming Vaete datum voor Paachen voorgesteld De vierde Internationale Verkeer conferent e heeft aar besprekingen over da vaatstellmg van een vaaten datum voor het Paaschfeeat en over een algemeene kalendorhervorming beëindigd Zy stelt voor het Paaachfeest te bepalen op den Zondag na den tweeden Zaterdag in April Een definitieve beslissing blijft echter aan de kerkgemeenschappen die een desbetreffend voorstel van den Raad van den VolkerMi bond zullen ontvaiijpen Met betrekking tot de algemeene kalenderhervormmg werden geen besluiten genomen De verkeera en transitcommissie van den Volkenbond zal het vraagstuk ver der bestudeeren waarby de regeenngen voortdurend op de hoogte zullen worden gehouden De justiUe nam aanvankelyk aan op getuigenis van Mme OuiUot die verklaarde dat da revolver naast den jongeman lag deze zyn raeiaje had doodgeschoten en daarna zelfmoord had gepleegd Meer en meer bleek echter uit allerlei byzonderhed ii dat dit onmogeiyk moest zyn geweest Totdat eerguterm Mme GuiUot eensklffpd medadeelde datl haar eenptft verklariÉien niet jiust waJ n geweest Toen z i de kaïaer waa bumeng omto na l t ilrama was hata dochter ii met dood Zy wu stervend a lag over het Igk van den jongen man heen Het meisje had een revolver ge bruikt die UI d nachtt afellade vui haar vader lag eai daarmee haar verloofde doodgeschoten om daarna de hand aan ehzelf te slaan Mevr GuiUot noch haar man hadden ditntnstonds külen bekennen om de nagedachtous hunner dochter de schande te besparen dat een tnoordeimnu irt geweestL Naar men begr pt heeft de houding van den heer Gmllot zelf een magistraat die heeft toegelaten dat vofin den jeugdigen verloofde van moord bNGELANa De eerste plicht vut den man zyn vrouw de voorkeui te geven boven zUa moeder De kamer voor echtschaidings aken van de Londeneche rechtbank ia eraan gewend in de meesti zonderbnge processen een besbssinff t © moeten geven Volgens hun ugen ggen hadden l rechters een wel byzonder moeilyke taak gehad in een proces dat onlangs aanhangig werd gemaakt een man was getrouwd onder voorwaarde dat zyü vrouw met hem zou gaan wonen by zyn moeder De jonge vroi w verliet ech ter al spoedig het huis omdat zy het met uithouden kon by het gebrom en geme jier van haar schoonmoeder Maar zy wilde van haar man een maandelykschc uitk erinK hebben om van te leven Dit weigerde hy omdat hy beweerde dat U by hem kon wonen zonder onnoodïge kosten De rechters oordeelden nu als volgt Het ia natuurlyk en zelfs pryzenswaardig dat had die zij nooit gedragen heeft Heeft zij ze wettig aan je negelaten Ardme Ik weet het net Zlj eprak van een pa pier dat zij door den notarifl in orde zou laten maken maar uk zou die toiletten toch niet willen aannemen aJg ze zoo waardevol 7i n Dat bou dan mi ien wat hardweisen ooi lopd Lorresmere meen je zeker Numogelijk zijn de firma s ook nog wel bereiddie althans nooit gedragen kleeren terug tenemen maar kan je daarom tooh wel he een en ander beiiouden als een souveniraan haar ladyschap i ïi waa ik ook juist zoo van plan l n dag later cntving Ardine een briefje van lord Lorresmere waarm deze hoar hft feit meedleeide dat zijn vrouw had verlangd dat miaa Raymond hoar garderobe zou knj gen en of zy dae ook als gedachtenia aan vaarden wilde Ardine antwoordde dat zij alleen die toi letten gaarne zou hebben die haar lady tchap al gebruikt had en verder schreef zij er nog een enkel van harte deelnemend woord bi Ue bewuste garderobe kwam eenlgen tijdlater aan in het huis van lady Smith wantArdine had nu toch de invitatie aangenomen om daar eefiige weken te blijven logeeren f Je hoeft nu waarlijk geen uitzet meerte koopen Ardine 7ei lady Smyth Ik geloof dat de overletiene wd twee k driemaalfl jaaiB Büa haar ondergoed vernieuwde Geenwonder dat lord Lorreemere geruïneerdwerd Plecht daarop ingewerkt hebben Hoe vreeaelijk In de eerste plaate voorlord Lorresmere Jam alle deelen ie het verachrikkelijkvoor hem Hij is totaal geruïneerd komt ernog bij Kekemngen van jaren ner etrooinen binnen Het geld waarmee hij de eervan 7yn huie fiad hopen te be hou3en is geheel opgedaan in het kapitaal dat lady Lorreamere aan haar toilet had besteed Wat zou er nu van High Lorreemerewordenr vroeg Ardme Ik vrees dat dit ond den hamerkomt Over den verkoop van het jacJitachijnt Lorresmere al in onderhandelingen Och the Danaë Hoe verschikkehjkWie zou dat koopen hen njke euikerfabrikant wordt beweerd Deze mcdedeelang trof Ardine allerdroe vlgst en ze had nog nooit aoozeer gewenacht om njk te zijn als nu Hef heele fortuin dat dUfl had moeten dienen om ttet oude landgoed In zijn familie te behouden wra nu uitgegeven aan de kostbare toiletten van haar ladyschap Ik heb lady Lorresmere nog drie fagenvoor haar dood geinen zei ArdTne Ik vondwel dit ze er vreeselijk zwak nftzag en dalze wat vreemd praatte maar had tochnooit gedacht dat het einde tóó nabij wae Waar praatte ze dan van Kn waaromvMid je het vreemd Wel ze zefl dat ze mij haar kleerenwilde nalaten Goede hemel Dte zullen wel een Tortuin waard tzljn Ik heb gehoord dat zetallooze toUeiten en andero dingen besteld HOOFDSTUK XII Ik vree dat er heel wad tijd mee zalfieengaan eer wy dit allfe officieel bewe7enkrijgen ik heb u al de lioofdfeit i meegedeeld en ik dacht dat rechtRkimdkgen dan wel de leet konden uitvinden zei do vrouw met bet stroeve uiterhjk op half t€Jl6urgeBtelden üjf veriMjtenden toon Uat kunnen wij ook wel doen maar erH een tijd voor noodig II moet niet verg ten dat de juiak zich voornameUjk mAuKtrahé hepft algospeeld en dat dut niettppaald naofit de deur ie Hat Mr iore ophet ooeenblik m I ngeland vertoeft nw nWIJ ala een gelukkig toeval beschouwen zeiMr Oiaig toen liij ïag hoe verstoord devrouw k ek tJ hoeft heus niet bang te zyndat WIJ niet zullen voortwerken maar Waar ik wel bang voor ben is dat hij lutuaaohen al inpt mias Kayntond getrouwd zal yn eer we zyn fraaie handelingen kun II en bewijzen lOQli hoeft 11 laar waarlijk geeai vre i vooi te kooöteren want hij is immers op het vasteland en w misd Raymond nog tyd van beraad gunnen Wel aou het misschien ver etatiidigier zyn genoemde jonge dame van de heeie toedracht op de hoogte te brengen Nten Tk wilde er by haar met mee te voorschijn komen tot ik tegen haar kan 7eggcn Hier is uw fortum en Do Courcy 7it veilig aohter slot en grendel Nu WIJ mllen cns beet doen mrs lohn on Wij hebben tpnIs onderaoe gedaan naar wijlen Sydney Raymond n hebben hem FEUILLETON goidentifioeeid ala den neef van den erflater en oveneene hebben wij het feit vaetgesteld dot lijn dochter Ardine met geetorven is zooals men het tot nog boe uad aangenomen Maai alle vaJeche bewy as tukken waarop Mr De Courcy de erfenJa heeft aanvaard moeten officieel weerlegd worden en u moet I iet Vergeten dat het eerst tien dagen gelellen 13 dat u one deze zaak in l ndeii gaf Maar dat ts toch tang genoeg voor hem om er de lucht van te krygen en te zorgen dat hij one ontanapt Nu werd Mr Croig tooh ongeduldig en zei vrij kortaf Ik geef toe Mr Johnson dat de wet langzaam maar dan ook zeker gaat Waar wachten wy nu op Die Lincoln schijnt een gevaarlyke intrigant te zijn Hy heeft het doodcertificaatverval cht en ook valache getuigen weten p te roepen om den dood van Ardine Ray n on 1 vaJ t te stellen Wij moeten in staatzyn zoowel op hem als op do bewijsstukken de tiand te leggen De Courcy schijnt ich W pI knap achter draen agent verborgen te hebben Kn nu kan men wel zecMijk tvertuifrd 7jjn dat hij d © man ia die feit lijk dl zaak aan het roeren heeft gebrachtmaar dit w niet voldoende in een reohtsgedmg wae er toen in eenB mee opgehouden Nu ik zal het dan wel aan u moeten Verlaten zei Mrs Johnson berustend maarIk zou toch lust hebben gehad om eenstokje te steken voor dat reisje daar op hetvasteland al weet ik dan ook volstrekt nTetwelk mwflje hij nu weer ongelukkig maakt Mma Ze de ma cijnen van rtoktar Serlé gaan gebruiken dia toen miswhlw Wondt vervolgd i