Goudsche Courant, dinsdag 27 oktober 1931

T rBW r d ri3 M g e b ie w EMMBfr tot de ont oekkmg dat d t w tO öpr kan ucli dat met bcgn jtH i i e eenvuudige biljetten voor de hou nn belasting komen van uit Uuucia die van het scnool geld Uit Alphen a d Kijn ife drukkerij alhier levert el aan de liija ftotiüol voor de openbare school iiela lu ltcrgi 111 bacilt levet Knellde manseUeQ 1 appurutïi iluer mets öpr zou er sterk voor lajn zoovtel mogelijk in btolw k te oud eu Kal een Uitspraak van deo Saod verlangen De poet Ï BU t tnjding Hiernaar heeft spr leverueole geaocht Ö en W sohipiai iiDiot ie weten wat liet zeggen wTl te lijoeci aaji 1 B L leiwijl deze ziekte te bestrijden ifl w iiitiToor lioeli geen post geramnd IJOöten voor verpleging in kindernerateiniig eii vacauLie ourdeii is op de begjrtx Liiig miet te vinden öpr ia de vorige wecA op V nimavond geweest eu heelt daar praditige resultaten geaien Hiervoor mhg geen post op de begrooting ofltbi ynn VQiX verlieiitmg en verwarnuuglPjlioolgebouwBu Ook luervoor evenals by drukwerk orovn do beuoodiguueden betrokken van builen terwijl ei iner vBrscluUónd leverauLiera gBvetUgd zijn bpr zou er op aanarixi gou de bcnooddgidhoden Itier maar niui eidors te besteden Ue Vooizitlei ie l dat wat betrelt de weikt iooztniorg ItJervoor woidt gezorgu door Jiet Burg Armbestuur Hiervoor im g L n apaite po t noodig Indien blijkt dat ondersteun ing noodig is zal een conuniasu worden benoemd welke balast is met de uitvoermg De iieer Muija vindt het jammer dat een weikmau die buiten aijn achuld werkïoo wordl naai het at mbestuur wordt gazonden lia ourailtei M dit is met juiat Wannetir er eeai verordening komt ojp de uitkeernig uan werkeloozan niot t de betrokkene jcli wenden lut de qouiiiusöio a ltjeji do gelitteo worden ttoor het Arnibastuur veratiekl Ook m llaaatreutit id eou dergehjku uouimiïöie ingesteld Uat het itijk subsidiy geefti iiB niet zeker daai er Imer geen crisjawerkeloitzeu zijn zooata op de plaatsen langa Ue LeJt üij tn dergolijKö regeJmg puien de meuaoiicn niet in aanrakmg met het Armbestuur Ue lieer Muijs tioopt dat liet inatomming£al tiebben indien ter gelegonor tijd een erordening pp werkeloozansteun aal wordeningediend g Wat diuk eu bmdwark betreft dq Vooiuitter nierktj op dat het de vraag zal zijiiol bedoelde diukkers aoo goedkoop kunnenleveren Ue Voorzitter zal een en ander inB an W bespreken J Het i uj t T B C bedtnlding v aangewezen Het Oroane jruis een jwst op die begrooting voorkomt De heel J Veidoold merkt op dat het Groene liruis eert subBidie hiervoor owt vangt van het Hijk Da gemeente gee t hiervoor nieU De post f 500 yoor Groene Kruis IS voor Wijkverpleging Wad betreft vocantuie oordon daarvan was den Vooxwtter aiAta bekend Ue heer J Veirdookt BÖgt tfe vereeniglngvoor vacantieoonc is iets nieuwa in deiiKeste gevaUen iy emt het groene Kruis dttf ter iMUJiO irf loraliggende geuwwitev krxjitJwrt Groene Kruia hiervqor ubawlie netejjI er dag of meena S Do Voorzatter 6telt voor boute posten voor memorüe to ramen dan kani mdien noodig let Groene Kruis bg den Htad aanlclopp Ue post verlichting en verwarm tig echoIon Ook dit zal de Voorzitter m B e W behandelen De h er Both wil de post voor bestratingplein groot ÏDOO vennindeRfc zwaï tot f 2000 ƒ De Voorzitter uierkt op dat de gomeente er tiauxicieel bijzonder gunstig voorstaat öpr z l hierover niet te veel uitwijden daar au teren er andera jal oe cri op zouden woBüeo Uocli dit wU r opmerken dat de gemeente voor de belasting ëtaat in klasje 1 en met helt poenten op de Kijksmkomslan noisli op Jie voor bebouwde em onbebouwde e endoiimi en vermogeusl eiaeting e gemeente staat o bijzonder gunstig voir De belasting kan mot lager en waar wij er zoo voorstaan laten wel dcj isia m t verergeren oor mets te lieten verdienen Ue Iwer Botli We leven m een tijd van t fViniging en dit Imce Ue Ue iieer J Verdoold kan acli begrijpen dat er nwnachen tegen op koman loch os hij hefmet den Voorziter eerii dat wif niet oJles Op moeten schorten Ue heer Dogterom Vindt het ook geen luxe beschouwt het tevtne als werkverschailmg Ue heel Graveland zag dit bedrèg Üever gebruikt als steunvexl ening dan aan luxe Ua heer J Verdoold merkt oV dat m tioofdstuk 4 geen poet sitaat aangegeven ouder ËubsieUe Groene Xruia 8pr zou willen vragen ot deze post gehaiidhaatd blijit Bij de rondvraag yeolt wethouder Vertloold m S at dn de lichtoommiSBie as gasproke over verlichting van alle buurten Ue ktwten hiervdör zoucten bedragen 4 a ƒ 4O0O maar hoe moet het nu als traiks de slechte tijit kopit De heer iGraveland vindt dit punt drin j gender als bestrating De Voorzitter aai een en ander overwegen Hierna sJuitmg Groene Kruis De vrijMllige bijdragen aan het Groene KrulB aJhfcr reJibaB opgebraaht f W8 16 tegeoovtr 7i het vomge jaaV De i eldj Bvorko op tijdens de filmavond JJu i i l STADSNiBtWS tlng een andere uitapraak van den MinltUr verwacht De besthiitnr vWTdêe MfllSAcr tVnifóta ï iB in geen enkel opzicht gönotiveerd Na ambtelijk ingewonnen advies Is geen redM tot ingrijp gebleken Wie heeft tertafce geadviseerd B en W son sT de InspèeteurT De minister g eft niet aan boe dit advies heeft geluid en raarom B sn W rechtmatig hadden gahandeld Op deae wijze heeft dit adriafl dan ook niet de minste waarde Wij zijn overtuigd dat de advocaat die dese zaak zal behandelen in zQn pleidooi dit advies dan 00 wel zal qu ffteaeren als een Jantje van Leiden om in dit geVal niet te spreken van e i Jantje van Oonda Dese saak had o l ook anders opgelost kunnen worden overleg met oodwi en Onderwijsinirtanties had zonder de vitale belangen te sdiaden zonnier de miden bi hon rechtagevoel te kwetsen el te bezuinigen jieireeBt I had men op algVmeene medewerking kunnen rekenen Centrale Onderraad irfd Gouda Votk ndnwijfl Em cammi JMinair in effecten gearreateettl Zondagmiddag hooft op last vaa dm officier van justitie te Arahaoi de AjmtiemBcÖe poUtie den coumuaeiouoMT 4D éftectea J v d W aldaar in mjn woning gearresteerd l e aangehowleDe wm eenige firmant der firma H v d Broek en Co oommiesiannair UI ffeden weJke Hrma cedige wek eo geleden m staat vaa faolliuenMiit werd verklaajd bij welk taiUwoement naar 1b fit blad leedfl is gemeld o a het Ned Herv Diaoonecsenhuie te Arnhem ernstig getrofItfn werd daar de heer v d W de gelden voor den i ouw van het nieuwe diaoonasaeQhuis beheerde Deze arr sta ie is gesöhied $ p grond van vermoedelijk gepleegde verduistenng Na verhoor ie de heer v d W naar het huia van bewaitng overgebTacht De algemeene toeatand in Nicosia blÖ echter tiezelfde en de Bpannmn ia hier lichtelük afgenomen Reuier meldt uit Irfinden jjat de Britsche minister van Kolomen verkUwrd heeft dav in Kerynift de bevolkin t Zondag de Eritsche vlag afrukte en de Griekaeba Keesch De autoriteiten zyn nu den loestalïd meester Uit de l elijke distrlctpn Worden eemge waiurfdelykh en van minder bcte kenis gemelde Praelanatie van den ffouverneur De gouverneur van CypruH vpeft ee i proclama tot de Jwvolking gftricht waarin hö het r it W i t iederen T ewoner van het eüand die de verordchingen der autoriteiten overtreedt te verbannen Voorts U verscherpte censuur ingcrt ld Overtreding v de vprordenitigen van den gouverneur kunnen gestraft worden met gevangenisstraffen tot een maximum van vpf tiftn BTNNRNT MT Het verblyf in UsUë van U M de Koniotfui Moeder ie ia fru lueiiil üei vulgtiiUe oe Koa ii Hi Moeu r van iNederi u lieut fiiittF reruMJiiS Uailiv MeUKUtfü iW v naui Liigano veiiiTüKken kiJf veitilijl vaji Kwuuam Luuna een vouig ea jruoUg ertoo eii wniuwwi ue laHLéit iierw ji ouu Ue oude iiauge tlaiw uie atevdd Jo liet awatl w gehl fl wildj nu t dut er spec iuJe jrgeii tan uuar eu lisLttr gevolg wfaiden besk tsU eu liaü ve ïocut m iJe gem tUoüiiJ4 peiijlte eetAaal van nei holet de tiia altijUe te gebruiKeu HöL munii böBKuiiilUe il koUie broodjes buU i en iiiuriufcli i i weid tegeu legeii uui op iiaaLkaniei gebrai ttl é tiiiieti met de zove Hoimndathe tii Uuil cite kiaiueii die aij ledeieib ochlencl oiit ving legeu Ueu uur Rwain de KODUi fin benedou ui net dagpiograniiua te betpreken uit onveriiujdi Jijk viiu laiige wanOeiing bevatte Ue aulo brutilit baur vahk naar Ueii Vareseniuer en de Koiungm keeide daii Ie voet terug timk Htappdnd langd een stijgendeu viei kilom dr langen w g onderwijl levendig pratend met hnar gezelbUiapadame Na n Lichten lunch naitaaiMle mt eieren en veeL vru lit£iiV maakte zij vaadc groute autot ocnten Ver eideDe keereii heefi uj Miiaaii t eaoclit waar ztiverwerk kanten zijde en brocaat warden angekoebfc en besioeken geWpcht aan Ii t Caatetlo Sfofza dieu Dom eo de diveree ntusea Haar bijzondere beliuigateiltng badd n de ltaliaan clie Kijden sloTien Uj h eft tairi rn c een keer eeh zijdefabriek ia Como beaoobt Haar uLtMtapjea waren naar liet Lagfi Mo giore vVal d Xnteivi langs da Zwftaefsohe gt ta xoodat de autorietiten haar veratdieidWe keecen spedlale vergu nmgeu verleen len tot j t ovefscJtuijdien van de aan de toeri teft tu estane grenen eruggekutnen werd er gedineerd waarna H M ïich oornaddellijk ii haar kamers terugtrok Het difler bra lil zeer vaak apeoiaat Italiaanaclie gerechten d e de Koiiia in wilde ifereto kennen entiUlijd Ualiaanaohe wijnen Verder beeft iij vAn den Lonibaxdieohen berfst geprofiteerd ont dikwijto wildtfaad te eten waarvan jfij bijzonder schijnt te houden e r mgonon pn wan zij ook met de Italiaansclie vruobten waarvan zij eteeds rijkelijk oj liaar tafel weneohte Gedurende haar verblijf heeft zij nieiïwo boeken moe ten aanachaflon want de lectuur nam ver cheidene oren van d i dag in 4 la Hoilandach Ituitsch en fransclv lot het gevolg van Konmging J nima be boorden l oneese Van Tuyl van Serooskerken faf Schimmelpennmok en jhr van der Wyck Weren vm gepenstonneerden uit Qksbetrekkingpn In de eemtvolgende Legerordera deelt de inlniater van Uefeoeie mede dat med in verband niet de tijd somstandigfl eden m den regel gH n gependlonneerden te werk lullen mogen woroen gesteld in hurgerlijke njksbetrekkingeA i In verband hiermede brenzt de ministerter kennis van de autoriteiten der landmacht dat in den vervolge Ieen personen die in het genot zijn van pen peneioen mogen worden atngeeteld als aïl bteniar inden zin van het Algemeen Hijk ambt varen ïeglem nt of te werk mogen worden ipepteldkrachtens het Ar beidBo vereen kom alen besluit Aaiwtelling of tew rkfltelling in strijd met voren bedoel den r el us sleölits moge iJkiijk voor zoover de miniMer m elk bepaald jeval aan dvp afwijkinp zijn poedkeuring vooratter van den M a t v ArbaW te Utrecht e mr F W 4 H Uort van der Linoen algemeen secretari van b Verbond van ed Tlaadache erkgevem Wanneer eedwetteitjko regeling gebaaeerrt op ée denJ£bèelde i van den bfiW Keeamg in hei leven geroepen werd dan zou ieder arbeider zonder dat dew daarvoor iets betweft t verrifliitW var zelf veriekerdi zijn Kr beflaai dan noch n vidj niiige pen gedwMigwi vw elwrmg Br worctt geen premie belAald daar de gelriai t n behoeve van de werkloocenzorg dtui gevonden moeten wordCTi uit opcenten de mkoniaten en verm wenflhel etingen alsnied uil er n cl ei der 8ucc a wbela sting Ueüe gelden zouden dan ais alzond tij WerkloosentondH beheerd worden door een bestunr Hel prae advies Cort van der Linden had ftle eindconclurte da er geen wettelijke regeling dient te komen Het tegenwoordige Nederlandsehe stetsel irebaaeerd op vrijwliligheid 1 dat voor een deel gebruik maakt van de dienetoi der vak vereen igingen moet zogt de prae adviseur ondaitkfl rtezwareo worden bestendigd Dit stelsel is echter z t onvereen igbaar met ee n madebetalen der werkgevers De vergadering werd geleid door tn of nir E M Meyers uit ï eiden De heer F v d Walle secretaii van het N V V metateerde ni 4 eenige blijdschap dat mr Cort van der T mdwi zioh nog met den hestaapden vorm van werklooeheidflverMtkering verefnigl zoodat hij misedmen ook wei voor den uitbouw er ven te vinden zal 7ijn Spreker zeide zeer titerk Vopr dien atbouw te zijn in dezen zin echteE dat de bestaande vorm der vnjwiUwi e veneekering in 7ijn diverse ondierd elen eerst wettelijk zeer Moed geiegeld wordt eii de verplichl ng tot verkettering er allenge zal komen voor geheel georganii eerde bediijves waarvan spreker de orgajiiaatie in de tjpf rafie ata voorbeeld i oeiftde Vooi de vii le 100 pCl kon preker hel st leelKecBting aanvaarden een steleei ual dua allen arheideGs een wettelijk recht ü ueven up uitkeermg bij onvrijwiJlige wftklooelieid en deze uitkweimg wil verwtliaffi n uiV een fonds te vormen uit opcenten c diverse belastmgen Maar de vraa zeide de heer v d Walle moet tooh wel gesteld worden of een zoodanige wettelijke re eliiig onder omstandigheden ala voor al de 1egen voordige goed medelijk en ook uitvoerbaar al zijn Ml üolT vi i der Lmdeii zeide dat bij bet nu breedvoerii besproken onderwerp wel uileilei wenöcbelijkbeden geuit kunnen worden doch men rekerfing moet blnven houflon met de toestanden zooals dexe iiijn Regelingen kunnen er dus al4een blijven en komen die pii sen in de tegenwoordige rnaafc cliHi pi Waiuifei verkregen arSeidsvonrwaarden welke een te grooten luM op de K heele evolking leggen nog door een l lwerk van verpj lichte werk loos l ieidfl veraeiie injï worden beschut dan zal die werkloos l eidsverzekering medewerken tot veel grootere werkloosheid dan noodzakelijk zou zijn De m Ti H lien moeten de kracht kunnen vinden zich tegen igen risico s te dekken Het t gienvo rdige vnjwilligc stelael is nog wel niel ideaal zeide spreker dooli misschien wel voc eventueel nootfuge ontwiitkertng vatliaar Duur en hoogte der uitk eringen dienen verband te houder met den duur derdien Hlbetr kk ing Spreker teIdo zich op hét standpunt dat men Vuj de stnat uttgaV en het algMiieen belang van bet getwele Neder Inndsche volk moet blijven zien Nederlandera in Sovjet diet t Zy verliezen hun Nederl mdache nationaliteit Het üenootfl diap ederland Nieuw Kusland nipldt Het nieuwe Urgeotléprogniin van den Boiid van Landpachtcrs v i e8prtltfMg u r pacm moraionuin iiuuiauing ü pacÉilcontraeïen uvLKV d 4 eu vuig utiue ie if woUe de tftuuievomii sit lul ue aeiuiiuel va tsieiicn vdJi aam voowieüta a et öoodsbeatuur i ltf IwJeii lil ue bouudvoorziiier üe vooiijittiJa oei provinciale a dti lingen aigeuiei nöecrelaii w ulgeiiR L ne sicmnien weid beeloten uan het toDüabestuur voor l blellea het Urgentieprogr iiii van den Bond voortaan al volgt te te a Alt 1 Afschaffing van pubUeke verhmiingeu en al wat daarmee ia gölgk te ateileiV o a vernuiaing bij gesloten bneljes Art 2 InateiUng van regeenngswege van pachtcommieeiee ma welker taxataes en besliaamgeo bindende kr ht worde verleend Art ó Oe lodBn i ctite s der m art Z bedoelde comnnpaieB worden door den minister benoeuKJ uit een voor racht opgemaakt dooi de oiganifiatie 5j van landpachters bvoneu de lede verpachler loor de georganwcirdé verpaclitei InAienliu begiaalde streken de véïpa ters of p liters met georganiseerd zijn dan worden de batreflenüt leden der pafHitoommiseies benoemd uit ti n vooidracht opgemaakt door üedeputeerüe Staten dei provincie Het aantal pa i U IS en verpuclil T6ied i zij m iedere coniii iiSaie gelijk De voorzitter worde echtttr ek s door dan duHiater benoemd Art 4 De eigenaren van boerderijen epland ziju verplioftt bij elke wisseling vanhuurder gebruik te maken van de in art 2 genoemde pachtcCHimiie ie At til bi wedermhuring verlenging der p M lii worden b i e partijen vrijgelaten echter voor beide piet reoht va beroeo op de pachtcoiiimiaaie ingeval zjj he r oveïMwi plictitprije niet eena kunnen worden All 6 Den paciiter worde toegekMid een wettelijk reclit op continuatie naar den tijds duur onbepeikt De eigenaar lieett ten allen tij de het recliti om na afloop eener pachtpeiiode cl het ver hte te agna exploiteelen ot m exploiitatie te geven aan personen die iieii m den eereteu ol tweeden graad van bloed ver wan tsdiap bestaau mits ten iiuntte een jaai van te voren opaage heeft plaats gehad Ue pachter h jeft wanneer hij tegen zijn w iaoh genoodzaakt ordt het gepachte te verlaten reoht van beroep op de pachtcoinnii sie die d © opaage kan vemoetigen Wiiarborgen kan vragen van den verpat bter om te voorkomen dati de opoago slechts in söhijn eigen of familie expioitatie beteekent doch enkel en alleen bedoeld den pachter te verdrijven Verkoop tast het oonHnuat erecbt van den pachle niet aan Art 7 Aan de pachtcommissie worde opgedragen op Y rzoök van een van beide partijen lo bij het beëindigen der i icht hetzijvrijwillig hetzij na p7 age door den ver jiaditer de som vast te stellen die de verï paohtei aan den pachter moet betalen alsvergoeding vopr ftangebractite verbeteringen ji bij jiel bepinfligen der pacht de somvast te stellen df de pachter wegens verwaarloozing vfln ftet gepachte verplicht ib den verpachter te ietalenl io bet btfhag vaat te tellen dat depacbter ter zake vi n natuurrampen twatwpcha Ie niüfloogst veeziekte eni van depaelifBom mag inhouden Jiveneens zal jjap het iondsbeetuur ordfcn iKeag j p6rd tV trachten iin ledejelpro vm SIé een buieaid op te ncftten ter ïtoorHohWiig der led betreffende verpaeihters te huur al te kof zajnde bOMderijen paehtr kweaties enz Deze bureaux behooren onder leiding van een iiondsbestuurelid te eleao Na Beer uitvoerde beafirekmg werd lenfilotte met aJgemeeheJÉemmen besloten aan Dom bet S idaad wdlü j lder TMaf een groot gedeelte in onze gemeente ia gelegen zal op 10 November a s en volgende dagen schouw worden gedreven over sleten bruggen graakaotten eni gelegen in dien polder overeenkometig met ai k 10 van de polderkeur AangeTBCHHÉ De wielrtjder B alhinr werd op den Bodegraafschen atraatvreg onder deze gemeente aangereden door een hem terop rijdende auto bestnura door dan heer G uit Reeuwijk Hg werd tegen de straat geamakt en zijn rij wiel was geheel gekraakt HJj zelf kwam er wonder boven wonder goed af De schade zal worden vergoed AIb commissaris van de Vereeniging tot Ziekenhuiaverpleging in deze gemeente heeft bedankt de heer J v Nieten en is benoemd in de vacatore van den hen H v Njelen de heer A de Boelj In verband met het gepresteerde in het afgeloopen zwenweizoen kon door de dameazwenwlirt OJ I alhier aan de volgende leden een diploma van geoefend zwemster worden uitgereikt mevr J de Boon Van Lange mevr Oudyk GE fthuizen mevr Van WesaenJarootes mevr TystermanVoorkamp mej M Glasbeek mej Van den Akkerboom mej D van Tilburg mej Krabbendam mej Bep Hoogendoom mej J van den Berg mej Lijd Plait mej Van Dijk mej Loua Meitmrg piej N Versloot me i WlUy anits ën mej Aimle van Wessem RECHTZAKEN Vewezen Ryks veldwachter voor de Kec bank Een jwhot gelost 09 een majoor der Ryksveldwaellt De Rechtbank te Utrecht heeft hedeniflorgen voimifc geweien in de zaak tegen den vroegeren ryksveldv achter L gestationneerd te Doom die 14 dagen geleden tereeht stond wegens het lossen van een schot met zyn dienstrevolvsr op den Majoor der Kijksveldwacht K te Utrecht De Rechtbank overwoog m haar vomiisdat beklaagde zich had schuldig gemaaktaan een poging tot het toebrengen vanzwaar lichamelyk letsel welk feit 1 dienstibetrekking werd gepleegd de Kecht bank verklaarde bekl schuldig en achtteten strenge straf noodiakelök maar overwoog anderzjds dat bekl op nog betrekkelyk jeug4igen leeftyd ia en veroordeelde bekl tot een gevangeniastraf van één jaaren 6 maanden onder aftrek van de geheelepreventieve hechtenis De f asAi was 2 jaar gevangeniaatl af met aftrek van preventief GOU IJA 27 Oct IÖ31 Een aires van de VergUAninghoudera aan den Gcm tteaad I c afdeeling Gouda van den Nederlandschen Bmid vaa Kotfieh iii Kestaurantbouders én Sinters goedgekeurd bij Koninklyk heslqit heeft © en adres gericht tot den Gemeenteraad m het beleefde versoék eenige verlichting te willen aanbrengen in den abnormaal zwaren druk welken de personeele lielasting op de zaken legt van koffiehuisen restauranthouders En wel op de volgende gronden dat deze belasting in haar aard en ka k ter niet anders is dan een verteringabel ting en dus slechts zou dienen te belasten datgene wat de burger voor eigen nut en genot aanwendt in zjjn woning de meubileering dkarvan etc dat echter voor den koffiehuis en restauranthouder een geheel andere Maatstaf wordt aai teiegd en diens bedrijfslocaliteiten met haar meuhileering evenzeer en even zwaar als zijn woonlocaliteiten bela rt zijn dat dus de lokalen waarin hij zijn brood wint en welke ten dienste staan van het publiek alsmede de aankleeding daarvan belast worden door de personeele belasting op een wüze waafdoor deze belasting voor het zooeven genoemde als een extra bedrijfabelaating werkt dat hetzelfde ook geldt ten aanzien van de belasting op billards in koffiehuizen en restaurants zijnde deae ook niet ander dan gereedschap voot den exploitant dm zijn brood te verdienen dat een en aiVder des te onbillijker i wyi immers de koffiehuis en restauranthouder die z n zaak met vergunning exploiteert bovendien het vergunningsrechtaan de gemeente heeft te betalen een ookwaariijk niet geringe belasting terwijlwaarlijk binnenkort ook nog voor de zakenmet verlof het verlofsrecht ïU werking rildoen gevQ elen j dat in de slechte tijden welke n thl beleven en waaronder de exploitatie van koffiehuizen en restauraifi reer ïterk gebukt iraat 7 ulke hp n=t n pn i i den waren zin des woords ondrasrelijk worden dat adröiJiante zich d iarom tot Uw Raid durft wenden verlichting in deze belasting te brengen door wijzieint f de deabftreffe tfë rerordening en dus yoowel ter zake van de belastine op bilfards aN op de lokalen en meubelen waarin en waarmedf dit bedrijf wordtüiittgeoefend dat dit geen groot offer van de gemeente kan vergen wel veel yc rlichtlnp van druk voor de exploitanten brenert en in ieder geval rechtvaardiKhei4 en bjffiikheid er sterk door worden gediend Adressante hoopt op deze gronden een pun tige be= rhikking op haar verzoek te moger verkrijgen na de aaoneiig Met BADIO MHUWS Programma voor kedcn Hilversum 5 15 Omroeporkest o t v N Tréep 6 30 CaBpar Howeier bespreekt moderne muziek Berthe Seroen zingt 7 00 Veivolg oniroepoikast 7 30 Engolscho los 8 00 Viocdrecital door Anatol Koorre o a RfKido Mozart Kreisler 8 30 De etTafzaak Vivienne Waxe laoio drania ven Kenneth M ElUfl 9 00 Gramofoonpl 9 10 10 30 Aansl Carré Amsterdam 2e acte van lm weiasen Kosl van Benantzky Gilbert en Stola 10 30 Vaa Dias 10 46 12 00 Gramoloonplaten Huizen 6 20 Bedrijfscontrol reua 6 45 Engelsche taalJes 7 10 Cau e door CM van Koolwijk 7 4 V erbOTidak rtiertje 800 11 00 Fragmenten uit de Opera Carmetnr van Bizet Julie de SteurS Carmen Julee Moea Don José 9 30 Vaz Dias U OO 12 00 GramofoonplaUffli MARKTBERICHTEN Kotterdamsclie Veemarkt 1 Oct Aanvoer 180 paarden 4 veulens ifiOd magere runderen 8tf5 wtte rundei n 188 vette kalv eren 685 nuchtere kalveren 7 1 graskalveren 552 schapen of lammeren 1Z8 biggen dO bokken of geiten ü overlot ers Prgzen per Va K G Koeien lie kw 37 i 40 2e kw 32Vè 36 3e kw 20 25 ossen Ie kw SV 10 2e kw 32 4 3e kw 25 stieren Ie kw 34 36 2e kw 30 32 3e kw 24 kalvleren Ie kw 62H 65 2e kw 50 55 3e kw 37 42 fttelkkoeien ƒ 195 300 stieren j li 0 40oJ graskalveren ƒ 40 85 paarden 200 310lslachtpaarden ƒ fOO 220 hitten ƒ 75 leb veulens ƒ 50 90 fok nuchtere kalverea ƒ 10 15 slacht nuchtere kalveren ƒ 8 k kalfkoeien ƒ 190 295 pinken ƒ 140 190 1 vaarzen ƒ 162 200 biggen ƒ 8 13 idem Ier week ƒ 1 40 1 80 Koaen en ossen tamelyke handel prijzenIe km williger handel prezen gel k aandie van gister Stieren meer koopera prijzen stationnair Vette kalveren vluggereomzet pry zen onveranderd Nuchtere kalveren voor de fokkerij trage handel voord slacht vlugge handel en duurdV Paar den kalme handel prijzen statioiAir Biggen kalme handel pryzen ala Vorige week Jong vee luie handel prijzen Onveranderd Melken kalfkoeien ka ne handel iiröaenstationnair Graskalveren stipeve handel 1 prijzen per pond ISVa 21 en 22M Ka markt Bodegraven 27 Oct Aanvoer 456 partijen Goudsche kaas waaronder 452 met ryksmerk totaal 17980 stuks wegende 16820 K G Prüïen met r m Ie srt ƒ 36 36 idem 2e art f 31 34 Handel matig CoiM Tuiniersver Gouda en Omstr G A 26 0 1 Postelein 8 10 30 Spnaaie 2 9 30 Boerekool 2 5 60 Witlof I l fZ id I 10 12 Kroten h40 3BQ Uien I20 5S0 Sprudten I 6 50 8 20 Hé Il 2 3 90 Peen f 70 2 20 per 100 K G Gro ie kool 1 80 70 Andtjvie 0 60 1 50 Bloemkool 2 KroipMa O ao 2 50 per 100 stuks Peen l BO 0 0 per lOp stufca m UVAISiÜ UKiaOlTislN OKAADLOOZfi DXËMST HM Herali Vraagstuk NEW YORK 27 Oct V D De ttUMhen Hoover en Laval getroffen overeenkomst waarby de Regeenng der Vereemgde Staten zal besluiten tot weder iuataUuig vaa de ooriogaachttlde eODuif isiet taMfwte de betalingacapaciteit van de ËtirojjWeache schuldenaars te onderzoeken wanneer de Commissie van de Bank voor Intamatvnal Botalingdn een wifiigliig vaa bat Yonng plan zou aanbevelen staat In het middelpunt der politieke besprekingen te Washington In nauw aan de regeering vemvtte kringen wordt beweerd dat het Wiitte Hals geen enkele verplichttng heeft arkand om verband te leggen tuischen de ifltargeallieerde en de Duitache herstelbetalingen Frankrijk zal bjj een nieuwe regeUng der ooilogssehulden de voornaamste verliasar z ff Hoovef wil vermijden dat Duitschland zich of ieel falUlat zou moeten laten verklaren waarom hy de bepalingen van bet Young plan heeft erkend als grondslag voor een verdere ulteensatting inzake het herstel vraagstuk Te W hington vvrwacht men algemaeil dat Duitschland spoedig de noodige stappM zal doen om een verandering der heratidbetalingen aan de orde te stellen EK konlklg Alfaoso op besoek bij dea Belgiiehen KoMing BRUSSEL 27 Oct De ex kon g W Spanje Allonao heeft gieterwjavand V dinel gebruikt ten psJelze van koning Albert wiens gast hif was Ue ez kcning waa in gezeli chap van idjn zoon den Infant Uonz les dia is mgeschrevm aks student aan de uiftveri iteit te l euven Botaing van umtaire vIlegtufgeD in bgfldand Drie 4oodM tONUEM 27 Uct Ln de nabiyieU van UMlwoEüi niet ver van Malisbüry kwamen giaterëamidiclag twee militaire vHiegtudgen van do centrale lucht vaa rtachool te Netheravon met elkaar in botamg Slechta eon der vier inzittenden slaagde er in met behulp vant Zijn valscherm omlaag te rmgen en zic4i te re en De andere inaitt oden Iwee offucieretTen een onderofficier werden gedood feide vliegtuigen werden reegis in da liirht door de kracht van de botsing totaal vermeld De gezondheldatoeitand vui Poincart PARIJS 27 Oct De gezondheidatoestand van den vroegereo Franachen minieter pre 1 Bident pQincare die reeds in verband met zijn iHXlapken ala deken van de Orde Advocaten aenicading tot versohlUend ruchlon gaj ochijnt anderdaad ta weniii over te latoi Ue hem Iqehandalende geneesheeren hebben hem elke overbodige bezigheid verboden Verduistering van 7 tm Een oud firmsAt van het Asaoranliekantoor KrBUer te Rotterdam gearresteerd Naór wü vernemen islti teren tei f Grayenhage waar hlJ zich tijdelijk geve8tk had aangehouden Jhr J F B v d D ds verdacht van verduistering van een aanzienlijk bedrag men fpreekt van ongeveer 1 ton ten nadeele van de ABSurantie firma Kröller te Rotterdam De heer B v B wac vroeger firmant vandeze zaak doch toen zijn medefirmantenmeenden dat hy zich aan Hnancieele onregelmatigheden had schuldig gemaakt werden de zakenrelatl verbroken Later ia eei aaiOilacht bij de politic gevolgd De aangehoodene 1b naar Rotterdam tovergebracht tirwor T INGfiZONÏ EN iKuiten verantwoordolukheid der Redactie Vriendschap i H ddaditj heid lïi deze dagen vaü gra te onzekerheid op economisch gebied nu werkplaats na werk plaats haar deuren sluit voor memg arbeider en het einde dor algeheels maatschappelijke inzinking nog niet valt te voorzie IS het zaak dat alle beSchikhare krachten gerrtohlliseerd worden om hulp te bieden waar die straks noodig zal zijn Dat leder daarbü in eigen tangevii ht te doen wat zijn hand zal vindenH HBuvanzelfsprekend worden aangen miefl Maar ook buiten den knng dieflHwe zoo dagelyk overeen zal onoe hulp in de komende winlenftanden noodig blijken Als ooit met verilizing naar het woord Drllagt elkanders lasten een beroep ma r worden gedaan op den liefdadigheidszin van de j hoele burgerij dan zeerï zeker in dezen tijd Niemand die eenigszins in staat ia iets bij te dragen om den nood te lenfgen mag thans achterblijven ConMjiiaaarissen van de Vereemging Vriendschap en Weldadigheid zijn van meening dat hun steun in den komenden rijd tot het uiterste is plicht j wiio nTul iKtHiKf n inrfl ani iaties Winter in dubbele mate noodig zal zijn Daarom hebben z besdoten hun gewoni soepuitdeelingen in de eerstvolgende maanden belangrijk in aantal te vermeerderen Niet alleen zullen Ae deelingen vroeger in het najaar aanvlogen dan andefs et geval is zij zullen ook later dan geWooniyk in het voorjaar eindigen Kooals bekend ia gee deze Vereeniging ieder jaar in de wintermaanden geledenheid aan allen daaraan behoefte hfbben op W ïsapdag en Zaterdagmiddag erwtensoep te ftalen tegen overlegging van een bon Dat doet zJj nu reeds 127 jaren achtereen De prima iijjrrediënten voo dezn soep gebruikt het toericht op leverantie en op de iiereidiiw de hygiënische toestand van het bedrijf ari orgen een uitstekend Uitslag verkooping Notaris J Koeman De gisteravond In hotel de alm door notaris J Koeman gehouden verkooping h d ten volgenden uitslag De garage met bovenwoning aan de Gouwe 129 18 niet verkocht De verkoop if op jT gehouden kat heerenhuiB met tuin aan de Gou 127ilerd geko ïrtt ditwr dien heer Th D 4 aihafr vo r ƒ 7500 eAi huis en erf ajh het Kogentesseplant soefi nommer 8 is gekocht door d i heer P A van Leeuwen alhier voor f MOO tóen huis en erf rflet poort daamaaM aan de Bockenbengstraat 22 kooper de he r Th D Boot alhier voor f 32 V Ken woonhuis mot tuinffroii adhuur en ern perceel water aan déjie al te Keeu Vijk werd feekocht door den heer A 8 van WijnWrgen alhier ïOch f 10 S Schouwburg BioBco e TJie Singing fool ïfe film The Singing fool de zingende tówaas de film dia roeds vanrf Vrijdag met poot succes in de Schouwburg Bwaooop draait bl ft nog tot ef met Woenwteg avond Woertfldagmiddag R fl de ïchouwl nrBioscoop een idnd pmatin ïe aanvangende 2 uur Voor de prijzen der plaateen rie men de adve t itie in dit nuiKUper Uitvoering Ipvaliditeiti wet li f ende den Haad van Arbeid teUtr Épïnet inbegrip van den voormaligenRaad van Arbeid te Gouda deelt men oiumede Tot op 1 October 1931 werden toegekenc 1870 invalicliteitsrenten tot een totaal jnAr bedrag van f Geneeskundige behandeling en ot verV pleging werd verleend in 2679 gevallen observatie had plaats in 39 gevallen 1 B reffende alle Raden van Arbeid teaa Tot op 1 Octdber 1931 werden toegekend fï2906 invaliditeits enten Jot en totaal jaarbedrag van ƒ 4 V44Kl 91 1 ooderdomsrmt tot een toïSSfjaarbedrig aj f 13 765 416 08 19062 weaWEeprenten tot een totaaK jaarbedrag van f 3 1 635 12780 weeaeh nten tot een totaal jasf f drag van f 2 110 82 40 Gfeiieeskundige behandaUM n of ver l plegkw werd verieend In 39642 gevallen observatie had plaats In 1211 gevallen I Borgerlljke Stand GïfflOBiEN 22 Oct Johanei Cornelis ïvan F J winkelenberg en M Bloot Boe kentoe IfBtraat 24 H 24 Oct Johanna Jacoba d vwi N Jans en B van Kleef Bockénbergstr 2 Oct Arie Jan z van W SrtH e Th Dagelet Wilhelminartraat J6 De arcSiitect Henk iegenian thanewerks et Bondsbestuur j te stell de statu i tenwijzflging te bej rfcen tot enkele formeele halten de verkiezing van voorzfttei en secretaris penningmeester te latra als die ftu Is et aantal BonöebestiiuraLftlen der provin cie terug te brengen ojMwee voorzitteir en secretary dei provincirffe afdeelingen T zaait te Moekou bij dfen bolhwtruBi zond aan den architect Bert Aienhuis te Amsterdam ondei stnande Vopiefl van een brief van den consiil ge ieraal den NederiajTden te Berlijn De datuiii van dea bt ef was niet op copie vermeld d fSer NiegenSan had flpi den 10den t tober iltSJcotts ntvajigeB ü heer NiSffliuis die op het pHnt stontj naar ifo kou tC vertrekken waar mv ven eens fpn betrekking had gekregen vèri niet goedvinden van den beer Niegeman onn genootschap den binef v h den consulReneraal der Nederlanden te Berlijn aan den heel Niegeman te Moskou te publio Slet Hel IS misschien interessant tiTerbij te noteer n dat een fftntal andere Nederlandere op het oogenbïik werkzaam in ver fchillende bedrijveif jn de iSovjeHInie nuzonder het t weten hun Nederlanderfechaphebbei verloren daar hun werkzaam zïjn inde BftvjetUnie door de Nederlandsehe Kegeering woi dt beschouwd als rf t zich be leven hebben in vreemden staatadienet arti 7 par 4 er et van 1W2 op liet Ne i ierianderschap en jijgezetenseh p ifet Ne derlandersotiap word verloren door zondM Oné verlof zich te begeven in vreemdenkrijgsi f staatsdienst Ofi noemde briel luidt Consulait der Nederlanden te Berlijn l en heer Henk Nieeenian architect te Moskou iiHH en ve Volpe op mijn bri f van £ i Juni j l Sio 1221 4MC heb ik de eerm mede te d f ie dat de minister van buitenUndfloha yaken ij thans namens en mmister van justfltie Viededfelt dat de Net erJantfer die u Kusslvhen staatsdienst getreden w geacht moet worden hel Nederlanderschap te hebben verloren mge volge artikel 7 par 4 ederland woont Voor zulk een riatu ralis tïe 1 1 bedrag van 200 gulden verschuldigd Ik toeken hierbij ggii aan dat vAór inajenst reding m Kussiechen dierst geboren kinderen die Nederlandsehe nationaliteit niei levens verlieaen GEMSjNGI BERICHTEN Beur van AmBterdam WISSELKOERSEN i Caf 27 Oct OfficiPfl 9 62 67 709 7134 4548 40 34 7B 54 60 f1 64 6067 65 76 54 60 54 25 2 47 2 46 4 iBt off ieel 7 38 7i31H 22 21 70 18 85 12 77 BeuraoTerzicht De commentaren die op het communiqué van Laval door vericMIIende binnen en buitenlandsche per iorganen worden ifékverShopen 8t k uiteen Bovendien duijten hier eïi daar geruchten op dat een meer positief resultaat ia verkregen dan uit het communiqué ia op fe maken Hieruit is het verklaarbaar dat de Beurs een zoo wemig geprononceerde tendens ten toon sprwd De handel was zeer beperkt en de k r ien t slechts weinig verandcfd KoninWöken tten iets la er in nWlr koaden zich in het venier verloojïivolkomen Jierstellen Aku s waren aan boJw w d de noteeringen h de opening lagerlwaren maar spoedig trad een gedeeIteHike verb tering in Upilever n Philips bleve op peil Bubhers wareo algemeen wat rakk r in varhand met de ongeanimeerde t ndenz op de rubbehn rkt Snlkeraandeelen liepen Jets terug Tab kken a Schcepvajirtaandeelen lagen buiten de publieke ttenttc M Youngleenlngi was gedrukt Amerik fondsan lagen buHen de ftlgemeene langstellmg Het auto ongelu bpp den Strandboulevard Men zal zk i HWgnCTen dat op Zondagmiddag H dezer eSjj rnstig auto ongeluk is gebeurd op den Strand boulevard te ohevennngen wnarhij drie op een bank lustende dames werden gatrofffen Een barer mevr Van der Z uit Hotterdam overleed koit na haar overbrenging iri het Koode Kruiszie kenhuis in l en Haag Thang is in het Gemeentelijk Zfakenhuis aan den Zmdwai aldaar hft tweede slacht offer mevrooiw Fr geb T uit de I adteur straat m Den ag aan de gevolgen van de hoornen wondingen bezweken De toestand van de eveneenp in het Ge meentelijk Zifeenhule aan den Zuidwal verpleegd woidende derde ajuigerertene mevr H wonende aan den Langen Vijverberg i thans tamelijk bevredigend Ernstig aato ongeluk onder Ede ln den naeh van J terd ir op Zondag zijn de heo r en mevrouw L W van FeurBum lyt AntPterdaiJi net hun t eper oons racewagen een y mican waarmee uit de ri htmig Arnhem Kwamen nabij het landeoed Kemhem cmder Ede in een bodhil gestipt Hoor de gladheid virf en weg ert tegeneeA bo TO gftn d n WaArschi nnjk is de heer Van V mpt het hoofld tageij den boom gfslairen Dr Hoekstra uit Ede stelde een ernstige schedelbreuk vast Ken passeerende automobilist verklaarde zich Jiereöd den gewonde naa het dlftoonessenhuis te Am hem te vervoerwi De heer Vmi Peureum is daaf spoedig overdeden Mevrouw Van P heefl geen letüel bekomen heeft Rehecht InwiBseiing buiten oijnloop gestelde guldens j De unnisljer van financiën brengt ter alge iii ene ennis dgl de mwieeelmg van de abfiteii omloflp estel e guldens eUte een vioeger jaartaJ dragen dan IffiU b j alle postkantoren ijpoet antoren hulpiwetkan soep De Vereeniging heeft nog m er te moeten doen Daarom zullen er gedurei begjnnen op 21 Nov its twee maar drie deelii feen iflii en wel op Dinsfjag Donderdag en Zaterdag Ee $ dezer deeling ia uitsluitend vbor werkloozen be ctemd Het is de bedoeling an dit stuk er ds aandacht op t vestigen dat zonder gflde uit de Burgerij dit werk nielt toreti en powtatationa al nog mogelijk7ijn tótul Amo Deè iber 1931 l cl Wettelijke of vrijwillige Werklooaheidsverzekering Twee 8tel8 4s ontwikkeld door de hepftn S G Kee ing en Mr f W J H Cort T d Lisden Amsterdam h eU Zor dag m i arkziclU nm eu bedrag i ordeTb U l 1 kan wortter v Wtj et fc de eerrtvol bedrag aX worden betrt pd l voor liét uitzenden tfaii hei ernte ziraikekind WADDINXTEEM Bü de Ter kooiiing van de perweelen tuinluud van den heer W Schotcten en eg naoA 4en Zwartewetg In deM gemeente erden JeBe üig xet öp ƒ fllOO De afsla bllfftbejuald op 28 ÓrtoKir jj i x y de algeiiifcne Vergadering plaats gehad der der wet vai 12 Dee her 1892 fSt bl 268 Nationaïf Verpffllgme t yen de Werklobs J P ƒ Nederlanderschap en ingezeteawchap dagen zuIlen dMn Je Commi 8ari spn die daartoe de stad In Wtóen hebben erdeeM weer twee aan tweV pndgaan omhun zoogenaamde soepltjsten twi te biedenaan hen die naar hun m en Ri Aarvoorin aanmeridng koaen A Het vorig jaar hebben enkele burgers waarsch jidUk gedteven door bet veriangen op hun uitgaven te beralniipen ons hun medewerkfng niet verieend Wij betreuren zulks ten zeersba want wQ kunnen bi n aa fltelijk eewijzigd bij de wet van M Dec1920 Stbl 955 Blijkbaar heechouwt de ministey het als architect in Sovjetdkujst treden alB het zie b ï veo in vPPemd staatsdïenBt tl zoudt de Nederlandsehe nationBlsteit na hef verlaten van den Kuneisohen oUiatBdienst kunnen terugkrijgen door pn dienovereenkomstig ver 06k chi rt aan Harp Majesteit de Sioningin te richten so der dat het dïarhij noodtakelijk la t i in beid wfifvrm opweuw het vraagstuk der wetr telijke rëgeliniij van de werktoosheideveoe fcer JUf aan de orde wa gertdd In het bij zondtT liepw de besprek mseli nu over deaevraaa welke grondslagen der ed rlan toclietegeling vanx de werklooftieid verzekering u m i bij opn wettelijke reeling overgonomen jporden geJ t op de ervaring delaatste jaren verkregen in het Oulb and t ver tiet oiiderwerp waren prao adTleoen uttgebracht do S d heer I G KeMing OVUIU£I EN Geene 27 Oct 8 uur Curau Goudsche Keddmgs brigade in gebouw Daniël onder leiduig vto den iieer Natrop 31 uct Ö aar yeboow Damél Corauaoele uiag voor da damealeden jtu uct yu Nieuwe Schouwburg J erste Nuteavond 31 Oct S uur Zaal Kunstmin Soc Ons tienoegen Uitvoering Thaüa Apotheken De apotheek van Mevr de Wed A H Teepe Gouwe zal van heden tot en met 30 October beiuvens den daarop volgenden nacht geopend z n na 8 unr dea vonda des nachts echter alleen voor recepten UIT DEN OMTAEK HKUKENWOUDE Bji de Zaterdag j l gehouden besteding v kunstmest voor de afd Berkenwoude van den Bond van Kaaaproducenten is gepind de levering van 46900 K G thomasfosfwt aan Mej L Dekker te Ouderncrk a d Uaael vertegenwijordigafter der firma Hulshof en Co te Utrecht van 11300 K G kaï met en 6600 KXi kalizout aan de Maatach tot Verkoop van Kunatmegt te Rotteidam en van 1500 K G landbouwkalk aah Adr Dekker te Ouderkerk a d IJssel UOUDKÜAk Verkiezing notabelen Kerkvoogden der Hervormde gemeente alhier brengen ter kennis dat op Woensdag Jen 4en November a 8 dea voormiddags van 9 tot H uur m de kerkeraadakamer de verkiezing zal plaats hebben van 3 notai eleo door de periodieke aftreding van de heercok an de Jong Maarten van Dam en Pieter Lekkerkerker die tot 31 D cember Bitting hebben Belanghebbenden worden er akn herinnerd dat de stembiljetten ter kiesvergade ring verkrijgbaar worden gesteld en dat na het verstrijken van den hiervoor bepaalden tijd tot het opnanen der uitgebrachte atemmea zal worden overgegaan HAASTRECHT Emat en Vrijheid De afd Haastrecht van den Ned I otestaotenbond Ernst en Vrijheid houdt hare jaarvergadering op Donderdag a a nam half acht in de Bibliotheeksaal Bedankt als rasdi id De heer k Stuurman heeft bedankt aU lid van den raad der gemeente Vlipt Als zijn opvolger is aangewezen de heer J P van Spengen die naar wy vernemen een benoeming niet zal aanvaarden Schouw Op Vrijdag v30 October a s zal door B en W de najaarsflchouw worden gedreven over de wateren binnen de kom Art gemeente Polder Bilwök Door het bestuur van den Polder Eoogen LaagBilwük zal het n older to behojjpende land voor den t d van 6 jaren worden verhuurij waarvoor gegadigden voor 10 Nflvfmber a 3 kunnei ihschryven STOLWUK Gemeenteraad De Raad dezer gemefiite kwam op Maandag 26 Oetober v m lialf 1L bijeeak Teijenwooidijj ware met den Vqorzitter burgemeester BaAn v Hemert tot l mgshof alle ted i Na opening deA vergadering werden de natul i der vorigA vergadering goLeeen en onveraadecd vastgoateld De lw er M iij 8 bradht deai oorzitter dankvoor liet goed notuleeren v zijn opmerking gedaan m de vonge vergacia jng Ue Voorzitter Dot heb ak niet gedaan maar de seeretans v Dö hee Mmj Ma j u hebt er zMter toeft de opdractjt voor geèeven l De Vooizitter Ook dat nk De heei Mui lan dank ik den aecret riflvoor ijn attentie De Voorzitter deelt mede dat na een oonlereniie ter gnlhe xati de4 E0vincie Gedeputeerden met afwykén van J un eenmaal genomen be uit aJvoren heC apport van eui deakundige door de gecombaneerde geineenten aangesteld os ingeconden WegflBR het eervol ontelag van den heer f J de Jong ais lid van het ontfereteunmgacomité za in de vacature moeten wopdOn voorzien 6 heer Mui s zbn gaarne vernemeJi M dit Vwir een commiasie is f De Voorzittso Ue i oèiderst unjngaoomité treedt daar op wa r het Hurg Arijtbèetuur aiiiten staat n m i uwjaarscollecte en bïj oorkwmng van rampen en om gelden m te zamelen De heer Alui 8 dankt den Voorzitter voot ïijn toeJiicftting Na ateraming wePd inwle vacature l deJont gekozen dö heer G v lick met alg n ne stemmen Aan d orde vaststelling Jiegrooting G E B De beer Verdoold heeft na inzien der beierootm geen bezwaar de begPootmg goedte keuren De heer Mtilje sluit zioh hierbij aan Daarna komt aBn de oHe de meentebeirrootmg 1932 f Oe Vooratter ho t d t de heeren indi eraanraerking wocfbwjn deze pimten heboen aioteeird ter bevonlenng van een gge afdoehang V tte heer Mui b zegt dat het hem is jyge mm dat er geen post op de begroeting wT oV öndersteumng van weifce Bïhnon enkele wektq sal hij met een Jftnftief voowtel komen Hij zal dit ook de j t k fi par 58 W 9 staat e i werV Ï J P t voor bind en dmfc Krt iiet b Jé U fo atóe hoe groot Aet bedrag l eweeat hetwelk oo d hi h t jjnj n ateun niet miuwn wiUen wij blijvend in wflrafii Sï533 Hff aMMit ir y i y d a m mmmü M ia iÊ der v w een groot g x Wit b 4e iiitde liBi e6 tfe lange r vragers et heeft het recht die te xeggen Daarom Burgers van Gouda stuurt olw niet leege handen weg ala wij straks weer aan unv deur staan om U onae lijst n aan te bieden want beasch wy moeten helpen en uw geld wor good Qfcsteed ConumaBaiisaen van Vnendachi en Weldadigheid vereeniging ter bereiding en uitdeeling van eccoMmische soep Het SehoorcoBflkt Zoo heeft de Uinister dan op een adras an 32 ouders die Ü tussclienkomBt hadden Ingeroepen terzake van het gercicn schoolaoïflict healist dat hem na een afèbteluk ingeleid onderaoek gebleken Is dat B en W van Gouda door het treffen van d bedoelde maatregelen niet hebben gehandeld tegen eemge wettelijke bepaling zoodat voor zijn tu achenkomst geen grond bestaat WD iMliban dot Centr OndtnMil bflirtuur der afd Codda van VdlVsénderw ain de gelegesüieid gesteld hun opvattingover de hangende schoolqnae tie te geven De wijze waarop dit geschiedt too t aandat het zakelijke Mer onder politleke betoog bedolven wordt Red SPORT mn W1OSTIIIJ0IN VUKTBAL Neptooua Gouda In veibaiHl met boveogenoenKien wedstrijd bestaat de gelegenheid zicti a s Woeni dagavond van 7 SU 9 00 uur op te genrco op het Uoudsrlerrvm voor het reizen p een gezelaobapabiljet pnjs 74 oent Uij genosgj zame deUn ue zal getraolit worden een t extratrein te doen rijden waardoor het ta rief oog lager zou kunnen worden Zyn Eïxcellentie heeft dus recht geaprokeo dit wil zeggen dit ia een adminigtraCl ve rechtspraak waardoor in ieder geval komt vait te staan dali het departemant tojran de opgava van hot aantal leerlingen ojf de betrokken scholen op den teldatum Sept geen bezwaar zal maken W strijd met de Onderwijswet heeft hetOoUêge door zijn maatregelen met gehandeld hiermede xqn wy het eens wat deLeerplichtwet betreft is de zaak andera Kog steeds staan w op het standpunt datde ouders niet gestraft kunnen worden wegens overtreding van de t erplichfcwet omdat de betrekken kinderen op geen enkeleschool als leerling althans niet rechtmatig itaan ingeschreven De uitspraak van denmliüster heeft ton opzichte van de jurisprudentie niets maar dan ook geen enkele beteekenis Zooals men weet zal Mr G terLaan advocaat te Utrecht wethouder dergemeente de Bilt den ouder welke vervolgdKal vmrden wegens overtreding der Iieer plichtwet verdedigen Wy zien de zaak niet ndera dan dat de kantonrechter eventueellioogere rechtinstantle zal moeten komentot vrijspraak of ontslag vwt rechtavervoUging Een uitspraak die op den duur zalmoeten lelden tot het weer openen der thanpgesloten scholen Behalve juridisch hebben de ouders echter ook nog andere bezwaren n l de volgende a men heeft ouders der betrokk tkinderen beh wleld als een kudde vee onder en over hen ts heabst door het college B en W zullen voor eéna en altijd hebbente leeren dat de menachen van dezen tyd ditniet duldan dit mocht een vijfentwintigta jaren geleden als zeer normaal beschouwdworden Een dergelijke daad stuit vandaagden dag op fel veioet Het individa steltzi n eigenwaarde op prijs b Het onderwijs van de betrokken kinderen en vah die welke In een klas zatenwaaraan tie verplaatsten zijn toegevoegd moet hieronder lüden en h ft er dart 00Rreeds ematig onder geleden c Het openbaar onderwijs sedert langtoch al het kind yan de rekening t jvor door deze maatregelen tegenover het bij zonder oïtderwys ten Èeerste benadeeld Geen eiAal voorstander van het openbaar onderwijs mag en kan de genomen maatregelen van B en W goedkeuren Nu weten we ook wel dat noch de Burgemeester noch Wethouder de Witt Wijhen met hun maatregelen het openbaar onderwija willen benadeeleni We zijn nog stcedp overtuigd dat deze twee heeren voorstanders van iwti openbaar onderwijs zijn Dit neemt ech£er niet weg dat de maatregelen j door hen genomen het openbaar onderwijs afbreuk doen en dat zy hiervoor spetitwl verantwoordelijk zijn en verantwoordelijk gesteld zullen worden Behalve Burgemeester is de heer Gaai landt ook nog Wethouder van Onderwijs van onder wijs ondeihvijzeresorganisaties ouders en allen die l t met het jenbaar onderwijs goed meenefc Deze strijd men kan hierop rekenen zal gevoerd worden met leder wettig middel deze mkldelen Min er Is echter de geiwmen maatregel ook wet in strijd met de meentelijke onderwijl veroïdening welke spreekt van plaatsing door B en W van adspirant leeriingen Hoe wil men die bepaling uitleggen Zou men durven aantomen met het ver haaltje B en W hebbetV die leeriiijgen vla den Inspecteur ambtshalve afgeschreven en nu na die afschrijving zijn het adspirantleeriingen geworden vooV een andere school en wijzen wij ze een school aan eend dit jaar vprig jaren if weken te wekelijk niet Is er echter ook niet gehandeld tegen hèt algemeen belang Zijn niet de veel besproken vitale belangen zeer ernstig gescpaad Tot nog t oe is er geen enkel ondei kundige geweest die het tegendeel durven bewerm Deskundigen die ve keren dat de vitale belangen van het ondcrwij s zeer ernstig geschaad worden z fn er velen Wè noemen Hoofdbestuur Bond Ned Onderwij KI de Vries tientadlen onderwijzer jUit verKhillende plaatsen oit on land m ft jaren lange ervaring en groot naam Het College heeft wat der jf k b treft den Haad onjmst voorgelicbt toen de Wethouder en de BargemM rWeTover in de N Hl Ct en in het Goudirêhe Volksbla zelfs in een redactlMicel artikel werden aangevalleiv hebben de heeran de zaak dood gezwegen Geen oogenblflt had men vaneden Minl ter kunnen verwachten dat hfl batT tngegrepen in dien zin dat hö bet coUege van B RAnm TFT WTBUrTOrry WTFRWmmT m W het recht ontaegt om te be itiiBi cett i VerwaotóiBg 35 akke tot mitlge ooatebet rechj ontzegt oveitalliire leeiTtrachten l fce lot zWfloosteigke wind hel r tot Hcï t weg te werken Wel hadden we ten irevoïge bewolkt droog weer lieltt vwwt d nacbts van een preelese juiste ambt tyke voorHch overdag u