Goudsche Courant, maandag 2 november 1931

Gemeente Liehtfabrieken Gouda KENNISGEVING Het kantoor der Afd Boekhouding thans gevestigd in pand GOUWE 189 naast de Electr Centrale vifopcit v pplaalst I en zal MET INGAN6 VAN WOENSDAG 4 NOVEMBER a s gevestigd zijn in het voormalige kazernegebouw op het terrein van de Veemarkt ingang Kleiweg Kleine Vest Het telefoonnummer voor de afd Boekhouding is met ingang vandien datum Mo Sni0 Bij uw Jas 50 n p s nci IRON PET Oroolsl soptaaplns van el tot la as Frans van Camp IFflUSTVMiirDETEII Haal dan aan paar WinterPantoffels bl t JAN VAN DAM Keizerstraat 62 f Telepho on 2376 GOUDA Geweekte Stokvisch verkrijgbaar 25 cent per pond WILLEM VAN DEN BERG ZaavKchhandel Karnemslktloot 149 20 F SOMORA brengt een Nieuw Radiotoeslel met ingebouwden speaker compleet voor f 195 in Wai t l nataahaut é6n kna ia b di ning Iets bijzonders voop dezen ppijs Da niauwe Philipstoestellen i f 159 50 f195 a Philectorf19 50 Zia da Elalaaa Radio TUKKER Gouda NIEUWE VIJGEN BLAUWE DRUIVEN MELOENEN TAFBLPEEEN TAFELAPPELEN SINAASAPl LBN AaDbevetend tTTROKNEN BANANEN TOMATEN VRUCBTEN IN OLAS VRUCHTEN IN BUK DIVERSE SOORTEN NOTEN BUSG80ENTEN Cmcrk 8lea ta De Goudsche Fruithandel mrma Wad A Nlatvalcl LANOE TIFNDFWFO 27 = s = ===== TBLEF S16 S S van Dantzig Ruime k u Heeren Mode Artikelen I 1 Th Binnendijk Bafrafraia 0 il m m r Gouw 338 orel da CcDIrtle STEENHOUWERIJ ROODBOL BABDSTEEN KANMTEEK 8CB00RSTEBNHANTBU GRAFWEBXBM JkCHTER DE KEBK GOUDA Uw adraa voor Votrette Ooadsche Kaas Oekrulde Kaas Kilo Kaasjes Roomboter Daltt s Roem Versche eieren Il by O TKKKBNS OOUWB 55 Kaasbindel ia hst Groot en Klein De Amateur V RAAM 92 HH Radio Amateurs steeds m voorraad Ferrix p 8 a materiaal tot 2 x 300 Volt Smoorgpoelen etc Geliiknchtlampen en schema s Hydra condensatoren tot 8 M F Beleefd aanbevelend WaschDat HuicIsBeerVi DJt D fa berosmd gsworden voor dr KBOBsinc rao huid lekton Dess Tersaohtends Tloeiilo ftlhoawel onRchnduIiJk voor de teorato huid warkt radicait en lug Lijdt g aan huidlitktsn ala EWfren p i fltfl dauwworm rooi of eoieem in welltpn vorm ook dit middtJ tal Ü B uaien Het bacft altyd gebolpaB DDD njl f OTtm f li D D tK mm é Abonneert U op dit blad 9 HABOCO Is de BREUKBAND zonder veer voor lederen breaklljder J Deze band is niet te vergeUiken met zooveel andere soorten wat betreft pasvorm en kwaliteit AUéénverkoop Handelsmaatschappij Van Bohemen Co GOUDA Witte Kruis Koite Tiendeweg 10 ROTTERDAM Witte Winkel Haagsche Veer 6a LEWENSTEIN s MACHINES N A A I C N BETER OOUDA KLBIWKO SS Adverteert In dit Blad ïaö Ieder bcstelle tlians reeds de over efnige weken verschgnende met tal van nieuwe gegevens bygewerkte uitgave van de QOUDSCHE VRAAGBAAK Uitgave 1931 32 s bevattende alle inlichtingen en adressen betreffende Rliks en Ge raeeutediensten Openbaie en Bvjüondere Instellingen Vereenigingen Vakbeweging enz Bijgeweikt tot 1 Oetobei 1931 Prus 25 cent ingenaaid 50 cent gecaitonneeid t Men bestelle dit voor ieder onmisbare boekje direct op onder staand biljet by zyn gewonen boekhandelaar of by de Uitgevers A BRINKMAN ZOON Ondergeteekende bestelt hiermede Goudsche Vraagbaak 193l 32 ingenaaid 25 cent gecartonnecrd 50 cent ll V Volledig adres Naam pti f t lf S h f f Doorhalen wat niet verlanjfd wordt uoornaien wat mei veimiixu wuiuu Inzenden aan de Uitgevers A BRINKMAN ZOON Maikt 31 of aan Uwen gewonen Boekhandelaar n niÊ9 I98I aandagr eoiiMiSË rnmmi NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon cnFecstda en ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 25 per week 17 cent met Zondagsblad per kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal waar de bezorginjj per looper geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ 3 15 met Zondagsblad ƒ 3 80 Abonnementen worden dagel ks aangenomen aan ons Bureau MARKT 31 GOUÜA by onze agenten en loopers den boekhandel en de postkantoren Onze bureaux zyn dagelyks geopend van 9 6 uur Admmlstratie en Redactie Telef Interc 2745 Postrekening 48400 ADVËRT£NTIBPRUSi Uit Gouda en onurtjreken behoorende tot den bezorgkring 1 6 regels ƒ 1 30 elke regel meer ƒ O 2ö Van buiten Gouda en den beiorgknng l r ö regels ƒ 1 5 elke regel meer ƒ O 30 Advertentien m het Zaterdagnummer 20 byslag op den prqs Liefdadigiieids advertenties de hdft van den prqs INGEZONDEN MKDl D£IuUNG£N 1 4 regels fiM elke reget meer ƒ O 60 Op de voorpagma 60 hooger Gewone advertentien en ingezonden mededeeUngen by cofitraet to wer gvedneMnleR prjjs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsrobate Advertentien kunnen worden mgezonden door tuaaohwokomst van soUade Boekhandelaren Advertfflitieboreux en onze agenten en moetan daag vóór ie plaa t i fet gaan het Bureau z n ingekomen teneinde van opname verxekerd te v hy woonde In Januan vond men hem ouder zonderlinge omstandigheden dood in een afgelegen villa bij Cannes De hermnenng aan dit g val is tiiaiu te Londen verlevendigd door een troces over de vraag of ruim lOOUO aandeelen Canadian Pacific ter waarde van i 100 000 tot zyn nalatenschap behoorden of tot die van den reeda genoemden eveneens set crt overleden Haiat aan wien de ajwdeelrai door Drlnan zouden zyn overgedragen Dit zo geschied z n door vervalschte macbtigüigen van Drinan Tijdens het proces waarb werd beslist dat ie stukken het eigendam van Drman waren werd te verstaan g even dat Dnnan wel eens mbt een natuurlijken dood zou kunnen zijn gestorven t eu zoon van Haiat en een voormalig tieambte van het Bntsche consulaat te Nice zoutten b de vervalsching de hand in het spel hebben gehad De aak zal nu verder door de politie worden onderzocht CHINA De rerdwljnmg van den EngelMhaiWi Thorbarn Reeds herhaaldelyk is melding gemaakt van de verdwyning van den 19 jarigen Engelschman Thoibum die 30 Mei uit Sjanghai vertrokken is en sindsdien vermist werd De Chmeesche regeenng by wie de Ëngelache geoant om inbchtiogen had aangeklopt heeft eerst geprobeerd de verantwoordelykheid voor deze ziak van zich af te schuiven maar ten slotte was zii toch genoodzaakt er zich mee tiezig te houden Naar de Ei ceUche bladen meld moet z nu een rapport mui d Engelsehe regeering hebben toegezonden dat echter met gepubliceerd zal worden Niettemin ii het Amenkaansche blad Sjanghai Kvening Post uit met officieele bron te Nanking een ander te weten kunnen komen Nadat een commissie van het departement van bmteidandsche zaken te Nanking er met in geslaagd was een spoor van den Jongen Thoi4 um te ontdekken heeft president Tsjang Kai sjek opnieuw een commissie ingesteld Deze schijnt nu aan het lioht göbracht te hebben dat Thorbum op 2 Juni door soldaten van het ChineeacHe hoofdkwartier te Soodiau is gearresteerd nadat h j met z ja revolver twee soldaten doodelyk had gewond die hem in de buurt van Quinsan den doortocht hadden belet De in woede ontstoken soldaten bonden den jongen Engelschman de handen op den rug en brachten hem per trein naar Soochau waar hy door dg straten was gedreven tot een punt buiten de stad Hier zouden volgens de Sjanghai Evening Post de soldaten hem gedood hebben Het lyk zou later verbrand zyn De regeenng te Nanking zou m haar rapport aan de Engelwhe regeering heb ben medegedeeld dat zil de daders gestraft heeft en den kolonel van het regi Daarna raoeat hy de papieren van lijn aanstaande echtgenoote vertoonen Bureaucratius schudde het hoofd J aar fttaat dat die dame al gehuwd is Maar ik ben die man en ons huwelyk is nietig veiklaard door een rechterlyk vonnisl Dat kan wel zyn wwr daarvan 19 hier mets bekend en al wAs dat zoo dan is nu de termijn van doorhaling verstreken Neen het huwelyk van die dame moet op een andere wyze worden ontbonden en dan kunt u haar huwen Van deaie wysheid begreep de ongelukkige ongehuwde mets Hij koos de wyate party en zocht zyn advocaat weer op Deze heeft hem beloofd langs wettelyken weg te trachten een oplossing te vinden voor dit netelig probleem Ziedaar het verhaal van den man die niet met zyn eigen ex echtgenoote kon her trouwen FRANKRIJK Bejaard echtpaar uit glengheid verhongerd Te Toulouse is een bejaard echtpaar Uit gierigheid verhongerd De oude menischen die ieder ongefveer 64 jaar waren woonden reeds jaren in een armoedige woning onder het dak van een oud hius in het centrum der stad Het was geen geheim dat de man v komen ondei den mvloed vui i n vrouw stond üe zóo gierig was dat zi dagen lang geen centime voor de noodzakelykste levensmiddelen uitgaf De vrek kigheid was by de vrouw een abnormaal verachynsel geworden Reeds een veertien dagen geleden had de huiseigenaar het oht ar vermagerd en ziekelijk op him kamer gevonden en getracht de vrouw van haar ziekelyfce afwyzmg te genezen Toen hy gisteren wederom ile woning betrad vond Hy de oude vrouw dood in bed terwijl de man nog slechts zwakke teekenen van leven gaf Een geneesheer constateerde by beiden ondervoeding By onderzoek vond vond men m een kast m de womng een spaarbankboekje met een bedrag van meer den twintigduizend francs Het teetament van een zonderling Niet zyn natuurlyken dood gestorven In Januan overleed bjj Cannes een Lngelschmaii Dnnan geheeten die vrijwel zyn geheele vermogen £ 70 000 naliet aan de armenbussen van de pol tlerechtbanken te Londen Het was een zonderling heerschap een vrek die een jaarlyksch inkomen had van meer dan £ 10000 per jaar en nog geen £ 200 voor zichzelf uitgaf Hy ging heel armoedig gekleed en weig rde rekemnsgen te betalen Het eenige geschenk dat hy voor zoover bekend ooit had gegeven was een gebroken broche die hy op atraat gevonden had en aan een hem be kende dame had vereerd Tot begm Oct van verleden jaar had men zyn gangen kunnen nagaan toen hy door zekeren Haiat weggehaald werd mt het hotelletje waar t komen tot het door hen zoo vung begeerde huwelgk Het symbolische zwaard van Themia blykt wel eens een onoverkomelyke slagboom te zli n op den weg van liefde tot huisgezm Dat moest tot zyn schade een eerzaam bui er van Panjs natuurlyk speelt de tragi omedie zich af in die Itefdenjke stad mdervinden Hoe jammer dat w j ons met als de Matin waann wy het aangrijpende verslag an deze overw nning der bureaucratie op dt liefde aantreffen mogen laten verleiden om dit verhaal op te dienen met een saus van smaakveriioogende bespiegebng i Wy moeten ons bepalen tot het weergeven alleen van de feiten Echter zyn die op zichzelf al intere isant genoeg Bovengenoemde eerteme burger van Pe rys waa in 1912 gehtswd De echtgenooten leefden m voorbeeldelooze hannonie samen die wreed verstoord weid door het uitbreken van den wereldoorlog De man trok aaar bet front Het g k was met hem In 1918 kwam hy ongedeerd terug n de echtelyke woning maar flaar bleek hem dat zyn vrouw waarschijijuyk door de beproevingen die de oorlog bracht zenuwziek was geworden Zy mo t i een sanatorium opgenomen wonden iG nrende zeven jaar bezocht haar man haaf geroeid en wydde alle mogelijke zorg aén haar herstel Het mocht ndet baten ft 1927 verklaarde de dirigeerend geneeafae dat alle hoop op herstel opgegeven nfMJi nt worden De echtgenoot WjA pt alleen zyn ten slotte begon te vemmt ging er Wer denom een nieuw fnUgezm te stichten vailighaid sorgaiii Verklaringen van Laval ovei zun reis naar Anerika Het racantiejaai der bewapening de weennadliten ier verschillende staten geen uitbreiding te geven in afwachting van hetgeen de internationale ontwapeningsconferentie zou opleveren Voorstellen die denzelfden geest ademden werden ingedienidi door de dne Scantbnaviscnc staten alsmede door twee landen die tydens den oorlog de onzijdigheid hebben bewaard Nederland en Zwitserland Het uitvloeisel der besprekmgen die naar aanleiding van de verschillende voorstellen werden ge voerd was de aanvaarding eener resolutie welke behelsde dat njet alleen de leden van den Volkenbond maar ook de staten welke niet in het Geneefsche instituut zijn opgenomen ertoe zouden worden aaitgespoord van 1 Niovember af te wen van elke vergrooting hunner weermaoht Te ens was m het besluit het verzoek aan de staten vervat voor 1 Novenïber aan het Volken bondssecretariaat te laten weten of zu bereid waren het denkbeeld der bewapenmgsvacantie te verwerkelijken Feiteltik zou dus vandaag de vaoantie moeten ingaan doCh tot dusver heeft nog maar een beperkt aantal staten Luxemburg Aibamé Zwitserland Kgypte Chili Japan Siam Letland Tsjecho lowak e België Nederland Hongarqe en NieuwZeeland medegedeeld dat zij bereid zyn de verpliciitu te aanvaarden waarvan de VolteüdMnidsresoliiUe gewaagt Bovendien hebben verschillende landen hun adiiacsie Bog afhankeluk gesteld van bepaalde voorwaarden o a van deze dat ook de buurstaten een overeenkomstige verplichting op zich zullen nemen De oogst is dus vry schraal en men knjgt den indruk dat de verhouding tusschen de staten onderbng nog beheerscht wordt door een ontstellende mate van wantrouwen Daar blyfcbaar terstond werd verwacht dat een groot aantal landen eerst de kat uit den boMn zou willen kijken werd vooraf bepaald dat de staten ook nog later hun defimtieve standpunt ter kennis van den Volkenbond zouden kunnen brengen Het Is nu maar te hopen dat het voorbeeld netwelk door de moedigsten onder de staten ia gegeven de aarzelenden onder hen ertoe zal bewegen alsnog hun instemming te kennen te geven of hun regerves te laten Minister president Laval die hedf nmiddag weer te Parus zal terugkeeren heeft met verschüknde 1 ransche persv rteften woordagers aan boord van de 41e de France een onderhoud gehad Daarbij verklaarde h J tegffnover den byzonderen ver elaggever van de Agence Radio o m da het rapport nopens de resultaten van Washington voor de regeeru bestemd is en van te voren met in bizonderheden kan worden me legedeeld Hy wil er evenwel reeds thans de aandacht op vestigen dat Frankryk zelf zal waken voor zyn veihgheul zoolang de volkeren geen toereik nde middelen hebben gevonden om den vrede door een vaote en permanente mstelling te orgamseeren Wat de schuldenkwesüe betreft deze moeümke kwestie is te Washington nauw keung besproken Laval verklaarde aandacht te hebben gewijd aan de vervanging van het Hoover moratorium door een nieuwe regeling op de basis van het Youngplan Het i a Juist dat voor den crlflistyd en den tijd der economische depressie beslo ten ia tot een nieuwe regeling der schulden tusschen dB staten onderling Niettemin zÖn de voorwaarden voor de meuwe regeHw nog niet vastgesteld een meisje dat t het huwetijk Al spoedig ontmo ibere d was met treden en hy raadpleegde dus een advocaat over de mogelykhcid voor een echtscheiding van zijn eerste vrouw De advo caat moest hem teleurstellen dementie levert geen reden op voor echtacheidingu Zijn cHSnt beding toen in arren moede een domheid die hem voor den rechter ïou brengen hy verschafte zich op een of andere wyze een geboorteacte van een vrijgezel radeerde den naam die daarop vermeld stond uit en schreef den zynen daar voor in de plaats Daarna ituwde hy voo de tweede maal Maar de gerechtigheid waakte het bedrog werd ontdekt en de dader wegens b ganue vervolgd Een handig advocaat wist echter door zyn gloedvolle pleidooien te bereiken dat de gigamist er zonder straf van af kwam maar het tweede huwelyk werd metig verklaard tenminste in rechten Eemgen tijd later overleed de wettige vrouw van den ex bigamist Nadat h j gedurt ndc den door het fatsoen voorg ochrcven tyd rouw had gedragen oordeelde de weduwnaar thans bet tijdstip gekomen om d tmaal een geldig huwelijk te sluiten met z jn meuwe liefde Hy haastte zich naar den Burgerlyken Sand en legde de ictt van overlyden van zyn wettige vrouw over Op de vraag van den verslagKover of de Vereenigde iStaben thans principieel heb ffi S een wlaglng der Prwi Olto Üwwfen antwoordde I aval limlachend dat deze onderstelling geen slechte interpretatie ia van het officieele communiqué Ook met het oog op de schulden kwestae zijn zekere maatregelen genomen ten aanzien van de economische crisis Ten slotte verklaarde Laval dat besprekingen te Washington voor de opheffing der cnsin meer dan ooit noodzalKlijk is De Jle de pYance wordt hedenmorgenom half taen in de haven van Le Havre verwaeiht De voor den premier ingelegde expresstrein aal om 14 uur 06 te Parys aan omen I BUITENLANDSCH NIEUWS FRANKRIJK Penkelen van het huwelijk Echtgenoot die van z jn vrouw moest schaden om haar te kunnen huwen Het IS niet allen minnenden paren ge geven om langs lynen van geleidelyfche d Zullen op de aanstaande oMwapenings conferentie die in Februari te Geneve zal beginnen groote successen worden be haald Heel de wereld snakt naar mkrim ping der weermachten omdat deze met alleen grooter veiligheid waarborgt maar te vens de uitgaven die m de mühoenen loopen belan gr lt beperkt Men hennnert zich dat toen m Af maand September van dit jaar de Volkenbond vergaderde van Itahaanschc zyde aan de hand werd gedaan reeds nu een bewapenungsvacantie te verwerkelyken Met andere woorden er werd voorgeoteld aan In het leluk ia er bcht een vriend te vinden in he ongeluk moeilyk openbaar zal ik j © den nek omdraaien oude idioot Ue oude man ktek angetig M n beste jongen betoogde hy heeeoh fluisterend zaken zijn zaken en er is een gevalletje dat een Iwel fortuin voor ons allemaal kan beteekenen een zak vol dlir ntanten m Hatton iajtilen Geen rtolco n gten gevaar w er aan verbonden Uoodgercakktedyk I Hoe komen we er binnen t Nou We breken door den muur van iwthuTS ernaast tn om In dat huM ernaast tekomen beste jongen Wil Je nu ophouden met je verduiveldget nater gromdte de man met de monocile riv Khynbaar nog steeds verdiept was inzyn krantje Zie jc dien vent aan denandieren kant Van de bar Dat ie Sam Baxter de detective Baxter de detective la tommeljng kijk nu nwA naar hem Hy heeft me herkend en hy enl me straks stellig volgen Ik moet zien bem van het Rpoor af te brengen Het lawaai uit de biljartzaal waA grooter geworden terwijl hij sprak en na vloog de d nir met een ruk oipen en Corkett vloog da bar weer binnen tajn gexBCbt nog c gewon dener dan eenrt Een groepje gesticuleerde en itireeuwende mannen volgden hem emn mogen met een glas m hun hand Tubbs kwam bednjviger dan ooit aohter de toon bank schonk i miieuw ctiampagne hang iemand over te staan Wordt jrervolgd Kaarten keilen bdjarten net wat jewilt Mij kan t met sdhelen All nght Biljarten dan maar ik benje man Vooruit dan zeL Daiver en hij schar lelde al naar de deur van de biljartsaal Vervloekt raijn kans moet keeren Hl gooide de deur van die zaak open Waaraohtig n ijn kane zal keeren HOOFDSTUK IIT Er viel een stilte m de aaai toen het ge zelschap de bar verliet om nair de atnjd tuseohen Denver eo Corkett te gaan zien De mannen van de renbaan waren er fel op om zoo iets pnkkelende mee te maken Luidrucntig kwamen ze de biljarts aal bin r en drult tprekend en nl weddend omtrenti den afloop van den wedstrijd Tubbs zelf verdween van acJitflr de toonbank en gmg nu elders zijn jiiichten waarnemen Slechts één der b aoekers bleef zitten de kalme man die tevergeefR gietracht tiad den lx n denaar zyn geld te doen w teEen Hy zette ich in een hoekje trok een avondblad naar zioh toe en keek het otav rschillig in hen licht gerucht deed bem opkijken De tfeur van die bar gtog zftohtjee open en het hoofd van een ouden man kwam fe voor sohijn Het was een eigenaardig hoofd vry gtwt met een breed bteek geraoht getooid met een lange witte baard en bakkebaard jee maar de bovenlip was gladgeschoren Ue oi en waren aaer itcM met eei melk aohtigen tmt met het wttte hoAT gaven zij hun flgenaar een vnenderfijfc argeloos voor Jtawieo Qeheel daarbij passend droeg ds oude man voorzoover dat te men wne door de hal eopendo deur een zwarte wijde jafl en zijn hoofd wfta gedekt door een 7war te viittioed rnet een breeden rand De kalme man in de bar hield zyn krant voor zijn geatctit toen de ander naar bin nen k ek en hy btfpf zoo zitten tot4a t de man verdwenen was Uitgenomen een kreet die at en toe w prl lonk lut do biljartzaal lag er weor stilte over dé gelagkamer fepnige minuten herhaalde zich dezelfde pantomime maar ditmaal trok zy zioh met temp een lichte snelle stap weerklonk bij die deur die naar de atraat leidde en een flinke vfraohijning trad binnen De nieuwe bezoeker vormde een gT K t con traAt met allen die dezen avond in de bar waren gevet hy wae onberispelijk ge klepd van zijn keuritten hoed tot de lak neuzen van zijn fijne schoenen van de witte dos die helder afstak tegen de fluweelen krftï van zijn welgesneden jas tot de toppen van zijn handschoenen Het wns iemand van omBtreeJis vpertig jaar flank en weJge bouwrf 7yn trekken waren r elmattft en min of meer zwaarmoedig Hy flad zwart haar dat aan de slapen b oii te gri zen Zyn tmt was bl ek zijn kaafc krachtig zijn m md spotaohtig en te of wat wreed van uitdrukking Wanneer men tfe nifeuw aan gekomene aankeek kon men met ontVomeïi aan het gevoel dat men op zijn hoede moeA weztai zander dat men wist waarom De nieuwe bWoefter acjieen den oud n man m de deuropening niet te aaen Hij wandelde rectitstreeks naar de zijde van de bar waar de kalme man geleund zat met de krant voor zich alt on aJa p a ongeluk PEUBLLETON schopte hij hem tegen den voet De krant gmg omlaag en twee i aar ot en onHmoetten elkander In beider oogen kwam een blik vaji herkenning De groote man iJct zijn Tiionorle uit 2ijn oo g vallen en vrOeg Nt wat nieuwe m de krantï De Zilverkoning Uit het Engelsch van ALFRED WILSON BARRETT 4 Nadruk verboden ik zeg geld speelt bij ray geen rolTrenear Denver Jierhaalde hy stnjdluatigfiaar i euver b tafeltje kijkieod Denver moest tiem wel verataan al was hy nog ZOG verzonken in sombere gödachteo Een verontwaardigde booae trek kwam op Zi u gelaat waarom moeflt die jonge gek hem praten over geld waarom moest hij een stapel baiikpapier voor zijn oogem houden terwijl morgen aan den dag zijn eagen vrouw en kinderen nog geen lornge ehiUmg aouden hebben Dat was t e veel voor hem Hl aprong op Kijk eens zeJde hy Jij hebt zooveelgeld dat je niet weet wat je ar mee moetdoen Zullen we epeJan t kan m © nietBfrtielen om hoeveel U ijt heb JOUW geld niet noodig zei i orkett norseh i rareiB beleediging was hy niet varget i Nee dat i wed mogelijk maar ik hetjouwe wel Als je een beetje lef hebt zet dan erop of OTMi r Nou vooruit dan mauwd Corkett wat doen we daop Ik veronderstel dat je al weet dat Blue Rihbon vandaag gewonnen heeft Zoo Ik wed nooiit En dat ze die vont te pakken hebben die daen juweelendiefstal bij iadv Fairford gepkegd tweft Kijk luer slaat het Het interefcaeTt je miflsohien Kigenaardlg het schijnt t at de düef een heele meneer waa net 2DO keurig gekleed bI jy O ja hoe ie t mogelijk zei de nieuwelezoeker terwijl hy zijn monocle weer ophaar plaats bracht en rustig den ander aankeek Wat een brutaliteit van die kerelti Dd man met de mcmocie ging langziiim naar d B andere zijde Van de bar naait een lucflfer waarmede hy een sigiret a iiRtak alvorens de krant te gaan lezen Hy was nu vlak bij den ouden man aan de deur van de bar miar hy liet op geen enkele manier Vhjken dat hy hem pezien had De oude man ach en toch ergens verheugd oveir te zijn Toen nieuwe kreten uit de biljartzaal opklonken kwim hij noderby en flnilete te Beste jongen ik ben bly dat jo gekomen bent De beste jongen verroerde geen üd hy slo zyn oogen niet een op ZeTfe zyn sigaret bewoog nauwehjks tusschen zijn lippen maar eenige kort afgebeten woorden bereikten de ooren voor welke ze bestemd waren Al i nie sc e f aan meeki m hei 1 j = 4