Goudsche Courant, dinsdag 3 november 1931

Mo 17826 Hl II I fflMllM lilliiiih v i ii H Eindelyki nden Munster Laval is gistermiddag te Far t aatufekomen Een drukke week is thans voor den eersten Mmistei aangebroken Niet alleen zal h zyn collega s en d n president der republiek Doumer inlichten rver hetgeen zijn bezoek aan de Vereenjgd State heeft opgeleverd maar ook zal hy den vertegenwoordiger van Engeland op dt hoogste stellen van hetgeen te Washington 18 besproken Donderdag vindt een ont vangst by de American Club te Parys plaatst bu welke gelegenheid Laval een groote rode zal houden Tenslotte zal hij waarschynlyk ook in de buitenlandsche commissies van Kamer en Senaat verslag uitbrengen over zyn reis dus nog vóórdat hij mededeelmgen doet in de Kamer van Afgevaardigden die waarschunlyk op li November bijeenkomt Ondertussch p jraat de meeste belangstelling mt naar het onderhoud dat Laval zal hebben met Von Hoesch den Dmtachen ambassadeur te Parus die nsar Berlyn is gereisd om daar de instructies zyner regeering in ontvangst te nemen Wanneer men de Liberte mag gelooven heerecht in diplomatieke kringen te Parys de opvatting dat men op den weg is ifaar een algeeieene schadevergoedmgsconfcren tae he in December in een Europec ch hoofdstad zal plaats vinden en aaraan Amerika thans Tia de jongste boprekingen te Washington met La al noodgedwonger zal moeten deelnemen Pont van bespreking m de Parfjache pers zyn den laatsten t Jd vooral de FranpchDuitsche onderhandelingen welke voor de deur staan Zeer nieuwsgieng is men naar het groote plan dat ambassadeur Von Hoesch in het begm dezer week Laval zal voorleggen De inhoud van dit plan is nog met bekend De Liberté die als Dint iche wenachen den terugkeer van het teruggetrokken bui tenlandsöhe kapitaal een verlenging en consohdeering der crediet op korteri termen een politiek van vnendschappe ijke betrekkingen met alle landen en een elim neerinig van het teveel aan herstelbetalingen aanduidt meent blykens de VosaiscJie Zeitunft op grond van inlichtingen tilt diplomatieke bron te kunnen mededee len dat Loval Von Hoesch ongeveer het volgende antwoord al geven Dmtflchland moet vooral een concillant imtiatief nemen en blijk gever van zijn wil om zjch met achter mfier of miiidei vage combinaties te verbergen Wanneer het eerlijk d bedoeling te kerpen gteft zyn biutenlandfeche h tahngen te willen vereffenen wanneer het bnvoorbeeld de particuliere banken zou machtigen om weer tot betalingen aan het buitenland over te gaan dan zou het hiermee een gevoi Zilverwitte lepels en vorken die je nooit behoeft te poetsen die door geen azijn mosterd of wat voor scherps ook worden aangetast Aletterhjk onverslijtbaar die al zouden ze geschuurd worden nog niet gaan vlekken omdat ze vlekvrij zijn door en doort Het IS het nieuwe product van de fabrikanten van het bekende GeroZilver die ook dit degelijke Nederlandsche fabrikaat ten volle ga randeeren Onthoud den naam ZILMETAI O De meeste rampen vloeien voort uit zelfzucht t Is ook zoo moeiklk zich zelven te vergeten om het geluk vaii anderen te bevorderen FETin LETON De Zilverkoning Uit het Ëngalfich van ALFRED WIL60N BARRETT S Nadrid verboden Toen iy Tubba m de gaten kreeig schreeuwdie Corkett Ha lubbfl weer gewonnen jongen Ikheb hem eigenhandig gemaakt hoor Tubba glimlaohle hem goedaardig toe Wat heb je gewonneai Arry Dat spreekt vanzelf Hij maakte erniets van i j ji nu heeren vervolgde hij debar doorl ykende iaat oiis vrooUjk zijnVooruit drink op aHöinaai Vooruit Ikheb niijn gelj njs pen gentleman verdienten Ik geef het als een gentJem n uit ookWat gebruiken juiiBo De man met de monocle en zijn bejaarde kennia waren een oogemhlik geetoord toen Je drukke bende naar de toonbank dron üe eerete fronste de wenkbrauwen en wUde wengaan toen de ander fluisterde Zie je dat jonge ventje dat juiet bin Wnkwamr ik heb ontdekt dat hij laapt mjet huis waar wy in wilden ij ig bedienw by den man die daar kain4 heeft ajn Mpkftmer ia boven Als wp Ju met hemin contact konden komen Houd je mond toch Kn imgter eeoe naar Wïi jy onuast dü wus van UJn butk Heden overleed plotseling tot onze diepe droefheid onze innig geliefde Man Broeder Behuwdbroeder en Oom Koenraad de Jont m den ouderdom van 50 jaar Uit aller naam P E DE JONG Gbeverding Gouda 1 Nov 31 Kattensingel 25 De teraardebestelling zal plaats hebben a 9 Donderdag te 2 uur G a baxoek 25 N V UtrechtscheHypotheekbank UTHBOHT Pandbneven f 6I 000 000 Weserve f I 6S2 263 26 DE BANK stelt beschikbaar S L pandbpleven A lOO in stukken van t 1000 f 500 en f 100 met verplichte uitlottng van 6 P l De Directie 40 Mr A J 8 VAN LIER Mr P R HOORWEG Heden overleed te Amsterdam tot onze groote droefheid onze innig geliefde oudste zuster Merronw Neeltje Thim Herman da Groot in den ouderdom van 66 jaren Gouda E HERMAN DE GROOT F HERMAN DE GROOT Gouda 1 November 1931 EEN EDELE PLANT Grabethstraat 28 20 Flinke Dienstbode bekend met alle huish werkz hedeIt V g i V Brieven No 4748 bureau Goudsche Courant Markt dl BIEDT ZICH AAN Oe pepermuntplant Mentha pipe rtta h aft gedurende eeuwen de belangstelling gevraagd van kruid kundigen en kweekers Uit de groene deelen aet plar t bereidt men immers echte peper muntolle welke in de geneeskunde zooveel toepassing vindt Slechts enkele streken der wereld leveren echter die fljne epormuntolie welke voor Klng pepevnunt wordt gebruikt Het is HET VOORDEELIGST Het is HET EENVOUDIGST Het is HET GEMAKKEUJKST wanneer U in meerdere bladenadvertentien hebt te plaatsen hetz hier of welk blad ook in bmnen ofbuitenland dat U de opgaaf daarvan toezendt aan het Let 0 t woord KING in tik tablet Dat echte aroma die fijne geur n smaak vah het natuurproduct zijn Juist het kenmerk van Kingpepermunt en maken ze tot het beste dagelljksche middel ter opwekking en verfilssching KING PEPERMUNT On ter oortiire i conttoli mn Or V Hamel Hoos en harincns te Amsterdam ADVERTENTIE BUREAU Markt 31 Gouda Tel 2745 U z jt dan in eens klaar en deplaatsing geschiedt naar wensch entot dezelfde prijzen als door de bladen direct wordt berekend VRAAGT UW WINKELIES CCATIS TOE2ENDINC VAN HET INTERESSANTE KING ROEKJi BteeflS WlnB nUIIlVn dn nwds meer dan 16 r n tndpaiiu Êm C a mt m Chlorodont gebruiken en dut dese ona nooit ha tolrarseataldl WH hebben iteeda wille tanden en een aanBenanien maak In den 1 1 OOhudób fT VerlaS alleen de oohte Chlorodont tandpasu met rood wit Geluk voorspoed f H SSn S SÉlT ïïïVriili fe Aoisleidani SudhoydcrakadeSS ¥ Ss t VTi Hoe aangenaam is de positie van fabiikanten en winkeÜers die geregeld adverteeren Alles gelakt hun omdat het pubkek vertrouwen heeft in hun artikelen Het zijn geen vreemden die tot de koopers spreken maar goede kennissen die de voordeelen belichten welke aan het koopen hunner artikelen zijn verbonden En het publiek luistert toe geïnteresseerd klaar om te reageef et op hun mededeehngen Daaromi iy J 1 1 5 wim EucE eoEj Id veHteeHeiv KERN Tal llepeli v l doi 1 9 60 Talelvorken 9 60 Deiiertlepeli S40 Daitanvorken 8 40 So pl p l luk 5 00 Sauilepel 2 50 Groentelepcl Ï75 J 5 Vraagt voor de overig ertikelen het geïllustreerd pnjsboeltie ZILMETA Complete cassette vanaf f 36 75 Het nieuwe Gero meiaal DE STRIJD De alrud om het bestaan is tegeTuwoordig bitter ernstig Van velen ivordt nei uiterste gevergd Zenuwachtigheid gejaagdheid angst slapeloosheid gedurige vermoeidheid gebrek aan eetlust het zfln alles teekenen dat iemand niet ongedeerd uit dien stryd is gekomen Versterk daarom m tilds uw kracÈten SANGIIINOSE t zal u de kracht de levenslust en de energie teruggeven die gtf noodig hebt Per flacon ƒ 2 6 f 1 ƒ 11 12 fl ƒ 21 Twee lepels per dag is voldoende By alle Apothekers en Drogisten VAN DAM 4 Co De Biemerstraat 2c 4 Den Haag Abonneert U op dit Blad 7fll Jaargans Dinsdag 9inBv nMNHi l9SI mmm mvm NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon enFeestdagen ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 per week 17 cent met Zondagsblad r kwartaal ƒ 2 00 per week 22 cent overal waar de bezarging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ 315 a et Zondagsblad ƒ 3 80 Abonnementen worden dageljjks aangeiiomen aan ons Bureaus MARKT 31 GOUDA bjj onze agenten en loopers den boekhandel en de postkantoren Onze bureaux z n dagelijks peopend van £ 6 uur Administratie en Hedactie Telef Interc 2746 Postrekening 48400 ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda en om jeken behoorend tot den bezorgkriaff 1 6 regeU ƒ 1 30 elke regel meer ƒ O 26 Van buiten Gouda en den beiorgknins 1 6 regels f 155 elke regel meer ƒ O 30 Advertentien in het Zaterdagnummar 30 bfjslag op den prys Uefdadigheidi advertentiën de heUt van den prtfs INGEZONDEN MEDEDEELINGËN 1 4 regeb ƒ 2 elke regel meer OfiO Op de voorpagina 60 hooger Gewone advertentien en ingezonden mededeelingen b contract tot leer g redu MVtfea pTQS Groote letters en randen worden berekend naar plaatsnümte Advertentien kunnen worden ingezonden door tusachenkonut van Muisde Bodihandelaren Advertentiebureux en onze agenten en moeten daagt vóói de plaataing aan bet Bureau zyn ingekomen teneinde ran opname verzekerd te zjjn D tsrugkeer van Laval uil llinarika Fransdi Doitsdie besprekingen aanstaande JAPAN Veradilllcnde aardsdiokken Op de Japaiuche eilanden e i groot aantal perMoeo om het leven gekomen AanxienlUke schade Op de jopansche eilanden Kiuschiu en t chikoku werden JVlaandagavond ernstige aardsotiokken waargenomen fcen groot aan tal personen Mu om liet leven gekomen zijn fcen verdere bevmg lie t ook ahade aangericht m de etad Kumamoto Kou Sühiu waar de keizer van Japan Zaterdag wordt verwacht om de manoeuvres by te wonen I oor een aardbeving te Ooaaca Mejiico werd aantienlyke schatte aangenoht l ni ge huizen rden verwoest terwijl het elec trech net i gestoord i e bevolkung vluohV l in paniekfitemniing de straat op ifet nu toe 7yn geen doodelijke ongevallen BCineld FRANKRIJK Een hslf miUioen fraaw geettrien Ten nadeele van den hertog de Guiee De Amenkaansche onderdaan hertog de GuiseHite een neef van den Franschen troonpretendent is te Dieppe bestolen voor een bedrag van een half milttoen franc aan juweelen en baargeld De diefstal baart hy zonder opzien aangezien hij met ongelooflyke dnefftheid is gepleegd De als kun tvriend en verzamelaar bekende hertog had zich in een ouden slottoren een woning ngericht waar hy kostbare kunstvoorwerpen had ondergebracht Op de derde verdieping bevond zich een zware geldkist waann zoowel sieraden als 60 000 franc en 0 Engelsche ponden in bankpapier werden bewaard Zaterdaigimddag hebben dieven van de afwezigheid van den hertog ai yjjn dienstpersoneel gebru k gemaakt om zich toegang tot de burcht te verschaffen Z j sleepten de geldkist de straat op en vervoerden deze per vrachtauto Van de inbrekers en hun buit ontbreekt ieder spoor ITAUe Pausel ke onderscheidingoi Inlichtingen en voorwaarden b i het verkregen ervan Men schryft aan de Maasbode uit Kome De H Vader heeft een commissie benremd wier taak het zal zyn alle nonnen tot verleening van pauselyke orden onderscheidmgen en adellyke titel te bepalen Aan het hoofd van deze commissie staat de Maestro di Camera mgr r Caccia Domimom Om pauselyke orden adeliyke titels en andere onderscheidingen te verwerven moeten zeer uitvoenge inlichtingen verstrekt worden door middel van hun bisschoppen eventueel van den betrokken apoatolischen nuntius over de te decoreeren personen hun functies en verdiensten Eerst dan zal de aanvraag nader worden onderzocht Zyn alle informaties naar genoegen bevonden dan gaat de zaak naar de derde BUITENLANDS B NIEUWS DUITSCHLAND Vier roofovervalt ll te Berlijn Maandagavond werden m veraohiUeode deelen van Berlijn ii i et oiMwiei dan vier loolovirvaJeii geptet d In do ötemtwck üLiaaae werdl zekere Neunann door twee jon ge mannen ondei bedreiging niet piatölen van ten bedrag van 2700 UM aan geincjaeseetde huurgelden berooKk De huiseigenaar Weass werd in de por tieiiswoning van ten Jiuos aan de nnn laendttohe stiasee door 4 Jonge itareja even tna onder bedreiging niet vuurwapenen van m bediojf van 200 Mark berooid In de jollnowstraaee werd n l e aar e louw door twee kerels van aU Mark aan aboïimmentageiden klanten beroofd Iwo hewajKaide Jterals drongen een woiinift in de Skal tzewtras bmnen De vrouw dtp allei n till 16 was werd evenals haar buren di te nulp sehoten door slagen op t et hoofd gewond Hlftcht in het laatste gevai kon een der laders worden gearreateepa In alle andere gevalJw li de ipolltie te laat gekomen Smokkelhandel met Nederland Voortdur de itrijd in het Aken Bche met troepen smokkelaars uit de werkloozen gerecruteerd In de Vossiflche Zeltung van 1 Nov staat een artikel over den uitgebreiden smokkelhandel in Nooid We rt Duitschland aan de Belgiwh Nedertandsche grens waar tussclon grenwachters en georganiseerde snwAkelaars een erMfelde smokkeloorlog gevoerd wordt Het B Vnt dat alleen in de laatste ses maanden 2 8d6 000 sigaretten 2040 k g koffie 380 k tabak elf auto s vier motorfietsen en een groot aantal gewone fietsen in beslag genomen zyn Deze hoeveeliieden zyn volpena de opti miatiache schatting van de douane zelf in het gunstigste geval 30 procent van dp ge heele hoeveellieid geBmokkelr e waien Oorzaak van het groote aantal smokke laara is de werkloosheid het bynn of reheel ttilli gen van vele industrieën in het district Aken Gewoonlyk gaat het zoo dat de een of andere grootsmokkelaar dien moniand kent en die ergens m het aoïterland woont tien Mark biedt voor een nachtwandeling over de grens Behalve dat de adapirantsmokkelaar toch mets te verlie en heeft zijn er bovendien talryke veiligheidsmaatregelen genomen men trekt op in militaire formatie met e n verkennerapa trouille op de fiets voorop en zijdeVking door vrouwen en kinderen Waarom zou de werklooze zich nog bedenken Hy hit toe en het eerzame gilde van beroepe miokkelaars is een lid rijker gev orden In het voorjaar zyn alleen in t district Aken 000 menschen die zulk een bestrir leiden veroordeeld sectie der pauselijke staatssecretarie nur de kanaelari der apostolische breven werk hebben verricht dat b zou dragon tot de ontdooiing der credieten en dat niiBsohien bevorderlyk zou zyn voor het verkrijgen van nieuwe credieten De beta Lingen m hoe bescheiden omvang ook die misschien door een vei hooging der leveringen in natura zouden kunnen worden gecompuiiseerd zouden althans een teeken zyn dat de ryksregeenng van goeden wille is Ondertusschen ia er nog een ander blad dat eveneens goede betrekkingen met de Franache regeenng onderhoudt n I de Temps die er groote beteekenis aan hecht dat tusschen Duitschland en Frankryk rechtstreeksche onderhandelingen zullen worden gevoerd Prankryk wil den toestand gaarne beoordeelen van den be ten Eupopeeschen geest uit maar kan zoo wordt betoogd met dulden dat derden in grypen met betrekking tot de fcweoties die tusschen Frankryk en I uitschland moeten Worden geregeld Aan den anderen kant zoo wordt er nog aan toegevoegd moet Duitschland erop worden voorbereid dat de openbare meemng in Frankryk zieh verzet tegen elke regeling die aanstuurt op een terzydestelling van het plan Young en de opoffering der hestelbetalingen De Agenoe Radio verspreidt een naar het schijnt uit de naaste omgeving van den FranichCn premier afkomstig bericht vol gens hetwelk I aval de bedoeling 7 u heb ben per begm December a 9 te Biarntz een coniierentie bijeen te roepen der crediteursitaten en Duitschland Laval zou den Duitschen ambassa ieur von Hoesch verzoeken de rykaregeermg een definitieve verklaring te vragen met betrekking tot het Youngplan en het uitstel der betalmgen Te PaTya verwacht men dat Duitschland m antwoord op dit verzoek zijn crediteuren een meufw onderzoek zal voorstellen naar de Duitsche betalingscapaciteit In Fransche knngen heeft men de stellige hoop dat men nog voor de ontwape mngsconferemtie te Geneve en voor het einde van het Stillhalteverdrag tot een bevredigend resultaat zal komen Dit bericht wordt echter in verschillende bladen tegengesproken I aval bracht gistermiddag een bezoek aan den preadent der republiek om hem rapport uit te brengen over de bespretangen te Washington Hedenochtend wordt een minssifcerraad gehouden om kennii te nemen van den uitslag der besprekingen te Washington Waarschynlyk zal dan ook worden beraad ilaagd over den datum waarop het parlement weder zal byeenkomen By de instelling der comnussie werd b paald dat van nu af aan geen enkele titel orde of onderecheidii meer zou worden verleend zonder de storting van de vastgestelde wn welke aan het verleenen v n de onderscheiding verbonden is Tot nog toe bestemden deze voorschriften ook doch zeer dikw ls werden hierop uitzondenn QD genfaakt wat thans niet moer zal voorkomenA ZUID AMBBIKA Zes militaire vliegtdgen omlaag gestort Fouten in de ctKutructie de oorzaak Ta Buenos Aii zyn Zaterdag les militaire vliegtuigen J proefvlucliten omlaag gestort De Jnzittendcn werden of gedood of geworfcd De vhegtuigen waren vervaardigd by een pas gestichte ArgentijnBche vliegtmgenfabnek in de provincie Cordoba De ongelukken zyn liet gevolg van fouten in de constructie De regeering heeft direct een nauwkeurig onderzoek bevolen I gggay ff BD NENLAND Een N CJl V iiitzauBng afgebroken Op la0t van de Algemeene prO gramma eommisBie De Ned Chr Radio Vereeiiugiog die Vrij dugavcmd het AigeiuLeu i rognuuma zou vüi ïKagea had het voomefmeu van 8 bot O uur een Wijdingsure te houden ter den ding van de Haivoriuaig Vour dit uur wa uil uitigebreide liturgie v i tgeBteld waaxm Ds Wallen Ev Luth predikant te Weesp zou voorgaan Heil dameskoor van het ha Uuwsoh Kerkkoor te Weo sou daatbii medewerking verleenen Donderdag ontving de N C R V echter beiuciht van de Algemeene PrograimnaconuiuMie dat naar luuu ineenmg een dergelijke uatiiending uiet thuis hoorde in het 4tgameen Programma De N C R V was echter van meemng dat de inhoud van hel programma niemand lodea tot aanstoot kon geven wasjr m t geheel geen tioespraken op de hervorming belrekkmg hebbend uden worden gehou den Daar met het door den Minister gestelde criterium dat het Algemeefi Program ma niemand aansloot mag geven rekening waa gehoudenbesloot men de uitzending te laten doorgaan k n knartier na den aanvang van die uut 7en ing te kwart over acht werd de uit zfndmg eehter op be el van de tlgemeon Progiamma Oommuwie gestaakt aoodatHui zen tot 9 uur gezwegen hee Het Hnndelftbiad teekent nader hiorby aan IJe TOf io controle commiasie welke voorde o liffheid van den staat de openbare orde en de goedte zede te waken heeft heeft nni hef bewufcte NCRV progiamma dntvangen eji ter ake nietg van zich laten hooren De Alcemeene Programiiiaoommaflsie ingesteld bij be uit van 10 Juli 30 heeft als sanctie slechts het verbod ev voor 6 maan De tranen liepen over zyn wangen Het goödjiartige ou Jo heertje scheen plot eling een inval te krygen Ja natuurlyk nep hij darir ie de man lie het moet hebben gedaan Wae die schreeuwde Gorkett en hij rukte aioh los van Tut s die hem nog steeds vasthield Nu heb je dien man mei gezMn meteen bolhoed op en d e gennte broek aan die vent die daai tie krant zat te lezen Ikheb hem langs je ïUen loopen juist toen je uit de biijartfcaal gekomen was Kaken maar hy heeft het Gorkett kreeg weer hoop Waar is hy hcLiigegaan n hij opgewonden De deur uit en de traat op Ik Mghem links afslaan We hebben nu allen tijdIk zal je helpen om hem te vonden Ik kenhom direct terug aJs ik hem zie Vooruit ga ntfe Al sprekende opende hy de deur en wachtte np Gorkett De anderen haakten hun echouderg op en pchpjien niet e veel te Zyn oude vriend pakte hem toen resoluut onder den arm en Gorkett gmg met hem m e de straat op papier terwijl ik tiBxtesre aandacht trek W mne r die bediende platzaik Hg kan je beat r iet hem m aanraking komen Ln kom JIJ daar dan zoodra het donker 13 beete jongen Het adres is Hatton Gar den 11 ie de oude itriton De ouidie man gnjiiade zacfitje Hij aai er ook wezen antwoordde hij In orde Coombe Eu nu zullen we Sam Baxter er eens in laten tnppelen Ik zal hemleelijk aan het hjntje honden Hl zette zijn monocle beter in zijn oog keek de zaal rond om te zien waar zijn handschoenen waren en vondi ze op de tafel waar hij ze neergelegd had en terwijl hiJ de deur opende nep hy Hè knaa een njtuig De deur ging achter hem dicht mjoar nau welijkö wae ae gesloten of de man aangeduid als llaxter verJie i zajn plaats by de toonbank n ging eveneens de straat op Het eentee moeite wae de oude man Langs Gorkett en zijn vrienden gedrongen tot aan de toonbank Luister eensheeren mep Gorkatt ik pef nog één rondje ciiampy en dan ga iknaar huis Ik heb geld genoeg Hy zweeg plotseling voeldie haastig zijn zakken na zijn kin gmg haar beneden en een blik van schrik kwam in zyn oogen Wat 18 dat nou stAmélde hy br heeftiemand mijn geld geatolai Verbaasd Keek men op Tubbs achter de toonbank staakte zyn werk Wat Nonsens Jaery hfjgtfe hij Fr 7ijn geen dieven in mijn huis Voel nog eens igea HOÜFD8TUK IV Wat een ander gertflneerd Wat udat Dan kunnen We elkaar firoosten Die spottende woorden deden de bezoekers an de bar in de nehtlng van den spreker kyken Het waa WHtred Denver die te en de deur van de bUjaTtïsaal leunde Hy nam de omge g op met een koude uitdrukking op ijn gelaat loen liep hy op het gezel schap toe en drong tusschen de bezoekera door naar de toonbank Allé rnbbs geef me een ander glasriep hij Nu roeneer Denver me dunkt dat unu genoeg gehad hebt vond de waard Dat zal Ik ïöoh moeten beoordeelen meende Denver verstoord We leitti fn een vnj land Hy grpfp het glas dat de waard hem nogal onwillig overhandigde ging er mee naar zyn oude tafeltje en viel weer in 7yn toeï m er Ue Rtraatoieur ging open en ff n man tapte naar binnen loen hy ücn er mg hleej ly staan én een triomfantelyke la h krulde zijn lippen Geoffrev Ware kfp y op dat moment alwf hy zhch verheugdip over het wetslasen van een lamr gekoesterd plan alsof een geha tegenstander t i langen leste verslacen ann ïijn voeten lag Ware tapte c Denver s stoel toe en paf hem een Wap op den rug Fn Wil nuwe jongen hoe gaat fiet Denver gmg reohlop zftten en k ck den vrager aan Hy fronste de wenkbrauwen WonJt Tsrvolfd Hy klauterde onder de toonbank uit en kwani in de gelagkamer om te helpen ace ken Maar al het gezoek m Gorketts zakken ae tevergeefsoh Geen enkel bankbiljet kwam oor den dag Ue jonigeman was bui ten zichzelf Het la weg gilde hy Het ia weg Hyngeld IS weg Ik ben beroofd geruineertTHier geef me mijn geld terug hoor je niet Geef nxy mijn geld of k zal Woegt keelt hy in het rond en toen zyn oog op Bilc er viel die het rlichts by hem stond met een lichtelijk spottende trek om ZIJP mond vloog hy hem naar de keel Ue groote bookmaJter wankelde even maar ler telde ïjiioh direct Den woesten bednetide by den kraag pakkend schudde hy hem ruw door elkaar en smeet hem in de armen van fubbe Blyf met je handen van me ai idiootof Ik zal je je gezicht in mekaar slaan Ikheb jouw geld niet Gorkett keek hem hulpeloos aan Iemand heeft het jemand moet hethrfiben jammerde hy Tubba traohte hem te kaJmeeren maar de anderen schenen weinig vThsidelyk gestemd te aijn jÉVens den man op wiene koeten ae pos champagne hadden zitten drinken Al leen de oude meneer m zyn wijde jas had een woord van sympatte Nu h 6Ten rei MJ hourfti dien jongen man nn ni et voor den trek Ai iemand Iwlgeld heeft laat hy het dan tenig geven De bookmaker keek den raren man spottend aan terwijl Gorkett door bleef jammeren Hi ben geruineerd ik ben gwruLDsinll t