Goudsche Courant, woensdag 11 november 1931

10 Not n Nov OffldMl LaDdai M7 0 47H BerlSa 6a 80 SB 7ZV4 Parijï 7Ï J 75H Bnusel S4 TH S4 Zwitscrlmnd 4gM 48 S0 Weemn 86 00 363t Stockholm 68 70 58 70 Kopenhagen 58 W MM Oslo 6i 76 52160 New York 2 48H 2 8Ü Niet o fidMl Pr IJSt M Madrid 21J7 21 76 MUun ItM 12 86 dolen dit offer koöA ved tDe dan 10 pet van haar totaal inkom n neer Vervolgens beq Tak de minister nog de bekepde korting welke op da njkstutkeerïng aan de provinciën en meeaten w oorgegtéftd Het lOjk kan met toestaan aid is de mmist r dat waar het aelf tot het uiterete moet bezuinigen de gemeenten op den oiuden voet blijven voortwerkm Van Ëobenduig Pan belofte wae bier geen sprake Dat de bijdrages voor 5 jaar warm vaatgeeteld beleekende alleen dat eij niet voor ontiepaalden tijd golden een recht op die bijdragen werd daartfoor niet geschapen len slotte heeft de miniflter verklaard geen peaeimist te zijn het gaat er echter om ona hij de overgangsperiode waarm wij leven aan te iMWseii Zal onze generatie een belangrijk herstel der wereW bleven Het IS de vraag Maar na ons komt een nieuwe genei atif Wij dienen met ver ouwen en optimisme de mogehjkheden te echeppen ioor latere nieuwe welvaart Dil slotwoord getuigde van edite staats maa wijeheid Het is de taak van den beftuurder met bpeeden blik vooruit te en naken inwrki htf mh enwtif ongeiak veroortaakte dÉt den dood van eenige personen toofl olge had H wefd looids men lich zal liennneren deswege veroordeeld tot een jaar gevangemastraf W vernemen dat bedoelde Nederlander thans te Medan is aangekomen HU verklaarde dat hÜ op 1 October j l vermomd aU Turk uit de gevongems waar h lün straf moest uitzitten war ontvlucht De sterm im bet KsMaL PARIJ 11 Nov De sehade die de sedert 48 uur woedende storm asn de Franache Ifust hèSft aangericht valt nog met te overzien in verschillende havens vsn Bretagne thuis behoorende visachersvaarfaugen zyn door den storm vernield zonder dat daarbij menschenlevens verloren gingen Te QiDmai is de pug gelegen havenwijk geheel overstroomd Een aantal groote verkeerswegen langs de Fransche westkust is door Men storm en de daarmede gepaard gaande voortduraide zefenval en hagel voor bet verkeer onbruikbaar geworden Een aanvaring in de Zald WiUemsvaart HELMOND 11 Nov in de ZuidWilieras vaart onder de gemeente Lierop tusschen de sluizen 9 en 10 be t een aanvaring plaats gehad tusschen een motorboot en een met ongebluschte kalk geladen schip dat bestemd was voor den Bosch Dit schip kreeg een zoodanig lek dat het direct begon te zinken Dooir de hitte die binhit door het blusschen der kalk ontstond verbrandden verschillende dekluiken Het schip kwam dwars in het kanaal te liggen loodat de vaart geheel gestremd is Persoonl ke ongelt kken hadden niet plAsts De oplichtiag en verdoistertai H dc BoeNBleeBbenk te Ooeterlee LEBIWAEDEN 11 Nov Voor de rechtbank te Leetiwarden stond heden terecht verdacht van oplichting en verduistering ten nadeele van dé Boerenleenbank K te Oosterlee Verdachte K werd ervan beschuldigd de clientèle van de Boerenleenbank te hebben overgehuld asnsienlijke bedragen van f 000 en meer btf hem persoonlek te storten inpUats van by de bank Het O H eisehte 4 jaar en 8 maanden gevangeniastraf Tfawler vergaaB Te Newhaven is een trawler in den storm vergaan De bemanning kon echter worden gered Alle winkeb 1m Autetdam dten ZAtorSigB em ie nor moeten sluiten De gemeenteraad vui Amsterdam heefthedenmiddag by de behandeling van deVerordening op de Winkelsluiting eenamendementvan den Berg aangenomen waarby beslottm werd alle winkels Zaterdageavonds te 10 uur te slnlten Beurs van Aouterdauu WISSEUC iUt8EN Qorn eens tijdens bctCencectt Nohiiirliik droog niet ifl uitgebïiictit Meer vb vTMgt mr Arnold aanhouding tot dit rai wrt er ii Vardacbte gevraagd oi hfj nog leW te ggen had zeide ee ft een poosje naar huia Ie w Uen Zijn oude moeder zal on wwt worden De president Ungertwt Zo ml wH weten waar je bent Je had een beetje eer om je moeder moeten denken i s a OL Vm t tegn d politie Bat drui In de Pa toonitnat te Anhem waarlFtt een agnt ran peHHc werd doedgretokca voor de leditbuik Voor de Amhemedie reclitbank is gisteren middag behandeld de zaak betreffende het verzet tegea de politie in de Pastooisbut te Arnhem op 2 Beï eraber j l wa rbij de agent van politie J A Gruel als alaohtoffer iel Hij werd door een meestieek m den buuk verwond en overleed aan de gevolgen Terecht stonden vijf verdachten j Migelui die op 2 i eptember dronken in de i aetooretraat laepen Ben hunner die de orde verstoorde weed ten slotte door den agent Gruel galast 0111 mee te gaan naar het politiebureau Daarop h het verzet gevolgd waaraan de verddditen allen meededen Gruel was btj zijn komst van xijn fiete getrokken en had later een revolverschot geloA Een tweede agait van poüUe die Msistentieveri iRide werd eveneens aangevallen Toi lotte neeft noofdverdachte een 17 jange jong pensch Gruel niet een mee In den bmk geatbken Dit ferti werd door hom erkend De saneesheer die den agent beeft geopereerd werd als deskundige geiioord Achter het bmkvliee wae een ern toge v rbloedJng ontstaan de patiënt had een oude maagziveer ie doorgebroken is en een verbloedlQg Veroorzaakte waanop Oe dood u gevolgd Dr Hulst uit Leiden die de sectie v rriL htte kwafii tot dezelfde oooclusie Het staat vaat dat een reeks van oorzaken den dood deeid volgen de messteek maakte de operatie noodig deze veroorzaakte darmverlamming en de maagbloetttng hraoht den dood Requisitoir De eubat off v juart itte mr Speyart van Woerden wees er op hoe bfj de begrafenis van den agent Gruel honderden oollega e van den overledene aaniwozig waren Aan da b graf zijn geen woorden van wraak ge tproken Vlak voor eijn dood heeft Grud j og gezegd dat hij zich gelukkig achtte niemand te hebben doodgeschoten en dat hi zijn bedagers van ha hun daad veiq De beete hjkreda welke op het sterven van den agent Gruel kan worden uttge roken IS het vonnis dat de rechtbank zal wij Spr wee op de gruwelijke daad van den hoofdverdachte en oritlseerde de bonding dor omstanders die nteta deden om den agent te Vontz ten 8pr hoopte dat de Ambemache politie steeds met dezelfde zelfbeheersching en plichtabetraohting haar taak zal blijven vervullen Of da kogels eveq lai in de revolver zultere blijven als in dit geval weet 01 niet Mag men dit iweil v n ds poUtlc vergen De t aistander l Oudt opk met boo lang het meg in den zak Wegena c nlljk gewald in verecnlglng gepleegd schte spr t gen den IT jorigen hoofdverdoctite dne jaar gevad l isA raf met aftrek der voorloopige hedittnis terfen de overige vordachl i werd geëischt een jaar en 3 maanden 9 maandtm en 6 hiaanden gevangonisatrol met aftrak van preventief LJe Verdediger van den hofeldverdaohte mr Wolff te Arnhem vroeg voor zijn cliënt op gnmd van het recJaaeeeringwaj rt plaatïtog in een rijksopvoedingsgesticht tot zijn 2Se jaar De verdediger van de andere vertaahten platten clementie Uitepraak 24 Nov RAi IO NIEUWS Programma voor hed n HilversuQi 530 Goöcrt 7 16 Arbeidersuurtje 8 15 en 8 36 Conoert 1100 12 00 ü ramofoon platen Huizen 6 OU Landbouwersuurtje HOU Kerkdienst lU lO U 3U Grsmofoonpiaten Uavenbry 506 Cmemaorgel 8 20 Herdenkingsfecaten 9 4o Xtzt ndan g WapenatilstandBda 10 40 12 20 Dansmuziek Langenberg 420 720 en pi m 9 40 Concert Parijs 660 eti 7 30 Gramofoonplw a 9 05 Concert A IK WT IN WtDaTBUDÜÏL De Nieuwe Turbine voor de GemeenteLichtfabrieken Nederlandsch of Zweedscl fabrikaat Wü ontleenden dezer dagen aan het sor dem hoofdorgaan Het Volk een publicatie over de voor de GertieenteLicbtfabne ken aan te schaffen nieuwe Turlune C edoor de Wrectie der Ijch tfabneken geadvueerde turbine is van Z weedech fabrikaaten de ongenoemde sciiruver van bet epistelin Het Volk die zeer nauw contact blyktta heibhen met de commissie van bestandvoor de Liohtf l eken en den oudwet j tiouder V n Staalt die than deet uitmaaktj van de commissie is van oordeel dat een turbme moet worden aangeschaft van Nederlandsch fabnkaat ryi Ware het dat deze aangelegenheid werd I behandeld op zuiver technisahe oi finanI ciede gronden niemand zou zich daaraarzeker hebben gtestooten de argumentenvoor en tegen moeten dan tegenover elkanI der worden afgewogen en de beslissingmoet dan vallen ten gunste van de aanbieding waarmede het belang der gemeente heit meest wordt gediend By deze piibUcatie is dit echter niet het I geval geweest Want naast de bezwaren die tegen de door de Directie aanbevolenZweedsche turbine zij n aangevoerd is ook gekomen een beschuldiging in zoodanigenvorm dat ieder daaruit het vemloeden om I geen sterker woord gebruiken kan lezeni dat Zweedsche steekpenningen hierbü eenrol hebben gespeeld Zoodanige vermoedensvan beschuldiging mogen alleen dan worden geuit indien men zulks op onwederlegbare wiJze kan aantoonienL Wül daan an inde publicatóe niefts bljjkt is het volkomenverklaarbaar dat de bij deze aangelegenheidbetrokken ambtenaren zich daardoor zeergegriefd gevoelen De hoofdopzichter vande Gemeenbeiliichtfabrieken de heerNeeter heeft dan oflc emeend tegen diewijze van publicatie in het soc dem hoofdorgaan te moeten opkomen Een door hemgefiteW aniliwoord op die publicatie aan het 90c dem orgiaan reeds eenige dagen geleden aangeboden is tot heden echter nietin dat blad opg ndmen Waar klaarbiykelyfc aan dit wederwoord geen plaatsing inde soc dem pers kan worden verleend Adh de Kedactie van Het Volfca blad Amflterdam M ne Heeren hl rtHet VolksWad van 5 November 11 stelde V een artikel Nederlandsch PahH kaat beleeft ee lijdenwweg Met vette letters staat dok nog boven dit artikel weedsche steekpenningen aan het erk7 Hiermede dacht U dat de afkeer bH A Volksbladle ers b voorbaat was opgew S door het omstandige verhaal dat toen v Het is niet myn bedoeling dit verhaal A de voet te volgen wel echter te wijzen m dat wat daarm niet stond Met geen woord werd de mogelykheid h sproken dat de Directie der Goudach lichtfabrieken te goeder trouw aan B W adviseerde een LjungstrÖm aan te im pen Zou deze mogelykheid niet aanweritkunnen ztjn Welke oorzaken kunnen er bestaan dalde A E G emens Schuckert en MANfabrieken in Duitsohland de Brown Bovenfabrieken in Zwiltserland vier fabrieken inFrankrijk één in Ooatera gk een fabriek inIJalië en één in Engeland drie fabrieken inJapan en e n fabriek in Amerika de pa tenten vim het Ljungström syateem hebbenaangekocht en regelmatig aan hum afi raers aanbieden temijl de meeate van Seze fabrieken vroeger het Zoelly typp hebbenvervaardigd Het zal U niet bekend zün dat Stork meer dan eens het atoomcöfer per opgewekte eleotrische energie eenheid op pjipier verlaagd heeft toen bekend werd dat ook Ljungiati6m had ingeachreven Ia het U beken l dat indertijd door bijplaatsing van een LjunggtrSiA pe in de Goudsohe Centrale het kolenveAruik met c 20 is verlaagd ten opzichte een machine van het Zoelly type Het zal U nieit bekend zün dat het i ndwnent van een stoomturbine in gwoto mate van het toerental afhankeiyk ia TWEEDS KAM£R De Reseeriat aan het woor4 Een beroep op aller gevael Vertrouwen op de toekomst Gisteren wag het woord aan de regeermg ter beantwoordmg van de opmerkingen tiaar beleid raKbnde bij de ajgemeene beschouwingen gemaakt Naar goed gebruik ging het antwoord var den premier vooraf aan dat van den onderteekenay van de memorie van antwoord ursake dte algemeene baeclicuwmgen minister De Geer Aan de rede van mintster Ruy de Beerenbrouck ontleenen we het volgwide De autonomae der gemeenten m zeker eem te waardeepen goed maar daarom mag daar van nog niet een zoodanig gebruik worden gemaakt dat de fmancien gevaar ioopen Daarvoor ig ook het konitiklijk vernietLgingerecht ingeateW Detwerkvemtbaflmg wordt zooveel mogelijk bevorderd De regeermg m bereid met een bijatag van 300 pot de weikioozenkas n van de landarbeiders m slaat te stellen de reglementsJire iifitkeenng van 7 w en tot 13 weken op te voeren Aan de aardaiplwlteelt m Noord Holland zal afteun worden verlei nd Met kiaoht kwam de mmister president op togen de aociaal democratische voorstelling als zou de sehulid aaï de crisis bij de kapitalistische regeenng schuilen Het practi ch nut va een dergelijk de b9t za hij niet in Het gaat er nu sleohta om het hoofd boi water te houden Toch wensrfite hij ep op te wijzen dat de fouten nn de mafttsohappelij ke orde uit de menachen voortspruiten en dat die fouten ook elk ander stelsel dan het kapitalistiaebe in de war zouden hebben gebracht Het socialisme moet zich matigen m de entiek op het bestaande Wat de loonsverlaging betreft heeft de premier nogmaals de nood akelij kbeij m het lioht gesteld de eiporllndlustneen mogelij cliead van bestaan te gevan Bij hel f ef 1P dat de regeenng tot stand wü brengen wil zi zich verzeilen tegen een verdere loondaling dan noodig ifl Dat overleg zal ook me uTfeluit nd over de loonai loopao maar over de moeiliikheden in het bedrijfs efven im bet alffPmeen De regeermg boopt dat het werk van de commJaeie Kan die zQoals n en weai heden in be nsel m tot stand gekomen met aucces zai wol den bekroond Maar dan moet het wantrouwen verdwijnen Td dit verband gispte de premier de mtlating van den hee Albarda er wwdti een emeene aanslag gepleegd op groene groepen der bevolking Ernstiger kon da be rmg der peering niet voMen iHlall rD Do premier verklaardla alch verder tegen de moüeMarchant om bij de departementalj5 mdechng het econommche en eooiale te schelden en verklaarde verder dat de statietiek bij Economische Zakeji zpi worden o dergebraclit Ava ook logiach is in zijTi peroratie Na dit Kl ijn eTiwtigen eenvoud Ï Jrukwekkende oord heeft de mmwter van financiën z n princapseel beleid nader verdedigd Gedkchtig aan het parool de l este verdediging is de aanval zette hii uiteen dat de dekk qgama l dgi len vaJr ei ohillende zijdbn lifiJrfïevolenNmlaats vpn de zijne ontoereikend waren tsh deQ scftyi rtenlaet verder zouden opvber ftet eejjt m dezen tijd van beperkt cVé dïet bwonder gevaarlijk ware Van de motie Albarda om 25 pet op de defensil mtgaven te bezuinigai zeide de minister geestig dat ij hem dfed denken aan de v 3r enkele jfjen ingediende motie Braat om 56 pet op het budget te bezuinigen zonder dot de hcer Braat echter zeide oe Waar thans de inkomens vaak plotsehng zeer sterk achteruitgaan aou een vjrhOi ing yan de inkomfltenbelaatmg waarbij vflak over inkomfins van e vong jaar moet worden aangeslagen al zeer weinig rechtvaardig zijn Verbolgens kwam dé mJhiaier tot de dtkkingsmaatregelen door hem zelf vooi a steid De stopzetting van de uitkeeruig aan het Invafldit itAfood en te vAhoogir der invoerrediten besprak bi thans nieir tij de desbet rel Jende wetsontwerpen zouden dïe ter sprake komM van de bensttffebelarting zttde iKj dal deze nu wel niet erder kon wor i verhoowl Omtrent de alaridkorttog merkte de minister TPp dat blijken zou dal e aï tijdig aangekondigde korting in bet belang der ambtehafwï m gwweesf Inynew oodw h rt jf regeenng ovfervaiien kpnnen worden or feu zoodanige financïwie depr aie d ZIJ nog groot r meei ijkheden zotf hébIjeh ic overwmnen en d kortmg derhalvebooger had moeten teUen Hij deelde noffmede J kortini De misdaad te Gorinrhem Ook het uit de brandkast gestolen geld thans te Woerden teruggevonden Het o JJ weet te melden dat de landbouweosknecht die de moord op notaxiË Lourieoh btaal pleegde bij zijn volledige bekentenis nauwkeurig heelt beschreven waar hij liet bankpopier mt de brandkaat van den notaris had geborgen Hij vertelde dat hij de bankbiljetten verstopt Had in den choorgt en m de kamer fijner waning achter de kachel Overeenkomstig deae aaniwiji zuig j cht de politie m de wonmg te Woerden acliter de kacliel m ddff schoorateen and naar het geld uiaar hoeveel zij ook w biak en hoever zij ook m de omgeving van den sclioprsteen zocht er viel niet eón bankbiljet te ontdekken Van dit televratellend resultaat mj rd den verdachte natuur lyk mededeeliqg gedaan De politie was er zelf ook verwonderd over want er bestond voor den landbouwersknecJit geen enkele 1 leden om bij een aUesziniS volledige beken tenis van schuld een leugenaclit e verklaring af te leggen op het punt van de bergplaatfl van het gestolftt geld Waarom zou nij het gelieele misdrijf van minuut tot imouul gedieteiUesird en naar waarheid toelichten en alléén ten aanzien van de bewoarplaafa van de f 61UÜ van de waarJleid atwjjken Uaar toetend voor den verdachte geen enkele aanleiding toe en daarom frapiwerde het de Oorinclïemsohe pohüe zéJ dat ZIJ op de door den verdachte aangediuop plaala achter da kach het geld niet aa trof De iandbouwer kneobt hield intuascheA pertwiftit vol dat het geld per eé m denl schoorsteen moeet jatten want hij had del bankbiljetten zelf achter de kachel wegge l stopt Het geld moeet daar dus terug te vfn l den 2ijn De pohitie is to i opnieuw aan hév zoeken gegaan m de woning te Woerden en heeft J aa toe a plaatsen achter het behang ji iuspecteeBSt einapeeteerd ook oa het de vloeren r n ziet van achter flet behang kwam het geld te voorsohijn Maar OR een p te waar de verdachte het zélf rifet geborgen nod Hij beweerde vasthoudend dat hij de f élflo niet achter het bellang maar m den schoorsteen had gestopti De conclUBie lag voor de ha d er moest iemand ffeweeet zijn die bultea medei eten vaiï itleri verdaohte het geld uflt den scnoorsteen lad gehaald en acLter het behang haywGggestopt De eerste e lachte ie natuurijja geweest daü de nouw van den ndbouwerakneoht bier dei haad m moest hebben gehad Blijkbaar bevreesd dat het an pier niet freilig lag m Sen eohoorstean en welÉÊnB gevaar kon Ioopen in de nabijheid v fen bran Jenden kachel heeft zij het gelt rmoedelijk weer voor den dag gehaald en het aohterjrfet behang in de ka mer gelegd waar geen gevaar voor contact met vuur viel te jfluchten Op gron fvan deze verondersteifing is de politie er toe overg aan de vrouw van den verdaohte eveneens in hechtenis te nemenj omdat zij nu ondter verdentoing stond het bij notaxw tièl gestolen geld geld dus van misdrijf afkonwtig te hebben verborgen Zi zou in dit geval schuliJig staan asn heimigV Maar m ieder geval de zaak waar Ret jmi ging het terugvinden van het geld is n v ook voor elkaar gekomen men heeft den dader van heti miadnjf en men heeft het i geld fcr moe mhar ti el weinig aan de som I van f 61ÜU ontbreken Toen verdachte en I zijn vrofajBz terdaga na den moord naar Kottprdtol B E geweest per spoor sohijnen ziJ vooi d BSfjw n enkele mkoopen in Kot j terdam geld feT hebben gebniiikt van deze 6100 gulden Maar veel as dat niM geweest I De moord in den polder Biydorp sDe te Ovemehie aangehoudeneIniet de deder I Hedert We vorige week te Oversohie een jonge man werd aangeSiouden m verband met een ald aar gei91eegd zedenmisdrijf heb hen Allerlei tantastjséhe geruchte geloopen j als zou depe verdaohte den moord m den 1 fJojder JMdorp hebben gepleegd Ue e ge ruohte onden hun oorsprong m de om Htandi i eld dat de aangehoudene een psycbopaatJi dien men kan laten zeggen 1 wat men wil als men maar wat suggestief I 7i nvragen stelt inderdaad een paar maal beeft geeegd dat hij xlen nioordi op de IQjange Marietje van Os heeft gepleegd wel i ke woord p nij eclgter ohaelijk weer mtrok Het onderzoek neeft than uitgewezen dat I de te Oversph e aangehouden joTtga man de Ktierr van den moord in den i polder Blijdorp niet in Hij i os in den tijd dat die mootxi w gepteeigd niet in het IjezH van en manrhp r pat niet m A eatt van eri fieu f O irtj 1y flp di r ïvond fjoo fcwaaraohijnlijjs tjiuw f weest Bovendteru was hij loen 19 j ar oud Ml dfl getuigen hebben den datiér als ouder booohreveD Bij zijn Tsrklaringen gaf de fMngflhcudene notr tal van bi zo Klerheden op wedita met de werker ij jrïield geheel in stnid bleken m Het zal U niet belÉnd zijn dat de Stoifcmeenen wü den heer Neeter in de gelegen 1 turf inc aa drie duizend en die der LiuB heid te moeten stellen hier zyn wederwoordl str n relatief s Buizend omwentelimi enteliiw maakt Wat Uwe redactie doen als het mI dement van een door haar aan te koop machine met en dag gunstiger ges lK I wordt dan oorspronkelijk was opgegev Ongetwüfeld zrftlen de cüfers wantrmTwend worden beoérdeeld ongeacht of 4emachine al of niet b Nederland gefabriceerd wordt iy Kon Uwe redactie zich dan niet voor een I machine van Nederlandsch fabrikaat uit spreken dan is het toch oMtoelaatbaar omaan omkooperü te denken I Drie kolommen dnïks zün er aan g vQtl Vergelijk ik het aantal kolommen dniki I die aan de handelingen van MacDonald zijn gewy d handelingen die de Europeesche sociaal democratie een gevoelige klim hebben gegeven en haiar van een moeizaam verkregen plaats hebben gedcongen tM j schade en schande van velen I Ten aanzieli van de groote gevolgen i r reggen dat Het Volk daarvan treanfc weinig gezeyd heeft I Alles wat daarvan gezegd had kunilen I worden had zonder vraagteèkens kunnen I geschieden Nu het een handelijii betreft waarvan V de bevjoegdheid ontBréekt haar te beeordee len en het oöcdeel slechts door onbfvoofc I oordeelde speciale deskundigen kan word I gelieven komt het niij voor dat met Ü artikel de arbeidersklasse een sensatie richt werd opgediend waar een wanaiiaakaan zift v Dacht U met Uw sensationeel artikel de I arbeider khiMe t hebben gediend I Sociologische voorlichting aan de arbel I dersklasse is de taak der arbeiderspers I Een bericht kan om het voorgevallww I senaatdonéel lün maar hie werd het smsA neet gesteld aUeen om de sensatie L t is de arbeiderspers onwaardig e J j ei hoyidi è op te wekken tusuch T iflïïbtenaren en handarbeiders TR meen Üï in Uw artikel te hebben oiftdekt Ik veczoek U my elechts één vraag 1 willen beantwoorden Steunt t v arttkel P een onbevooroordeeld deskundig bnd raoelt en zoo ja wie is do technictis die dit trndtf zoek heeft geleld Ik vertrouw op TJ ale partügenoot m V abomné van het Volksblad dat dit tlkelvolledig wordt geplaatst In h ir Volk taiken ook vi agen en antwoorden vet ge tullen worde V Met partxteroeten w g J rfEETER L tToofdoïJdchter Gem tlchtfabr Gooi Het oordeel dier Directie aii Lichtfabrieken t Ten aanzieit der ouae e zelve vermelde Nieuwe te doen hooren Hier volgt allereerst s heeren Neeter s tot ons gericht schi ven Aan de Hoofdredactie van de Goudsche Courant Gouda Myne Heeren In Het Volksblad van 5 Novfepiber j b plaatste de redactae een zeer opmerkeUik artikel betreffende het plan van aankoop van een turbo generator voor de Goudscho Electnsche Centrale De vetgedrukte kop vin dit artikel Ne deriandsch Fabrikaat beleeft een lodensweg Zweedsche steek mSngen aan het werk noopten my de ifaacifcie van etVolksblad een tegenartiket aan te bieden waarmede ik myn protest wilde laten bigben j Op 6 November J l ca 14 Uur Werd he artikel verzonden en oa 10 NovemBer v k het npg niet geplaatst T dens een telctfoomges k hetwelk tk op 9 November jM met de hoofdredactie heti gehad gewerd my de mededeeling dat die redactie m jn artikel nog niet ontvangen zou hebben maar in elk geval zou voor plaatsing de goedkeuring der hoofdredactie noodig z n Vervolgens heb ik dienzelfden dag een afschrift gebonden hetweljf s mor ens op 10 November dé hoofdredactie moet hebben bereikt Dit afschrift luidt y Aan de Hoofdredactie van Het Volk lad Amsterdam ytie Heeren In verband met het tefefoongesarek dat ik heden om Ib uur met Uw hdWdredafc ro qiocht hebben en aarin mij werd medefgedeeWMat myn tegenartiket vin 6 November JjSsU nog niet Iweft ben kt sluit ik hïarby ee afsdirift van bedoeld artikel Uwe medfcde injr dat myn tegenartikel z l worden geplaatst yranneer dit Uw goedkeuring heeft gekregen noodzaakt mij U er op te wyzen dat w artikel zoodanig geredigeei d was dat een weigering van myn tegenartikel zal leiden tot een eenzijdigei en valsche jMjrstelling van deze door U opgeworpe aak t Met deze weigering z l nC njij in het belang yan de goede voorlichting der Volksbladle zers niet kunnen vereenigen Ik vertrouw er dua stellig op dat U spoedig voor plaatsing zult zorgdragen Met partijgroe en w g J lé ETER A Dit allea leidde toch niet tot resultaat n l fai spoedig na plaatsing van het sens lio neele artikel mijn wederwoord werd opge nonlenv Voorloopig z l ik op de zaak zelf niet ingaan Ik meen dat het algemeen beijng er wel mede gediend k dat nty n wederwflordspoedig gepla4 wordt en heb daarom besioterf in 4e grtwte I erlandsche jieri telaten blykVi dat lïet Volksblad een nikel plaatste wAnnede de daarin gestelde verdachtmakinJfen het geestelijk vocdHel moesten zün vaJ het 6p sensatie belaste publieken waa i ik en vernedering der arbei ÉH zie Ik we d YnU hiermede daardhi ook tot Uwe redactie met het verzoek het volgende reedi op Woerwday 11 November a a in Uw blad wel te fillfen doen plaatsen J X c i Beuraorenidit De daling op de Amerikaansche productenmarkten maakte heden met een slag een eind aan de vaste stemming op de Amsterdamsche beurs die ineens allen op een lager nivettu kwamen PliiUps uitgezonderd By de TÓpening vormde rich een zeer groote hoek in dit fonds w v zich groote vraag demonstreeide die de koers tot 10 deed avanceeren In het verder verioop kwamen e ter de verkoopers in df meerderheid hetgeen de noteering pl m S deed reaga én De vorige markt die eerst nog eei weerstand had geboden werd daardoor ongunatlg beïnvloed en liep verder terug Kwankiyken kwamen iets lager te liggen UnilevFr en accottstiek waren maar weinig veranderd Oliewaarden hadden eeift gedrukt voorkomen z zagen zioh pLrnf 5 oatgaan Ook Shell s waren aaa den zwakken kant Riïbbera hadden een JfciHie mede in verlHuid m t de scherpe dal der New Yorksche prüzen Tabakken scheepvaartaandeelen en miÖnaandeelen buiten de belangstèlHns Alléén Alg Exploratie gaven kledne omsetten te zien op een lichte1 verhoef niveau Anterik fondsen hadden een kalm voorkomen De noteeringen stelden zich beneden die van gisteren RADIO TBÏ RAi ljSCH WKERBKIUCBr 11 iSr Verwachting Stormachtige tot kr c1 ge latier afnemende zuid weetelijke tot zuidelijke wind Betrokken ot zwaar bewolkt met tijdelijke ojAlanng Waawchijnlijk nog regenbuien Wemig verandering in tempera tuur Geseind van de Bilt heden om 9 uur aan alle posten Wordt verwacht storm uit het zoid weeten Vergadering afd ZuM HoUwl Ned Zwcmbond Zaterdag 21 Üov 3 uur in t hotÉl de Zalm vergodfring afd Zuid HoUand van den Ned Zw mbond ter behandeling bondsagenda MA RKTBERICH TEN Kaasmarkt WoerdeJT ï 11 Nov Aangevoerd 382 aartijen Frozen Ie kw m rJm ƒ 36 2e kw m fjn ƒ 1 94 Handel mirtig LAATSTEBËRICHTO r DRAABLÓOZE DIE ST Uit TurkMhe gevangenschap ontvlucht MeWzal zich herinneren dat eenige maanden geleden een Nederiander by eén poging om van Amsterdam naar Batayia te vliegen in Kieiq Azie een noodlanding moest Zuid mt we ook liofc Hollander Maandagffc üceende als W standpunt dei Directie vSh de GemeentelichfcfmbriekeM over de zaakVelve De Dlii tia is van oord fl op den gang van zaken niet t niog vooruiÖoopCT doch noemde de SoïSE Ung die m het xVolk jaridkel omtrent haar optreden gC reven wordt valsch en onjuist Zij Y Jaaide onB evenwel bÜ het dienen v n itiea zeer objectief te zün 8 en rich slechts te hebben laten leiden door Wt n nt lang Het irf toch de her directie te aorgen dat het b h wkarvan zÜ de leiding heeft zoo P iop voordeelt mogelük functóonneei iw nu toe bezat Gouda een rtffwelK Goedkoopaf dan Vleaaeh T Slechts I week JUINKONIJNEN 81 et per stuk Als xlra raCiame Gam Brusaalacha Poulardaa 7É c par pond B SMITS Poeller d he Kérstw ifi p mtgecprokpn hoop dat het koninklijk huis zoti vooigaai iQ bezumfging deed dft nilnister de mededeellng jlflt de Konin ginMoeder en Pnnee over 1692 10 pci Van hun inkofllt bullen latfSi atettn Wat de KoniBglti Mmt bereMigde de minTster dat de Koningin op ruune scTïaaJ verminde rtng van p rfit heef toagcBtaan zoojHrt d I Hikometen uit liet Riwmdometo umttmltjlt Splaringstraat 5 Tal 2555 Biiineiilan £ Inkomen KuninUtfke FiMiUe AFgtand van ti n en meer procent De miaioters deelen in de saUriskorting MmiBter de Geer lieeft gisternaddag Jn de Iweede Kaujer verkiaard dot da mmistera eveuetne nullen deedem in de alariekortmg Voorti deelzo Hij Oiede dat de KoninginMoeder eii Prms JuIlana reed et nige ekeii geltidiea Itenï itobbcu doen w trai d t aj voor 1938 ti P jffocent vfto haar gFOndwetteiijk iDkcmen juet waaach a te ootvangeu Hq ïECoauigin heeft iaten weten dat zij haar uikonkeo 4 aodere wijze liee li veruunderd door oplieïfing van paent vmi fiigeadoinm vaB het Kroondomeui H M ia iD d ien met atg aan op haar gewone adviseurs niaar iteeft t eo conuuiaaie van liandbouwers on fef leiding van éz Lövmlc benoemd en atfvièfl ièten üitbrengMi i e oj breng t van liet Krooasdomein is daardoor zeer aanmerkelijk acbteruit gedaan Het offer van H M zöide de MUniater ia daardoor veöl grootêr dan 10 pet van Jiatfr grond wettelijk inkomen eii van de lakometen uit hett Ki ooodomein tezamen Noa Mtiritei 8 traclementen Het Tweede Kamerlid ir Cram r profite rt ervan 1 In het Algemeen IndmtJi pagblad fruidöo WIJ e i staat vermeld die de afdeeling personeele 3 tóen van het deparlemient van fllnaooiën heeft aamedgestield met betrekking tot de non activiteitó tractemenlen wachtgelden oïideratanden ij wijze van wachtgeld eQ der hurgeirJijke landadienaren die dezf inkomsten genieten Volgens iiet 9venuoht beijtaagt het aantal ambtenac op Hm ctivit ta tractement 27 met een totaal bedrog aan inkomen per maand van 8BB5 het aantal ambtenaren op wachtgeld bedrtkagt 157 met totaalbedrag eah inkomen per maana van f 16 363 Ï6 liet aantal ambtenaren dat onderstand geniet bedraagt 115 meü mn totaal bedrag aan inkomen per maand van f 5 607 75 Het totaal aaïitaX ambtenaren dat werkI009 iH f bedrkagt 299 met een totaal Vaafi maandelijiCAch inkomen van f 2U95e41 Het A 1 ü teekent luerbij het volgende aan Under deie b£i enadi len l e nnd1 loh de beer ir Uh G Jramer bcfajdingenieur Ie kl voorheen Hd van den VolSraad voor de Indiflehe Sociaal Democratische Fartij thans hd van de Tweede Kamer die einde Apnl JiB4 wegen 4ie Terkiezmg un Nödwland uit de Indtaobe ataatekwa een mkomen geniet van f 750 a maands Toen de heej H J de Urau prak overde honderdduramd en diis in Indiè verdiendwaren door kapitaUafcen tbans in Wedierland 1 die derhalve volgens bem f aarIndië teiu moeetett gebraobt liad htj teveoe de aandacbt kunnean voaügen de tumrtuizendot die door en Tujner parti gW ootA met Dftten verdle mat r wej nafti Nederland wortteh wergïwifftafct en die in Indfië behoorden te bljjveii f De oxx t XTramor bad das doar den heer de l reu op de ambtenaren meeting m IMana U adè fi0zuinigings b ect genoemd kqnnen ziJO daar hij voof nietfl dorai het land nureedfl aev nen zeet jliiizend en vi rhon lerd fulden beoft gekost l e heer Oramèr 10 deduurats en la ngünngpte de hoofdman dusover dè Jn honderd Dr CoHln owr Engelanda handetopolitiek H t Utpt Dagblad heeft een onderhoud gehad ntet df Gojijn in verband met de vrmag wat NoderlMid te wachten heeft van de docuKngeJand in le naakte toekomst te volgen handel oütoek De heer Uohjn begon met t efen voordeel te aohten dat mr Walter Kunciman is gewordeau hoofd van der Board of Tride jiwnieter van Handel oor die verkiezingen hi elt mr Kunpiman zelfs lepleit voor mvoer verboden op weeldr artikeJ of prohibitieve reciiben d a arop Zou dewraiijk denkbeeld tot uitvoering kotoen zeide dr Uolijn cteji moeten ij er inderdaad voor bevreeed zijn dal ITO bloemboUenhandel op Engelaqd wel eens e rnRtiig cliade kon lijdden Ö den anderen jkanf ging dr GoIijif yoort verwaobt ik van Rumciman met dat hij spöedijf zal komen met belemmerende maatregelen t van den invoer van voedingAmiddelPn DH zou een gevaarlijk xped ient n immerx op den duur zM zinh de tlepreclatie vaiVhet pand terlbig wd voelbaar lïiaken op het prijs niveau En du9 on nchzelf roette oen teaidemi voor looR verhoopinp in het levem roepen Zou daar nu nog hljTtomen een stjjchng der pnj7 n van it tensmiddeï en die Kngeland moet invoeren wijt ftj t die zelf niet producefrt riah zal er er a poedig drang naar loonsverhoopng onlRta i maar olg de e met Rppoatd gaat me feo grootere goederenproüuctm in iui eland zalf dan zoi lfcn daarmee milatle t innen halen welke men uwt buitai de deur wiUjhottden Natuunlijk zeidr Colijn ga iè int v deggpOuMeiiing dat het nieuwe l gei j clie Kabinet d zaken met een nuchter oc zal l ea en Maar de m elijkiiejd ih iJit uKgpsIoien dafi de drang van de voltJöed liroteetionisten erker zal hlijkrai de t ieht re ectB iSniertie retJeneering T henoeming van WeviUe Ghambtilasntfft minnster van manden geett volgensExe Colijn aanleiding tot het vertrouwen dat de zaken fustig iiuUen woï beziaifMr GhamberlaJn was steed e o bezadigdefisruur onder d j protectionielen u it Ten 8iott deelde dr dolijn ndfe m ï e dat l ortrnj Tiiil n worden begrepen hij voor de ibdustrieele artikelen we be band mS da doord emmerende maatregelen verwacht Of dat gebauren jai in n vorm v a flea AJgtio n ttaUi in e van het onïe dan wel m deii vo m vap tfensoherpte safeguarding daawver vart ai moeaijk ietfl t zeggen t Aomt m ï oör besl dt A Uolijn dat men zich dasromtcent in élnueland zetf npg geen klare voorstellingen pilnige electriache centrale Dit behoort in de toekomst zoo te blüven et stoomverbruik zal door aanschaf fjag van een LjungstrÖm turbine dennttte yenninderen dat voor de gemeente een belangrijk financieel voordeel wordt berwkt Sedert een aantal jaren ia op de Lichtf a i en een turbine van het Ljunfcstrdmfibrikaat in gebruik De uitkomsten zgn jHeitevredigendst Niet alleen is het jtjrooowerbniik dat noodig is om den electrisqhen stroom ip te wekken per K W Vgterk achteruit gegaan maar daarmee ook t totoïverfinrik enz Dit beteekcnt dat ook oTide dene uitgaven büvoorbeeld die voor ten aanvoer en het lossen van kolen bjatpyk minder zyn geworden terdag 5 December soogoiaufid KoopMeer Weken te organiseeren Bij voorkeur werd dit tjjövaij gekoreo omdat dan ala het ware iedereen Hjn 8t Micolaas tnkO q en doet en dit zooveel mogelijk dKUt te worden aangemoedigd mede ter bevordering van het inkoopen in Qouda Met allen grcud mag dan ook wy rdeD verwacht dat tolryken m en buUen Gouds gedurende deze wee ham mkoopeo hiar ter stede zullen doeO en zullen wmrden getrokken naar de góéd verzorgde étalages van de wmkeiliera en door de te winnen pnjzen welke door de Centrale en Wulkeliers beschikbaar zijn en worden gesteld De Middenstand Centrale meent dat ieder zakenman deze velkom geleigcfdieid gaarne zal benutten en zijn uitatailmgen het g ruik van de LjunssstrÖm tur niet alle hem daartoe ten dienste staande middelen zoo vernomen dat zij mogen wor Jen g aea en zoodoesiSe een doeltrefloide reclame vormen om zijn verkoopoijter zoo i oog mogelijk op te voeren Door de deelnemende wunUÉlei s aan de KoopM er Weken wordten ge Hrende bovengenoemid tijdvak aan de koopera genummerde zegels verstrekt en wel zoodanig dat voo elk uitsluitend è contant besteed be dra van O 60 een zegel wordt varstreétt Het pubhek dat gedurende de Ko Meer Weken bij de daaraan deelnemende winkeliers zijn inkoopen doet ontvangt deze genummerde siegels en kan haerdoor in het bezit komen van de door het Comité beschikbaar geateilde pnjzen bestaande uit kostbare kunstr of gebruiksvoorwerpen benevens de prfizen welke door de deelnemende wmkeliers böBctfilkbaar zijn gesteld De trekking der prijzen zad in het openbaar onder toezicht van bet daartoe bevoegd gezag plaata vrnden op Zaterdag 12 ecember lOy éa v m te 10 30 uur in zaal Concordia Teneinde het publiek attent te maken op de wmkellers die meedoen ajan deze KoopMéér Weken zal een herkennln gateeken worden uitgereikt en zal voor de noodage reclame worden zorg gedragen De besturen der 3 aangesloten middenstandisvereenigingan hebben de siteuage veriwaehting dat deze regeling de vtdle mstemmmg van al haé r ledetï zal wegdragen en vertrouwt dat elke winkelier door zijn deelname zal medewerken om deae poging zoogded mogelijk te doen slagen t Autobdtsing Gisterenavond omstreeks 9 uui had op den Fluweelenaangèl naby de Tiendewegsbrug een aanryding plaats tusschen de luxe auto H 80009 bestuurd door A B V wonende te Hoenkoop en de jvrachtautd H 51109 bestuurd vdoor J C jTVf wonende alhier met het geVftlg difib e auto s ernstig werden beschadigd PeSfJlSlyke ongelukken hadden niet plaats Verzekering dekt de Bchad Een auto ongeval op den wrfg van Amsterdam naar G uda Gisteravond is een aiito bestuurd door den heer V op weg van Amsterdam naar Gouda naby Bodegraven in volle vaart tege l een telefoonpaal gereden De wagen reed vervolgens eW kÜometerpaal geheel uit en gromi en kwim in een tliepe sloot terecht De heer V en diens huiaboudster die mede in de auto gezeten wi wisten zich door opensnyden van de kap m veihgheid te brengen De huishoudsker bleek ernstige verwoddingen te hebbenjopgeloopen Beiden zyn per auto naar Gouda over febracht De wagen in de sloot is totaal vernield Rtik poBtapaarbank Aan het kantoor Gouda werd indon loo delmaand op apt bankboekjea ingelegtT t l 1 èii bemgbeliaald f y die de ditectie de turbine voor de toeIdsst noemde behoeft niet zooveel meerItfffoduceerd te worden als zou moetenMineer een turbine van ander fabrikaatin bedrigf wordt genomen IHt is derhalvevan groeten invloed op de productiekosten Vandaar dat de directie by het advisee n lüet den prys den doorslag liet geven doch voornamelijk rekening heeft gehoudennet het belangrijke economische voordeel dat met de aanschaffing van een LjungstrS turbine voor de gemerate zal zün teboeken STADSNIEUWS GOUDA 11 November 1931 De vuilnisbelt aan de Breevaart Met betrekking tot het m de vergadering van ia October j 1 om adviea m naniden van B en W esteld schrijven van het genipfmtebestuur van Keeuwijk betreffende de vuiJnwbelt aan de Breevaart deelen B en W len Kaad mede dat het vraagstuk der verplaatsmg van die vuilnisbelt de volle awnriacht hpeft Zij tellen den Kaad voor dit yi antwoord op het voormeld schnjven van het genoemd gemeentebeatiuur te berieljten N V Sluis Biskwiefabrieken Een filmavond Een van de dingen die dfen vasten bczoe ker van alle mogelijke reclamefilmvertoo ningfn en demonstraties opvalt ts dat evenredig met de bekejjdheid van W t bedryf en zyn producten ook het aantal bezoekers is En wanneer dit waar is dan mag de N V Sluis Biskwiefabneken te Deventer zich zeker in een zeer groote populariteit verheugen want zoowel de mlddigbyeenkomst voor de ledeA van de Ver wi Huisvrouwen als die gisteravond voor idere genoodigden waren druk bezocht De filmvertoonmg well de firma gisteravond in Kurtstmin orgaraseerde werd door door een zoo talrük publiek bijgewoond dat de ruime zaal k t in de uiterste hoeken meer gevuld was En ondanks de kleine ong emakkenv die deze overvolte voor sommigen met zich bracht was er een stemming die byna enthousiast genoemd zou kunnen worden een gevolg eenerzijds van de vele verrassingen en versnaperingen die met kwistige hand werden rondgedeeld maar vooral was ze te danken aan dvf heer J J Stomphorst hoofdvertegenfl ordiger de N V die een buitengewoon gul en pnderhoudend gaatheer bleek te zyn Zoo hebben we dan op déze hoogst ïnterea nte avond gezien en gehoord van de ontïrikkeling en het tegenwoordige bedryf van deze wei gefundeerde onderneming die in 1923 werd opgericht en toen werkend met 20 arbeidersAin een gelatniw dat een oppervlakte besloeV van 1000 M2 m 8 jaar Is uitgegroeid tot een zeer modem bedrijf met 400 man personeel ej een fabriekencomplex van meer dan Ijd OOO M2 Derftolvo nleei ingelegd dan terugbetaald 36 88613 Het aantal nieuw uitgegeven spaarbonkboekjeo bedroeg 54 i giesc reven nomtttaal vil afgesdireven 2 300 f 60 Derhalve meer in dan afgeschreven f 2 260 r Agenda Lu Nov S uur jaarvergadering EJÏ B O r gebouw Daniël U November W uur Nieuwe Itehouwburg Optreden fcnsemble Keea l ruis 11 en 25 Nov 8 uur Daniel Cursus Goud s he Beddingsbrigade onder leiiUng van den heer Natrop 11 Nov 8 uur Soc de Réunie VolksunÜ vepsiteit Eerste cursus te houden door Ir J G Schilthuis 14 November 7H uur Zaal Kunstmin Soc Ona Genoegen Goudsche H B S Verj eeniging Eerste Attra tieavond 16 Nov 8 uur Zaal Kunstmin Soc Ons Genoegen Ledenvergadering 18 Nov 8 uur gebouw Daniël cursus E H B O leider Df v Elk 25 No 8 uur gebouw Daniël Damescursus Ë H B O 7 en 8 Dec Kleine Kerk Peperstraat Ver to ning Mentawei film Apotheken De apotheek Van den heer F A Dee Westhawen zal van heden tot met 13 November benevens dén jlawip volgenden nacht geopend zijn na 8 uui dee avonds des naÈhfs © alleen voor recwpten We hebben gezien koe de drie producten biakwiès koekjes en wafels in meer dan 120 soorten door zeer geperfectioneerde machines op de meest hygiè ische wÜze worden gefabriceerd en verpakt in practische sierlyke en zelfs lux fommela en doozen Tronpvena voor dit Jaatste behoefden we niet te wachten tot de filAvertooning daar deze doozen en o Jiuii inhoud op het podium in een smaakvolle uitstalling warenvereenigd j Waar het bedryf op zoo moderne leestIS geschoeid spreekt het vtinzelf dat ookde transportafdeéling daaMiee in overeenstemming ia Voor zoove de verzending per trein geschiedt wordt gebruik gemaakt vangroote kisten die honderden blikken elkkiAnen bevatten terwül daarenboven eenaantal vrachtduto s het land in alle richtingen doorkruist Voor de export een belangrük onderdeel van het bedrüf wordenlÜ de verpakking nog byzondeife ni rege en genomen Um DEN OMTREK HAASfEKOFi Hoog en Laag Bitwijk Het grasj was van den polder Hoog en Laag Bilwijk is voor 6 jajen verhuurd aim A Sdhoooderwoepd teHaastreobl voor m We schreven reeds dat deze avond bebalvp de intei essante filmveriooning ook nog verrassingen met zich l racht Een ervan was zeker de wedstryd in gedichten niaken die zeer in den smaak viel geïien de groote deelname aair deze wel origineele attractie waaraan btwendlen nog een stoffelyke belooning verbgiliden was in den vorm van pakjes biskwie Een aansporing temeer dus I met het resultaa dat ieder die ook maar iets bü elkaar rümen kon wat de lof van SJuis producten verkondigde meedeed wat by het voorlezen ervan begrypelykerwüze tot groote vroolykheid aanleiding gaf Met een Warm appKaüs dankten de aanwezigen tenslotte den heer Sfomphorist en Ön firma DezVjjp iün beurt en hier toonde hy zich noginaais de uitnAmenSe gastheer boQd zyn gasten bü de uitgang nog een pakje Oud HollandsChe wafels aan als waardeering voor hun belangstelling n waarschünlük ook ter kennismaking voor hen die thuia bleven Vopr zoover dit tenBiinstè nog noodig is Koop Méér Wekoil OnatBrwÜMfem Nut Handwerken Tot onderwijzeres Men deSronB mede dat doof de Jfidden de Ce tr le besloten is om gedurende twee wekefa vóór Bt Ntvolsas aa wel i i Zateidag 21 NoAnd t en met Zfc De door B en W opgemaakte voordracht j t r benoeming van e i gemeeote ontvanger te Viiat bestaat uit 1 W A de Ooeij te Haastrecht 2 J H Kastelijo te Vllst WADDINXVKEN Nieuwe verkeersweg opesfcateld De groote breede nieuwe verkeersweg Unfgs het vaarwater de Gouwe is thans foor het verkor opaiffesteM Er wordt veelvuUig gebruik v gemaakt Voor Butomobibsten een ware uitkomst daar de Eanaaldyk de aangewezen wlf om in onoe goneentte te komen In een zeer slechten toestand veriEeert RECHTZAKEN Overtreding Warenwet m een zaak van 1 G W a 23 jaar monteur door den koatonrechtar te Gouda veroorcteeld wegena overtratmg van de Wapenwet verdachte waa dow een agent aangetroffen met een bokstoeugel tot ö boete subs 2 dagen hechtenid heeft het U M van de Hotterd rechtbank geeischt bevehtiging van het vonnM behouden ten opziohte van de straf an deee te baaien op f 1 boete eubs 1 ♦ ag twchtenis Ook deze verdaohte bleek al meer op ijn kerfetok te hebben Onlang ia hij wegens fietfldaefBtal veroordfeid tot 40 boete Zware mishaufelint r Cabouw I Voor de Kotterdamsche rechtbank heeft verder terecht gestaan de 2a jar koopmanP V te Lopik diB op 26 8eptomber H dier die gemeente zijn kameraad G de W th met eW me een eteek m de borst en e stee Mj dan buik had loegebracht tenjis volge Werdachte zeide met do With samen eMi danszaal te Schoonhoven te hebben t zooht Hoe de ruzie met dezen was ontstaan wist ve rdaohte niet precies te zeggen Een meldenkweatie was het naet wo zei hij op eem vraag van den president mr d bie Beide i artijen hadden onderweg al eenige aanraking gehad en vmreo toen weer uit glkaar gegaan Bij de Hoomache keilt van Cabouw stonden de WTlh en een andere kameraad te Vroege hem vOTdaohte op te wootiten de een achter een telefoonpaal de ander achter een boom Het heele gezelschap wa op de fiets Verdachte wae ook afgestapt en toen hij m de tianden van a With een ploertendoqder gag had hij mfn mes getrokken en eerst de With een stomp met het dichte mes gegeven en daarna e ti steek in d bont De president Maar IM With had twee steken m Jiet Uohaam Verduchle De WitU had een loertendaod bij zich De president JNemen juUie zoo jn dmg mee naar een danszaal Dokter t Blankensteyn te Dopik waa des nachtfi gewaaracnuwd lOa liad zioh naar uobouw begeven Hij had dwr De With zeesernstig gewond gevonden dezen ergeaia in de buurt loten bmnendngtti en dea nachte nog er ziekenauto naufc da kUiuaken t Utrecht laten overbriengen Ue wonden van Je With waren levensgevaarlijk het was niet uitgesloten dat deze tijdsns het transport sterven zon De getroffene zeide dot de rusie In dedanszaal ontsWn was over een roödjeDaarover was al getwist in Schoonhoven Toen verdachte Cabouw naderde waren hij De With en zijn vri nd te Vroege inderdaad afffe tapt om V te mtórp eeren Deaekwam onmiddellijk BH ffBn trok zijnmee Getuige had toenTiP oertendoodernog met te voorschijn aald Hij V en tel oege waren al jaren kftmeraden tfB e president Waarvoor had je die t Ibert dooderp t De With Omdat ik een eigen zaakje ben begonnen De president Wat js dot voor een zaakje waar je een ploertandooder bij noodig hAt Getuige tn fijne vlecachwwen Getuige verduidelijkt verder dat hii Veel met geld omgaat en dus voor zijn edgen veiligheid dat waj en befft Na zijn verwonding 15 getuige nog op de fiets gestapt en na K de boetrderij van de Veer gereden Daar W hij in elkaar gezakt Getuige te Vroege wtst van het eigenlijke treffen naet veel te zeggen Hij had aohter een dikken booni gestaan Op verzoek van de With had ge1 ige dan bij d boerderij den ploertendooder weggeworpen Ook deze getuige wist met anders te vertellen n dat de ruzie ontstaan wos over een rondje in de dansaaal E Schoonhovenache Lopikeohe of Cabouwsche schoone zat er niet tuasehen JL waargenomen door mr H A T ReumeiT qjehtte het best mogelijk dat V en de With onder en invloed van het bier dat ze op hadrfflai tuzie ftebben Akregen Verdachte bewcefrt toen hij op de fiets zat een slag met een ploertendooder op de hand te helften gekken en toen irich verdelgd tp hebben De fretroffene dat V zicJi onmiddellijk meldde Hfljs tegen hem aan Met vallen en toen dadA de stekea toebradit Het O M neemt l aatste verhaal alfl de waarheid aan Het ia heelemaal niet noodig dat de Wi n te Vro e daar bij Cabouw het plan lildden V aJui te valleft I Da drie jorjg mannen waren lkam Taden waarom kan het niet dat de With an ta Vroege Ijet geval wüden afpraten Vei iw te heeft zich lafhartig tegen de With latcM aanvaren ef had toen het geopende inm al m de hand De verwonding is zeer emaög geweest in£eQnJ£at lIJk b ad had reeds gestaan dat de WÏ N B eden was Eieoh 16 maanden gevangenfDe verdediger mr C C hmold l etoog de dat er van een opze bij üwn de With te doeden niets is gtMefcen 1 niet om de Wit i te miflhantlelen V Itm fcm enked opwt gehad Sul Tsa p een lichtere straf verdftchte iVvindt ncfi rwds 2 mawiden m vo Ioppige hechtenis Er U een rappwi omtrent vordachte gmMfd dat cfater wjg