Goudsche Courant, donderdag 12 november 1931

Verlootd LIESEL UNK GERRIT BOUMAN Wieabiden Dtchl Djokjakarta Java 11 No 1931 Donderdag 12 November hoopt voor te gaan s avonds half icht inZaai TOT HEIL DES VOLKS Peperstraat Ds J O verduin van Sliedrecht Het is HET VOORDEELIGST Het is HET EENVOUDIGST Het is HET GEMAKKELUKST wanneer U in meerdere bladenadivertentiën liebt te plaatsen hetzijhier of welk blad ook in binnen ofbuitenland dat U de opgaaf daarvan toezendt aan het Volgens den correspondent van de New York Evening Press te Wiaahington zou de veroordeeling in het Lagerhuis door HacDonaJd van ée scitadevergoedingen en de oorlogssdiuiden een formeelen stap van Groot Brittannië doen voorzien met het oog op een hernieuwd onderzoek van deze quaeaties De correspondent is van oordeel dat het standpunt van MaoDonald overeenkomt met dat der regeering van de Vereenigde Staten Het is intuaschen zeker dat het Congres geen enkel voorstel van dezen aard in overweging zou nemen tenzij Europa er in zuu toestemmen zijn kosthare bewapeningen t verminderen Jn ieder geval is de meerderheid van tweederde van het Conjtrea tegen een permanente vermindering dw Europeesche schulden Oppositie zou in kt bijaoDder komen van de senators van bat Westen en bet Zuiden die schrapping na de oorlogsachulden betitelen als een ttmenzwering door New Yorksche bantiers gesmeed teneinde ach hét bedrag van hun particuliere leeningen aan Duitschland ten koste van de Amerikaansche belastingbetalers te doen terugbetalen Door het Ruaaische persbureau voor den binnenland9chen dienst de Koeta wordt hit Chabarowak een nog al opzienbai end ifoaeht de wereld ingezonden volgen hetwelk de mettewerker der Japansche militaire missie Ve Chai bin Cbsawa den generaal Kosnün een Rusaisch emigrant en wiLgardiat by zich heeft ontboden en hem de organiaatóe heeft voorgesteld van een lamenzwering tegen den Oost Chineeschen Bpoorweg Aan den Bussischen witgardist lou het worden overgelaten het plan tot in bizonderheden uit te werken Het doei der samenawering zou zijn de bezetting van het swvjelt consulaat het beheer van den OoBt Chinees hen spoor A eg alsmedti der overige sovjet inatelliogen de werkplaatsen van den Oost Chineeschen spoorweg en de eovjetbank voor het Verre Oosten AUe Bovjetambtenaren die een leidende positie inne ien o a de sovjetconaul en de directeur van den Oost Chineeschen spoorweg zouden moeten worden gea reBteerd om zoodoende een conflict met de sovjet unie irit te lokken Ossawa zou hebben beloofd de samenzwering met geld wapens en handgranaten te steunen Tot zoover het Bosta bericht uit Ohabaro 8k Het opzienharende ervan ligt volgens de Vossische Zeitung niet in Jen inhoud van het bericht maar in het feit dat het sovjetagerttschap het openbaar heeft gemaakt Het Duitsche blad meent dat er leer zeker van een complicatie van den ADVERTENTIE BUREAU Markt 31 Gouda TeL 2745 U eljt dan in eens klaar en deplaatsing geschiedt naar wensch en tot dezelfde prijzen als door de bladen direct wordt berekend Als ai lijdt aan trifte ootlattiog dal slijm koorttigheid maag ofhoofdpijn een eetluit slechte spijsTertertag enz neemdan Wortelboer a Kruidenof Wortelboer a Pillen engij zijt spoedig weer hersteldVerkrijgbaar a 60 cl bij Apothekers en Drogisten 20 Complete Cassettes vanaf 131 55 Raadpleeg het geïllustreerde prijs nJV boekje Zilmeta i C u HAr RA Elke jToede sredachte of daad voert ie duistere wereld dichter tot de zon DE ZILVERKONÏNG mt het Engelsch van ALFRED WILSON BARRETT 3 Nadruk verboden Öiddereaid 8t id Draiver weer op Hij was Biet dronken meer Hij was ineens nuchter WkUonien nuchter en met ontzetting drwig het tot ïijn bewusUijn door dat Hij deae Jje 6ii3k6 daad gepleegd had Gaoffney dood m hij was zijn moorde WftTB naar Wat moest hl beginnen Zijn hand loot wn den revolver en hlj stak het wapen ïijn zak Hij zaïi ajn hoed op een stoel wen en zette hem op HiJ deed dit aUes ti f Gil nam toen den kandelaar weer om ht ba hebben naar de deur Voor hij heeoWjK echter bleei hij even staan en keek K nfl in het onbewe ujke gezicht van Ijzingwekkende kreet ontaIll te hem Kijk me met zoo aan Geoffrty Uoe ie S hcht simt ze J tig tPok hij het kleed van de Ufel en JJPhet over het hoofd en de schouders 4 a Jï Jn g hkat zag er mt JiW van fen krankzinnige zijn lippen zich onophoudelitk toen hij naar awsnpel strompelde fe trappep afgdng Levsnsposifl INSPBCTEUK trie uit beichaafden stand eTra d door SpuriaatelliBl Bekendheid met verzekeringen strekt tot aanbeveling Aan dece positie is verbonden een vast salaris provisie en abonnement Br met volledige inlichtingen onder No 4900 Bureau Goudsche Courant Markt 31 20 Jongste Bediende GEVRAAGD bekend met de schrijfmachine Brieven onder No 4858 Bur Goudsche Courant Markt 31 Verschenen f De nieuwe Uitgave van de GiiiiGiiE nmmi Bijgewerkt tot 1 Oct 1931 Een onmisbare gids voor iederen Gouwenaar l Prijs 25 cent Verltrljgbaar In eiken Boeldrandel en bij de Uitgevers A Brinicman Zoon Maritt 31 Gouda j j BOOC AZIJN 2 i DE BESTE VOOR DEM PRIIS 1 MENSCH DURF 3 4 EVEN EN GENIET Wees oiet béng voor ja kopje iroott neen gebruik daarvan SQov ne maar tuif maar profiteer v n de voordeelen die de vooruittlrevenda wetenschap n de techniek welen la bieden I KoHi bekomt sommigen vri ilechl er valen moeten dil genot bekoopen met onaangename hartkloppingen zenxworikkeling ler eloosheid en andere nerveuse verschijnselen Een Ingenieus procédé beschermd door Nederlandsche Ocfreoien brengt echter uifkomst Deze uitvinding maakt hal mogaWi de ruwe koHieboonen te doen zwellen daardoor wordeVde poriën geopend waarna men door middel van een xtradiMto de coÜeine uit de koHieboonen kan halen Alle natuuriijKe aangename eigenschappen blijven bij dit procédé behouden Dit geldt m de aeriie plaat voor de smaak en romagevende stoften caféorien want deze komen eerst bQ lie brandenlotontwikkeling onverschilligofdeboonencoffeïne vrij zijn o1 niel Door Koffie Hag de gegarandeerd cofteïnavrije koHieboonen ta koopen kan dus elke huisvrouw een koHie op tafel brengen die beter bekomt even pittig is en hetzelfde genot verschaft els gewone koffie xonder echter enige schadelijke werklngop het organisme uit ta oefenen i Hat bewijs te leveren is met moeilijk 60 Centt zult U daar wel v voor over hebben wai het gaat om niets meer ol min Af da om Uw gezondheid en hel welzijn van Uw huisgezin Koop U heden nog een ongmoel pakje Heg en U zuil Heg blijven ge bruiken want Heg engt U MEER GENOT EN BETERE GEZONDHEID Het nieuwe Geroméiöal PRs Mli ZILMETA aan onxa lazers Hebt gü last van bioedarmoede Voelt gy U dikwijls loom ert moe Lijdt gij aan nuwzwakte Zijt gij prikkelbaar of zenuwachtig En wilt gij daarin spoedig veranderng zien Wilt KÜ weer gezond vróolyk en opgeruimd worden Gebruikt dan SANQUINOSE Zy zal u doen wat zij voor honderden gedaan heeft Honderden en duizenden in ons vaderland hebbfenj een goede gezondheid aan de SANGOINOSE te danken De SA JGUINOSE is beslist het befft bekende middel ia alle gevallen van bloedann fe en zenuwzwakte Gij kunt geen beter middel vinden zelfq voor veel geld Neem er de proef eeng mede vooral wanneer g j geen baat bö uwe tegenwoordige behandeling vindt Prijs per tl ƒ 2 6 fl ƒ 11 12 fl ƒ 21 Bij Apotheken en Viogiittia VlAiN DAM Oo De Riwnerstraati 2c 4 60 Den Haag Adverteert In dit Blad De mondverzorgin mei Odol b in één woord een weldaad De rottingjsprocessen in den mond die de tanden langzamerhand verwoesten worden met zekerheid gestuit en na iedere spoeling met Odol verspreidt zich een verkwikkende frisdiheid in den geheelen mondWanneerU de tanden daarenboven nog mef Odol tandpasta borstelt blijven ze wit en glanzend M 17884 78 Jaaf anfi Dopderdag 12 Novambaii 1981 éOll8 l £ C01IMXT NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz Dit blad verechjjot datelijksbehalve op Zon eoFeestda en ABONNEMENTSPHIJS per kwartaal ƒ 2 25 per week 17 cent met Zondagsblad uer kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal waar de bezorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ S 16 met Zoudagiblad ƒ 3 80 Abonnementen worden dagelgks aangenomen aan ons Bureau MARKT 31 GOUDA bü onze agenten en loopers den boekhandel en de postkantoren Onze bureaux zijn dageiyks geopend van 6 uur Administratie en fiedactie Tetef Interc 2745 Postrekening 4S400 ADVËBTfiNTIfiPRUS Uit Goada n onuteekan behoonnda tot 4aa ba nvkrlnv 1 regels ƒ 1 30 alka regel maar f 0 26 Van tmitaa Gouda ea éam baaorffcaEv 1 5 regela ƒ 1 56 alka regel meer ƒ 0 Advartentlëa in bet Zatardagaonuoer 20 bjjalag op den pi s lie dadigheids advertanti n de helft van dea b lNGEZOND£N MED£D££UNGËN 1 4 regeU f2M elke regel mUr M 9p de voorpagina 50 hooger Gewone advertantién en ingezonden mededeelingen bij cootract tat ae prijs Groote letters en randen word i berekend naar plaatandute Advertentién kunnen worden ingezonden door tuaadbenkoaiat van aa M e 4e Beekhandelaren Advertentiebureux en onxe agenten en meetea daaga r éx ê aan het Bureau xijn ingekomen teneinde Tan opname v nekerd te a M E8n stap van Engaiand ta varwachtan In overeenstemming met de Amerikaansche regcerins SovjetRusland en het Japanwh Chineesche conflict peditie te n de coöperatie geoi mseerd en aan het hoofd van dat leger stelden zich de deurwaarder van de Stalinsche wijkt Nefedow en commandant Oedatisjtsjew De ideologische leiding zonder ideologie kunnen de boWjewiki nu eenmaal geen enkelen stap doen berustte in handen van den iwaamemenden directeur van de 3jer9tJ Soekno Het executie leger bestond uit rftemoWUaeerde werklieden van de fabriek der Jeratj 3oekno Dit Jegef ging methodisch te werk Voor alles werden de electri che geleidingen doorgesneden de stopcontacten u rukt de electriache lampjee gebroken met de voeten tot gnüzelementen gestampt Daarna werden de drie motors van de coöperatie Tift de fabriek verwijderd en ala bult weggevoerd Toen dit werkje opgeknapt wag wierpen de ikrijgers zich op de splinternieuwe buitenlandsche macldnes en draaibanken en begonnen ze rondweg af te breken waardoor de duur betaalde werktuigen en machines grootendeela verloren gingen De kostbare buitenlandache drijfriemen Werden niet afgenoraeti waardoor zij ten minste ergens anders hadden kunnen gebruikt worden maar met messen in stukken gesneden De werktuigen der coöperatie mannen stopten de veroveraars in hun zakken en namen ae aU k jgthuit ni0e Nadat al de machines van de cotfperatfe warMi uiteengehaald en in stukken gebroken werden z naar de binnenplaats van de f riek overgebracht en daar op een hoop neergeworpm cie vernieling van de fabriek van Snabsbyt heeft anderhalve dag gedonrd en noch de polftfe van de wfjk noch de w0kafdeeHng van de iflkainspectie die op de hoogte waren van hetgeen daar gebeurde vonden het noodig iets te ondernemen om de razende werklieden van de Sjerstj Soekno te bedwingen of hun leider den sovjetdeurwaarder tot de orde tie roepen Zoo vertelt de J rawda ZWRDEN De oorzaken van Lundborg e dood Fjen rapport dat felle kritiek bevat De C Hmniasie welke indertijd door de regeering is benoemd om een onderzoek in te stellen naar de oorzaken van het ongeluk waarbij kapitein Lundborg de redder van Noblle iHn het leven is gekomen heeft gisteren haar rapport B n den minister van de landsverdediging uitgebracht waarin geen tnalsche dingen aan het adres van de leiding der luchtvloot worden gelegd Het rapport komt tot de slotsom dat het ongeluk niet aan een fout in het materiaal doch aan een reeka van ongelukkige omstandigheden iB te w ten In verband hiermede gispt het rapport de neiging welke er onder de Iriding van de luchtvloot bestaat om bij alle ongelukken dienstfouten te willen verhelen Voorts wérdt gezegd dat de aanschaffing van materiaal maar tuk tung een dreigement mat Ivt afbreken derdiplomatieke l etrekkingen Toorloopig nogniet aan de orde wonden geateld In elk geval kan een dergelyk voorstel niet van den Volkenbondaraad u itgaan BUITENLAND3CH NIEUWS UU l i EiCULAN lx Intocht van den winter in het Zwarte Woud Vroeger da gewoonlyk heeft de wmter Zijn intofht gehouden in net Zwarte Woud In de streek tusachen 3t laaien en Titasee hebben al aneeuwstolttun gewoed en terwijl anders het eigenlijltt winterseizoen pa na Kerstmis begint tm men dit jaar zeker al vroeg aan wintenport kunnen doen Met Allerheiligen weid er reeds een begin mee gemaakt Te Ti Uee 900 Meter hoog gelegen aan den voefeivan den F eldberg is de ijsbaan al geo md Te I reiburg dat niiet alleen Imiveraiteitsstad maar ook een centrum van wintersport is zun reeds talrijke buitenlaopsche studen ten en geleerden aangekoroln Overal m het Zwarte Woud zgn de ijbodige voorbe reidingen voor de ontvangst der gasten genomen Friedrich Bartda f Voorzitter van den Fniiaiachen laaddag De voonzitter van den Frtdsischen landdag Bartels is i ar het W B meldt gisteravond op 60 jarig ti leeftijd overleden Hy was aanvankeluk schier wend later employé bü een vakvereeniging en vervolgena soc dem partüambteaaar Sinds 1013 was hij lid van het beetattr der soc dem partij Van 1904 tot 1913 Vaa Bartela lid van de HapibBUBwha Tlüijgmiliiifl in 191d werd hij tot lid van den Pruiaischen landdag voor Potedam gekozen en in 1925 tot voorzitter van dat lichaam welke functie hij tot zijn dood heeft bekleed Ëen falniek verorcrd Zonderlinge toestanden Jn de rPrawda gaf de bekende sovjetjoumalisit Koljtsow een beachr vlDg van de wu ze waarop in het jaar 1931 te Moskoij een fabriek door de arbeidftra an een andere ondemenamg stormenderhand veroverd wordt Het geval dat de zonderlinge KuBBische toestonden goed illustreert heeft zich als volgt voorgedaan Er bestaan te Moskou twee aovjetinstel lii en de fabriek Sjer tj Sockno WolLaken en de coöperatie van anibachtsheden f nababyt Het beatuur van de fabriek SjerstjSoekno vend dat het gebouw waarin de werkplaatsen van de coöperatie ondergebracht waren zeer geschikt was voor zijn ondememiag De coöperatie weigerde het gebouw aan de grootere instelling af te staan en er volgde een proces waarbij de Sjerstj Soekno in het gelijk werd gesteld Nu moest het besluit van de rechtbank doorgevoerd wor den en dat geeohledde op een zeer eigenaardige wijze Er werd een soort strafex I toeatand kan worden gesprok n Tot dus ver zoo wordt eraan toegevoegd heeft Rusland met betrekking tot bet Handsjoer fiche conflict een volkomen gereserveerd houding aangenomen en zich evenmin geroerd toen de Japansche maatregelen zich ook dreigden uit te strekken tot de Rosaiache belangensfeer de sovjetregeering wil blijkbaar het koste wat het koste een toeneming der toch reeds emetige moeilijkheden voorkomen welke ontstaan zijn doordat heit vijfjarenplan geenszins in alle doelen ia geslaagd Volgens het geciteerde blad is tot duaver nog geen enkele soldaat naar het Verre Oosten vervoerd n evenmin Busaiiache kanonnen en vliegtuigen Boven weergegeven bericht is dan ook des te merkwaardiger omdat alihans op papier een zeker verweer tegen de Japansche maatregelen zich begint af te teekenen Ondertuaschen zal op a s Maandag de Volkeubondsraad opnieuw bijeenkomen Te Genève gaat men al sinds geruimen tijd de mogelijkheden na die den Volkenbond ter beschikking staan om het Cbineesch Japansche conflict overeenkomstig artikel U van het Volkenbondspact op vreedzame wijze te regelen Het secretariaat heeft ongiöbw feld zoo zegt het U D ook aandacht gewijd iian het dfestyds verschenen ra port van den Belgischen senator De Brouckère Dat rapport bevat ondermeer een aanbeveling welke den leden taiten aan Ae hand doet eveiïbueel hnn diplomatic vertegenwoordigers terug te roepen offlcieel de houding der betrokken regeering af te keuren of zelfs ernstiger maatregelen te nemen zooals een vlootoi luchtvlootdemonstratie van die leden rtiaten welke bereid zouden zijn in opdracht van den Volkenibondsraad daartoe over te gaan Ook de eventualiteit eener buitenge wone Volkenbondsvergadering is onder de oogen gezien Al deze maatregelen worden echter nadrukkelijk slechts als voorbeelden aangehaald terwtil aan den anderen leant wordt verklaard dat de Raad volgens artikel 11 tot eiken maatr el kan besluiten die ni t de oorlog tegen den schuldigen slaat beteekenft dit echter pas in het geval wanneer de bedoelde staat met opzet nalaat zich te schikken naar de beslissiU gen van den Raad Allereerst zou de Volkenbondsraad dufl met eel nauwkeurige regelingen b v het bepalen eener onaijdige zone tusschen de troepen der belde partijen voor den dag moeten komen of maatregelen moeten aanbevelen van industrieelen economischen of financieelen aard Daar de Volken bondsraad nog lang niet at zijn middelen heeft uitgeput en tot dusver er nog steede op rekende dat Japan aou toegeven kan volgens de Vossische Zei raak geschiedt Aan commandant Lübeok den chef van den staf wordt verweten dat hg ran de Bnatol Aeroplane Cy een leaning van £ 200 beeft aangenomen welk bedrag nooit terugbetaald ia Daarbij wordt er op gewezen dat deze maatschappij een beatcUine van m ren ter waarde van 800 000 kronen heeft gekn en Van raal Amuoidsen den leider van den dienat wonit verklaard dat hy niet de noodige kwaliteiten voor z jn ambt beirit Een kortaaageboadm rechtw Bij de behandeling van een civiele zaak voor het graafschapahot te 8boreditacü nep plotseling de zoo van een der partijen achter uit de zaal tot de andere party Je bent een amenge leugenaar De deurwaarder verwijdende den nnan met behulp van twee agenten doch de rechter zei llrei dien man terug Toen dit geechied was vroeg de rechter hem waarom tMJ itch zoo gedroeg Het antwoord luidde hHü ia een smerige lei enaar s Rechters wederwoond was Met mis Zeven dagen geraagemsfltraf X adt hem onmiddell lk weg Uit het puUiek begonnen eenige vrounen te protesteeren waarop de rechter waarsohuwde met de woorden Jullie gaan allemaal naar de gevangenis van HoUowsy ais jullia je misdragen H ia naai Brixton SPANJE MoaarchJatiache aaatcaaveriiig ia Spanje oatdekt 0 DekOR van Madrid en de sooa vaa Priao de Rivera aaagcbeudMu D Rceermc had aedent eenige dagen kemiia gekregen van de organisatie van een complot van monarchistischen aard De pobtie richtte oomiddefllqk een bewakings dienst in om de verdachte persoonUikheden Het schgnt dat eenige hoogere oftcieren die onlangs ter beachikking yn gesteld krachtens het decreet van den minister van Oorlog bot reorgamaartie Tan het leger by de sauKinzwerins betrokken zgn De algemeene directie van den veillfheidscüenart is leeds in het geheim tot eendge arrestaties overgegaan o a van den deken der kathedraal van Madrid en Juan Antonio Primo de Rivera oudsten zoon van den overleden dictator en van commandant Rosado Het onderaoek wordt voortgezet en er zullen waarschijnl k nog meerdere arrestaties volgen maar men kan zeggen dat heï complot nüshikt is VBRilBNiaOE STATBN De liquidaUe van de zwijgende tÜm in Amerika Volgens Variety zal de stille film in Amerika spoedig tot het verleden behoorcn Van de 22 000 bioscopen aldaar ziJn er thans nog slechts 1600 die niet voor geluidreproductie ingericht zijn dat zün voor het meerendeel schuurachtdge gebouwtjes in de achterlijkste provinclcplaatsjes In 1932 en door de haU deur Hatton Gardeni bcreJkte HOOPlHiTTTK IX Eén Twee Dne Vier Vijl Zes De klok op de aehooreteennjantel liet luid haar lagen weerklinken door de stille kar men Nelly Denver stond op uit haar stoel en zuchtte vermoeid Toen ging ze naar het venster zooals zij reeds zoo vaak gedaan had na haar ten keer uit de Korenèchoof den avond tevoren En todi wat had het voop nut Boo uit te kijkai Hei kleine voortumtje lag helder in den zonneeehijn viai dezen jongen Meimorgen de muasehen kwottewJen vrooilijk m de takken van e i j aar boomen die begonnen mt te loopen Alles zag er even aonnig utt als gisteren toen Ze van Will aTscheid had genompn optimistisch als steeds dat hij dezen keer hun bezit wel zou temgwlnnan zoodat ze weer m hun ouden doen eouden Aomen hn toch hoe anders was alles in de werkelijkheid behalve de zonneschijn en de mu sehen en de vogele Nelly k crdle zich zuchtend naar het raam af haar blik dwaalde door de kamer Hun bezit WfPk na wee maand na maand had ze het zien afnemen Iht huis in een eenvoudiger deel van Londen waarheen ze en WUl vertiinsd waren verleden jasr was het beate bewijs van hun achteruitgang Met weemoed dacht e aan all Iel geliefde dingen huwelijksgeschenken Verja iidai scadeautjes herinneringen aan een gelukklgeo dag die al baieeod wanu om aan geld ta komao Ëeret had Will met tëgenzm haar opofferingen aanvaard vasti overtuigd dat zijn kans n keeren zouden Toch kon dat olies haar niet schelen haar verblijf in een mindere woning in een gewona buurt in de voorstad deerde haar niet als Will maar op den oujifeo weg terugkeerde als hij maar terugkwam zooals ze hem teravond gesmeekt had en irnieuw leven wilde beginnen Ze 7 ou hardi willen werken om hem da rbij te helpen Maar misschien kwam hij nooit iweer Kenig gerucht aan de deur Oeed haar schriÉtken Een zachte stap weerklonk en i en vi ieiMlelijk angstig zic it keek in haar nohting Jaikes je deeti me aohnkkeo zeide zij De oude knecht schudde aijn hoofd en zuohte ik heb geen apoor van hem e ien mevToow zei htj Ot je denkt toch niet dat hij zijnbortreitfing heeft mtgewoerd Zoo flink als ze wm beefde Nelly Denver tooh tofsi ze den ouden man onderzoekend aanke O neen mevrouw h maar gpen aoa Meneer Will xaj niemuid kwaad doen Jsifc ïa sprak boo npgew t als hij maark Hi Maar blijft u met langer opeitten nievitmw Dt ben er aan gewoon Jatkee antwoordde ïij h n met een vermoeiden gtimiaoh Ja maar ktt opzitten iederen naohttdoet u geen goed IT wordt bleek m nekvan merkte hij op Ea n had vroeger snlkemoolé rood waagw to hij op maar se zullen mij er tooh niet zien Ik weet beet wat ik doe Neliy zag wél dat al haar praten niett hielp Haar oogen bleven op de vertrouwde fpekten van den ouden man rusten en ze zei En ik vergeet intueecben maar hoevermoeid je bent ga naar bed Jeakea en ga tapen Ja doe dat du Ik zal je roepen alslic Je ergens vo r noodig mocht hebben Me oude man aarzelde maar hij kon haar niet wef frtrevefi Goed me Tonw zei hij zachtjes ats uhet verlangt Goede Jaikes gümlachte M Goedennacht Niet goeden nacht mevrouw t is goedaa morgen Ue deur gmg zaoht acWer hem tflcht en men k Hi hom door de gang hooren ahrffen Nelly Uenver waa weer alleen m de kamer De laatste woorden van den ouden knecht klonken nog m haar oogen goeden nacht t is goeden morgen AOih als diat f ns de dageraad was van een nieuw en gelukkig leven Wat was dat Werd de steuted m de hntadeur gestoken Wie kon dst zijn Wie an derq dan die ééne Haastige schreden klonken door de halt voor de kamer hielden ze op Toen ging de deur open WfU gilde de jonge vtouw FEUILLETON Aoh vroeger mompelde Nelly die gelukkige oude tijd m ons heeiriijko oude huis die tijd komt nooit terug WeJ ja mevrouw Ik zou met wetenwaarom met ik heb zoo n voorgevoel alsofalles weer m orde komt Uod zegene je Jaikes haar stem braken haor otujen vulden ach met tranen Uetwijl zo haar hand op zijn arm legde licwoet met hole ik al dio ellende moet dra gen als jij iweg bent Alg je weg bent jaJaikea vervolgde zIj want we zijn geruïneerd Wij kunnen geen t edienden meerbekostigen Je bent al zoo long bij ons goede oude trouwe vriend maar we zullen nutocih van je moetan scfieiden Er kwam eea weerbarstige trt tmi het gelaat van den ouden man Zoo denkt u vroeg hij Maar zoo ge makkelijk kunt u niet van me afk Hnea WIJ zijn ewri zinkend schïp je deedbeter het te veriaten voor het naar benedengaat Zijn hoofd schudde heftig Nee mevrouw verklaarde hij nadrukkehjk Ik voor mij heb h+ ei goed op ftet schip gevaren en als het nastf Hen kelder gaat dan ga ik mee Ik blijf Ik heb van uw geld geprofiteerd toen te beurs vol was en u de handen vrij had Nou ga ik er met vandbor omdat het u gaat tegenloopen en de kast l ï Neen nooit Wonit wiToIfi Goede beste JaikesT Maar je weet dat je naar de Urange terug kunt Ze hji ben daar e i ijtler noodig en ae loud Jon graag hebben Jaikea lippen begonnaa te barven Ze kimnen zeggen wat wlUen mark