Goudsche Courant, vrijdag 20 november 1931

m 17841 Het is HET VOORDEELIGST Het is HET EENVOUDIGST Het is HET GEMAKKELIJKST wanneer U in meerdere bladen advertentiën hebt te plaatsen hetzq hier of welk blad ook in binnen of buitenland dat U de opgaaf daarvan toezendt aan het ADVERTENTIE BUREAU Markt 31 Gouda TeL 2745 U zijt dan in eens klaar en de plaataing gpesohiedt naar wensch entot d elfde prijzen als door de bladen direct wordt berekend Ik ook Kolfia Motl ft btlKMic je at elijkMbt ponk oMlk mee IBMT nwt Mgenuo niar binnoi ce wsrken fc krijic nu ook avenaU je nicht Ha Koffiemdk m n tuk rrmtk aii apotdig MM wtKm iMbbM Ik ben Uil dao éokxar ptaaid Titbbtn Óok mij bkare ooffelnevrtfc kofRc veel btMr ea vadir die wegaai ujn gqirikkeldc icnuwen en deehte naohtnm al lang geen koffie meer ml gebruiken xal mei Koffie Hag ingenomen rijn Hcc il inderdaad loo Koffie Hag ipaart hart en aenuwen r Gele tanden bij rookers Na lang zaeken eindelijk datgene wal ik voor mün tanden noodig heb Nadat ik het drie maal gebruikt had waren mijn tanden helder wit hoewel zü er door het vele rookcn bruin en leelyk hadden uit zien Ik zal geen ander merk meer gebruiken dan Chlorodont B Horst Berg Verlangt alleen de echte Chlorodont tandpasta met roodwit blauwe garantiestrook tube 35 cent en 60 cen Overal verkr boar DE ZII VERKONING Uit het Engelach van ALFRED WILSON BARRETT 20 Nadruk verbodm Toch wel antwoordde akmner zonderop te liijken ai hy strekte de lange beenen die hem onder de ledm van zijn bende den naam van de Spmi hadkten beaorgd dichter naar het vuur Och Herbert waarom tochi t Zijn armoedzaaiers antwoordde Skinner geïrriteerd Jtón van die kinderen ligt t sterven en ik kan het niet hebben dat menechen op mijn IsDdgoed gebrek lyden en doodgaan Maar wat moeten ze dan bannen Wear moeten ze naar toe e man haalde de schouders op Een paar mijl verdeo op staat een heel w rfehms gnjnsde hy l at dat stel dtaarmaar heengaan De jonge vrouw tood op en Swam dichter y het vuur WenceliiJt Herbert begon ze O ga maar niet redeneeren üiive zeS H nnerhum arig Die vrouw kan Kaar hunr eo betalOT en dus moet ze maar gaan Maar het ie beusch haar schuld niet t u arm II t üdve Oemeft Schouwburg jBioscoop Gouda Van VRIJDAG 20 NOVEMBER a s brengeo wij op Teelruldigrerzock een geheel nieuwe copie ract Hollandsche titels bewerkt vin het beroemde geluidsfilmwerk ter wereld OE BLAUWE EIGEL Regie JOSEPH VON STERNBERG In d hoofdrol MARLENE DIETRICH die op onnavolgbare wijze het wereldbekende lied Ich bin vom Kopf bis Fusz auf Liebe eingestell zingt Verdere hoofdrollen EMIL JANNINGS ROLAND VARNO HANS ALBBRS DE BLAUWE ENOEL is bewerkt naar den roniin ProfessorUnrath van Heinrich Mann en behandelt de levenstragedie van een eerzaam professor die verstrikt raakt in de netten van een chanteuse uit de Tingel Tangel De Blauwe Engel Zaterdagavond geon voorstelling In plaats hiervan één extra voorstelling op Dinsdagavond 8 uur Plaatsbespreken van Vrijdagmorgen 11 uur af 100 ToeeaDg boven 18 jaar Gratis Fietsenstalling Abo nneert U op dit Blad De mondverzorging met Odol Kwaliteit en nog iets is in één woord een weldaad De rotting sprocessen in den mond die de tanden langzamerhand verwoesten worden met zekerheid gestuil en na iedere spoeling met Odol verspreidt zich een verkwikkende frischheid in den geheelen mond Wanneer U de tanden daarenboven nog met Odol tandpasta borstelt blijven ze wit en glanzend aden Vroeger was kwaliteit alleen voldoende om de vraag naar een artikel op te wekken Thans nu iedereen kwaliteit moet leveren wil hij in den concurrentiestrijd niet aan het kortste eind trekken is dit feit op zichzelf niet meer voldoende Het is noodzakelijk het publiek op di hoogte te brengen van de voordeelen van zijn artikelen De beste en goedkoopste weg daartoe i ol 38 Een prima Banketletter 38 ot Een pond Suikerbeesten 24 et H V Het Chocoladehuis Filiaal Hoogstraat 13 24 c Groote sorteering LUXE DOOZEN Chocolade Figuren Chocolade Letters lacht naar Goud uit de geschiedenis van Californie is één der grootste aenaaties geweest die de wereld kende De romantiek het avontuurlijke leven dat alles trok de menflchen uit alle werelddeelen naar deze woeste onherbergzame gevaarlyke landstreek Eerzame burgers avonturiers misdadigers alles deed mee aan dien run naar het goud som met succes meestal met tegensiag U kunt rustig in uw stoel gezeten deze laoht naar Goud nipdpmakeri l behwft slechts één uwer avonden van Vrijdait t m Woensdag vrü te liouden voor Thalia Theater alwaar de sensationeeie romantiache hi tori ichp geliudsfüm JacKt naar Goud wordt vertoonxl De hoofdrollen worden vertolkt door artisten van den eersben ran o a WILLIAM COLLIER RENEE ADOREE HARRY GRIBBON GEORGE DUREYA EXTRA VERZORGD VOORPROGAMMA Paramount Sound News Metro Movietone Revue enz Toejjang voor personen boven 14 jaar fovPmber film Verwacht Vrildag 27 November GRETA GARBO in de Duitsch sprekende ANNA CHRISTIE WOENSDAG i A TIN ÉE met doI komUch programma Toeeanu eiken leeftüd Verschenen De nieuwe Uitgave van de GOIIDSGIIE VRUmAK Bijgewerkt tot 1 Oct 1931 Een onmisbare gids voor lederen Gouwenaar Prijs 25 cent Verkrijgbaar in eiken Boekhandel en bij de UitgeversA Brinkman Zoon IVIarkt 31 Gouda N V Utrechtsche Hypotheekbank P ndbrleven f 61 000 000 Keserves f 1 652 263 26 BÉ BANK stelt beschikbaar S pandbpleven d 1001 in stukken van t 1000 f 500 en I 100 met verplichte uitloting van ie per jaar De Directie 40 Mr A J S VAN LIEB Mr P R HOOKWEG Dit groote pak met een inhoud van on netto is voordeelijer voor de zuinitfe huisvrouw Bij elk pak van het kostelijke Quaker ontvangt U een bon voor keurig zwaar verzilverd tafelzilver Quaker 70 Jaargang Vrijdag 20 ÜovoMiber 1831 eOUMlË COIIRAM NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELL NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enf ADVERTENTIEPRUSi Uit Gouda en omstreken behooiende tot den bezorgkring 1 6 regels ƒ 1 30 elke regel meer ƒ 0 2 Van buiten Gouda en den bezorgksiög 1 6 regels ƒ 1 6i elke regel meer ƒ 0 30 Advertentiën in het Zaterdagnommer 20 beslag op den pr s Uefdadigheida advertentifen de helft van den prijs INGEZONDEN M£DëDË£UNGëN 1 4 regels ƒ 2 26 elke regei meer ƒ 0 60 Op ae voorpagina 50 hooger Gewone advertentiën en ingezonden mededeelmgen by contract tot zeer goreduceerdan prija Groote letters en randen worden berekend naar plaatandiute Advertentiën kunnen worden mgezonden door tusaohenk mat van seUede Boekhandelaren Advertentiebureux en onze ageoten en moeten daaga v66r de r aan het Bureau z a ingekomen teneinde van opname venekerd te ailju Dit blad verschijnt dateiijks behalve op Zon cnFeeitdatcn ABONNËMëNTSPSUS per kwurtaal ƒ 2 26 per week 17 cent met Zondagsblad per kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal waar de bezor ng per lóoper geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ 8 16 met Zondagsblad ƒ 3 80 Abonnementen worden dsgelyks aangenomen aan ons Bureau MARKT 31 GOUDA bö onze agenten en loopers den boekhandel en de postkantoren Onze bureaux z jn dagelijks geopend van 9 6 uur Administratie en Redactie Telef Interc 2745 Postrekening 48400 w en brengt de aanleg van nieuwe openbare wegen of de verbreeding van bestaande wegen naede dat grtmden worden onttrokken aan den omstagplicht waarmede xy ten behoeve van de polders waarin y z n gelegen belast zjjn Het komt het bestuur met bdllyk voor dot de gedeelten der polders die door de nieuwe wegen ingenomen zullen worden van de poideriaaten worden onthevMi ten nadeeia van de andera omsIagpUchtige grondel terwyl de eigenaren van de wegen evenoeer belang hebben by de werken welke de polders bekostigen als de andere grondeigenaren In verband met een en ander verzoekt het bestuur in het onderhavige adres den vt jdom der ofienboie wegen op te heffen althans v r w t betrefii wegen welker eigenaren thans niet in het genot z n van vrijdom van de polderlasten Zyns iniiensi bestaat er te meer aanleidil den vrydom van de openbare wegen opnieuw te overwegen oandat ten tUde dat deze vrijdom werd toegekend deze geenszins de beteekenaa had welke daaraan nu verbonden is Deze aangelegenheid heeft een geheel ander aanzien verkregen nu de groote verkeeraw Cfn worden gebracht op afmetingen waaraan bij de invoering van den vrydom van de polderlasten niet gedacht werdDe Uin Rottenlam Haaastede tienjarig meisje door middel van kolendamp van het leven beroofd Hy had de kinderen eerst een stok laten teekenen waarin hy z n vooroemim kenbaar maakte Familie aangelegenhedeft en financieele moeiliikheden achijnen Jiem tot net noodlottig besluit te hebbesM gebracht Benard Ie Pontoi iajrvyf en vyftig jaar oud geworden In den iorlog streed hij bij Yperen en Diksmuiden er bevel van admiraal Ronarch Op heb gebied der archeologie heeft hy belangtwfkkende dingen verncht hü atichtte te Ptnmarch een oudheidkundig museum en was voorzitter van het Insttbot finistériein d etudea préhistoriques In November 198v leidde hij een wetenechappelyke expeditife m de Sahara en werd by z n tenigkeer door den voonnaligen president der republiek Doumergue in het Elysée ontvangen die hem het officierakruis van het legioen van Eer schonk Sedert enkele weken tóefde hü gescheiden van zyn echtgenoote Deze kwam juist uil Parijs naar Penmarch om haar kinderen te halen die kra itenB de beslissing der rechtbank eenigen t d bij haar zouden doorbrengen De schatten van de Egypt Spoedig aan de oppervlakte JOe goudschatten van de Egypt byBrest liggen na zooveel tyd nu eindelykopen De duikers ven het Itahaanache bergingsschip Arti lio zijn er in geslaagdden zolder van de achatitamer van het gezonken schip te lichten Xlle twyfel is nuweggenomen de goudwhat beviiuit iichinderdaad m de schatkHner Het is mogelyk dat vandaag het Koud g rgen zal worden j Ket was geen gertSIÜHïk werk om vast te stellen dat de goudschat zich in de schatkamer bevond Niadat aillea voorbereid was om opnieuw met het wrak in verbinding te komen richtte de duiker de vangklauwen van Artjglio s grootste kraan m de richting van de schatluimer De 3 4 duimache dikke staalplaten werden de een na de andere losgemaakt waardoor een toegang door den bovenkant naar de ischatkamer werd verkregen Deze platen waren reeds gebogen en gescheurd door middel van dynamiet doch de opening die 14 dagen geleden slechts 6 voet wa r werd nu eens zoo groot De duiker Mancini was in zyn cyliodrlsch du3kers pak aaji het wea k en telefoneerde aan Mario Raffaelli het hoofd der duiker die zich op het schip bevond Het was een senaationeed gesprek tusschen den duiker die zich 400 voet onder den waterspiegel bevond en Mano Raffaelli die op het dek was Wat zie je vroeg hü JIet IS zeer donker maar ik sta m de schatkamer op iets dat hard is Het glanst veel meer dan de wanden van de kamer en ik geloof diat ik een houten voorwerp in de hoek zie liggen Dit was het antwoord van den duiker Nedat de duiker weer aan de oppervlakte was gebracht werden er belangrijke en gecompliceerde metingen gedaan aan dek waardoor men tot de overtuiging kwam dat de schatkamer tot op twee vo van den bovendiwit gevuld was Dit is de tegenwoordige toestand Indien t licht sterk genoeg is worden de griijpkluiwen weer naar beneden gelaten en iedereen wgnor QuagUa het hoofd der onderneming kapitein Beek vertegenwoordiger van dfl verzekeringmaatschappij en de geheele bemanning van de Artiglio wacht met gn ot ongeduld op de eerste lading goud of zilver die naar boven zal komen RNGEl AKD Boter en kaas uit de dominions Bij zyn verwelkoming van het Nieuw Zeelandache stoomschip Somerset in de Londensche haven deelde de Lord Mayor mede 4a t dit het eerste schip was van een groot aantal die alle te aamen 180 000 Eng tons boter en 120 000 Eng tons kaas uit de verschillende deelen mn het Brit che RUk zul len aanvoeren waardoor een beslissende stap zal worden gedaan in de richting der beperking van den steeds groeienden invoer speciaal voedingsmiddelen uit niet t het Britsche imperium behoorende landen ZWEDEN Enorme fabrieksbrand Bij het groote fabnekaocHioem Svenska Metaalwerken te Vaesteras is Donderdag m de voornaamste opeiagpLaats een gewaUüge biaud uit i eJ ioken In weeiwü ran hei Eeat dat i gezamenlijke brandwenuj uit Vaesteras en de omliggende plaatsen met groot tteriaa J imwift ren Mwf v a het gebouw na eaikel TlféB ntótiimeer tiver dan de muren De groote Ijoorraden grondstoffen en half fabrikaten werden vemield Ook een voorraad geweermuniti welke op een zolder weixj bewaard vloog m de lucht BiiuienlaniL Prof Ëerdmans Neemt zijn benoeming tot Tweede Kameiüd aan Bij de Tweude Koiner ib ingekomen en Bflinjven van den voorzitter van het Centiaal Stembureau houdende mededeeling Jat de heoT B D Ëerdmana aijn benoeming tot üd der Kamer heeft aangenqmen Openbare we en en polderlaaten In Znid Holland Het bestuur van den Zuid Hotlandschen Waiterschapsbond schrijft ii ti adres aan de Provinciale Staten van Zuid HoUand dat van verscheidene bcoMlsleden in den laatsten tijd klachten ingekomen zijn over vermindering van hun omslaigplichtig gebied die het gevolg zou zyn van den aanleg of de verbetering van Rijkswegen Daar art 142 van het algemeen reglement voor de polders in de provincie Zuid Holland vrijdom van om ag toekent aan de openbare BesprekinÉreii in den Volkenbondsraad Japan gaat accoorxl met een commissie van onderzoek Fransch OuitBohë overeenstemming De Bajieler enquêtecommissie zal bueengeroepen worden Japan en heeft persoonlijk aan de Jiapansche regeering Je opvattingen van de leiders van den Volkenlbond meegedeeld De Japansche minister van buitemlandsche zaksn van z n kant heeft het Japansche standpunt in het Mandsjoerijsche vraagstuk uiteengezet waarbij hy vooral liet uitkomen dat het de vraag is of China in staat 19 de veiligheid der Japanners ook op Chineesch gebied te waarborgen Hedoimorgen bereikt ons uit Parys bericht dat de Japansche vertegenwoordiger In den Volkenbond de ambassadeur Joshisawa steravond laat nieuwe instructies uit Tokio heeft ontvangen Naar verluidt zou de regeering te Tokio accoord gaan met het zenden van een door den Volkenbond ingestelde commissie van onderzoek naar Mandfljoer e Het gerucht van de ontvangst van deze instructie heeft in volkenbondsknngen weer een optimistische stemming gewekt Minister president Laval heeft Donderdag den Duitachen amhassadeur von Hoeach ontvangen Tydens deze bespreking werden de onderhandelingen betreffpode de byeenroeping van de Biazeler enquêt commisïie defimtief beëindigd Ket iDuitsche voorstel aan de Bank voor Internationale Betalingen zal onverwijld volgen De puiblicatie van den tekst v n den brief d r B jksregeering aan de Bank voor Internationale Betalingen en de belanghebt ende regeermgen zal Vrijdag te Berlün plaats hebben Het voorstel der Duitsche regeenng t t byeenroepine van de adviseerende commissie by de Bank voor Internationale Betalingen is Donderdagmiddag onmiddellyk na de ontvangst van het bericht uit Parys nopens de daar bereikte overeenstemming van Berlijn verzonden Het voorstel zal waarschijnlijk heden by de Bank voor Internationale Betalingen worden overhandigd Den zelfden dag zulen de betrokken mogendheden door bemiddeling van de Duitsche vertegenwoordigers in het buitenland op de hoogte worden gesteld van de Duitsche stappen De raad van den Voikentoond heeft giate rer vertrouwelijke zittingen gehouden De vertegMiwoordigers wan Japan en China namen aan de middagzitting niet deel In volkenbondskringen hoopt men dat hedenmiddag voor het eerst tijdens de raadsver Verlenging tot Zeeuwach VUanderenT Aan het veraisg van de KonmkliJkB Lucht vaaitMaartaclK pij voor Nedterland an Koloniën Ake den ludMClienst BotterdaanHauuüttede v v ocdeihouden van 4 JuU tot en met 28 September van ctii jaar onUeeom wi bei volgwde Voor de exploitatie bwbowl roote Ixiiangstelling het aantal reiaigers van Kottordam naai Haamstede bedroeg in totaal 225 ip 47 vluchten Het aantal reiaigpm van Haamstede naar Rotterdam beliep m totaal 184 eveneens in 47 vluchten Voor vracht bestond hoofdeakelyk m de richting Rotterdam Haamstede belangsteUmg Er werd i l 1184 K G vervoerd In omgekeerde richting aleulit 80 K i De geoniddeldie vlucht duur Rotterdam Haamstede bedroeg 27 Haanmtede Rotterdam 26 minuten in het verelSK wordt geconcludeerd dat de eietö proef vau biiiaenland ch luchtverkeer p korten afetand us geaUutgdl De verkterauitkomstoi iiebben iedere verwachting overtroffen en hebben de doeltreffendheid er van ten voUe bewezen De luchiverlwnuing heeft alit rwege en groote belangatel Iin4t voor het eiland Schouwen Üuiveland gaande gemaakt en is zander twijfel de rniU wikkeUng daarvan ten goede gekomen Do veriteersHiog lijkheden doen toenemen en verdient dienovereenkomstig groote aanbevelmg Mog meer baat zou kunnen worden gpvonoen bij verlenging tot in ZeeuwadhVlaanderen Een groep belangstellenden iin ZpeuwsohVlaanderen heeft zich uit ogen beiwegmg met de K t M ui verbinding geelöld BUITENLANDSCH NIEUWS FBANKRIJK Wanhoopadaad van een geteerde Berooft zich met zijn beide kinde ren van het leren In zijn kleine villa te Penmarch in Bretagne heeft de oud zeeoffider Benard te Pontoia ontdekkingsreiziger en plantkundige van n m zich te zamen met zijn beide kinderen een twaalfjarige knaap en een gsdering een opend are zitting zal kunnen worden gehouden Briand de raadsvoorzitter deelde mede dat de vertegenwoordiger der Ver St eerst dan aan de beraadslagingen zal deeinanipn indien het Kelloggpact daarbü betrokken wordt Overigens ovem eegt men in kringen van den Volkenbond vooral de mogelijkheden welke er bestaan om em wapenstilstand tot stand te brengen en een direct onderzoek naar den toestand in Mandsjoerije in te stellen Het statuut van den Volkenbond biedt in dit opzicht twee mogelijkheden waarvian er tot nu toe slechts een officieel besproken is Een commissie van onderzoek kan naar Mandajoerye worden gezonden indien Japan daarmede accoord gaat Men hoopt dat Japan hierin zal toestemmen aangezien de toepassing van de tweede mogelijkheid diplomatielDe moeilükheden mee kan brenger Indien n l China en een ander lid van den raad zich op dit artikel van het statuut beroept en officieel den volkenbond van het bestaan van het conflict in kennis stellen ja de leider van hat secretariaat van den Volkenlbond verplicht terstond een onderzoek in te stellen ook ai giaat Jiawtn daariimA niet aec f i ook al heeft de Volkenbond geen desbetreffend besluit genomen Men wil echter vermyd n Japan voor een dergelyke oplossing te stellen en het te dwingen de uitzending der commissie te aanvaardeai De vertegenwoordiger van China Sze heeft intusschen nogmaals een beroep op den Volkenbond gedaan daarby wijzende op de bezorgdheid onder het Chineesche volk en den ernet van den toestand Te Nanking ia officieel bekeend gemaakt dat maarschalk Tsjang Kaï Tsjek naar het Noorden zal vertrekken Men vermoedt dat hy militaire voorbereidingen te fen Japan wil treffen Tsjang Kaï Tsjek moet overigens ook voornemens zyn een persoonlijk offer te brengen ten einde de centrale regeerinjg van Nanking en de Zuiddeiyke regeering van Nanking en de ZuideHjke regeering te Kanton met elkaar te verzoenen en de eenheid van China te herstellen Tsjang Kai Tsjek moet voornemens zyn zyn ambt als staatspresident neer te leggen en slechta het opperbevel over het leger te behouden Deze eisch die door de Kanonregeering gesteld was ia tot nu toe door de Namkingregeering niet ingewilligd De Japansche opmarach naar het Noorden wordt voort ieaet Een am btenaar van den Volkenbond vertoeft op het oogenblik in cJiutd Skumer zette zijn monoclerecht In fciigeland u het geen iwesUe Vanschuld om arm te zjjn t Is een misdaaaUat 18 ook de raden waarom ik njk ben En Zijn lippen kruldeO zicih tot een kouden glimlacht Kykr riep Olive met een hui nng Üü a tB ik eraan denk hoe jy aan je geld koraen bent dan benijd iS de armate werk Touw haar komt brood en haar elok watier Skinner klapte zijn tijdöohnft dicht l de het op tafel en zette de U pen van zijn vingers teg i eakaar Spottend schudde h het hoofd Dat ia waanzin M n lieve Olive alle levenüe seftepselen aaen op elk aar Ue eend eet de wcom op de men8 4i eet de eend open dan eet de worm öea menscli weer opDat SS ée groote wet van de natuur Mijnberoep ia erven goed ato elk anber totdatZe me ontdekt hebben Uie llloaofi © stond tiet measje tegen Ze kreeg een kieuT en ze antwoordde heftig Als je zoo praat haat ik je Jouw beroep ooh kom Inbreken en moorden Hoewel zij het laatste woord haast fluisterend gesproken had aprong Skinnor op nxjdra hij het hooKle Ruw greep hy haar bij den arm Ala je me nu nog eeoe aankomt metdie vervloekte gescjhiedente dan zal ifc je dan zal Ik je maar hy voitool fe zip am niet Hij liet haar arm Ioq en zonk terug inzijn faatenll Kom weeë nu niet zoo dwaas Olive zeide hij z cfit op langzamen toon Doe datnu met meer dan beo je een lief vrouwtje OUve wreef ftaar urn ifur zQn vmgers met e n glimlach aan toe Zvijgend ging de jonge vrouw altten terwijl luidie voetstappen uit de gang weerklonken Meneer Coombe meneer Crif kondigde het meisje aan Skinner s boodgenooten waren al oven wemig veranderd als de kapitein zelf De oude Coombe zag er even zalvendrgemoecfelijk uit alB altijd en Vripp met zijn zware w kbrauwen keek nog ateads op een menschelyken bulldog De oudste bezoeker gini voorop © n naderde zijn gastheer met stralend gezicht M n bt te jongen riep hij mt wat ben ik bly je te zien To Ti merkte hy paa dat Olive m de kamer was en met een glimlach liepp hij ap fiaar toe Hoe maakt u het mevrouw vroeg hij Olive keek eersf naar de dlkk niet bepaald zmdelyke hand welke h j haar toestak en vervolgens naar haar man Toen gaf ZIJ den gaat van i ar maji onwillig de hand en mompelde een onverstaanbsar entwoord De oude man schudfle even het hoofd en gUmlacfate weer CnppB it am met zijn vuile vilten hoed op binnen een kort Fteenen pijpje hield hy tu Bc ien d tanden geklemd Hij vereerde Olive met een korten blik en een vluchtig kmkje tioeden dag mevrouw gromfl © hij Zeg Spin ging hij voort dat is eea verduveld lolüg plekje dat je hier hebt uitgeaooht da a niet mia Hkmner fceek hem even aan Zoo vind je dat antwoondde hij nog al scherp Maar ik zou het wei op prijs stellen als je e wat behoorlijker zoudt uitdcrukken Nou en wat mankeert er dan aan wat ik zen Wie naet op myn geraeJschap ge teld is kan verdwijnen Uan ia er geen reden voor my om hier te blyven kwani Üliv © tasschenbeflte en met een blik vol ergernis ging zij naar de deur Heelemaal met mevrouw antwoorddeCrippe vrootijli hy trok een fauteuil naarzich toe ging er m zitten en legde Oe beeKen over elkaar Heelemaal met mevrouw herliaaide hij en hij trok een Itinfe aan ajnp jp en blies f en dikke rookwolk de kamer m Ik bedoel u er niet mee maar ik moetniete hebben van dat vrouwvolk dat zijnneus flteekt in dingen waar se niks mee temaken hebben Skinner opeiwle de deur voor zyn vrouw UrIppB keek hem met ce n gnjns aan en vervolgde Ziezoo Geen vrouwvolk erbij da ismijn opvatting van zaken No n dan kunnen ze zioh ook nie erjreren aan jou zei zijn gastheer Ach wat ik heb een hekel i n belpefdheid Ik heb een hekel aan ai wat bef efden beschaafd is M n waarde heer antwootdde Skinner Bedenk toch de waaodigheid van ons he loep Er is ïeon enkele reden waarom wijgeen awittamsn geen heeren zouden zijn Heeren Wat Er w mka heerachtig taan mij 8ttt Wordt venrolgd W e door goede en liefderijke gedachten vergezeld wordt zal zich nooit alleen en verlaten gevoelen noch ooit zich vervelen haar tzxM el gekne en hadden en keek hem met een onl8tel ien blik aan Ze Uet hags stem ot dalen Het schijntl dat je nietlieederaaal doof bent voor de stem van jegeweten FEUILLETON ik wenschte waarachüg wel dat ik afen toe doof kon wezen voof jouw etem Zij negeerde Oe hatelijkheid en bleef hem bedeesd aankijken Herbert vroeg ze Jtan je nietg goed maken kan je de smet die c de nagedachtenis van dien man kleeft niet uitwiaechen Neen dat gaat niet scSireeuwde hyiütehei uit no Wat een ezel ben ik geweest om ja dat te vertellen AJ Ik geweten had wat voor geheim het was bad ik je niet aangeffioord mndB net oogenblik dat ik het weet heb ik geen rustig oogenblik nieer gehad Zij dreigde in tranen uit te barsten en bkmner stond met een boos gemcht ofi Wat drommeK zei hy woedend je hebt me er geen een lai i bewaren Nou omhemelswil Olave kijk nu niet zóó je zultoud en leeüjJt zijn voor je tijd Laten weheft nu maar vergeten Olive gaf geen antwoord Ze had er trouwens geen gelegeiüiend toe want er werd de deur gekitst en een kamermewije trad bmnen klnner vToeir Zijn e er Laten ze maar hier komai Toen het meisje de kamer verliet wiide Oüve haar volgen maar haar editgenoot hield haar tegen Je deed beter hier te blijven Oüve zet Mj Je behoort beieeM te zijn tegen sakenvTienden ran je mao voegde hq er