Goudsche Courant, vrijdag 20 november 1931

Publiek PnMick wat i t ge gdukkigl GcKIca in een Iukd tod wacht gi de kraot af wddr ge ook woont Ea op Uw gemak leeat ge wat men U met St NicoUaa eo Kerstmis heeft aan te bieden Wat wordt het U toch gemakkelijk gemaakt Uw verlanglijstje naakt gij op uit de krant Uw keuze b aoh jÜ uit de krant Ziet nu eens vlug of Uw eigen leverancier U ook wat nieuws heeft aan te biedea door ndddcl van stel van B en W wordt aangenomen Da post Commietfie tot wenng van schoolverzuim woedt verhoogd met ƒ 100 en weder op het vroegere bedra van f lEO uitgetrokken De heer Scheer meent dat het uitgetrokken bedrag van 700 voor ondoreteuning van werkloozen te laag ie waarop de Voorzitter antwoor dt dat wanneer dit inderdaad zou blijken de betreffende post kan worden aangevuld met welke toelichtÜng de heer ttcheer zioh vereenigt De begrooting evcnalt de bedrijisbegrootingen wordt hierna met algemeene stemmen goedgekeurd De heer Broere informeert naar de verlichting te Btolwijkereluia en het ophalen van vuilnis In dat gedeelte waarop de Voorzitter antwoordt diat aan de lichtfabrieken te Gou4a benoht is gezonden dat de gemeente bereid is een bijdrage te verleenen in de verliohtmgskoeten Umtrent het ophalen van Vmlnis kan hij mededeelen dat de Hfemeente Ötolwijk niet bereid Is in de ko9t i daarvan bij te dragen Hierna sluiting der vergadering LUCHTVAART A Plesman geridderd Dow de Deeiwehe regeering De Deensche regeering h eft uit woardeermg voor het werk van de K L M op het gebied der mtemationale luchtvaart met name dia verbinding met het hooge Noorden aan den heer Plasman de onderBche dlng verleend van ndder m de Dan brogorde RADIO NIEUWS Programma voor heden Hilversum 6 16 Concert 7 15 als 5 16 8 30 Concert 8 30 Concert 1100 12 00 Gra iDOfoooplaten Huizen6 00 en 8 00 Concert U OO12 00 Gramofoonplaten Daventry 406 4 60 n 10 25 Concert 1120 12 20 DaiumuzÜeÉ Lanigenberg 7 20 en 1020 11 20Conoert P a r IJ s radw 8 20 Donoert LAATSTE BERICHTEN DRAADLOOZE DIENST Een Nederlandsche vliejrer vermist Hy vertrok op 17 dezer van Aruba naar Cura$ o De Nederlandsche vbe r Sehyna die 17 dezer van Aruba naar Curasao vertrok is aldaar niet aangekomen De torpedojager an Nes heolti naar het vermiste vliegtuig gezoclit dOch is zonder resultaat teruggekeerd en heeft het zoeken of egetven Aan boord van het vliegtuJg bevond aich etn passagier van Aruba Aneta Holland teekent nierbij aan dat waarachijnlijk bedoeld h de heet G E H Bohijns die eerst ort geleden zijn sportvrevet haalde hen andere NederlandscJie vlieger van dien naem is n m met bek id De invoer van melk en melkprodactra eieren kaas in Frankrijk Door de Fransche Kegeering is heden bekend gemaakt dat heden de invoer van versche melk room gecondenseerde melk met en zonder suiker melkpoeder kindermeel met suiker en kaas opnieuw is gecontingenteerd Ten aanzien van de contingenteering vandeze producten is tevens bepaald dat van 1Dec af alleen aan in Frankrijk gevestigdeimporteurs invoerverguningen zullen wotden verleend Voorts zijn de contingenten voor den invoer van eieren geldende tot l Jan 8 H reeds bereikt behoudens een kleine hoeveelheid van het aan België toegewezen contingent De invoer van eieren ia in verband daarmede tot 1 Januari 1932 verboden behoudene Ëe van bovenbedoekte Ideine hoeveelheid uit België De Economisehe Raad van Advtw BEKLUN 20 Nor Van weUngcUchte zijde wordt vernemen dot de drie agrarische leden in den door de Rijksregeeriuff in m t het hovemrtaande verband houden e t 6H rttm8en welKe thans een algemeen Zeti wBct belangbelireffeti zullen spoedig plAats vinden ge mengde berichten Revolutionaire knuppelparttj Het raadslid Menist der Rev Soe P neergeloiQppeld door communisten £ en der aanvaUcrs op zijn benrt af giedroogd Gisteravond om 6 uur ie volgens de N R Ct h i Rotterdiaimsohe r addid Meniet vaa de Bevol Soaai Partij aecretans van het Nat rb Secretariaat N A S bij aijn woning op het Maa land Lialter Maasoever door een aantal coii jnuniAten onder aanvoet Jing van Kbnbhamer districtabeatuurder der Cotiiin Partij voor ZuidHol iaöd opgewacht i in het doilJier onverhoede met stoelpooten neergeknuppéld Pe aEUivatlerq namen bet slachtoffer ajn tasoh af die later utai tnentai liiuzen verder geopend in en tuintje w tepuggevoiKlen Men had dua blijkbaar venwacht diaarin aeta te zullen aanlireften niaar er zaten éiecht3 kranten m en de volgelingen van StaÜn moeten in dit opzicht bot gevangen hebben De luer MeniBt m later met veel moeite wi cr op iianden en voeten gekomön en zoo naar ajn buie toe igekropen Oe pftrtfjgenoown vflai den aangevalleneliebbeji er peen politaezaak van wilien maken en naa r de re gaten van bloedwraak die Ook door de ChicagoBdie bandieten ineere worden gehoudeii beleefdhe Jeh alveeen contra beaoek gebraoht aan den ReerRlinkhamor dezen uiB zijn huig gehaaJd enflink afgedroogd ioosjft dat in arbeideraterminologte boet Het excommumstiMlheraadslid van Burtnk tegenwoondig lid vande Rev Soc Partij was oo4c bij deze Icnoikploeg Boi endien hebben zij er dit alaiadie uit gehaald dat vijf twnniunistiscbe ladeo van het NAS een verklaring tegen d n terreur van hun figen partij de Conim Partij hebben geteekend waarin zij tevens hun bereidheid hebben te kennen gageven om mede te werken aan de lutbreiding van het revolulionaire maar niet commuiwstiac ie N A H Hieruit ïaillen wel weer cenige opgewekte debatten m d j Kotterdamschen raad voortkomen Als gevoi op wat daar in dit genre tiet n mijn genre niet zou tóuziau zeggen reeds ten beBl e ie gegeven over een kloppartij op etraat tassch i de rftadstflden van Burink pji Kentering die daar Bij natuurlijk atijl hoofdkwartierb encht wt dan grooten oorl beiden een heldenrol hadden vervuld Wij moeten daarom ter wille van de objectiviteit mededec len rfat de bovenvermelde feiten omtrrat dp knuppelpartïj en de wraak daarvoor on medegedeeld aijn van de z jde der partugangerB van den heer Mennt en maken in dit verband reeds bij voorbaat onae vwontqehuldiging indien de voorstellinta daarvan aan e communisten geen voldoende rpchl Iaat wedOTvaren De lervehe sweepstake Nedertandeche gvlulcldgen Kn ecu Ueuwarder die leelyk op aün neuB sal hebben gekeken De lereche ewepstake heeft ook eenige Wederlandei ifeluM iti g0n aakt doordat m tén der 56 paarden wMten f trekkcsn welke op 28 dezer aan de Manche ter Noveuuber Handioap zullen mwedoen Het zijn de volgende JieiTcn W K J htemvoorte doe echter zijn lot bieek te hebben verkocht wonende te Leeuwarden op tiet paard Cat t Nine Tails i 1 Kietkerk te Kotterdam op het paard I eonard E van Effen in combinatie met de t eeren van Amelongen en van dier Voort te An sl rdani op het paard Pruis Sootf J W B Brinkman dbn Haag op het paard Caatel bacot W Kwakemast fo Amsterdam op het paard Ureaiway FA van Gastel te Ameterdani op het paard Jacquöe Kmile Blanclie 1 A dan Boer Schiedam op het paard t Rackety J a Wie D Meur AmM rdam op het pajird Eam Hill Deze heoren ontvangen ieder 660 pond terwijl ZIJ bovendien afhangende van den uitslag der races op 28 November nog kans hebben een eernten tiyeoden of derden pnjs tewiAnen rei 30 000 15000 en 10000 pon i Er zijn 7 miJlioen loten verkocht op 3130 prijzen Gisteren heeft t Uiiblm de eeret ti kkmp plaats geha Vajid lag en morgen wordt nogmaals getrokken In pension Drie inbrekers wisten het zifh gezellig te maken In het pen sion Kennemerauin te Wijk aan 6cc da gedurende Oe wmterinaanden onbCTvoond i hebben mbrekem zich toegang weten te verschatien en een drietal da on verblijt g houdei zonder dat de politie of de omwonenden er iets van hebeen l f peurd meldt men awn de Msb liei imlnngern hadden allee overnoop gehaald en wnt van hon gadme was o m MJveren lepela en vorken biljartballen itni encoed enz modegenomen terwijl nog eengroi t lantal a tfkelen stond ingepajtt gereedom te worden vervoerd De onverwachtethmskomst van den pp naionhouder voorkwam dit echter De heeren hadden het ic bohagelijk weten te makeo Alles wati t tboar wfls werd veroiberd tcnwijl de wel v or7 cne wijnkelder duehti wenï aangefiproken Zij deden zich bii kens de sporen duAti te poM aan wijn likeuren eji ad ivocfiAt Overdair sliepen de gasten bun I roe = iiil in de Inapknmers Drie ledikantenVfrtoondfn d öporen t zijn beslapen Het onder zoek i in handen van de gemeente poUtie en de rijksvoldwocht TWEEDE KAMER De begrootiDK van uttitie aangenomen De begrooting voor buitenl zaken De Kamer heeft gisleren de begrootiing van Justitie afgedaan Mmwler Donner kon mededeeJen dat het rapjwl t van de comnüsM He den gevangeiwearbeid m sUidie heeft genomen bij han in beraad was Een breed opleidings HET KAN niet anderi ol iedereen moet een liefhebber van King Pepermunt worden In het eenvoudige Kinglablet liomen tezamen de ullkomstan der medliche wetenichap van eeuwen her de zorgvuldige leleelle van het edele natuurproduct en een iabricage die op ziehzeH een voorbeeld is van hygiina en nauwgezetheid KING EPERMUNT U kunt gezonder en opgawelcier worden door oen fijnen fmaad en de veHriiichende eigenwhappan van üjigros i a t £ iNl jMAA v o tmajut ii ii i o iiL tliüjtó 111 IC u hien voui hut hoogei govtuigoiiiispciéoiiüi aciuiti iiij umi raaüzu uin Waai Uit pei dunuel uati zeli vout zijn uui verum iiiociu willen bakwaanen kon uu nlu isier ueiLigen steun ui uitiiofil stellen Inzake ti t openbaar vervoei vofl ge uuigeuen erkende de Mipi ter dat d it ui nei algemeLii niet gewenscJit was maai dQoi ptaaltrelijku omstu idigheden was het diKttijls niet oo bt zwaarlijK ToLi een algehi ü 1 verbod van aat veivoei kon uj dan ook niH oveigaan Noidat de Minister ook besproken had het luUaiitoeeimgfc bezoek aan levenslang veroordeelden beter tociitht op voogdij Qu regceiingBkJiideren bonoeiinngen van leden dei vooigdijjaden salan regeUng ambtenaren voogdijraden benoeming van een vrouw in du vacatuie van ir pecteur bij het Kijkstught en opvoedmg wezen de uniformen an beambten bij de Kijksopvoedingagealicliten üphefting van het p ychopaUiennsyl te Leiden te veei afwijkende beöliasingen an den Minister op adviezen van icciasseenngsrad n tot In de avondvergaidering kwam de begrooting van Huitenlandsohe Zaken aau de orde Natuurlijk kwiuii daiarbij ter sprake de Mmder pessunistisch dan mr Heemafcerk was de woordvoerder der vrijit deniociaten mr JoekPS die gunptiee teekenen ziet aJ ontkent bij niet daA er lot dusver red©n is looi teleurstelling Van de a s ÜnWapenifigpconferentie schijnt hij wel iets te verwachten ook omdat de miUtatfe lasten on lTJigelijR zijn geworden en niet mindereen pohtaek vaar zijn Mr Joekeg verklaarde wrti voor open blijven vin ons lanrf naar alle zijdpn en waarschuwde tegen nanwendinK van het as oontlngenteenngswetje en van het verhoogd tar ef van mvoerrechien voor het drijven van actieve handelspoli taek in haar nieuwe gestalte lADIO TELEORAFIf H ÏTEERBERICflT 20 Nov VerwachtingZwakke tot matnge auidoo teIijJ e tot zuid westelijke wBid Betrokken tot zwaar bewolkt Plaatselijk nevelJg Mogelijk eenige r n Iets zachter STADSNIEUWS GOUDA 20 Nov 1931 Gctneenteraad Agranda voor de vergadering van den Raad der gemeente Gouda op Maandag 23 Nevember 1931 des namiddags te 7 uur Aan de orde Het voowrtrf tot benoeming van een directeur vtan de Handel aavoodschool en den Oentralen CursuB voor machanewdiruvem Het voorstel tot benoeming Van een leeraar in de eiectriciteitsleer aan de Avondschool voor Ambachtslieden Het voorstel tot bea eming van leden en plaatsvervangende leden van het scheidsgerecht voor werklieden Het voorstel tot wyziginjf der beheeraverordening voor den Stortings en Ophaaldienst 1 en der Spaarbanfcverordening 1929 en tot vaststelling van de rentever goedmg Het voorfltel tot afwijzing van het adres vaji de afd Gouda van den Ned Bond van Koffiehuifl Hesaunuilhouders en Slytars tot wijziging van de verordening op de Jieffing vao de personeele belasting Het voorstel tot wyziging der maximumrente voor kasgeldleeningwi gedurende het 4e kwartaal 1931 Het voorstel tot vaststelling van het plan tot herziening van het uitlbrtódingsplan Het voorstel betreffende de onteigening ten behoeve van de Veemarktuitbreiding Het voorstel tot het verleemeit van vergurWiing tot de idtbreidimg van den Zwarteweg de Steünkade en den AchterwiUensche Het voorstel tot het verteenen van toestemming voor het betreden van de gerioleerde zijl achter de Kazerne Het voorstel tot verhuur van een gerioleerde 2ijl aan H Kuik ten behoeve van het j perceel Gouwe 45 H t voorstel tot overachrü ving van huur van een gerioleerde zyl ten behoeve van het bestuxir der R K Inrichting van Liefdadigheid en van N Perdyk betreffende perceelen an de Gouwe en de Doelestraat Het voorstel tot verkoop van grond aan H Gardenier en X Kwinkelenberg Het voorstel tot verhuur van gerioleerden grond achter de Boelekade aan de fa H Schrave Zn Het voorstel tot ruiling van grond achter den Pliïweelensingel met de heeren Dorgelo en Roeat Het voorstel betreffende ingebruikneming van schoollokalen voor particuliere doeleinden Het vooretel tot het verleenen van machtiging voor verienging van het tydeiyk dienstverband aan de opzichters P Sanders en C de Korte by den dienst van Gemeentewerken Het voorstel betreffende het verplaatsen van de vuilnisbelt aan de Breevaart Het voorstel inzake winkelsl uiting VastatelÜng 3e suppletoir kohier 1931 schoolgeld muzirfcichool VastatelÜng kïflder 1931 schoolgeld inrichting tot opleiding bewaaraciioolonderw w as i Wüziging begrooting 1931 En verder voorkomende zaken Verkoop van grond B en W stellen den Raad voor te verkoopen aan de heeren H Gardenier en P Kwinkelenberg een perceel grond aan de Com Ketelstraat hoek Noothoven van Goorstraat groot 109 M2 voor den prijs van ƒ 10 per M2 Ingebruikneming schoollokalen voor particuliere doeleinden B en W deelen den Raad mede dat zy het noodig achten voortaan een regeling te treffen voor het afstaan van schoollokalen voor particuliere doeleinden en de verschuldigde rechten afzonderlijk te regelen Tot nu Ibedroeg de te betalen vergoeding ƒ 1 33 of ƒ 1 66 per avond naar gelang de vergunning tot wederopzegging of voor een gedeelte van een Jaar werd verleend De nu voorgestelde b ragen bfleekenen dus een geringe verhooging zooals uit het volgende voorbeeld biykt Een gymnastiekvereeniging die 1 avond 3 uren per week een lokaal gebruikt voor een half jaar betaalt nu per ipaand 4 x ƒ 1 66 is ƒ 6 64 Volgens de nieuwe regeling zal deze betalen per maand 3 x ƒ 3 is ƒ 9 iMet de tegenwoordige wyze van innenten kantore van den Reinigingsdienst wordtgebroken en daarvoor in de plaats gesteldde gemeenteontvanger overeenkomstig ar tikel 120 der Gemeentewet R teverf oedine Sttfftings en Oi haaldienst en Spaarbank Geen spaarbankboekjes meer cadeau Ingevolge het bepaalde by art 3 der Beheersvérordening Stortingsen Ophaaldienst 1929 Gemeenteblad 1929 no 474 j wordt het precentage der over het tegoed i van de deelnemers bü dezen dienst te ver goeden rente jaarlijks in de maand December door den Raad vastgesteld De Spaarbankverordening 1929 gemeenteblad 1929 na 476 houdt in artikel 4 een analoge bepaling ten aanzien van deSpaarbank in Nu ook dit jaar weer het tijdstip gekomen is dat B en W den Raad derhalve ten aanzien van deze aangelegenheid voorstellen doen toekomen hebben zy allereerst de vraag onder oogen gezien of de tijdsruimte voor een jaar die telkenmale verloopt voordat de raad wederom zijn oordeel over de rentevergoeding uitspreekt niet te ruim is genomen Daarby z n zij uit overweging dat in de zeer bijzondere omstandigheden waarin het Spaar en Girowezen in het algemeen en wel mee speciaal het gemeentelijk spaaren girowezen verke ren omdat zy in natiW verband staan met het gemeente crediet en de mogelijkheid ert noodzakelijkheid van het sluiten van kasgeldleeningen een meermalen per jaar wisselend rentepercentage è priori niet mag worden uitgesloten tot de slotsom gekomen dat het wensoheUjker is dat de Raad in den vervolge desgewenscht deze rentepercentages elk kalenderkwartaal in plaats van elk kalenderjaar kan wijzigen Wat de rentevergoeding zelve betreft meenen zy in de eerste plaats te moeten terugkomen van het stelsel aanvaard door aanneming van het voorstel no 80 van dit jaar waarbü voor saldi tegoed boven 3000 een lagere rentevergoeding werd vastgesteld dan voor saldi beneden dit bedrag Het aantal rekeningshouders met saldi boven genoemde grens is gering oodat het voordeel der lagere rente niet opweegt B en W wansohen zich niettemin de bevoegdheid voor ta behouden om van geval tot geval by inlagen boven bepaalde grens bij afzonderlijke overeenkomst met de desbetreffende inleggers nadere regelingen te treffen ten einde te voorkomen dat de instellingen gebruikt worden voor doeleinden waarvoor z j niet ingesteld ziJn Een desbetreffende aanvulling is in het hierbygaand conceptbesluit I opgenomen De grens is daarbij gesteld op ƒ 5 000 voor de Spaarbank en ƒ 3 000 voor den Stortings en Ophaaldienst In verband met den allerwege teruggeloopen rentestand zü het ook met eenige reactie geduKende de laatste weken achten zÖ het voorts gewenscht wt verlaging van de aan rekeninghouders en inleggers te vergoeden rente over te gaan Daarbij het feit in aanmerking nemende dat de Stortings en Ophaaldienst als kassier aan haar rekeninghouders belangrijke diensten bewyst hebben zy gemeend voor dezen dienst de rentevergoeding lager te mogen stellen dan voor de Spaarbank en geven zij den Raad daarom in overweging te besluiten deze rentevergoeding te verlagen tot 2 52 voor den Stortings en Ophaaldienst onder bepaling dat de rente vergoed zat worden over ronde sommen van honderd gulden en tot 3 24 voor de Spaarbank Voorts ds gebleken dat slechts op een zoo gering aantal van de Spaarbankboekjes welke krachtens ibesluit van 30 September 1929 met een tegoed van ƒ 1 worden uitgereikt ten behoeve van elk in deze gemeente geboren wordend kind welks ouders hier domicilie hebben inlöfe plaats vond dat zü het beter achten dit instituut reeds met ingang van 1 Dec a s op te heffen Ter illustratie diene dat op 10 4 van de 1161 dezer boekjes welke tot 1 September j I werden uitgereikt geen verdere inleg plaats vond Ten aanzien van de rente welke de gemeente zelve moet vergoeden indien zy door den Stortings en Ophaaldienst van kasmiddelen wordt voorzien wenschen zy tegelijkertijd tot een ander systeem dan tot dusverre gevolgd werd over te gaan Deze rentevergoeding bedraagt thans Vj minder dan door de gemeente bÜ haar bankier in rekeningcourant over debet saldi vergoed moet worden Waar de gemeente bij eenigszins omvangrijke kasbehoeften zooveel mogelijk tracht te profiteeren van meestal lagere rente van de open markt acfhten zy het billyk dat deze laatste lagere rente voor kasvoorzieningcn aan den dienst vergoed wordt Teneinde voor deze rente een maatstaf te hebben wordt zU gelijk gesteld aan de rente welke door de Nederlandsche Bank berekend wordt voor voorschotten in rekening courant op onderpand als bedoeld in Artikel 11 sub 4 der Bankwet 1919 De rentevergoeding door den Stortingsen Ophaaldienst te ibetalen indien deze gelden uit de gemeentekas opneemt btyve gelyk bij besluit van 1 Juni J I geschiedde bepaald op de rente welke ook door de gemeente in rekening courant is verschuldigd Ten slotte is het B en W noodig gebleken een onjuistheid die tengevolge van de instedling van den Stortings en Ophaaldienst is ontstaan te herstellen Voor de inwerkingstelling van dezen dienst toch hielden de verschillende gemeente bedrijven een rekeningcourant bij den gemeente ontvanger pn kwam de rentewinst welke deze rekening courant opleverden tot uitdrukking in de gemeente begrooting Deze rentewinst ontstaat doordat gelden die het eene bedrijf tegen credit bankrente stort aan het andere tegen debetbankrente worden uitgeleend B en W achten het gewenscht dat ook in den vervolge deze bate in de gemeentebegrooting tot uitdrukking komt en niet gelijk thans als samenstellend deel van het batig nadeelig exploitatiesaldo van den Stortingsen Ophaaldienst doch als afzonderlijke bate zoodat de juiste resultaten van den dienst naast de e rentewihst die door de gemeente ook zonder Stortings en Ophaaldienst genoten zou worden tot uitdrukking komen Geen onteigening tai behoeve van de Veemarktuitbreiding Over enkomstig te bepalingen dei Untfeiganimgawet hebben B en W de firma W H Bellaart alhier door den met de afwikkeling der procedure belaflten roohtegeleerde doen uitnoodigon m minnelijke aehikkang tot de eigendonisoverdraoht te komen van hüjir panden waarop de OnteigeningeNutfi wet van M Januari ISJdC b no üö ten behoeve van de uitbreiding ider veemarkt van toepaading is Uezepoigingen hadden op lü d aer niet het geweuBcht gevolg waarom gemelde raadsnrin der gem eonte in overleg met B en W vóór hot verstrijken van den daarvoor bestemden termijn degereolitelijke onteigènang hyeft aanhangig gemaakt Bij de bovenbedoelde pogir en bleven partijen evenwel zoo ver van elkander verwijdepd dot da adviseur m overweging gftf bij volharding in haar standpunt door de te cnte g oen parüj van de onteigening f te zien Vooral mat het oog op de buitengewoon ongunstige tijdsomtrtandl eden aditcn B n W het niet verantwoord het door hen Dit jaar geen catarrh wanneer 0 ra n w tt uJtemdeüjk gedaan aanbod van f 60 000 Voor den open grond exclusief opstaUeo en m chmeneen tie verhoogen Aangezien de firma Bellaart haar vraaapnja op een belongnjik hooger bedrag i ettgehajidihaafd en uit de overgelegd taxati rapporten is gebleken dat bij onteigeny zeker niet mag worden gerekend op zoodtnige daling van het bedrag der gevraagd schadfelooaetellmg dat het bezi aar van a Gïi W betreffende de Iinancieeie draagkrataitder gemeente zal worden ondervangen m nan zij dat van de onteigemng onder huidüge omatandigheden behoort te wordenafgezien Pen bezoek van Burgetq estér en Wethouders van Gouda aan het Coi suItatie bureau der Vereenlging tot bentrijding der Tuberculose Op verzoek van het bestuur der T B C vereenigmg hebben B en W van Gouda Woensdag 18 dezer een bezoek gebracht aan het nieuwe Consultatiebureau der Ver eemging in het pand Oosthaven 50 1 Alvorens tot de bezichtiging van het bu reau over te gaan heette de voorzitter der vereeniging de heer Joh Mulder de aanwezigen hartelyk welkom memoreerde dat versdhiUende omstandigheden oonaak zy n geweest dat een officieele opening achterwege moest blyven maar kennende de belmvgstelbiig van het Gemeentebestuur onzer stad voor de T B C bestrijding in het algemeen het bestuui ex veel prija op stelde het nieuwe bureau aan de stedelyke overheid te toonen De Voorzitter kon verder mededeelen dat volgens zoo juiat ontvangen berichten Gouda in de maaste toekomst een zeer belangrijke plaats zal innemen in de bestrijding der tubercu lose aangezien het Bureau der Vereenigmg Distriotsbureau zal worden en niet zooals oorspronkelyk gedacht slechts kringbureaui Er komt hier dus n hoofdkwartier voor de T B C beatryding Het kan met anders of de komende werkwijze moet nog meer ten goede kómen aan de ingezetenen van dpie stad maar ook aan de ingezetenen van de omliggende plaatsen waarmede dan t district gevormd wordt zullen deelen in den verbeterden kamp tegen de zoo beknujt volksziekte Wanneer het Consultatiebureau de nun van Districtabureau zal krijgen i nog ÉA definitief vastgesteld want daarover moeten nog besprekingen gehouden worden Na het serveeren van thee werd het ba iT aau bezichtigd dat hoogst sober en slechta met het strikt noodzakelyke ïs gemeubileerd en werden den bezoekers de noodige inlichtingen verstrekt De burgemeester dankte voor de ont vangst verheugde zich er over dat in de toekomst van unt Gouda de campagne tegen de 200 zeer gevreesde volksziekte op nog krachtiger wijze dan voorheen gevoerd zal worden wenschte de vereeniging alle goeds toe en gaf de verzAermg dat het Gemeentebestuur steeds welwillend tegenover de vereeniging ataat en gaarne zal steunöi waar zulks mogelyk is Goedkoope porties middageten Een goede maatregel In verband met de econoni sche i usis lieeft de Commisaia van ie Hof f mans Stichting Volksgaarkeuken besloten voor dd komende winteriiiaiinden de aan de Gaarkeuken in de KeiMntniat afpeliitalde porties middageten mgannd a s M iandag 23 Nov de helft in i r s te verlagen Was voorheen de prijs per afgehaald portie 10 cent voorloopig jI dit dus slecht 5 cent bedragen Hier oor zyn de l ende levensmiddelen aangtwe f n aardu pelen groenten soep capucijner spek en spekvet In de zaal blijven de prijsen zooals zij tot na tóe zijn omdat het de bedoeling is de gezinnen wier inkomen in verband met de crisis is verminderd voor lagen prijs een warm middagmaal te verschaffen Waar de Gaarkeuken bekend staat als een inrichting waar gestreefd wordt steedd het beste te leveren kunnen wjj niet ande s als deze maatregel van harte toejuichen Vereeniging Volkaonderwijs Geslaagde propagandaavond in de Schouwburg Een taJryk publiek woonde gisterenavond de propaganda büeenkomst van de afd Gouda van de vereemglng Volksonderwijs in den Nieuwen Schouwburg bi Over t algemeen zijn deze avonden druk bezocht maar die van gisteren overtrof in dit opzicht volgens den heer W v Schalk in zijn openingsrede toch verre de andere wat het doel propagande te maken voor het Volksonderwys dus zeer ten goede kwam In t bijzonder heette de heer van Schalk de besturen van den Bond van Ned Ondei wijzers Het Onderwijzers Genootschap De Vak centrale en De Centrale Ouderraad welkom terwijl spr zyn leedwezen te kennen gaf over de verhindering van burgemeester Glaariandt Een woord van dank richftte spr tot den heer K J de Beun en lyn tweehonderd aan rs die geheel belangeloos hun me i0werking aan het slagen van drai avond verleenen Door verhinderii van den heer Klaas de Vries sprak de heer T de Vries te Amsterdam over De toestand van ona lager onderwijs Allereerst schetst spr hoe het lager onderwys zou moeten zijn een onderwijs zoo goed als mogeiyk is voor kind en vplk Indien we enkel keken naar de belangen van het volk dan stichtten we één algemeene Tolksscliool wBar ieder kind kon gaan ongeacht de poUtieke en godsdienstige opvattingen vaa de ouders Er zou voor gezorgd moeten worden dat de richting van de ouders niet in het gedrang kwam ea dus Bou het moeten zijn een neutrale volks De Gemeentebwrootiiyr 1932 srereed Hedffli ontvingen wi de ontweipgemeent begrooting voor 1932 beopevens dlie der g pieentebjKe bedrijven üemeente UohtfabneI iioi afd Gsfl en afd Eioctricitait Gemeenteiijke Kemigingadaenst Germeentelijke ünl ettmgsdJenat Wonmgbednjf Pensioen100 Üflineentewerken Brandweer Markt wn Oemeeaitelijke Stortings en Ophaal jjenst Gemeentelijke Spaarbank en het Van Ïletflon Ziekenhuis pe begTOOtmgen van net Slacdithuls en van het Grondbadrijf zuilen mortal verecjiijnen Be gemeentebegpooting 1932 aluU met een yaal aan ontvangsten en uitgavan op den laRonen dienst van ƒ 2 768 184 56 vorig jflar 3 758 402 66 6n aan uitgaven op den kapittaldienet vani 1 223 3S3 98 en inkomsten fitn ƒ 1 23 134 €9 zoodat de kapitaaldienat iuit met een batig Baldo van f 12 801 71 Vorig jaar sloot de kapitaaldtenst inkomgten ƒ 1 352 393 37 uJtgavön f 1 225 653 40 toet een bat tg alot Van f 126 739 97 De begrooting welke door B en W o ontworpen 13 niet alleen in ontvangsten en uitgaven sluitend gemaakt door de uitetet inogelijke zuinigheid m het beheer te betracht i doch ze m zowjanig samengesteld dat ze bovendien voor 1933 of eventueel volgende jaren nog eon reserve mtact laat tot efïi zelfde bedrag alg waar in 1931 en 1932 oor uitkcermg aan den gewonen doenst iiiodit worden gerekend terwijl daarnaast voor armenzorg en werkloozensteun belangnik opgevoerd bedragen voOTkomen De crieiauitgaven zijn bij deze begrooting onder den gewonen dienst gebracht Belastingvedhooging is by dezen opzet niet noodzakelijTt gebleken alleen wokH een voorstel gedaan om de vermakelijkheidsbelaatin van 10 op 15 te brengen Alle nieuwe subsidie aanvragen worden door B en W afgewezen school waar men niet lastig gevallen wordt met politieke en godsdienstige dogn s Geef het kind wat des kinds is zegt spr en wie daar voor is is voor neutraal onder tfijs daar dit een eisoh is voor een werkelijk goede school Bovendien moet aan dezen eisch nog woPden vastgehouden omdat elk mensch het recht heeft op volwassen leeftijd een eigen eerlyke levensovertuiging te hebben BehaJve deze ideëele motieven noemt apr nog een van meer materieele aard Ieder zal moeten erkennen dat wat het kind iworden moet afhankelijk moet zijn van de itrachten die het innerlijk heeft Het lager ffliderwijs zou de plaats moeten zün waar deze aard deze capaciteiten en neigingen van het kind tot uiting kwamen En dus eerst aan het einde van het 1 o zou de beroepskeuze moeten plaats hebben Het onderwys zou tot het 13e of 14e jaar minstens moeten worden gegeven aan een grondschool zonder splitsingen en in klassen met een aantal leerlingen dat mdividueele beschouwing van het kind mogelijk maakt De werkelijkheid ia echter geheel anders n spr noemt de toestand waarin het lager onderwiJB verkeert slecht Immers de scholen waar de paedflgogische neutraliteit is worden slechts door de minderheid bezocht Het onderwijs lydt door de versnippering Spr wijst op de talrijke scholen ook in de dorpen die slecht bezocht worden en waar één of twee onderwyzera het onderwijs moeten geven in meerdere klassen Bovendien kost het millioenen waar niemand iets aan heeft Spr behandelt verder de L 0 wet 1920 die een groote verbetering scheen maar die wat in de practyk gefbloben is zooveel splitsingen toelaat dat inplaats van 7 leerjaren de 6 jarige school gehandhaafd bleef terwyl daarenboven de leeftijdsgrens voor toelating van 6 tot 6H jaar werd verlaagd Spr wijst verder op de funeste plannen die in het wetaontwerp Terpstra liggen opgesloten jHet aantal leerlingen per klas is als het ware de sluitpost geworden op s Rüks begrooting In plaats van het 1 o zoo Wig mogelijk te beschermen wordt het steeds t eerst aangepakt Ontegenzeggelijk kost het onderwijs veel maar dit is mede een gevolg van de versplintering Spr acht de verlichting van de kosten door grootere klasoen voor het onderwijs funest en bovendien zal het füiiancieele voordeel te niet gaan door de grootere mogelijkheid om bijzondere scholen te stichten Spr noemt het ontwerpTerpstra een aanval op het onderft ijs in het algemeen en op het openÏMire in t bijzonder Het is te vreezen dat dit ontwerp wet zal worden tenzij een agitatie wan het volk het zal weten te voorkomen Daarom wekt spr aan het eind van zijn rede op tot propaganda maken opdat eens de beste school voor kind en volk in Nederland de openbare lagere school zal züa Een ware ovatie werd dai heer de Vries ebmdit voor ziJn interessante uiteenzetting Zeer gewaardeerd werd ook het optreden van het groote uit vyf vereenigingen bestaande zang koor oiwler leiding van den f er K J de Beun Verschillende grootere en kleinere werken werden uctstekend ge ngen en oogstten telkenmale uitbundig Buccea Een woord van lof komt hier zeker ook toe het bekende ensemble van den heer IJsselstein dat voor een voortreffelijke en zeer volgzame begeleidmg zorg droeg De heer de Beun werd gehuldigd met een fraaie krans Een andere attractie was zeker een verloting ten bate van Het fonds tot ateun van liet misdeelde kind waarbij fraaie pryzen te wmnen waren Tot slot van den avond bestond gelegen id tot dansen in de zaal Kunstmin waar tan velen geprofiteerd hebben temeer daar Uaselstein s dansband er zorgde voor mu ek en vroolijkheid Opdracht van ir rk fie firma E Sanders en Co aDiier was 62 416 laoKste üuchrqfBter tntj de door het gemeentebestuur van Leiden gehouden aanbesteding van het gedeeltelijk dempen en gedeeltelijk verbouwen tot haven van de Middelste Gracht aldaar De tienjaarliikache stemming voor het kerkbestuur van de Ned Herv Kerk Zooals men zich zal herinneren heeft een comité bestaande uit leden van de Ned Herv Kerk zich voor eenige maanden gewend tot het Prov Kerkbestuur van ZuidHolland n ar aanleiding van onregelmatigheden welke hier naar de meening van dit comité by de stemming voor leden van het Kerkbestuur houden hebben plaats gewonden Het Pk v Kerkbestuur heeft het verzoek van het Oomité om een onderzoek in te stéïlen van de hand gewezen Het Ckmdté van bezwaarden heeft daarop cassatie van deze uitspraak gevraagd bij de Synodale Oommissie der Ned Herv Kerk rai deze heeft gisteren in haar algemeene vergadering dit verzoek behandeld De besHsAng van het Prov Kerkbestuur werd verworpen en de zaak werd voor het nemen van een eind beslissing opgedragen aan het Provincaaal Kerkbestuur van Utrecht lncam 4iiig van Uecding en schoeisd voor hulpbehoevende gezüuien van werkloozeo Mejuffrouw Tine Gaariandt secretaresse van het Gaarlandt Connté verzoekt ons onder de aandacht te brengen dat morgen de Goudsche padvinders langs de huizen een inzameling ziillen houden van kleeren en schoeisel voor hulpbehoevende gezinnen van werkloozen Het aantal werkloozen Het aantal werkloozen op Donderdag 19 Nov l 3l bedroeg 1084 Agenda Nov 8 d n m Bovenzaal Schaakbord Alg ledenvergadering Z H IJsbond afd Gouda Nov 7 u Nieuwe Schouwburg Uitvoering Excelsior 23 Nov 7 uur Stadhuis Gemeenteraad Nov 8 uur gebouw Daniel DamescursusE H B O Nov 3 uu j r jiM Nieuwe Soliouwb rg Derde abo v n sviKtrBteHin 7 en 8 Dec Kleine Kerk Peperstraat VertoonlflB Mentaweifilm ITIT DEN OMTREK HAASTRECHT Gemeenteraad In de J I Woenedlagmiddag gehouden raadsvergadermg waren met den voorzitter Baron van Hemert tot Dmehof alle ledai t enwoordig l e notulen werden ongewijzigd vastgesteld terwijl een aanlial bneveai nieest inhioudende goeidkeuring van vroeger genomen raadsbesluiten voor kennisgeviing zijn aangenomen in verband met eea schrijven van tteai Pensioenraad wordt tte pensioensgrondslag van óen secretarispenning meester van het Burgerlijk Anmibeetuur als nog vastgesteld op f 6Ü iionder noemenswaardige discussie worden goedgekeurd de voorstellen van irgemeeeter en WeUioudere lo tot vaststelling van de Iffikerheidsteliing voor den t oekhouder der elect riciteits en waterleidingbedrijven op f lOOO 2o tot aonvuIJnng der bouwverordening in verband met de Wet van 9 Juli 1931 St no 266 5o tot vaststeinng van de rooilijn voor den Provincaalen weg üoudsr Haastrecht Oudewater 4o tot het opnieuw Vaststellen van de verordening op de begrafenisrechten welke is goedgekeurd tot 1 Ja nuari a 5o een viertal comptabilitetiabeslulten dienst 1S31 Hierna komt in behandeling de begrootmg voor 1M3 waaromtrent de commis tieleden Broere en Kraan zullen rapporteeren De heer Hdheer aegt dat het niet in zijn bedoeling hgt algemeene besohouwingen te zullen houden doch wei wenacht hij de geldende ateunr ling aan criiiek te onderwerpen Tn deze reigeling is nl niet voornen in het geval dat arbcKleTB gedeeltelijk werkloos worden zoodat aanvaUeode steun met kan worden verleend De heer van den Berg meent dat deze menstlieQ evaoenu geboliwn Eulicn moates worden terwijl de beer Broere voorstelt de steunregeimg aan te vullen zooals datevencenB m Keeuwijk heeft pLaats gehad waarmede de Kaad zwh vereeoigt Bij volgnr 8 der begrooting bi age der gemeente Vlist in de icoeten der ïiecretarie w pgenierkt dat deee veel te laag is en voorgteteld woidt deze post tte verhoogen tot f IfiO De bijdrage van f lB wordt veel te loag geacht In aJwaohting van het antv oord der gemeente Vlist wordt de post zooals voorgedragen geliandftaafd Ki de hootdstuk Belastingen wondt voorgefe eld het aantal opcenten op de vermogensbelasting te verdubbelen en ta brengen op 50 hetgeen op den dienst 1931i een bate brengt van 8 50 Het aanvankelijk door B en W gedane voorstel tot heffing van 40 opcenten op de fondiabelasttng wordt teruggenonnen en in plaats daarvan voorgesteld ten belioeve van lysa te beschiltkan over i cn gedeelte van de winst van het electrasch bediijf io een bedrag van f 26 50 welke winst door wethouidei van dien Berg becijferd wordt op 400Ü De heer Schfier kon zloli met dit vooretel aanvankelijk met veleenigen daar hij jiet wenscticlijk a ht de bedrijven zelfitandig te houden docii daar heb voorgestelde aanvanikeiijk tiedoeld is voor étu jaar te gelden en voor het vervolg jaarlijkj te b alan noev el noodig zal zijn heelt hij er zich bij neergelegd In verband met deze voorstellen wordt de betreftende beheersverordenmg op de liednjven gewijzigd in iei voege dat de Kaad jaarlijks zal bepalen hoe met liet voor deeiig saldo te handêl Q Bij den post Presentiegeld der raadsleden bepleit de heer Broere een verhoogmg met 1 terwijl een uiilg breide discussie ontslaat omtrent dag en avondvetgaderoKgen welkelaatste naar de hee van Dijk zegt door hem met zouden kunnen wordai bijgewoond De heer Kraan i van meening dat het presentiegeld voldoende moet worden geacht de heeren van den Berg en Hooft zijn van meenüig dat het met awigaat thana de eigen vergoeding te verhoogen Het voorstel van den heer Broere wordt met de stemmen van den heeren Graveland Kraan van Dyk en van d n Berg tegen verworpen Bij volgnr 76 wordt voorgesteld de iwerkzaamheden aan het Kaaohuis over 2 jaren te verdeetón dodi besloten dit werU in overleg met den opzichter nader te regelai Bij volignr 103 officieeJe ontvangsten wordt voorgesteld de post voor memori te rtmen hetgeen wordt aangenomen Volgnr 103 bijdrage aan den polder Steln voor vrije overtocht over de brug geP ft aanleiding tot de opmertoing dat de z g Veerstraat er schandelijk bijligt waarop de Voorzitter zegt dat het polderbeetuur hierop herhaaldelijk is gewezen hetgeen den heer van Uijk doet opmerken dat hij onwij aan de zijde van den polder moeUjjk kan worden ing repen Burgemeester en Wethonders zullen nogmaals trachten de straat heröteW te krijgen Bij volgnr 108 wordti voorgesteld de werkzaamheden goedkooper te dk en mtvoereo terwijl bij volgnr 130 de heer Broere het nut van schoolbaden bepleit hetgeen nader door B en W onder oogen zal worden ge rien doch waarvan de Voorzitter bij voor baat enorme kosten verwacht Opgemerkt wordt dat bij het onderhoud van straten geen ingezetenen worden uiigenoQdigd hetgeen naar de Voorzitter verklaart komt doordat ftt werk voor apecnaJe vaklieden is terwijl uitvoering door nietvaklieden veel duurder uitkomt B en V zullen echteavoor het vervolg ook ingezetenen bij aanbestedingen uitnoodigen Voorts wordt opgemerkt dat de torenklok nog niet den Ameterdamet en tijd aanwijst hetgeen zooals de Voorotter mededeelt veroorzaakt word doordat de dienstregeling van de auliobusdienst nog niet gewijzagd is Bij de post Cemieent reini ring bf iten de heeiTöi Broere mi Scheer het ledigen van beerputten van gemeenteweg te doen ge acnietten Jietgewi wel een ideale oploaaacg zou worden geacht indSen de kosten niet te hoog wonten Het Voomtel wordt met Je stemmen van de heeren Graveland Hooft Kraan van den Berg t geai verwoipen waarna het voor ge t kie ËGononusche Aaiul vin Advtes n l de voorzitter van den Duitadmt landbouwkundigen üaad d voorzitter van de Brandenburgsche landbouwkamer en Dr Holtmayer van de Ver van Duitsche Boerenbonden sedert gister niet meer hebben deelgenomen aii de zittingen van den i onomuchen Basd Zij hebben hiervan mededeeliiv gedaan aan den Kukakanaelier en in hun brief uitvoerig betoojd dat de werkzaamheden van den i d zich verheven in detnakwestaea en kleimgbeden zonder dAt men tot nog toe is opgeschoten met het opatelien van een doidetiMi program dat eenig succes beioott Generaal Ma ml den strtfd voortzetten MOSKOU 20 Nov Generaal M heeft in een dagorder medegedeeld dat i den strijd nog niet Iwe t opgegevrai Hü hoopt dat zün leger spoedig voldoende i versterkt om opnieuw tegen Japan te kunnen optrekken Wü tüii verslagen aldua generaal Ma maar niet overwonnen OnderhandeUnffen met Japan worden door hem afgewezen Hij handhaafd zijn eisch tot ontruiming van het bezette gebied De nieuwe leider van de SoTietJuuidels J vertegenwoordiging te Parijs MOSKOU 20 Nov Het SovjeUtelegraafa ntschap meldt dat de raad van volkscommissarissen heeft besloten het huidige Üd van het college van het commissariaat voor den buitenilandschen handel Goerewitsi e benoemen tot leider van een Sovjethandelsvertegenwoordigmg te Parijs Koning AlfoDao ichuldtg verkUanl aan hoog verraad De Oortes heeft gisteravond en hedenKoning Alfonso schuldig verklaard aan hoogverraad De laatste monarcMstische ministerpre BJdenit Graaf Romanmes bepleitte in een uitvoerige verdediging de onschuld van Alfonso XIII en de onhoudbaarheid van de aanklacht Algemeen vond de rede ook bij de tegenstanders die er niet mede instonden waardeering en aandachtig gehoor Daarentegen werd de rede van den Kath afgevaardigde Gil Robbw die eveneens den Koning verdedigde herhaaldelijk onderbroken door groot rumoer Tegen 4 uur hedennacht bracht de voorzitter de schuldvraag in stemming De Cortes antwoordde met een byna eenstemmig ja De stemming werd gevolgd door een stormachtige demonstratie voor de republiek en haar toekomstigen president Koning Alfonso ds thans officieel door de volksvertegenwoordiging aan hoogverraad schuldig bevonden en buiten de Spaansche wet verklaard Ieder Spanjaard die hem op Spaansch grondgetned ontdekt heeft het recht hem te arresteeren Zijn bezittuigen zijn verbeurd verklaard HÜ wordt van titels en waardigheden ontheven Ifet vonnis zal door de burgemeesters van alle genwenten in hun gemeente bij plakkaat bekend wordeh gemaakt en verder ter kennis worden gebracht van alle diplomatieke vert t woordighigen en Tan den Volkenbond Waterh ering doorgebroken HJNDENBUBG 20 Nov Op de 305 meter verdieping van de Ludwig mijn te Hindenbnrg brak een wateriieering door waardoor een groote slijk en watermassa m de myn stortte 6 mijnwörkers werden door het water verrast en ernstig gewond Andere mümwerkers konden slechts met moeite hun kameraden cdt de watermassa redden DoodelUk motorongeluk ZWXILLE 20 Nov De heer J TK Jansen alhier die Woensdag na een motorongeluk op de Meppeler straatweg zwaar gewond naar het Sofia Ziekenhuis moest worden overgebracht is heden aan de gevolgen overleden Door een auto aangereden n gedood MAlAmTBICHT 20 Nov Hedennacht is de mijnwerker S van Itteren toen hü zich per fiets onder de gemeente Meerssen bevond door een onbekenden motorrijder die met groote snelheid reed aangereden en over den weg geslingerd De ongelukkige wae op slag dood De motorrijder is doorgereden R urs van Amaterdatii WISSELKOERSEN ly Nov au Nov Üffiodeel Londen 8 37 e M Eériijn 59 15 5915 Parijs 0 76 9 75 Brussel 34 66 34 66 Zwitseriand 48 42 48 46 Weenen 36 25 36 25 Ki jenhagen 8125 Stockholm 81 6C Oslo 61 25 New Yorit X 2 49A 2 49i 5 if Ni t oiriOieet Praag = 738 7 36 Milaan f WK 12 86 Madrid 21 26 21 25 Prolongatie I4 BeurioTerzicht De tendenz ter beurae vjel heden aterk nii e hetgeen waarachijnlijk te danken was aan dHtkinwsaankoopen ir enkele fondsen rtiB daardotjr op hocjger raveau kwamen waarvan een gunstnge invloed op de geheele beurs uitging Zoo ging er nogal wat om in de Philips tie tot boven W opliepen Unilever bleven op peil doch de AooousBak wfts eenigszins m reactie Aku s warm goed prijshoudtend in oliewaarden kuwt nnet veel om doch de noteenngen konden zich goed handhaven Voor Konmklijken kwamen aanzienlijk hongwe noteermgen tiot stand maar het avans kon met i tan d houden Kubhera bewegen zich op den achtei rond H V A s liepen ei nt tot 300 op maar epo lig trad een reacüe van en 5 tnl punten in Boeboas veroorzaakten eenige benvegiog waarbij de koers eenigKt ns aantrok De Youngol kgaties waren aan den vasten kant Koperwaarden lagen vast