Goudsche Courant, vrijdag 20 november 1931

Fl i iikruMi Zuri Zilt 4 nnt pw in A S OPSTELTEN Ttl 10 lUl KUNT U MIJ een afdoend geneeimiddel TerKhattm tegen haaruitval en rooa OD h t hoofd t Ja dat kunnen wjj Oothoot a hutgroei extract staal daarvoor als unicum bekend bet kost 65 et Bti alle drogisten Tarkrügbaar te Gouda blJ Anton Coops Wödstraat 31 Drog Het Groene Kruis Kleiweg 94 Drog Het Westen Wachtelstraat 12 Drog De Goudsche Gaper Markt 6 Drog Het Blauwe Kruis Burg Martensaingel 109 Voor engros IV ma P OOTHOÜT Hm t Co Den Haag AlUen cht met blMW Hkalopalkahond Fy f Abonneert U op dit bla Ik wif Sanfttogen gebruiken totdat mÖQ Zenuwen l eter zün Als het werk meer inspanning fcestdanvroeger alage spoediger vermoeid lijt en kleine tegenslagen U priickelbaar maken neemdan het vaste beshiit Uw lichaams en zenuwkrachten te tetkm met Sanaiogen Sanatogentoeit juist die stoffen toe phosphor en albununb die noodig zijn oiti de cellen van bloed en zenuwen te voeden waardoor ge Uw vroegere weerslandsver mogen in korten tijd terugkrijgt De bekende Berlijnsche Prof Dr Eulenburg schreef dan ook Ik schrijf Sanatogen meer en meer voor omdat het zonder uitzondering op den langen duur goed verdragen wordt en snel en deugdelijk tot de toeneming der krachten en algemeene beterschap Üjdraagl Koop nog heden een bus Sanatogen en ge zult U weldra sterker en gezonder voelen SANATOGEN Hel Zenuwsterkend Voedsel V rkn fb r in alle Apotheken en DiogiHtnifM van 1 per buc w ijlilirtHili i lMW to B i U Verschenen De nieuwe Uitgave van de GOSDSCHE VIIUGBIlllK Bijgewerkt tot 1 Oct 1931 Een onmisbare gids voor lederen Gouwenaar Prijs 25 cent DE ZILVERKONING Uit het Engelsch van ALFRED WILSON BARRBTT 21 Nadruk verbodui Skinneo gUmlaohte Coomb © toe bij die woorden De oude msn achtte Uijkbaar den tijd gekomen om een eind te maken aan dit debat Met zijn witten baard schudldeind nierkte haj op Beate jongens laten we nu eens aandö zdken begannen Stee n aar van waJ Smterklaas lachte Skinner die tegen den schoorsteenmantelging staan Ik ben een en al offl Maar voorwc nu nieuwe plannen uitwerken moestenwe die geeehiedJenis met de diaraaaiteo vanlady Blanche even in t reine brengen Waarzi n ze Op nujn werf aan fe rivier beste jon feen daar houden ze de anüexe boel geaelw ap Wie past er oip Je kunt die werf niet n heelen dag zonder toezicht laten Kanie niet iemand op dat terrein aanstellen wiaDd die je kent Nou het 18 goed opgeborgen en üc t niet wien ik er bij zou moeten zettoi j ikunt natuurlyk niemand van je men Verkrijgbaar In eiken Boekhandel en bij de Uitgevers A Brinkman Zoon Markt 31 Gouda Mevrouw MIJnhear Hermetisch verpakt n de Kinderen wtren Tirnikt over de fijne Hygiënisch door de natuur yarpak beschermd tegen stof en bacillen Rijpe bananen FYFFES bananen Riet het bekende blauwe etiket de gezondste vrucht die U eten kunt Let er echter op dat U de echte FYFFES krijgt Kalfscroquetten A J Opstelten Telcphoon 3082 Het is HET VOORDEELIGST HetiB HET EENVOUDIGST Het is HET GEMAKKELUKST wanneer U in meerdere bladen advertentiën liebt te plaatsen hetzij hier of welk blad ook in binnen of wutenJand dat U de opgaaf daarvan toezendt aan het ADVERTENTIE BUREAU Markt 31 Gouda TeL 2745 U B it dan in eens klaar en deplaataing geschiedt naar wensch en t t dezelfde prijzen als door de bladen direct wordt berekend Hondepdan In Uwa om0 vln lüden doordat zy te zwakke zenuwen hebben en te arm bloed Maar ook honderdeiï in ons land en daarbuiten verklaren dat de SANGUINOSB Wanneep gij de Wortelboer a Kruiden of Wortelboar s Pillen nog niet gebruikt hebt probeert ze dan eeng G zult werkelijk tevreden Ü over de heilzame uitwerking Reeds duizenden hebben er baat door gevonden tegen trage ontlasting slechte spijsvertering gebrek aan eetlust sli m hoest koortsigheid gevatte koude ItuFIuenza galen maagljjden hoofdpijn duizeligheid onzuiver bloed huiduitslag verstopping enz Wortelboer s Kruiden 60 cent per pakje Wortelboer s Pillen 60 cent per dooB S doozen ƒ 1 70 Overal ver kriJgbamr hen heeft genezen hunnfe bloedarmoede en zenuwzwakte overwonnen en verkwikkenden slaap gezonden eetlust levenslust en energie teruggegeven Neemt ook eens eene proef met de Sanguinose Pri 8 per flacon ƒ 2 6 fl ƒ 11 12 fl ƒ 21 Bü Apothekers en Drogisten VAN DAM Co 40 De Riemerstraat 2c 4 Dfn Haag N V Utrechtsctie Hypotheekbank UTRBCHT Reserves f 1 652 263 26 Pandbrieven f 6I 000 D00 OE BANK stelt beschikbaar S l pandbrieven k lOO l In stakken van f 1000 f 500 en f 100 IMerI io i met verplicbte uitloting van i PC i De Directie Mr A J S VAN LIER Ml P E HOORWEO 40 225 NOVEMBER A S BELANGRIJKE PRIJSVERLAGING VAN NELLE S PAKJES KOFFIE ROODMERK 65 ot th s 6 O PAARSMERK 60cr TH s55 ZWARTMERK 55 er t 5 O GEELMERK 50 o2i 4 5 GROENMERK 45ct 40 BLAUWMERK 40cT tMMs CIRKELKOFFIE35CT CTS nuMS MAGNEETKOFFIE 30 F AK K E LKOF F I E 25 cT V 24 A 1 PER HALFPONOSPAK ROTTERDAM 20 NOVEMBER 1931 DE ERVEN OË WED J VAN NELLE HO 17842 70 Ja pg ii9 Zatopfl 9 21 Néirembei 1931 eoiiDscHË mwm NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP feoUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE IJIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon en Feestdagen ADVERTENTIEPRIJS Uit Gondfl en omstreken behoorende tot den beïorgkring 1 6 regelfl ƒ 1 30 elke regeï meer 0 2B Van buiten Gouda en den bezorgfcring 1 6 regels ƒ 1 55 elke regel meer ƒ 0 30 AdvertentiSn in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den piijs Liefdadigheids advertentiën de helft van den prüa ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 35 per week 17 cent met Zondagsblad per kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal waar de bezorging per looper geschiedt Pianco per post per kwartaal ƒ 8 15 met Zondagsblad ƒ 3 80 Abonnementen worden dagelyks aangenomen aan ons Bureau MARKT 31 GOUDA bö onze agenten en loopers den boekhandel en de postkantoren Onïe bureaux zijn dagelöks geopend van 9 uur Administratie en Redactie Telef Interc 2746 Postrekening 48400 INGEZONDEN MEDEDEEUNGEN 1 4 regels ƒ 2 25 elke regel meer ƒ 0 50 Opde voorpagina 50 hooger Gewone advertentiën en ingeionden mededeelingen bfl contract tot zeer gereduceerdenprijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte i Advertentiën kunnen worden Ingezonden door tusachenkomst van soiiede BoeKhandelaren Advertentiebureux en onze agenten en moeten daags vóór de plaataing aan het Bureau zyn ingekomen teneinde van opname verzekerd te n t eze Courant komt in vele duizenden gewinnen Gegarandeerde oplage 6500 ex perwiek c moet dal niet te zwaar opnemen ome dui heeft b ina honderd leden en is het met juist een teeken van malaise dat zooveel menschen verstrooiing zoeken in de kleine genoegens des levens Verrijzen ook de koek en ehocolade mnkels met als herjsteluke paddestoelen uit den grond Maar mijn boekhouder onderbrak mtf en zegde droogjes Jk misgun u dat beschaajde genoegen geenszins maar wil slechts opmerken dat de dansvloer van Elfhoeven op hoog bevel is opgebroken en dat de vermakelljkheidsbelasting in onzen stad zal worden verhoogd van W tot 15 pet Inderdaad Jacobus is een raadselachtig onevenwichtig mensch Ik ken slechts ééne verklaring de jongen is verliejd Ontmoette ik hem Zondagavond met in het schaarsoh verlichte Van Bergen Ijzendoorn Park 7 Vond ik vanmorgen in hel Grootboek met een minne vers Maar ein ding moet m i van het hart dit is geen poëzie een A C er waardig Zij is te burgerlijksentimenteel en bovendien bedriegelljk De dlchter rookt onophoudelijk mijn dure sigaren I WAT KAN DAT ALLES SCHELEN I Ballade van den Vagebond EERSTE BLAD Loi t bladen uit het Dagboek van een Goawenaar L amour est une fleur déltciease maïs tl faut avoir Ie courage d aller la cueillir sur les borUs d un precipice affreux STENDHAL Woensdag 19 November jacobus Koperwiek is een raadselachtig mensch Toen ik hem gisteren vertelde dat ik sinds eenige weken deel uitmaak van de dansclab fie Elegante Cavalier verwachtte ik dat deze rebelsche proletariër mij schamper zou bejegenen en verwijten dat ik de ernst des tijds niet begrijp En toen hij nit t dadelijk antwoordde wilde ik reeds vooftgaan en verontschuldigend zeggen J ie je Ko In het achriivèn waani de B en W de Gemeent begrootin aan na Raad hebben aangeboden woikit medej teeld dat B en W de bü de wet gestel e termijnen ditmaal nog niet in acht hi iben kunnen nemen vooral ook wijl he colIeRe bij den aanvang van zijn itaak en vóór ontwerp van de begrooting vond daarvan de uitgaven de inkomsten met aaiet mmder dan ƒ 212 000 twee honderi twaalf duizend gulden overschreden M zoo n ontwerpbegrooting wilden B eiS W niet bü den Raad komen zü hebben tian ook waar zulks mogelijk bleek hel mes er in gezpt on de begrooting sluitend ïgemaakt Bij den gevolgden opMftü er voorts rekening mede gehouden dat iVOor 1933 of eventueel volgende jarei een reserve intact is gelaten tot eenzetlie bedrag als waarop in 1931 en 1932 voir uitkeering aan den gewonen dienait mocl en mag worden gerekend en tevens naaat ielangrijk opgevoerde bedragen voor am aïzorg en werkloozetisteun ondersteunAg behoeftigen ƒ 29Ü 44 tegen vorig iaar ƒ 246 549 en ondersteuning werklimien ƒ 60 320 tegen vong jaar ƒ 26 000 een post van onvoorzien opgebracht dirfBö hooger is dan bij de aanbiedmg op dtbegrooting 193 was geraamd nu ƒ 73 78 vorig jaar aanvankelijk ƒ 47 136 4 Deze bedragen drukken dus op den ewopn dienst Of bij oortduriiïg van de huidi pl crisis alle crisisuitgaven uit ie gewiwa middelen zullen Iqmnen worden Wstredlofemmnen B en W li de duur der crisis niR bj benadering te bepalen is thans niet verssekeren De wijze waarop B en W tot sluitend maken der begroeting zijn kunnen komen ia door hen in het hiervoren genoemd schrijven uiteengezet Daarop komen wü nader terug Wy constateeren voor heden het feit dat deze begrooting de verwerkelijking is van de in dte Raadszitting van 26 Augustus 1930 door Mr de Witt Wünen en 5 andere raadsleden ingediende molie van orde welke door den Raad is aanvaard en waarmede werd vastgelegd dat de begrootingen voor 1981 en 1932 in eindcijfer niet boven die van 1930 zouden mogen uitgaan dat het tekort op deze dienstjaren zou moeten worden gedekt door opcenten op de fondsbelasting een atraatbelasting tot een bedrag van ƒ 80 000 met aanvaarding van zoodanige schaal van de opcentenheffing op de PerBoneele Belasting dat het totaal opcentenbedrag niet hooger zou mogen worden dan toen gold en met handhaving van de toen mt niiminer bestaat uit twee bladen De Gemeentebegrooting 1932 Een surprise van B en W Qe n hadeellg saldo van f 212 000 maar aan sluitende begrooting op gazonde basis Oa varwarkalijklng van de motie van 26 Aug 30 De besobeiden zyn er thans om aan te toonen dat die beweringen niet zonder grond zijn geuit want dat inderdaad de begrooting voor 1932 is sluitend gemaakt zonder tot belastingverhooging over te gaan Dat dit mogelijk is geworden is te danken aan de activiteit van het huidige Gemeentebestuur dat met medewerking van de verschillende ambtenaren op tal van onderdeelen der gemeentehuishouding den goeden gang van zaken niet storende bezuinigingen kan doorvoeren en daarnaast aan het feit dat de inkomsten waarover de gemeente beschikt ruimer hebben gevideid dan aanvankelijk de verwachting was De opbrengst uit de dividend en tantièmelielasting maakt hierop een uitzondering deze is dan ook ƒ 7000 lager moeten worden geraamd Is het mogelijk geUeken zonder tariefsverhoogingen de winsten uit het Electricit tsbedrijf an d Oaafaiiriek met aenige tientallen duizenden guldens op te voeren het gestelde heffingspercentage op de Gemeentefondsbelasting heeft belangrijk meer opgebracht dan is verwacht zoodat de ramingen thans gunstiger kunnen worden gesteld Daarnaast en dat is wel het meest verblijdend is het natuurlyk accres der andere rijksbelastingen eveneens meegevallen zoodat de meerdere opbrengsten uit dien hoofde ook de gemeentekas ten goede komen Dit laatste is zoo verheugend omdat daaruit blykt dat er m onze gemeente tocli een deel der bevolking is wier inkomsten zijn gestegen Uit de belastinggegevens welke bekend zy n kan worden opgemaakt dat dit niet een stijging is door enkele inkomens veroorzaakt maar dat deze uit vele aanslagen is voortgekomen Dat beteekeni dat bij een bepaalde categorie van ingezetenen meerdere koopkracht is gekomen Zal de middenstand ongetwyfeid in de komende dagen ervaren een mindere koopkracht bü velen als tegenwicht staat daartegenover de meerdere koopkracht die anderen hebben gekregen De mededeeling hiervan heeft het Gemeentebestuur zeker den middenstand als een surprise voor St Nicolaas willen brengen geldende progressie terwyl voorts liet noK ontbrekende bedrag door bezuiniging zou moeten worden gedekt Dat is nu geschied Ten spijt van alle beweringen van deai toenmAÜgen wethouder Vam Staal in diens urenlang betoc in de emotievolle zitting van 26 Aug 1930 Die wethouder heeft met zijn collega Sanders tcwn geweigerd aan die uitapraak van den Baad gevolg te geven Desniettegenstaande zijn zü in het college gebleven tot de uitslag der verkiezingen hen tot heeiiïwfl noopten Het werk is thans gedaan door hen die er den stoot toe hebben gegeven De burgerij mag zich gelukkig achten dat zy voor een begrooting met een nadeelig slot vian meer dan 2 ton is gespaard De Gemeentebegrooting voor 1932 welke gisteren verschenen is is juist gekomen op den dag waarop de Goudsche Middenstand zich is gaan mobiliseeren om de ingezetenen op allerlei wjjzen te bewegen om met het oog op de komende feestdagen van St Kicolaas en straks ook Kerstmis hun inkoopm hier ter stedff te doen en zich nu reeds reed te mf en om naarstig in de tftilrijke winkels die Gouda heeft te gaan speuren of er niet wat van hun gading is waarmede xiJn hunne huisgenooten en bekenden kunnen verblijden TiMf élt kmai nag werd mijn oog verblind door de glanzende lak van haar vorstelijke Cadillac Ik ben maar een jongen van de straat Ik rook een halve cents piraat Wat kan dat alles schelen mijn moeder zegt ik ben een zoon uit velen en als het nou om liefde gaat I Ik zag haar weer Zij had een rijke bontjas aan en in haar arm droeg zij etn hondje zoo leelljk als een baviaan En onversaagd het ik haar aangesproken en om haar naam gevraagd Heel even heeft zij opgekeken toen dadelijk mijn blik ontweken Ik mag nog dankbaar zijn dat zij me met heeft weggejaagd I Wat kan dat alles schelen I Ziet de etalage s bij H Z WIJDSTRAAT 25 TELEF 3361 U vindt daar een prachtsorteering NUTTIGE St Nicolaas Cadeaux van prima kwaliteit tegen zeer billqke BEL OP Moilalwa cli6rijFi l li v StraitN prqzen Het is alsof B en W dezen dag hiervoor hebben uitgekozen want zy brengen aan de burgerij in de talrijke cijferpagina s waarop de raadsleden nu mogen studeeren de in deze dagen wel zeer heugelijke tijding dat al mogen er talryke factoren ijn aan te wijzen die recht geven te spraken van een stanberan tijd er toch ook nog zijn die tot bijzondere blijdschap aanleiding geven Hoort men allerwegen spreken over daling van inkomsten van hen die hetzij m t groot dan wel in t klein bij handelen industrie betrokken zijn we noemen alleen in onze kaasstad maar onze zuivelproducten waarvan het afzetgebied naar andere landen zooal niet geheel onmogelijk dan toch zeer beperkt wordt we wijzen op de bloemenen plantenhandelaren niet alleen uit de bollenstreek maar ook uit onze directe omgeving die met groote exportmoeilijkheden hebben te worstelen om maar niet te spreken van de noteeringen van zoovele goederen en fondsen die met een noodsein zÜn omhangen B en W hebben met de begrooting 1 32 de verblijdende mededeeImg gebracht dat Gouda s belastingbetalers in 1932 voor zoover het in deze dagen mogelijk is eenigen tijd vooruit te zien geen belastingverhooging zal worden opgelegd Men zal zich wel herinneren dat bij de behandeling der vorige begrooting de toenmalige wethouder van Financien met de meeste stelligheid heeft beweerd dat aan belastingverhooging niet te ontkomen viel en dat alle beweringen dat zulks niet behoefde te geschieden onmogelijk tot werkelijkheid zouden kunnen worden gebracht den jongeman te kalmeeren Kom kom je reet wie de Spin is Je moet hem op de juiste manier weten aan te pakken Nou hebhen we juisT eeai gewoon weg verrukkelijk pfonnetje nietiwaar Spm en Jij doet met one mee Neen Jk denk er niet aan riep Bkinner u t De oude man kwam naar hem toe en praatte even vertrmiweUjk met hem Mijn btete jongai fluistende hij wemoeten hem den mond snoeren an ters gaathij Happen over die Hatton Garden affaire Do Spin knauBte met de tanden en me moeite richtte hij mch tot den geweöen klerk Lorkett zei tiTj Bcherp maar op een mmder smalenden toon dun tevoren kijk eens iiier Corkett Ik houd er met van afgeblaft te worden maar alg Je je behoorlijk gedraagt ben ik niet ongeneigd wat voor je te doen Coombe grinnikte geluKfloos en legde aJ liefkozend zijn hand op Corkett s rug Do gelaatsuitdrukking van den jrmgen man veranderde en er kwam weer een trek tn die herinnerde aan den ouden Corkett Wordt vervolgd Mooi pooh er maar met op antwoordde Skmner aciherp want miaaohlen krijg jeei dlan weer twaalf maanden bij O neen dat zal naet gebeuren Ik wordweer eerJijlc Mooi zei Skmner opnieuw en nu verwaardigde hij hem met een blik door zijn ongglas Dat is Immers de laatste toevlubht voor menschen die als boet mislukken En jij bent een verduiveld slechto Corkett Ik weet niet wat je er aan den anderen kant an terecht zult brengen maar mijn per soonlijke meenmg is dat je voor geen van bead © zijden een aanwinst bent Ik ben niet van plan om voor jou noglanger de kaatanjee uit het vuur te halen Jij zat hier maar royaal oimgovai door alJemogelijke luxe Het resultaat van jarenlang en achtenswaardigen arbeid inliemimpeerde Skinner Terwijl ik met e ia aan cte c iten vooreen Bias bier kan komen Ma r ik ga mijnleven veijindereii dat vertél ik je En denker aan Spin ik kom terug en dan zal ikhet voor jelui nog aardig heet maken Een gemeene glans kwam en in Skinner s oogen en Coombe kwam naderbij en trachtte Had de tijd het met den Spin en zijn beide kameraden goed gemaakt met den voornialigen klerk waa het niet het gevf L Men zou in do ongelukkige bevende verschijiimg die daar nu stond m de zitkamer van de Beuken niet de jeugdige snoever die dne jaar geleden zijn geld verdiend had door op Blue Kibbon te wedden herkend hebben Het kortgeknipte haar de baard van twee of drie dagen de vaiüe vlekken rond de oogen en den mond gaven Corkett gezicht een sinistere uitdrufiklng en een sJechtrzatteniO alordig pak nier en daar loegetomd maakte zijn schrale gestalte lachwekkend hij had meeriweg van een vogeiversohnkker dan van een mensoh Woede en wanlioop klonken dn zijn stem toen hi zieh tot Coombe wendde Jouw vriend schreeuwde hij bijna Eenlekker hok waar jij je vrienden brcsigt Mijn beste joneen wierp de ander tegen wat konden wij daar nou aan do Het hadi ieder van ons kunn i overttomeo Dat maak je mij niet wijs Smterklaas antwoordde Corkett woedend Je u bleven ver genoeg uit de buurt jelui dneën en mij liet ie er m looipen En die Spin daw Nou meneer Spm kan jij je mond ntet open doen tegen een ouden kameraad Skinner was in zijn fauteuil met zajn rug raar het groepje toe gaan zitten an rookte Eijn sigaret onderwijl in het vuur kijkend Hij draaide zijn hoofd niet om maar toen Corkett op hem toekwam zei hij Zoo ben je weer U Ja riep Corkett uil ilt heb net detwaalf maanden uitgezet Me jiji hftd dienen op tie kmapfMBi Zooals de zwaluw telkens weer naar zijn oud nest terugkeert zoo dwalen altijd weer onze gedachten tot hen die wij liefhebben FEinLLETON schen misesn hè Neen k heb nu net wat ik noodig heb antwoordde Bkinner Mijn cliauffeur heeftjuist achttien maanden opgeknspt Mijnkeukenmeid is een juW fel tzdj tieeft datailver van lord l arthmghoe loegemaakl Iklioud er van ondememmgageest aan te moedigen zio je Mijn tweede meiaje Is in degevangenis van Uurham geboren en mijnstaljongen heb ik eigenlijk uit liefdadigheidgenomen toen zijn vadier mijn Veertienjaarfjes inp uitzitten Waarachtig er ishier niemand die ik net zou kunnen vertrouwen Er werd op de deur geklopt en het tweede meisje de jongedmne uit Uurham trad binnen Do hert van New York is beneden meneer kwidfiirde zij aan Die kerel snauwde haar meester nijdie Hoe w die hier gekomen G ef heriiwat to eten en Jaat hem dan ophoepelen Hij zegt dat hij u moet spreken meneer antwoordde het hiewje Skinner nam met een ontstemd gezicht ren aigaret mt aijn koker Laat hem boven komen snauwde hijDat bevel wa overbodig want de man Gebakken Spiering Bokking enz den geheelen dag warm verltrggbaar P G Scharleman Jr LANGE TIENDEWEG 75 TELEF 3202 HOLL GEROOKTE PALING MAK EELEN enz w aar t over ging was al in da kamer voor het kaniermeofije hem kon gaan halen Zij eing heen eloot de deur aahter söeh en iiet den nieuwen bezoeker achter bij de drie mannen Bkinner en Cripps keken hem zwijgend aan Alleen Coorabe verhief zijn stem Goede genade riep de oude man Ikben eeJi boon als tfat onze w aarde jongevrwnd Enery CorkPtt niet is e