Goudsche Courant, woensdag 25 november 1931

D Heer n MaTrouw VERKERK STRADMEIJER ven met groote blijdichip en dank Q God kennis van de eboorte van hunne dochter JANITA HERMINA Amsterdam DiaconessenhuiB Orartoom 24 November J931 Gouda Crabetbstraat 73 G et r ouwd N A WAGEMAKER G VERKAAIK die mede namens wederzi dsche famihe harteliik dank zegjen voor de vele bewijzen van belanlftellinj bi hun huwelijk ondervonden GOUDA 25 November 1931 Een HEER VRAAOT met IJan as lameubilearde Zit en SlaaplaiDer Brieven onder No 5062 BureauQoudsche Courant Markt 31 10 TE HUUR GEVRAAGD door echtpaar zonder kinderen loTii ol leoeileDliÉ lelirn Ué tnis Uefsl met badkamer Brieven met prijsopgaaf onder No 5069 Bur Goudsche Crt Markt 31 All ii V rt awonrdt r L HBPPENER Horloger LANGE TIBNOEWEG 30 GOUDA Abonneert U op dit blad Te Koop op lt n winkalstM id een prima Winkelhuis met bovenwoning 16 Te bevragen kantoor Technisch bureau voor Bouwkunde 40 v h J H DE WlLDE Katten8ingel 86 alhier l elithoorencl n I langrijk De N V ALMARA Rokin 86 te Amsterdam houdt as VRIJDAG 27 November van s morgens 9 j lot 8 uur s avonds in de boven zaal v n Cafe HET SCHAAKBORD Kleiweg 13 te Gouda een Tentoonst llnfl 16 met direclen verkoop van alle soorten HOORIN8TRÜMENTEN Entree vrii Entree vrij Verschenen De nieuwe Jitgave van de of 16 GOUDSCHE VmillGBIlllK BijgewerKt tot 1 Oct 1931 Een onmisbare gids voor lederen Gouwenaar I TELLUS tikt Talt md Ba wiltt h t aiir Prijs 25 cent TELLUS Hit olmiikti Hcriii Verl rijgbaar m ellten Boelthandel en bij de Uitgevers A Brinltman Zoon Marl t 31 Gouda iPi ai fl AAila nrlMA fSflllAn Het Ib mi aangenaam D te bunnen mededeelen aWPUa WHHy tmmWI t wl reeda meer dan IB jaren tandpasU tÊÊmmÊ mmtmiÊÊÊÊÊÊÊIÊÊtKÊÊÊÊÊÊKKÊHÊÊam Cblorc nt gebruiken en dat deie ona nooit hMtt teleurgeetaldl WH hrirben ateeda witte ta n en een aangenamen smaak in den Bond mede omdat ij ook slnda lang Chlorod ut mondwater gebruiken Bovendien aakt van Ghlorodont tandenborstels Chlorodont tandpasta met rood wit Hl voikri I nar T j en toezending van s van lj Wuke Dteaden Bijkantoor wordt door ODMgebeele familie alleen gebnitk w g O Otiadobi Fr Verlangt ailcen de t blauwe garantieetrook tube 35 cent en 60 cent O deze advertentie ontvangt U koatelooa een proelta Aauterdam Stadhouderakade tU l trouwe en goedkoope boodschapper telen Geen ë wer koerier dan het geregeld verschijnend Dagblad daftlwe advertenties tot in de verste huizen brengt Geen trouwer en geen tedkooper Bovendien komt Dagblad reclame op het luiste tijdstip terwijl in het gezin de persoonlijke en huiselijke belangen worden besproken Laat dit machtige reclamemiddei niet ongebruikt a besluit ook tot ft Qd V0itee ieiVincUiliaa KERN i f Hondapdsn In Uw omsavlng lyden doordat y te zwateke zenuwen hebben en te ann bloed Maar ook honderden m ont land en daarbuiten verklaren dat de SANOUINOSB hen heeft genezen hunne bloedarmoede en zeiiuwzwakt overwonnen en ver kwikkenden slaap gebonden eetlust levenslust en energie teruggefeven Newnt ook eens eene proef met de Sanguinosel i Tija per flacon ƒ 2 6 fl ƒ 11 12 fl ƒ 21 j ia Sy Apotheker en DrogUten VAiN DAM Co A De Riemenrtraat 2c 4 Den Haaf Wilt U warmaaeren 7 Op welk gedeelte van het lichaam U ook wenscht zonder gymnastiek zonder dieet zonder geneesimddeleil in te nemen zonder baden Uitslmtend uitwendig gebruik Het resultaat is na den zesden dag zichtbaar bchr jft aan Mevr COLENBRANDER 0 er oom 44ob A dam die Ij gaartj GRATIS zonder eemge verplichting onder strikte geheimhouding alle noodige aanwijzin gen en prima referenties zal zenden Door het groot getal aanvragen en be telbgen waren wy met in staat alle Imev n lie beantwoorden Vi ij verzekeren echter dat wy op alle correspondentie binnen zeerkort antwoord zullen zenden jq Gezonder Sterker en met SANATOGEN Gezonde spieren krachtig bloed sterke zenuwen meer heeft een mensch wa tr h k niet noodig om zich dóór en dóór gezond te voelen Neem daarom eens eeniMn tijd Sanatogen Sanatogen bouwt nieuwe kracht op m lichaam en zenuwen Sanatogen voedt Ket bloed het sterkt de spieren en verhoogt het weerstandst vermogen van Uw zenuwen omdat het da bouwstoffen van gezondheid phosphor en geconcentreerd melkeiwit bevat Sterk en gezond zult ge na eemge weken Sanatogengebtuik vermoeidheid of slapte volkomen overwonnen hebben ZENUWKLACHTEN Kwalen en kwaaltjes die uit vanwakkmg der zenuwen voottkomen zooala lusteloosheid maagbeswaren slapeloosheid nerveuze hoofdpijnen en nog vete andere meer verdwijnen mei Sanatogen la sneeVw voor de zon omdat bet de zenuwen voedt en sterkt Begin nog heden Sanatogen te gebruiken de versterkende invloed zal xich weldra op Uw geheele gestel doen gelden Sanatogen xal U in korten tyd weer door D door gexond maken SANATOClN Het Zenuw terkend Voedsel In alle Apotheken ea Drogi tenjen vanaf f I per bus fttv AL WAT GIJ NOODIG HEBT van drukwerk voor bedrijf voor Uw Verl eeniging voor Uw particulier gebruik het kleinste en het grootste ook het fijnste kieurenwerk ons bedrijf is in staat het te maken fraai van uitvoering billijk in prijs en vlug geleverd DRUKKER IJ A BRINKMAN Zn HET BESTE ADRES TELEFOON 2745 V MO 17848 70 Jaaraang 1881 0 nd iHlag 88 V eovMiiË mium NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOIJDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWIJK WADDINXVËEN ZEVENHUIZEN ent D it blad verschijnt dagelijks behalve op Zon enFecstdagen ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 25 per week 17 cent met Zondagsblad per kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal waar de bezorging per looper geschiedt JiVanco per post per kwartaal ƒ 3 15 net Ztmdiigsblad ƒ 3 80 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureaa MARKT 31 GOUDA b onze agenten en loopers den boekhandel en de postkantoren Onze bureaux zyn dagel ks geopend van 6 uur Administratie en Redactie Telef Interc 2746 Postrekening 48400 ADVKRTENTIlfiPRUSi Uit Gouda en omstreken behoorende tat den betorgkring t g regels ƒ 130 elke regel meer ƒ O iö Van buiten Gouds en den beiocgluung 1 6 regels ƒ i 5 elke regel meer ƒ Ü 30 Advertentien m het Zatardagnummer 20 b atag op dau prya laeMadigheids advertentien de helft van den JVjJa INtikZONDEN MEDfiDLEUNGEN 1 4 refeU ƒ 2 5 elk ragal Oeer ƒ O SO Op ae voorpagina ÖO hooger Gewone advertentien en ingezonden tnededeelingen bq contract tot Mer gwre tucMnleD prqa Groote letters en randen worden berekend naar plaataniimte Advertentien kunnen worden ingezonden door tusaêhankomst vaa MUe4e Boekhandelaren Advertentiebureux en onze ag pten en moeten daagi vóór 4 piaaMug aan het Bureau zyn mgekomen teneinde ran opname verzekerd t i b uwcrisis VBnzelt m kortan tgd opfabou ddi zgn Protectie tegen den invoer van UMniea uU Naderhuul gevraagd an utlt kaji It ll komeu au da rt eeimg II htitregolen tegui z g duuipmg dat wU m dit geval zeggen tegen overmatigen invoer nu tt uungoKondigU de vercoekau ios om LopaaldL groepen van het bedrglaleven te busc3 iermen Zoi lieeft guteravond en alV oaruing van bioeuikweeXen bg veiwcfaillebde leden viui het LagerJiuis er op aangauiougen dal desa aoudeu IraUiteo de rog ring te bewegen hen ta boscbermen ttgfcn fen overmaUgen invoer van blOéoiien VfiRBBNlGIW STATIN l ilmster trouwt met en marMcs De geheele bevolking van de filmwarela waa in Beverly Hilla aanwezig om de plechtigheid van liet huweigk mei groote praal gesloten tusbchen OonstaiiLe Bennett en dbn markiea JHenri de la Falaise de la Ooudraye bg ta wonen De atad of Uever geigd het gedeelte er van waar zich de kerk bevmdt waa het middelpunt vi een groote memgte men achen die er zich verzameld hadden om bg het sluitMt van doa band tu chm dr levenalustige blonde schodnheid en den gevirezan echi peiiuot van Glona Swansea aau wetzgg te i Alle vermaardheden van de film w ren dm nuddaga om 4 uur in de kerk en honderden nieuwsgierigen werden door d polibie tegengahouden toen U trachtten door een ghmiacbje van liet huwelgkspaar begroet te worden en de notab en te aien die Uit hun limousinea staptcnj Dagen lang was da filmkolonie reeds beztg geweest voorbereadaelen te treffen voor dit huweiyk Onder de stralen van een vrooiyk zonnetje zette xich de schitterende stoet m bew tng en gedurende dezoi t jd waren de straten man aan man bezet met menschen de kerk stampvol en de beide portiers en politie agenten werden verscheidene malen opzg gestooten door de menigte die e J blik op de feestelg kheden wilde werpen De moeder van de bruid mevr Adnenne Mornsson haar zuster Barbara Bennett en de radioster Morton Dovmey maftkten deel uit an den bruidstoet der talentvolle dochtc van Richard Bennett Kort voor dit huwelg k werd Gloria S vonson van den markies t scheiden Zg trad opmeuw in het huweigk met Michael Farmer miiet voo rdat de filmfcolorae er van oveiLuLgil v uü flSf tUltna werkelgk gescheiden en weer hertrouwd was week de twgfel dat het huweigk van Coraue en den markies werkelgkheid zou worden Wel wist een ieder daityde markies de filmko gomeene verhoogtog van den invoer op halffabrikaten en producben cal r eds dezer dageni worden inguUend b j de Kamer Voorts is d Fransche regeenng voornemens zekere impoit Artikelen streng te contsLg nt eren HÏirbij heeft zU allereerst het OOK gencht om de Nedertandschr bloemen Poolache eiejibn Belgisch gevogelte zoomede BelgitcW eieren Voor de FranBche induatne zimen eveneens uitgebreide beschermingamaatregrien worden geno men Vrgdng sal een ministerraad worden gehouden ten einde den toestand te befpr ken De r reering is vast besloten zich door geenerlex protesten van haar voornemens I laten afbraigen den ter bescherming wn de bmnenlandsche industne ingt lagen weg verder te vervolgen RNGBLANa j Burggraai bnowden in het H MV rhuu Een uitgelezen plechtigheid i T drukbezocht huis OJtleiiiiiddag Imii buigtjnuif tiuowilen UjgtnaJJiid de jjMirLii kanaelidi wegens ijii oiii uigzanien wii die gtraegeviertl tieeft vel zijn uc l4 aaiti ebrek w aronüei luj nedf rt Lin ongeluk m zijn jeugd gebukt jaiit gmlüöMl m een wijda purperen man lel atgezet dooi nn bretxleii hermelijnen kraag plecliijg in het Hoogerhuis zitrting geiiumen Hij liLift daarbij in werkelijkheid tuL in da kleinste bijzonderheid het gebrui kelijke uitt ebieidi certuionieel in ittit ge IJb buiggiaven d Abernon ea Lee of Fareham leiddta biiowd a biuisen Mac Donald Baldwm Runclman en aude ra ledtn van het kabinet sloegen de plecb rjglit iti van de treden van den troon gade Een tteroep op de huisvrouwen ter wille van de Engelsche landbouwproducten in zjjii kwaliteit van voorzilLer van de coiiiiLi lesie doe de nu loopeude üuy UriUsti wi eit ort aiii6t ert heeft öir Jolui Uilinour giBt reu 4 eu beroep gedaan up de Jtungel alie liuisvrouwen om im ur Engtlt che landbouw voortbrengselen te koopo br waren 1£ÜUUU arbeiiders minder op liet taud werkzaam diui slechts 10 ju ar geleden en dit aantal kwant alochlö voui ecu klem deel op rekening vau verbelord uiachiiiea en orgaalaatie De voornaamste oorzaak wa de voor liefde van Engelsche huismoeders voor builenlfjidstlie producten die goed konden zgn maar niel beter dan de iuirgelsche In groenten m blikktn waa de LngLlacHe in du tne aelfi m drie jaar tijds nummer één geworden en toch werdeit nog meer buitenlandsctie blikken verkocht Als ieder van de 10 lil llioen Engelsche huismoeders filechta pond per janr rtk rr aan hngela he land bouwproducten wilde besteden zou de Tand beide partgen da n weten dat zg streng vasthield aan het beginsel vati de open deur in Mandsjoerge zooals dat in 1922 door het traotaat van Washingtoli was vastge Lansbury zeide daarop dpt hg later m den avond nog een aanvull de vraag zou stellen met in cntischeu ot der regeenng vyandigen zui maar omdat de ophelderui gen van den muuster hem met ten volle bevredigd hadd i Aan bovenstaande uiteenstting van Sir John Somoft kan nog worden toegevoegd dat de nunist r verklaarde cat volgt n de laatste door hem ontjVBllj en berichten mocht worden aangenomea fiat Japan met zou blgven vaflÜiouden aai de erkeiuung van de betwiste verdragsrechten als voorwaarde voor het zenden vas de commissie van onderzoedc van d i VdpEenbond Het was duidelgk dat de comiui ie van onderzoek geen reden zou kunneit zgn voor uitstel van de ontruinung vm Mandsjoerge door Japan Japan heeft iwitfit zgn toezegging ingeitrokken dat het a wedig mo gelgk ziin troepen zal temgirekken 1 De Bauik voor Int Bet lilaakt bekend dat de presidenten van de femtrale banken nu de zeven gedelegeerden ungewezen heb ben be tezamen de conBull itieve commissie zullen vormen welke ow Dmtschlandc betalmgscapaciteJt gaat bei Bi sIagen Het zgn Prof Bwieduce presideoil van het consortium voor openbaar crec te Rome Emile Francqui mmisteïi van staat en vice geuvemeur van de iété Tienerale de Bdgique te BraBsel i Sir Waiter Layton höOra M5teur ran de Economist te Ixmden Dr Karl MetcUor bd van de firma M Warburg en Co t Hamburg D H Ht ara directeur van de Bank van Yokohama te Londen Prof Charles Riat hoogleeraar in de rechtawetenaehap aan de umveiniteit van PanJB Dr Walter Stewart president van den raad van beheer van Chase Pomenjy en Co te NewYork De commissie komt officieel op 7 Decern her bgeen Men verwacht Ater d t een aantal gedelegeerden reeds eemge dagen van te voren over de wenscheHJkheid van deelneming van nog een viertal andere ge delegeerden zull en onderhandelen BUTTENLANDSCH NIEUWS FRANKRIJK Frank ijk verhoogt de tarieven Een mvoer belastuig ad 15 De mvoervan Nederlandsche Moe men De invoering eener mvoerbelasting ad 16 voor waren uit landen met lage valuta kan worden verwacht als maatregel tegen de Engelsche douanepolitiek Den ander wetsvoorstel dat voorziet in een al E n hinttttseh ifismttrandiiiii Een eeheime zittini van den Raad van den Volkenbond te Par s Het conflict besproken ui het Btitsche Lafferhuts De missie van de Bank voor Int Betalingen en alle nooidzakelg ke maatregelen te nemen tsr vermgdmig van een verscherpingvan den toestand Op de ledpn van den Volkeni onds raAid wordt een beroep gedaan om den Raadalle iniichtingen te doen toekomen die dooihun ter plaatae aanwesigie vertegenwoor Uger8 worden vorkr en De Raad benoemt een commissie di dden toeatand in Mandsjoerge ter plaatsezal beatudeeren éo due rappoit zal uitbreiig over alle geèeurtemsaen welke van dienaard zgn dat hierdoor de internationalebetreklangen worden beïnvloed en den vrede tusechen Japan n Oiuta wordt verstoord Dese beade mogendhe ien zullen mde commdsaiQ vertegenwoordigd zgn dooreen li4 van ieder land h De vorming van deze commissie en haar werkzaunheden raken ui geen enkel opzicklr de verpliehtang van Jtapan om zgn troepen terug te trekken uut de ZuidMandajoergache spoorwegzone Deze verplichting 13 door de Japaoipche regeenng aanvaard en vastgelegd m n t besluit van 30 S ptember In het Lagerhuia heeft Sir John Simon inantwoord op veauBchiHende vragen een uiteencettmg gegeven van de houding derEngelsche regeenng ten aanzien van hetChinee b airftiiscae conflict Sir John zeide d t het voorstel om een neutrale csmmissie iiameq s den Volkenbond naar hettooneel der operaties te zenden oo t doorde Engelsche regeenng aanva ird wa enMl in bgzonderheden te Parijs uitgewerktwerd De Raad deed ovengtrib al wat mogelgk was om beide partgen tot elkai tebrengen w aarbg men evenwel in he oogmoest ïiouden dat m dn stadium var hetconflict de Paad steeiis weer kennis moestnemen van het standpunt van betde partgen omdat ter plaatse nog gaen orgaanaanwezig was om den Volkenbond ook inpartijdig te kunnen inlichten Daarom washet al veel gewonnen dat beide partgen hetvoorstel tot zending dezer commiabie inbeginsel aanvaard hadden en dus kon menvolstrekt met zeggen dat de bemoeungenvan dea Raau tot mets gelead hadJei Sprvoelde mets voor de meemng van ten derleden om ain de Japansche regter ng t laten weten hoe het Engeleche volk overJapans optreden dacht Waarechgnlgk zoude steller van deze vraag haar zei metkunnen beanWoopden en bovendien w aa datgeen methode om tot een oplo8Sii ff te komen jj Er was voorloopig geen schade Aoeg bracht aan Engelsche belangen nt h persoonlgk noch materieel en de regeenng had £ n Chinieesche memorandum is gisteren te Panjs aan de eerste vertËgen woordiger der dele atiiea overhandigd G lijk bekend 18 eiacht Ghuia onnuddelLijke beemdigimg van de vyandelykhed n ontriumitig binnen 14 dagen controleenng der ontruiming door neutrale mogendheden en doorvoering van het Kello pact van de Waehingtopsche negenmogemiheden conventie en het Vol kenibondapact In aanbluiting hierop zijn de 12 raadsleden zonder de in confbct zynde partyen in een geheime zitting by Bnand bijeengekotnen Een beslaten raadszitting volgde teneinde vast te stellen of op de tot dusver gehandiiaafde hasia verder kan worden onderhandeld dan wel of de ondeAiandelm Dien opnieuH moeten begimien Naar verluidt zou ook de Amenkaanschc waarnemer generaal Dawea aan de beiptektng bg Bnand hebben deelgenomen GiBteravond verluidde dat de vertegeni wordtgers tier kleine staiten zooals Polen Zuid Slavie Noorwegen en Spanje Bnand hebben medegedieeld diat zg niet g aarne deel iZouden willen hebben aan een besluit waardoor Chma in verlegenheid zou word i gebracht In Votkenbondtskrmgen gelooft men met dait deze kleine revolutie ernstig ia bedloeld Ka het einde van die geheime raadszitting heerschte in raadskrmgen een optiniistt sche stermmiinjg Men hoopt zelfs de onder landekngen Vnjdag teneinde te ïmiinen brengen De raad heeft een aanvullend ont werp beeluat uït ewerkt dat den in conflict zijnde staten ter aanvaarding zal worden voorgelegd Het Chmeesche memorandum wordt voorloopig op ZIJ gezet tenetmlde den Clu neeschen vertegenwoordigers de gelegMiheid te geven om zonder gebonden te zgn aan hun tot dusverre gedane verklaringen de meuwe redactie te beoordeelen Een gevaarlijke factor wordt mtusschen gezien in de toespitsing van den toestand bu Tsjin jau Bnanld heeft de Japansche en Quneesche regeenn gen verzocht een kalmeerenden invloed te willen lutoefeneiw Dit beroep van Brdand zal worden gcat utui door afzoniderlvjke stappen de raadsmo f eiiidheden Het ontwerp besluit bevat in zgn inleiding een verwijzing naar het besluit van dO Septeraiber waarbg de partgen zich verpUcht hebben alles te doen om weer tot ge ordende betrekkingen te komen Het ontwerp zelve be taat mt 5 punten 1 Beide partgen verplichten zich den leiders der atrgdkrachten bevel te geven zich van ieder imtiatlef te onthouden dat nieu w e incidenten en meuwe verhezen van menschenleveniB zou kunnen doen ontstaar Plaats weelde zoo hoog ge maar wilt gezondheid staat hooger FEUnXETON DE ZILVERKONING Uit het Engelech van ALFRED WILSON BARRETT 2 Nadruk varbodeo Neen mevrouw nep iiij uit Ik heblReen honger Ik heb al genoeg gehad aan de ucht bij tiadgere Ze hebuen er van allesklaar gemaakt ik heb er staan ruiken totIk een complete mdigeatae had Neen ik leb g en greintje hongei echt niet Maarnaak u nu maar wat voort dan heeft dekleme Ned wal ala hij wo kJcer wordt ïeüj ging naar de andere kamer om haar Jioed en en ouden mantel te halen Jaike zei ze kijk eens hoe iief hg er uitLiet in zijn slaap Jaikes kwam gehoorzaam naaj de deur öe en ke naar de kleine jongen die zoo dig in het armelijke bed lag Crod zegene h n mompelde hg Watliennntrt hij me sterk acta Maar dat io t Ik niet zeggen wél SlO jawel Jaikes zeg het maar Ik rfenk t aag aan mgn lieven gestorven Wül oor fouten hg ook gehad mag hebben VU u hg altijd een beate man geweest Jeunde e i oogwiblik tegm het bedje en rokten over haar wangen terwijl JaaJ met verwrongen gelaat en bevend tond r w zien 21 droogde haar tranen en keek met eon droevige gUmlacii aan Ik mag met huilen vandaag zei ze nuwe zoon buitenkansje hebben Beste oudeJaikes ik voel me werkelgk veel gelukkigerverklaarde zg Ik geloof dat we den stormtoch nog te boVen Komen Natnurhjk zullen we dat antwoorddeJaükeg bansch maar tegelgk kwam er eenbigde uitdrukking ir zgn doffe oogen Natuurhjk zullen we dat aJ ik zoodoorga met hiUmgs verdienen Ik zal eenhoop werk kn gie n en bargen geld verdienenGod zeurene u mevrouw nu zal t ons voorden wind beginnen fe gaan Neily drukte te ruwe oudaJiand Beste Jaikes herhaalde zi Wil jg nu hier blgven terwgl ik uitga an iet haai dat Ned goed zal doen Ik zal gauw weer terug zgn en dan zullen we onze feestmaallgd genieten Nod en Ciasy en jg en ib allemaal bg el kaar Jalkee tiet haar uit toen aloot hg zaoh Ijee d deur vati de laapkamer en begon het our op te poken Verduiveld oude Badgera mompeldehij m zich zelf Dat hebban we er eoed af rebracht Hg stond op en staarde met voldoening in den vroolijken gloed er kleine Ned slaapt als een roos gjng hij voort halfluid Cfflsy zal zoo uit school 7ijn en die zar dan wel op hem passen Ut zou wel graag een meuwe shifling verdi r en Voor n ehlHing valt er weinig te feeatnaaltgden maar met twee wat wuden we dan een traetstie hetben Tk ga het ens pre heeren Hg o nde de yoordenr en keek naar hnU ten Ue wtfl vlokje bieren ong j mkH t 4 ezichl e dat hel laatst uit school was gekonfn naderde aohuchler het troepje ape lende kinderen Mag Ik meeapaien Annter vroeg zezacht Hsn en groot meisje dat net in vliegende vaart vmi het achoolhek najr eenverderop st Uido paal wilde hollen Het meisje keek haar vanuit de hoogte aan Neen zeker niet nep ze hard kora kmder€n laat haar gaan nep ze tot de medespelende Niemand mag met haar spreken laten we ons ni et met haar bemoeien Zg wierp het kleine meisje nog en ver nietigende blik toe Onze vaders en moedera zgn fataoenUjk zcQde ze en ze draaide zioh om tm aan I et hoofd van t troepje door het hek de traat op te gelÊi De andere meifl e netdie typische wreedheid kmderen eigen diehun neus optpekken voor Liesje omdat haarmo der voor anderen de waach doet gJ voorWiiiipje omdat hg de oude iwihoetmri vanzgn vade afdropgt volgens haar f Het mierisje keek naar hen eiW e truien erhoten haar iii de ooijen Geheel verlaten tond zg diat terwijl de waterlanders lange haar bleeke eezuh je higeelden en op haar nrmoediff jurkje vielen Lanjrzanm liep ze raar de straal toen een ander klem meisje het speelt rre n overstak naar haar toe kwam en haar handjM naar hfuir luteeetrekt hield Huil maar naet Clssy Denver fluisterfïe 76 bemoedigend Kgk ems ik heb eenplflk oakej f r je meegebracht Maar aanniemand zeggen hoor Ik vind ja wel lief Ci sy keek haar vriendinnetje lankbaar aan en tunn het tuk cake mat n ofk la len maar met een resoluut gabaar zette hg ajn hoed op Lr zit nog leven in den oude bromdehg voor zioh heen en de sneeuw in stappWKl sloot hg de deur achter zich HOOFDSTUK XVll Het lesuur in het kleine roodb baksbeenen schoolgebouw Bchum teg iover het woon hiHsje van Nellv Denver waa bijna tenemdt het voetengescliuifel van opstaande kin deren weeiklonk en daarna hoorde men de fnesche jonge kinderetemnietjes begeleid f oor eenvoudige tonen van een piano Een proiite man met spierwitte haren en een met zware rimpels doorploegd doch nog jeugdig gelaat was door het dorp komen EJenleren en liep net het klemè roodsteenen schooltje oorbij Toen hg de frissch jonge iWemmen hoor de die een kinderlied zongen waarvan hg 7ich de woorden nog zoo goed hermnerde ttief hg zgn oogen in gepema opwaarts Berouw vergiffenis vrede mompeldehij stil voor zich uit hoe lang ib het geledendat Ik deïte woorden hoorde l cn hl daar zoo oogensehijnhjk tcüluJtelnos stond to luisteren vloog opeens de schooldeur open en holden wel een twintig tal jotfcce meisjes van vijf tot twaalf jaar luid babbelend en ehaterend over het ieel terrein m de rtehtmg van den straatweg Sommigen maakten sneeuwballen en wier pen deze naar hun scfioolvrlemllnnetjes anderen gingai om zifih te verwarmen touwtje pnngen of spe rfden verlossertje Een klein donkerhariff ni taij nwt eeo bt ek oiitvangstt Het anffre meuje zoende haar t€vlg op haat behwtd gieaichtj en lieptoen hard weg alsof aij wng was dat haar vnendinnetjes haar gezaen hadden Dl groote man m ijn aware met bont gevoerde overjas waa bg het achoolhek bli ven stAan en tiad met verwmderlng nsar het tooneeJtje gekeken Toen CiBsy Denver naar buiten kwam Hirak hg haar n et zachte bent atan Waarom huil je toch klemtje vroeghg De meisjee willen met m t mg spelen antwoordde Ci y luider snikkend ze willen niel en met mg praten Hoe komt dat nu vroeg de vrtemdehnig waarom zijn ze zoo cmaardig tegen je tre vertel mij maar alles je bent tooh nie bang voor mg Clssy zag verleg i naar hem op door ha ir tranen heen kon zg zien dat hg een vrtendelgik gezicht had eo dat zijn haren wit waren Neen prak ze zacht Ik ben nret bang oor u k md u wel aardig Goed zoo hernam de vreemdeling ikj daotit wel dat wg het met efkaar oudeni kunnen vinden Maar vertel ma É eensf waarom je too n verdnet hehl Wa n il lerf ze met met je spelen C1 wv keeife angstig orm zich heen J Tf zult het toch aan niemand vertel len vroeg ze terwijl to hem weer aankeek 1 En toen door zijn bhk penntitwiteld ver I xolttdo 7e e 7eirgen dat mijn vader 1 iemand vermoord tkc I IJ SMISI Womt Tenrolgir