Goudsche Courant, donderdag 26 november 1931

Beum vaif Amsterdam WISSELKOfiRSEN it Nov aa Nov 3 Officieel Londen l in BerHm S910 mie Pmtis 976 76H UruBsel 3 66 U 65 AwitserlBÉnd 4885 18 35 Weenen mSS 3S 26 Kopenhsffen 4960 4876 Stockholm 4 7S 49 Oslo 4 64 48 76 New Yor 2 4 K 2 49K Niet ffkieel Praiw 7 40 7 88 Madnd 2116 H 10 Mhaan 12 90 12 86 aanzicDlijke etijgmg ran de Ttottende cfauld uit Umi lKK f U niet iiuer te verwachten Mocht niettenMB te xijner tijd n en maoh tigiog tot het U delJjk aangaan van kaageW leeningen tot eoi hoogw bedrag dan 40 inii liom wor len gevraaed dan aal zulka het gewlg zijn van het ifeit da in het nieuwe bedrag begrepen aij i alle bijzondere uitgaven van Maatflchai keljjk Hulpbetoon en dat van de k kitaalsuitgaven over hel geheele jaar 1 0 m voor het ven reiten gedeette van 1922 nog bijna niets ig geconsolideerd In het ovaracht ten behoeve van den ka pitaaJsdienet geven B en W aan dat de hcholden voor de eigendonMnen niet beatemd voor den opöibare dienat de i i bare v igheid de volkageaondboid ena atomede die voor de voik huuv eeting aangegaan sedurende de laaUle jaren ujn atgeiiomui Voor het onderwija njn de kapiUaU uitgaven meer dan verdubbeld Wel jn de schulden toegenomen dotii m houfdaaak ton behoeve van werken die de genieento al mtcrnationale haren tot atand moeit bren gMi en vodr de bedrijven m in de behoef ten van een groot gebted voorzien H Ma ken van de groote werken zal niet goftrel kunnen worden gedaan maar ii en tal met het oog op den toestand van de goldniarkl er naar moeten treven de buMengewone utl pvrm te b erken Mocht het niet mogelijk 7ijn voor deze werken e n Ueroep op de ka pitaalmarkt te daea dan zal lan het Bi k om medewwkinit moeten worden verzocht Bij een be ohouwing ten ancien van den gewonen dien 4 ni t het ooll er p dat uiei betrekkmg tot het atnbnnMmn van berulnigtngen de g neent KoUerdam m de krincon van defp nen die te detan Ifl ootdeelen bevoegd zijn in hel a heel niet bekend tast als een jremeente w ur hel f M tremakkelijk wordt nrtgeffewn In h alg meen aijn verg Ukineen nirt p natki4ijk to maken doch er rijn n den laaQilHï tijd enkele gegevens ifepu lic erd weflte door de ehefa van de bureaux fioanelPn en A tiMM an de gemeenten Anvtenrtant Rotterdam Den Haag ea Ftrecht over de jarwï 1 4 lot 1 met 1938 aan de hand u de werkelijk gedane nitiaven inn venameld b v w r we r k t Lit die g fteevena die betreff € de uitearen voor politie brandweer bank van leenine aohtmncht ngen reinag ng dien8t keunng an waren ui tendmp van de kinderen naar tuiten hvgienia h chooItoefJ ht zore voor j nuw en jielszieken wijkverpl ing knjirt Wa den inlnik dat Rotterdam m vei e lakiig met andere gemeenïen over het lü fc een een zumng beheer voert Toch meent het rorii lf fat er nanr moet worden ge ireift waarmogelijk vereenvoudiging aan te hre en Het college brengt m herinnering at de voor enkele maatregelen be etemde 66ÜtX t peen bestemn Ing hebben geVondin Uanrnaast z jn betzuinigingen in gevoerd ten bedrage van figev er 00 000 lok op tal van onderd rlen werl heruinigd waarbij het college de volle medewerking van de hooiden van c ionat he ft gehad TevmÏK wordt er op gewe dat nog i be sloten de diploma toelagen af te achaffen het vraagstuk van vermlnder ng van over w rk door een andere regeling van den dienst m nvn weging lb en met het systeem dat straatweikers die wegens ziejcto of va oantie het werk verzuimen het tanefloon behoutlfn is gebroken Bovendien wordt er naar gestreefd het aantal an btenaren te V ern irwleren Wil men bij de beoor teelmtt var de gemee nlehike huiBhouduig niet allen zm voor l llnkhoid uit let oog verlazeo aldus flohnjven B en W dan zal erken 1 roeten worden dat de i emeen è andeta dan parti rullere dememmgen dch ifi kan ont trekken aanSjen plichi om f Ur ien voor de a rnoqdzJ eï jitf leveiyfroorwaarden vnn de werklooten Sedert dwnndlening van d hecrootine hebben de omstandighetfen zieh dermote ten ongunwte 7ewïTied dat een ïlud nde bcjrrooMng waarop alle tn iault aven ten laste van den gewonen diennt zouden worden a rscht naaitt veel verdei gaapd bezumigiiigen een zeer eniAllire ver n rwaing van de op de hurgenj drukkende Ip en w u eiRctien Alvorens hiefv mtrent voorfdellen te dO TK l het eol ese ter zake overlp met de reeephqg plegen ttfn i in datt tnrte nt noff lanfcti tgd ait te Mtaaeti Tot slot bracht de Kon erkend m9QekTBreamg n Kunst na Arbeid Ktder groote belangstelling van het publiek den notaris een serenade Met een 4 ng zal hij levvn verd deze bealoton Dit was het einde van bet officieels gedeelte van het foeit STAD3NÏEXJWS M GOUDA 26 Not 1931 Verardaiing tot wüaiging der Bouw V om verordemnf voor de gemee oeders geeft Uw kinderen Gooda Murjs iiu Êrter weoiioiKieid i reugta i r i ei uu v m dett Itaad u zet genti att dal lu jjUb veigaoeiing vaii lU Uciober x 1 i tóigeéU 1 ie volgende veroroeoing Ofc Üüürt en Wonmgvtrortlenmg voor de geimente couua vaeige te bij raadabealuit van 4 iNoveaiUer 10 a genwenieOiad no 484 uoa a leBe werd gc ijz gd bij laaddbftiluien vuil a Juni l ió i eu 17 November lyiXi uiut geiAija gd aio volgt itiKel 16 wordt vervangen door het vol gtnü arlikel 16 il et beroep moet binnen 14 dagen telektneo van den dag waarop het bftBluitde bedChikkmg of de gegeven last ter kennis van belanghebbende ta gebracht d nwei de t rmijn geateld in het eerste Ud vwijriLkel 8 i verstreken zonder dat op oeaanvrage ie beelieU achrUteüjk bij den gem tiiLerb ad worden ingediend De geiikeenteraad besUst binit twve 11 aaiiden nadat het beroep bij hemkomen in dtt roUende drie weken eiken ómi de kMtelijke Quaker spijsen U vult Eien hoeveel krachtiger en flinker de kinderen worden Want het hoo e fïchalre aan eiwit en kooMi dr8ten in Quaker havermotit herstelt iceer snel de verbruikte krachten MARKTBERICHTEN Inhoud van de tegen woord ige groote pakken 5 ons netto en bon voor zwaar verzilverd tafelgeiei He eclite OuakLr kent V aan dc eel blauw roode onifineele pakken 26 Nov Aanceroerd m totaal 1806 stuks waarvan 262 slachtvarkem Vatte ƒ O 17 0 1 LoutaMofae ƒ O 12 0 iS Zoutew ƒ 0 13 0 14 allea per pond levend met 2 korting 490 magere varkens ƒ 16 28 946 faiggen ƒ ö 10 8 runderen ƒ 00 26g 26 nuchtere kalveren ƒ 6 12 4 achapett 30 bokken en geiten ƒ 2 6 olies per aluk HaiM k l obig KooaMrkt Goada 26 Nov Aai ftvoerd 264 porteen kaas PrÜtea 1 kar m rjn ƒ 86 37 Se Itw m wn ƒ 31 zware te ƒ 37 Handel stug flOTÜuR iASmJi Aoncevoeiti 87600 stuks Kipeieren f 1 2o 7 76 eendeierro ƒ 4 00 6 00 kleine eieren f 4 60 6 50 alles p r lOÜ stuks Handel matig Coop ZuUb UoU EierveiUag 26 Nov Aauivoer 37100 kipeleren Frozen 66 68 KjG ƒ 640 6 80 68 60 KXJ ƒ 6JJ0 7 WH 2 K G 7 00 7 10 62 64 KjG ƒ 7 10 7 60 Bruine 5 68 K G 6 2 7 70 Kleme 4 20 6 10 Aanvoer 300 eeadeicfen Prezen 4 90 oUes per 100 atu Coop GrocnteveOiog voor Goada ca OhMt 26 Nov Witlof I i 14 22 idem II ƒ 8 11 Uien ƒ a 480 Boerekool f t 3 80 Spmasie 10 16 4 Spruiten I ƒ 4 6£0 ici i U ƒ 190 3 90 per 100 KQPeen sAl60 Kroten 2 e320 KnotseldenJ ƒ 6 fielder ƒ 070 100 per 100 boa Groenakool ƒ 110 2 70 And h b ƒ 1 160 Kropski 1 SO 2 60 per 00 stuks Graanmarkt knaU 26 Nov Rogge ƒ 5 00 6 60 Gerst f 7 00 7 60 Haver ƒ 7 00 7 76 Erwten ƒ 13 16 Brlnne boonen ƒ 11 13 60 per 100KXi LAATSTE BERICHTËW DRAADLOOZE DIENST Oe moordsaak Eckauiier DEN iSAAO 26 Nov Naar w vernemen heart Mr Bourker die als verdediger optreèni voor verdachte P in de owordzaak Echouzier wv K hoofdverdachte is gi topon afstand heeft g aan van him reoh van verzet tegen beéindirng van het vooronderBO k De instructie m deze zaak wordt dieniten evolge heden gesloten In Jonuui ooi de zaak voor de Haacache Rechtbank in openbare behaAdstii kom n Ue staking in iM atoomapinneHI te Almelo Nieuwe looiwyeriafidic ALMELO 26 Nov Oi danks het feit d t de beaturen van de Moderne da Chriatel lke en de R K Textielarbeidersbond hun leden dnngend hebl en geadvi8eerd werkzaam heden bg de stoomspmner u ervatten en dat de fabnek gisteren weer onder stoom IS gezet i n vandaag van de ongeveer 00 arbeiders slechts 25 k 30 naar de fabriek gegaan De bonden die tot opheffing van de stakmg adv eerden hebben in de fabn k ongeveer 220 leden w v echter slechts enkelen het werk hebben hervat Van de ♦ Nuetrale Bond die hot conflict steunt en van de Moderne Bond die het conflict afJv w st IS geen enkel lid de fabriek ingegaan n de zUda der werkgevers wordt me degedeeld dat wanneer de staking op Vrg dag a s nog vobrtduurt Vrijdagochtend een nieuwe looneverlaging zal worden ofgvkon lu ercommonaie trainwegwi van hat Kgke n Mil Mie waarvan het belrag aThanket jk 18 van de por onceUaii eo 1 Rege iiiig i dit thaaa vTrvangen door ubs dto rmg naar hehoeftten Oaarten n hih de heerKmt nbeH fll or fwe e id Iwwwaar we uhalve hij wn aiuendeiii it indiende om denho tianden toe t nd te handhaven Andersaldufi dete tfrevaiirdii le worden demaAt cni YU n amankeiiji van de inzijiten van den MimMw Wijziging vin het ub dteatei l was Mveodian thans onge en ht omdat df vorstellen door deConmii wi vwr i Tr9mwegvra jr tuk geiiaan ik c i doctr te K nef waren ir edgekeurd V IV heer vaa ttraamb k d achite trt iatfte Ie hoofdnak Indien de Miniater t ew ie bet 1 hjtdlp vt em liet te rullen V Tolleen alvorens een ttetlteaing wae genomen over de voortJellen de Commi e din had hl dit amendam H niet noodlg Lie hwr hn ppr ch daaren egen w beelUt leiwn iet amendeniMit geXant Me d n Ml rwter meende hij dat een tranifiegmpat thappij die een t tiooritjk d v dent kin ketren reer submdie uit de eehalk ct 1 loeft Morgen wordt over dit annjnleinent dat raluurhik loor den Minister i ontraden geptemd ttver de criius in den mtinbouw i vervol gen nop door véle apreker het woord gevi erd die vrnwei alten op internationale be tprekingen intËrnationaal overleg en aII enwerkmg hebben aaneedrongen Van belang wft daarbij de opmerking van den ifer van der Waerftei 3dl dat ala gevolit van de verandering van l eweeskracht n het sclieepvaarttoqdnjf het to iemend geImik van waterkracht voor s ro uiopw kmg enz de ateenkoolproductie steeds meer c prtolIig wordt A TOm wen tchte hij niet mede te iwrerkenTaan nog verde e vergrooting vim die producm Mini tei Reymdr verzekerde dat nze Rei enhg internatftaaaJ overleg vrn da tot dftg en van uur UH uur heeft nageatreofd en Uijft bevaadflIWk Het gebruik van Neterlandsche keien j p de spoorwegen zou RIj eel mogehjk bevorderen Noi hjipft de Miniöter op een vraag van den hee Joekes vxl of de rente vin de KijT poetspaarbank thana nne tot 3 percent kan worden opgevoerd geantwoord dat de eoonomiftche to t nd dit than mindtr ge wenachl doet run GEMENGDE BERICHTEN brieken aanffealoten bu de Enachedésche en de TwentachOeldersche fabnkantenvereemginif een loons verlaging an 5 worden aangekondigd in vwbond met de italdngeh in Rnsched en AlJhelo Het i niet zeker dat de erkgevers heden ter conferentie zullen komen n ngezten zij Maandag den rijkabemiddeJaar den wensoh te kermen gegeven an verdere besprekingen veiv achoond te blijven inge Van het bestu t van den gemtentolaud woidt dooi üurgemetater en Weüiou dei A oüvtrwijld kennis gegeven door toerei ding van ttn alschnft aan Jkhi die de voorzji ning heeft gevraagd of aan ajn leclithöbbeode 4 Indien het raadsbesluit strekt tot het verleenen van de vergunnmg geldt bedoel dt kennisgeving ala een door üurgemeeslet en Wethouders vet leende vergunning Het nitbreidingaplan De Burgemeeatei van Oouda breni ter algemeene kennis dat door den Kaad dezer gemeente iu iijne vergadering van 23 November 1Ü3I is vastgesteld het plan tot her zienmg van het uitbreadingsplan voor wat beirtft het ataasdeel e Korte Akkeren tot aan de nieuwe aluiawerken het stadsdeel KortHaarlem ten Oosten van de Krugerlaan alsmede de verbinding van rtit atadsdeel met den straatweg naar Bodegraven en verder dat dit plan van 27 Novem tei tot ea met 10 December 1931 voor een ieder ter secretarie ia ter miaga gsl d Tentoonstelling van Houtsneden en Weefwerk in 4e Réunie In een der bovenzaJerf van de Socjetet de Réurale is onder dj auspiciën mi ia Vatksurnveraiteit hier ter stede een tentwn stelling iTigencht van houtsneden en weerwerk w lbe de byzondere aandacht waard IS Johan Haak hoeft hier een collectie houJtsneden en enkele knjtteekemngen K ejcposeerd terwijl Janne van Seventer da Snoo daarnaast zeer moói weefwerk heeft tentoongesteld Hmt werk dat Joh Haak exposeert is van verschillenden aard er zijn scherpe fon tnaaten tusschen de mtbeeldmgen van zijii werk uit verschiUende perioden die doen wen welke visie de kunataiaar in onder sdieidene gevallen op de doigcD heef ge hadi in welke gemoedsstemming ze tot beelden zgn geworden Ei is werk b j vraarvan de aanhlik een droefgeestige atenii mui wekt en ander die door groote expressie van leven tintelt weer ander waaraan een volmaakte rust uitgaat Fr is zeer méli werk hg de zvvart wit effecten d e di kuPstenaar in z jn houtsneden heeft weten te herteken zgn buitengewoon Men moet deze zoo verscheiden collectie eens rustig gaan beschouwen men zal er zeker veel in waardeerem Het weefwerk op deze tentoon elling ib een hannonische awvuUing da an door de jtleuren rgkheid die er in allerlei vanalies van werk aanwezig is De kleeden efi doeken aan de wanden de sjaals en kussens op tafels en baj ken gespreid passen in dH milieu mtstekejid en zullen m elk smaakvol milieu een aangename sfeer teweeg brengen De tentoon llin die nog tot en met 2S Nov duin t verdient veler bezoek Een aanryding Door H Z uit de Bilt is bi de politie aangiftte gedaan dat hg stilstaande met ziyn auto L 1 362 op de Oosthaven is aangereden door een vrachtwagen besparuien met eeii paard waardoor het linkervnorwiel van zijii auto werd beschadigd Een onderzoek wordt ingefcteld VolksonderwiJB afd Gouda P initiatief van de afdeehng Gouda van Volksonderwgs is alhiewopgcritht een comité van actie tegen het ingediend wets ontwerp tot herziening van de lager onder wgswet Tot l omite traden toi de afdtelingen en ver Kingen Volksonderwgs Hond van NederlHasche Onderwgzers Neclerlandscli Chiderwgzers Genootachap Maatschappg tot Nut van t Algemeen Vereeniging vo r M U L O Centrale Ouderraad i omite voor de Opöibare School Vnit Demorrati chö Bond S D A P Goudsche Beötuurdersbond en de Nederlandsche Vakcentrale De toegetreden organi atu3 zullen hun vertegenwoordigers aanwgzen om in het comité zitting te nemen Het Comité komt dan in vergadenngp bgeen om de te vooren actie te regelen Kovacz LajOB met z jn band Voor den A V R O zat liier ter sted op 2 Maart van het volgend aar optreden Kovacz Lajos met zgn band Ingekomen vertrokken pertonaa Gevestig en D van Aalst waikel hed van BeaiÜiuizen naar Gouwe 176 O i van Lteuwen kapper van Monster Zeestraai 6 na 4 Keizerstraat 58 A M Lurt hart verpl van Leiden Kgiïsb weg 10 nB Spiermg traat 97 A M H H Desamg v f Nijmegen 8t Jacobalann 161 naar Kamf molkslout 136 G C Aarts van iSwolK PINANCIEELB BERICHTEN PhUipa gloei Um pen fabrieken Uvereenkomaten gesloten mei de Telef unken Ges luaschen de bewte grootste luropeesche concerns op radiogebied de N V Philips Gioeilampeafabneken en de Telefunken Ges flir dnditioae Telegraphie ra b H te Berlyn ayn naar het Handelsblad verneemt overeenkomelen gesloten dje een nauwe samen verking m het by zonder wat betreft de tiiM hiu5che onbwikkeling beoogen Te dien einde zun afspraken gemaakt om tnent gebruikmaking van de octrooirechten van beide firma s Verder wordt m samenwerking de rationailisatie van de fabrcage en van den afzet door beperking van het aantal types door uitwisselbaarheid en dergeluke ten doel gesteld Tengevolge van deze overeenkomsten zyn de tusschen genoemde firma huigende rechtsgeschillen bggelegd De afspraken hebben niet alteen betrekking op het moederland der resp firma s maar geiden practiach voor de geheele wereW Z 0 hebben in de eerste plaats de bevorde nn van den radio omroep en de radaoiftduatrie door uitbreiding van de toepassing op het oog Er zyn maatreigelen genomen welke he ook aan andere firma s mogelgk maken zich aan te slmten bg de overeenkomsten ora ook harerzij ds tot het gestelde doel by te dragen 45 STAATSLOTKKW Ie Klasse Trekking van Donderdag 26 Nov Hooge prijzen ƒ 200 11949 Pr Mn van ƒ 30 26 796 843 1 012 1064 1626 1727 1882 1916 2080 2241 2253 9167 3189 3592 40ai 4221 4316 4345 4874 5S84 5478 6428 7024 705 9 7130 7164 7748 7949 8094 8857 9088 9260 9417 9496 9592 96 0 131 10281 10493 10610 10857 10875f 1106 11352 11942 11983 12314 12424 12457 12461 12478 12497 12499 12632 12751 12794 12851 12875 12963 13080 18244 13288 13316 13529 13668 13698 14132 14254 14383 14396 14513 16354 15426 15499 15804 159U 16028 16721 16758 16820 16825 17128 17220 17609 18411 18639 18833 19132 19193 19665 19670 19861 19901 20010 20093 20324 20760 20958 radióSÖeuwsi Programma voor heden Ontoelaatbaar optreden van Dt whe grens autorlteiten Hollander naar Duitsrhtand gelokt oi in eeé gevangenia aldaar mge loten De caféhouder H te Kotten nabij Win lerswijk krei van de Duitse Ifgvrniezen hel verzoek ia verband mot den verkoop van ttn partij in beslag genomen tabak waarover H m onderhandeling wag met de lluUj4c he autonUiten op het iollaml in Oeding te komen H Voldeed hieraan doch IS tol op heden nog niet teruggekomen Na informatie is gebl en dat H op het l Umi goarresteerd n m de gevangenis te Bork n ie ingealoton Hen vermoedt t dit h£t gevolg IJl van hot feit dat H benzJne koohi aan personen die deze modenamen naar llnitflcliland De bensine wetd fn Duilschland in baalag geaomen H vss oorspronkelijk Uuüarfier Vloch ie later Nederlander geworden Diefstal van laweelen Aaa boord van de Stateodsik üp 31 October 1931 werden uit ten pasaagiershut aan boord van het atoomschip Stavolgende juwei Imi oijtvroemd 1 jas en pet J Signer Varkeranarkt 6 Alphen aan den Rijn Vmkebuurt 17 J de regenjas A Hoogendoom Molenwerf 30 1 ater van Pr Hendrükstroat 40 naar Arit j 1 ames fischje met mh D dfeest P C H 11 V e 1 9 u 4ir 5 00 Omronpofkast 6 00 en 7 A Ooncert 8 16 Concert uit Concertt ebouw Adam 9 15 Orgelconoert 1018 Dansmuffliek 10 45 12 00 Oramofonliplaten H u 1 i t n 8 00 Concert 10 10 Gramofoon platen Geen h levmg van den Goadsche i zender De nachtelyke uitzending was van Idzerda Het Handelsblad bracht dezer dag n een belicht dat de boudache zender w et her leetd was MaarNdat ia onjuist aldus het aderlat d Want wH in Amst erdom gdiooid li was de geregelde proeluitzending van Idicrdii in de lieukatraat 10 te B jraven h e l lken jiaterdagavond na 12 uur zendt ld ï rda ffrariiofoonplaten uit Ook jiteidagnflclit hel ben wij geexperi nienlttrd vertelde men ons in do Beuk atraat Ir is contact ontetaon met onzeC tioiiwe luisteraars die ons vaak om speI cialt tatcti vragen aan welke vei eKen wi zoo mogelijk voldoen I at is ook Zater dagna iht gebeurd De htfr Idjierda ondigt persoonlyk afln loen 7ijn woorden herhaaldelijk werden verstoord door oen anderen landeptienen zi nder heeft lni gedreigd den dtioorder te peilen lon waa het ineene niet de storing gfdasn Uitzending van Bandoeng Dinbdag 1 December as ial te 14 uur AmaCerdameofie tiid wöler een muaiekpropramma Worden uitgezonden dOor den ndi L ïheii kortggoilztiider P V op éen golP engle van 31 86 M on door P L li op en fcoiriengte van 15 93 M Het ooncert wordt gegeven door liet K K gemengd koor Ban doeng dirigent Leo van Maaren Sr Ult vterl zal worden OJw HeJige fclisabetto üeisTii hes l est iol Madewei eBden zijn mevr Wijnen Riliua gippej Voor declamsr tic moj De St emaker sopraan de heer Kotner tonor eu ir Kruyswijk uan den TWEEDE KAMER De vracht tarieven van de Ned Spoorwegwi CruiB in de mijnbouw Nadat in ie avondvergadering dooi den hfer de VWAcr c p ingediende motie ora gfi n openbare werken oui gezumigingsredelen uit te stellen verworpen waa met 46 tegen 36 stemmen en vervolgens heteuhsidie met twee stemmen legen eren de isser en Hraat aangenomen ging men voort met de hohandelmg va de atdeeitng VSpoor wegen Minister Icyruér fi eft daarbn o m betoogd dut er ook op l ewa fL oter egen oiitrelnkktn vooilomen eO H meeste ongelukken aan eigen onvoorzichtigheid te w ten zijn Het treinvervoer op Ajndag k i hij niet aooala de heer van Dia i9gp zöu willen ftep ieften omdat de wet dit ver v er fiL lit in verband met len noodfoestand der tramwegen nioeleii nu tenmaai liiM en daai lijnen worden oi eheven Het Rijli kan met t edf maar tekort en dekken Het rapport inzakt de tarieven voor vTacht vo r d r flpoorweiren n hinnen enkele welcei ie Verwachten Ziedaar ongevier de vooriianmat innitfteritele metlclpelmppfi Na ir anieidine van hetgeen de Ministerover d p ï rwe j vraphten aeide diende deh r i ii fsd een niotiie in w ann eenbillijke reductie werd verlangd jp de tarieven voor liet vervoer van lan Ihouwrproff icten naar ie buitenland fere yit iiierltWJdeh ei Kriiger e h op dat deze iioti overbo fta wasV aangezien de MtniMer n et daniHnnir van de Kanier ten deze bekendwBij l venf ien vroeg de motie om een reduflae do r de l ej ing te verieenen Uit nu kan di Reptt rmg niei doen alleen deRpooi wegen zelf zjn hier bevoegd j l e rnoLi UI daarop met 45 tegen 16 efflan n en erworpen Rpn vru behingrljke juartie kwam daar op aan de orde Tol dusver ontvangen de aan de iv L M die vanMje lic p b w P aan tendan een collier van 93 echte pare s wegende pi m 260 ram met platifla slot bezet mot 4 kleine dianiaftten mode Marquiee een plaïina ring bee t met groote parels in het midden omgeven door O diamanten een emaile broche met las uurf f fn en 100 diamanten een armband vwi 77 echte parels een gouden n ahentatch Belanghebbende heeft een betdrag van 100 000 Belgische fi ncB uitgeloofd aan dm gene die aanwij mg kan doen weS e moch ten leid i tot opoporing en lenigbrenging i van bovenbedoelde juweelen Tn geval van gedeeltelijke herknjgsng zal de befooningpro rata wOTden uitbetaald Ue diefeti is gepJeogj m den naolit van 30 31 October juist Voor den aankomst van het iphip te New York üe jnweelen behoordep toe aan een buitenWndsche fami lie di Boulogne sur Mer aan boord was pritoiiien IJadelijk na aank nst van de 8la I tendam te N w York Ia bij fle nofftie alrfaar aangifte gedaan on een uitgebreid onderzoek werd lULeeteld dat echter nog geen iwul Taai heeft opgeleverd Vm HtriM wonH feOarEen nieuwe looMverlaglng tenzQ de I c lf r itle vaa beden een oplossing Nakr liei Handelsblad verneemt zal Zaterdag tenz j een oraiferentie van vandaag een oploasmg mocht bi hgen in alle fa Bearaoverzlcbt De zwakke stemming op de buitenland he fondsen en het feit dat het pond tot ondi 19 kwam veroorzaakte op de Amat rAmöChe beurs een nieuwe daling De kqerani bleven bijna algemeen beneden de V indjb slotpfgtcn De Philips ijyaren maar weiiw veranderd Umievers Acttoustlek en Ak golden een kleinigheid lager Eenigc omzetten vonden plaata in Koninklijken die ilM en kleine opoffenng moesten getroos ten De Ariienkaanaehe soorten leden eeiï ver hes Rubbers hadden een zwak voorkomen leeltelgk in verband met de tendenz van t pond H V A liepen leto terug Scheepen MijDwaarden stil Amerikaansi he fonJien liepeit algemeen wat terug rodngleei lager lOTKÏKjT IMH l 11 Verwachting MaUite 7 oid oost lijke tot ziVdeli ke wind waar leVolkt ot betrok ken met tijdelijke opklaring W larschijntijk etnigo regen Wemig ve ond iin m lempe ratuTtt Hier begint hetl Voorhoml Cof9 l droos Wybert lungin sedert maanden het hof maakte en dvt zij samw naar Europa waren gereisd steeds ontkauiend djtt zy v n p aii wa ren te tnmwen r de H ltét schoon beid aan de famibe vau den Friin M bmaA werd voorgesteld en kennis maakte met Frankr Con bEUTCe Bennett was vroeger de ecBtg u te van den millKasuHr 1 1 Plant en het fcat dat sg nu met den mariues ge trouwd 18 maakt rwfe aan de verooderstellinc dat zy van plan was ge seiest met Joel Mc Crea in het huwelijk te treden i uineioand Nat CriBUcomite Oen Heüettnmbscb sprekend film vaa de mstallatie t 3 Htiiitauiifck tulj ixm It iioarKui tutft tn geJujJaiuuiopuaiiie vervaaidttgd in de iiBiaiitn m iet Cn8i oiiiHie door prm a j junuiii i eao iiliii ziii a rijdag m hu grootste lfa eJ der NeAsrlaadsche Biostoopuieaterg te cn eo Ie hooren iijn boete en bevkdag oii bondag i Novpmber Stiutand van openbare vermakelyk hedren gevraagd Hel Iwc dt Kauiernd Uuwmaei Twist h4 efl UHMx dciiiieiding vou het fait lat a i Zondag In aila kerken een boete eo bededag Hordi gehouden nieS liet oog op dea eruat der lijden den i mieter vaa Bumealandeche Zak v tui LaiKltou verzocJit ujn iiied uerkiiiK er M Ui verkt uen dat Ktezen tag geeji o £4ibaxu veiuiakölijkhedea au dergeujlie pJaa n hebbeu Ëen dergelijk yerzoiik ió telegrai sch aan de KoBligm uitgugaan vanwege lM t hoofd beutuur vau den berefotmeofdeu bond m de Ned Herv Kerk waarvan o riitt ir U d M van GuRken te Rotterdam en öetrelari da J J Tuiimer te Ermeio Twee telegrammen van de tTiescbe Undbouwe aan de hamer en aan de Minia ra In de gi$teren te Leeuwarden gehouden erg dering van de l ne cbe Mij viui Land bouw weid bofiktoij twee lelegranimeu te verzenden ttn erste e en ii otie aan de Tweedö KtijiiBr ft i wordt ovöiwo en dat liet tii iBche ve liouder te Jiljf m en noc d toebland verkeert zoodat alleen met mede werkuig van de overheid kaas bestaat de gro Il oeJlijkJiedeii te boven te komen dat door de voorgenom i wettelijke maatregelen inisake beperking van den invoer de afüft vaii da wiheom di producten o a van ïlee eh en Itoter op de bmneniandHoher narkt kaa worden bevorderd teflwijl or bijf de Kanx op wordt aangedrongen het toÊ Mand koniQD van de deebeteeftonde wel voorekiUen met den nifcfsdeii poed te liel pen bovonMn Motie 2 aan den Mmiater vaa Binnen laodBch akao o Laadt ouw wi er p Hordt geweiden dat krachtige huLp van over heidswQge onverwijld noodzakeJijk ia voor de moenlijwifeden waarmede het FnaBcha iandbouwbflfirijf te kampen heeft en dat teaaanzien v i de suikerbietenteelt dringend l ehoe te beataat aan een meer afdoende s eun den die die de thans weer m uiieicht neUeide garanUe biedt Rotterdams finanrteele toestand VlotUnde achuld van 24 nullioen Geen aanzimlgke staging metr te warhten Ruim 10 millioea van het Ru In de raadsvergadering vaji Uottorda i ao doï wetk zat de hetr Van iluriak rap over den fmancitden toestand van Kotterdani ii terpelleereii In de vorige zitijjig ieeJt htt collega toegezegd dat het asT den Raad etn nota lou overleggen betreffen de den Binancieelen toestiand Die nola ia thana veracdienen Uaarm ganu B cd W allereeiet na de kaspoeltie waarbij zlj aan de oorzaken her iiineren die in het b ui van October tol d n o iiijkhedKi hebben geleid Rotterdam lueft an zijn geineenteraad de mathtigin verkr6g m om kasgeldk ningen te sluilen tot ten maximum vin 40 000 000 voor elk kwartaal Toen de moeilijkheden kwamen heeft het ooHefie ïioh tot de Nederlandiche Bank gewend met hel resultaat dat de Bank zich berfid verklaarde i edurente 1931 van ten haar convenitprt nde bankinstetling intinpatiebtljetteii van ie geinocnte in on erpand te nemen tot ten hooffste een gelijk io pend bedrig v ri f 15 000 0CO AangeEieo cok daarbij moeiiijkhedPh werden ondervon den lu ft liet olleffc zidi ttot de rfegeenpsr irewend hetg n tot c o v hteft gehad dat c e7e zicli bereid lerklaarde de cemtento m haai njn irt ie ijke kn nioeilijkh den te hufp 10 kniiiM Of 30 October werd an het Rijk Z 4 000001 ontxamten terwijl daarna al naar gcinng v n e belmeite van de kae op ver hlIlende tijd tippfen nog 3 300 00n f 800 000 en 1 W 000 iwerden pgenonien li tofJial werd derhalve van het Rijk aan kftsjreld ontvanawi 10 600 000 Bij deze er KtrStking i n m afwachting van do behnn dehng van het wet ont prp tot ka trel fvoor iiifihinsr dftr ireme t ai onroliand ger rf speci Ie loorwaarrien geateld I e vlottende achald is echter niie4 met f it bedrig toeiröiomen daar andere ajdeInkft kaweldlei nmgen welite de geldfievers I el weni h n te eontiniwfren niet hef an h Kijk ontvangene werden afgeioet l e vlottend chitld liedi oeg per 1 October f 17 5 X 000 en zal op h t ein i d er maand 7onder dat omnciiw gcJd genomen weFd f 24 700000 befirngen lerwijl aan den Raad lot Fe niftfi lOJg m chfiïmg is verleend ttt ten iw drig nn f 4ÜO0OO0O kasgeïdl e ninzpn ann t gfian Tlifmo jVaact I9B nal Ie vlottende chiild utet meef bedragen dan 39 000000 wwihij dan iret de bijzondere iitgaveii van Mpatoch ijk Hulpttctoon la lekonmg ehouden Daar de gwneente gedurende den Ualaten tijd weinig nieuwe verplichlingen op zich genomen heeft I ig een W ii J vJn r j pp van Bochum j Qp l j Qeroadn voorwerpen Molenweg 1 boven naar Heusdensiffoat 9 E Bu elapp van Bochum Op aar Crabeüistroat 46 KI Zwanenburg j g hen lü i 12 uur en des namiddags van üieostbode van a ljravenhage A Paulow iiaetraal 8B naar Oo thav i 63 G K M Steenhuu kant bed van Gronmgeu StatwDSWeg tia Doelei straat B J van dai D wl winkeJchef van Gorindiem Hoog filrsat 28 naar van Middelantatraat 10 J A Boots geh m O J öpAana van Alkmaar Hpooratraat 36 aaar P C BotbetraatlOe J M Labruyere kellniar van Botter a m Woipbaertabo iit 123b naar Markt 34A H Dikkars wed J K Klaver van Assen Grouotraat 190 naar KKirwtigatraat 6 j van Oosten kapper van Haarlem Hegoliewtraat 25 naar Komijnsteeg 61 P üB Kok ilm van Rotterdam Urielschelaan 110b naar Houtm plantsoen 12 J W an den Berg van Waddinxveen Bnigwg 68 I aar H vaji Cataweg 76 M Uentenaarag t van poliUe van I de Graaft dienstbode van Waddiftxvetn Noordeinde 38 naar K plantsoen 31 M Berghuis bedr leider vau Wa Minx ten ZuMilvftde 113 naar Katlensingel 73 JLeefiang fabr arb van Waddinxveen Bloeniendaoj 35 naar Bitderdijkstiaat 10 Ph Wagner modelmaker van lutlai G 4enaar Bookenbeigstraat 22 A Goedliartlumdei van Gouderak U 238 uair MuilenjMwrt 16 B G G Bik kant bed van sUravenhage tr Henïl klaan IW naar 1 l iendeweg 2 J Beun timmerniH vanHttuwijk Weth G Ventaweg H 153 naar 1 G BothstraAt 69 M Brunjes dienstbode an Amsterdam O Nat saidaan 24lis naarPr Hendnkstraat 99 A den Toom wed t Tan Dam van Htolwijk H 61 naar Öleijnkade 3 A h ümon dienett ode van Ouderkerk a d IJssel Wijk B no 19Ö haar Katlenamgel 44c J M van WierUigen arbN S van Iteeuwijit Weth Venteweg H fiOiiaar Goudkade 4 S Bloekland van Rotter lam Rechter Rottekade 67c naar Üoiidka iö4 G J Berlgn geh m J Struik Mligny et Vertrokkenen A bciioutan van 3 tot s uur zgn aan het Bureau van Politie alhier u Uchtin en te bekomen omtrent dt nAvolgende akiaar gedeponeerde gevonden voorwerpen diverse sleutels 1 heerenrgwiel 1 affluitdop v e beneinetank 1 baret 1 paar dameshaadacboeoenp 1 ceintuur vui een jas 1 muts 1 nMHKhMter jaaije 1 kmderporte monnaie 1 onderofficieratuniek 1 auto slinger Voorts zgn te bevragen 1 lunderportemonnaie met mh C v d Oever Snogstraat 34 1 bannenband van auto J P V d Ham ijtolwgkersluia U 49 1 schipperalgn J Doeleman Nieuwe Haven 3 0 1 zilvei wn Postkantoor 1 hmssleutel C SUeker Gouderakschedgk P 222 1 p dameshandsrhoenen C de Jong IJfssellaatt 197 1 dameshandschoen A Schoonderwoerd Weeahius 1 kmderportelaonnoie met inh R Hiigers Kantoor Re guatratie 1 oeantuur G Verweg uwe 62 1 Iwnd O LfeseUrtem Vorstmanatraat 31 l portemonnaie met inh N v Vliet H Visscheffstr 14 i poederdoosje J v Hofwegen C Ketelrt aat 56 1 hcMenporte monnaie mot uidi Wed Scholten Spienng straat 61 1 portemoraiaie met inh E van Hoorn Nieuwe Park 2 1 du ctoir A Jan SOD Wachtelstraat 16 1 domesslerspeld J V d Berge O Ketelstraat 3 1 combuia betang J Trgbits B Maintenissingel 125 1 schaartje J Verboom Boelekade 162 1 cape Wed v d Hout Gr Flonaweg 64 1 8chooletui iJnffrouw Kuys C Ketelstraat 6 1 ngptang W Roos Jjaagpad 19 Ëohooletui D Mikkers Vlanungstraat 62 1 stuk elastiek J de orte Zoutmanstraat 20 1 bril D G Kloosterman Wachtelstraat 19 1 paar klompen W Koning Jaagpad 39 1 kindermutsje P C Polman Fluweeleiwangel ItM 1 geldstuk H de Jong Krugerlaan 8 1 dameshandachoen N Uljee Gr v Bloisstraat 26 1 bus verf C Eist BoelWkade 168 1 damestasch Gvd I asn Pretorioplein 64 1 reiszak M Ponsioen Kkdweg 35 1 slinger van een auto L van Waas Boomgaardstraat 69 1 over jas H vêxi Dgk Keizerstraat 104 1 R K Kierkboekje G Redegsld Zwarteweg 3 1 leeaboek W Perenboom Wgdstraat 16 1 rozenkrans W v Xanten Gouwe 162 1 pakje scheermesjes C Bloot Geujierstraat 46 1 gouden nng M Kling Krui d merastraat 9 1 maiitelceintuur P Slin gfit Cron atraat 6 1 bonhoekje voor tol J Wolff Park 19 1 portemonnaie met inh G J Bouman L Twandeweg 73 1 mmderpoptemonnaie met inih J J v d Sanden Huwfcelcnsingel 93 1 mesje G van VUet Bloemendaal 76 1 passer G J Kraageiiveld Molenwerf 6 1 hmssleutel G Visser Verloi iaoo8t 13 1 V tenionnaie U van Maren Gouwe 16 l damestasch met inh G Zorg Gr 1 lonswég 50 1 armband G Uithol Heerenatraat 173 1 pet H J v d Bos Zoutmanspleuk LO 1 kinderportemon nais mot inh G van Eek Keizerstraat hpiermgstrartit 85 ndar Bergambacht Bene 1 i v e ii ii c io B u v döuiberg H de WU van gnoystriftt 28 ntór l booïwn a poi auto a G Fverling dfemberg H de WU van noystriAt Rotterdam Gouvernfitdworsstraat 4B W D Y Zeeuw van Vierde Kada 64 naar MaËsslicia teuaieniut etraat 48 L G A lak van Viouwen tte naar Doom Kampw 87 J Weurmon van Winterdgk 13 naar Anersfoort Utrechtsohestraat 29 V Burghoorn Viui NobeJfitiaat Ël naar Uetuwijk sGravenbroeksthe weg 1 30 1 Boeien van Fr Hendrikstraat 123 naar Bo lograven bnmaJipde 66 A IJsselsteijo van 2e Sclioolstraat fl naar Keeniwijk Breevaart 20 A d Jong van Wosiertiade 25 naar B ouwijk Blokpost 10 M R Bol van 2e Sthoolstraat 5 naar Reeuwijk Blokpost Bartel van ToUeaisstraat 107 naar Vier Kade 13 1 regenjas A G d Luiden F W Reiitiestraat 3 1 hnnen jasje M Schol ten ï pieringstraat 61 1 pakje si roopwafels en kussensloop Hoögendgk Onder de Boompies 1 1 muts A van Roden Mt iHieuadeniitraat 14 1 portemonnaie A de Pater Peperstraat 118 1 schrift D Dobber P C DoÉhstraat 98 1 portemonnaie met inih H Frenk Wil heimu iaaVi t 60 1 bnl n doos P Boegheidf Boelekade 26 1 geldstuk f G N vea R v Catsweg 196 1 handtastjije L Cabout Fluweelensingel 6 1 portemonnaie met mh J Enigelbregt ou tmaiibtraat Merdani Hoofdweg 288ha E R C Peletier Crabethatraat 53 naar de Bildt PalU s iachjt Bothstroat 14 1 damesporbemonniue J Flux Bogen 20 1 hondje G Verhart Klei rweg J G de G oijer van Burg Mar weg traat 1 1 kmderwachje C y d Ham Unssinge 49rnii ar Rotterdam hU Jansstr 15b KI de Bruijn van Reg plantsoen 31 naar Stolwijk Benedenkerk C 112 P Tuk van Kuiperstraat 44 naar s Gravenhage Bierkade 13A L de Waal van O Ketel straat 8 naar Waddonxveen Dorpstraat 36 A J ijleman van Pr Hendrikstraat 76 raar Schiedam Boteretraat o4 J M C Gnm wed L Ruijs van L Tiendeweg 82 I aar s Hertogenbosch 8t Jsneaingel 20 W Hees van Nieuwehaven 561 naar Am sterdam Kinkerstraat 310 M h1 v d Heu vel van llsfiellaan 13 naar Arasterdam St Anthoniet breeetraat 22 B A Baanstra van Markt M naar Figneker Badhuisweg 38 M de Jong va K lïendeweg 2 naar Rotterdam Wandeloordstroat 81B C M Vermeien kermisexpl van Kanaalstraat mar Zeist Den Dolden Dolrtweg 123 G C Btaazer van F W ReHzetraat 36 naar Maastnciit Bassin 18 A de Urum van KeiaeJ traat il naar Naaldwijk Duiven torenstraat 4 A B v d Kriend van Bosch weg 8 naar Heerlen A W Weij van Kru gerlaan 130 naar Spijkenisse Havenkade 76 J Peek van Spieringstraat 1 naar Am sterdam Komnginneweg 3 H M Fl üii van 8t Josophstraat 67 naar Rotterdamj Nwe Binnenweg WO E A Peletier van Crabeth straat 53 naaS a Gravemhage Bezuidenhout 83 p C J van Velitt n van Gouwe 64a naar Weesp ShjïtBtraat 41 P J v d Touw van K van Catsweg 240 naar Montfoort rfoogeta aat A 6 A T Mollevangttr van Lange Tiendeweg 28 naar s Gravenhage BonistraAt 29 H Verboom van Achter Wil lens 53 naar fweede Kade 32 1 ngptang F J L Negrgn Gr Florfcweg 7 1 duimstok I Verwaal Derde Kade 47 1 pet J Britse mer 9t Josephstraat 9 1 nng N v Dee lea flkstraat 2 1 kmdertaschje A v d Staire Bod Straatweg 3 1 pakje band P de Jong K Hedndew 2 1 opstap v e motdmjtuig I van Ijeeurfen F W Reitzstraat 34 1 rozenkrans Wed J v Leeuw ai Kamemelksttoot 42 1 zak aardappelen A Gravenatega Houtmansgracht 10 2 flteagertouwen A Verboom Zoutman plem 2 1 rüwleltaachje met mn H Haj pel Vlammggtraat 19 1 poas H van Hoorn Jerusalem straat 8 i rozenkrans K Signer VaJrkaimarkt 6 1 dameshandschoen J ten Hove M Persgnstraat 14 l inder portomoiDaiaie A Pol IJsaeUa ifpi pardplme M Baas Kattensingel 87 1 banxbüjet A Geukes Kuiperstraat 20 1 sjaal G de Keiier Vierde Kade 20 1 hondje W F de Bruin Vondelstraat 6 1 heerenhandflchoen J J v Egsden W Tombergstraat 29 1 nagelschaartje W Reerds Zoutmansilem fl 1 muts N de Wit Kleiwegstraat 82 1 gonjezak J Vink Ooomhertstraat28 1 damesport nc maie met A wgnenburg Gouderak B S3 1 bnl 9 Pel Krugerlaan 131 1 vulpoWood C Idenburg Kleiwegatraat 22 2 planken G Kreeuwen Turfmarkt 13 1 mits L v d Heuvel Hoerenstraat 8 1 rozenkrans P Lafeber Stoofsteeg 8 1 meaje A van Reden v Heusdenatraat 14 1 varken P L Hofstede Carnemelksloot 40 1 rozenkrans A Maret Turfmarkt 46 1 dynamo van njwiellamp A Arends Coomhertstraat 1 1 mondhar momca J SÜn erland Lethmaetstraat 42 1 regenjas Pouw R v Catsw g 248 1 martd houtwol G v Hooft Kleiweg 81 1 eiermandje I v Leeuwen F W Reit stiMt 1 portemonnaie met inK K Kraayenveld Molenwerf 8 1 regenjas H Koo mon Hendrlkstraat 69 1 damesarmband Mievr de Goey Oosthaven 67 1 toiletétui J v d Bos LUaterbesstraat 11 1 re fnj 8 J Breed k Boomgaardatraat 60 1 dop v bendnetank v auto J T ValHO HkMs iHtra t 180 l rixm K t d Pol Stoofsteeg 11 l portemonnAu met TKUedsn om het tmran u n inh J Verhoef Gr i ionaweg 51 1 roieniiooOiuiUj i al gioyt = vBiSia eoliekl lu u krans A Heerkens CoorKhertatraat U i piiu tse ii li verwuk t heett de burge 1 pet D V Leeuwen Viente K ade d ti ee ier de neer A van Waning aan een 1 portemonnaie met inh C v d Post C verBiaggaver van de Itlegraat nog eeuiga Huygenskade 110 1 B K Kerkboek B t de e bijwuderiieden medegedeeld j SchoÉtan Blook rssingel 9 1 armbandhorHet betrof hier aldus de burgemeester ioge T C Reparon Kttientraat 38 1 vul aken van ren put voor een beoauie potiood P Hulleman Gouwe 86 1 sjaal t ok voor de graanmwüderg van de gebr J V Vliet Drapiersteeg 3 1 armbandhor k ffe t e ótak G Keteltf t 60 1 dames I Baas De ofKtraoht was en oaderytoaclKbe I buis te plaatsen die de ben ne naar do mo M Wemmk Bliekerssuitfel 19 1 hwidenpenmng A v d Klem Gr i lorisw € 43 i r ttenboekjti autobus W Betlaart Varkenmotkt 2 1 knot wol G Hoogendoom Zwarteweg 161 Reeuwgk l r i wielpomp H van Gent Zuidkaua 30 Wad duixveea 1 hond W ttegin Baanatroat 16 1 bus m t zakken koffie W SchOutense Baanstraat 30 1 boo Miappentasch en muts J Lenoir Markt 4 1 breukband N Oolthugzen W Tombergritraat 33 1 pakje kinderwaachgoed P mHSei GouVe 161 1 damesportemonnaie met inh JEi C A Baotamger Markt 18 l broche S van Leeuwen Boelekade 138 1 heerenschoen A Hersche Tweede Schoolstraat 23 1 gloeilamp L Nieuwveld Gr v Bloisstraat 37 1 badmuts en kanunetje D v Waas V Heusdenstroait 4J 1 hondenpemnng L Kutten Crab hstraat 48 1 rozenkrans A Nuvoistegn H van Alphenstraat 1 regenjas A Kamebgn Pretonaplein 37 l horlogekettuig C Pnna Snoystraat 47 1 armbandhorloge C v d Post C Huygens kade 110 1 handschoen D d Beg St Jo eephstraal i5 1 bankbiljet H de Knegt F W Reitzstraat 63 1 kond H v d Bnnk Gr v Bk isstraart 90 1 armbandhorloge J Steur K Tiendeweg 17 1 portemonnaie m inh S B V d Sprong Kamemelksloot 1 1 kuiiderportenionnaM met inh Wgn hof J V d Hegdenstroot 15 1 pet A v Weeld IJssel 153 1 rozenkrans in doosje J v d KUs J Hükpsweg 43 1 kmderachoen H H Muller L Tietideweg 48 1 actentaach met inh G Eeriand IJssellaan 157 1 poiAefeudle met mh C Otten Gr V Bloiastraat 79 1 pakje boter P Schark ttakstraat 5 l wagenzeil A v d Hondel N Markt 40 1 tozenkrana m etui L de Jong Boe ekd le 9 1 damestasch E Amsmg Groeaieweg 86 1 vulpenhouder W Ruggrok bpooratraat 27 1 kinderportemonna met mh M Fne Voorwrillena 59 1 overjas H B v Wgk Boschweg 96 1 beuflje A Dekker v Strgenstraat 26 Als verloren werd aangegeven 1 portefeuiile van 2 bankbiljetten van ƒ 26 en 1 van ƒ 100 1 gouden brii m etua 1 gele damesportemonnaie met ong ƒ 16 r 1 damesport nonnaie met bank bil van 50 1 gouden speldje met dia manten steöUtje 1 bruine heerenportemonnaie met ong ƒ 23 1 bruin lederen portemonnaie met a bai btijetten van ƒ 10 2 guldens en eenig klein gald en een foto 1 zilveren armbandhorloge 1 gladde goudennng 1 nng met juweri 1 brum lederen damesportemonnaie met tuig ƒ 11 3 bankbüjebben van ƒ 10 Omtreht eoiige gvVkBden t wielbelas tingplaatjes zün aan het Bureau van Politie alhier inlichtingen te bekomen Burgerlijke Stand GLBOHBN 20 Nov Nicolaas z van C Noordergroaf en J andvoort GiNwnendaal 62 Mana Johanna Jacoba d vart P F Th vaa Geest en J W Groenen Groenendaal 51 21 Nov 3Qnmug e id van J Rietveld en A S P Korevaar Snoijstraat 52 Orneha d van H van Maanen eff G van Wgngaarden C Ketelstraat 89 Nov Wilhelmus irtomiis z van A de Ruwe en J Lubbera 8e Kade 78 Nov Wilhelmus z van K Koemansen W Spoel Turfaingel 37 Jan z vanF K J 4e ong en G H C Groen Gouwe 163 GETROUWD 26 Nov AP Boere en A C Nuvelstgn A van der Zaan en W de Goeu NA Wagemaler en O Verkaaik C Rietveld en M J Schot OVERLEDEN Geënt AgewU 26 Nov 3 uu tir 1 J Nieuwe Svhouwa irg Derde abo i svoorstellmjE 7 en Dec ï eine K i Peperstraat Vertooning MeitaweifUm De apotheek van Mevr de Wed A U ieepe Gouwejzol van heden tot en met 27 November betaèviais den daarop volgenden nacht geopend ziU na 8 uur dos avonda dOg nachts echter alit voor reoepteo torinatauabe aou leiden Du werk woa sougenomen door d a 37 jangen imunermanAart Boö dia aelf Ouk het laohtoffer vandu ongeval is geworden Hat Iraa een zeerbekwaam vakman en hoeif m ds gsmeenteom zijn beniumelijk koralttet ee algemeenpo lair persoon Het plaatsen van de oq ttergrMidsGhe üuig was e n epoedwerk audaarom he ft hij s avonds met nog vierkameraddu uen arbeid voortgeeet Zg hebben bigkbaar geen gevaar geoien eu blgkononder alkaar nog geeegd te hebben AJ WIJ nog een paar uren goad doorxetten danii het voor alkaar Om halmen in den avoni toen Aart Bos n tt nog vier kameraden ux den pub aan iMt Verk waa had plotseUng een grondveraak king plaats hr werd gewerkt m een bew londe buurlathap en in de geheeia omge J ving werd de krak gehoord Wij veronder stellen dat de sbiitten die waren aangebradit om tien put mtiw t t houden gebroken zijn omdat het hout nleti al t solido was In ieder geval is gtcqnstateerd dat de wanden waren ingestort de stutten met grond wer len bedekt en daardoor dne man ui de J jarige L Krijgsman de W jarlgs A Bos alsmede de metselaar G E rsk onder de aarde werden bedolven Van alle kanten hthoot onmiddellijk hulp toe Ook ik ben gewaarschuwd terwijl dr L O van Om men en later dr Blom Jr uit Knmpen aan den IJsel er plaatse waren Bij de instorting konden tvtee mannen zich nog ijlings uit de voeten inawi j riepen luJdkeeds flm huIjV en daarop ztjn omwonenden onmiddellijk afgekomen Hel eerst heeFt men getiitht C Spek mt eijn benarde positie to redden Di wag een aeer moeilijk karwer want hpek di klein van stuk w zat met de beenen onder een plank torwijl de plank eelt t edoiven Was met grond QdluUüig was zijn t venli ïhaam tamelijk vrij zoo3at zijn ademhaling niet belemmerii werd Da planjc was naar hmnen ge8choten zoodat het zeer moei i k was to graven Vrees voor Weuwe inatorting Ook WOB men bfvreesd voor een nieuwe iiuBtortiiV ten heeft veeJ nfoeito enad pek weer naar boven te brengen want in den put was e$n kleine ruim e zoodat Hlectits vmr man tegelijk daar aan het werk konden gaan Bovendien moest men met de noodige omzichtigheid to werk gaan wh de HlBchtotfers met te verwonden terwijl alles erop gencht moest zijn om een nlsruwg m storting te voorkomen jEen moeilijkheid w ijh ook dat de beenen van Spek als het wara in deq grond werden vastgezogen Jiindelijk na een half uur k drie kwartier harrf werk i slaagde men er in Spek naar hoven ttf brmgen Oolukiklg t tig er ollee met den achriik afgekomen Toen moest nog getrachk worden Knjgsman en Boa to redden Het eerst heeft men Knjgsnan toen weten bloot to gravon Het was Hoen kwart over ti i hij lag opeij en VM blijkbaar reedg gestikt Kbrten tgd daarna heeft men ook Bos naar boven gebracht Beide slachtoffers zijn naar de ma chinekamor vervoerd en hoewel de geneeaheeren verklaarden dat beiden reeds ovwrleden waren heeft men toch gedurende g rnimei tijd door kunstmatige ademhaling toe te passen getradit de levenf ostw op te wekken Er is daa bij eer hard gewerkt De toktoren waren voortdurend met de stetnscoop in da weer in de hoop een levens teeken waar te netnen dorti alles waa tevergeefs an om é n uur m den nÏMit heeft men de pogingen geataakt De lijken sijn naar de lespfc ievelijke woningen overgebracht Zoowel Krijgsii an als Boe zijn gehuwd en laten en vrouw en drie kmderan aohtar De Tustilie aal heden ter plaats © een onderzoe4 instellen doch het zal moeilijk zijn de schuldvraag te onderzoeken Immers als er epraJce ia van schuld dan zoïi Aart Boa dl4 zelf het elaiAtoffer is geworden daarvoor aanapraJtelijk zijn Alg oorzaak kirnnen wij vrifwel aannemen het zich begeven van de stutten Op de plaats van het Ofiheil waa heden r og een i roote menigte verzitmeld en werd het ongeval druk hiMproken MOORDRECHT Ambtsjubileum vmi Notaris Treumiel UIT DEN OMTREK OUDERKERK a d IJSSEL Qrondvensakkine Drie arbeiders in een put l rdolven twee gestikt Umiidagavond te ongeveer half tien waren itt de gaiseente Ouderkerk a d IJetl eenige werklieden beizig een ohdergrondsfhe huis to leggen voor de n o onnatailatie van M graanmalfcrij Ier gebioedors Baas Bij dHi 1 diep gegeraven put kvtam onverwachte een grondverzakking voor waaMoor dne werk lieden worden bedolvwi l oor onmiddellijk in hot werk gestelde pogingen mocht he gelukk den 46 jarigen metselaar G bpek levend to voorschijn te brengen Helaas bieden cle 37 jarige werk man A Hou en do T9 j rige werkman L KrijgMiian beiden geheel onder de aarde bedolvt n te zijn loen zij te voorschijn waren gebrai ht warefi zi reeds gestött Langdurige pt in en om de evensgeeeten op t wek ken ntochte i iet meer batep Beide clachtofferfl laton teder eer vrouw en drie kinderen achter In de genieenle tieewcht algemeene ver siagenheid over de ramp d e beide families heeft getroffen Nadere bijzond rkeden oailrent ket noodlottige ongelttk Helibra de Mntteti xieh begevcnT Om wit d grondvonakking waorbg twee Maandagmorgen was onze gremeentt reeds vroeg m feeetjiooi gehuld Vfoolgk wapperde de dnekleitr uit de woningen van joo talrgke ingezetenen die op deze w jze Siting wilden geven van medeleven in den grooten dag die hun notans vierde Vroeg in den ihorgen werden de eerste bloemstukken aan de notaris woning bezorgd en met lang duurde het öf de ruime kam r waa m een btoemenhof herschapen Er waren er van de Sociëteit Kungt na Arbeid Mooidrechtsche IJsclub en vele r anderen Het wa xfi voorrecht te vernemen dat de notans benoemd was tot ridder in de Qrde van Oranje Nassau Den geheel dag was liet een komen en gaan van coHega s lenenden en belangstellenden die van de gelegenheid gebruik maakten om den notans persoonlijk hunne lukwensehen over te lu igen Maar nojc grooter was hot aantal telegrafische en verdere schnftetgike gelukwenschen Om warefi telegrammen biilnengekomen van de Kamer van ToeBcht op de notanssen ambtenaren der Registratie ƒ n Hypotheejc banken WeMiouder de Jong heeft den notaris In hoptel ke en mlgekoston b nroor41ngpn na mens het gemeentebestuur toegesproken Dank bracht ht den jubilans voor al hetgeen hy in de afgek open jaren vaak ge he belai ieloos voor de ingeaetenen had gedaan en eindig Ie de hoop nitsprekMe tet hel dan JidiUarb VBfvnn moffa kQh