Goudsche Courant, zaterdag 28 november 1931

KUNT U MIJ een afdoend geneeamiddel verKhaffen t g n haarultval en roog op het hoofd Ja dat knnnen wij Oetkoot i huriroei eitnet tul daarvoor ala unicnm bekend het koat 5 et BB alle drogiaten Terkrijgtuuu te Gouda bti Anton Coop Wijdstraat Sli Drog Het Groene Kruie Kleiweg 94 Drog Het Weaten Wachtelatraat 12 Drog De Goudache Gaper Harkt 6 Drog Het Blauwe Kruii Burg Hartenaaingel 109 Voor engroa Firma P OOraOUT Hm A Co Den Haag ALLE 4100 INWONERS VAN REEUWIJK KUNT U BEREIKEN door Uwe advertentiën te plaatsen in HET WEEKBLAD v REEUWIJK dat eiken Woenadagmiddag door de post bii allen wordt bezprgd Het kost U maar weinig I Advertentiën moeten worden injfezonden vóór Dinsdairavond aan de Aanneemkantoren te Reeuwtjk en aan het Bureau te Gouda Markt 31 Tel 2745 Het ia HET VOORDEELIGST Het is HET EENVOUDIGST Het is HET GEMAKKELIJKST wanneer U in meerdere bladenadvertentiën hebt te plaatsen hetzijhier of welk blad ook in binnen ofbuitenland dat U de opgaaf daarvan toezendt aan het Als Gl lijdt aan tratfe ontlasting gal slijm koortsigheid maag of hoofdpijn geen eetlust slcchl te spijsvertering enz neem dan Wortolboer a KruidoD of Wortelboer a PUleo en gij zijl spoedig weer hersteld Verkrijgbaar i 60 cl bij Apo Ihekers en Drogisten ADVERTENTIE BUREAU Marlet 31 Gouda Tel 2745 U zijt dan in eens klaar en deplaatsing geschiedt naar wensoh entot dezelfde prijzen als door de bladen direct wordt berekend Apo 20 I HOOI IWOORDIOBIt GEZOCHT TEGEN HOOGE VERGOEDINGENVOOR GOUDA EN OMGEVING VOOR ONZE AFDEELING Vereischten kennis van paarden en vee en in de jelrgenheid om tenminste twee dagen per week of dezen tijd over meerdere dijen verdeeld werkzaam tezijn DK ASSURANTIB MAATSCHAPPM VAN 1899 GRAVENHAGE Pjeter Bothstra t 38 Nachtarbeid oi sport We hebben deze week een aardig voorproefje gehad van hetgeen de a s behtmdeling van de Gemeentebegrootmg vfjor 1932 ons brengen zal Verschillende voorstellen welke in de jongste raadszitting aan de orde waren en welker aanvaarding dnidelükdemonstreert in welke richtmg het w Ae e nf B a W met de meerderheid van den Raad wenscht te gaan hebben aanleiding gegeven tot zoo langdurige en heftige discussies dat het te verwachten is dat het b de begrootingsbehandeling tot een vinnigen kamp tusschen meerderheid en minderheid van den Kaad zal komen Voor de Raad met de behandeling der eigenlijke agenda was begonnen waren de poppen al aan t dansen De vroegere wethouder van Financiën bleek hevig gebelgd over het feit dat de tegenwoordige functionaris het had durven bestaan in overleg met den burgemeester de noodige maatregelen te bespreken om de Gemeentebegrootmg op een zoo vlug mogelijk tijdstip by den Raad te kunnen indienen teneinde de openbare behandeling nog dit jaar te kunnen beëindigen zulks om een eind te maken aan den wantoestand ainds eenige jaren ontstaan dat die behandeling eerst geschiedt in heit jaar waarop de bejifooting betrekking heeft hetgeen in stryd is met de wettelyke bepalingen welke daaromtrent bestaan De grief van dea oud wethouder had eigenlijk wijdere strekking want uit de beschouwingen welke gedurende het verloop der raadszitjij door den vroegeren heeft omgegaan Tevergeefs tracht de recht r oommisBaris Bienert hem te doen bekennen De bewijzen echter stapelen zich op Plotseling blijkt echter dat de man die de sleutel toegang gevende tot de vertrekken van de veripoorde vrouw in zjjn bezit had de zoon van de rechter comraiasarls waa zelf maar eens gaan zien Aardige recUme aichbsk Tot de gewilde en practiwhe voorwerpen voor reclame behoort steeds een aachbak Dat heeft de firma Jaske St Anthoniestraat ook begrepen Daarom heeft zij een heel practische aschbak voor reclame besclukbaar gesteld practiach van vorm en fraai van uiterlijk die gemaakt is naar het ons toeschijnt van papier maché zoo hard als tien maar denkt De Reiadtiif Db ixniUlaivtnver ni mg De Rai luif houdt as ilondag haar jaariykaclie tentotmsleliing Ala ktiurmeeater aai fungeeien de iuier M Kocfi uiL Roaeudaal De kiwaemdceiing is aie volgt 1 Oude doffers 100 300 K iM 2 oude uuiven idem oude doflera 300 GOU K M 4 oude dunen idem 6 oude doffer 60ü K M en hooger 6 oude duiv i idem 7 jonge dofferg Wauw blauwknia zwart kraA KU K M en hooger 8 jonge dutveu idem 9 jonge dotfea rood bont en niet gfitto ude kleurau 100 K M en hooger 10 jonge oaiven Mlein U oude doffeR önbeviogen 12 oude duiven idem 13 Hige dofters odbevlc an 14 jonge duiven idfon VolWtuiiTemiMt De Zuiderxee film Op Wo udag 2 December a B zal in de Soc de Kéurae voor de leden van ds Volkmmiversiteat worden vertoond Jorea IvewB beroemde Zuiderzee fihn m Collecte Neutrale Verc niginf Kindervoeding De opbrengst der deze week gehouden collecte ten bate der Neutrale Vereoiiging iündervoeding heeft opgebracht ƒ 289 18 het grootste bedrag dat tot heden werd gect lecteeid Het bestuur der vereenigii fcrentrt daarvow dank aan de gevers en da coUeotrices Verschenen De nieuwe Uitgave van de eOODSCilE VRIIJlGBIlilK Bijgewerkt tot 1 Oct 1931 Een onmisbare gids voor iederen Gouwenaar Prijs 25 cent Verltrijgbaar in eil en Boekhandel en bij de UitgeversA Brinkman Zoon Markt 31 Gouda financien beheei dat ze eigenlijy wqae waarop de waarvoor de amW hun medewerking gereven en hun nachtelijken arbeid hebben terricht Ware de be grooting op andere y ze samengesteld in den geest zooals de afgetreden wethouder die aan zyn opvolger had nagelaten dan 20U ongetwijfeld dit misbaar wel achterwege zijn gebl wi Immers er is in de periode dat de wethouder Van Staal de leiding Jiad aan Financiën en Gemeentewerken niet zelden tot heel laat gewerkt wanneer het er om ging dezen wethouder de noodige gegevens te verschaffen om zgn denkbeelden in den Raad tot uitvoering te kunnen rengen En zelf heeft deze oudwethouder in zijn ambtelijke periode en hy zei zelf dat het geen ijdelheid wasi dit te verklappen heel wat keeren nachtwerk verricht om zijn taak naar eigen inzicht te Icuimen vervïülen Die nachtarbeid heeft ïiem niet gehinderd want voor hem was dat sport Dat de ambtenaren en wellicht Ook anderen die werden gerequireerd om hem te helpen de gewenschte doelpunten te loinnen maken even hartstodïtelijke sportsnwn waren als die wethoaidier zelf dat is natuuriijk buiten kqf En eVen vast staat net dat zoodra de leider niet meer in de gelegenheid was successen te behalen ook bij zijri medewerkers alle sporöviteit was verloren Dat verklaart dan ooV volkoman dat w ambtenaren die nu uit plichtsbesef den ttfeuwen wethoQikr hebben bögestaan om ens taak naar zijn opvatting te vervullen yrmede geen sportiviteit in hun werk ouien ontplooien maar cnn in da termino ALLEEN LI DO I aspirim N TABLETTEN Voor St Njcolaas inkoopen Ruim aoriAapina Laa prllsan Ieder kooper v n 2 ons Fondantbonbons voor 24 et ontvangt sis Si Nicolaas gcschenk een mooie malkbeker 50 ets BANKETLETTER DE BEKENDE Iste KWALITEIT LETTER per stuk Bestelt tijdij eeo letter N V Chocolaterie LIDO Filialen door geheel Nederland Te Gouda HOOGSTRAAT 17 n Paar Aspirientjes van Bayer op zak Dal verhelpt heel wat kwalen en ongemak lAspiRiN OP ORANJE BAND Welgar namaak n let er op dot op n tablal het woord BAYER stool f lisgk Vd i 4 HN 4£M t flii V éi 7 z Z i Met zoo n cadeau steelt U t hart van elke huisvrouw Hier II een mooi an praktisch geschenk van blijvende waardel ZILMETA het nieuwe Gero metaal zilverwit blijvend bestand tegen aiijn mosterd of welke scherpe stollen ookl Geen poetsen meer llijd fraaie zitverglans Ten volle gegarandeerd door de Gerolabrlek te Zeist de fabrikanten van het bekende GeroZilver De prijs Is geen bezwaar Voor I 7 80 heelt U al een dozijn prachtige tafellepels of vorken Zoo n schitterende cassette met 6 tafellepels en vorken 6 dessertlepels en vorken 1 soeplepel 1 sausiepei Vanaf 1 groentelepel r t M 1 aardappellepel TOIsOw 5 4 ii rntM tM r U yiv tl Xcja Wilt JU wermaoepen Op welk gedeelte van het lichaam U ook enscht zonder gymnastiek sender dieet zonder geneesmiddelen in te nemen zonder baden Uitslnitend uitwendig gebruilt Hel w Ai Im zichtbaar Schrijft aan Mevr COLENBRANDEK 0 r Xmh 1 ï verplichting onder strikt t ehe mhouding alle nood ge aanw zingen en prim referenties zal zenden te hlZ lSr aanvragen en besteingen waren niet in staal alle brieven t ZZZt iJ t pondentle binnen z r Hondapclan In Uwa oma vlna ienTn f ïL J T T l w ook honder oen In oni land en daarhuiten verklaren dat de SANaUINOBB kSkkSL r f y 1 zennwzwakte o erwonn i en v r orS iiTrien erdeSruinlr l ri 8 per flacon ƒ 2 6 fl ƒ u 12 fl ƒ 21 Bjj Apothekers en Drogiaten VAiN DAM a Co 40 De Riemeratraat 2c 1 Den Haag ZatordaaflSS ovamber I83I 7flP J aiPB ng COÜMNT NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN a BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP dOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE lEÜWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda en omatreken behoorende tot den beiorgkring 1 6 regels ƒ 1 30 elke regel meer ƒ 0 26 Van buiten Gouda en den bezorgkring 1 6 regels ƒ 1 56 elke regel meer ƒ 0 30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijelag op den prijs Liefdadigheids advertentiën de helft van den prijs INGEZONDEN MEDEDEELINGEN 1 4 regels ƒ 2J 6 elke regel meer ƒ 0 60 Op de voorpagma 50 hooger Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen by contract tot zeer gereduceerden prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte Advertentiën kunnen worden ingezonden door tUBschenkomat van soliede Boekhandelaren Advertentiebureux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau sljn ingekomen teneinde van opname verzekerd te zijn Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon en Feestdagen ABONNEMEKTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 26 per week 17 cent met Zondagsblad per kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal waar de bezorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ 3 16 met Zondagsblad ƒ 3 80 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau MARKT 81 CWÜDA bü onze agenten en loopers den boekhandel en de postkantoren Onze bnreanx zijn dagelijks geopend van 6 uur Administratie en Redacüe Telef Interc 2746 Postrekening 48400 Peze ait komt in vele duizenden gewinnen Gegarandeerd oplage 6500 ex EH Dit nnmmer bestaat uit twee bladen EERSTE BLAD BBü OB ST nCOLAAS NUïIEE Ml Woansdaa a Daoambmri in onze bekende eSOOioplage Tersobijnen BV Advertentiën kunnen worden aangenomen tot Oinidag a s te 6 uur des avontfs STADSNIEÜWS Lijnkamp s GOUDA 28 November 1931 De invoer in EMud 1 SPECIALE ETALAGES Si Nicolaas Geschenken 9 De Uaudelsvoorliotitingwmnat van de Kamer van KoopJtan tól en Fahrwrtten te Rotterdam vemieenib dooi bUHcheukoniflt van haai zuatermeteUing t JjÖOtten dat hedenuiiddag 18 mgedxend by ÏÖft Mouse of Oomuiona een wetaontwerp waarfey do Kegeeiing geuuoclibigd wordt l jnjerrechten te heffen tot 100 pet van d witórdo van de Uit den Goudschen Raad Nachtarbeid en spcwt Bezuinig iii i en b de Gemeente Spaarbank en Stortingsdienat Alweer Gemeente Spaarbank en Nutsspaarbank getmeden bloemen klcuiMn m bloeo bloemen aan de bol bla leren voor versiejrmg liet opmaken van bouquetteo e d biotiïlitwlleo lozetibooRien kersen beesen kruj befl een dasdruiven pruimen udbeien asperges groene boouieo Brooooüa bloemkool wortelen omgekiuide salade komkommer andijvie lettuoe paddfiD8to Bn groene engten vroege aardappalot JiJoll ai logie vra den wethouder Van Staal te vervallen tot slavenarbeid zijn gedwongen Nachtarbeid en nog wel tot half vier en dan na een rustpoos van eenige uren terstond weer aan t werk is in de opvatting vian den heei Van Staal natuurlijk niet anders te quaUficeeren Oil 1 ottemii h elt dA soci fet daiiu cratische leider den Raad in de jongste zitting vergast Er zyn met den tegenwoordigen wethouder van Financien in en buiten den Raad tal van menschen die zee goed weten wat nachtarbeid is en die zich daarom om dergelijke uitspraken duchtig VTooliJk maken Gemeente Spaarbank Stortingadienat en Nutaapaarbank Het waa te verwachten dat door heit optreden van Mr de Witt Wynen als wethtfudf r van Financiën beter dan tot nu toe de ware toestand in het licht zou worden gesteld van de Gemeaitelijlffi SpaArbank en Ophaal en iStortingsdienst Dit jonige gemeentebedrijf een twetelkiiui van den vorigien wethouder van financiën dat door dezen met de grootste zorg is beschermd als een inatituut van sociale beteekems heeft een reorganisatie moeten ondergaan teneinde grootere verlieaen te voorkomen De reiïte van de Spaarbank is verlaagd terwijl by den Stortings en Ophaaldienst alleen van ronde bedragen van ƒ 100 rente zal worden jeiaald Bovendien worden de baibyboekjes afgeschaft Het is ge bleken dat de vaders en moeders der jonggeborenen er ndet op gesteld zijn om van meentewege een spaarbankboekje te rtt angen want op slechts heel enkele is iets bijgestort Wat de gevolgen van deze maatregelen voor dit gemeentelijk bedrijf zullen ziin is thans nog niert te zeggen Naar de meemng van den oud wethouder wordt hiermede dit instatüut vermoord en zal de Nutsspaarbank die een hoogere rente geeft er wel by varen nu de Gemeente Spaarbank haar toch al lagere rente gaat verminderen Wy hebben nooit begrepen en begrijpen nog met wahneer het doel der GemeenteSpaarbank het bevorderen van het sparen is dat dan vroeger zoo tg velde is getrokken tegen de Nutsspaarbank die zoo lange jaren op krachtige wijze het sparen heeft aangemoedigd en daarmede zoo groot succes heeft gehad dat zij een enorme reserve heeft kunnen fcweeken Het nut eemer Gemeentelijke Spaarbank hebben wy dan ook nooit ingezien de oprichting daarvan was absoluut overbodig zooals wy destijds in den breede hebben uiteengezet In elk geval heeft de Raad verstandig gedaarf door de thans getroffen maatregelen het verliei voor de gemeente te beperken Hiermede spaart nu mderdaad de gemeente Niet onvermakelijk was de gebruikelijkedooddoener van den oud wethouder VanStaal tot zijn opvolger aan Financiën dathy van den geheeleri dienst no niets wist Dat is zoo de bekende muSier om iemand af te iQaken wanneer er geen afdoend antwoord gegeven kan worden Maar veel dwa zer was de positieve bewering vin denoadwethoader dat inflatie in Nederlandnooit zal komen Daaïhiede heeft onze wijsgeer alle financieele experta ver in de schaduw gestekt durigfe afwezigheid te verwelkomen Behalve WiHy Derby is er nog een tweede ensatieruniimer The Hudson Wondei de ftars deT rohod BergèreB Hevne wier preetatie tatieinderdaad ongeëvenaard rijn Het Is liet beste het fabelachtigste wal ooit door kinderen op de Bühne werd vertoond Mflt pfoijroanma kfliwiijt ire M 4wj HiiiW i roers van en vewK illend genre aan Wij noemenRico Alex A Oo de veelzijdige iiHizikale clowns Frafcaon den man niet de 10 1 aigarelten alsmede een allerliefste dree Buuract John Bayer met zijn 12 rashonden Remonatrantsch Gereformeerde Gemeente te Gouda Gedureoide de komende Adventeweken zai de predikant der Ren oii brantsoh Gereformeerde Gemeente fiihxer Ds H Cramer slechts tweemaal preeken n l op Zondag 29 Nm einber en Zondag 6 December Op 13 December wordt dte dienst vervuld door een predikant van eldere lerwijl op 20 December dl jaarlykftcüe uJtvoermg van het Ker ïtspe door den V C J B plaats vindt waardoor da gewone dienst komt te vervallen Nu ligt het in de bedoeling deze beide kindiagen te iwijden aan een groep van twee sainmhangende prceiken een soort serie dus welke ieder op zichzelf staaii nwar todi n nauwen samenhang vetbooDMi Up Zondig 2S November Ie c vent zal gepreekt worden over Eerbied voor den mtpach terwijl op 6 Deoember het onderwerp zal zi n Eorbaed voor God Dit naAuurhjk in sar mwihaog met bet karakter der A fveutoge daclilwi Schouwburg Bioacoop Voorloopige hechtenie Na een zeer goed voorprogramma waarvan we ten zeerste roemen Geheimen van het plantenleven draa t Voorloopige Hechtenis van Robert Siodmak Waariyk een heel goede film Deze jonge Duitsche cineast een veelbelovend kunstenaar debuteerde voor de Filmliga met Menschen am Sonntag en Afscheid lAs naar wy meenen te weten zijn eerste nlm die in openbare vertooning in ons land te zien was Ook zijn De man die zijn moordenaar zoekt kon ons indertijd zeer bekoren Maar deze laatste Voorloopige Hechtenis overtreft naar onze meening al wat er aan vooraf ging Fritz Brendt wordt verdacht van moord op een vrouw waarmee hy drie jaar lang auneer bmnen ii £ voor elk ia met heeft De te beffen rechten ddK nog niet zyn vestgesteld zullen géld i T r eeni tijdeduur van 12 maanden Van tlMi tot tijd kunnen voor elk artikel doM nsélt worden vermeerderd of venmndeid 2Bda esi The House A dezer artikelen te hefteai xi goedgekeurd vervalt hel De Merlnraardig oaiaBcKe sche plaasen in de Diergaarde Een landverhuizer uit China Wy vernemen dat de Ohmeesche kreeft of wel Chineebche Wol handlkrai tEjiocUeir sinensofi ME waarvan men m dit Had vele bijzonderheden kan l€Ben dank aij de vriendelijike benuddieUng van dr H C Kedeke directeur vaji het Rykainetituut voor bioiogiscJi visscheryoDderzoek en diens assistente me A P C de Vos geechonken is aan de Kott erdain8oh6 Diergaarde De Eeperanto cursiie vangt Maandag 30 November aan Op veler verzoek zal de Esperanto ouxsus te geven door mcj May fiyleveld mt deu Haag m plaats van tweemaal èénmaïil per week gehouden worden en wel des Maando savonds in een der lokalen van de U L O Fciiool aan dö Buxgemeecter Martens ingel van 71 tot 9 uut De cerete fcg op as MaaiKiag zal geheeJ II blijvend voor alle belangstellende vrij toegankelijk zyn Réanie BloBcoap De man zonder vrees 1 gehouden bleek oht 18 tegen de is ontworpen secretarie De brandweerman Harry Harry Peel en brandmeester Paul zijn dikke vrienden welke vriendschap zicfi niet alleen openbaart in hun gevaarvol beroep doch ook daarbuiten Zij maken op een avond kennis met de Uonde Nelly cassière in een bar en zy zet beide licht ontvlambare harten in volle gloed Evenwel krygt Harry de voorkeur waardoor een hevige jaloezie ontstaat bij Paul en een twist tusschen hen in de kazerne blyft niet uit Dan gaat opeens het alarmsignaal en hun plicht als brandweerman roept Als vijanden begeven ziJ zich tesamen in doodsgevaar om daar emdelijk weer trouwe kameraden te worden Met een tevreden slot ndlgt deze oed gespeelde boeiende brandweerfilm U WEET Het voorprogramma bevat deze week het industrieele filmpje De fabrHage van pypen en de treffende 2 acter Hoop Voorts wordt in een klein fragment De koopman van Venetië geïntroduceerd een filmwerk dat volgende week zal worden vertoond dat wii de KTootste sorteering ROMANS KINDERBOEKEN FOTOALBUMS en DOOZEN POSTJiebben maar onze specialiteit is VULPENHOÜDERS Boekhandel J DE VEN WÏJDSTRAAT 4 TEU 2155 1 Gebakken Spiering Bokking enz den ii h n da warm verkrÜKtiaar P G Scharleman Jr LANGE TTENI nVEG 75 TELEF 3202 HOLL GEROflKTE PALING MAKREELEN enz Woenedaig a s z St Nicolaas in de Réunie tydens een tweetal voorsteUingen verrasaingen uitreiken Er is een aardige Wndermatinée die Sint Nicolaas met zijn tegeiïwoopdigheia taal vereeren Het Aretia programma van 1 15 Dec 1931 In het middelpunt van het volgend programma m Arena m Kotteraam staat Wiily Derby die pas van zijniournée loor Indie ie taruggektjerd De Arwia lhrectie heeft Willy Derby onmiddellijk geëngageerd en stelt het pubUek daardoor in de gdegenbeid dezen pofmlatren hnmorl t na long BEL OP Midili kirüFi li v StiiitiD